Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 15:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 15:05

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Lars Salvesen Nestleder KrF Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Gunnar Melgaard Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Terje Hegge Medlem H Synnøve Kongsrud Medlem H Jon Schøning Lie Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Dag Solbakken Medlem H Kirsti Birkeland Medlem H Øyvind Rideng Medlem H Vegard Ellingsen Medlem H Karin Adolfsen Medlem H Kåre Sagård Medlem H Jane Aambakk Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Siri Baastad Medlem Ap Tonje Brenna Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Marija Tomac Medlem Ap Jens Petter Hagen Medlem Ap Torunn Skottevik Medlem Ap Mani Hussaini Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Vilde Lofthus Rooth Medlem Ap Jan Johan Sandal Medlem Ap Edvin Søvik Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Arne-Rune Gjelsvik Medlem FrP Katrine Behsert Medlem FrP Finn Terje Tønnessen Medlem FrP Knut Auke Medlem FrP Solveig Schytz Medlem V Inge Solli Medlem V Siri Engesæth Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Andreas Halse Medlem SV Morten Vollset Medlem Sp

3 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Kristin Felde Fylkesdirektør John Arve Eide Assisterende fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Geir Atle Mjeldheim Fylkesadvokat Bjørg Barslund Utvalgssekretariatet Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra møtet ble godkjent. Administrasjonen holdt innledningsvis en orientering om styringsdokumentet for mangfold.

4 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling 2/14 Statistikk over inntak og formidling, skoleåret /14 Bruk av trekonstruksjoner i fylkeskommunale bygg 4/14 ØP : oppfølging av verbalvedtak 5/14 Eierstrategi Akershus fylkeskommune. Mal for det det enkelte selskap 6/14 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn - rapport etter ett års drift 7/14 Årsmelding 2013 for Akershus eldreråd 8/14 Rapport 3. tertial /14 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk Interpellasjoner 1/14 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) Ruters prisøkninger fra 1. februar /14 Interpellasjon fra repr. Andreas Halse (SV) billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer Spørsmål 1/14 Spørsmål fra repr. Ole-Erik Yrvin (Ap) vedr. WiFi

5 Saker til behandling 1/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling Fylkesutvalgets innstilling Saken utsettes. Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 2/14 Statistikk over inntak og formidling, skoleåret Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling Statistikk over inntak og formidling for skoleåret tas til orientering. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket. Votering Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Statistikk over inntak og formidling for skoleåret tas til orientering. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket.

6 3/14 Bruk av trekonstruksjoner i fylkeskommunale bygg Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling 1. Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og tydeliggjøre mulige miljøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi. 2. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtre-teknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtreteknologi for bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker. 3. For øvrig tas saken til orientering. Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok sitt alternative forslag 1. Ut fra AFKs gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende regional utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at AFK og AFK eiendom som en betydelig innkjøper bidrar til økt bruk av trekonstruksjoner i sine bygninger. 2. Fylkestinget ber AFK eiendom vurdere massivtre-teknologi og andre trekonstruksjoner i alle nybygg/påbygg. Fylkestinget ber AFK eiendom konkretisere eventuelle besparelser eller merkostnader ved valg av massivtreteknologi eller andre trekonstruksjoner i kommende utbyggingssaker. Miljø- og helsekvalitetene ved byggene samt innsparinger på driftskostander skal vektlegges. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) gjenopptok nytt punkt 2 på vegne av Ap + SV Ut fra Akershusfylkeskommunes gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende regional utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at Akershus fylkeskommune og AFK Eiendom FKF som en betydelig oppdragsgiver og innkjøper, bidrar til å redusere klimabelastningen fra bygg. Dette krever at man ser på miljøpåvirkningen gjennom byggets hele livsløp. Enkeltmaterialers produksjon, egenskaper og varighet, og spesielt konsekvensene for byggets driftsfase hører med til slike vurderinger. Tre, betong og stål er alle materialer som har sin naturlige plass i framtidas norske bygg. Utfordringen er å få materialene til å virke sammen på en mest mulig miljømessig måte for å redusere energiforbruk og miljøbelastning fra bygningsmassen som helhet...og nytt punkt 3 Fylkestinget ber om en sak som redegjør for AFK Eiendom FKFs miljø- og klimamessige utfordringer i alle nybygg/påbygg. I saken vurderes partnerskap i Future Built. Votering 1. Schytz gjenopptatte forslag fikk 6 stemmer (V, SV + Sp) og falt. 2. Hovedutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 3. Ap og SVs gjenopptatte forslag nytt punkt 2 fikk 20 stemmer (Ap, V, SV + Sp) og falt. 4. Hovedutvalgets innstilling punkt 2-3 ble enstemmig vedtatt. 5. Ap + SVs gjenopptatte forslag nytt punkt 3 ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).

7 1. Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og tydeliggjøre mulige miljøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi. 2. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtreteknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtre-teknologi for bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker. 3. Fylkestinget ber om en sak som redegjør for AFK Eiendom FKFs miljø- og klimamessige utfordringer i alle nybygg/påbygg. I saken vurderes partnerskap i Future Built. 4. For øvrig tas saken til orientering. 4/14 ØP : oppfølging av verbalvedtak Fylkesutvalgets innstilling Fylkestinget tar saken til orientering. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende på vegne av Ap, SV og Sp Pkt. 9 utdanning: Endringsforslag. Siste setning endres til: - Det fremmes en sak til UTD om hvordan en kan organisere tidlig overgang for elever fra VG3 til høyskolen i Oslo og Akershus, og hospitering for lærere. Pkt.2 samferdsel Tilleggsforslag: - Det fremmes en sak til samferdselsutvalget med konkrete tiltak, og finansieringsordninger, som kan sikre en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveiprosjekter. Tiltakene må gjøre det mulig å bygge ut de ekstra farlige skoleveiene innen 10 år. Pkt. 10 samferdsel Endringsforslag: Fylkesrådmannen bes kontakte departementet for å be om et møte mellom politisk ledelse i fylkeskommunen og departementet der en plan for forsering av krysningssporet kan diskuteres. Målet er at arbeidet skal forseres. Fylkesrådmannen rapporterer til fylkestinget om målet er nådd eller ikke i desember Dersom målet ikke er nådd skal det framlegges en forklaring på hvorfor. Pkt. 3 plan, næring og miljø Tilleggsforslag: - Det fremmes en sak til hovedutvalg for plan, næring og miljø der en plan for flere hurtigladere til elbiler legges fram. Planen skal inneholde mulige plasseringer for nye, ikke allerede planlagte, hurtigladestasjoner samt et finansieringsforslag.

8 Pkt. 1 styring Tilleggsforslag: - Det legges fram en oversikt over AFKs konsulentbruk i årsrapport for Det fremmes også en sak til fylkesutvalget om hvordan konsulentbruken kan trappes ned til fordel for oppbygging av egen kompetanse, jamfør vedtak fattet av fylkestinget i økonomiplanen. Votering Ved alternativ votering mellom fellesforslaget fra Ap, SV + Sp og fylkesutvalgets innstilling, ble innstillingen vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap, SV + Sp). Fylkestinget tar saken til orientering. 5/14 Eierstrategi Akershus fylkeskommune. Mal for det det enkelte selskap Fylkesutvalgets innstilling 1. Forslag til mal for eierstrategi for det enkelte selskap godkjennes. 2. Eierstrategi for det enkelte selskap legges fram for FU for endelig godkjenning. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Forslag til mal for eierstrategi for det enkelte selskap godkjennes. 2. Eierstrategi for det enkelte selskap legges fram for FU for endelig godkjenning. 6/14 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn - rapport etter ett års drift Fylkesutvalgets innstilling Oppreisningsutvalgets rapport etter ett års drift tas til orientering.

9 Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Oppreisningsutvalgets rapport etter ett års drift tas til orientering. 7/14 Årsmelding 2013 for Akershus eldreråd Fylkesutvalgets innstilling Fylkestinget tar Akershus eldreråds årsmelding for 2013 til orientering. Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tar Akershus eldreråds årsmelding for 2013 til orientering. 8/14 Rapport 3. tertial 2013 Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 3. tertial 2013 til orientering. 2. Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 5 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jf. vedlegg i saken). Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget tar rapport pr. 3. tertial 2013 til orientering.

10 2. Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 5 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jf. vedlegg i saken). 9/14 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget viser til sitt vedtak i FT-sak 115/13, der Enebakk kommune gis anledning til å forskuttere 30 mill. kr av utbyggingen av gang-sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. 2. Fylkeskommunens finansieringsandel i kommende økonomiplanperiode, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet. 4. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 5. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak. Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget viser til sitt vedtak i FT-sak 115/13, der Enebakk kommune gis anledning til å forskuttere 30 mill. kr av utbyggingen av gang-sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. 2. Fylkeskommunens finansieringsandel i kommende økonomiplanperiode, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet.

11 4. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 5. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak.

12 Interpellasjoner 1/14 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) Ruters prisøkniner fra 1. februar 2014 Siri Engesæth (V) ble innvilget permisjon før behandling av interpellasjonen. Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger Interpellasjonen gjelder Ruters prisøkninger fra 1. februar 2014, hvor representanten Birkeland spesielt uttrykker stor bekymring for økningene på 30-dagers billetter ved reise gjennom to og tre soner. Økningene er høyere enn på én sone, hvilket innebærer at Akershusbeboerne som reiser langt får en forholdsvis større økonomisk belastning enn Oslos innbyggere. Prispåslagene rammer både pendlere, studenter, samt barn og unge, mener representanten, og foreslår også endringer i prisene, samt politisk godkjenning. La meg først begynne med å referere til hvilket ansvar fylkestinget har tildelt Ruter vedrørende billetter og takster. Ved etablering av nytt felles administrasjonsselskap og aksjeselskap var det tydelighet på to forhold: 1. «Det nye felles administrasjonsselskapet skal så raskt som mulig innføre et forenklet og mer oversiktlig takstsystem for regionens reisende» ( FT ). 2. Det fremkom av saksfremlegget at «selskapet forutsettes å ha stor frihet i takstutformingen innenfor et angitt gjennomsnittlig maksimalt takstnivå» Prisene på billetter i Oslo og Akershus kan i henhold til Ruters aksjonæravtalen i 2014 samlet økes med inntil 3,0 %. Det er styret i Ruter som er gitt mandat til å fastsette takstene innenfor denne rammen. Jeg har ingen indikasjoner på at styret i denne saken har gått utover sine fullmakter. Jeg har kontaktet Ruter for å få deres kommentarer til spørsmålene fra representanten Birkeland. De viser til at det generelt er viktig å se prisutviklingen for de enkelte billettslagene i sammenheng over flere år, og ikke isolert fra ett år til et annet. Da pris- og sonestrukturen ble vesentlig endret i 2011, er prisene fra før omleggingen ikke helt sammenlignbare med dagens priser. 30-dagers billett pendlere Ved innføring av ny pris og sonestruktur i oktober 2011 ble prisene på 30-dagers billetten merkbart rimeligere for de aller fleste med sonekryssende reiser. De siste fire års prisendringer sett i sammenheng viser en endringsforskjell på under 2 % på voksen 1-soners 30-dagersbilett i forhold til 3-sonersbilletten. Det er også viktig å minne om at innføringen av ny pris- og sonestruktur i 2011 ga en vesentlig prisreduksjon på de lengste pendlerreisene, og at prisen i 2014 ligger på nivå med, eller godt under prisnivået for fire år siden. Dette kan synliggjøres med følgende eksempler: dagers billetten på strekningen Lillestrøm-Oslo og/eller Asker-Oslo kostet kroner. Etter prisendringen 1. februar 2014 vil den samme billetten fortsatt være 170 kroner rimeligere, med en pris på kroner.

13 2. På strekningen Ski-Oslo og/eller Sandvika-Oslo, kostet 30-dagersbilletten før ny pris- og sonestruktur kroner. Fra 1. februar 2014 vil den samme billetten koste nøyaktig det samme. Grensen mellom sone 1 og øvrige soner følger ikke fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus, og sone 1 inkluderer store befolkningsgrupper i Akershus, som eksempel på Bekkestua, Fornebu, Stabekk og Østerås. Det betyr at relativt store befolkningsgrupper i Akershus reiser i sone 1. Jeg vil imidlertid peke på at én-sone-takst også gjelder for større geografiske områder innen Akershus. 30-dagers billett studenter Når det gjelder Birkelands spørsmål om studentrabatt var denne saken opp fylkestinget et ble: Fylkestinget tar forslaget om «Lik pris for alle studenter innenfor Oslo og Akershus: 380 NOK i måneden på Ruters månedskort!» til orientering og ber fylkesrådmannen vurdere forslaget i forbindelse med den kommende evalueringen av ny pris- og sonestruktur. Fylkestinget har derfor ikke vedtatt et felles studentkort, og prisnivået følger derfor strukturene med 40 % rabatt av ordinær pris på 30-dagersbillett. Tidligere var studentrabatten kun tilgjengelig for de som kunne dokumentere studieplass i Oslo og Akershus. Jeg er derfor glad for å kunne meddele at fra 1. februar gjelder studentrabatten for alle studenter som kvalifiserer til lån fra Lånekassen. 30-dagers billett barn/unge Det er viktig at barn og unge tidlig får gode kollektive trafikkvaner. Som fylkesordføreren tidligere har svart ved spørsmål om dette, er vi opptatt av gode og rimelige ordninger. Dette påpekes også av Ruter i sitt svar til meg, og prisen er tilpasset gruppens kjøpekraft. Med prisene for 2014 er rabatten 50 %, 63,4 % og 68,8 % for 1-, 2-, og 3-soners 30-dagersbillett for barn og ungdom. Det er for 2014 lagt et fast sprang på 100 kroner mellom sonene for barn og ungdom på 30- dagersbilletten. Rabatten er opp mot 70 % for de lengste reisene. Fylkesordføreren mener at tilbakemeldingene fra Ruter viser at deres justeringer av prisene for 2014 ligger innenfor det mandat de er tildelt. Som jeg innledningsvis refererte til er var det på et tidlig stadium fremhevet at selskapet forutsettes å ha stor frihet i takstutformingen innenfor et angitt gjennomsnittlig maksimalt takstnivå. Det pågår en evaluering basert på erfaringer som så langt er høstet etter endringene i pris- og sonestruktur fra oktober Denne vil gi grunnlag til en bred drøfting mellom Ruter og eierne om eventuelle ytterligere justeringer. Fylkesordfører råder fylkestinget til avvente videre tiltak før denne saken i sin helhet er behandlet. Jeg vil til slutt takke Ruth Solveig Birkeland for spørsmålene som har bidratt til å belyse utviklingen av priser og billettslag, samt Akershus fylkeskommune og Ruters roller.

14 Interpellanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag 1. Fylkestinget mener det er svært uheldig at billetter øker med betydelige ulike prosentsatser uten forutgående politisk behandling. Det blir også særdeles vanskelig å kontrollere at prisøkningen samla sett holder seg innenfor gitt ramme. For 2014 er den på 3,0 %. Fylkestinget ber om at økninger i billettpriser på mer enn 1 prosentpoeng utover rammen (deflatoren) behandles politisk før slike endringer iverksettes. 2. Fylkestinget mener det er uheldig at prisene på sone 2- og sone 3-billetter øker mer enn for sone 1-billettene. Dette rammer innbyggerne i Akershus hardest. Fylkestinget kan ikke akseptere økende forskjeller mellom Oslo og Akershus. Tvert imot ber fylkestinget om at vi får mindre forskjeller mellom soneprisene. Fylkestinget anmoder Ruter om å imøtekomme dette. Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP og KrF Fylkestinget mener at det er uheldig at billetter øker med betydelig ulike prosentsatser mellom sonene. Fylkestinget ber om at fremtidige økninger blir prosentvis mer lik. Votering 1. Birkelands forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 2. H, FrP og KrFs forslag ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer (V). Fylkestinget mener at det er uheldig at billetter øker med betydelig ulike prosentsatser mellom sonene. Fylkestinget ber om at fremtidige økninger blir prosentvis mer lik. 2/14 Interpellasjon fra repr. Andreas Halse (SV) billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer : Representanten Bente Stein Mathisen (H) ble innvilget permisjon før behandlingen av interpellasjonen. Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger Representanten Halse spør fylkesordføreren om en prinsipiell takstendring på månedskort for honnørreisende er innenfor Ruters mandat og om fylkesordførerens syn på at mange uføretrygdede får kroner mindre å rutte med i året når blant annet 30-dagers honnørbilletten økes med 81,5 %. Det har i mange år vært fylkeskommunens mål å forenkle billettsystemet i Oslo og Akershus. I 2011 lanserte vi derfor et nytt sonesystem. Ruter har i det videre arbeidet brukt mye ressurser på å tilrettelegge for elektronisk billettering, slik at billettporteføljen skal fremstå som enda enklere og intuitiv. Dette har blant annet ført til behovet for å rydde opp i billettstruktur og rabattregler.

15 Endringen av honnørrabatten er først og fremst en harmonisering til samme prosentnivå som NSB og kollektivselskapene i øvrige storbyer i Norge. Honnørrabatten er fra Samferdselsdepartementets side satt til 50 % av ordinær enkeltbillett. Denne linjen følger nå Ruter opp i alle soner og for alle billettslag. Ved dette skiller en tidligere felles billettstruktur for barn/unge og honnør. Barn, ungdom og honnør er ulike målgrupper, men har hatt samme billettstruktur på 30-dagersbilletten. Dagens knytting mot prisene for barn-/ungdomsbilletter har gjort at honnørgruppen på 30-dagersbilletten i dag har 50 % rabatt for 1 sone, 65 % for 2 soner og 71 % for 3 soner. Rabattsatsen for honnør på de øvrige billettslagene er gjennomgående på 50 %, uavhengig av antall soner. Skjevheten som representanten har fremhever gjelder kun billettslaget vi tidligere betegnet som månedskort for honnør. Det er ut fra Ruters vurdering svært få uføretrygdede som kjøper et slikt kort på tre soner 12 ganger pr. år. Merkostnaden på kr 4 500,- som Halse fremhever vil sannsynligvis derfor ikke ramme mange passasjerer.

16 Spørsmål 1/14 Spørsmål fra repr. Ole-Erik Yrvin (Ap) vedr. WiFi Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger Representanten Yrvin spør om Ruter vil følge Flybussekspressens eksempel med å tilby passasjerer Wi-Fi kostnadsfritt på sine transportmidler. Jeg har bedt Ruter orientere om sine planer. Ruter legger stor vekt på kundenes samlede reiseopplevelse og har forståelse for betydningen av gode og tilgjengelige mobil- og nettløsninger i kollektivtrafikken. Ruters mål og ønske er at alle kunder skal ha god mobildekning på hele reisen, slik at surfing og arbeid skal være mulig uten dekningsbrudd underveis. Med app for mobilbillett og reiseplanlegger, er det også viktig med god dekning for å kunne sjekke reiseruten i forkant og på reisen, eventuelle avvik underveis og annen reiseinformasjon. Ruter ser det ikke som sin primæroppgave å sørge for nettløsninger i kollektivnettet i Oslo og Akershus, men vil følge opp operatørene for å tette eventuelle huller i mobildekningen. Eventuelle investeringer og driftskostnader i Ruters regi måtte i tilfelle konkurrere med andre prioriterte oppgaver, og kunne risikere raskt å bli mindre aktuelle på grunn av en rask utvikling i teknologi og markedstilbud. På bakgrunn av disse vurderingene har Ruter ikke planer om Wi-Fi om bord, men de følger som nevnt opp overfor mobiloperatørene slik at kollektivtrafikantenes behov synliggjøres og tillegges den vekten det bør. I denne sammenhengen vises det til den satsingen på 4G langs T-banenettet, inkludert tunnelene, som nylig er markert. Som fylkesordfører legger jeg til grunn at dette er forhold Ruter selv gjør vurderinger av i utførelsen av sitt arbeid til beste for passasjerene.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10

Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:05 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møtested: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm Møterom Nordland Møtedato: 05.03.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 03.12.2014 Tid: 14:00 15:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møtested: Quality Airport Gardermoen, Lokesv. 7, 2067 Jessheim Møterom Rakne Møtedato: 02.12.2015 Tid: 16:00 18.15 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.03.2013 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.06.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 20.10.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 16.25 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested: Veiledningssenteret Romerike, A. Kiellands gt. 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16.20

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 21.10.2013 Tid 11:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssal Vest Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 05.11.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 15.02.2016 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 15.02.2016 Tid: 10:00 13:10

Protokoll fra møte i Fylkesting 15.02.2016 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 15.02.2016 Tid: 10:00 13:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 15.02.2016 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 15.02.2016 Tid: 10:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 FRA SAKSNR: 6/09 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/09 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15

Møteprotokoll. Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 17:55 Faste medlemmer

Detaljer

Med innstillinger og innspill fra fylkesutvalget og andre utvalg

Med innstillinger og innspill fra fylkesutvalget og andre utvalg 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 11. februar 2013 Med innstillinger og innspill fra fylkesutvalget og andre utvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.01.2013 Tid: 15:00 17:05 Faste medlemmer

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.01.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 25.01.2016 Tid: 15:00 16:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.01.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 25.01.2016 Tid: 15:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.01.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 25.01.2016 Tid: 15:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 17.08.2015 Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 17.08.2015 Tid 09:30

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 17.08.2015 Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 17.08.2015 Tid 09:30 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 17.08.2015 Møtested Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 17.08.2015 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 10/15 Diverse til møtet 17. august

Detaljer