På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG På friluftsgudstjeneste Side 6 og 7 Gøy med småbarnssang Side 8 og 9 Side 4 Revidert om gravferder Du er tegnet i herrens hender! Side 3

2 Fra statskirke til folkekirke 21. mai var en merkedag for Den norske Kirke. Da ble kirkeforliket vedtatt i Stortinget og grunnlovens paragraf 2 og 16 er blitt forandret. Det som er verd å merke seg er at i grunnlovens paragraf 16 står der «den norske Kirke, en evangeliskluthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes saadan af Staten». Dette betyr i all enkelhet at kirken skal være fri og få styre i eget hus. Kirken skal etter dette selv ansette prester, proster og biskoper. Samtidig skal kirken fortsatt ha nære relasjoner til Staten og kommunen som skal finansiere kirken. Etter kirkeforliket har kirken en lang vei å gå med prosesser om den videre utviklingen. Hva vil vi og hva er vårt mål? Hva innebærer selvstendiggjøringen fra staten? Hvor skal ulike oppgaver plasseres i den nye organisasjonen? Hvem skal bestemme og hvordan skal organisasjonen som må bygges opp se ut? Alt dette er spørsmål som kommer opp i den videre behandlingen av spørsmålet For vår del er vi opptatt av at det er den enkelte menighet som skal være kjernen i kirkens virksomhet. Det er i menigheten primæroppgavene utføres. Det er her dåpen og konfirmasjonen skjer. Det er her gudstjenestelivet og gravferden hører hjemme. Det er her vi skal hjelpe mennesker å finne veien til Gud. Dette må vi ikke under noen omstendigheter glemme. Derfor er det viktig at vi er bevisst på vårt kall og vår oppgave- å være en Kristi etterfølger og veiviser til den gode vei som fører oss frem til målet. Vi skal være en folkekirke. Det betyr ikke at vi skal være folkets kirke, og at folket skal styre den. Men det betyr at vi skal være en kirke i og blant folk og være til for folk. Dette fordi kirken er et trossamfunn og har noe den vil formidle til folket. Som kirke ønsker vi å gi folket det åndelige tilbud som det enkelte menneske har behov for både i glede og sorg. Vi skal fortsette å være en kirke som visjonen for Den norske kirke sier: I Kristus Nær livet. Vi ønsker å være nær mennesker, gi gode relasjoner til mennesker og gi dem trygghet og omsorg. Samtidig skal kirken være et kompass for styresmaktene og folket om hvordan samfunnet skal kunne bygge på de gode menneskerettighetene som vi har her i landet. Sokneråd og fellesråd vil i årene som kommer måtte ta stilling til mange spennende utfordringer av både organisatorisk og åndelig karakter. Det krever både innsikt, engasjement og vilje til å sette seg inn i disse spørsmålene. SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Storgt. 48, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Sokneprest: Jens Linde, mob E-post: Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Menighetsprest: John Trygve Meyer, mob e-post: Menighetspedagog: Majbritt G. Kristensen, mob E-post Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Trosopplæringskoordinator: Hilde Djønne, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Leder eldresenteret: Marit Rygh, tlf Kirketjener Sviland Kapell: Margit Reiersen, mob el Musikalsk leder: Janne Kristine H. Berge, mob Organist Sviland: John Morten Storflor, mob Høyland sokneråd Leder: Garmann Auklend, mob Bankkontonr Org.nr.: Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1.august. 2

3 DU ER TEGNET I HERRENS HENDER! I år 587 f. Kr. opplevde Jerusalem en gedigen katastrofe. Den mektige kong Nebukadnesar, som hersket i stor-riket Babylon, lot sine tropper gå inn i Jerusalem. Alle skattene i både slott og tempel ble ranet og ført til Babylon. Tempelet og borgene ble satt fyr på og brent opp, verdifulle gjenstander ble ødelagt og muren rundt Jerusalem ble lagt i grus. De av Jerusalems innbyggere som overlevde angrepet ble ført til byen Babylonia som krigsfanger og måtte trelle for det babylonske rike. Bare en del av småkårsfolket i landet ble værende igjen. Du kan lese om dette i de siste kapitlene i 2. Kongebok og de siste kapitlene 2. Krønikebok De jødene som ble ført bort til Babylon mistet alt! De mistet familiemedlemmer, hjem og eiendeler. Men verst av alt var det at de mistet fremtidshåpet! De satt igjen med en opplevelse av at alt var blitt rasert i livet deres. Og spørsmålet reiser seg: Har Gud glemt oss? Da er det Herren taler til sitt folk igjennom profeten Jesaja og sier: Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne. Herren selv brakte fremtidshåp og nye perspektiver inn i den fortvilte situasjonen. Herren er som en mor som ikke kan glemme barna sine. Vi bruker å kalle Gud for Far, og det gjør vi rett i for Jesus selv lærer oss å kalle Gud for Far. Men her i løftene til det bortførte folk møter vi morsaspektene hos Gud. Den ømme, oppsøkende kjærlighet som en mor eier finnes også hos Gud. Slik som en mor våker Herren over barna sine og bærer dem i sitt hjerte. Fremtidshåpet Herren bringer sitt folk er håpet om den gjenreiste mur rundt Jerusalem, det vil si: en gjenoppbygget by som ligger i beskyttelse for sine fiender! Jødene så bare ruiner og elendighet. Herren så den gjenreiste mur! Hele tiden stod muren rundt Jerusalem for Herrens øyne. Det gav de bortførte håp om og tro på at Herren en dag skulle sørge for at Jerusalem ble gjenreist. Midt i nederlaget og smerten stod fremtidshåpet og den nye tid klar for Herrens øyne. Håpet ble innfridd! Noen tiår senere løses jødene fra det babylonske fangenskap og vender hjem. Tempelet, bymuren og Jerusalem blir gjenreist og folket kunne begynne en ny tid. Herren bringer fremtidshåp også til oss. Så lenge vi lever i denne verden står Herrens løfte ved lag: Jeg vil aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender! Det en absolutt ikke må glemme skriver en ofte i hånden, da er en sikker på å bli minnet på det. Herren har skrevet ditt navn i sine hender. Dette gjør han ikke fordi han er glemsom, men for å vise oss at han hver eneste dag har oss i sine tanker og at han hele tiden følger oss. At Herren har tegnet oss i sine hender er et sterkt uttrykk for hans inderlige kjærlighet til oss. Herren gir oss også et fremtidshåp ut over dette livet ved å gi oss løfte om en ny himmel og en ny jord, 2. Pet. 3,13. Når Herrens dag kommer skal den fullendte muren bli reist idet han fører oss inn i det nye Jerusalem. Da skal ingen ting mer skade og ødelegge for all ondskap og smerte er borte og Guds folk skal leve i Herrens nærhet, i hans by og rike, til evig tid. JENS LINDE 3

4 Revidert gravferdslov Gravferdslova er revidert av omsyn til livssynsminoritetane. Lova, som tredde i kraft 1. januar i år, får mindre konsekvensar for medlemer av Den norske kyrkja. TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO: ALF BERGIN Gravlegging skal skje i respekt for den enkeltes livssyn og religion, og den avdøde har krav på å verte gravlagd i ei spesielt tilrettelagt grav. Dersom krav om tilrettelagt grav ikkje kan oppfyllast i heimkommunen, må det lokale fellesrådet dekke alle kostnader ved bruk av tilrettelagd grav i ein annen kommune som tilbyr dette. Sjølv om omgrepet «kyrkjegard» som generell uttrykksform no er erstatta med «gravplass», har det ikkje noko å seie for namnet til kyrkjegarden. Til dømes vil Bodin kyrkjegard i Bodø framleis heite Bodin kyrkjegard. Kolbotn gravlund utanfor Oslo vil fortsett heite Kolbotn gravlund. Og skulle Østerås kyrkje i Bærum få gravplass, er det ikkje noko i vegen for at han kan få namnet Østerås kyrkjegard. Tidlegare var vigsling av ein kyrkjegard relatert til Den norske kyrkja. Dette er no tona ned, men det er ikkje noko som hindrar at Den norske kyrkja, eller eit anna trussamfunn, kan vigsle ein kyrkjegard. Det vert understreka at dei ulike seremoniane til trussamfunna korkje skal håne eller vise forakt for andre trussamfunn som gravlegg sine døde på staden. Lenger frist I over 300 år har me hatt ei føresegn som har sagt at den avdøde skal gravleggjast innan åtte dagar etter dødsfallet. Dette er endra. No skal gravlegging skje seinast ti vyrkedagar etter dødsfallet. Søndagar, og andre raude dagar på kalenderen, reknast ikkje med som vyrkedagar. Det kan no altså gå meir enn ti dagar før gravlegginga finn stad. Oskespreiing Tidlegare var det ein føresetnad at ei gravferd med kyrkjeleg medverknad skulle avsluttast med kistegravferd eller kremasjon. Det for å forvisse seg om at 4 Gravferdsloven har vore gjennom ein revisjon. Det nyreviderte lovverket tek til å gjelde frå nyttår. gravferda ikkje vart avslutta med spreiing av oska, ein praksis som ikkje har vore i tråd med kyrkja si tenking om gravferd. Denne føresegna er oppheva. Det er no opp til kvart enkelt trussamfunn sjølv å sette eventuelle avgrensingar for gravferda. Kyrkjemøtet tok endeleg stilling til sitt syn på oskespreiing i eit møte i april Krigsgraver Gravene til utanlandske soldatar og krigsfangar, har frå før vore freda utan tidsavgrensing gjennom internasjonale avtalar. Dette vert no også slege fast i den nye gravferdslova. Heile gravferdslova finn du på nettet. Her er adressa: html Den norske kyrkja tok stilling til sitt syn på oskespreiing i eit møte i april Departementet held også på med å revidere forskriftene til lovverket. Desse skal etter planen tre i kraft frå 1. juli 2012.

5 NMS Gjenbruk til Sandnes NMS Gjenbruk Sandnes åpnet 1. juni i Havanna-senteret på Hana. Butikken er den 41. bruktbutikken til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Butikken selger brukte varer av mange slag; glass, porselen, møbler, bøker, småelektriske artikler osv. I tillegg selges det lys fra NMS Gjenbruks eget lysestøperi i Trøndelag, et støperi som er basert på gjenbruk av lysstumper. Alt som selges er gitt gratis til butikken, og alle medarbeiderne jobber gratis. Overskuddet fra butikken går til NMS` verdensvide arbeid. Butikkene har en tredelt målsetting: skaffe penger til misjon, skape trivelige møtesteder og bidra til et bedre miljø ved å motvirke bruk- og kastmentaliteten. Raafat Habib Ishak slutter Etter nesten fem års tjeneste i Høyland kirke har vår trofaste kirketjener Raafat Habib Ishak sagt opp stillingen sin. Raafat har fått arbeid som ungdomsarbeider i Hafrsfjord menighet i Stavanger. En stilling han begynner i 1. august dette året. Raafat har vært en omsorgsfull og alltid smilende og imøtekommende person, som har møtt mange av menighetens medlemmer med gode og oppmuntrende ord i kirkedøra. Når Raafat nå slutter, så mister vi en dyktig medarbeider og en forbeder for menigheten og gudstjenesten. Vi ønsker her å få rette en takk til Raafat for den innsatsen og det engasjementet han har lagt ned, og for det Klare målet som du har hatt for tjenesten i Høyland, at flere måtte få oppdage Jesus og se hva han har å gi den enkelte. Vi vil ønske deg, Raafat, lykke til med nye utfordringer i Stavanger. SVEIN OLAV NESSE Det har meldt seg en god del medarbeidere til butikken på Hana, men det er fremdeles plass til flere. De fleste medarbeiderne vil arbeide 4 timer annen hver uke. Butikken har åpent mandag til fredag fra til og lørdag fra kl De som har varer å gi bort, eller som ønsker å bli butikkmedarbeidere, kan enten henvende seg i butikken i åpningstiden ( ), eller ta kontakt med butikkstyret: Per Inge Fjelde ( ), Aslaug Riska ( ), Olav Friestad ( ) eller Gerd Anny Hadland ( ). Vi ønsker alle velkommen til en trivelig handel! 5

6 Friluftsgudstjeneste i a Søndag 3. juni feiret vi friluftsgudstjeneste i Rogaland Arboret. I det flotte solskinnsværet fant mer enn 125 mennesker veien dit og hadde en fin dag sammen i skjønne omgivelser. Austrått KFUK KFUM speidere deltok i gudstjenesten med ulike oppgaver og Sviland skolekor fremførte flott sang. Dagen ble feiret som skaperverkets dag. Både sanger, bønner og bibeltekst handlet om skaperverket. Presten la i sin tale vekt på at Gud har gitt oss et ansvar for skaperverket både som enkeltmennesker og som fellesskap. I forlengelse av gudstjenesten disket speiderne opp med kirkekaffe til alle. Som avslutning på en flott og innholdsrik dag kunne de unge speidere for sin innsats ta imot gudstjenestens ferdighetsmerke som de kan sy på uniformen sin. 6

7 rboretet 7

8 Alle har det kjekt m 8

9 ed småbarnssang Småbarnsang har i vår vært et prøveprosjekt i forlengelsen av babysangkursene som vi arrangerer. Her får barna synge både nye og kjente barnesanger, bruke kroppen til å gjøre bevegelser, spille på rytme instrumenter og ikke minst få oppleve musikkglede. Nå i vår har en gruppe på rundt 10 barn i alderen 1-3 år vært på småbarnssang. De har kommet sammen med foreldre og besteforeldre og har vært super klare for å synge! Vi kommer til å fortsette med småbarnsang til høsten, og mer informasjon om dette vil komme. JANNE KRISTINE H. BERGE 9

10 St. Hans dag på Sviland Søndag 24. juni, som er St. Hans dag, samles vi kl til grilling i «Tusenårsskogen». Ta med grillmat og noe å sitte på. Vi tenner opp i grillen. Kl fortsetter vi med gudstjeneste i kapellet v/ Synøve Roalkvam. Kirkens Sykevaktordning kjører/følger personer til lege, tannlege og sykehus Sykevaktene avløser de pårørende i hjem med pleietrengende så de kan få fri dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv eller venter på plass institusjon. Tilbudet gjelder for alle beboere i Sandnes kommune. Kontakt Inger Jåtten Hetland, telefon nr kl Mandag torsdag. Er du eller 85 år i år? De siste årene har Høyland sokn arrangert jubileumsfest for de som fyller eller 85 år. Dette året er ikke noe unntak. Vi har satt av dagen den 3. oktober kl til en slik fest. Du som har rund dag dette året, må merke deg datoen Vi vil sende ut invitasjon til alle jubilantene for denne festen, med nærmere opplysninger om program og påmelding. Konfirmant i 2013 I mars ble der sendt ut et brev til alle som skal konfirmeres i mange har allerede meldt seg på til konfirmantundervisning. Men vi ser av antallet at også mange ikke er påmeldt som er i rett alder. Noen har nok oversett brevet, andre har nok gjort andre valg. Men vi ønsker her å minne om muligheten for å melde seg på til neste års konfirmantundervisning. Når dette leses er første pulje på vei til Konf- action i Bø i Telemark. I september inviterer vi til en flott høst week-end på Tonstadli leirsted, dette er sammen med Sandnes menighet sine konfirmanter. Har alt dette gått forbi, så finner du fortsatt påmeldingsmodulen ved å gå til vår hjemmeside: Sandnes.kirken.no/hoyland Her finner du en veiviser under konfirmanter 2012/13. Påmeldingsmodulen ligger der. Velkommen som konfirmant i Høyland sokn. 10

11 Dirigent til Sangsus Barnekoret Sangsus, som består av barn i alderen 4-8 år trenger ny dirigent/ musikalskleder. Vår nåværende leder i flere år, Kari Kjestveit, har kommet fram til at hun trenger avløsning. Koret øver annenhver uke, og følger ellers skoleferier. De har noen opptredener på spesielle gudstjenester. Hører dette interessant ut, så kan du ta kontakt med Viggo Fagerjord tlf eller Hilde Djønne tlf Husløs menighet Vi har fått melding om at Sandnes kommune har kjøpt Sandnes sykkelklubb sitt hus på Iglemyr. Huset skal rives og erstattes av ny skole. Austrått menighet har sine lokaler i sykleklubb huset, og det betyr ganske enkelt at vi er oppsagt fra den avtalen vi har med sykleklubben. Vi arbeider intenst for finne andre løsninger for det arbeidet som vi har bygget opp på Austrått. Det gjelder gudstjenester, men ikke minst alt barne og ungdomsarbeidet som skjer på dagtid, ettermiddags tid og kveldstid. Vi håper å finne frem til gode og praktiske løsninger for det arbeidet som drives, slik at vi slipper å legge noe ned. Følg med på menighets nettsider, og følg utviklingen der. SVEIN OLAV NESSE Kor med Chorus! Koret vårt, Chorus, i Høyland kirke har øvelse hver tirsdag kl Første øvelse etter sommerferien er tirsdag 28. august. Nye medlemmer ønskes velkommen. Ønsker du å vite mer, kontakt Kantoren vår, Viggo Fagerjord mob Sevenjentene til Sviland Søndag 16. september kl kommer Jentegruppa SEVEN til Sviland kapell. Gruppen består av jenter i alderen fra 10 år og eldre, og de er fra hele Norge. Denne dagen blir det en kjempefest gudstjeneste, der jentegruppen vil lede an i allsang, konsert og soknepresten vil holde andakt. Dette er et ledd i trosopplæringsarbeidet i Høyland sokn, og derfor blir alle 5 åringene invitert til denne gudstjenesten. Vi har også fått lovnad fra Sviland skolekor og Sviland Barnegospel som vil delta. Sett av dagen og gled deg. Dette blir en uforglemmelig ettermiddag i Sviland kapell. 11

12 Stat-kirke hva nå? Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 21. mai. Men ikke alle vet at kirken har vært og er en viktig pådriver i prosessen. Noen tror at å miste privilegier som statskirke er uønsket, men Den norske kirkes ledelse har jobbet i mange år for løsere bånd mellom stat og kirke. Og nå er stat og kirke på rett vei hver sin vei. Likandes likebehandling Med ny tekst i Grunnlovens 2 og 16 er ikke lenger den evangelisk-lutherske religion statens offentlige religion, og tros- og livssynssamfunn skal behandles likt. Loven slår fast at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke, men en folkekirke. Og verdigrunnlaget skal være vår kristne og humanistiske arv. I juni sender Kirkerådet ut Kirkeordning etter 2013, et refleksjonsdokument fra Kirkerådet til alle menighetsråd. Dette dokumentet gir innføring i problemstillinger rundt fremtidens kirke, og bør behandles av menighetsråd og menighetsmøte. Det er ønskelig at alle rådsinstanser etter gjennomgang gir tilbakemelding til Kirkerådet på viktige spørsmålsstillinger bakerst i heftet. Lurer du på noe? Svein Arne Lindø er Kirkerådets valgte leder. Han svarer under på spørsmål om hva grunnlovsendringen innebærer for kirken og staten. Dette er spørsmål og svar som med fordel kan benyttes av menighetsblader for å informere bredt ut til kirkens medlemmer. Hvorfor er kirkens ledelse tilhengere av endringen? Samfunnet består av ulike mennesker, som i stadig større grad har ulike religiøse ståsted. Det er ikke naturlig at staten skal favorisere en tro. En stat kan dessuten ikke være troende, men det kan og skal en kirke, og det er kirken som skal stå folket nær i troen. Kirken får med endringen utnevne egne proster og biskoper, og det er på høy tid at et trossamfunn får velge sine egne, religiøse ledere. Så Den norske kirke ønsker endringene velkommen, og er glad for at alle partiene på Stortinget har kunnet stille seg bak. Hva skjer med helligdagene? Det vil ikke bli noen endring i helligdagene vi feirer i dag. De er både religiøst og kulturelt godt forankret i det norske samfunnet. Hva skjer med finansieringen av Den norske kirke? Både politikere og kirkeledelse er interessert i å fortsette dagens ordning, der Den norske kirke er finansiert over statsbudsjettet og den enkelte kommune. Det er altså ikke aktuelt å innføre kirkeskatt slik de har i Sverige. Jeg tror likevel at vi må være klar over at vi i framtidens kirke nok må ta et større privat ansvar for å dekke utgifter til den lokale menighets arbeid. I dag er dette noe mange allerede gjør når det gjelder misjon og enkelte ansettelser, men jeg tror altså at dette blir viktig også på andre felt. Selv om stat og kommune fortsatt skal finansiere mesteparten av driften, må vi nok ta mer økonomisk ansvar for egen menighet, slik man i større grad gjør i andre tros- og livssynssamfunn. Må man melde seg inn i kirken på nytt? Nei, er man døpt og ikke har meldt seg ut, står man som medlem i Den norske kirke. Er egentlig forandringen så stor? Dette er ikke noe definitivt skille mellom stat og kirke. Prester, proster, biskoper, ansatte sentralt og på bispedømmekontorene vil fortsatt være lønnet av staten, og Den norske kirke skal forbli landets folkekirke. Men kirkens egne organer skal altså få utnevne proster og biskoper. Endringene tydeliggjør Den norske kirke som trossamfunn og dette er prinsipielt viktig. Lovteksten tydeliggjør at også Den kirkerådsleder Svein Arne Lindø svarer på sentrale spørsmål om stat-kirke. norske kirke må behandles av staten ut fra prinsippet om tros- og livssynsfrihet, i likhet med øvrige tros- og livssynssamfunn. Så lovendringen er utvilsomt av størst betydning for staten, og ikke for kirken, som i all hovedsak er den samme. Vil menighetene oppleve at kirken er annerledes? Vi tror at menighetene vil bli mer engasjert i en kirke som i større grad styrer seg selv. Jo mer aktiv man er i kirken, jo mer får kan man være med og prege den. Den nye folkekirken vil komme nærere folket, men fjernere fra staten, men dette engasjementet kan nok merkes vel så godt gjennom involvering i ny gudstjenesteordning. Noen er redde for at de nye lovtekstene betyr en avkristning av Norge? Endringene i Grunnloven påvirker relasjonen mellom kirke og stat, men disse endringene har ikke noe med en eventuell «avkristning» av Norge å gjøre. Den nye 16 viser en stat som vil behandle den tidligere statskirken som det trossamfunnet den alltid har vært. Slik jeg ser det, er Norges kristne forankring minst like sterk med den nye formuleringen av 2 i Grunnloven, som med den tidligere formuleringen. Det er andre forhold som avgjør kristendommens fremtid i Norge. Jeg tror for eksempel søndagsskole og gode konfirmantlærere betyr mer for kristendommens posisjon og innflytelse i det norske samfunnet enn lovformuleringer og regler 12

13 VI GÅR FOR FELLESSKAP! Blir du med å dekke langbord for hele verden under Dalsnuten? Kristent interkulturelt arbeid arrangerer inkluderingsmarsj til Dalsnuten. Hva skjer egentlig den 25. september fra kl.1400? Tre stikkord: fysisk utfoldelse, fargerikt fellesskap, og fantastisk mat! ranser for ungdom i alle aldre og litt program. Turguider vil sørge for at alle deltakere inkluderes i en gruppe på turen. KIA Rogaland er avhengige av et godt samarbeid med menighetene.vi håper å få ambassadører for arrangementet i alle menigheter i området. (brosjyre for arrangementet fås forhåpentligvis i din menighet Se forøvrig Hvorfor gjør vi dette? Vi har lyst til å vise at vi bryr oss! Det er kommet folk fra hele verden hit. Hva gjør vi for å bli kjent med dem? Vi vet at ca 60 % av innvandrerne kommer fra land der kristen tro og kultur dominerer, mens ca 28% regner seg som muslimer. Vi kan bidra til inkludering generelt og vi kan hjelpe kristne innvandrere å finne et fellesskap de kan høre hjemme i. Raushet og godhet i forhold til nykommeren har vi klare ord om i Bibelen. Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv 3. Mos 19:33-34 Hvem er KIA Rogaland? Kristent, Interkulturelt Arbeid er en kristen frivillig organisasjon med en diakonal profil. Vi jobber med flyktninger, fastboende innvandrere, asylsøkere og etnisk norske. Dessuten Årets inkluderingsmarsj i regi av Kia Rogaland arrangeres for andre gang. I fjor hadde vi ca 170 deltakere, og vi har plass til mange flere! Det blir lek og turgåing for store og små. Det blir teambuilding, latter, svette og gospel. Vi ønsker å skape en arena for at folk kan treffes og bli kjent på tvers av alle ulikheter. Gramstadtjernet og lekeområdet der, blir base for arrangementet. Dalsnuten er et fantastisk utkikkspunkt og et overkommelig mål for de fleste. Vi legger også opp en alternativ løype som kan gjennomføres med barnevogn eller andre rullende framkomstmiddel, til Revholstjern. Vel nede igjen blir det felles lunsj. Da dekker vi langbord for hele verden. Maten som tas med må være ferdig tilberedt slik at den kan settes på et felles lunsjbord. Te og kaffe til eget bruk må medbringes. Ellers blir det leker for barn, konkurhar vi etablert et menighetsnettverk til inspirasjon for dere som ønsker å jobbe med inkludering i lokalmenigheten. Vi arbeider ved hjelp av tiltak som norskundervisning, ungdomsarbeid, flerkulturelle middager og turer. Dessuten har vi et multikulturelt gospelkor som reiser rundt i menighetene. Likeverd, omsorg og vennskap har vært våre verdier siden starten for mer enn 35 år siden. Rogaland kom med i Nå har vi avdelinger i Egersund, Bryne, Nærbø, Sandnes og på Haugalandet. KIA er landets største landsdekkende organisasjon på innvandrerfeltet og har et flott korps av frivillige! De gjør en fantastisk innsats i forbindelse med middager, norskundervisning, besøkstjeneste mm. Akkurat nå trenger vi noen som kan være med som ledere for en tur og samtale gruppe for jenter/kvinner i Sandnesområdet og vi har veldig i mangel av norsklærere i Stavanger! Ta gjerne kontakt med regionleder vedrørende disse utfordringene. Du kan være en del av KIA Rogaland samtidig som du er en del av din menighet! Bli medlem, du får Interkultura hjem i posten og hjelper oss å nå lenger ut! For mer info om dette og mere til, se TURID EKELAND REGIONLEDER I KIA 13

14 Data-kurs STÅ PÅ - styrk dine muligheter Kontorkurs Datakortet Regnskap Lønn/personal Webdesign EDB grunnkurs Nybegynnerkurs Videregående kurs Flex Data AS, Sandnesveien 11, Ålgård. Tlf Gjesdalveien Sandnes Tlf Kontor og boliggulv tepper gulvbelegg parkett Kapellanv Sandnes tlf SOMMERBUFFET SOMMERBUFFET I HAGEN Kokkene på Kronen Gaard Hotell lager deilig sommerbuffet. Her er det bare å forsyne seg så mye en orker. Gjelder man. - torsd. fra kl i juli og første uken i august. bokforlaget Din lokale rørlegger Elkebakken 10, 4325 Sandnes Tlf Kiropraktor Manuellterapeut Fysioterapeut Massør Telefon: Håbafjellveien 4, 4325 Sandnes K B Krogedal Begravelsesbyrå Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Tlf. Martin: Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: HER KAN DIN ANNONSE STÅ SANDVED GARTNERI OG HAGESENTER Jærveien 123 man-fre Sandnes lør 9-17 Tlf søn Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER A/S Tronsholen, 4325 Sandnes Tlf Frisøren på bogafjell Telefon nr

15 Søndagens tekster fra Bibelen 2. søndag i treenighetstiden - Søndag 2. juni 2013 III Esek 36,25-29a Renselse og et nytt hjerte Rom 6,3-8 Forenet med Kristus i dåpen Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus 3. søndag i treenighetstiden - Søndag 9. juni 2013 III 1 Sam 1,9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren 1 Joh 3,1-3 Vi får kalles Guds barn Mark 10,13-16 Jesus og barna 4. søndag i treenighetstiden - Søndag 16. juni 2013 III Salme 22,8-12 Gud som jordmor (Prekentekst) 1 Tess 2,5-13 Vi forkynte evangeliet for dere Matt 9,35-38 Høsten er stor 5. søndag i treenighetstiden - Søndag 23. juni 2013 III Jer 6,16-19 Spør etter de gamle stiene Gal 1,6-9 Bare ett evangelium Matt 18,12-18 Sau på villspor, bror som synder Sankthansdagen / Jonsok - Mandag 24. juni 2013 III 1 Mos 1,11-19 Gud skapte sol og måne Apg 14,8-18 Dere må vende om til skaperen Joh 1,1-8 Johannes skulle vitne om lyset Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden - Søndag 30. juni 2013 III Jes 66,18-19 Å samle alle folk og tungemål Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus Mark 3,13-19 Jesus kaller de tolv 7. søndag i treenighetstiden - Søndag 7. juli 2013 III Salme 8,2-10 Hva er da et menneske 1 Kor 1,26-31 Det som er svakt, utvalgte Gud Mark 5,25-34 Hun som rørte ved Jesu kappe 8. søndag i treenighetstiden - Søndag 14. juli 2013 III Jos 22,1-6 Dere skal elske Herren Fil 1,9-11 Innsikt og dømmekraft Mark 12,28-34 Du skal elske Gud og din neste Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! svela b y g g a s Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Byggefirma LEIF Kontakt RØNNEBERG Rut Høllesli ved A/S Ålgårdsvn. menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for bestilling. Tlf Faks Mobil tlf Alt Bestill i nybygg turen og på tlf. reparasjoner Bestill turen på tlf Mer enn 70 års erfaring Tlf: Avd. Bogafjellsenteret tlf îäzüüw UÄÉÅáàxÜ Ole Nielsensvei 9, 4330 Ålgård Tlf Blomster til enhver anledning Tlf Faks

16 velkommen til kirken Høyland kirke 17. juni Gudstjeneste med dåp, Jens Linde, offer 1.juli Gudstjeneste med nattverd, Synøve Roaldkvam, offer 15. juli Gudstjeneste med dåp, Jens Linde, offer 12. august Gudstjeneste med dåp, Arne Dag Kvamsøe, offer 26. august Samlingssøndag for soknet, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Gudstjeneste med nattverd, Linde, offer. 50-årskonfirmantene. / juli Gudstjeneste med nattverd, Jens Linde, offer Sviland kapell 24. juni kl Kveldsgudstjeneste, Synøve Roaldkvam, dåp, nattverd, offer 22. juli Gudstjeneste med dåp og nattverd, Jens Linde, offer 19. august Gudstjeneste med dåp og nattverd, Synøve Roaldkvam, offer 26. august Samlingssøndag for soknet i Høyland kirke, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Gudstjeneste med dåp og nattverd, Synøve Roaldkvam, offer Austrått menighetssenter (sykleklubbhuset) 26. august Samlingssøndag for soknet i Høyland kirke, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Familiegudstjeneste, Meyer,nattverd, offer. Kirkekaffi Søndagsskolen samles på Austrått menighetssenter de søndagene det er gudstjeneste. Vi starter felle før barna går til søndagsskolen.

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull! NR 3-2011 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago NR. 2-2008 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Jesus kommer... Dette er det sentrale i advent- og juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd.

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd. Nr. 3/2008 63. årgang Metodistkirkens speiderleir: Senja 08 på Medby... side 4 Høring om ny ordning for kirkens gudstjenesteliv... side 6 Årets TV-aksjon: Søndag 19. oktober... side 8 Livet går opp og

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon

Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon Nr 3/2012 53. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d Tema: Visjon 1 1 L A N D Å S P R O F I L E N Nr 2/2012 53. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d NAVN: Jørgen Nordahl Alder: 41 år BOR: Bor i Lægdesvingen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69 Gledelig jul Gled deg, du jord, la mørket fly, for lyset blant oss bor! O, hvilket dyp av kjærlighet, Gud vender

Detaljer