Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/ Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/2010 - Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen."

Transkript

1 Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/ Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Mål Bidra med relevant kompetanse for bioteknologisk næring og næringsutvikling ved utvikling / forbedring av studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap knyttet til bioteknologibaserte kommersialiseringer. Delmål: 1. Kompetansebygging a. Oppdatere undervisningspersonalet i kommersialiseringsfag på problemstillinger og tema som er særskilte for bioteknologiske kommersialiseringer. b. Styrke det biofaglige personalets kompetanse innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. 2. Relevansorientere kurstilbudene innen innovasjons- og entreprenørskapsfag i forhold til bioteknologi. a. Bringe entreprenører inn i undervisningen. b. Utvikle undervisningsmateriell til kursene. Prosjektdeltakere Høgskolen i Hedmark (HH), Campus Hamar: Prof. Guri Eggset (prosjektleder), førsteam. II Dag Ådne Sandbakken, prof. em. Lars Monrad-Krohn, førstelektor II Jørn Ulheim, studieleder/førsteam. Øyvind Antonsen og annet undervisningspersonell tilknyttet masterstudiet Master s Degree in Applied & Commercial Biotechnology. Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø (HHT): Prof. Lene Foss, førsteam. Kristin Woll, lektorene Kelley Ritchey og Federico Lozano m.fl. tilknyttet masterstudiene Business Creation and Entrepreneurship (BCE). Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø (NFH): Prof. Klara Stensvåg, forsker Hans-Matti Blencke, prof. Olaf Styrvold og førsteam. Tor Haug fra Mastergradsprogram i marin bioteknologi. I tillegg er ekstern kompetanse hentet inn for gjennomføring av workshops og seminarserie. Gjennomføring og resultater Kompetansebygging Hamar-miljøet: For å øke fagpersonellets forståelse av innovasjon og entreprenørskap innen bioteknologi og hva som kjennetegner bioteknologiske kommersialiseringer, er seminarserien Bioinnovasjonsforum gjennomført i Biohuset, Hamar. Gjennom seminarene er det presentert en rekke forskningsbaserte bioteknologiske kommersialiseringer i form av produkter og/eller bedriftsetableringer, hvor kommersialiseringsdelen ble vektlagt. FoU- og innovasjonsmiljøet på Hamar (HH, bedrifter og Hedmark Kunnskapspark) har deltatt, og det har vært invitert eksterne foredragsholdere. Totalt er det avholdt seks 1 3-timers seminarer i (siste seminar ble av praktiske grunner gjennomført i januar 2012): Bioinnovasjonsforum høst 2010 vår/høst 2011: : Presentation of start-up companies Cryogenetics and Spermvital. Jørn Ulheim, managing director Cryogenetics AS and Elisabeth Kommisrud R&D Director Biokapital AS : From biological research to commercialization! What does it take to succeed? Frank Larsen, PhD, director Hedmark Kunnskapspark 1

2 : Presentation of Graminor, the Norwegian plant breeding company. Importance of biotech in international, national and regional strategies. Idun Christie, director Graminor : Bioinnovation forum & social gathering for biotech students: Experiences from HUC s Master s program in Applied and Commercial Biotechnology and transition to further careers. Former students Brit Rønning Johansen (product developer, Weifa AS) and Tatiana Belova (PhD student, UMB) : Experience from commercialization of biotech innovation based on academic research. Thorfinn Ege, Chief Executive Officer Santosolve Pharma AS : kl Zebrafish: An important model organism in medical and biotechnological research. Mini-symposium med innlegg av Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i NFR, dr. Christian Lawrence, facility manager, Children s Hospital, Boston, dr. Peter Alestrøm, prof. NVH and Jørn Ulheim, managing director Cryogenetics AS. Tromsø-miljøet: For å utvikle sin undervisningskompetanse innen kommersialiseringsfag har Lene Foss og Kristin Woll deltatt på følgende kurs: Lene Foss: Idegnist 2010, i Harstad, hvor man lærte seg mentorrollen for studenter i utarbeidelse av forretningsplan. Lene Foss: En ukers kurs i Lezno, Warsawa, i regi av European Entrepreneurship Colloquium, hvor deltakerne lærer seg case metodikken fra Harvard og anvender det i sin egen undervisning. Kristin Woll: Deltok på tilsvarende kurs i Barcelona i 2010, og har videreutviklet og benyttet denne metodikken på bachelorstudiet i Ledelse, Innovasjon og Marked ved HHT. I tillegg har Lene Foss og Kristin Woll på sine respektive bachelor- og masterkurs innenfor Ledelse, Innovasjon og Marked, samt BCE studiet ved HHT, utviklet sin undervisningskompetanse. Prosjektet har også hatt overføringsverdi til prosjektet Ung grûnder, også finansiert av Norgesuniversitetet, samarbeid mellom HHT, Høgskolen i Harstad og kunnskapsparken i Narvik og Harstad. Biotekmiljøet ved NFH har deltatt på møter/seminarer i regi av Tromsø Næringsforening og næringsklyngen Biotech North ( ) og har bidratt til å koble BCE miljøet/foss til dette klyngemiljøet. Workshops I prosjektperioden ble det arrangert to workshops med deltakere fra begge fagmiljøene, workshop 1 ved UiT januar 2011 og workshop 2 i Hamar oktober 2011 (se program, vedlegg 1). Workshop 1 ble arrangert av HHT. Det ble gitt en grundig introduksjon av begrepene innovasjon og entreprenørskap og sammenhengen mellom disse. Særegenheter ved forskningsbaserte innovasjoner ble også belyst (Foss og Woll), og hva studentene bør lære om dette temaet. Videre ble det fokusert på veien fra forskning til marked (eierrettigheter m.v.). Et patentbyrå og UiT s TTO bidro her. Stensvåg presenterte resultater fra gruppens bioteknologiforskning og ulike dilemmaer som oppstår når idéen skal tas videre til markedet (Case 1). Idéen er bearbeidet videre i samarbeid med UiT s TTO og en gruppe BCE-studenter. En ferdig utviklet forretningsplan ble presentert på workshopen av studenten Kamovich slik at deltakerne fikk innsikt i hele prosessen fra forskning til marked. Workshop 2, arrangert av HH, la vekt på bruk av bedriftscase i undervisningen og utfordringer knyttet til internasjonale studentgrupper. Både BCE-studiet i Tromsø og masterstudiet i Hamar er internasjonale studier. Undervisningen skal også kvalifisere studentene til arbeid i internasjonale næringer. En teaching note utviklet av Foss ble presentert. Videre ble det presentert to case utviklet av prosjektdeltakere fra HH (Sandbakken & Ulheim) og videreutviklede versjoner (kommersialisering, 2

3 marked, finansiering / økonomi) av Case 1, tidligere presentert i Workshop 1 i Tromsø (Kamovich, Ritchey, Lozano). To eksempler på studentoppgaver ble også presentert. Workshop 2 ble sluttført med diskusjon om fremtidig samarbeid, og oppsummering av fremtidige arbeidsoppgaver: Teaching: Collect and list information of companies, their products and activities - both in Hamar and Tromsø. (MABIT may have lists of Tromsø companies!) Engage students in the work? Financing by new project ? Responsible: Participants in new project Norgesuniversitetet. Meeting in Tromsø spring 2012 to develop and finish business cases for use in teaching. Responsible: Lene and Dag Ådne. Exchange teaching material; cases, compendiums. Responsible: Case authors, Klara & Lars. Exchange of lecturers / guest lecturers; Lene et. al Hamar; Dag Ådne, Lars & Jørn Tromsø. Responsible: Course teachers - make plans and agreements! Invite members of MabCent Board as guest lectures. Responsible: Course teachers. Exchange of master students. Thesis on business cases in Tromsø and Hamar. Responsible: Student supervisors. Prepare for common online / video lectures. Responsible: Course teachers. Research: Educate researchers / PhD students; possible candidates from Tromsø and Hamar, Lene may supervise. Responsible: Lene, in collaboration with Tromsø & Hamar commercialization teams. Convince companies to apply for nærings-phd ; bridge companies and academia. Responsible: Everybody. Financing of projects: Contact Steinar Bergseth, NRC (Forskningsrådet). Responsible: Lene & Lars. Totalt sett ga workshopene innsikt i teorien rundt begrepene innovasjon og entreprenørskap, som i stor grad var ny og viktig kunnskap for fagpersonellet innen bioteknologi. Videre har de gitt praktiske erfaringer og eksempler på ulike faser og dilemmaer i en kommersialiseringsprosess, og refleksjon og lærdom rundt hvilke temaer som bør inngå i en utdanning som inkluderer entreprenørskap og innovasjon. Deltakerne har også fått innsikt og erfaring i skriving/utvikling av case basert på forskningsresultater fra bioteknologi og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Relevansorientering av kurstilbud Utvikling av kurs Til undervisningen i kommersialiseringfag ved Master s Degree in Applied and Commercial Biotechnology ved HH ble det de første årene ( ) benyttet innleid kompetanse. Undervisingen som ble lagt opp i disse kursene var basert på generell kommersialiseringskompetanse og ikke tilpasset de spesielle utfordringene ved kommersialisering av bioteknologi. Dette gjaldt kursene Innovation/Entrepreneurship (10 studiepoeng) og Business plan development (10 studiepoeng). Til dels var det også overlapp mellom disse kursene og et tredje kurs IPR strategy and biotechnology regulations (10 studiepoeng). Det ble våren 2011 etablert en prosjektgruppe til å revidere kurstilbudet, bestående av nytilsatte fagpersoner i II-stillinger ved HH samt personer fra innovasjonsmiljøet på Hamar: Dag Ådne Sandbakken, Condestra AS, førsteaman. II, HH. Lars Monrad-Krohn, Prof. Em., Business Development & Leadrship, prof. II, HH. Jørn Ulheim, direktør Cryogenetics AS, førstelektor II HH. Frank Larsen, PhD, Direktør Hedmark Kunnskapspark. Martin Stok, Inkubatorleder Hedmark Kunnskapspark. 3

4 Øyvind Antonsen, førsteamanuensis, studieleder HH. Guri Eggset, professor, instituttleder HH. Revidering av kurstilbudet ble gjennomført etterkant av innspillene som fremkom i Workshop 1. Elementer fra kursene Innovation/Entrepreneurship og Business Plan Development ble lagt inn i et nytt 15-studiepoengkurs, Bio-business and Entrepreneurship. Ny pensumlitteratur vurdert og inkludert. En modul fra dette kurset, og som omfatter første semester, tilbys også andre studenter ved HH, for eksempel bachelorstudenter fra HHs studietilbud innen Opplevelsesproduksjon og interaktive media. Se kursbeskrivelse i vedlegg 2. Ved oppstart av bachelor-/masterstudiet i marin bioteknologi i Tromsø i 2006, deltok studenten på kurset BED-2015 Kommersialisering (10 stp), som var tilrettelagt for studenter på Handelshøyskolen, men som ikke var optimalt for studenter med en annen fagbakgrunn. Etter pålegg fra Universitetsstyret om koordinering av all biologiundervisning i 2010, falt dette kurset bort i studietilbudet i marin bioteknologi. Dette var særlig uheldig ettersom det var dokumentert stort behov for slik kompetanse i det marine næringsliv og i marinbioteknologiske bedrifter i Nord-Norge, og ferdig utdannede kandidater trenger denne kunnskapen når de går inn i framtidige jobber. Det er derfor foretatt noen endringer i undervisningen ved dette bioteknologistudiet, og flere er planlagt: Personell fra næringslivet er trukket inn i undervisningen, og høsten 2011 ble det benyttet forelesere fra syv bioteknologiske firma og institutter. De var svært velvillige og hadde mulighet til å gå i dybden på sine prosjekter. Etableringen av dette samarbeidet vil ha effekt i forhold til å drive utvikling av nytt undervisningsmateriale og kan utnyttes i senere prosjekter. Våren 2012 vil innovasjon og entreprenørskap bli lagt inn i kurset Bio-3611 Seminar i marin bioteknolog (5 stp) på masternivå. På lengre sikt er det ønskelig å lage et eget valgfagskurs for masterstudenter i marin bioteknologi, med innhold av kommersialisering, innovasjon, IPR-problematikk og rettigheter. Kurset må få et navn som avspeiler innholdet og som synliggjør kompetanse som oppnås. I påvente av dette nye kurset planlegges det å legge noe av innholdet inn i undervisningen i kurset Industriell bioteknologi fra høsten Casenes om er utviklet i dette prosjektet skal brukes kursene /undervisningen som tilrettelegges for bioteknologistudentene. Ved HHT har arbeidet med utvikling av bioteknologibasert case gjort staben i stand til å videreutvikle kurs vår 2012 og til å integrere case-metodikken i undervisningen på BCE-studiet i Tromsø. Utvikling av undervisningsmateriell Bedriftscase. Ved HH har vi har god erfaring med bruk av bedriftscase i undervisningen. En spørreundersøkelse foretatt av Monrad-Krohn blant masterstudenter i næringsrettet bioteknologi, viste at læringsutbyttet var gjennomsnittlig 47 % høyere ved bruk av case enn ved bruk av vanlige oppgaver og forelesninger / klasseundervisning. Utvikling av passende case til bruk i undervisningen er gjennomført både ved HH og UiT, som også utviklet en lærerveiledning (teaching note) til caseundervisningen. Ved HHT/UiT er forskningsresultater produsert av Stensvåg, Styrvold, Haug og Blencke, NFH, bearbeidet og utviklet videre av BCE-studenter under ledelse av Lene Foss. Videre har tre nyansatte lektorer, Lozano (praktisk entreprenørskap), Kelley (finans) og Reisinger (ledelse & kommersialisering), utviklet lærerveiledning (teaching note) etter Harvard-modellen: NordPep Biotechnology AS: Commercializing a Research Idea Lene Foss, Uladzimir Kamovich. Mohammad Javadinia Azari og Tormod Viken Johannesen. 4

5 TEACHING NOTE - NordPep Biotechnology AS: Commercializing a Research Idea. Federico Lozano, Kirsten Reisinger, Kelley Ritchey, Lene Foss og Uladzimir Kamowich, UiT Ved HH Hamar gis undervisningen i kommersialisering av personer hentet fra næring og kommersialiseringsmiljø, og noen har II-stillinger ved HH. Sandbakken og Ulheim har derfor skrevet case basert på lokal bedrift og erfaringer fra næringslivet. En masterstudent, Katarina Ruud, har dessuten vært involvert i dette under sin masteroppgave. Tre case er utviklet: Cryogenetics AS - an example Dag Ådne Sandbakken & Katarina Ruud. The process of getting access to more capital for a start-up biotechnology company. Jørn Ulheim, Cryogentics AS/HUC. Product innovation in applied biotechnology Jørn Ulheim, Cryogentics AS/HUC I tillegg har Lars Monrad-Krohn foretatt nettsøk etter case benyttet ved utenlandske universiteter og innhentet tillatelse til å benytte case fra Harvard Business School: MAK vs Canadian Corn Hybrid Research Institute. 21 s., Marc Banik, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario.) 1 DANIMAL IN SOUTH AFRICA: MANAGEMENT INNOVATION AT THE BOTTOM OF THE PYRAMID. 30 s., Richard Ivey School of Business The University of Western Ontario. Bedriftscasene utviklet under dette prosjektet skal i samarbeid mellom HH og UiT bearbeides videre våren De er likevel allerede tatt i bruk i undervisningen eller vil bli det i løpet av våren Kompendium. I prosjektperioden er det revidert og ferdigstilt et kompendium som benyttes i undervisningen i kurset IPR Strategies and Biotechnology Regulation ved HH, og vurderes brukt i BCE-studiet i Tromsø og eventuelle andre som måtte være interessert. IPR Protection Strategies, Law and Business. Lars Monrad-Krohn, Høgskolen i Hedmark, August 30th 2011, version 2.1 (English). Formidlingsaktiviteter Formidlingsaktiviteter utenom workshops og seminarserie beskrevet ovenfor er gjengitt her: Lene Foss: Forskningsbasert entreprenørskap en ny vei for UiT, Forskningsdagene i Tromsø Lene Foss: The Entrepreneurial University: Closing the gap between Science and Commerce? Innovasjonssenteret i Stavanger, Lene Foss: Entreprenørskap i skolen: Hva viser forskningen? Nettverkssamling Ungt entreprenørskap, Tromsø Kristin Woll: Hva fremmer og hemmer kreativitet og innovasjon, Troms Fylkeskommune Guri Eggset: Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Prosjektledersamling - Entreprenørskap i høyere utdanning, Kunnskapsdepartementet og Innovasjon Norge, Oslo november Lene Foss: Business Creation and Entrepreneurship, Høgskolen i Ålesund Lene Foss: Master in Business Creation and Entrepreneurship et steg mot det entreprenørielle universitet? Presentasjon for statsråd Tora Aasland, UiT Lene Foss Academic entrepreneurship a tool for making the universities more entrepreneurial? HSS11 konferanse, Ålesund Lene Foss: Innovasjon som begrep og forskningsfelt, Høgskolen i Molde Universiteter og høgskoler gis tillatelse for bruk ved henvendelse til Harvard Business School eller Lars Monrad-Krohn har tillatelse for bruk

6 Kristin Woll: Kreativitet og innovasjon blant de ansatte, Frokosteminar i regi av Proffice og Næringsforeningen i Tromsø Kristin Woll: Kunnskap og innovasjon, i regi av Sparebank 1, Kristin Woll: Lansering av Arenabilaget Om forskning på HHT- kunnskap og innovasjon, HHT-dagen ved UiT Foss, Kamovich, Lozano, Ritchie & Reisinger: Case som undervisningsmetode, fagseminar på HHT høsten Guri Eggset: Hedmark University College - a part of the innovation system. Biotech as an example. Konferanse med deltakere fra Interreg-prosjekt. Hedmark Kunnskapspark, juni Guri Eggset: Næringsrettet bioteknologi ved innlandshøgskolen, seminar for UMBstudenter med presentasjon av bedrifter, husdyr- og bioteknologimiljøet i innlandet, august Klara Stensvåg: Norgesuniversitetsprosjektet er gjort kjent i nettverksmøter i regi av Tromsø Næringsforening og Biotech North der personer fra utdanning, næringsliv og virkemiddelapparatet møtes. Etter ytterligere bearbeiding av de egenutviklede casene på samarbeidsmøte i Tromsø ca mars 2012, planlegges det å legge disse ut på HHs og UiTs nettsider. Måloppnåelse i prosjektet; læring og kunnskap Kompetansebygging og undervisning Prosjektet har resultert i betydelig kompetanseoppbygging i de deltakende fagmiljøene ved HH og UiT. Dette har bidratt til at undervisningen ved disse akademiske institusjonene er gjort mer næringsrelevant. Studentene gis dermed et bedre grunnlag for stillinger i det internasjonale arbeidslivet. Vi har også erfart at utvikling av undervisningsmateriell bør skje med nær kommunikasjon med næringslivsaktører slik at deres behov blir ivaretatt. Videre har prosjektet gitt bioteknologene mer kunnskap om innovasjon og entreprenørskap og gitt innsikt i hvordan egne FoU-resultater kan brukes i undervisningen både for bioteknologistudenter, BCE-studenter og eventuelle andre som studerer kommersialisering. Undervisningen i innovasjon og entreprenørskap vil bli mer spennende for bioteknologistudentene når gjenkjennbare eksempler benyttes. Ved HH i Hamar forventes det at mer enn 50 % av masterstudentene (ca 20 studenter per kull) i fremtiden vil gjennomføre sine masteroppgaver innen kommersialisering av bioteknologi. Biofaglig personell må også regne med å måtte veilede på masteroppgaver med elementer av både eksperimentell bioteknologi og kommersialisering. De som underviser i kommersialiseringsfagene vil i større grad ta i bruk case i undervisningen, og har selv skaffet seg erfaring med utvikling av case fra forskningsbaserte innovasjoner. Videre har de ervervet seg innsikt i særegenheter ved kommersialisering av bioteknologi, som også har betydning for hvilke case som skal benyttes i undervisningen og skaffet seg verdifulle kontakter til næringsliv. Samarbeid. Prosjektsamarbeidet mellom HH og UiT og to felles workshops har bidratt til at fagmiljøene er blitt kjent med hverandre og at felles problemstillinger i undervisningen er identifisert og bearbeidet. Dette har gitt grunnlag for samarbeid på et nytt prosjekt tildelt UiT av Norgesuniversitetet ; Entrepreneurship, intrapreneurship and the commercialization of High North Science: Building a collaborative circumpolar network on the new economy. Dette er et viktig prosjekt som ledes av HHT/UiT med deltakere fra NFH, to canadiske universiteter (Univ. of Saskatchewan og Univ. 6

7 of Waterloo) samt Høgskolen i Hedmark. For Hamarmiljøet og bioteknologimiljøet ved NFH er samarbeidet med Innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet rundt BCE-studiet i Tromsø er særlig verdifullt, og videreutvikling av studietilbud vil skje i det nye samarbeidsprosjektet. Undervisningspersonell vil bli utvekslet i tillegg til undervisningsmateriell som er utviklet/skal utvikles. Partene i samarbeidet har ulike styrker som kommer til nytte i samarbeidet: UiT: Fagmiljøet innen innovasjon og kommersialisering ved/rundt Universitetet har betydelig størrelse og tyngde og bidrar med kompetanseoverføring til HH. Det drives også forskning innen innovasjon og entreprenørskap som også inngår i fagmiljøet rundt BCE-studiet. HH: Høgskolen er omgitt av, og samarbeider med innovative bedrifter i undervisningen på Master s Study in Applied & Commercial Biotechnology. Næringsaktørene bidrar med reelle problemstillinger fra forskning og kommersialisering til masteroppgaver, undervisningspersonell og felles forskningsprosjekter. Regnskap Ettersom prosjektet kom i gang senhøstes 2010 og de fleste utgiftene er bokført i 2011, er regnskapet for 2010 og 2011 slått sammen. Se også regnskapsrapport fra HH og UiT, vedlegg 3. Aktiviteter Kostnadssted Budsjett Regnskap, ekstern finan Egeninnsats, Prosjektledelse HH Koordinering UiT Utvikling av studiemateriell HH Utvikling av studiemateriell UiT Revidering av kurs HH Revidering av kurs UiT Bioinnovasjonsforum HH Workshop 1 i Tromsø UiT arr.kostn HH reise+kostn Workshop 2 i Hamar HH arr.kostn UiT reise+kostn Reiser + div HH UiT Totalt HH UiT Dekkes av Norgesuniversitetet. HH UiT Finansiering Norgesuniversitetet HH egenandel * UiT egenandel * Totalfinansiering av prosjekt *Underskudd regnskap dekket ved egenfinansiering av HH og UiT Egeninnsats i form av arbeidsinnsats, timer 7

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 Innhold Generell prosjektinformasjon...

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan UTREDNING Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger Sluttrapport Anne Wally Ryan Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 171 Steinkjer 2015 Innovasjon og entreprenørskap i kreative

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Mathias Storm Michelsen

Mathias Storm Michelsen AKSJONSBASERT LÆRING - En masteroppgave om bruk av campmodell i høyere utdanning. ACTION-BASED LEARNIG - A master desertation about the use of campmodels in higher education. Mathias Storm Michelsen Institutt

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Olav R. Spilling Vegard Johansen Liv Anne Støren Rapport 2/2015 Entreprenørskapsutdanning

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 22.10.13, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Inge Jan Henjesand, leder forsknings-, innovasjons- og næringslivspolitikk, Abelia

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer