På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG På friluftsgudstjeneste Side 6 og 7 Gøy med småbarnssang Side 8 og 9 Side 4 Revidert om gravferder Du er tegnet i herrens hender! Side 3

2 Fra statskirke til folkekirke 21. mai var en merkedag for Den norske Kirke. Da ble kirkeforliket vedtatt i Stortinget og grunnlovens paragraf 2 og 16 er blitt forandret. Det som er verd å merke seg er at i grunnlovens paragraf 16 står der «den norske Kirke, en evangeliskluthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes saadan af Staten». Dette betyr i all enkelhet at kirken skal være fri og få styre i eget hus. Kirken skal etter dette selv ansette prester, proster og biskoper. Samtidig skal kirken fortsatt ha nære relasjoner til Staten og kommunen som skal finansiere kirken. Etter kirkeforliket har kirken en lang vei å gå med prosesser om den videre utviklingen. Hva vil vi og hva er vårt mål? Hva innebærer selvstendiggjøringen fra staten? Hvor skal ulike oppgaver plasseres i den nye organisasjonen? Hvem skal bestemme og hvordan skal organisasjonen som må bygges opp se ut? Alt dette er spørsmål som kommer opp i den videre behandlingen av spørsmålet For vår del er vi opptatt av at det er den enkelte menighet som skal være kjernen i kirkens virksomhet. Det er i menigheten primæroppgavene utføres. Det er her dåpen og konfirmasjonen skjer. Det er her gudstjenestelivet og gravferden hører hjemme. Det er her vi skal hjelpe mennesker å finne veien til Gud. Dette må vi ikke under noen omstendigheter glemme. Derfor er det viktig at vi er bevisst på vårt kall og vår oppgave- å være en Kristi etterfølger og veiviser til den gode vei som fører oss frem til målet. Vi skal være en folkekirke. Det betyr ikke at vi skal være folkets kirke, og at folket skal styre den. Men det betyr at vi skal være en kirke i og blant folk og være til for folk. Dette fordi kirken er et trossamfunn og har noe den vil formidle til folket. Som kirke ønsker vi å gi folket det åndelige tilbud som det enkelte menneske har behov for både i glede og sorg. Vi skal fortsette å være en kirke som visjonen for Den norske kirke sier: I Kristus Nær livet. Vi ønsker å være nær mennesker, gi gode relasjoner til mennesker og gi dem trygghet og omsorg. Samtidig skal kirken være et kompass for styresmaktene og folket om hvordan samfunnet skal kunne bygge på de gode menneskerettighetene som vi har her i landet. Sokneråd og fellesråd vil i årene som kommer måtte ta stilling til mange spennende utfordringer av både organisatorisk og åndelig karakter. Det krever både innsikt, engasjement og vilje til å sette seg inn i disse spørsmålene. SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Storgt. 48, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Sokneprest: Jens Linde, mob E-post: Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Menighetsprest: John Trygve Meyer, mob e-post: Menighetspedagog: Majbritt G. Kristensen, mob E-post Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Trosopplæringskoordinator: Hilde Djønne, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Leder eldresenteret: Marit Rygh, tlf Kirketjener Sviland Kapell: Margit Reiersen, mob el Musikalsk leder: Janne Kristine H. Berge, mob Organist Sviland: John Morten Storflor, mob Høyland sokneråd Leder: Garmann Auklend, mob Bankkontonr Org.nr.: Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1.august. 2

3 DU ER TEGNET I HERRENS HENDER! I år 587 f. Kr. opplevde Jerusalem en gedigen katastrofe. Den mektige kong Nebukadnesar, som hersket i stor-riket Babylon, lot sine tropper gå inn i Jerusalem. Alle skattene i både slott og tempel ble ranet og ført til Babylon. Tempelet og borgene ble satt fyr på og brent opp, verdifulle gjenstander ble ødelagt og muren rundt Jerusalem ble lagt i grus. De av Jerusalems innbyggere som overlevde angrepet ble ført til byen Babylonia som krigsfanger og måtte trelle for det babylonske rike. Bare en del av småkårsfolket i landet ble værende igjen. Du kan lese om dette i de siste kapitlene i 2. Kongebok og de siste kapitlene 2. Krønikebok De jødene som ble ført bort til Babylon mistet alt! De mistet familiemedlemmer, hjem og eiendeler. Men verst av alt var det at de mistet fremtidshåpet! De satt igjen med en opplevelse av at alt var blitt rasert i livet deres. Og spørsmålet reiser seg: Har Gud glemt oss? Da er det Herren taler til sitt folk igjennom profeten Jesaja og sier: Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne. Herren selv brakte fremtidshåp og nye perspektiver inn i den fortvilte situasjonen. Herren er som en mor som ikke kan glemme barna sine. Vi bruker å kalle Gud for Far, og det gjør vi rett i for Jesus selv lærer oss å kalle Gud for Far. Men her i løftene til det bortførte folk møter vi morsaspektene hos Gud. Den ømme, oppsøkende kjærlighet som en mor eier finnes også hos Gud. Slik som en mor våker Herren over barna sine og bærer dem i sitt hjerte. Fremtidshåpet Herren bringer sitt folk er håpet om den gjenreiste mur rundt Jerusalem, det vil si: en gjenoppbygget by som ligger i beskyttelse for sine fiender! Jødene så bare ruiner og elendighet. Herren så den gjenreiste mur! Hele tiden stod muren rundt Jerusalem for Herrens øyne. Det gav de bortførte håp om og tro på at Herren en dag skulle sørge for at Jerusalem ble gjenreist. Midt i nederlaget og smerten stod fremtidshåpet og den nye tid klar for Herrens øyne. Håpet ble innfridd! Noen tiår senere løses jødene fra det babylonske fangenskap og vender hjem. Tempelet, bymuren og Jerusalem blir gjenreist og folket kunne begynne en ny tid. Herren bringer fremtidshåp også til oss. Så lenge vi lever i denne verden står Herrens løfte ved lag: Jeg vil aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender! Det en absolutt ikke må glemme skriver en ofte i hånden, da er en sikker på å bli minnet på det. Herren har skrevet ditt navn i sine hender. Dette gjør han ikke fordi han er glemsom, men for å vise oss at han hver eneste dag har oss i sine tanker og at han hele tiden følger oss. At Herren har tegnet oss i sine hender er et sterkt uttrykk for hans inderlige kjærlighet til oss. Herren gir oss også et fremtidshåp ut over dette livet ved å gi oss løfte om en ny himmel og en ny jord, 2. Pet. 3,13. Når Herrens dag kommer skal den fullendte muren bli reist idet han fører oss inn i det nye Jerusalem. Da skal ingen ting mer skade og ødelegge for all ondskap og smerte er borte og Guds folk skal leve i Herrens nærhet, i hans by og rike, til evig tid. JENS LINDE 3

4 Revidert gravferdslov Gravferdslova er revidert av omsyn til livssynsminoritetane. Lova, som tredde i kraft 1. januar i år, får mindre konsekvensar for medlemer av Den norske kyrkja. TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO: ALF BERGIN Gravlegging skal skje i respekt for den enkeltes livssyn og religion, og den avdøde har krav på å verte gravlagd i ei spesielt tilrettelagt grav. Dersom krav om tilrettelagt grav ikkje kan oppfyllast i heimkommunen, må det lokale fellesrådet dekke alle kostnader ved bruk av tilrettelagd grav i ein annen kommune som tilbyr dette. Sjølv om omgrepet «kyrkjegard» som generell uttrykksform no er erstatta med «gravplass», har det ikkje noko å seie for namnet til kyrkjegarden. Til dømes vil Bodin kyrkjegard i Bodø framleis heite Bodin kyrkjegard. Kolbotn gravlund utanfor Oslo vil fortsett heite Kolbotn gravlund. Og skulle Østerås kyrkje i Bærum få gravplass, er det ikkje noko i vegen for at han kan få namnet Østerås kyrkjegard. Tidlegare var vigsling av ein kyrkjegard relatert til Den norske kyrkja. Dette er no tona ned, men det er ikkje noko som hindrar at Den norske kyrkja, eller eit anna trussamfunn, kan vigsle ein kyrkjegard. Det vert understreka at dei ulike seremoniane til trussamfunna korkje skal håne eller vise forakt for andre trussamfunn som gravlegg sine døde på staden. Lenger frist I over 300 år har me hatt ei føresegn som har sagt at den avdøde skal gravleggjast innan åtte dagar etter dødsfallet. Dette er endra. No skal gravlegging skje seinast ti vyrkedagar etter dødsfallet. Søndagar, og andre raude dagar på kalenderen, reknast ikkje med som vyrkedagar. Det kan no altså gå meir enn ti dagar før gravlegginga finn stad. Oskespreiing Tidlegare var det ein føresetnad at ei gravferd med kyrkjeleg medverknad skulle avsluttast med kistegravferd eller kremasjon. Det for å forvisse seg om at 4 Gravferdsloven har vore gjennom ein revisjon. Det nyreviderte lovverket tek til å gjelde frå nyttår. gravferda ikkje vart avslutta med spreiing av oska, ein praksis som ikkje har vore i tråd med kyrkja si tenking om gravferd. Denne føresegna er oppheva. Det er no opp til kvart enkelt trussamfunn sjølv å sette eventuelle avgrensingar for gravferda. Kyrkjemøtet tok endeleg stilling til sitt syn på oskespreiing i eit møte i april Krigsgraver Gravene til utanlandske soldatar og krigsfangar, har frå før vore freda utan tidsavgrensing gjennom internasjonale avtalar. Dette vert no også slege fast i den nye gravferdslova. Heile gravferdslova finn du på nettet. Her er adressa: html Den norske kyrkja tok stilling til sitt syn på oskespreiing i eit møte i april Departementet held også på med å revidere forskriftene til lovverket. Desse skal etter planen tre i kraft frå 1. juli 2012.

5 NMS Gjenbruk til Sandnes NMS Gjenbruk Sandnes åpnet 1. juni i Havanna-senteret på Hana. Butikken er den 41. bruktbutikken til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Butikken selger brukte varer av mange slag; glass, porselen, møbler, bøker, småelektriske artikler osv. I tillegg selges det lys fra NMS Gjenbruks eget lysestøperi i Trøndelag, et støperi som er basert på gjenbruk av lysstumper. Alt som selges er gitt gratis til butikken, og alle medarbeiderne jobber gratis. Overskuddet fra butikken går til NMS` verdensvide arbeid. Butikkene har en tredelt målsetting: skaffe penger til misjon, skape trivelige møtesteder og bidra til et bedre miljø ved å motvirke bruk- og kastmentaliteten. Raafat Habib Ishak slutter Etter nesten fem års tjeneste i Høyland kirke har vår trofaste kirketjener Raafat Habib Ishak sagt opp stillingen sin. Raafat har fått arbeid som ungdomsarbeider i Hafrsfjord menighet i Stavanger. En stilling han begynner i 1. august dette året. Raafat har vært en omsorgsfull og alltid smilende og imøtekommende person, som har møtt mange av menighetens medlemmer med gode og oppmuntrende ord i kirkedøra. Når Raafat nå slutter, så mister vi en dyktig medarbeider og en forbeder for menigheten og gudstjenesten. Vi ønsker her å få rette en takk til Raafat for den innsatsen og det engasjementet han har lagt ned, og for det Klare målet som du har hatt for tjenesten i Høyland, at flere måtte få oppdage Jesus og se hva han har å gi den enkelte. Vi vil ønske deg, Raafat, lykke til med nye utfordringer i Stavanger. SVEIN OLAV NESSE Det har meldt seg en god del medarbeidere til butikken på Hana, men det er fremdeles plass til flere. De fleste medarbeiderne vil arbeide 4 timer annen hver uke. Butikken har åpent mandag til fredag fra til og lørdag fra kl De som har varer å gi bort, eller som ønsker å bli butikkmedarbeidere, kan enten henvende seg i butikken i åpningstiden ( ), eller ta kontakt med butikkstyret: Per Inge Fjelde ( ), Aslaug Riska ( ), Olav Friestad ( ) eller Gerd Anny Hadland ( ). Vi ønsker alle velkommen til en trivelig handel! 5

6 Friluftsgudstjeneste i a Søndag 3. juni feiret vi friluftsgudstjeneste i Rogaland Arboret. I det flotte solskinnsværet fant mer enn 125 mennesker veien dit og hadde en fin dag sammen i skjønne omgivelser. Austrått KFUK KFUM speidere deltok i gudstjenesten med ulike oppgaver og Sviland skolekor fremførte flott sang. Dagen ble feiret som skaperverkets dag. Både sanger, bønner og bibeltekst handlet om skaperverket. Presten la i sin tale vekt på at Gud har gitt oss et ansvar for skaperverket både som enkeltmennesker og som fellesskap. I forlengelse av gudstjenesten disket speiderne opp med kirkekaffe til alle. Som avslutning på en flott og innholdsrik dag kunne de unge speidere for sin innsats ta imot gudstjenestens ferdighetsmerke som de kan sy på uniformen sin. 6

7 rboretet 7

8 Alle har det kjekt m 8

9 ed småbarnssang Småbarnsang har i vår vært et prøveprosjekt i forlengelsen av babysangkursene som vi arrangerer. Her får barna synge både nye og kjente barnesanger, bruke kroppen til å gjøre bevegelser, spille på rytme instrumenter og ikke minst få oppleve musikkglede. Nå i vår har en gruppe på rundt 10 barn i alderen 1-3 år vært på småbarnssang. De har kommet sammen med foreldre og besteforeldre og har vært super klare for å synge! Vi kommer til å fortsette med småbarnsang til høsten, og mer informasjon om dette vil komme. JANNE KRISTINE H. BERGE 9

10 St. Hans dag på Sviland Søndag 24. juni, som er St. Hans dag, samles vi kl til grilling i «Tusenårsskogen». Ta med grillmat og noe å sitte på. Vi tenner opp i grillen. Kl fortsetter vi med gudstjeneste i kapellet v/ Synøve Roalkvam. Kirkens Sykevaktordning kjører/følger personer til lege, tannlege og sykehus Sykevaktene avløser de pårørende i hjem med pleietrengende så de kan få fri dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv eller venter på plass institusjon. Tilbudet gjelder for alle beboere i Sandnes kommune. Kontakt Inger Jåtten Hetland, telefon nr kl Mandag torsdag. Er du eller 85 år i år? De siste årene har Høyland sokn arrangert jubileumsfest for de som fyller eller 85 år. Dette året er ikke noe unntak. Vi har satt av dagen den 3. oktober kl til en slik fest. Du som har rund dag dette året, må merke deg datoen Vi vil sende ut invitasjon til alle jubilantene for denne festen, med nærmere opplysninger om program og påmelding. Konfirmant i 2013 I mars ble der sendt ut et brev til alle som skal konfirmeres i mange har allerede meldt seg på til konfirmantundervisning. Men vi ser av antallet at også mange ikke er påmeldt som er i rett alder. Noen har nok oversett brevet, andre har nok gjort andre valg. Men vi ønsker her å minne om muligheten for å melde seg på til neste års konfirmantundervisning. Når dette leses er første pulje på vei til Konf- action i Bø i Telemark. I september inviterer vi til en flott høst week-end på Tonstadli leirsted, dette er sammen med Sandnes menighet sine konfirmanter. Har alt dette gått forbi, så finner du fortsatt påmeldingsmodulen ved å gå til vår hjemmeside: Sandnes.kirken.no/hoyland Her finner du en veiviser under konfirmanter 2012/13. Påmeldingsmodulen ligger der. Velkommen som konfirmant i Høyland sokn. 10

11 Dirigent til Sangsus Barnekoret Sangsus, som består av barn i alderen 4-8 år trenger ny dirigent/ musikalskleder. Vår nåværende leder i flere år, Kari Kjestveit, har kommet fram til at hun trenger avløsning. Koret øver annenhver uke, og følger ellers skoleferier. De har noen opptredener på spesielle gudstjenester. Hører dette interessant ut, så kan du ta kontakt med Viggo Fagerjord tlf eller Hilde Djønne tlf Husløs menighet Vi har fått melding om at Sandnes kommune har kjøpt Sandnes sykkelklubb sitt hus på Iglemyr. Huset skal rives og erstattes av ny skole. Austrått menighet har sine lokaler i sykleklubb huset, og det betyr ganske enkelt at vi er oppsagt fra den avtalen vi har med sykleklubben. Vi arbeider intenst for finne andre løsninger for det arbeidet som vi har bygget opp på Austrått. Det gjelder gudstjenester, men ikke minst alt barne og ungdomsarbeidet som skjer på dagtid, ettermiddags tid og kveldstid. Vi håper å finne frem til gode og praktiske løsninger for det arbeidet som drives, slik at vi slipper å legge noe ned. Følg med på menighets nettsider, og følg utviklingen der. SVEIN OLAV NESSE Kor med Chorus! Koret vårt, Chorus, i Høyland kirke har øvelse hver tirsdag kl Første øvelse etter sommerferien er tirsdag 28. august. Nye medlemmer ønskes velkommen. Ønsker du å vite mer, kontakt Kantoren vår, Viggo Fagerjord mob Sevenjentene til Sviland Søndag 16. september kl kommer Jentegruppa SEVEN til Sviland kapell. Gruppen består av jenter i alderen fra 10 år og eldre, og de er fra hele Norge. Denne dagen blir det en kjempefest gudstjeneste, der jentegruppen vil lede an i allsang, konsert og soknepresten vil holde andakt. Dette er et ledd i trosopplæringsarbeidet i Høyland sokn, og derfor blir alle 5 åringene invitert til denne gudstjenesten. Vi har også fått lovnad fra Sviland skolekor og Sviland Barnegospel som vil delta. Sett av dagen og gled deg. Dette blir en uforglemmelig ettermiddag i Sviland kapell. 11

12 Stat-kirke hva nå? Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 21. mai. Men ikke alle vet at kirken har vært og er en viktig pådriver i prosessen. Noen tror at å miste privilegier som statskirke er uønsket, men Den norske kirkes ledelse har jobbet i mange år for løsere bånd mellom stat og kirke. Og nå er stat og kirke på rett vei hver sin vei. Likandes likebehandling Med ny tekst i Grunnlovens 2 og 16 er ikke lenger den evangelisk-lutherske religion statens offentlige religion, og tros- og livssynssamfunn skal behandles likt. Loven slår fast at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke, men en folkekirke. Og verdigrunnlaget skal være vår kristne og humanistiske arv. I juni sender Kirkerådet ut Kirkeordning etter 2013, et refleksjonsdokument fra Kirkerådet til alle menighetsråd. Dette dokumentet gir innføring i problemstillinger rundt fremtidens kirke, og bør behandles av menighetsråd og menighetsmøte. Det er ønskelig at alle rådsinstanser etter gjennomgang gir tilbakemelding til Kirkerådet på viktige spørsmålsstillinger bakerst i heftet. Lurer du på noe? Svein Arne Lindø er Kirkerådets valgte leder. Han svarer under på spørsmål om hva grunnlovsendringen innebærer for kirken og staten. Dette er spørsmål og svar som med fordel kan benyttes av menighetsblader for å informere bredt ut til kirkens medlemmer. Hvorfor er kirkens ledelse tilhengere av endringen? Samfunnet består av ulike mennesker, som i stadig større grad har ulike religiøse ståsted. Det er ikke naturlig at staten skal favorisere en tro. En stat kan dessuten ikke være troende, men det kan og skal en kirke, og det er kirken som skal stå folket nær i troen. Kirken får med endringen utnevne egne proster og biskoper, og det er på høy tid at et trossamfunn får velge sine egne, religiøse ledere. Så Den norske kirke ønsker endringene velkommen, og er glad for at alle partiene på Stortinget har kunnet stille seg bak. Hva skjer med helligdagene? Det vil ikke bli noen endring i helligdagene vi feirer i dag. De er både religiøst og kulturelt godt forankret i det norske samfunnet. Hva skjer med finansieringen av Den norske kirke? Både politikere og kirkeledelse er interessert i å fortsette dagens ordning, der Den norske kirke er finansiert over statsbudsjettet og den enkelte kommune. Det er altså ikke aktuelt å innføre kirkeskatt slik de har i Sverige. Jeg tror likevel at vi må være klar over at vi i framtidens kirke nok må ta et større privat ansvar for å dekke utgifter til den lokale menighets arbeid. I dag er dette noe mange allerede gjør når det gjelder misjon og enkelte ansettelser, men jeg tror altså at dette blir viktig også på andre felt. Selv om stat og kommune fortsatt skal finansiere mesteparten av driften, må vi nok ta mer økonomisk ansvar for egen menighet, slik man i større grad gjør i andre tros- og livssynssamfunn. Må man melde seg inn i kirken på nytt? Nei, er man døpt og ikke har meldt seg ut, står man som medlem i Den norske kirke. Er egentlig forandringen så stor? Dette er ikke noe definitivt skille mellom stat og kirke. Prester, proster, biskoper, ansatte sentralt og på bispedømmekontorene vil fortsatt være lønnet av staten, og Den norske kirke skal forbli landets folkekirke. Men kirkens egne organer skal altså få utnevne proster og biskoper. Endringene tydeliggjør Den norske kirke som trossamfunn og dette er prinsipielt viktig. Lovteksten tydeliggjør at også Den kirkerådsleder Svein Arne Lindø svarer på sentrale spørsmål om stat-kirke. norske kirke må behandles av staten ut fra prinsippet om tros- og livssynsfrihet, i likhet med øvrige tros- og livssynssamfunn. Så lovendringen er utvilsomt av størst betydning for staten, og ikke for kirken, som i all hovedsak er den samme. Vil menighetene oppleve at kirken er annerledes? Vi tror at menighetene vil bli mer engasjert i en kirke som i større grad styrer seg selv. Jo mer aktiv man er i kirken, jo mer får kan man være med og prege den. Den nye folkekirken vil komme nærere folket, men fjernere fra staten, men dette engasjementet kan nok merkes vel så godt gjennom involvering i ny gudstjenesteordning. Noen er redde for at de nye lovtekstene betyr en avkristning av Norge? Endringene i Grunnloven påvirker relasjonen mellom kirke og stat, men disse endringene har ikke noe med en eventuell «avkristning» av Norge å gjøre. Den nye 16 viser en stat som vil behandle den tidligere statskirken som det trossamfunnet den alltid har vært. Slik jeg ser det, er Norges kristne forankring minst like sterk med den nye formuleringen av 2 i Grunnloven, som med den tidligere formuleringen. Det er andre forhold som avgjør kristendommens fremtid i Norge. Jeg tror for eksempel søndagsskole og gode konfirmantlærere betyr mer for kristendommens posisjon og innflytelse i det norske samfunnet enn lovformuleringer og regler 12

13 VI GÅR FOR FELLESSKAP! Blir du med å dekke langbord for hele verden under Dalsnuten? Kristent interkulturelt arbeid arrangerer inkluderingsmarsj til Dalsnuten. Hva skjer egentlig den 25. september fra kl.1400? Tre stikkord: fysisk utfoldelse, fargerikt fellesskap, og fantastisk mat! ranser for ungdom i alle aldre og litt program. Turguider vil sørge for at alle deltakere inkluderes i en gruppe på turen. KIA Rogaland er avhengige av et godt samarbeid med menighetene.vi håper å få ambassadører for arrangementet i alle menigheter i området. (brosjyre for arrangementet fås forhåpentligvis i din menighet Se forøvrig Hvorfor gjør vi dette? Vi har lyst til å vise at vi bryr oss! Det er kommet folk fra hele verden hit. Hva gjør vi for å bli kjent med dem? Vi vet at ca 60 % av innvandrerne kommer fra land der kristen tro og kultur dominerer, mens ca 28% regner seg som muslimer. Vi kan bidra til inkludering generelt og vi kan hjelpe kristne innvandrere å finne et fellesskap de kan høre hjemme i. Raushet og godhet i forhold til nykommeren har vi klare ord om i Bibelen. Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv 3. Mos 19:33-34 Hvem er KIA Rogaland? Kristent, Interkulturelt Arbeid er en kristen frivillig organisasjon med en diakonal profil. Vi jobber med flyktninger, fastboende innvandrere, asylsøkere og etnisk norske. Dessuten Årets inkluderingsmarsj i regi av Kia Rogaland arrangeres for andre gang. I fjor hadde vi ca 170 deltakere, og vi har plass til mange flere! Det blir lek og turgåing for store og små. Det blir teambuilding, latter, svette og gospel. Vi ønsker å skape en arena for at folk kan treffes og bli kjent på tvers av alle ulikheter. Gramstadtjernet og lekeområdet der, blir base for arrangementet. Dalsnuten er et fantastisk utkikkspunkt og et overkommelig mål for de fleste. Vi legger også opp en alternativ løype som kan gjennomføres med barnevogn eller andre rullende framkomstmiddel, til Revholstjern. Vel nede igjen blir det felles lunsj. Da dekker vi langbord for hele verden. Maten som tas med må være ferdig tilberedt slik at den kan settes på et felles lunsjbord. Te og kaffe til eget bruk må medbringes. Ellers blir det leker for barn, konkurhar vi etablert et menighetsnettverk til inspirasjon for dere som ønsker å jobbe med inkludering i lokalmenigheten. Vi arbeider ved hjelp av tiltak som norskundervisning, ungdomsarbeid, flerkulturelle middager og turer. Dessuten har vi et multikulturelt gospelkor som reiser rundt i menighetene. Likeverd, omsorg og vennskap har vært våre verdier siden starten for mer enn 35 år siden. Rogaland kom med i Nå har vi avdelinger i Egersund, Bryne, Nærbø, Sandnes og på Haugalandet. KIA er landets største landsdekkende organisasjon på innvandrerfeltet og har et flott korps av frivillige! De gjør en fantastisk innsats i forbindelse med middager, norskundervisning, besøkstjeneste mm. Akkurat nå trenger vi noen som kan være med som ledere for en tur og samtale gruppe for jenter/kvinner i Sandnesområdet og vi har veldig i mangel av norsklærere i Stavanger! Ta gjerne kontakt med regionleder vedrørende disse utfordringene. Du kan være en del av KIA Rogaland samtidig som du er en del av din menighet! Bli medlem, du får Interkultura hjem i posten og hjelper oss å nå lenger ut! For mer info om dette og mere til, se TURID EKELAND REGIONLEDER I KIA 13

14 Data-kurs STÅ PÅ - styrk dine muligheter Kontorkurs Datakortet Regnskap Lønn/personal Webdesign EDB grunnkurs Nybegynnerkurs Videregående kurs Flex Data AS, Sandnesveien 11, Ålgård. Tlf Gjesdalveien Sandnes Tlf Kontor og boliggulv tepper gulvbelegg parkett Kapellanv Sandnes tlf SOMMERBUFFET SOMMERBUFFET I HAGEN Kokkene på Kronen Gaard Hotell lager deilig sommerbuffet. Her er det bare å forsyne seg så mye en orker. Gjelder man. - torsd. fra kl i juli og første uken i august. bokforlaget Din lokale rørlegger Elkebakken 10, 4325 Sandnes Tlf Kiropraktor Manuellterapeut Fysioterapeut Massør Telefon: Håbafjellveien 4, 4325 Sandnes K B Krogedal Begravelsesbyrå Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Tlf. Martin: Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: HER KAN DIN ANNONSE STÅ SANDVED GARTNERI OG HAGESENTER Jærveien 123 man-fre Sandnes lør 9-17 Tlf søn Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER A/S Tronsholen, 4325 Sandnes Tlf Frisøren på bogafjell Telefon nr

15 Søndagens tekster fra Bibelen 2. søndag i treenighetstiden - Søndag 2. juni 2013 III Esek 36,25-29a Renselse og et nytt hjerte Rom 6,3-8 Forenet med Kristus i dåpen Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus 3. søndag i treenighetstiden - Søndag 9. juni 2013 III 1 Sam 1,9-18 Jeg vil gi min sønn til Herren 1 Joh 3,1-3 Vi får kalles Guds barn Mark 10,13-16 Jesus og barna 4. søndag i treenighetstiden - Søndag 16. juni 2013 III Salme 22,8-12 Gud som jordmor (Prekentekst) 1 Tess 2,5-13 Vi forkynte evangeliet for dere Matt 9,35-38 Høsten er stor 5. søndag i treenighetstiden - Søndag 23. juni 2013 III Jer 6,16-19 Spør etter de gamle stiene Gal 1,6-9 Bare ett evangelium Matt 18,12-18 Sau på villspor, bror som synder Sankthansdagen / Jonsok - Mandag 24. juni 2013 III 1 Mos 1,11-19 Gud skapte sol og måne Apg 14,8-18 Dere må vende om til skaperen Joh 1,1-8 Johannes skulle vitne om lyset Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden - Søndag 30. juni 2013 III Jes 66,18-19 Å samle alle folk og tungemål Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus Mark 3,13-19 Jesus kaller de tolv 7. søndag i treenighetstiden - Søndag 7. juli 2013 III Salme 8,2-10 Hva er da et menneske 1 Kor 1,26-31 Det som er svakt, utvalgte Gud Mark 5,25-34 Hun som rørte ved Jesu kappe 8. søndag i treenighetstiden - Søndag 14. juli 2013 III Jos 22,1-6 Dere skal elske Herren Fil 1,9-11 Innsikt og dømmekraft Mark 12,28-34 Du skal elske Gud og din neste Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! svela b y g g a s Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Byggefirma LEIF Kontakt RØNNEBERG Rut Høllesli ved A/S Ålgårdsvn. menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for bestilling. Tlf Faks Mobil tlf Alt Bestill i nybygg turen og på tlf. reparasjoner Bestill turen på tlf Mer enn 70 års erfaring Tlf: Avd. Bogafjellsenteret tlf îäzüüw UÄÉÅáàxÜ Ole Nielsensvei 9, 4330 Ålgård Tlf Blomster til enhver anledning Tlf Faks

16 velkommen til kirken Høyland kirke 17. juni Gudstjeneste med dåp, Jens Linde, offer 1.juli Gudstjeneste med nattverd, Synøve Roaldkvam, offer 15. juli Gudstjeneste med dåp, Jens Linde, offer 12. august Gudstjeneste med dåp, Arne Dag Kvamsøe, offer 26. august Samlingssøndag for soknet, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Gudstjeneste med nattverd, Linde, offer. 50-årskonfirmantene. / juli Gudstjeneste med nattverd, Jens Linde, offer Sviland kapell 24. juni kl Kveldsgudstjeneste, Synøve Roaldkvam, dåp, nattverd, offer 22. juli Gudstjeneste med dåp og nattverd, Jens Linde, offer 19. august Gudstjeneste med dåp og nattverd, Synøve Roaldkvam, offer 26. august Samlingssøndag for soknet i Høyland kirke, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Gudstjeneste med dåp og nattverd, Synøve Roaldkvam, offer Austrått menighetssenter (sykleklubbhuset) 26. august Samlingssøndag for soknet i Høyland kirke, Linde og Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi. 2. september Familiegudstjeneste, Meyer,nattverd, offer. Kirkekaffi Søndagsskolen samles på Austrått menighetssenter de søndagene det er gudstjeneste. Vi starter felle før barna går til søndagsskolen.

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull! NR 3-2011 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Mattedag. i Kirken side 5. Tacofredag Side 5. Formiddagsmat på. Eldresenteret Side 4. Ny kirkemusiker.

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Mattedag. i Kirken side 5. Tacofredag Side 5. Formiddagsmat på. Eldresenteret Side 4. Ny kirkemusiker. Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 2-2016 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Mattedag i Kirken side 5 Tacofredag Side 5 Ny kirkemusiker Side 3 Formiddagsmat på Eldresenteret Side 4 God Sommer! Nå har jeg

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Ivrige tårnagenter Side 6 og 7

Ivrige tårnagenter Side 6 og 7 NR 1-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Ivrige tårnagenter Side 6 og 7 Legger strategien Side 9 Side 3 Møt Ragnhild Lego på søndagsskolen Side 4 Deg være ære! Eg vil alltid hugsa 1.påskedag i Stord kyrkje

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tema: Trosopplæring. Side 4 til 6. Aktive speidere Side 8. Deg være ære, Herre over dødens makt. barn og unge i den norske kirke

Tema: Trosopplæring. Side 4 til 6. Aktive speidere Side 8. Deg være ære, Herre over dødens makt. barn og unge i den norske kirke NR 1-2013 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Tema: Trosopplæring Side 4 til 6 barn og unge i den norske kirke Aktive speidere Side 8 Side 9 Livet har seiret Deg være ære, Herre over dødens makt Side 2 Påske med

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Dato: Vår ref: 05/ EV Deres ref. Høringsuttalelse : forholdet mellom kirke og stat

Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Dato: Vår ref: 05/ EV Deres ref. Høringsuttalelse : forholdet mellom kirke og stat DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd 3 j C-Sa1. Kultur- og kirkedepartementet,...... Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Dato: 07.12.2006 Vår ref: 05/104-31 EV Deres ref Høringsuttalelse : forholdet mellom

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer