PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015"

Transkript

1 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av , lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, og eierseksjonslovens 7. Regulativet er gjeldende fra og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ. Regulativet er i hovedsak en videreføring av 2014, med prisjustering på 3 %, tilsvarende generell prisvekst. Regulativet regulerer inntektene på plan, byggesak og kart og oppmålingstjenester. I prinsippet er dette selvkostområder slik at maks inntekt ikke kan overstige 100 % av utgiftene. I så fall skal det overskytende settes inn på fond og brukes innen 5 år. For plan er selvkostgraden 40 %, for byggesak 100 % og for kart og oppmåling er den satt til 90 %. Vedlagte gebyr er delt inn i en innledende del og deretter inndelt i kapitler som omhandler de ulike fagområdene. Gebyrene består av faste satser ift størrelser som areal, som minimumssatser og som timesatser. Hver for seg vil ikke de ulike satsene gjenspeile selvkost, men samlet for fagområdene skal de i prinsippet gjøre det. Forslag til vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven av , lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, og eierseksjonslovens 7. Det er satt egne minimumssatser på byggesak og kart og oppmåling. Det er også satt nye timesatser, basert på selvkost. Satsene for ansvarsretter er justert ned. I tillegg er noen av rabattene fjernet. Det gjelder mindre rabatter og av en karakter som ikke har slått an.

2 INNHOLD Innledning 1. Generelle bestemmelser 2. Byggesaker 3. Delesaker 4. Eiendomsmåling / oppmåling 5. Plansaker / innsendt plan 6. Refusjon 7. Ekspropriasjon 8. Eierseksjonering 9. Kjøp av kart og geodata 10. Situasjonskart 11. Salgspriser ved salg av tjenester/norsk Eiendomsinformasjon 12. Annet Side 2

3 Innledning Røyken kommune skal oppfattes som en profesjonell og forutsigbar samarbeidsparter innen alle typer plan-, bygg-, oppmålings- og reguleringssaker. Kommunen skal være en kommune der innbyggere og næringsliv blir positivt hjulpet med sine behov og får fleksibel og forutsigbar behandling innen relevant regelverk. Det skal fokuseres på muligheter, ikke på vanskeligheter. Lurer du på noe i saken eller trenger hjelp til å forstå regelverket eller bistand til søkerprosessen? Ring servicetorget eller send oss en e-post via Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og tar gjerne i mot ris og ros. Gode råd for enklere og billigere saksbehandling Bruk dyktige fagfolk hele veien og bruk tid på å sette deg inn i søkerprosessen. Det lønner seg. Kommunen skal legge til grunn at det materialet som kommer inn er komplett. Her er noe du bør huske på: Et godt byggeprosjekt kan gjerne vare 1-3 år avhengig av planlegging, prosjektering og utførelse. Jo bedre planlegging og prosjektering, jo bedre prosjekt og som oftest billigere. Sett deg inn i offentlige bestemmelser og reguleringsplan som gjelder (se gjerne på kommunens oppdaterte kartsider Kan du unngå dispensasjoner så gjør det. Reguleringsplaner har en hensikt og er politisk vedtatt. Dispensasjoner fra planer kan også ta relativt lang saksbehandlingstid. Skal du bruke feriene til å bygge vær ute i god tid beregn gjerne 2-3 måneder. Husk at eventuelle håndverkere også skal ha beskjed i god tid for å kunne planlegge sine jobber. Varsle naboene i god tid, respekter ulike synspunkter, unngå protester og klager så godt det lar seg gjøre. Sett deg inn i byggdetaljblader og besøk gjerne nettsidene til statens bygningstekniske etat (www.dibk.no). Benytt forhåndskonferansen godt alle møter ut over dette koster ekstra. Ikke fall for fristelsen til å bygge noe annet enn det som er gitt tillatelse til. Du kan blant annet risikere naboklager, byggestopp, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Send oss heller en rask forespørsel om eventuelle endringer må omsøkes og vi avklarer dette så fort som mulig. Dukker det opp større feil eller mangler under tilsyn kan du belastes med ekstra gebyrer for vårt merarbeid. Unngå midlertidig brukstillatelse det koster deg et tilleggsgebyr. Side 3

4 Prioritering mellom saker Merk at dette i all hovedsak gjelder saker med 12 ukers frist. Saker med 3 ukers frist behandles fortløpende. Saker som angår akutt sikkerhetsrisiko og fare for liv, helse og miljø. Politiske saker/bestillinger. Samfunnsnyttige tiltak med høy nytte-/kostfaktor etter en konkret vurdering. Ulovligheter/klager hvor forannevnte punkt er aktuelle. Parter En byggesak kan ha flere involverte parter med ulike rettigheter. I all hovedsak følger kommunen forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om tidsbruk, partsforhold, innsynsrettigheter osv. Tiltakshaver den som står bak tiltaket som omsøkes/behandles Ansvarlig søker den som skal ivareta søkerprosessen når det er påkrevd med ansvarlige. Representerer tiltakshaver i kontakt med kommunen. Ansvarlig prosjekterende ansvar for at prosjektering og offentligrettslige krav ifm prosjektering ivaretas. Ansvarlig utførende ansvar for utførelse i tråd med prosjektering og å ivareta offentligrettslige krav ifm utførelse. Uavhengig kontrollerende ansvarlig for å kontrollere at sentrale forhold er kontrollert i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav (både lov, forskrift, vedtak oa). Vår service ditt ansvar Å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven kan være omfattende og krevende. For at vi skal kunne yte best mulig bistand og gjøre den lovpålagte oppgaven med å påse at planer blir fulgt og bygg oppføres riktig og kan ha lang levetid og gode uteområder må vi ha gode søknader inn. En sak skal være komplett, dvs godt nok opplyst til at kommunen kan gi et vedtak. Det er ditt ansvar som tiltakshaver eller søker, prosjekterende og utførende å sørge for å overholde plan- og bygningslovgivningen. Er det mangler vil kommunen ta kontakt med den som er ansvarlig innen 3 uker. Alle har plikt til å sette seg inn i lov og forskrift, vedtak og alle har en plikt til å framskaffe informasjon om sin egen aktivitet. Det offentlige har en veiledningsplikt slik at rettsvillfarelse (visste ikke) i svært liten grad blir tillagt vekt. Det betyr at selv om du har oppført et byggverk/anlegg må det omsøkes og slike tiltak har ingen foreldelsesfrist. Det blir behandlet etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Ta kontakt med kommunen for veiledning og ev. avklaring/søkeprosess. Side 4

5 Tidsbruk Saksbehandlingstid Forhåndskonferanse: 2 uker etter bestilling (skjema på nettsidene/ring servicetorget). Enkelttillatelse (1 trinn) 3 uker etter komplett søknad. Søknad som krever separate tillatelser (2-trinns) innen 12 uker etter komplett søknad. Mangelbrev sendes i løpet av 3 uker. Igangsettingstillatelse innen 3 uker etter komplett søknad. Ferdigattest innen 3 uker. Oppmåling lovbestemt frist på 16 uker Situasjonskart - 2 uker Dispensasjoner fra plan: ingen frister Klagesaksbehandling i kommunen innen 8 uker etter vedtak NB! Enkelte av disse fristene har gebyrreduksjoner knyttet til seg ved oversittelse av frist. Andre frister i henhold til regelverket Se kommunens nettsider. Trenger du bistand send oss en mail på Side 5

6 1 Generelle bestemmelser for gebyrsaker 1.1 Timepris og minstegebyr Timeprisen settes til kr pr påbegynte time. Minstegebyret for byggesaker settes til kr med mindre annet fremkommer i regulativet. Minstegebyret for oppmålingssaker settes til kr Betalingsplikt mv Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkrever plan- bygg- og oppmålingsavdelingen tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette overfor Tinglysingen. Kommunen forholder seg til én tiltakshaver/ forslagsstiller/ bestiller (om ikke annet er bestemt). Ved flere tiltakshavere/ forslagsstillere/ bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret. Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Det forutsettes at faktura betales innen fristen for å unngå merarbeid. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver kreves dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, jamfør pbl 25-2 andre ledd. Størrelsen på gebyret er avhengig av feil og mangler som avdekkes og omfanget av kommunens etterfølgende arbeid, men begrenset oppad til Beregnings- og betalingstidspunkt Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad, planforslag, rekvisisjon eller bestilling kom inn til kommunen. Enhver som bygger må selv gjøre seg kjent med plan- og bygningsloven, herunder bestemmelser om eventuelle gebyrer og sette seg inn i bestemmelsene, men kommunen skal informere om gebyrreglementet ifm oppstartmøter og forhåndskonferanser. Foreløpig beregnet gebyr faktureres når saken registreres i kommunen. Eventuell restbetaling/ tilbakebetaling avregnes etter at siste vedtak er utstedet. I plansaker faktureres gebyret etter mottatt planforslag. Gebyret skal være innbetalt før 1.gangs behandling. Side 6

7 I oppmålingssaker belastes gebyr i forhold til utført arbeid. Alle gebyr skal være betalt før matrikkelføring. Ved seksjonering sendes gebyr ut når saken sendes til tinglysing. I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av godkjenning av planer etter Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jfr Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato om ikke annet er bestemt. Det kan iht pbl 21-4 nektes å gi vedtak før utestående er betalt. Hvis en sak trekkes før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70%. Ved behandling av rammesøknad og igangsettingstillatelser (IG), deles gebyret. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse er fattet, faktureres 65 % av byggesaksgebyret, jfr. 10 (tiltak uten krav om ansvarsrett) og 10 a nr. 1 (tiltak med krav om ansvarsrett). Resterende er knyttet til gjennomføringen, dvs. tilsyn etc, og faktureres når IG (trinn 1 ved flere IG) gis. Dette betyr at reduksjon pga fristoversittelse kun regnes for 65 % av fullt saksbehandlingsgebyr (ekskl. foretaksgodkjenninger/ ansvarsretter og dispensasjoner) dvs. ved en ukes fristoversittelse reduseres gebyret med 25 % av 65 %). For saker som behandles i to eller flere trinn, skal gebyret være betalt før det gis igangsetting, endring, midlertidig brukstillatelse, eller ferdigattest. For saksbehandling som innebærer oversendelse/behandling av uttalelser fra andre myndigheter beregnes merarbeidet etter medgått tid. 1.4 Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse Avbrutt arbeid, trukket sak Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet. Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %. Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt. Ved skriftlig tilbaketrekking av et planforslag før saken er vedtatt/lagt ut til offentlig høring fastsettes gebyret til 70 %. Det samme gjelder når en plansak må avsluttes som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når vedtak er ferdig forberedt for behandling. Side 7

8 For byggesaker som trekkes etter at saken er komplett faktureres 70 % av saksbehandlingsgebyret eksklusive foretaksgodkjenning og ansvarsretter og kart. Evt. dispensasjoner faktureres i sin helhet. For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, ettergis ikke gebyr. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet. Hvis saken trekkes før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70%. Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht plan- og bygningsloven 21-9/PBL , refunderes ikke noe gebyr. For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens 18-8 er truffet, betales gebyr etter den tid som er medgått, se pkt. 1.7, minimum For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid (se pkt. 1.1). Når en tiltakshaver/søker/bestiller er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, avsluttet eller trukket før det er fullført/fattet vedtak, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side skal det betales inntil 70 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, f.eks. sendt mangelbrev e.l. Det samme gjelder også hvor saken ikke blir tatt til behandling Avslag Dersom en søknad avslås, skal det betales fullt gebyr, samt ansvarsretter, dispensasjon, oppdatering av kart med mer. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat. 1.5 Behandling av dispensasjon - etter pbl 19-2 For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med vedtekter og forskrifter og kommunale planer, betales et tilleggsgebyr skjønnsmessig fra til for hvert forhold som krever dispensasjon (avhengig av kompleksitet om omfang). Dersom en dispensasjon krever politisk behandling er minstesummen 3x 2 400,-. Andre lover/forskrifter etter medgått tid. Side 8

9 1.6 Rådgivning Ved alle typer henvendelser i pågående enkeltsaker (etter avholdt forhåndskonferanse) fra tiltakshaver eller noen på vegne av tiltakshaver som medfører rådgivning (avtales på forhånd) tillegges gebyr etter medgått tid for hver påbegynt time. 1.7 Reduksjon av gebyr Rimelighet Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen vurdere en annen gebyrstørrelse. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for sammenlignbare saker eller en timepris på kr Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Ved overskridelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes Søknad om redusert gebyr og klageadgang Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i planog bygningsloven Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr under henvisning til regulativets 1-6. Plan- bygg- og oppmålingsavdelingens avgjørelse etter en slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Frist for å søke om reduksjon er 3 uker etter utsendt vedtak. Gebyr som er hjemlet i lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages særskilt til Fylkesmannen i Buskerud, jfr. matrikkelloven 46, 1. ledd bokstav k). 1.8 Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak, igangsetting uten tillatelse mv Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse/igangsettingstillatelse er gitt (uten kommunens tillatelse) tar kommunen betalt for ekstraarbeidet etter medgått tid. 1.9 Overtredelsesgebyr Plan- og bygningsloven gir i 32-8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen Tinglysingsgebyr Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til satsene i regulativet og betales etter de satser som gjelder når søknaden/ rekvisisjonen er godkjent Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Kommunen skal ha et selvkostregnskap for saksområdene etter plan- og bygningsloven. For byggesaker skal kostnadene ved tilsynsvirksomhet inngå i og fremgå av selvkostregnskapet. Side 9

10 1.12 Situasjonskart se også 10 Arbeidet med å utarbeide situasjonskart inkluderer ajourhold av kartbaser og registerdelen i Matrikkelen (bygg), oppdatering av det offisielle kartverket samt naboliste, reguleringskart/ kommuneplankart og bestemmelser. Merk at et situasjonskart ikke har med alle privatrettslige forhold, private veier osv, men skal som hovedregel ivareta de krav som er nødvendige for saksbehandlingen/forespørselen. Å ta ut kart/kartutsnitt fra nettet kan være et nyttig hjelpemiddel i planleggingen, men kommunen krever at tiltak som skal innmåles/saksbehandles skal inn på kommunens situasjonskart. Side 10

11 2 Byggesaker (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadene med ordinært tilsyn, jfr. pbl Det kan i tillegg ilegges tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og ulovligheter som blir avdekket i forbindelse med tilsyn (se pkt 2.5). Rabatter Det gis 25 % reduksjon i byggesaksgebyret under 2.2 og 2.3, begrenset oppad til , for søknader som er komplett ved første gangs innsendelse og som er klare for vedtak. Hva som kreves for at søknaden skal være komplett fremgår av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Søknaden må inneholde alle nødvendige vedlegg for å være komplett. Søknad som forutsetter innsendelse av tilleggsdokumentasjon eller at deler av dokumentet sendes separat, regnes ikke som fullstendige i denne sammenheng. Dispensasjoner og ansvarsretter rabatteres ikke. Det gis ikke reduksjon av minstegebyr eller ved bruk av timesatser. Seriesaker byggesak. Ved samtidige søknader innen samme prosjekt/felt med 3 eller flere identiske tiltak, tas kun gebyr for ett sett av ansvarsretter. I tillegg reduseres det totale behandlingsgebyret med 10 %. 2.1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet (BRA) i henhold til Norsk standard: NS3940. Arealet regnes som summen av samtlige etasjer, inkl. kjelleretasjer og avrundes nedover til nærmeste m². Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter bebygd areal (BYA). Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak. For tiltak opp til og med 15m 2 skal det ikke belastes totalt mer enn antall m 2 x1000kr, inklusive eventuelle dispensasjoner. 2.2 Tiltak som skal omsøkes, men som kan gjennomføres uten krav om ansvarsrett pbl 20-2 Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret som for permanente tiltak. Side 11

12 Tiltak: Gebyr: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, jf 3-1 i SAK Bygningsmessige tiltak 0- til 5 m2 0 Bygningsmessige tiltak fra 6- til 14 m² * Bygningsmessige tiltak, fra 15 til 49 m² Bygningsmessige tiltak, fra 50 til 69 m² Bygningsmessige tiltak fra 70 m² Andre tiltak Timepris * Inklusive ev disp skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm. 2.3 Tiltak med krav om ansvarsrett, pbl Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, bruksendring I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m 2 beregnes etter følgende regler: Satsene gjelder per tiltak: Arealgrenser: Gebyr 0-til 5 m 2 -- Fra 6- til 14 m * Fra 15- til 49 m Fra 50- til 69 m Fra 70- til 99 m Fra 100- til 199 m Fra 200-til 299 m ,- Fra 300- til 399 m ,- Fra 400- til 599 m ,- Fra 600- til 799 m Fra 800 m 2 og over pr 100 m 2 over 800 m 2 * Inklusive ev disp oa som belastes tiltakshaver skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000m2 BRA gjelder: Endringsarbeider, nybygg og tilbygg under 500 m Endringsarbeider, nybygg og tilbygg over 500 m2 8M Andre konstruksjoner og anlegg Det betales for oppføring av: Type tiltak: Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå inntil 2 år Side 12

13 2.3.4 Tiltak som ikke er spesielt nevnt ovenfor Forhåndskonferanse faktureres med et gebyr på kr 1 500,- som går til fradrag for byggesak innkomet innen et år etter møtet. Svar på forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon, faktureres etter medgått tid. Merarbeid i forbindelse med tilsyn etter medgått tid. For andre tiltak betales et gebyr etter medgått tid (pr påbegynt time, men minimum 2 600,-.) Dette gjelder blant annet: Andre søknadspliktige tiltak Riving Endringer av allerede gitte tillatelser Ulovligheter i strid med lov, forskrift eller vedtak Andre forhold, herunder møter, rådgivning etc. 2.4 Tilleggsgebyr Tilleggsgebyr Pr. igangsetting utover 1 stk: Pr. midlertidige brukstillatelse: 5 150, Godkjenning sentral, lokal for foretak, person/ansvarsrett Personlig godkjenning (selvbygger) Lokal godkjenning pr ansvarsrett Endring/utvidelse av ansvarsområder underveis / skifte av foretak Avslag på godkjenning Søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning pr ansvarsrett Side 13

14 3 Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring mm. (delingssøknader) (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Tiltak etter pbl 20-1 bokstav m). 3.1 Følgende gebyrsatser gjelder i delesaker: For behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling av grunneiendom, herunder arealoverføring) i henhold til plan- og bygningsloven gjelder følgende gebyrer: Hva saken gjelder: Behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling) eller arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell Behandling av søknad om grensejustering/ arealoverføring, makeskifte/ sammenføyning Behandling av søknad om utsettelse/ endring av, eller permanent eller midlertidig dispensasjon fra stilte delingsvilkår Endringssøknad, 50 % av ordinært gebyr Gebyr/pris: Gebyret for fradeling er stykkpris per ny tomt som oppstår ved delingen/arealoverføring, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom. Rabatter for flere parseller i reguleringsplan Hvis delesaken er i samsvar med reguleringsplan vedtatt etter gis det 10 % rabatt fra parsell 6-10 og 20 % rabatt fra den 11 parsellen. Ellers faktureres det per fradelt tomt. Plan- og bygningsavdelingens gebyrer for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se punkt. 4 Side 14

15 4 Eiendomsmåling / oppmåling I tillegg til beregnet gebyr etter bestemmelsene nedenfor påløper tingslysningsgebyr for dokumenter som tinglyses ved oppretting av nye eiendommer. 4.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendommer (arealer til utbyggingsformål) Areal: Gebyr: m m 2 Gebyret økes med pr. påbegynt dekar m 2 Gebyret økes med pr. påbegynte dekar Over m Rabatt ifm matrikkelloven Ved opprettelse av flere grunneiendommer betales 80% fra tomt 2. Dersom et større areal er vist oppdelt på stadfestet/ godkjent reguleringsplan og arealet senere skal videreføres i selvstendige matrikkelenheter, betales gebyr etter medgått tid, se pkt. 1.1, med et minimumsgebyr på I tillegg betales for oppmåling av grenser som ikke er koordinatbestemt, se 4.5. Oppmålingsgebyret kan reduseres med inntil 10 % av totalt oppmålingsgebyr om det innsendes koordinater for nye parseller i henhold til sosi-standard for digitale geodata. Regulert fellesareal/offentlig veigrunn Areal: Gebyr: m m m m Over 5.000m 2 Gebyr beregnes etter tabellen over Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er I tillegg beregnes gebyr for fullføring av forretningen etter Gebyrene innkreves samlet. Side 15

16 4.2 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m For matrikkelenheter regulert til samferdselsformål: Areal fra m 2 Over m Arealoverføring Gebyr beregnes etter Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m Over 500 m 2 Gebyr beregnes etter Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning) For inntil 2 punkter betales kr Deretter betales et tillegg på kr. 900,- pr. punkt. 4.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter betales kr ,-. Deretter betales et tillegg på kr ,- pr. punkt. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter Utstedelse av matrikkelbrev (Matrikkelforskriften 16, punkt 4) Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 200,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 400,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 4.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 15. desember til 15. april. Regler om unntak av tidsfrister ( vinterperiode ) er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. Side 16

17 5 Innsendt plan, private planer Innsendte forslag kan, etter avtale med kommunen behandles som områderegulering. I slike tilfeller avtales egne gebyrer. 5.1 Beregning av gebyr Gebyr for forberedende behandling Ved behov for politisk avklaring i forhold til kommuneplan før førstegangsbehandling av privat planforslag betales Fastsettelse av planprogram etter pbl 12-9 gir et tillegg på 20 % av gebyret Gebyr for behandling av planforslag Plantype: Gebyr etter: Detaljregulering og Detaljregulering som er utfyllende i forhold til eksisterende detaljplan 50 % av og Ett oppstartsmøte etter pbl 12-8 er inkludert i det ordinære gebyret Gebyr for ny behandling av planforslag Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet og innstillingen er avgitt fra administrasjonen. For planforslag som endres etter at forslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tilleggsgebyr: 25 % av gebyret i forhold til ny begrenset høring og ny fremlegging for planutvalget. 50 % av gebyret i forhold til ny plan dersom endringen må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring. 5.2 Gebyrsatser for planer Gebyrsatser for grunnareal grunnareal inntil 2000 m² grunnareal over m² til 5000 m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² Grunnareal over m Side 17

18 5.2.2 Gebyrsatser for bruksareal (bra) bebyggelse med inntil 1000 m² bebyggelse over m² til 3000 m² bebyggelse over m² til 5000 m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² Planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger For detaljregulering som krever konsekvensutredning etter forutgående fastsettelse av planprogram ilegges et tilleggsgebyr på 50 % på de alminnelige gebyrsatsene. 5.4 Arealberegning Gebyret beregnes etter planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal. Selv om arealene reduseres ved den politiske behandlingen endres ikke gebyrgrunnlaget. Alle arealer som skal brukes for å utføre tiltaket, betjene tiltaket eller som påvirkes av tiltaket inngår i arealberegningen. Arealer som bare tas med for helhetens skyld, holdes utenfor. Sjøarealer tas bare med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål eller annet anlegg. Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og for eksisterende bebyggelse som skal bli stående. I de tilfeller der reguleringen opprettholder bruksformålet for eksisterende bebyggelse beregnes ikke gebyr av denne. Det skal betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng. I sone med særlig hensyn til kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke eksisterende). 5.5 Mindre reguleringsendring For private forslag til mindre endringer av reguleringsplan, eller av bebyggelsesplan etter tidligere pbl, betales gebyr etter følgende satser: Endringstype Små endringer av formålsgrense eller delelinje som ellers kan behandles videre etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Endringer som inngår i behandlingen av bygge- eller delesak og som varsles og høres sammen med slik sak Endringer som behandles som selvstendig sak uten særskilt varsling eller høring eksternt Gebyr Side 18