Levande bygder, grøne byar og små skilnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levande bygder, grøne byar og små skilnader"

Transkript

1 Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti

2 Levande bygder, grøne byar og små skilnader Fylkestingprogram for Hordaland Senterparti Vedteke i Fylkesårsmøtet 14. mars Innhald Om Senterpartiet... s 3 Vidaregåande Skule... s 6 Kultur, Idrett, folkehelse og frivilligheit... s 10 Samferdsel... s 13 Næringsutvikling i Hordaland... s 17

3 Sentrum i livet vårt er der me bur Alle individ er unike, og har like rettar og moglegheiter, same kor dei bur i fylket vårt. For Senterpartiet er det heilt sentralt at me byggjer samfunnet nedanfrå basert på interessene til menneska i lokalsamfunna. Avveginga av individet sine interesser i høve til storsamfunnet skal gjerast klokt og utan at systemet tvingar individ og lokalsamfunn til dårlege løysingar. Me byggjer samfunnet nedanfrå gjennom å kjempa for ei sunn utvikling av storeog små samfunn i heile Hordaland, basert på nærdemokrati og berekraftig forvalting. Me kjempar like hardt for lokalsamfunnet i byane som i bygdene, men er tydelege på at sentralisering gjev endå større endringar i distrikta enn i byane. For å sikre like rettar for alle og eit samfunn der alle skal bidra, arbeider me for reduserte skilnader mellom folk og grupper, gjennom å prioritera gode offentlege løysingar for alle og prinsippet om skatt etter evne.» Vèl du Senterpartiet, vèl du reelt folkestyre for innbyggjarane i heile Hordaland! Dette programmet handlar om prioriteringane våre for Hordaland fylkeskommune dei neste fire åra. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport, samferdsle og fylkesvegar, vidaregåande utdanning, kultur- og idrett, regional utvikling, tannhelse og ein del andre oppgåver. For å lukkast i dette arbeidet er det heilt sentralt at fylkeskommunen spelar på lag med kommunane. Du kjenner Senterpartiet som eit parti med engasjerte og flinke personar med god fagleg innsikt, som arbeider praktisk for å oppnå betre samferdsle, meir praktisk retta opplæring, eit framtidsretta næringsliv og like mogelegheiter for alle. Folk må ha rett til å bu, arbeida og leva gode liv, enten det er på bygda eller i byen. Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 er ein konkurranse om veljarane og ein konkurranse om styringsmakt. Samtidig er Senterpartiet i Hordaland bevisst på at me vil gje ut mer makt til det nære, deltakande folkestyret i lokalsamfunn, kommunar og bydelar. Sats på Sentrum du også, eit sterkt Senterparti sikrar god balanse i det politiske landskapet. Me er den frie røysta som motverkar ein sterk maktkonsentrasjon til dei store sentraliseringsvenlege partia. 3

4 1. Kort om korleis me i fylkespolitikken vil arbeida for at samfunnet vert bygd nedanfrå, basert på viljen til vanlege folk Fylkeskommunen er den folkevalde aktøren som skal sikra interessene til innbyggjarane i heile Hordaland, eit fylke der det er ei stor utfordring i å både sikra utviklinga i vekstområda langs kysten og i Bergen, og å skapa vekst i dei indre delane av fylket. Me arbeider for begge deler. Difor må fylkeskommunen styrkja samfunnsoppdraget med å bruka styrken som ligg i dei vidaregåande skulane, samferdsel, kollektivtilbod, kultur/idrett/kulturarv, tannklinikkar og regional utvikling i tett samspel med kommunane. Me er imot at fylkeskommunen i stadig større grad måler desse isolerte på økonomisk gevinst for fylkesbudsjettet. Me har levande velfungerande lokalsamfunn som resultatmål, og gjer prioriteringar etter dette. Senterpartiet er imot at Bergen skal skiljast frå Hordaland som eige fylke. Senterpartiet arbeider for likestilling på alle nivå i samfunnet, og me står opp for antidiskriminering. Me vil arbeida for at universell utforming betre kan målsetjast for å sikra at samfunnet vert reelt tilgjengeleg for alle. 2. Kort om linja vår i kommunereforma Stortinget har med knapt fleirtal vedteke ei reform som skal svekka lokaldemokratiet gjennom storstilt nedlegging av kommunar. SP er kritisk til vedtaket. Me ønskjer at debatten om kommunestrukturen skal skje i følgjande rekkefølgje: 1. Oppgåvefordeling. Me vil ha ein nasjonal debatt og avklaring om oppgåvefordeling mellom ulike forvaltningsnivå (stat, fylke/region, kommune). 2. Regionreform. SP ønskjer å samla Vestlandsfylka til ein sterk Vestlandsregion, med Bergen som eit sterkt sentrum. 3. Ei frivillig kommunesamanslåing basert på lokaldemokratiske prosessar. SP er for samanslåing dersom kommunane sjølv ynskjer det, men me er imot statlege diktat som overkøyrer lokaldemokratiet. Me ønskjer eit sterkt lokaldemokrati og at avgjerdene for kommunane vert teke nær innbyggjarane. I store kommunar kan dette gjerast ved bydelsstyre. ta Noregs samla ressursgrunnlag i bruk og byggja samfunnet nedanfrå. Me trur den positive krafta som ligg i enkeltmenneska og vil leggja til rette for at skaparkrafta og frivillegheita i nærmiljøet blømer. Innbyggjarane skal kunne påverka nærmiljøet si utvikling og ha tryggleik for gode velferdstenester nær seg. Dette oppnår ein best ved å organisera samfunnet i små og oversiktlege einingar. Ein finmaska kommunestruktur er eit sikkerheitsnett for tryggleik, tenester og arbeidsplassar nær folk og framleis vekst i heile landet. 4

5 I arbeidet vårt i fylkestinget vil me difor vera aktive i at Hordaland fylkeskommune prioriterer prosessar som styrkjer dei to første punkta over, samstundes med at fylkeskommunen støttar kommunane i pkt Kort om våre overordna klima- og miljøprioriteringar Klima- og miljøspørsmålet er vår tids største utfordring. Dette krev bevisste val også i fylkespolitikken. Senterpartiet går inn for at det offentlege skal gå føre og leggja til rette for gode miljøval for verksemder og innbyggjarar. Me vil arbeida for at fylkeskommunen inntek ei føre-var-haldning til gunst for klima- og miljøspørsmål i alle planar og vedtak. Vidare kjempar me for at fylkeskommunen aktivt skal ta i bruk ny klimavenleg energi og teknologi, og enøk-tiltak ved planleggjinga av alle bygg (jfr fylkeskommunen sin klimaplan. Me ynskjer også at fylkeskommunen går føre med oppvarming basert på miljøvenleg energi. Når vedtak i kommune og fylkeskommune er meir miljøvennlege enn i sentrale vedtak skal dei lokale vedtaka vere tyngst. Fylkeskommunen skal aktivt prioritera folkehelse. Me vil også aktivt støtta innsaten for meir bruk av kortreist mat, fiska, dyrka og produsert i fylket vårt, då dette også styrkjer banda mellom folk og ivaretek kulturarven vår. Fylkeskommunen og kommunane skal saman styrkja det haldningsskapande arbeidet for å redusera matsløsing. Det skal satsast på framtidsretta energi produksjon og energibruk, som mikro-, mini og småkraftverk, vindkraft og bioenergi. Me vil auka tilgangen på fornybar energi gjennom å utnytta ordninga med grøne sertifikat. Me vil støtta utbyggjing av biogassanlegg til drift av bussar. Styrka jordvern er avgjerande for å sikra framtidig matproduksjon. 5

6 VIDAREGÅANDE UTDANNING Fylkeskommunen har ansvaret for vidaregåande opplæring. at flest mogeleg fullfører vidaregåande skule, og at det vert sikra læreplass for dei som ynskjer dette. Me vil styrkja samarbeidet mellom ungdomsskuletrinnet og den vidaregåande skulen. Vidare vil me at Hordaland gjer som dei fleste andre fylka i landet, og endrar det karaktèrbaserte frie skulevalet - då dette gjev valfridom berre for halvparten av elevane. Me vil i staden at flest mogleg skal vera sikra utdanningstilbod i nærleiken av heimstaden. Me vil vidare styrkja fylkeskommunen si skuleeigarrolle. Skuleleiinga må ha kontinuerleg fokus på varierte og gode undervisingsformer, sikra høg elevtrivsel og ha vurdering for læring som sentralt mål, slik at læringsutbytet ut frå evnene til kvar elev vert høgast råd. Ressurssterke og inspirerande lærarar er både trygge innan eigne fagfelt, pedagogisk skulerte og flinke til å trekkja linjer frå det faglege til samfunnet elles. Difor må skuleleinga leggja til rette for at dei tilsette får god tid til førebuing, planlegging og fagleg oppdatering. For at lærarane skal bruke tida si på under visning er det viktig å få inn sosialfaglege/helsefaglege yrker i vidaregåande skule. Dette for å bistå elevar med ulike utfordringar og med sosiale og emosjonelle vanskar. Eit godt utdanningstilbod er ein av dei viktigaste framtidsretta investeringane me kan gjera for å skape gode oppvekststilhøve, gje næringsivet den kompetansen dei treng og utvikle lokalsamfunna. Skulane er viktige kunnskaps- og kompetansesenter som skal kome heile samfunnet til gode. At skuletilbodet skal basera seg på ønskje frå elevane, i kombinasjon med behovet frå næringslivet, tilgang på læreplassar og reisetid/avstand At Hordaland går vekk frå berre karakterbasert fritt skuleval, og kombinerer dette med: At alle elevar skal ha rett å gå på nærskulen sin, og ikkje bli tvinga til hybelliv mot sin vilje. Dette gjeld også VG 2 og 3. At fylkeskommunen skal tilretteleggja transport, hybel og butilhøve for elevane Syta for gratis skuletransport i den vidaregåande skulen for alle som bur meir enn 6 km frå skulen. At den offentlege vidaregåande skulen vert prioritert slik at den framstår som attraktivt førsteval for flest mogleg elevar. At Hordaland skal ha eit attraktivt linjetilbod i heile fylket. Avvikla ordninga med anonyme rettingar av prøvar. 6

7 Ha tettare band mellom rådgjevartenesta i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen gjennom at fylkeskommunen tilbyr kurs for rådgjevarar i ungdomsskulen. Sikra elevar i grunnskulen like høve til å ta fag på vidaregåande nivå, og elevar i vidaregåande til å ta fag på høgskule- og universitetsnivå. Gje entreprenørskap og elevverksemder gode levekår ved alle vidaregåande skular. Styrkja fagopplæringa og oppfølgjingstenesta for å hindra feilval og fråfall. Styrkja rådgjevingstenesta og PP-tenesta på skulen for å hindra fråfall. At alle læreverk skal ligge føre på både nynorsk og bokmål til same tid og same pris. Elevar som nyttar retten om omval i vidaregåande opplæring, må få sikra korrekt karaktergrunnlag til vitnemål for utdanning. Utvikla prøveordning med positive sidemålsforsøk på skular i bokmålsområda, og slik fremje gode språkhaldingar og språkompetanse. Arbeida for eit eige elev- og lærlingombod i Hordaland. At skulane utarbeidar handlingsplanar og retningslinjer som viser nulltoleranse overfor mobbing og alle former for diskriminering. Styrkja skulehelsetenesta i den vidaregåande skulen med eit tettare og meir forpliktande samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen der dei vidaregåande skulane er lokaliserte. Sikra ei betre rekruttering av lærarar særleg på yrkesfag, og med krav om gjennomgang av arbeidsvilkår for desse. Auka rammene for etter- og vidareutdanning av lærarar både når det gjeld fag og pedagogikk. Fylkeskommunen som skuleeigar skal redusera rapporteringsmengda for lærarane. Fagopplæringa Det er utfordringar med å skaffa læreplassar til alle på yrkesfag. Hordaland Senterparti meiner alle skal ha høve til å fullføra den vidaregåande opplæringa. Det betyr at det må skaffast fleire læreplassar i Hordaland. For å klara dette er det viktig med godt samarbeid mellom kommune, næringslivet og fylkeskommunen. Samstundes må ein styrkja fagopplæringa, slik at ho kan følgja opp dei som står i fare for å falla frå under læretida eller ikkje får læreplass. Statusen til yrkesfaga må aukast og me må «framsnakka» yrkesutdanning (Yrkesfag må også appellera til dei såkalla skuleflinke elevane). 7

8 At skulane i større grad må samarbeida tett med næringslivet og kommunane for å sikra samfunnet sitt behov for lærlingeplassar. Oppretta fleire plassar i ordninga Prosjekt til fordjuping. Utvida vekslingsmodellen (dvs tidlegare lærlingplass enn normalt). Styrkja Opplæringskontora, og slik sikra lærlingeordninga. At lærlingar skal ha dei same rettane som elevar, dette inneber t.d. studentrabatt på kollektivtilbod. Utvikla ordningar som sikrar rekruttering til primærnæringar, gjennom å tilby 3-årig agronomutdanning på Voss. At lærlingar kan ha praksis i utlandet. Arbeida for å endra nasjonal lærepolitikk, m.a. fjerna arbeidsgjevaravgifta på lærlingar og auka læretilskotet. Styrkja og utvida TAF (tekniskallmennfag)-ordninga. Støtta opp og vidareføra landsline for anleggsmaskin og yrkessjåfør. Styrkja arbeidet med å sikra læreplassar. At i fylkeskommunen sine anbod skal det vera krav om at verksemda er godkjend lærlingbedrift. Sikra utdanningstilbod for dei som får sagt opp lærekontrakta. Elevar som ikkje får lærlingeplass må få fullføre lærling tida i skulen. Vaksenopplæring og fagskular Arbeida for at dei som ikkje har rett til vidaregåande utdanning kan få ta realkompetansevurdering på vegen til fagbrev. Tilby tilpassa etterutdanning for vaksne med lese- og skrivevanskar. Utvikla fagskuletilbodet i samarbeid med kommune og næringsliv. Sikra at innvandrarar med godkjend utdanning frå heimlandet, raskt får denne vurdert og eventuelt tilbod om tilleggsutdanning for å kunna jobba innanfor same yrkesfelt i Noreg. Sikra oppretting av innføringsklassar for innvandrarar i heile Hordaland, slik at dei får språkkompetanse for å fullføra utdanning. Tilby og stimulera ikkjeyrkesaktive kvinner med minoritetsbakgrunn til norskopplæring. Styrking og vidareutvikling av Manger Folkehøgskule ved fleire liner, t.d. friluftsliv/havsport, og evt. ved nytt undervisningsbygg/musikkhus 8

9 Høgare utdanning og forsking Dette er ikkje ei fylkeskommunal oppgåve, men Hordaland er eit leiande fylke innanfor høgare utdanning. Det er også i arbeid ei større reform innan høgare utdanning. Fylkeskommunen må vera ein aktiv part i å styrkja høgskulemiljøet i fylket. Styrkja Bergen som høgskule- og universitetsby. Styrkja Høgskulen Stord Haugesund, og styrkja samarbeidet med Høgskulen og Universitetet i Bergen. Auka tilgangen på bustad, sosiale tenester, kultur og velferdstenester for studentane. Styrkja forskingsevna gjennom regional forsking, innovasjon og utvikling. Styrkja regionalt forskingsfond. Bidra til langsiktig, grunnleggjande kompetanseoppbygging i relevante forskingsmiljø, og bidra til auka forskingskvalitet. Arbeida for å styrkja behovet for finansiering av forsking retta mot vestnorske tema. Styrkja Regionalt forskingsfond Vestlandet, og auka rammene for einskildprosjekt, særleg i bedriftene. 9

10 KULTUR, IDRETT, FOLKEHELSE & FRIVILLIGHEIT ha eit kraftig kulturløft Kultur bind menneske saman på tvers av ulikskapar, og kultur skapar fellesskap og personleg vekst for både utøvarar og publikum. Kultur er ein viktig trivselsfaktor i lokalsamfunnet og er med på å halda oppe busetnadsmønsteret. auka løyvingane til kulturavdelinga i fylkeskommunen. arbeida for å styrkja kulturbudsjettet i perioden sikra drifta av Bokbåten. vidareutvikla Meland Golf til friluftsområde jf. vedteken plan for området. Senterpartiet meiner at amatørar og profesjonelle er like viktige Amatørkulturlivet er viktig for å sikre rekruttering til dei profesjonelle kulturinstitusjonane, men er òg viktig for samfunnet elles og for amatørane sjølv,- det er m.a. identitetsskapande. Det er ein ekstra mestringsarena utover skule og jobb. Me meiner at situasjonen i dag der amatørane og dei profesjonelle tevlar om dei same stønadsordningane er ufordelaktig og vil endra på dette. At dei fylkeskommunale stønadsordningane må delast i to pottar, ein for amatørar og ein for profesjonelle, slik at amatørar og profesjonelle utøvarar ikkje skal søkja på dei same stønadsordningane. Styrkja fylkesbiblioteket og samarbeidet deira med kommunane. Styrkja Hordaland teater som nynorskscene, og leggja til rette for nyetablering i Bergen sentrum. styrkja det frivillige organisasjonslivet arbeida for at Hordaland framleis skal vera eit av dei beste kulturfylka i landet. Det skal vere ein kombinasjon av den profesjonelle kulturen, og dei kulturopplevingane ein finn gjennom friviljug arbeid. Alle skal få tilgang til kunstog kulturopplevingar, uavhengig av geografi eller sosiale skiljelinjer. Frivillige lag og organisasjonar er berebjelkane i kulturlivet i lokalsamfunna. Dette må synast og støttast opp om. Noko av det viktigaste for eit frivillig lag er ein stad å ha aktivitetane sine. 10

11 At fylkeskommunale bygg skal kunne nyttast vederlagsfritt av frivillige lag og organisasjonar. At det skal opprettast ei ny stønadsordning til vedlikehald, ombygging og utbygging for frivillig eigde hus som grendehus, idrettshallar, ungdomshus og grende hus og liknande. Støtte opp om arrangement som har eit regionalt nedslagsfelt (t.d. litteratursymposium i Odda). Senterpartiet er garantisten for to likeverdige skriftspråk Hordaland er eit nynorskfylke, men likevel må nynorsken styrkast, slik at det vert lettare for nynorskbrukarane å halda på språket sitt. At digitale tenester og programvare skal liggja føre både på nynorsk og bokmål. At alle offentlege organ og selskap i Hordaland fylkeskommune skal følgja mållova. Å gje tilbod om fagleg påfyll, som t.d. nynorskkurs, er eit sentralt verkemiddel for oppnå dette. At kompetansen hjå Nynorsk Kultursentrum og Olav H. Haugesenteret vert nytta til å formidla den nynorske skriftkulturen til elevar i fylket. Offensiv og nytenkjande kulturarvspolitikk Fylkeskommunen har ansvar for kulturarv. Me meiner at Hordaland er klar for å tenkja nytt og vera meir offensiv i kulturarvtenkjinga. Me meiner at fylkeskommunen saman med kommunane skal få overført både midlar og ansvar frå statleg hald til dette arbeidet. At musea skal vera tilgjengeleg for alle, dvs både universelt utforma, og halda låge prisar. At for verneområde i fylket skal det utgreiast meir fleksible ordningar som både ivaretek vernebehovet og næringsdrift, turisme m.m. Styrkja kulturminnevern i fylket, og det må sikrast magasinløysingar fleire stader. Utgreia om Hordaland kan verta pilotfylke for samla kulturarvforvaltning (folkekultur, kulturminne, matkultur m.m.). 11

12 leggja til rette for ein aktiv kvardag for alle Innbyggjarane i Hordaland skal kunne vere aktive kvar dag etter eigne ønskje og føresetnader, på allment tilgjengelege område i naturen, og i anlegg i nærleiken av der dei bur. Å få fleire i aktivitet er eit viktig førebyggingstiltak som bør prioriterast høgt. Leggja til rette for fleire turstiar og friluftsliv. I tettbygde område skal ingen bu lengre enn 500 meter frå ein tursti. Auka budsjettstøtta til friluftsråda, og dermed gjera dei i betre stand til å sikra fleire friluftsområde, og styrkja drifta i friluftsråda. At fylkeskommunen gjennom ordninga med spelemidlar skal stimulera kommunane til betre samarbeid om felles idrettsanlegg. At idrettspolitikken også skal styrkja folkehelsearbeidet. Idrettsavdelinga i fylkeskommunen skal styrkja samarbeidet med kommunane for å leggja til rette for at eldre og pensjonistar kan delta aktivt i kultur og friluftsliv. Fylkeskommunen skal vurdera folkeshelsperspektivet i alle planar. Folkehelseansvaret forpliktar fylkeskommunen også til dømes i inneklima på skular, luftkvalitet, støyplager. ha likeverdige helsetenester for alle Senterpartiet sitt mål er ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse og motverkar sosiale helseskilnadar. Uavhengig av kor ein bur eller kor mykje ein tener skal ein ha lik tilgang til grunnleggande helsetenester. At alle skal ha tilgang til gode helsetenester uavhengig av personleg økonomi og bustad. At alle innbyggjarane i heile fylket skal ha tilgang til offentlege tannklinikkar innan akseptabel reisetid. Vera pådrivar for desentralisering av spesialisthelsetenester og oppretting av lokalmedisinske senter i bydelar, kommunar eller samarbeidande kommunar. 12

13 SAMFERDSEL Senterpartiet i Hordaland vil arbeida for at bilistar, passasjerar og gods skal koma lettare fram. Billistar og passasjerar skal koma fram på trygge og rassikre vegar og kollektivtrafikken skal gå når den skal. Eit effektivt ferjesamband med auka frekvensar og kapasitet vil styrkja heile Hordaland. Det må leggjast avgjerande vekt på jordvern ved samferdselprosjekt. Kollektiv på land og sjø Me vil gjera det attraktivt å velja kollektiv reisemåte over heile fylket. Framtidig transportvekst bør, særleg i byane, skje gjennom kollektive transportløysingar. Universell utforming skal leggjast til grunn. Gjennomføra ei handlekraftig utbygging og utvida drift av kollektivtilbodet. Dette vil vera med å sikre at Bergen får sin del av påskjøningsmidlane frå staten til drift og utbygging av kollektiv-, gang- og sykkelinfrastruktur. I dette må og intercitytog til Voss vera ein naturleg del av kollektivsatsinga. Satsa på vidare utbygging av Bybanen til alle bydelar i Bergen og omliggjande kommunar. Etter utbygging Flesland, bør bana til Åsane prioriterast. At staten må finansiere minst 70 % av utbygging av kollektiv infrastruktur. arbeida for at jarnbanen blir ein del av kollektivtrafikken i Bergen og elles i fylket der tilhøva ligg til rette for det. Jarnbane og bybane må sjåast i samanheng. Prioritera vidare utbygging av innfartsparkering i bydelane og kring Bergen. Dette for å stimulera til overgang frå bil til kollektive reisemåtar. Me vil setja ei øvre grense for talet på parkeringsplassar i Bergen sentrum. Ha fleire bussavgangar og betre informasjon om busstilbodet. Sanntidsinformasjon må byggast vidare ut. Sikre effektiv korrespondanse buss ferje tog til/frå distrikt og Bergen Sørgja for at stoppestadane har busskur som er oppgraderte og betre vedlikehaldne. Er mot vedtaket om reklamefinansierte toalett og busskur i Bergensområdet. Gjera det lettare for bussane å kome fram i Bergenstrafikken og andre område med tett trafikk. Her må eigne felt, prioritering i lyskryss, utforming av rundkøyringar og eigne kollektivgater vurderast. Ha eit prisnivå på kollektivtrafikken som gjer det attraktivt å velje kollektiv reisemåte i heile fylket. Me vil jobba for same takst på tog som på buss, sikra låge båttakstar,og låge gjennomgangsbillettprisar. Fjerna nattaksten på kollektivreiser (dette gjer kollektivtrafikken meir attraktiv og periodekort kan brukast heile døgnet) 13

14 Ta vare på og rusta opp den eksisterande Bergensbanen og korte ned reisetida til 4 timar, slik at tog vert eit alternativ til fly. Vossabanen bør vere ei prioritert strekning i dette arbeidet. På sikt skal høgfartsbane Bergen Stavanger -Oslo utgreiast. Sikra einingstakst for tog Arna Bergen. Styrkja snøggbåttilbodet i distrikta og til/frå Bergen. Sikra gode ekspressbussruter i fylket. Sikra korrespondanse mellom ulike kollektive transportmiddel Passasjerretta tiltak Ha Trygt heim for ein 50-lapp i alle kommunar utan nattbusstilbod. Vurdera effektive og tilpassa kollektivløysingar gjennom bestillar ruter som til dømes trygt heim. Utvida ungdomskortet til 21 år. Sikra sitjeplassar til alle elevar med rett til skuleskyss, jf. krav om bilbeltebruk i buss. Styrkja TT-ordninga Luftfart Gode og tenelege lufthamner er viktig for heile fylket. Samtidig er luftfart ei kjelde til klimagassutslepp. derfor også styrke arbeidet med gode alternativ til flytransport for å redusere utleppa. Gjennom opprusting av togsambandet til Oslo og godt kollektivtilbod på ein ferjefri E39 til Stavanger, vil veksten i flytrafikken kunna reduserast. Arbeida for at Stord lufthamn skal ha eit godt rutetilbod, tenleg for industri og privattiltak i Sunnhordland. Opprusting av vegnettet i heile fylket Senterpartilet vil halda fram med å korte ned vegavstandar og betre vegstandarden i fylket. Eit heilskapleg og samanhengande vegnett med god standard som motverkar trafikkulukker. Arbeida for viktige nye vegprosjekt i alle delar av fylket. Ha standardheving på vegar i heile fylket, med mål om gul midtstripe på alle større fylkes- og riksvegar. 14

15 Byggja midtdelar på sterkt trafikkerte og ulukkesutsette strekningar. Auka løyvingane til rassikring. Byggja fleire gang- og sykkelvegar og sikra godt vedlikehald avgang- og sykkelvegane. Senterpartiet har desse vegprosjekta som hovudsatsingar Nordhordland: Nordhordlandspakken og tunnel Knarvik-Isdalstø. Fv 57 til Mongstad bør få riksvegstatus igjen. Realisera Masfjordbrua, realisera Ny Alversundbru. Felles trafikkknutepunkt på Flatøy, med Buss/Parkering/ Båt til Bergen vert utgreidd. Bergen: Planlegging og realisering av Nyborgtunnelen og byggja ein ringveg aust i staden for vegtunnel gjennom Ulriken med utløp på Nygårdstangen. Følgja opp Bergensprogrammet når det gjeld trafikkflyt for bybane,bil, sykkel og gåande. Indre Hordaland: Bergensbanen og E16 Arna-Voss er nasjonalt viktige aust-vestkorridorar med stort potensiale for utvikling av regionen. K5-alternativet gjev trygg veg og framtidsretta bane. Dette prosjektet må ha byggjestart i Heilårsveg i tunnell under Vikafjellet. Miljøtunnell RV7 Hardangervidda. Sunnhordland: Fullføre opprustinga av E134 mellom Haugesund og Åkrafjorden, og nye Haukelitunnelar. Arbeida for at E134 Hordalandsdiagonalen vert den prioriterte strekninga aust-vest sør for Hardangervidda. Hardanger: Rassikring og utbetring av Rv 7. Fv 550, rassikring og utbetring Heile Hordaland: Hordfast ferjefri kystriksveg gjennom heile fylket. Generell opprusting av fylkesvegane for å oppnå gul midtstripe i heile fylket. Bilferje Hordaland er eit av dei store ferjefylka i landet og fleire delar av fylket er avhengige av eit godt ferjetilbod i kvardagen. Styrkja ferjetilbodet gjennom å auke frekvensane og byggja fleire ferjer med universell utforming. Rusta opp ferjeparken i fylket med spesielt fokus på å få i drift flest mogleg ferjer på miljøvenleg teknologi/batteridrift. Innføra nattferje på alle større samband. Innføra felles takst og rabattsystem for alle ferjestrekningar. Automatisere billettinnkrevjinga med Autopass. Byggja ladestasjoner ved aktuelle ferjekaier. Ved alle kollektive knutepunkt må det etablerast venterom med dei nødvendige fasilitetar, eksempelvis toalett (Jondal ferjekai Flesland kai). 15

16 Generelle miljø- og trafikktryggingstiltak Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem med tilfredstillande standard reduserer trafikkulukker og reduserer klimagassutslepp. Senterpartiet er tilhengar av velfungerande lokalsamfunn med kort og trygg veg til butikk, barnehage, skule og andre servicefunksjonar. Eit slikt samfunn reduserer trongen for transport. Arbeida for at fylkeskommunen generelt inntek ei føre-var-haldning i klima/ miljøspørsmål. At fylkeskommunen skal ta aktivt i bruk framtidsretta, berekraftige teknologiløysingar. Støtta etablering av Energiteknologibygg i Bergen. Bilparken til fylkeskommunen skal bestå av flest mulige el-bilar. Prioritera arbeidet med tryggleik i alle transportsektorane. Prioritera trafikksikringstiltak, gang- og sykkelvegar for skulevegar og elles i område med stor trafikk/farlege vegstrekningar. Innføra/oppretthalda (avhengig av status på bystyrets vedtak) ei ordning med køprising eller tidsdifferensierte bompengar i Bergen. Dette vil stimulere til at den som kan, let bilen stå eller køyrer på eit tidspunkt det er mindre kø. Fortsetja utbygginga av Bybanen i Bergen. Utbygging mot Åsane skal skje først og planlegging av strekningane mot vest og Haukeland sjukehus må forserast. Innføra lågutsleppsone i Bergen med strenge krav utslepp for tungbilar. Støtta etablering av eit Nasjonalt Geotermsenter(jordvarme) i Bergen. Framleis leggja til rette for auke i talet på elbilar. Ha differensierte hamneavgifter for å favorisere skip med miljøvennleg drivstoff. Innføra eit regelverk som gjer at forureinande skip kan visast bort frå Bergen sentrum på dagar med dårleg luft. Byggje ut hurtigladestasjonar for el-bil i Hordaland. Auke talet ladepunkt for el-bil i Bergen og ved innfartsparkeringsplassar. Annan infrastruktur og tiltak Hordaland har lang historie med sjøfart. at Bergen framleis skal stå i front som kystby med transportlinjer til inn og utland. I eit moderne og konkurransedyktig samfunn er tilgang på mobiltelefon og internett avgjerande i heile fylket. Få meir av transporten over til sjø og jarnbane der dette er eit reelt alternativ. Jobbe for ei ny og tenleg intermodal godshamn i Bergensområdet. Ha fiber/breiband- og mobildekning alle stader der det bur folk. 16

17 NÆRINGSUTVIKLING I HORDALAND Næringsliv, naturressursar og skaparkraft er grunnlaget for utvikling og vekst i heile fylket. Utviklinga dei siste tiår syner ein langt større aktivitetsvekst i Bergensområdet og langs kysten. Aktivitets og inntektsveksten i olje og gassrelatert næring er langt høgare enn i industri, reiseliv og landbruk, som i større grad pregar næringslivet i dei indre delane av Hordaland. Fylkeskommunen har ei viktig rolle som regional utviklingsaktør og stimulera til ei meir balansert utvikling i fylket. Fylkeskommunale verkemiddel skal difor i større grad nyttast til å motverke ubalanse i utviklinga i fylket. Positiv næringsutvikling er den viktigaste føresetnaden for auka folketal, velferdsog samfunnsutvikling. I Hordaland er mykje av næringslivet knytt til tradisjonelle næringar og basert på naturgjevne ressursar i fylket. Eit framtidsretta næringsliv Den store oppgåva i næringspolitikken er å få sterkare framvekst av nye næringar, tenesteytande-, service- og kunnskapsintensive tilbod, samtidig som ein sikrar eksisterande næringsliv og stimulerer til naudsynt omstilling. stimulera til initiativ og skaparlyst. Gode idear og initiativ skal møta ei open dør og velvilje, ikkje minst i fylkeskommunen sitt næringsarbeid. Støtta vidareutvikling av verksemdene og arbeidsplassar i dei næringane Hordaland er sterke på frå før uansett bransje. Leggja til rette for investeringar av offentleg og privat kapital i verksemder med vekstpotensial La ein større del av verdiane som vert skapt i distrikta, som konsesjons kraftinntektene, verta nytta lokalt Styrkja dei regionale næringsfonda Styrkja etablerartenesta for nyetableringar av bedrifter i heile fylket Evaluere ordninga med elevbedrifter Stimulera til auka samarbeid mellom Næringsforum Vest, Fiskeriforum Vest og Maritimt forum. At Hordaland fylkeskommune skal arbeida aktivt for å heva innslagspunktet for krav til offentleg utlysing av tilbodskonkurransar, og rett til bruk av forhandlingar i staden for anbod for alle innkjøp. Dette vil forenkla sakshandsaming, og vil styrkja det lokale næringslivet. 17

18 Satsing på ny miljøvennleg energi Hordaland er eit viktig industrifylke og har godt utgangspunkt for kraftkrevjande industri. Industrien vil framleis vere viktig i arbeidet å med å skapa kompetansearbeidsplassar og få eit meir mangfaldig næringsliv i fylket. Hordaland må stå i front på utviklinga av ny fornybar energi. Hordaland må stå i front på utviklinga av ny fornybar energi. : Satsa på framtidsretta energiproduksjon og energibruk, som mikro-, mini og småkraftverk, vindkraft og bioenergi. Auke tilgangen på fornybarenergi gjennom å utnytte ordninga med grøne sertifikat. Arbeida for enøktiltak i alle fylkeskommunale bygg, jf. Hordaland fylket sin klimaplan. Støtta biogassanlegg til drift av bussar. At oppvarming basert på miljøvenleg energi får ein sentral plass i alle planprosessar for nye fylkeskommunale bygg. Arbeida for at Hordaland er eit føregangsfylke innan miljøvennleg maritim næring gjennom målretta miljøtiltak og koordinering av miljøprosjekt. Landbruk og fiskeri Landbruksnæringa er viktig for matproduksjon, sysselsetting og busetnad i Hordaland. Mangfald av bruk og brukskombinasjonar i landbruket har forma og formar kulturlandskapet, og gjer dette fylket attraktivt for reiseliv, anna næring og kultur. Fylket skal framleis vera ein stor matprodusent, og dagens produksjon skal oppretthaldast. Det skal leggast til rette for dette gjennom auka satsing på fornying av landbruksproduksjonen tilpassa fylke sitt ressursgrunnlag, og ungdom sin vilje til å satsa. Fiske og havbruk er også viktig for matproduksjon, sysselsetting og busetnad i Hordaland. Utfordringa vil vera å sikre gode rammevilkår og kapitaltilgang, slik at ein kan utvikla næringa på ein måte der ein held på mangfaldet, og skaper nye arbeidsplassar i tråd med miljøverdiar. At fylkeskommunen skal gje årlege innspel til jordbruksforhandlingane for å sikra matproduksjonen i Hordaland. At fylkeskommunen si Regionalavdeling skal ta initiativ til styrkt samarbeid mellom landbruket og reiselivsnæringa for å oppretthalda arbeidsplassar og kulturlandskap i heile fylket. Stimulera til utvikling og fornying av fruktdyrkinga i Hordaland. 18

19 Styrkja og vidareutvikla satsinga på grøn omsorg. Stimulera til auka produksjon av lokal mat, og tilgang til fleire gardsmatbutikkar og nisjesal av lokale landbruks- og fiskeprodukt. At fylkeskommunen skal saman med kommunane styrkja haldningsskapande arbeid for å redusera matsløsing. Praktisera eit restriktivt jordvern som fører til minst mogleg omdisponering av landbruksareal. At ved omdisponering av landbruksjord skal dette erstattast/opparbeidast med tilsvarande areal. At matjord som vert fjerna frå areal skal 100% gjenbrukast til landbruksareal, t.d. tilkøyrast gardsbruk, som då kan bli betre arrondert. At fiskeriressursane skal forvaltast slik at ein tek vare på fiskebestandane At fylkeskommunen må vera aktiv eigar i å få raskt realisert CO 2 -Bio (Algepilotanlegget) på Mongstad. og sikra oppgradering til fullskalaproduksjon ved positive testresultat. Oppdrettsnæringa har store utfordringar i høve rømming av fisk. Det må setjast større krav til sikring mot røming av omsyn til miljø og næringsliv. Lukka anlegg bør prioriterast. Fokusera på kortreist mat også for foredling av fisk. Utvikla nye turistprodukt der ein kombinerer lokal matkultur med reiseliv. Oppdrettsnæringa må leggjast om til ei meir bærekraftig driftsform. Reiseliv Hordaland er eit viktig reiselivsfylke og leggja til rette for framleis vekst. Ta vare på Bryggen i Bergen som den einaste staden på Unscos verdsarvliste i Hordaland. Utvikla nye turistprodukt der ein kombinerer lokal matkultur med reiseliv. Vidareutvikla reiselivet i Hordaland gjennom auka satsing på kompetanse- og kvalitetssikring. Leggja til rette for samarbeid mellom styresmakter, næringsliv og kultur institusjonane for å fremja Hordaland som reisemål. Bidra til natur og kulturbaserte næringssatsingar i distriktet som Pilgrimssenter i Røldal, velkomstsenter på Folgefonna og Hardangerbadet i Kvam. Å styrkja Nordhordland som havsportregion og satsa stort på Fedje som reiselivsdestinasjon. 19

20 Arealdisponering og offentleg regulering Vidare næringsutvikling vil vera avhengig av god tilgang på areal og betre utnytting av dette. Reguleringsendringar er ofte tidkrevjande og kostbare. Det er derfor viktig leggja betre til rette for slike endringar. Samtidig må ein ta vare på matjorda og areal som er viktig for rekreasjon og friluftsføremål. Begge føremål sine interesser må takast vare på, på ein god måte. Fortsetja som prøvefylke for redusert inngripen frå fylke- og statsetatar i kommunale planar. At Hordaland bør verta prøvefylke også for færre søknadspliktige tiltak og reduserte gebyrordningar. Arbeida for forpliktande arealplanar på tvers av kommunar. Krevja høg utnytting av areal ved omdisponering i sentrumsnære område. At fylkeskommunen skal arbeida aktivt for å realisera Nordhordland som første Biosfæreområde i Norge. Hordaland Senterparti, Neumannsgt. 15, 5015 Bergen Epost: Tlf: senterpartiet.no/hordaland/

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Ny kurs for Hordaland

Ny kurs for Hordaland Ny kurs for Hordaland Hordaland er eit fylke med gode føresetnadar for å skapa ei trygg og god framtid for innbyggjarane våre, og Vestlandet er framtidas region. Samstundes står vi overfor viktige vegval

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Regional planstrategi 2016-2020 - vedtatt Fylkestinget i Hordaland vedtok regional planstrategi 14.desember

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Stord Venstre. «Lokaldemokratiet er berebjelken i eit levande folkestyre» Håkon Frode Særsten Ordførarkandidat for Venstre

Stord Venstre. «Lokaldemokratiet er berebjelken i eit levande folkestyre» Håkon Frode Særsten Ordførarkandidat for Venstre Stord Venstre «Lokaldemokratiet er berebjelken i eit levande folkestyre» Håkon Frode Særsten Ordførarkandidat for Venstre Kjære medborgar! Lokaldemokratiet er berebjelken i eit levande folkestyre. Eit

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2015 Næringsutvikling Fylkesgrenser kommunegrenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på.

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Fotlandsvåg barneskule 10.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR OSTERØY ÅLEINE OSTERØY SAMAN MED BERGEN

Detaljer

Program for 2015-2019

Program for 2015-2019 2015-2019 www.fjellkrf.no Program for 2015-2019 INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes / www.ganeshfoto.no Fjell KrF Fjell KrF ynskjer at Fjell skal vere ein kommune med gode oppvekstvilkår for barn

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Program for Austevoll Venstre

Program for Austevoll Venstre Program for Austevoll Venstre for perioden 2015-2019 Ein kommune for alle. Austevoll Venstre ønsker at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønsker oss at alle som bur og vil bu her føle

Detaljer

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI 1. kandidat Anna K Valle 2. kandidat Jarle Vassdal LINDÅS KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLAR Det som kjenneteiknar ein god kommune er Tilgang på varierte arbeidsplassar

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Senterpartiet for alle generasjonar i ditt nærmiljø!

Senterpartiet for alle generasjonar i ditt nærmiljø! Senterpartiet for alle generasjonar i ditt nærmiljø! INNHALD Senterpartiet på fylkestinget 2011-2015 - ver med du òg.... 3 Målet for Senterpartiet sin politikk er å skapa eit fellesskap av frie, sjølvstendige

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 Om samferdsla Samferdsel er ein viktig føresetnad for busetnad, næringsutvikling

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland

Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland Ny kommune? Informasjon om kommunereforma i Nordhordland Ei trygg framtid...... enten eller Kva inneheld framtida for oss i Lindås, Meland og Radøy? Som ordførarar er vi brennande engasjerte i å skapa

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer