PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013"

Transkript

1 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av , lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, og eierseksjonslovens 7. Regulativet er gjeldende fra og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ. Regulativet er i hovedsak en videreføring av 2012, med følgende justeringer: Byggesaksgebyrene er nedjustert med 4 % 2012, samt at det innføres en makspris på mindre byggesaker. Dette beregnes å gi en samlet prisreduksjon på 6 %. Antallet satser innen byggesak er sterkt redusert, for å forenkle systemet. Plangebyrer er justert opp med 9 %, mens kart og oppmålingsgebyrer er justert opp med 16 %.

2 Innhold Forhold som kan redusere gebyrene Gode råd Prioritering av saker 1Generelle bestemmelser 2 Byggesaker 3 Delesaker 4 Plansaker 5 Kart og oppmåling 6 Refusjon og ekspropriasjon 7 Eierseksjonering 8 Kjøp av kart og geodata 9 Situasjonskart 10 Kart og kartdata 11 Annet Vedlegg Eksempel på utregning av gebyr Side 2

3 Innledning Røyken kommune skal oppfattes som en profesjonell og forutsigbar samarbeidsparter innen alle typer plan-, bygg-, og reguleringssaker. Kommunen skal oppfattes som en kommune der innbyggere og næringsliv oppfatter å bli positivt hjulpet med sine behov og få fleksibel og forutsigbar behandling innen relevant regelverk. Det skal fokuseres på muligheter, ikke på vanskeligheter. (fra vår visjon). Lurer du på noe i saken eller trenger hjelp til å forstå regelverket eller bistand til søkerprosessen? Ring servicetorget eller send oss en e-post via Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og tar gjerne i mot ris og ros. Forhold som kan redusere gebyrene For søknader etter pbl 20-1 og 20-2 som kommer inn elektronisk gjennom Byggsøk, gis 15 % rabatt i byggesaksgebyret under 2.2 eller 2.3, begrenset oppad til , ved første gangs innsendelse, forutsatt at Byggsøk er fullstendig utfylt og saken er komplett. Det gis 25 % reduksjon i byggesaksgebyret under 2.2 og 2.3, begrenset oppad til , for søknader som er komplett ved første gangs innsendelse. Gjelder ikke saker som gjøres om. Gjelder ikke saker som innsendes gjennom Byggsøk. Hva som kreves for at søknaden skal være komplett fremgår av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Søknaden må inneholde alle nødvendige vedlegg for å være komplett. Søknad som forutsetter innsendelse av tilleggsdokumentasjon eller at deler av dokumentet sendes separat, regnes ikke som fullstendige i denne sammenheng. Det gis videre følgende rabatt for: - Samtidig søknad i 2 eller flere like saker 10 %. - Søknader som ikke forutsetter dispensasjonsbehandling 15 %. Energiløsninger ut over TEK % reduksjon, avtales i forhåndskonferansen. Reduksjoner samlet kan ikke overstige 50 % (med unntak av energiløsninger) av selve byggesaksgebyret. Dispensasjoner og ansvarsretter rabatteres ikke. Nybygg (bolig) får kr i retur ved utstedelse av ferdigattest forutsatt ingen større avvik eller behov for midlertidig brukstillatelse. Seriesaker byggesak. Ved samtidige søknader innen samme prosjekt/felt om 3 eller flere helt like (identiske) tiltak reduseres det totale behandlingsgebyret skjønnsmessig. Delesaker Side 3

4 Hvis delesaken er i samsvar med reguleringsplan vedtatt etter gis det 10 % rabatt fra parsell 6-10 og 20 % rabatt fra den 11 parsellen. Ellers faktureres det per fradelt tomt. Gode råd for enklere og billigere saksbehandling Bruk dyktige fagfolk hele veien og bruk tid på å sette deg inn i søkerprosessen. Det lønner seg. Kommunen skal legge til grunn at det materialet som kommer inn er komplett. Her er noe du bør huske på: Et godt byggeprosjekt kan gjerne vare 1-3 år avhengig av planlegging, prosjektering og utførelse. Jo bedre planlegging og prosjektering, jo bedre prosjekt og som oftest billigere. Sett deg inn i offentlige bestemmelser og reguleringsplan som gjelder (se gjerne på kommunens oppdaterte kartsider Kan du unngå dispensasjoner så gjør det. Reguleringsplaner har en hensikt og er politisk vedtatt. Dispensasjoner fra planer kan også ta relativt lang saksbehandlingstid. Skal du bruke feriene til å bygge vær ute i god tid beregn gjerne 2-3 måneder. Husk at eventuelle håndverkere også skal ha beskjed i god tid for å kunne planlegge sine jobber. Varsle naboene i god tid, respekter ulike synspunkter, unngå protester og klager så godt det lar seg gjøre. Sett deg inn i byggdetaljblader og besøk gjerne nettsidene til statens bygningstekniske etat (www.dibk.no). Benytt forhåndskonferansen godt alle møter ut over dette koster ekstra. Unngå mangelbrev da må du betale ekstra pr time (981.-/time) Sentralt godkjente foretak betaler ikke godkjenningsgebyr (foretaket sparer 4 262,-) Ikke fall for fristelsen til å bygge noe annet enn det som er gitt tillatelse til. Du kan risikere naboklager, byggestopp, forelegg oa. Send oss heller en rask forespørsel om eventuelle endringer må omsøkes og vi avklarer dette så fort som mulig. Dukker det opp større feil eller mangler under tilsyn kan du belastes med ekstra gebyrer for vårt merarbeid. Unngå midlertidig brukstillatelse det kan koste deg ekstra. Ser vi at det går mot avslag på byggetillatelse får du tidligst mulig varsel og anledning til å trekke saken/gjøre om søknaden. Rabatt ifm matrikkelloven Ved samtidig oppretting av matrikkelenheter fra samme eiendom (tomter i felt) betales 90 % av gebyret for den 6. t.o.m. den 10. tomten og 80 % av gebyret f.o.m. den 11. tomten. Dersom et større areal er vist oppdelt på stadfestet/ godkjent reguleringsplan og arealet senere skal videreføres i selvstendige matrikkelenheter, betales gebyr etter medgått tid (se pkt. 1.7), Side 4

5 med et minstegebyr på I tillegg betales for oppmåling av grenser som ikke er koordinatbestemt, jamfør 5.5. Oppmålingsgebyret kan reduseres med inntil 10 % av totalt oppmålingsgebyr om det innsendes koordinater for nye parseller i henhold til sosi-standard for digitale geodata. Prioritering mellom saker Merk at dette i all hovedsak gjelder saker med 12 ukers frist. Saker med 3 ukers frist behandles fortløpende. Saker som angår akutt sikkerhetsrisiko og fare for liv, helse og miljø. Politiske saker/bestillinger. Samfunnsnyttige tiltak med høy nytte-/kostfaktor og hvor tid/økonomi er en begrensende faktor og tiltak hvor flere aktører/parter/større aktører/sentrale instanser er involvert/berørt. Ulovligheter/klager hvor forannevnte punkt er aktuelle. Mindre saker med innhold som angår en/få parter. Forhold som angår mindre vesentlige punkter. Mindre ulovligheter/mindre klager på mindre forhold som angår en/få parter. Parter En byggesak kan ha flere involverte parter med ulike rettigheter. I all hovedsak følger kommunen forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om tidsbruk, partsforhold, innsynsrettigheter osv. Tiltakshaver den som står bak tiltaket som omsøkes/behandles Ansvarlig søker den som skal ivareta søkerprosessen når det er påkrevd med ansvarlige. Representerer tiltakshaver i kontakt med kommunen. Ansvarlig prosjekterende ansvar for at prosjektering og offentligrettslige krav ifm prosjektering ivaretas. Ansvarlig utførende ansvar for utførelse i tråd med prosjektering og å ivareta offentligrettslige krav ifm utførelse. Uavhengig kontrollerende ansvarlig for å kontrollere at sentrale forhold er kontrollert i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav (både lov, forskrift, vedtak oa). Vår service ditt ansvar Å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven kan være omfattende og krevende. For at vi skal kunne yte best mulig bistand og gjøre den lovpålagte oppgaven med å påse at planer blir fulgt og bygg oppføres riktig og kan ha lang levetid og gode uteområder må vi ha gode søknader inn. En sak skal være komplett, dvs godt nok opplyst til at kommunen kan gi et vedtak. Det er ditt ansvar som tiltakshaver eller søker, prosjekterende og utførende å sørge for å overholde plan- og bygningslovgivningen. Side 5

6 Er saken komplett og du har ivaretatt lovverket kan du starte opp arbeidet etter 3 uker, selv om du ikke hører noe fra kommunen. Men da skal du være sikker at alt samsvarer med lovverket og ingen dispensasjoner osv se mer på våre nettsider. Er det mangler vil kommunen ta kontakt med den som er ansvarlig innen 3 uker. Dette vil påløpe som ekstrakostnader. Alle har plikt til å sette seg inn i lov og forskrift, vedtak og alle har en plikt til å framskaffe informasjon om sin egen aktivitet. Det offentlige har en veiledningsplikt slik at rettsvillfarelse (visste ikke) i svært liten grad blir tillagt vekt. Det betyr at selv om du har oppført et byggverk/anlegg må det omsøkes og slike tiltak har ingen foreldelsesfrist. Det blir behandlet etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Ta kontakt med kommunen for veiledning og ev. avklaring/søkeprosess. Tidsbruk Saksbehandlingstid Forhåndskonferanse: 2 uker etter bestilling (skjema på nettsidene/ring servicetorget). Enkelttillatelse (1 trinn) 3 uker etter komplett søknad. Søknad som krever separate tillatelser (2-trinns) innen 12 uker etter komplett søknad. Ev mangelbrev sendes i løpet av 3 uker. Igangsettingstillatelse innen 3 uker etter komplett søknad. Ferdigattest innen 3 uker. Klagefrist innen 4 uker etter vedtak. Oppmåling lovbestemt frist på 16 uker Situasjonskart- 2 uker Dispensasjoner fra plan: ingen frister NB! Enkelte av disse fristene har gebyrreduksjoner knyttet til seg ved oversittelse av frist. Andre frister i henhold til regelverket (se nettsidene til kommunen) Mer om dette på kommunens nettsider. Side 6

7 1 Generelle bestemmelser for gebyrsaker 1.1 Betalingsplikt mv Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkrever plan- bygg- og oppmålingsavdelingen tinglysningsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette overfor Tinglysningen. Kommunen forholder seg til én tiltakshaver/ forslagsstiller/ bestiller (om ikke annet er bestemt). Ved flere tiltakshavere/ forslagsstillere/ bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret. For foretaksgodkjenning og ansvarsretter rettes gebyrkravet til foretaket(ene) det gjelder. Minstegebyret fastsettes til kr For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette reglementet betales etter medgått tid, se de enkelte kapitlene som nyanserer dette. Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Det forutsettes at faktura betales innen fristen for å unngå merarbeid. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver kreves dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, jamfør pbl 25-2 andre ledd. Størrelsen på gebyret er avhengig av feil og mangler som avdekkes og omfanget av kommunens etterfølgende arbeid, men begrenset oppad til Beregnings- og betalingstidspunkt Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad, planforslag, rekvisisjon eller bestilling kom inn til kommunen. Enhver som bygger må selv gjøre seg kjent med plan- og bygningsloven, herunder bestemmelser om eventuelle gebyrer og sette seg inn i bestemmelsene, men kommunen skal informere om gebyrreglementet ifm oppstartmøter og forhåndskonferanser. Foreløpig beregnet gebyr faktureres når saken registreres i kommunen. Eventuell restbetaling/ tilbakebetaling avregnes etter at siste vedtak er utstedet. I plansaker faktureres gebyret når planforslaget er mottatt. Gebyret skal være innbetalt før 1.gangs behandling. I oppmålingssaker belastes gebyr i forhold til utført arbeid. Alle gebyr skal være betalt før matrikkelføring. Ved seksjonering må alle gebyr være betalt før matrikkelføring. Side 7

8 I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av godkjenning av planer etter Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jfr Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato om ikke annet er bestemt. Det kan iht pbl 21-4 settes som vilkår for å gi tillatelse at gebyret er innbetalt. I gebyret for tillatelse/rammetillatelse inngår en forhåndskonferanse, saksbehandling, tilsyn, en igangsettingstillatelse og ferdigattest. Ved behandling av rammesøknad og igangsettingstillatelser (IG), deles gebyret. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse er fattet, faktureres 65 % av byggesaksgebyret, jfr. 10 (tiltak uten krav om ansvarsrett) og 10 a nr. 1 (tiltak med krav om ansvarsrett). Resterende er knyttet til gjennomføringen, dvs. tilsyn etc, og faktureres når IG (trinn 1 ved flere IG) gis. Dette betyr at reduksjon pga fristoversittelse kun regnes for 65 % av fullt saksbehandlingsgebyr (ekskl. foretaksgodkjenninger/ ansvarsretter og dispensasjoner) dvs. ved en ukes fristoversittelse reduseres gebyret med 25 % av 65 %). For saker som behandles i to eller flere trinn, skal gebyret være betalt før det gis midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. For saksbehandling som innebærer oversendelse/behandling av uttalelser fra andre myndigheter beregnes merarbeidet etter medgått tid. Avslag Dersom en søknad avslås, skal det betales 100 % av fullt gebyr iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat. Ved eventuelt avslag på søknad om dispensasjon betales fullt gebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig forbud mot tiltak betales gebyr med Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av revidert søknad. 1.3 Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse Avbrutt arbeid, trukket sak Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet. Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %. Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt. Ved skriftlig tilbaketrekking av et planforslag før saken er vedtatt/lagt ut til offentlig høring fastsettes gebyret til 70 %. Det samme gjelder når en plansak må avsluttes som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Side 8

9 Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når vedtak er ferdig forberedt for behandling. For byggesaker som trekkes etter at saken er komplett faktureres 70 % av saksbehandlingsgebyret eksklusive foretaksgodkjenning og ansvarsretter og kart. Evt. dispensasjoner faktureres i sin helhet. For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, ettergis ikke gebyr. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet. Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht plan- og bygningsloven 21-9/PBL , refunderes ikke noe gebyr. For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens 18-8 er truffet, betales gebyr etter den tid som er medgått, se pkt. 1.7, minimum For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid (se pkt. 1.7). Når en tiltakshaver/søker/bestiller er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt eller avsluttet før det er fullført/fattet vedtak, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side skal det betales 50 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, f.eks. sendt mangelbrev e.l. For saker etter plan- og bygningsloven 20-1, 20-2 er slikt gebyr begrenset oppad til Avslag Dersom en søknad avslås, skal det betales fullt gebyr, samt ansvarsretter, dispensasjon, oppdatering av kart med mer. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat Foreldet godkjennelse, ikke igangsatt arbeid Er en tillatelse bortfalt etter pbl 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny behandling av samme søknad. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon Midlertidig forbud mot tiltak Dersom en søknad utløser midlertidig forbud mot tiltak betales gebyr med Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av revidert søknad. 1.4 Behandling av dispensasjon - etter pbl 19-2 Side 9

10 For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med vedtekter og forskrifter og kommunale planer, betales et tilleggsgebyr skjønnsmessig fra til for hvert forhold som krever dispensasjon (avhengig av kompleksitet om omfang). Andre lover/forskrifter etter medgått tid. For saker som omfatter både endring/ dispensasjon og deling, bortfaller gebyret for deling for tomt Rådgivning Ved alle typer henvendelser i pågående enkeltsaker fra tiltakshaver eller noen på vegne av tiltakshaver som medfører rådgivning (avtales på forhånd) tillegges gebyr etter medgått tid for hver påbegynt time. 1.6 Reduksjon av gebyr Rimelighet Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen vurdere en annen gebyrstørrelse. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for sammenlignbare saker eller en timepris på kr 981,-. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Ved overskridelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes Søknad om redusert gebyr og klageadgang Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i planog bygningsloven Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr under henvisning til regulativets 1-6. Plan- bygg- og oppmålingsavdelingens avgjørelse etter en slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Frist for å søke om reduksjon er 3 uker etter utsendt vedtak. Gebyr som er hjemlet i lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud, jfr. matrikkelloven 46, 1. ledd bokstav k). 1.7 Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak, igangsetting uten tillatelse mv Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse/igangsettingstillatelse er gitt (uten kommunens tillatelse) tar kommunen betalt for ekstraarbeidet etter medgått tid. Det samme gjelder for ulovlige tiltak, mao gebyr som for vanlig sak og tillegg for opprydding i saken. Gebyret skal belastes den ansvarlige. Side 10

11 1.8 Overtredelsesgebyr Plan- og bygningsloven gir i 32-8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen. 1.9 Tinglysningsgebyr Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til satsene i regulativet og betales etter de satser som gjelder når søknaden/ rekvisisjonen er godkjent Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Kommunen skal ha et selvkostregnskap for saksområdene etter plan- og bygningsloven. For byggesaker skal kostnadene ved tilsynsvirksomhet inngå i og fremgå av selvkostregnskapet Situasjonskart se også 9.2 Arbeidet med å utarbeide situasjonskart inkluderer ajourhold av kartbaser og registerdelen i Matrikkelen (bygg), oppdatering av det offisielle kartverket samt naboliste, reguleringskart/ kommuneplankart og bestemmelser. Merk at et situasjonskart ikke har med alle privatrettslige forhold, private veier osv, men skal som hovedregel ivareta de krav som er nødvendige for saksbehandlingen/forespørselen. Å ta ut kart/kartutsnitt fra nettet kan være et nyttig hjelpemiddel i planleggingen, men kommunen krever at tiltak som skal innmåles/saksbehandles skal inn på kommunens situasjonskart Avviksrapport og avviksbehandling Dersom mottatt søknad ihht. pbl 20-1 eller 20-2 er mangelfull eller det avdekkes feil og mangler underveis i prosessen, lager kommunen en avviksmelding/rapport, som søker bes følge opp. Det faktureres kr pr. avvik/rapport. Se vedlegg Foreldet godkjennelse Er en tillatelse bortfalt etter pbl 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny behandling av samme søknad. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon. Merk! En byggetillatelse etter plan- og bygningsloven faller bort automatisk 3 år etter gjeldende vedtak. Side 11

12 2 Byggesaker (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadene med ordinært tilsyn, jfr. pbl Det kan i tillegg ilegges tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og ulovligheter som blir avdekket i forbindelse med tilsyn (se pkt 2.5). 2.1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet i henhold til Norsk standard: NS3940. Arealet regnes som summen av samtlige etasjer, inkl. kjelleretasjer og avrundes nedover til nærmeste m². Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter bebygd areal (BYA). Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak. For tiltak opp til og med 15m 2 skal det ikke belastes totalt mer enn antall m 2 x1000kr, inklusive eventuelle dispensasjoner. Ansvarsretter belastes ev. ansvarlige foretak i tillegg. 2.2 Tiltak som skal omsøkes, men som kan gjennomføres uten krav om ansvarsrett pbl 20-2 Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret som for permanente tiltak. Tiltak: Gebyr: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, jf 3-1 i SAK Bygningsmessige tiltak 0- til 6 m2 0 Bygningsmessige tiltak fra 6- til 15 m² 4 262*.- Bygningsmessige tiltak, fra 15 til 50 m² Bygningsmessige tiltak, fra50 til 70 m² Bygningsmessige tiltak fra 70 m² Andre tiltak Medgått tid * Inklusive ev disp skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm. 2.3 Tiltak med krav om ansvarsrett, pbl Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, bruksendring I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m 2 beregnes etter følgende regler: Satsene gjelder per tiltak: Arealgrenser: Gebyr 0-til 6 m 2 -- Side 12

13 Fra 6- til 15 m * Fra 15- til 50 m Fra 50- til 70 m Fra 70- til 100 m Fra 100- til 200 m Fra 200- til 300 m ,- Fra 300- til 400 m Fra 400- til 600 m Fra 600- til 800 m Fra 800- til 2000 m pr 100 m 2 over 800 m 2 * Inklusive ev disp oa som belastes tiltakshaver skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000m2 BRA gjelder: Endringsarbeider, nybygg og tilbygg under 500 m Endringsarbeider, nybygg og tilbygg over 500 m2 8M Skiltplan Type tiltak: Gebyr: Skiltplan Søknader fra frivillige organisasjoner om tillatelse til å henge opp flagg, bannere og lignende i forbindelse med arrangementer behandles uten gebyrbetaling. Navne-/opplysningsskilt knyttet til samfunnsnyttige/ offentlige institusjoner/kontorer medfører ikke gebyr Andre konstruksjoner og anlegg Det betales for oppføring av: Type tiltak: Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå inntil 2 år Andre tiltak som ikke er spesielt nevnt ovenfor betales et gebyr etter medgått tid (pr påbegynt time, men minimum ). Listen er ikke uttømmende. Anlegg for idrett og lek, åpne Brygger, bryggeanlegg i alle former og Bruksendring (f.eks. til barnehage, plasseringer, festeanordninger i sjø/på land sekundærleilighet med mer) Flytting av tiltaket, ny plassering Fyllinger (for eksempel masseforflytning, massedeponi, planering og landskapsarbeid med mer) Fasadeendringer Innhegning, av mur, betong Gjerder Master Murer (f.eks. støttemur under 10 m, Side 13

14 Ombygging, f.eks. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter, innvendige endringer, ominnredning/ny planløsning), Offentlig veianlegg per påbegynt 250 m lengde Privat ledningsanlegg (uansett lengde) Privat vei eller parkeringsplass Riving alle former, alle typer bygg, anlegg Støyskjermer (f.eks. støyskjerm over 10 m lengde), terrengendringer (søknadspliktig) Støyskjerm/støttemur under 10 m lengde Skilt/reklameinnretninger, frittstående. Fasadeskilt og uthengsskilt Tiltak som krever myndighetenes medvirkning, godkjennelse eller samtykke betales det ekstra for. Terrasser Terrengarbeider som berører mindre enn 1da. Utendørs svømmebasseng Ulovligheter behandling av ulovligheter/i strid med lov/forskrift/vedtak belastes i tillegg til normert gebyr. innhegning av mur betong eller støyskjerm under 10 m), Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter Oljetanker for fyringsanlegg Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann og fjernvarme pr. påbegynt 250 m lengde Peis, pipe, ventilasjon, ildsted med mer. Oppføring eller endring Støttemur/støyskjerm over 10 m lengde Skateramper og lekeinnretninger (ballbinger, håndballbinger) Tribuner og idrettsbaner/anlegg Tiltak som ikke spesifikt er nevnt i denne forskrift, men faller inn under bestemmelsene i lov/forskrift om krav til behandling. Utomhusplaner (også revisjoner av slik plan), 2.4 Tilleggsgebyr, avslag og spesielle beregningsregler Møter etter avholdt forhåndskonferanse. For møter utover 1 forhåndskonferanse faktureres det etter medgått tid pr. møte. Tillegg for eventuelt for- og etterarbeid. Dette faktureres sammen med hovedgebyret Revidert søknad Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at tillatelse etter pbl 20-1, 20-2 er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotester eller naboklage. Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr som for tilbygg, eventuelt som tillegg til gebyr for andre endringer. Side 14

15 2.4.3 Tilleggsgebyr - Trinnvis igangsettingstillatelse Pr. igangsetting utover 1 stk: Godkjenning sentral, lokal for foretak, person/ansvarsrett Personlig godkjenning Lokal godkjenning Endring/utvidelse av ansvarsområder underveis / skifte av foretak Avslag på godkjenning Søknad om ansvarsrett uansett lokal/sentral godkjenning pr ansvarsrett 2.5 Ulovlige tiltak og tilsyn Manglende anmodning om ferdigattest Der det er gitt midlertidig brukstillatelse, og anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen fastsatt frist, faktureres for avdelingens arbeid med å følge opp dette Felling av trær regulert til bevaring Søknad om felling av trær regulert til bevaring belastes med kr Dette gjelder også ved avslag på søknaden. Felling av trær, regulert til bevaring, uten godkjennelse fra kommunen er det hjemmel i loven for å ilegge overtredelsesgebyr iht pbl 32-8, jfr. forskriften kap Ulovlig bruk Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest betales minimum og maks for etterskuddsvis behandling av slik søknad Alle andre tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen Dette faktureres etter medgått tid se tabell i Midlertidig brukstillatelse Midlertidig brukstillatelse skal kun brukes unntaksvis, se pbl 21-10, 3. ledd. For behandling av anmodning om midlertidig brukstillatelse betales Side 15

16 3 Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring mm. (delingssøknader) (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Tiltak etter pbl 20-1 bokstav m). 3.1 Følgende gebyrsatser gjelder i delesaker: For behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling av grunneiendom, herunder arealoverføring) i henhold til plan- og bygningsloven gjelder følgende gebyrer: Hva saken gjelder: Behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling) eller arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell Behandling av søknad om grensejustering/ arealoverføring, makeskifte/ sammenføyning Behandling av søknad om utsettelse/ endring av, eller permanent eller midlertidig dispensasjon fra stilte delingsvilkår Endringssøknad, 50 % av ordinært gebyr Gebyr/pris: Gebyret for fradeling er stykkpris per ny tomt som oppstår ved delingen/arealoverføring, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom. Egne rabatter se eget kapittel. Plan- og bygningsavdelingens gebyrer for oppmålings-forretning kommer i tillegg. 3.2 Avslag For delesaker som ikke godkjennes betales fullt gebyr. Side 16

17 4 Innsendt plan, private planer Innsendte forslag kan, etter avtale med kommunen behandles som områderegulering. I slike tilfeller avtales egne gebyrer. 4.1 Beregning av gebyr Gebyr for forberedende behandling Ved behov for politisk avklaring i forhold til kommuneplan før førstegangsbehandling av privat planforslag betales Fastsettelse av planprogram etter pbl 12-9 gir et tillegg på 20 % av gebyret Gebyr for behandling av planforslag Plantype: Gebyr etter: Detaljregulering og Detaljregulering som er utfyllende i forhold til eksisterende detaljplan 50 % av og Ett oppstartsmøte etter pbl 12-8 er inkludert i det ordinære gebyret Gebyr for ny behandling av planforslag Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet og innstillingen er avgitt fra administrasjonen. For planforslag som endres etter at forslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tilleggsgebyr: 25 % av gebyret i forhold til ny begrenset høring og ny fremlegging for planutvalget. 50 % av gebyret i forhold til ny plan dersom endringen må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring. 4.2 Gebyrsatser for planer Gebyrsatser for grunnareal grunnareal inntil 2000 m² grunnareal over m² til 5000 m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² Grunnareal over m Side 17

18 4.2.2 Gebyrsatser for bruksareal (bra) bebyggelse med inntil 1000 m² bebyggelse over m² til 3000 m² bebyggelse over m² til 5000 m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² Planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger For detaljregulering som krever konsekvensutredning etter forutgående fastsettelse av planprogram ilegges et tilleggsgebyr på 50 % på de alminnelige gebyrsatsene. 4.5 Arealberegning Gebyret beregnes etter planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal. Selv om arealene reduseres ved den politiske behandlingen endres ikke gebyrgrunnlaget. Alle arealer som skal brukes for å utføre tiltaket, betjene tiltaket eller som påvirkes av tiltaket inngår i arealberegningen. Arealer som bare tas med for helhetens skyld, holdes utenfor. Sjøarealer tas bare med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål eller annet anlegg. Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og for eksisterende bebyggelse som skal bli stående. I de tilfeller der reguleringen opprettholder bruksformålet for eksisterende bebyggelse beregnes ikke gebyr av denne. Det skal betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng. I sone med særlig hensyn til kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke eksisterende). 4.4 Mindre reguleringsendring For private forslag til mindre endringer av reguleringsplan, eller av bebyggelsesplan etter tidligere pbl, betales gebyr etter følgende satser: Endringstype Små endringer av formålsgrense eller delelinje som ellers kan behandles videre etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Endringer som inngår i behandlingen av bygge- eller delesak og som varsles og høres sammen med slik sak Endringer som behandles som selvstendig sak uten særskilt varsling eller høring eksternt Gebyr Side 18

19 Endring som behandles som egen sak med egen varsling Endring som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt Endringsforslag som gis negativt administrativt eller politisk svar/vedtak Som over Mindre reguleringsendringsendringer som krever uforholdsmessig stor arbeidsmengde faktureres etter medgått tid (se pkt. 1.7), begrenset oppad til Om dette er aktuelt avtales dette mellom partene på forhånd. 4.5 Følgende tillegg gjelder for teknisk bearbeiding av planforslag, herunder mindre reguleringsendring Reguleringsplaner, samt søknad om reguleringsendring, vil bli fakturert for medgått tid (se pkt. 1.7) hvis digitalt materiale trenger bearbeiding/ hvis det ikke følger gjeldene standard (SOSI). Pris for bearbeidelsen avtales før arbeidet utføres. Det er ikke gitt at kommunen påtar seg arbeidet med teknisk bearbeiding dette vil være avhengig av avdelingens kapasitet til enhver tid. 4.6 Avslag, trekking av sak For innsendt planforslag som ikke blir å fremme, tilbakebetales 25 % av gebyret. Nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak iht pbl kap 13 i forbindelse med saken, tilbakebetales gebyret i sin helhet minus 25 % begrenset oppad til Ved skriftlig tilbaketrekking av planforslag, evt. med konsekvensutredning, før sak legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 25 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 4.7 Særskilte regler for betaling i plansaker For plansaker beregnes et foreløpig gebyr etter arealer og gebyrsatser ved innleveringstidspunktet, og gebyret skal være betalt før saken fremmes. Endelig gebyr for plansaker utstedes på det tidspunkt administrasjonen har sluttbehandlet saken, og etter satsene som gjelder på det tidspunkt. Side 19

20 5 Eiendomsmåling I tillegg til beregnet gebyr etter bestemmelsene nedenfor påløper tingslysningsgebyr for dokumenter som tinglyses ved oppretting av nye eiendommer. 5.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendommer (arealer til utbyggingsformål) Areal: Gebyr: m m 2 Gebyret økes med pr. påbegynt dekar m 2 Gebyret økes med pr. påbegynte dekar Over m Regulert fellesareal/offentlig veigrunn Areal: Gebyr: m m m m Over 5.000m 2 Gebyr beregnes etter tabellen over Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er I tillegg beregnes gebyr for fullføring av forretningen etter Gebyrene innkreves samlet. 5.2 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m For matrikkelenheter regulert til samferdselsformål: Areal fra m 2 Over m Arealoverføring Gebyr beregnes etter Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m Over 500 m 2 Gebyr beregnes etter Side 20

21 5.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning) Gebyr beregnes etter medgått tid. Minstegebyr er Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Gebyr beregnes etter medgått tid (se pkt. 1.7). Kommer i tillegg til 5.2, 5.3 og 5.4. Minstegebyr er Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter Utstedelse av matrikkelbrev (Matrikkelforskriften 16, punkt 4) Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 5.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 15. desember til 15. april. Regler om unntak av tidsfrister ( vinterperiode ) er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. Side 21

22 6 Refusjon Følgende gebyrsatser gjelder for refusjonssaker etter plan- og bygningsloven. Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens Gruppe I Gebyrgrunnlag < 4,0 mill. kr.3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr ,- 6.2 Gruppe II Gebyrgrunnlag 4,0-10 mill. kr. Gruppe I + 0,8 % av godkjent regnskap over 4,0 mill. Målelag Kr. 1022,- 6.3 Tillegg gruppe III: Gebyrgrunnlag > 10 mill. kr Gruppe II + 0,6 % av godkjent regnskap over 10 mill. Foreløpig gebyrnota betales når saken er behandlet etter plan plan- og bygningsloven 18-8, 2. ledd. Gebyret avregnes når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven 18-9 er truffet. 6.4 Avbrutt refusjonssak For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens 18-8 er truffet, betales gebyr etter medgått tid, jfr. 36, minimum Side 22

23 7 Ekspropriasjon Ekspropriasjonssaker Behandling av søknad om ekspropriasjon (privat ekspropriasjon) til atkomst, vann og avløp m.m. Det betales et gebyr etter medgått tid med et minstegebyr på Side 23

24 8 Seksjonering 8.1 Oppdeling i eierseksjoner og reseksjonering Saksbehandlingsgebyr eksklusiv befaring 3 x rettsgebyret Saksbehandlingsgebyr inklusiv befaring Blir seksjoneringsbegjæringen avslått, skal tingslysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake, jfr. eierseksjonslovens 7 femte ledd. 5 x rettsgebyret I tillegg kommer tinglysingsgebyr som tilsvarer 1,8 ganger rettsgebyret (Rettsgebyret er per juni 2011 kr. 860,-.) Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt, skal tingslysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake, jfr. eierseksjonslovens 7, 5. ledd, siste pkt. 8.2 Oppmålingsforretning for uteareal Følgende gebyr gjelder oppmåling av tilleggsarealer med utarbeidelse av situasjonsplan: Gebyr for tilleggsdeler på uteareal pr. eierseksjon: Beregningsgrunnlag: areal i m2 Fra 0 50: 8879,- Fra : 11098,- Fra : 15538,- Areal over 2000 m2 økning på pr. påbegynt dekar Side 24

25 9 Kjøp av kart og geodata 9.1Kjøp av kart og geodata Følgende priser gjelder for landmålingsarbeid Arbeid som faktureres etter medgått tid: Landmålerarbeid: kr. 1022, % mva Følgende priser gjelder for kart og kartdata 1. Standardprodukter Standardprodukter som kan skrives / plottes ut fra GIS uten bearbeiding av data eller tegneparametertabeller. Her inngår kart- og ortofotoutsnitt på papir eller som pdf-fil. Dessuten kopier som kan kopieres fra eksisterende originaler. Utskrift/datafil (pdf/tiff/jpg ) A4-A3- inntil 10 ark/eks: A2 pr ark/eks.: kr A1 pr ark/eks.: kr A0 pr ark/eks.: kr I tillegg kommer 25 % mva. 2. Spesialprodukter Spesialprodukter som krever bearbeiding av data eller tegneparametertabeller. I tillegg til prisene i prislisten for standardprodukter faktureres et beløp etter medgått tid. Kr. 1022,- /time + 25 % mva. 3. Digitale kartdata Gebyr for digitalt grunnkart (FKB-data), eiendomskart og markslagskart er regulert gjennom Norge Digitalt samarbeidet. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommuneplanen og VA-data inngår ikke i "Norge Digitalt Samarbeidet". Gebyr pr datasett: : kr 5,- pr dekar + mva. - Kartdata leveres på SOSI format. For prisoverslag tak kontakt med kommunen. 9.2 Situasjonskart Gebyret dekker produksjon av situasjonskart, uttak av reguleringsplaner med bestemmelser, nabolister og oppdatering av det offisielle kartverket. Kartet er i målestokk 1:500. Kartet og inneholder grunnkart, reguleringsplandata og ledningsdata. Kunden får også tekstinformasjon om plan- og tekniske opplysninger, naboliste og reguleringsbestemmelser. Vedlagt er også informasjon om krav til søknadsdokumentasjon. Kvalitetskontrollert situasjonskart må bestilles av kommunen i følgende tilfeller: - Ved søknad om nybygg med BYA over 15 m2 - Ved søknad om deling av eiendom - Ved søknad om grensejustering Situasjonskart leveres i A4/A3: Pris: Side 25

26 Situasjonskart er gyldig i ett år og leveres på papirformat eller i pdf format Ved kjøp av digitale kartdata erverves enkel disposisjonsrett til produktet. Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til egen bruk, det vil si til planlegging og drift, eller til privat bruk. Anvendelse som går ut over eget bruk, dvs. bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon, krever at markedsrett erverves. For denne retten beregnes en avgift som vil kreve en spesiell avtale. Markedsrett forutsetter at avgift for disposisjonsrett er løst. Avtale om engangskjøp gir normalt ikke markedsrett. Side 26

27 10 Salgspriser ved salg av tjenester gjennom Norsk Eiendomsinformasjon Salg av dokumenter til eiendomsmeglere og lignende. Følgende produkter tilbys: Tjeneste Pris Meglerpakke* 2150 Reguleringskart med bestemmelser 500 Eiendomsinformasjon 250 Bygningsdata 300 Grunnkart 250 Matrikkelkart og målebrev 220 Bygningstegninger 550 Ferdigattest/brukstillatelse 310 Kommunale avgifter 180 Tilknytning til offentlig vann og avløp 220 Vannmåler 110 Legalpant 150 Ledningskart 254 Gjeldende planer m/bestemmelser 306 Alle priser er inklusiv mva. * I meglerpakken inngår ikke ledningskart og bygningstegninger. Det delegeres til rådmannen å legge til produkter og bestemme pris i samråd med Infoland/Statens kartverk. Side 27

28 11 Annet Samtykke til sletting av kommunale heftelser. Gebyr beregnes per heftelse Side 28

29 Vedlegg 1) Avviksskjema AVVIKSRAPPORT Saksnummer Sak Rapportert dato Avvik nr Revidert område Referanser : Kontroll med søknadsdokumentasjonen. : Byggesaksforskriften 5-4 Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Fylles ut av tilsynet: AVVIK : Dato : Fylles ut av ansvarlig foretak : Korrigerende tiltak: Umiddelbar oppretting: Langsiktig forebyggelse av gjentagelse: Ansvarlig: Fylles ut av ansvarlig foretak Korrigerende tiltak er gjennomført og dokumentert: Dato/sign: Fylles ut av den som foretok tilsynet : Tilfredsstillende : JA NEI Dato/sign: Side 29

30 Eksempel på utregning av gebyr På nettsidene til kommunen ligger det et elektronisk utregningsskjema som du med fordel kan bruke å prøve ut hva en byggesak kan koste deg. Er du i tvil, så skriv gjerne ut skjemaet med din utregning og vi kan bistå deg tidlig i saken slik at du ser tidlig hvilke gebyrer som ligger i saken. Der ser du også våre saksbehandlingstider og rutiner. Plan- bygg og oppmåling er en gebyrfinansiert tjeneste og vi har som mål å yte deg som bruker en solid tjeneste som ivaretar offentligrettslige forhold knyttet til plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven. Trenger du bistand send oss en mail på Side 30

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i Kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BARNEHAGE FORELDREBETALING... 3 2. SKOLEFRITIDSORDNING... 3 3. MUSIKK OG KULTURSKOLEN...

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer