Et aktivt og oppsøkende politi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et aktivt og oppsøkende politi"

Transkript

1 Et aktivt og oppsøkende politi Hvordan styrke polititjenesten mest mulig med de ressursene vi har?

2 Hva er det egentlig vi driver med? En helt nødvendig og gjennomgripende modernisering av politiet Vi legger grunnlaget for framtidas polititjeneste, for å møte morgendagens kriminalitet og takle dagens utfordringer på en bedre måte Organisjonsutvikling i bredden, høyden og i dybden gjelder aller mest måten vi jobber på i det daglige Dette ville vi har gjort, selv med vesentlig større ressurstilgang enn i dag Vi må ta skikkelige, overordnede grep for å få resultater Side 2

3 Morgendagens politi har færre sivile, stasjonære publikumstiltak og utvidet tjenestetilbud på internett er mer i aktiv, operativ tjeneste og bruker mobile dataløsninger kommer (relativt) raskt med rett kompetanse og utstyr er fleksibelt organisert og settes inn der behovet til en hver tid er størst etterforsker raskt og effektivt, med avanserte teknologiske hjelpemidler jobber kunnskapsbasert og problemorientert bygger god lokalkunnskap, gjennom direkte kontakt med folk og egne observasjoner (utenfor kontoret) oppsøker miljøene og forebygger aktivt samarbeider tett med andre aktører i lokalsamfunnet, tverrfaglig og tverretatlig Side 3

4 (Morgen)dagens kriminalitet er mobil grenseoverskridende organisert voldelig vanskelig å avdekke og etterforske ofte godt skjult, og rammer barn i deres eget hjem samfunnsskadelig og gjelder store verdier Side 4

5 Sentrale signaler Evaluering av politireformen Driftsanalysen Politiet mot 2020 Politiets strategi Tendenser i kriminaliteten Resultatreformen Side 5

6 Overordnet målsetting Utviklingsarbeidet skal gi Telemark politidistrikt strategisk og kunnskapsbasert ledelse, helhetlig styring og prioritering fleksibel ressursutnyttelse god utnyttelse og utvikling av tilgjengelig kompetanse for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen Side 6

7 Generelle delmål Økt medarbeidertilfredshet attraktiv arbeidsplass Robuste fagmiljø Tettere samarbeid eksternt og internt Jobbe mer kunnskapsbasert og utvikle våre arbeidsmetoder Færre og mer profesjonelle ledere Økt krisehåndteringsevne Samhandlingskultur og brukerretting av tjenester Gode tjenester med tilfredsstillende tilgjengelighet og kvalitet Øke distriktets evne til å jobbe på tvers, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Side 7

8 Mål for politiets ansvarsområder Straffesaksarbeidet Utviklingen av straffesaksarbeidet skal bidra til at alle straffesaker gis en likeverdig og helhetlig behandling og prioritering i hele politidistriktet. Organiseringen av straffesaksarbeidet skal også bidra til at den alvorligste kriminaliteten gis høyest prioritet. Orden og beredskap Utviklingsarbeidet skal styrke politidistriktets evne og kapasitet slik at rett mannskap er på rett sted til rett tid. Hele Telemarks befolkning skal sikres den samme grunnleggende trygghet samtidig som mannskapenes sikkerhet ivaretas. Sivile gjøremål og forvaltning Målet er å skape robuste fagmiljøer, øke kompetansen, redusere saksbehandlingstiden og levere likeverdige og gode tjenester for publikum i / over hele Telemark. Geografisk struktur Utviklingsarbeidet skal gi en robust, funksjonell og fleksibel organisasjonsstruktur som bidrar til å oppfylle målene på alle politiets oppgaveområder Side 8

9 Organisasjonskart pr. juni 2010 Politimester Administrativ enhet Funksjonelle driftsenheter Geografiske driftsenheter Politiets sikkerhetstjeneste Felles operativ enhet Retts- og påtaleenheten Driftsenhet Grenland Driftsenhet Midt-Telemark Driftsenhet Vest-Telemark Driftsenhet Vestmar Driftsenhet Øst-Telemark Grenland politistasjon Seljord lmk Kviteseid lmk Kragerø pst Notodden pst Bamble lmk Bø og Sauherad lmk Fyresdal lmk Drangedal lmk Rjukan pst Siljan lmk Nome lmk Tokke lmk Nissedal lmk Hjartdal lmk Vinje lmk

10 Skisse til ny organisering Politimester Administrativ enhet Funksjonelle driftsenheter Geografiske driftsenheter Politiets sikkerhetstjeneste Felles forvaltningsenhet Felles kriminalenhet Felles operativ enhet Driftsenhet Nedre/Sør Driftsenhet Øvre/Nord Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet Politiposter Tjenesteenhet Politiposter Side 10

11 Felles kriminalenhet Visepolitimester Stab for etterretning og analyse Påtaleleder Sakskontor Påtale Notodden Påtale Grenland FV/SO Miljø- og økoteam Org.krim Grenseløs Kriminalteknikk IKT-etterforskning Straffesak: Prioritering, kvalitet og kompetanse Side 11

12 Ny organisering i driftsenhetene Organisering i divisjoner etterforskere og patruljepersonell inngår i samme lag En divisjonsleder i hver av de to driftsenhetene på døgnkontinuerlig tjeneste Innsatsledelse med distriktsansvar iverksettes på operasjonsleders ordre ved oppdrag av et visst omfang tilknyttet FOE Hundetjeneste og trafikkoordinator på distriktsnivå, tilknyttet FOE Felles tjenesteordning i hele distriktet de som er på jobb, jobber sammen, kjenner hverandre godt, trener sammen osv. Fokus på straksetterforskning, mest mulig ferdigstilte saker Etterforskningsleder på hver divisjon, kan evt. være divisjonsleder Krimvakt i Grenland ivaretas av divisjonen som er på tjeneste Avhør i sentralarresten skal som hovedregel tas av Nedre Telemark Alt administrativt arbeid bør som hovedregel utføres av sivilt personell Felles tjenestekontor tilknytta administrativ enhet Ledere bør frigjøres mest mulig til å følge opp mannskapene sine, gjerne ta i et tak ute, i sak - være gode rollemodeller, utøve god og nær ledelse Hovedlinjene er diskutert og har fått tilslutning i ledergruppa i distriktet

13 Ledelse i divisjoner Operasjonsleder Divisjonsleder Patruljer/etterforskere Hendelse/straffesak Innsatsleder Etterforskningsleder Side 13

14 Organisering i divisjoner Fra Felles operativ enhet Nedre Øvre Divisjonsleder (døgnkontinuerlig) Patruljepersonell (døgnkontinuerlig) Etterforskningsleder (dag/kv./int. helg) Etterforskere (dag/kv./int. helg) Jurist (dagtid/jourvakt) Innsatsleder (døgnkontinuerlig) Divisjonsleder (døgnkontinuerlig) Patruljepersonell (døgnkontinuerlig) Etterforskningsleder (døgnkontinuerlig) Etterforskere (dag/kv./int. helg) Jurist (dagtid/jourvakt) Fra Felles kriminalenhet

15 Nedre Telemark driftsenhet Vaktsamarbeid/divisjonsområde omfatter Sted Innbyggere Areal Bamble km2 Drangedal km2 Kragerø km2 Porsgrunn km2 Siljan km2 Skien km2 Nedre Tele km Side 15

16 Øvre Telemark driftsenhet Vaktsamarbeid/divisjonsområde omfatter Sted Innbyggere Areal Bø km2 Fyresdal km2 Hjartdal km2 Kviteseid km2 Nissedal (?) km2 Nome km2 Notodden km2 Sauherad km2 Seljord km2 Tinn km2 Tokke km2 Vinje km2 Øvre Tele km Side 16

17 Hvordan styrke polititjenesten i Vest-Telemark?

18 Straksetterforskning et eksempel Onsdag 13. april 2011 starter politikvinne Elise Hansen arbeidsdagen hjemme, ikler seg uniform, og setter kursen mot nabobygda i en uniformert politibil. Makkeren hennes, Henrik Olsen, starter dagen hjemme, koble til politisystemene og setter seg inn i hendelser fra siste døgn, aktuelle etterretningsopplysninger og tar imot etterforskningsoppgaver i straffesakssystemet fra divisjonsleder. Elise henter Henrik hjemme. De deltar på den faste distriktsparolen (telefonkonferanse) ved oppstart av tjenesten (3 ggr i døgnet), melder der fra at patrulje J-30 er i tjeneste og at de er tildelt to etterforskningsoppgaver, og ellers er tilgjengelige for oppdrag. Patruljen avhører et vitne på et kontor som politiet har tilgang til i kommunehuset. I og med at de har mobilt it-utstyr tilgjengelig, kan forklaringen spilles inn med lyd og bilde. De har fått tilsendt en disposisjon for avhøret fra den ansvarlige etterforskeren. Straks de er ferdige lastes avhøret straks opp i datasystemene og er tilgjengelig for andre som arbeider med saken. På vei videre får de melding fra operasjonssentralen om et slagsmål i nabobygda. De kjører utrykning til stedet. Noen gutter har slåss, og tre av de involverte ble avhørt på stedet med lyd. Samtidig ble det sendt melding via politisystemene med etterlysning av en fjerde gutt, som hører hjemme i nabokommunen. I og med at politiet var utstyrt med mobilt utstyr og relevante it-applikasjoner, ble avhør og andre opplysninger effektivt registrert og umiddelbart tilgjengelige i sakene som ble opprettet. For 2 år siden hadde politidistriktet endre sin virksomhet slik at skillet mellom etterforskning og operativt arbeid hadde blitt merkbart mindre. I og med at jobben ble gjort på stedet, med en gang, ble vitnenes, fornærmedes og mistenktes opplevelser av hendelsene helt ferske og informasjon fra et avhør/forklaring kunne umiddelbart brukes i forbindelse med et samtidig avhør, og vice versa Side 18

19 Aktiv forebygging et eksempel Politiet, kommunale myndigheter og det politiske miljøet er bekymret for utviklingen i ungdomsmiljøet i bygda. Rus, uvettig kjøring, vold og annen kriminalitet synes å tilta. Gjennom kontakt på faglig nivå og i politirådet, er de ulike aktørene blitt enige om å gjøre en felles, ekstra forebyggende innsats i de nærmeste månedene. Siden politiet har omorganisert seg og flere tjenestemenn er frigjort til aktiv, operativ innsats, velger politiet å sette av en egen forebyggende patrulje til dette prosjektet. Elise og Henrik får i oppgave å jobbe direkte inn mot ungdomsmiljøet, i tett samarbeid med kommunale krefter. De har allerede et spesielt ansvar for den løpende kontakten med skole og barnevern i bygda, og kjenner til de aktuelle miljøene. De legger opp tjeneste som en forebyggende patrulje. De er tilgjengelig i politiets beredskap når de er på jobb, men skal i hovedsak prioritere det forebyggende arbeidet framfor løpende oppdrag, som skal tas av operative patruljer som er på jobb i divisjonen Side 19

20 Dagens struktur er utelukket Lensmenn og politifolk gjør en kjempejobb hver dag men dagens polititjeneste i Vest- Telemark er likevel ikke god nok En bygning uten folk skaper ikke trygghet lensmannskontoret rykker ikke ut. Politifolk sitter ikke inne og venter på oppdrag (parallell til brann og helse fungerer dårlig mht responstid). Den aktive polititjenesten er på hjul og i arbeid hele døgnet. De seks, som til en hver tid passer døra på seks lensmannskontorer kan ikke samtidig kjøre patrulje, sikre ferske spor, gjennomføre åstedsgranskinger, pågripe og ransake (hos) mistenkte, være i dialog med ungdom i lokalmiljøet osv. Ferskvare og lokalkunnskap glipper med liten evne og mulighet til oppsøkende forebyggende virksomhet og straksetterforskning. Politifolkene jobber mye alene, det er ensomt, og det blir vanskelig å fullføre oppgaver pga av mye avbrudd og parallelljobbing. Bedre med (en viss) arbeidsdeling og fellesskap Reservetjeneste er dyrt og gir lite polititilbud igjen for pengene. Dagens vaktsamarbeid omfatter allerede hele regionen Alle kan ikke være like gode til alt en urimelig forventning som gir lav kvalitet, og dårlig ressursutnyttelse å bygge og vedlikeholde kompetanse som ikke blir brukt Dagens ordning gir liten mulighet til å prioritere og styre hvor og hvordan ressursen settes inn Side 20

21 Tilstedeværelse i alle kommuner Politipostløsninger Politikontor i kommunehus/evt. ved servicetorg, betjent på bestemte tidspunkter Kommuneansatte gir råd osv., Mobil politipost på faste tider Politipatrulje på hjul Politiråd Tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommune og politi Fagsamarbeid på mange nivåer og arenaer Barnevern Skole NAV Helsetjeneste Side 21

22 Ett lensmannskontor i Vest-Telemark? Større slagkraft og robusthet, mindre sårbarhet (tjenestelister, fravær) Fleksibilitet handlingsrom koordinering og arbeidsdeling, kompetanse og spesialisering Arbeidsmiljø og fagmiljø Nærhet og lokalkunnskap Rekruttering / Studenter Avstander reisevei for innbyggere og ansatte Samarbeid med kommunene Økonomisk gevinst er i første rekke en mer fleksibel, målrettet og effektiv ressursutnyttelse, og større tilgjengelig ressurs for å utføre kjerneoppgaver Side 22

23 Nissedal Vest-Telemark tingrett Vest-Telemarkrådet Vest-Telemark næringsutvikling Vest-Telemarktinget Vest-Telemark prosti Øvre Telemark veidistrikt De ansatte i politiet ønsker videreføring av tilknytning mot Vestmar Nærmeste politikontor i sør vil kunne bli Tvedestrand (og ved E-18 vest i Kragerø/Sannidal) Vil be nissedølene om råd - ønsker å tilhøre Øvre eller Nedre Telemark? Side 23

24 En skisse til løsning/kompromiss? To kontorer med ordinært publikumstilbud i Vest-Telemark Én leder og en organisatorisk enhet Tilpassede politipost-løsninger i de andre kommunene Lagt spesiell vekt på: Opprettholder politifaglig vurdering med en org.enhet - vil gi størst slagkraft, fleksibilitet og ressurstilgang Raskt resultat kan bruke eksisterende bygninger lite behov for investeringer Lytter til signalene lokalt, søker løsning som (i noen grad) imøtekommer lokale ønsker Hvor bør de to kontorene ligge? Hva mener Vest-Telemarkrådet? Er det mulig å finne tilslutning/overvekt for en løsning mht. lokalisering? Side 24

25 Lokalisering: Åmot i Vinje Avstander - neste kontor Odda (18 mil fra Kviteseid) Knutepunkt vei/samferdsel: E-134, rv 9, rv 37, rv 38, bussforbindelser Befolkning og dagens politioppgaver/gjøremål Fjellredningstjeneste geografi, kompetanse og samarbeid med andre Bosettingsmønster Regionalt handelssenter Døgnbemannet legevakt og ambulansetjeneste Eksisterende lokaler Er det noen reelle og gode alternativer til Åmot som ett av to kontorer i Vest-Telemark? (forutsatt minst mulig kostnad og raskt resultat?) Side 25

26 Lokalisering: Seljord eller Kviteseid? Seljord: Dagens lokaler og arrest Oppgaveomfang for politiet festivalene er drivere, men ellers? Konsentrert befolkning i sentrum av Seljord Handelssentrum E-134, Rv 36, samferdsel - trafikknutepunkt, bussekspress Oslo, Bergen, Grenland, Torp Kort avstand til Bø Lang avstand fra Fyresdal og Nissedal Kviteseid: Geografi/avstander - mer midt i Vest-Telemark nærmere Fyresdal og Nissedal Regionale kontor og offentlige tjenester/viktige samarbeidspartnere for politiet: tingrett, jordskifterett, sekretariat for Vest-Telemarkrådet og Vest-Telemarktinget, Vest-Telemark Næringsutvikling, Vest-Telemark Næringsbygg, Vest-Telemark etablerasenter, Familiekontoret i Øvre Telemark, Vest-Telemark barnevernskontor, Vest-Telemark pp-tjeneste Litt lengre fra festivalene/dyrskuplassen Dagens kontorløsning/arrest mindre egnet. Litt unna E-134 (ikke langt) Side 26

27 Takk for oppmerksomheten

28 Ferdselsårer i Telemark Side 28

29 Kommuner i Telemark Side 29

Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Telemark Politidistrikt Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Telemark Politidistrikt Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Arbeidsgruppen og

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv kompetanse enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 - Rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet driftsanalyseprosjektet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse.

Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse. tema: 22 sider sivile styrker politiet Norsk Politi nr.1 // april 2013 Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse. innhold Norsk

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer