Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl. 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00"

Transkript

1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl. 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 2/08 Oppnevning av medlemmer i Nordområdeutvalget Nei PS 3/08 Organisering av kino i Arktisk kultursenter Nei PS 4/08 Kjøp av tjenester og sponsoravtale fra Barentshavskonferansen Nei PS 5/08 Veterinærtjenesten - kommunens ansvar fra 1. januar Nei PS 6/08 Legetjenester i sykehjem Nei PS 7/08 Retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune Nei PS 8/08 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Nei PS 9/08 pprusting av Rv 94 i Hammerfest sentrum - forskuttering Nei PS 10/08 Parkeringsplass Batteriet - Nivå overflate Nei PS 11/08 Rossmolla industriområde - overføring av opsjonsavtale til ny Nei avtalepart PS 12/08 Dekning av legitimert tapt arbeidsinntekt Nei PS 13/08 Kommunal overtakelse av Håja barnehage Nei PS 14/08 Godkjenning av protokoll Nei Saksdokumentene er lagt ut tiloffentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus- servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører 1

2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/08 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Oppnevning av medlemmer i Nordområdeutvalget Saken gjelder Nordområdeutvalget ble opprettet som et adhoc-utvalg gjennom vedtak i Formannskapet den 26. januar Etter kommunevalget er det nødvendig at Formannskapet oppnevner representanter til Nordområdeutvalget i tråd med endringene som har skjedd i formannskapets sammensetning. Sakens bakgrunn og fakta Økende fokus på Nordområdene generelt og de utfordringer og muligheter Snøhvitutbyggingen førte med seg, var bakgrunnen for at Hammerfest Formannskap besluttet å opprette et nordområdeutvalg. Utvalget skulle være et strategisk diskusjonsforum og en møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det skulle jobbe for å utnytte mulighetene som nordområdesatsningen førte med seg, og samtidig etablere strategier for hvordan Hammerfest kunne styrke sin posisjon i petroleumssammenheng. Følgende vedtak ble gjort i Hammerfest Formannskap den 26. januar 2006: Hammerfest formannskap etablerer et Nordområdeutvalg som skal arbeide strategisk for å bringe Hammerfest i best mulig posisjon i forhold til utviklingen i Nordområdene, og med tiltak som er av strategisk betydning for kommunens rolle i de fremtidige petroleums-, energi-, fiskeri-, og miljørelaterte saker i Barentshavet, herunder industriutvikling, utdanning, FoU, m.m. Fra administrasjonen bør rådmann, utviklingssjef, plansjef, næringssjef og kommunens Snøhvitkoordinator være medlemmer i dette utvalget. I enkelte saker kan også andre ressurspersoner trekkes inn i utvalgets møter. Fra politisk side oppnevnes ordfører, varaordfører/kou-styreleder, MU-leder og en representant hver fra de to øvrige partier i formannskapet SV v/ Reidar Johansen og 2

3 Høyre v/bjørn Ottem Hansen. Havnevesenet inviteres til å oppnevne en representant i utvalget. Ordfører og varaordfører velges som henholdsvis leder og nestleder av utvalget. Utvalget hadde tre møter i 2006, og har etter ansettelse av nordområderådgiver hatt jevnlige møter med dagsorden i henhold til utvalgets formål. Rådmannens vurdering Nordområdeutvalget har fungert meget godt, og det har utviklet seg til å bli en fin arena for diskusjon og informasjonsutveksling mellom politisk og administrativ ledelse. Det er fortsatt potensial for utvikling, og utvalget vil i fremtiden kunne bli viktigere særlig med hensyn til kommunens generelle nordområdesatsning. Administrasjonen har på trappene flere nye saker som det skal arbeides med i den sammenheng, både innenfor petroleum, relasjoner mot Russland og andre prosjekter som vil være positive for Hammerfest og vår sentrale posisjon i nordområdene. For å holde utvalgets størrelse på et hensiktsmessig nivå, foreslås videreføring av antall medlemmer og sammensetning som i siste periode: - Ordfører (leder) - Varaordfører (nestleder) - Leder for miljø- og utviklingsstyret - Representant for opposisjonen: - Representant for opposisjonen: - 1 representant for Hammerfest Havn KF: - Rådmannen - Plan- og utviklingssjef - Plansjef - Næringssjef Nordområderådgiver er sekretær for utvalget. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet oppnevner følgende Nordområdeutvalg etter valget 2007: - Ordfører (leder) - Varaordfører (nestleder) - Leder for miljø- og utviklingsstyret - Representant for opposisjonen: - Representant for opposisjonen: - En representant for Hammerfest Havn KF: - Rådmannen - Plan- og Utviklingssjef - Plansjef - Næringssjef 3

4 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet Organisering av kino i Arktisk kultursenter Sakspapirer vedlagt: - Referat fra drøftingsmøte 17. januar Saken gjelder I forbindelse videre driftsplanlegging av Arktisk kultursenter har en sett nærmere på organisering av kinodriften i nytt bygg. Dette med siktemål å finne en organiseringsform som er mest mulig hensiktsmessig for fremtiden, hvor Arktisk kultursenters samlede ressurser og aktiviteter administreres, koordineres og utføres på en best mulig måte. Sakens bakgrunn og fakta Driftsutredningen for Arktisk kultursenter, inkludert etablering av virksomhet, driftsbudsjett, satser til gebyr- og avgiftsregulativet og bemanningskabal, ble vedtatt av kommunestyret For øvrig inneholdt driftsutredningen de overordnede momenter for videre driftsplanlegging, ut fra det som var kjent på det aktuelle tidspunktet. Etter etablering av virksomheten og bemanning av denne har en etter hvert kunne drive driftsplanlegging på et stadig større detaljnivå. I den sammenheng har en valgt å se nærmere på hensiktsmessig organisering av virksomhet kino og virksomhet Arktisk kultursenter, med utgangspunkt å organisere disse på en mest mulig hensiktsmessig måte for driften av kulturhuset totalt sett. I dette har man vurdert om virksomhet kino bør inngå som del av virksomhet Arktisk kultursenter. De ansattes representanter ble orientert om oppstart av arbeidet på HTV- forum 17. april mai 2007 ble det avholdt drøftingsmøte med orientering om fremdrift, samt etablering av arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av virksomhetslederne for kino og Arktisk kultursenter, samt ansattes representant. Arbeidsgruppen har avholdt tre møter. Følgende momenter mot en organisasjonsendring har fremkommet i arbeidsgruppen: - kino må ha økonomisk handlefrihet - i dårlige tider er kino den første enheten som får budsjettkutt - kinomaskinister må ha full kontroll og adgang til kinoteknisk utstyr 4

5 - kinoen er regnskapspliktig ovenfor Film & Kino - kinomaskinistene er i dag også billettører, noe som skaper variert arbeidssituasjon Følgende momenter for en organisasjonsendring har fremkommet i arbeidsgruppen: - kino vil sikres større økonomisk handlefrihet og sikkerhet ved å være en del av en virksomhet med vesentlig større ressurser - kino har i alle senere år hatt betydelige overforbruk i forhold til budsjett, og således ikke hatt noe økonomisk handlefrihet - kino blir mindre sårbar med hensyn til sykefravær ettersom kulturhusets teknikere kan skoleres til å også kjøre kino dersom det er behov for det Til sist ble det avholdt avsluttende drøftingsmøte med de ansattes representanter 17. januar Fra dette drøftingsmøtet fremkom det ingen nye momenter utover momenter arbeidsgruppen hadde belyst. Fagforbundet støtter og er enig i rådmannens forslag til ny organisering ved å innlemme kino som del av virksomhet Arktisk kultursenter. Delta (tidligere KFO) er ikke enig i administrasjonens forslag til ny organisering, og ønsker at det skal drives videre med dagens organisering med to uavhengige virksomheter. I avsluttende drøfting ble det presisert av administrasjonen og de ansattes representanter at videre håndtering, etter eventuelt vedtak om å innlemme kino i virksomhet Arktisk kultursenter, blir å ivareta de ansattes forhold til endrede stillingsbeskrivelser og stillingsfunksjoner i det som blir neste prosess i denne foreslåtte endringen. Rådmannens vurdering I Arktisk kultursenter vil en som beskrevet i driftsutredningen ha to saler, som begge kan og skal benyttes til scenisk kunst og kino. Det er også tidligere vedtatt prioritet for bruk av salene, hvor den lille salen primært er forbeholdt kino, mens den store salen primært er forbeholdt til scenisk kunstformidling. Den ene aktiviteten skal ikke fortrenge den andre, samtidig som det ved spesielle anledninger (festivaler, kinoens dag og lignende) skal kunne legges til rette for at begge saler skal kunne benyttes til et bestemt formål. Programmering av salene og koordinering av alle aktiviteter vil bli en av Arktisk kultursenters store utfordringer. Det ligger i kortene at begge saler vil bli brukt til både kino og scenisk kunstformidling, hvor en da allerede har noen vedtatte føringer for prioritet knyttet til bruk av salene. Det er normalt lengre tidshorisont i booking og programmering av scenisk kunstformidling kontra film. Dette innebærer at salen(e) gjerne er booket til konkrete datoer så tidlig som måneder forut for arrangementer. Film bookes med langt kortere tidshorisont. Å få koordinert programmeringen til å ivareta lokalitetsbehovene og etterspørselen til både kino og scenisk kunst blir således en utfordring. Arktisk kultursenter har en arrangementsansvarlig som i sitt hovedvirke skal inngå leieavtaler, booke, og programmere bruk av salene. I dette ligger også et betydelig inntjeningskrav på virksomheten, jamfør tallgrunnlag beskrevet i driftsutredningen og budsjett 2008 og 09. På samme måte skal kinosjef programmere kinoprogrammet, og fortsatt sikre positiv utvikling med hensyn til antall premierefilmer og et program som kan være med på å nå kinoens budsjetterte inntjeningsmål. Den samlede koordineringen mener rådmannen best ivaretas ved at kino inngår som en del av virksomhet Arktisk kultursenter. I dette ligger ingen endring i prioritering i bruk av saler, ei heller endring av satsingsområder, men snarere at man fra en samlet enhetlig ledelse kan foreta valg som sikrer både kino og scenisk kunstformidling optimale vilkår i nye lokaler. 5

6 For både kino og Arktisk kultursenter vil denne endringen være en reell styrking som kommer begge formål til gode. Billettsalg, billettmottak, betjening av saler og utleiearealer, samt teknisk service for både kino og scenisk kunstformidling, vil være gjeldende for huset totalt sett. Dette betyr muligheter å skape varierte funksjoner, ramme for bedre ressursutnyttelse og mindre sårbarhet for huset totalt sett. Ledelse, koordinering og betjening av kino og kulturhusets aktiviteter og drift løses best ved at dette utføres fra en og samme driftsenhet. Virksomhet kino består i dag av 3 årsverk, mens Arktisk kultursenter blir bestående av 6 årsverk. Rådmannen foreslår at virksomhet kino innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Ny organisering vil da medføre at virksomhet Arktisk kultursenter vil se slik ut: Virksomhet Arktisk Kultursenter Totalt 9 årsverk 1 årsverk - virksomhetsleder Arrangement 1 årsverk arrangementsansvarlig Teknisk 1 årsverk teknisk leder 2 årsverk kulturhusteknikere 2 årsverk kinomaskinister 1 årsverk driftsbetjening Kino 1 årsverk kinosjef Hammerfest kommune skal overta bygget Arktisk kultursenter 1. juli De påfølgende tre måneder brukes til installasjon av løst inventar og utstyr, herunder all møblering, kinoteknikk og sceneteknikk som ikke er en del av totalentreprisen. Åpningsforestillingen skjer lørdag 4. oktober, med et påfølgende tettpakket program ut resten av Rådmannen foreslår at gjeldende fra blir virksomhet Hammerfest kino innlemmet i virksomhet Arktisk kultursenter, og at kino da opphører som virksomhet. I tråd med konklusjonene i drøftingsmøte 17. januar 2008 ivaretas de ansatte med hensyn endringer av stillingsbeskrivelser og funksjoner, når et eventuelt vedtak om endring foreligger i formannskapet. Dette arbeidet forutsettes å være på plass i løpet av vår 2008, og forut innlemmelse av virksomhet kino inn i virksomhet Arktisk kultursenter. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar at Hammerfest kino fra opphører som virksomhet, og at kinodrift da innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Administrasjonen bes ivareta de ansatte i forhold til endrede beskrivelser og funksjoner forut for innlemmelse i virksomhet Arktisk kultursenter. 6

7 Referat fra drøftingsmøte Drøftingsmøte vedrørende kinoens organisering i Arktisk kultursenter, 17. januar Tilstede: Kaj G Dahl sektorleder kultur og idrett, Nanne Moeng personalrådgiver, Pål Mansika HTV Fagforbundet og Berit Oskarsen HTV Delta. Forutgående drøftinger og prosesser om samme sak: - Orientering i HTV forum 17. april Drøftingsmøte 11. mai Arbeidsgruppe bestående av virksomhetsleder kino Elin Albrigtsen, virksomhetsleder Arktisk kultursenter Tom Wulff og HTV Berit Oskarsen har gjennomført tre møter hvor momenter ved mulig organisasjonsendring er belyst. Møtet startet ved at Nanne Moeng poengterte at dette er et drøftingsmøte om organisasjonsendring i henhold til hovedavtalens bestemmelser. Prosess vedrørende beskrivelser og funksjoner for de involverte vil følge som et neste trinn, forutsatt politisk vedtak av administrasjonens forslag til ny organisering. Kaj G Dahl gjennomgikk deretter momentene som var belyst i arbeidsgruppens møter. Følgende momenter mot en organisasjonsendring har fremkommet i arbeidsgruppen: - kino må ha økonomisk handlefrihet - i dårlige tider er kino den første enheten som får budsjettkutt - kinomaskinister må ha full kontroll og adgang til kinoteknisk utstyr - kinoen er regnskapspliktig ovenfor Film & Kino - kinomaskinistene er i dag også billettører, noe som skaper variert arbeidssituasjon Følgende momenter for en organisasjonsendring har fremkommet i arbeidsgruppen: - kino vil sikres større økonomisk handlefrihet og sikkerhet ved å være en del av en virksomhet med vesentlig større ressurser - kino har i alle senere år hatt betydelige overforbruk i forhold til budsjett, og således ikke hatt noe økonomisk handlefrihet - kino blir mindre sårbar med hensyn til sykefravær ettersom kulturhusets teknikere kan skoleres til å også kjøre kino dersom det er behov for det Arbeidsgruppen var således delt i synet på organiseringen av kino i Arktisk kultursenter. Delta og virksomhetsleder kino fremmet syn om at de ønsker at kino drives som selvstendig virksomhet, mens virksomhetsleder Arktisk kultursenter fremmet syn om at kino bør innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Dahl redegjorde deretter for hvorfor administrasjonen ønsker å endre organiseringen av kino, som følge av drift i Arktisk kultursenter. Herunder behov for samlet koordinert ledelse, optimal ressursutnyttelse, endrede driftsforhold og en samlet driftsutfordring som må sees enhetlig. Det ble presentert skisse til ny organiseringsmodell: 7

8 Virksomhet Arktisk Kultursenter Totalt 9 årsverk 1 årsverk - virksomhetsleder Arrangement 1 årsverk arrangementsansvarlig Teknisk 1 årsverk teknisk leder 2 årsverk kulturhusteknikere 2 årsverk kinomaskinister 1 årsverk driftsbetjening Kino 1 årsverk kinosjef Administrasjonens forslag innebærer at virksomhet kino opphører som selvstendig virksomhet, og innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Prosessen videre etter dette drøftingsmøtet er behandling og eventuelt vedtak i Administrasjonsutvalget og Formannskapet. Administrasjonen har som siktemål å få saken behandlet på førstkommende møter i disse utvalgene. Konklusjon av drøftingen: Fagforbundet støtter og er enig i rådmannens forslag til ny organisering ved å innlemme kino som del av virksomhet Arktisk kultursenter. Delta er i mot administrasjonens forslag til ny organisering, og ønsker at det skal drives videre med dagens organisering med to virksomheter. Det var enighet om at videre håndtering, etter eventuelt vedtak om å innlemme kino i virksomhet Arktisk kultursenter, blir å ivareta de ansattes forhold til endrede stillingsbeskrivelser og stillingsfunksjoner i det som blir neste prosess i denne foreslåtte endringen. 8

9 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/08 Formannskapet Kjøp av tjenester og sponsoravtale fra Barentshavskonferansen Saksdokumenter vedlagt: Avtale om kjøp av tjenester fra Barentshavkonferansen 2008, og sponsoravtale for 2008 Saksdokumenter ikke vedlagt: Saken gjelder Kjøp av messeareal og konferanseplasser til Barentshavkonferansen, samt sponsing av arrangementet. Saken fremmes fordi det er ønskelig å få i stand en helhetlig avtale for Hammerfest Kommunes engasjement i Barentshavskonferansen. Sakens bakgrunn og fakta Stiftelsen Barentshavkonferanser er arrangør av den årlige Barentshavkonferansen og har nå startet arbeidet med Barentshavkonferansen Arrangementet har utviklet seg til en årlig begivenhet og en sentral møtearena for olje- og gassvirksomheten i nord. Det har helt siden 1979 vært jevnlig avholdt olje- og gasskonferanser i Hammerfest. I 2005 gikk 11 bedrifter og organisasjoner, deriblant Hammerfest Kommune sammen og stiftet Stiftelsen Barentshavkonferanser. I 2006 ble det også for første gang arrangert en messe i tilknytning til konferansen. Barentshavkonferansen og Barentshavsmessen 2007 ble arrangert april. Konferansen hadde 309 deltagere, og referert i 20 ulike medier. Antall besøkende på messearrangementet var i overkant av 1000, som medfører at arrangementet i 2007 var betydelig større enn i Flere arrangementer kombinert med større deltagelse på konferansen og messen gjorde at Barentshavkonferansen 2007 var den største noen sinne, og desidert størst i Nord-Norge. Arrangementet i 2007 bestod av følgende elementer: - Workshop i forkant av arrangementet - Barentshavkonferansen Barentshavsmessen Rikt kulturprogram - Petroleumsrelatert dag i Hammerfest for alle 10.klassinger i Vest-Finnmark 9

10 Totalt deltok 28 ulike myndighetsinnstanser fra både Russland og Norge, med representanter fra relevante departement, direktorat, Stortinget, og lokale og regionale myndigheter fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. 99 forskjellige bedrifter relatert til petroleumsnæringen var representert og totalt var der representanter fra 7 forskjellige land, med hovedtyngde fra Norge og Russland. Hammerfest kommunes tilstedeværelse på arrangementet 2007 bestod av 8 kvm messestand og 13 konferansedeltagere. Kostnadene på standen var kr 22112,50 inkl mva og påmeldingsavgift. Kostnadene for konferansedeltagere var totalt kr inkl mva. I tillegg innvilget Ordfører kr i sponsormidler og næringsfondsstyret innvilget kr i markedsføringsstøtte til Barentshavskonferansen. Den totale økonomiske innsatsen for Hammerfest Kommune på Barentshavskonferansen 2007 var på kr ,50. Rådmannens vurdering Hammerfest Kommune har siden utbyggingen av Melkøya startet hatt som målsetning å etablere seg som det fremste lokaliseringssted for petroleumsvirksomhet i nord, og dermed også som en naturlig møtearena for petroleumsbransjen. I den sammenheng er det liten tvil at Barentshavskonferansens har stor betydning for Hammerfest, og spesielt ettersom Barentshavskonferansen var den største konferanse- og messearrangementet i Nord-Norge i Hammerfest Kommune ønsker å bruke Barentshavsarrangementet mer aktivt som møtearena, og kan gjennom en avtale jobbe mer strategisk for å markere Hammerfest Kommune som vertskommune for petroleumsnæringen og utfylle begrepet Porten til Barentshavet. En slik markering kan gjøres gjennom stand og konferansedeltagere, men også som en aktiv samarbeidspart med Barentshavskonferansen. Næringsavdelingen har den siste tiden arbeidet med et profileringskonsept som fronter Hammerfest Kommune som petroleumssentrum i nord. Dette konseptet ble utprøvd på Sevtec i Murmansk i november 07 med stor suksess gjennom mye oppmerksomhet. Dette vil videreføres på Barentshavskonferansen og ONS til høsten, og krever kvm² areal. Det vil også jobbes for et samarbeid med Hammerfest Havn KF for samlokalisering på messen. Hammerfest Kommune var i 2007 representert med 13 konferansedeltagere. Dette ønskes videreføres med en økning til 15 konferansedeltagere til arrangementet i år. En naturlig fordeling av deltagerne blir 8 plasser til ordfører og 7 til rådmann. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Barentshavskonferansen angående kjøp av 15 konferanseplasser og inntil 25 kvm standareal. Konferanseplasser fordeles med ordfører 8 og rådmann 7. Beløpet belastes strategisk næringsfond. 10

11 Stiftelsen Barentshavkonferansen Sjøgata HAMMERFEST Hammerfest Kommune v/ Trond Rismo Rådhuset 9600 HAMMERFEST Hammerfest 26/11-07 Avtale om kjøp av tjenester fra Barentshavkonferansen 2008, og sponsoravtale for 2008 Viser til møter og korrespondanse med Hammerfest Kommunen om kjøp av tjenester fra Barentshavkonferansen 2008, og sponsoravtale for På denne bakgrunnen foreslår vi følgende:. Pris eks Tjeneste mva Kjøp av messearal 25 m2, inkludert registreringsavgift kr Kjøp av 15 konferanseplasser (15 %) rabatt kr Sponsing Barentshavkonferansen 2008 kr SUM kr Messeareal Dette messearealet for Hammerfest Kommune, kan også benyttes av Hammerfest Havnevesen KF. Selskap Hammerfest Havnevesen KF er tilknyttet eller involvert i, kan ikke delta på standen til Hammerfest Kommune. Hammerfest Kommune er informert at arrangøren vil tilrettelegge for en Hammerfest paviljong, der Hammerfest Kommunes stand vil være i sentral. Stiftelsen vil selge standplass til bedrifter og organisasjoner i Hammerfest som vil bli lokalisert i tilknytning til Hammerfest Kommunes stand. Konferanseplasser Tilbudet omfatter 15 konferansedeltagere. Dersom det er behov for ytterligere plasser utover de 15 som er avtalt, betales det ekstra for med samme betingelser som de øvrige. Konferanseplasser som ikke blir benyttet refunderes ikke. Sponsing Barentshavkonferansen

12 Hammerfest Kommune og Stiftelsen Barentshavkonferanser er også enig om å signere en intensjonsavtale som strekker seg over flere år. Betaling Stiftelsen Barentshavkonferanser har krav på å få utbetalt beløpet forskuddsvis, dog ikke tidligere enn Med hilsen Raymond Robertsen Daglig leder Stiftelsen Barentshavkonferanser 12

13 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/08 Styret for kultur, omsorg og undervisning /08 Formannskapet Kommunestyret Veterinærtjenesten - kommunens ansvar fra 1. januar Saksdokumenter vedlagt: Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ot.prp. nr. 68 ( ) Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Saksfremlegg 06/633: Høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Saken gjelder Saksfremlegget gjelder rammeavtalen samt annen nødvendig informasjon og orientering om hva kommunen må gjøre i anledning ansvaret for den kliniske veterinærvakten som gjelder fra 1. januar Følgende tiltak er nødvendig å gjøre: 1. Vedta vedlagte rammeavtale mellom DNV og KS om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt. 2. Vedta vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid mellom Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner iht gjeldende vaktordninger. Sakens bakgrunn og fakta Utviklingen av veterinærtjenesten i Hammerfest kommune Veterinærtjenesten i Hammerfest kommune har fram til vært regulert i avtale med Næringsmiddeltilsynet nåværende Mattilsynet. 13

14 Fra 1. januar 2004 ble Næringsmiddeltilsynet en del av Mattilsynet som fra denne dato overtok ansvar og oppgaver som tidligere ble utført bl.a. av de kommunale næringsmiddeltilsynene. Høsten 2004 ble det lagt fram en innstilling om Tiltak for å styrke klinisk veterinærtjeneste i næringssvake strøk fra utvalg oppnevnt av Landbruksdepartementet Utvalget mente at de utfordringer en står ovenfor med hensyn til å få en klinisk tilfredsstillende veterinærdekning i alle deler av landet best kunne løses ved at kliniske veterinærtjenester gjøres til et kommunalt ansvar. Utvalget tilrådde derfor at kommunene måtte ta ansvaret for at det finnes en tilfredsstillende veterinærdekning. Utvalget mente i denne sammenheng at også det statlige ansvaret for kliniske veterinærvakt legges til kommunal sektor. Mattilsynet driver ikke med klinisk veterinærpraksis som igjen betyr at veterinærtjenester som det fortsatt var behov for i Hammerfest kommune fra 1. januar 2005 måtte utføres av privatpraktiserende veterinærer. Nærmeste privatpraktiserende veterinær finner man i Alta og Lakselv. Som en overgangsordning fra 1. januar 2005 til 1. april 2006 fikk man en avtale med Mattilsynets om ivaretakelse av veterinærtjenester i området. Fra 1. april 2006 har Hammerfest Staller tilsatt en veterinær for å dekke behovet for veterinærtjenester i området. Hammerfest kommune har gitt et driftstilskudd på kr som gir grunnlag for å etablere en tilfredsstillende veterinærtjeneste i Hammerfest kommune. Det er etablert et samarbeid om veterinærtjenester med kommunene Kvalsund, Måsøy og Hasvik. Dette fungerer slik at veterinæren i Hammerfest i tillegg til å drive smådyrsklinikk i Hammerfest har kontordager (smådyrsklinikk) noen dager i året i Hasvik og Havøysund. Denne ordningen fungerer tilfredsstillende da også Mattilsynets veterinær er med i den kliniske veterinærvakten (beredskapsvakt). Samtidig dekker klinisk veterinærvakt alle 4 kommuner. I Ot.prp. nr. 68 ( ) er det foreslått at kommunene skal overta ansvaret for klinisk veterinærvakter og ansvaret for å sikre tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell med virkning fra 1. januar Ny ordning fra 1. januar 2008 Reformen som innebærer en ansvarsoverføring til kommunene ble vedtatt i Stortinget 13. desember Den nye reformen er i samsvar med KS` landstyrevedtak om forvaltningsreformen, der det påpekes at denne baserer seg på nærhetsprinsippet, og at det er viktig at oppgaveløsningen i og av kommuner blir vurdert ut fra hensiktsmessighet. KS mener at en overføring av ansvaret for tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell er fornuftig og i tråd med prinsippet om å legge ansvaret til lavest mulig effektive nivå. På denne måten blir ansvarsplasseringen lagt nær brukerne og det gis rom for lokale variasjoner. Det er inngått individuelle avtaler (jfr vedlegg 2 i rammeavtalen med DNV og KS) med to veterinærer om deltakelse i vaktordningen. Kommunene Kvalsund, Måsøy og Hasvik har administrativt gitt sin tilslutning til samarbeid om veterinærvakten i området. Det vil bli inngått avtale om Samarbeid mellom kommunene om organisering av veterinærvakten (jfr. Vedlegg 3 i rammeavtalen med DNV og KS). Det er enighet om at Hammerfest kommune er driftsansvarlig kommune som samordner kontakten med Fylkesmannen/Statens Landbruksforvaltning med sikte på å utløse statstilskudd for alle kommuner i vaktordningen. 14

15 Hammerfest kommune har et særlig ansvar for å organisere Veterinærvakten i vaktområdet, og skal representere kommunen overfor veterinærene som deltar i Veterinærvakten. Økonomi Reformen finansieres med øremerkede midler over Landbruks og Matdepartementets budsjett. Innholdet og økonomi knyttet til reformen: 1. Finansiering av klinisk veterinærvakt 2. Finansiering av tiltak for å sikre tjenestetilgang på dagtid 3. Administrative kostnader Ad. 1: Hver av kommunene (Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy) overføres kr totalt kr som er øremerket til dekning av årlige kostnader for veterinærvakten i området. Ad 2: Hammerfest kommune har søkt Fylkesmannen om stimuleringstilskudd som det forventes å foreligge et svar på i slutten av februar. Ad3: Kommunene tilføres et administrasjonstilskudd hver på kr til sammen kr. Administrasjonstilskuddet tilfaller i sin helhet Hammerfest kommune til dekning av administrative kostnader. I rammeavtalen mellom DNV og KS presiseres det at: Det må legges til grunn at kommunens kostnader til veterinærtjenester skal dekkes av øremerkede statstilskudd på denne måten i overskuelig fremtid. Rådmannens vurdering Den skisserte løsningen i vårt område vil dekke behovet for veterinærtjenester. Dette gjelder både smådyrspraksis og klinisk veterinærvakt. Det er positivt og nødvendig med et samarbeid mellom de 4 nevnte kommunene for å klare opprettholdelsen av en tilfredsstillende veterinærdekning i området. Det vil også være naturlig at Hammerfest kommune påtar seg oppgaven med å være vertskommune med et særlig ansvar for å organisere veterinærvakten i vaktområdet og representere kommunene overfor veterinærene som deltar i Veterinærvakten. Alle kostnader ifm den nye ordningen vil bli dekket av øremerkede midler over Landbruks og Matdepartementets budsjett. Rådmannens forslag til vedtak: Den vedlagte rammeavtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med kommunene Kvalsund, Måsøy og Hasvik. Veterinærvakten finansieres i fremtiden med øremerkede midler fra Landbruks og Matdepartementet. 15

16 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/08 Styret for kultur, omsorg og undervisning /08 Formannskapet Kommunestyret Legetjenester i sykehjem Saksdokumenter vedlagt: Rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem Brev av til fylkesmannen: Legetjenester i sykehjem Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: St. meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. IS 1436 Legetjenester i Sykehjem Saken gjelder I St. meld nr. 25 ( ) viser regjeringen til flere tiltak for å styrke allmennmedisinske tilbud til beboere i sykehjem. En styrking av legetjenestene er nødvendig av flere årsaker. Sykehjemsbeboere har ofte flere og meget komplekse helseproblemer Tre firedeler av alle beboere har en demenssykdom Kortere liggetid på sykehus, økt vektlegging av korttids- og rehabiliteringsopphold og styrking av palliativ behandling stiller større krav til medisinsk-faglig kompetanse i sykehjem. En nasjonal kartlegging av legetjenester i sykehjem i 2005 utført av, Sosial- og helsedirektoratet, viser at mange kommuner har en legedekning som ikke innfrir de kravene som stilles til god kvalitet. I vedlagte rundskriv (I-4/2007) presiseres de krav som ligger til kommunene om å fastsette en lokal norm for legetjenesene i sykehjem med bakgrunn i dagens regelverk. Videre beskrives tiltak og satsningsområder for en helhetlig styrking av legetjenesten i sykehjem. 16

17 Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad ber alle kommuner innen utgangen av 2007 om å gjennomgå behovet for sykehjemsleger og vedta lokal norm for legetjenesten. Hammerfest kommune hadde frist til 31. desember 2007 om å rapportere til Fylkesmannen behovet for legetjenester i sykehjem. Vedlagte brev Legetjenester i sykehjem Hammerfest kommune er sendt Fylkesmannen med forbehold om politisk godkjenning av det innsendte forslaget. Sakens bakgrunn og fakta Kommunene er etter kommunehelsetjenesteloven 1-1 ansvarlig for å yte nødvendig helsetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen. Ansvaret til kommunen innebærer bl.a. å tilby et forsvarlig helsetilbud i sykehjem, herunder legetjenester. I sykehjem er kommunen forpliktet til å ha en organisert legetjeneste, jf. forskrift for sykehjem og bolig med heldøgns omsorg og pleie 2 1 første ledd. Etter sykehjemsforskriften 2-1 annet ledd skal sykehjemmet være innrettet på en eller flere ulike oppgaver, herunder medisinsk rehabilitering, avlastning, permanent opphold, nattopphold og terminalpleie. Hva som er forsvarlig antall legetimer i sykehjem vil variere etter pasientenes behov, hvilke oppgaver sykehjemmet skal dekke og hvordan tjenestetilbudet i kommunen for øvrig er organisert og dimensjonert. Forholdet mellom antall boliger der det ytes heldøgns tjenester og antall langtidsplasser på sykehjem, og omfanget og sammensetning av kompetanse vil blant annet være avgjørende for behovet for legetjenester i sykehjem. Fastsettelse av det forsvarlige nivået på antall legetimer må derfor ta utgangspunkt i ulike faktorer og vurderes konkret i det enkelte sykehjemmet. I Hammerfest kommune fordeler kommunale legetjenester pr. 31. desember 2007 seg slik: Sykehjemmet Pensjonærhjemmet Bokollektivet/Aldersp. SUM institusjoner 40 % stilling (15 timer pr uke) 10 % stilling ( 4 timer pr uke) 16 % stilling ( 6 timer pr uke) 66 % stilling (25 timer pr uke) Skolehelsetjenesten 20 % stilling (7,5 timer pr. uke) Helsestasjonen 16 % stilling (6 timer pr uke) Med. rådg. for hjemmeb. tjenester. 16 % stilling (6 timer pr uke) Veiledning turnusleger 30 % stilling (3x4 timer pr uke) Summert gir dette kjøp av ca 1,5 legestilling til kommunale legetjenester. Kommuneoverlegen innehar 70 % stilling og ass. kommuneoverlege/smittevernlege innehar 70 % stilling. I.h.t. fastlegeavtalen har flere av fastlegene 4 timer pr. uke lønnet lesetid. Ressurser til legetjenester til Sykehjemmet ble fra begynnelsen av 2006 økt fra 7,5 til 15 timer pr. uke. Da asylmottakene i Hammerfest opphørte ble også behovet for legetjenester til Flyktninger og Asylsøkere redusert betraktelig. Kostnadsdekningen for økning av legeressurser til Sykehjemmet er hentet fra redusert behov for legeressurser til flyktninger og asylsøkere. Framtidig behov for legetjenester i institusjoner i Hammerfest kommune Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, sektorleder Grethe Gebhardt, fastlege Dag Jenssen, fastlege Fredrik Jervell og 17

18 sektorleder Arvid Isaksen. Arbeidsgruppa har gjort en samlet vurdering av legetjenesten i våre institusjoner. Tabellen på neste side viser status pr. 31. desember 2007 og framtidig behov for legetjenester på våre institusjoner. I dag Nytt forslag Institusjon Antall Leget. Leget./ Leget/pas. SUM Leget./ plasser /uke pasient Bundet Ubundet T pr uke. pasient Sykehjemmet , ,36 Pensjonær ,15 7,5 2 9,5 0,36 hjemmet Bokollektivet 10 Alders ,23 7,5 2 9,5 0,37 pensjonatet Kre plasser inngår i Sykehjemmet SUM , ,36 Tabellen over viser at Hammerfest kommune bruker 15 legetimer pr uke i Sykehjemmet og 25 legetimer totalt pr. uke til legetjenester i våre institusjoner. Statistikk (iflg IS 1436 Legetjenester i sykehjem) for legedekning på sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg i landet som helhet er på ukentlig 0,27 legetimer pr. pasient. Tabellen viser at Hammerfest kommune med 0,24 legetimer pr. pasient ligger noe lavere en landsgjennomsnittet. Regjeringen har satt som mål å øke innsatsen av leger i sykehjem med 50 % innen I Hammerfest kommune har den økte innsatsen i 2006 av legedekning på sykehjemmet bidratt til at vi har en tilfresstillende legedekning her. Vi foreslår likevel å øke med 3 legetimer pr. uke. Som det kommer fram av tabellen over er det forskjell i legetilbudet mellom Bokollektivet/Alderspensjonatet og Pensjonærhjemmet. Det er ingenting som tilsier at det skal være slik. Ut fra vurderinger vi har gjort foreslår vi en økning av legetilbudet på begge institusjoner. Det gjør at vi totalt sett får en legedekning på 0,36 legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg. Hammerfest kommune vil ut fra dette øke legetjenesten i institusjonene fra nåværende 0,24 ukentlige legetimer pr. beboer til 0,36 ukentlige legetimer pr. beboer innen Noe som betyr en økning fra 66 % til 100 % legestilling. Legebehovet vil variere ved ulike typer sykehjemsplasser. Legetjenester til langtidsplasser Legetjenester til korttidsplasser Legetjenester til rehabiliteringsplasser Legetjenester til spesialavdeling for demente Legetjenester til palliativ behandling og/eller terminalomsorg For å øke fleksibiliteten og tilgjengeligheten bør en stor del av sykehjemslegen arbeidstid være ubundet I det nye forslaget er det foreslått bundet og ubundet legetimer til institusjonene. Bundet tid er tid til direkte pasientrettet arbeid på sykehjemmet/institusjonen. Ubundet tid kan være tid som 18

19 benyttes bl.a. til telefonkontakt med sykehjemmet/institusjonen samt møter, undervisning, kvalitetsarbeid med mer. I vårt arbeid med å komme fram til et lokalt nivå for bemanning av leger i sykehjem/institusjoner er det benyttet spørreskjema til virksomhetsledere og institusjonsleger. Arbeidsgruppen har bl.a. med resultatet fra spørreundersøkelsen gjort en samlet vurdering og kommet fram til (se tabellen over) ny norm i Rypefjord sykehjem til 0,36 legetimer/beboer pr. uke. Videre en samlet norm for alle våre institusjoner på 0,36 legetimer/beboer pr. uke. Generelt skal legetjenesten i sykehjem sørge for at det bl.a. utføres: god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom god utredning og observasjon av beboere på kort- og langtidsopphold forsvarlig medisinering et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten (avklare ansvarsforhold med andrelinjen både i enkeltsaker og på systemnivå) god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personale Hvordan dekker vi det økte behovet for legetjenester til institusjoner? Hammerfest kommune har en god legedekning og vil kunne dekke økt legeinnsats på våre institusjoner med tilgjengelige 11 fastleger (og 3 turnusleger) i kommunen. Økningen i antall legeårsverk finansieres innefor veksten i kommunenes inntekter som en del av regjeringens målsetting for hele landet om nye årsverk i omsorgstjenesten En økning av legetjenestene til vår institusjoner vil bety økte lønnskostnader til legetjenester. Som oversikten tidligere i dokumentet viser vil forslaget bety en økning fra 0,66 % til 100 % legestilling. Institusjonslegene har individuelle avlønninger og med et anslag på årslønn på kr gir dette: I 100 % stilling gir en årslønn på I 66 % stilling gir en årslønn på Kostnadsøkningen blir kr kr kr Dvs. at en økning fra 25 til 37 legetimer pr uke i institusjonene gir en årlig kostnadsøkning på lønn med kr. Det må tas med i vurderingen at det også vil være kostnader til legetjenester på sykehjemmet utenom normal arbeidstid. Økningen i legetjenester på dagtid vil redusere denne kostnaden. Erfaringer viser en kostnadsreduksjon på ca. 25 % (tilsvarende ca kr på årsbasis). Økningen i ukentlige legetimer på sykehjemmet gir også andre positive effekter. Det har vært mulig å prioritere arbeidet med å utarbeide prosedyrer som sikrer at brukernes behov blir ivaretatt og det har blitt mer tid til kommunikasjon med personale og pårørende. Dette har medvirket til at vi har fått en kvalitetsheving av legetjenesten på sykehjemmet. Rådmannens vurdering Det er klare føringer fra sentralt politisk hold om å styrke legedekningen på sykehjemmet. Etter gjennomgang og vurdering av legeressursbruken i våre institusjoner mener vi at forslaget på 19

20 fremtidig bruk av legeressurser i våre institusjoner vil gi en tilfredsstillende kvalitet på tjenesten. Det er behov for å øke ressursene for legetjenester til Sykehjemmet, pensjonærhjemmet, bokollektivet og alderspensjonatet. Det nye normen som er foreslått vil når den er på plass bidra til at vi oppnår gode legetjenester for våre institusjoner. Det anbefales at Hammerfest kommune øker innsatsen på legetjenester til institusjoner. Arbeidsgruppen som har jobbet med denne saken må jobbe videre med å lage plan for hvordan man sikrer god kvalitet på sykehjemslegetjenesten. Dette innebærer at man må se på innholdet i sykehjemslegetjenesten, organiseringen, kontorforhold, rutiner og samarbeid med øvrige personell. Rådmannens forslag til vedtak: Det vedtas at Hammerfest kommune skal ha en legedekning i sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg innen 2010 på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient. Den nedsatte arbeidsgruppen jobber videre med en plan for innholdet i sykehjemslegetjenesten. Den nye lokale normen for legetjenestene i sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg innarbeides i budsjettet 2009 og 2010 slik at målsettingen på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient oppnås innen

21 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/08 Styret for kultur, omsorg og undervisning /08 Formannskapet Retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune Saksdokumenter vedlagt: 1. Retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune. 2. Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens 5-1 tredje ledd mv. Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr Rundskriv 1-34/2001: Sosialtjenestelovens kapittel 5. Saken gjelder: I henhold til gjeldende retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune 32 skal sosialhjelpsatsene revideres årlig og ved endring behandles av Formannskapet. Sakens bakgrunn og fakta: Økonomisk sosialhjelp er hjemlet i sosialtjenestelovens kap. 5. Det følger av bestemmelsen i 5-1 at den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, trygderettigheter o.s.v., har krav på økonomisk stønad. Utgangspunktet er at den enkelte først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Loven påpeker at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold, men uten å fastsette størrelsen på livsoppholdet. Sosialhjelpsutbetaling skal imidlertid ikke være av en slik størrelse at personer ikke motiveres til å skaffe seg arbeid, delta i arbeidsmarkedstiltak eller annen virksomhet som kan bidra til å ta ansvar for egen livssituasjon. Økonomisk stønad til livsopphold er, i henhold til sosialtjenesteloven, en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn i behandling av søknad om sosialhjelp. Størrelsen på utbetalingen beregnes ut fra en konkret vurdering av et faktisk behov hos den enkelte. Sosialdepartementet har utarbeidet statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold, men presiserer at satsene i de veiledende retningslinjene må betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. 21

22 Fakta: Statens veiledende satser for utmåling av sosialhjelp pr. 1.januar (satser gjeldende fra januar 2004 i parentes) Enslige Kr (kr.4000) Ektepar/samboere Kr (kr.6660) Person i bofellesskap Kr (kr.3330) Barn 0 5 år Kr (kr.1530) Barn 5 10 år Kr (kr.2020) Barn år Kr (kr.2540) Kommunens veiledende satser for utmåling av sosialhjelp pr (satser gjeldende fra 1. januar 2006 i parentes.) Hjemmeboende Kr (kr.3272) enslige/ungdom Enslige med eget hushold Kr (kr.4116) (med mulighet for å bli selvhjulpen) Enslige med eget hushold Kr (kr.5542) (som ikke har mulighet til inntekt i overskuelig fremtid) Ektepar/samboere Kr (kr.9230) Barn 0 9 år Kr (kr.1027) Barn år Kr (kr. 1540) Andre endringer: Under 30 i retningslinjene tas det med lommepengesats for personer som oppholder seg i institusjon med kr. 2000,- Rådmannens vurdering: Administrasjonen foreslår en økning i sosialhjelpsatsene gjeldende fra Trygdeoppgjøret i mai 2007 er lagt til grunn for økningen. Der ble satsene justert med 6,23%. En finner det rimelig med slik økning i satsene i 2008 sett på bakgrunn av økning i kostnadsnivå til livsopphold og boutgifter. Administrasjonen gjør oppmerksom på at de veiledende satser fra staten har som utgangspunkt at alle inntekter legges til grunn for utmåling av sosialhjelp, også barnetrygd, som Hammerfest kommune ikke tar med i sin beregning av økonomisk sosialhjelp. Ved utmåling av sosialhjelp vil barnefamilier komme bedre ut økonomisk hos oss, selv om statens satser for barn er høyere. 22

23 Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap vedtar følgende endringer i retningslinjene for sosialhjelp: Hjemmeboende enslige/ungdom Kr Enslige med eget hushold (med mulighet for Kr å bli selvhjulpen) Enslige med eget hushold (som ikke har Kr mulighet til inntekt i overskuelig fremtid) Ektepar/samboere Kr Barn 0 9 år Kr Barn år Kr I 30 tas det med kr. 2000,- i lommepenger pr. måned til personer som befinner seg i institusjon. 23

24 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/08 Formannskapet Kommunestyret Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Saksdokumenter vedlagt: Finansreglement for Hammerfest kommune Oversikt over lånegjeld, rente og låneinstitusjon. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Saken gjelder Hammerfest kommunestyret vedtok i et reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Det er nødvendig at det nye kommunestyret vedtar et reglement for finansforvaltningen, samtidig synes det hensiktsmessig med en revidering av reglementet fra Sakens bakgrunn og fakta 1. Regelverket Kommunestyret har det overordnede ansvar for kommunens finansforvaltning. Den kommunale administrasjonen er ansvarlig overfor kommunestyret for at forvaltningen skjer på en betryggende måte. Dette gjelder uavhengig av om oppgaven utføres av administrasjonen selv, eller som en tjeneste administrasjonen kjøper i markedet. Det er nødvendig at administrasjonen har klare fullmakter fra kommunestyret å forholde seg til i den løpende finansforvaltningen. Kommunestyret skal derfor selv fastsette nærmere regler for kommunens finansforvaltning. Det er Kommunelovens 52 som angir regler om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, og lyder som følger: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. 24

25 3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Videre er det gitt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5. mars I finansforvaltningsforskriften 2a fremgår det: Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. I kjølvannet av Terra - saken i høst fikk alle kommuner tilsendt et skriv fra KRD med oppfordring om å gå gjennom finansreglementet og porteføljene sine, og sjekke at det er i tråd med kommuneloven og eget reglement. 2. Innhold i reglementet Kommunestyret skal gjennom reglementet ta stilling til følgende forhold: - Formålet med forvaltningen - Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen - Finansiell risiko - Risikospredning - Rutiner for rapportering av utviklingen i overnevnte forhold fra forvalter(e) av finansielle transaksjoner, samt rutiner for rapportering fra uavhengig innsats - Rutiner for rapportering fra uavhengig innsats som skal vurdere om forvalter(e) følger opp de fastsatte regler for forvaltning. Krav til risikospredning vil være en viktig del av reglementet. Risikospredning oppnås ved fordeling på flere aktivaklasser, debitorgrupper og utstedere. Risikospredning reduserer den finansielle risikoen ved å gi en mer stabil og forutsigbar avkastning over tid. I tillegg bør reglementet angi interne fullmakter og krav til avkastning. Intensjonen med disse reglene er at kommunen skal kunne gjøre bevisste og veloverveide valg, etablere tilfredsstillende kontroll underveis og rapportere løpende til kommunestyret om utviklingen i finansforvaltningen. Begrensninger kan være regler om hvor mye av de finansielle midlene som kan plasseres i for eksempel aksje- og obligasjonsmarkedet, og eventuelt hvilke finansielle aktiva eller instrumenter som kan brukes. 3 Status for Hammerfest kommunes finansforvaltning Hammerfest kommune har over flere år i liten grad hatt overskuddslikviditet, særlig til langsiktige plasseringer. Som følge av dette er all likviditet blitt plassert som bankinnskudd. I perioder med mange store investeringsprosjekter og låneopptak to ganger årlig har vi i perioder hatt store beløp på konto. Bankavtalen vi i dag har med Sparebanken Nord-Norge gir oss en avkastning på 3 mnd NIBR 0,13 (pr dato 5,75 %). Overskuddet fra 2006 på kr 30,5 mill., som er avsatt som lån til Statens Vegvesen, er et eksempel på overskuddslikviditet som det kan være aktuelt å plassere noe mer langsiktig. Dette avhenger av tidspunktet for utbetalingen av pengene. Låneopptakene skjer i henhold til vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Pr. dato er ca 25 % av låneporteføljen sikret ved fastrente. Herav kr 146,25 mill. til rente på 4,94 % og kr 112 mill. til rente på 5,14 (swaprente avtale 1+2 år). 25

26 Endringene som er foreslått i forhold til tidligere reglement er relatert til andel fastrente (avsnitt 5.2). Det foreslås at kommunens innlån med fast rente skal være minimum 20 % og maksimum 50 %. Dette gjør at det ikke risikeres en for høy andel fastrente samtidig som det indikerer muligheten for å sikre forutsigbarhet på inntil halvparten av låneporteføljen. Hvor høy andel av låneporteføljen som velges å sikres ved inngåelse av fastrente vurderes av administrasjonen, men innenfor reglementet. Videre så er det under avsnitt 6.2 tilført muligheten for å plassere midler i pensjons- /forsikringsfondsprodukter, samt endret maksimums plasseringsbeløpene i pengemarkeds-, obligasjons- og pensjonsfond til kr 50 mill., aksjefond til kr 20 mill. Begrepspresisering: Med lav til moderat risiko forstås at Finansforvaltningen skal foregå på en måte som sikrer at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko og markedsrisiko, herunder renterisiko, valutarisiko og aksjerisiko, samt likviditetsrisiko. Swap avtaler Det finnes en rekke avtaleformer som benyttes for rentebinding. En av disse er såkalte swap avtaler som er en form for fastrente binding. Rådmannens vurdering Administrasjonens forslag til reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning er i henhold til kommuneloven. De foreslåtte endringer fra 2002 anses å være presiseringer, samt tilpasninger til dagens situasjon. Reglementet anses å gi klare retningslinjer for administrasjonens arbeid med finansforvaltning, samt grunnlag for kommunestyrets evaluering. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar det vedlagte Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. 26

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 1100 NB. KOUmøtene har flyttet møtetidene Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 26.02.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer