PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015"

Transkript

1 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av , lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, og eierseksjonslovens 7. Regulativet er gjeldende fra og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ. Regulativet er i hovedsak en videreføring av 2014, med prisjustering på 3 %, tilsvarende generell prisvekst. Regulativet regulerer inntektene på plan, byggesak og kart og oppmålingstjenester. I prinsippet er dette selvkostområder slik at maks inntekt ikke kan overstige 100 % av utgiftene. I så fall skal det overskytende settes inn på fond og brukes innen 5 år. For plan er selvkostgraden 40 %, for byggesak 100 % og for kart og oppmåling er den satt til 90 %. Vedlagte gebyr er delt inn i en innledende del og deretter inndelt i kapitler som omhandler de ulike fagområdene. Gebyrene består av faste satser ift størrelser som areal, som minimumssatser og som timesatser. Hver for seg vil ikke de ulike satsene gjenspeile selvkost, men samlet for fagområdene skal de i prinsippet gjøre det. Forslag til vedtak fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven av , lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, og eierseksjonslovens 7. Det er satt egne minimumssatser på byggesak og kart og oppmåling. Det er også satt nye timesatser, basert på selvkost. Satsene for ansvarsretter er justert ned. I tillegg er noen av rabattene fjernet. Det gjelder mindre rabatter og av en karakter som ikke har slått an.

2 INNHOLD Innledning 1. Generelle bestemmelser 2. Byggesaker 3. Delesaker 4. Eiendomsmåling / oppmåling 5. Plansaker / innsendt plan 6. Refusjon 7. Ekspropriasjon 8. Eierseksjonering 9. Kjøp av kart og geodata 10. Situasjonskart 11. Salgspriser ved salg av tjenester/norsk Eiendomsinformasjon 12. Annet Side 2

3 Innledning Røyken kommune skal oppfattes som en profesjonell og forutsigbar samarbeidsparter innen alle typer plan-, bygg-, oppmålings- og reguleringssaker. Kommunen skal være en kommune der innbyggere og næringsliv blir positivt hjulpet med sine behov og får fleksibel og forutsigbar behandling innen relevant regelverk. Det skal fokuseres på muligheter, ikke på vanskeligheter. Lurer du på noe i saken eller trenger hjelp til å forstå regelverket eller bistand til søkerprosessen? Ring servicetorget eller send oss en e-post via Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og tar gjerne i mot ris og ros. Gode råd for enklere og billigere saksbehandling Bruk dyktige fagfolk hele veien og bruk tid på å sette deg inn i søkerprosessen. Det lønner seg. Kommunen skal legge til grunn at det materialet som kommer inn er komplett. Her er noe du bør huske på: Et godt byggeprosjekt kan gjerne vare 1-3 år avhengig av planlegging, prosjektering og utførelse. Jo bedre planlegging og prosjektering, jo bedre prosjekt og som oftest billigere. Sett deg inn i offentlige bestemmelser og reguleringsplan som gjelder (se gjerne på kommunens oppdaterte kartsider Kan du unngå dispensasjoner så gjør det. Reguleringsplaner har en hensikt og er politisk vedtatt. Dispensasjoner fra planer kan også ta relativt lang saksbehandlingstid. Skal du bruke feriene til å bygge vær ute i god tid beregn gjerne 2-3 måneder. Husk at eventuelle håndverkere også skal ha beskjed i god tid for å kunne planlegge sine jobber. Varsle naboene i god tid, respekter ulike synspunkter, unngå protester og klager så godt det lar seg gjøre. Sett deg inn i byggdetaljblader og besøk gjerne nettsidene til statens bygningstekniske etat (www.dibk.no). Benytt forhåndskonferansen godt alle møter ut over dette koster ekstra. Ikke fall for fristelsen til å bygge noe annet enn det som er gitt tillatelse til. Du kan blant annet risikere naboklager, byggestopp, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Send oss heller en rask forespørsel om eventuelle endringer må omsøkes og vi avklarer dette så fort som mulig. Dukker det opp større feil eller mangler under tilsyn kan du belastes med ekstra gebyrer for vårt merarbeid. Unngå midlertidig brukstillatelse det koster deg et tilleggsgebyr. Side 3

4 Prioritering mellom saker Merk at dette i all hovedsak gjelder saker med 12 ukers frist. Saker med 3 ukers frist behandles fortløpende. Saker som angår akutt sikkerhetsrisiko og fare for liv, helse og miljø. Politiske saker/bestillinger. Samfunnsnyttige tiltak med høy nytte-/kostfaktor etter en konkret vurdering. Ulovligheter/klager hvor forannevnte punkt er aktuelle. Parter En byggesak kan ha flere involverte parter med ulike rettigheter. I all hovedsak følger kommunen forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om tidsbruk, partsforhold, innsynsrettigheter osv. Tiltakshaver den som står bak tiltaket som omsøkes/behandles Ansvarlig søker den som skal ivareta søkerprosessen når det er påkrevd med ansvarlige. Representerer tiltakshaver i kontakt med kommunen. Ansvarlig prosjekterende ansvar for at prosjektering og offentligrettslige krav ifm prosjektering ivaretas. Ansvarlig utførende ansvar for utførelse i tråd med prosjektering og å ivareta offentligrettslige krav ifm utførelse. Uavhengig kontrollerende ansvarlig for å kontrollere at sentrale forhold er kontrollert i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav (både lov, forskrift, vedtak oa). Vår service ditt ansvar Å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven kan være omfattende og krevende. For at vi skal kunne yte best mulig bistand og gjøre den lovpålagte oppgaven med å påse at planer blir fulgt og bygg oppføres riktig og kan ha lang levetid og gode uteområder må vi ha gode søknader inn. En sak skal være komplett, dvs godt nok opplyst til at kommunen kan gi et vedtak. Det er ditt ansvar som tiltakshaver eller søker, prosjekterende og utførende å sørge for å overholde plan- og bygningslovgivningen. Er det mangler vil kommunen ta kontakt med den som er ansvarlig innen 3 uker. Alle har plikt til å sette seg inn i lov og forskrift, vedtak og alle har en plikt til å framskaffe informasjon om sin egen aktivitet. Det offentlige har en veiledningsplikt slik at rettsvillfarelse (visste ikke) i svært liten grad blir tillagt vekt. Det betyr at selv om du har oppført et byggverk/anlegg må det omsøkes og slike tiltak har ingen foreldelsesfrist. Det blir behandlet etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Ta kontakt med kommunen for veiledning og ev. avklaring/søkeprosess. Side 4

5 Tidsbruk Saksbehandlingstid Forhåndskonferanse: 2 uker etter bestilling (skjema på nettsidene/ring servicetorget). Enkelttillatelse (1 trinn) 3 uker etter komplett søknad. Søknad som krever separate tillatelser (2-trinns) innen 12 uker etter komplett søknad. Mangelbrev sendes i løpet av 3 uker. Igangsettingstillatelse innen 3 uker etter komplett søknad. Ferdigattest innen 3 uker. Oppmåling lovbestemt frist på 16 uker Situasjonskart - 2 uker Dispensasjoner fra plan: ingen frister Klagesaksbehandling i kommunen innen 8 uker etter vedtak NB! Enkelte av disse fristene har gebyrreduksjoner knyttet til seg ved oversittelse av frist. Andre frister i henhold til regelverket Se kommunens nettsider. Trenger du bistand send oss en mail på Side 5

6 1 Generelle bestemmelser for gebyrsaker 1.1 Timepris og minstegebyr Timeprisen settes til kr pr påbegynte time. Minstegebyret for byggesaker settes til kr med mindre annet fremkommer i regulativet. Minstegebyret for oppmålingssaker settes til kr Betalingsplikt mv Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkrever plan- bygg- og oppmålingsavdelingen tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette overfor Tinglysingen. Kommunen forholder seg til én tiltakshaver/ forslagsstiller/ bestiller (om ikke annet er bestemt). Ved flere tiltakshavere/ forslagsstillere/ bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret. Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Det forutsettes at faktura betales innen fristen for å unngå merarbeid. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver kreves dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, jamfør pbl 25-2 andre ledd. Størrelsen på gebyret er avhengig av feil og mangler som avdekkes og omfanget av kommunens etterfølgende arbeid, men begrenset oppad til Beregnings- og betalingstidspunkt Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad, planforslag, rekvisisjon eller bestilling kom inn til kommunen. Enhver som bygger må selv gjøre seg kjent med plan- og bygningsloven, herunder bestemmelser om eventuelle gebyrer og sette seg inn i bestemmelsene, men kommunen skal informere om gebyrreglementet ifm oppstartmøter og forhåndskonferanser. Foreløpig beregnet gebyr faktureres når saken registreres i kommunen. Eventuell restbetaling/ tilbakebetaling avregnes etter at siste vedtak er utstedet. I plansaker faktureres gebyret etter mottatt planforslag. Gebyret skal være innbetalt før 1.gangs behandling. Side 6

7 I oppmålingssaker belastes gebyr i forhold til utført arbeid. Alle gebyr skal være betalt før matrikkelføring. Ved seksjonering sendes gebyr ut når saken sendes til tinglysing. I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av godkjenning av planer etter Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jfr Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato om ikke annet er bestemt. Det kan iht pbl 21-4 nektes å gi vedtak før utestående er betalt. Hvis en sak trekkes før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70%. Ved behandling av rammesøknad og igangsettingstillatelser (IG), deles gebyret. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse er fattet, faktureres 65 % av byggesaksgebyret, jfr. 10 (tiltak uten krav om ansvarsrett) og 10 a nr. 1 (tiltak med krav om ansvarsrett). Resterende er knyttet til gjennomføringen, dvs. tilsyn etc, og faktureres når IG (trinn 1 ved flere IG) gis. Dette betyr at reduksjon pga fristoversittelse kun regnes for 65 % av fullt saksbehandlingsgebyr (ekskl. foretaksgodkjenninger/ ansvarsretter og dispensasjoner) dvs. ved en ukes fristoversittelse reduseres gebyret med 25 % av 65 %). For saker som behandles i to eller flere trinn, skal gebyret være betalt før det gis igangsetting, endring, midlertidig brukstillatelse, eller ferdigattest. For saksbehandling som innebærer oversendelse/behandling av uttalelser fra andre myndigheter beregnes merarbeidet etter medgått tid. 1.4 Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse Avbrutt arbeid, trukket sak Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet. Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %. Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt. Ved skriftlig tilbaketrekking av et planforslag før saken er vedtatt/lagt ut til offentlig høring fastsettes gebyret til 70 %. Det samme gjelder når en plansak må avsluttes som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når vedtak er ferdig forberedt for behandling. Side 7

8 For byggesaker som trekkes etter at saken er komplett faktureres 70 % av saksbehandlingsgebyret eksklusive foretaksgodkjenning og ansvarsretter og kart. Evt. dispensasjoner faktureres i sin helhet. For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, ettergis ikke gebyr. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet. Hvis saken trekkes før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70%. Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht plan- og bygningsloven 21-9/PBL , refunderes ikke noe gebyr. For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens 18-8 er truffet, betales gebyr etter den tid som er medgått, se pkt. 1.7, minimum For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid (se pkt. 1.1). Når en tiltakshaver/søker/bestiller er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, avsluttet eller trukket før det er fullført/fattet vedtak, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side skal det betales inntil 70 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, f.eks. sendt mangelbrev e.l. Det samme gjelder også hvor saken ikke blir tatt til behandling Avslag Dersom en søknad avslås, skal det betales fullt gebyr, samt ansvarsretter, dispensasjon, oppdatering av kart med mer. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat. 1.5 Behandling av dispensasjon - etter pbl 19-2 For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med vedtekter og forskrifter og kommunale planer, betales et tilleggsgebyr skjønnsmessig fra til for hvert forhold som krever dispensasjon (avhengig av kompleksitet om omfang). Dersom en dispensasjon krever politisk behandling er minstesummen 3x 2 400,-. Andre lover/forskrifter etter medgått tid. Side 8

9 1.6 Rådgivning Ved alle typer henvendelser i pågående enkeltsaker (etter avholdt forhåndskonferanse) fra tiltakshaver eller noen på vegne av tiltakshaver som medfører rådgivning (avtales på forhånd) tillegges gebyr etter medgått tid for hver påbegynt time. 1.7 Reduksjon av gebyr Rimelighet Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen vurdere en annen gebyrstørrelse. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for sammenlignbare saker eller en timepris på kr Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Ved overskridelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes Søknad om redusert gebyr og klageadgang Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i planog bygningsloven Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr under henvisning til regulativets 1-6. Plan- bygg- og oppmålingsavdelingens avgjørelse etter en slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Frist for å søke om reduksjon er 3 uker etter utsendt vedtak. Gebyr som er hjemlet i lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages særskilt til Fylkesmannen i Buskerud, jfr. matrikkelloven 46, 1. ledd bokstav k). 1.8 Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak, igangsetting uten tillatelse mv Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse/igangsettingstillatelse er gitt (uten kommunens tillatelse) tar kommunen betalt for ekstraarbeidet etter medgått tid. 1.9 Overtredelsesgebyr Plan- og bygningsloven gir i 32-8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen Tinglysingsgebyr Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til satsene i regulativet og betales etter de satser som gjelder når søknaden/ rekvisisjonen er godkjent Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Kommunen skal ha et selvkostregnskap for saksområdene etter plan- og bygningsloven. For byggesaker skal kostnadene ved tilsynsvirksomhet inngå i og fremgå av selvkostregnskapet. Side 9

10 1.12 Situasjonskart se også 10 Arbeidet med å utarbeide situasjonskart inkluderer ajourhold av kartbaser og registerdelen i Matrikkelen (bygg), oppdatering av det offisielle kartverket samt naboliste, reguleringskart/ kommuneplankart og bestemmelser. Merk at et situasjonskart ikke har med alle privatrettslige forhold, private veier osv, men skal som hovedregel ivareta de krav som er nødvendige for saksbehandlingen/forespørselen. Å ta ut kart/kartutsnitt fra nettet kan være et nyttig hjelpemiddel i planleggingen, men kommunen krever at tiltak som skal innmåles/saksbehandles skal inn på kommunens situasjonskart. Side 10

11 2 Byggesaker (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadene med ordinært tilsyn, jfr. pbl Det kan i tillegg ilegges tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og ulovligheter som blir avdekket i forbindelse med tilsyn (se pkt 2.5). Rabatter Det gis 25 % reduksjon i byggesaksgebyret under 2.2 og 2.3, begrenset oppad til , for søknader som er komplett ved første gangs innsendelse og som er klare for vedtak. Hva som kreves for at søknaden skal være komplett fremgår av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Søknaden må inneholde alle nødvendige vedlegg for å være komplett. Søknad som forutsetter innsendelse av tilleggsdokumentasjon eller at deler av dokumentet sendes separat, regnes ikke som fullstendige i denne sammenheng. Dispensasjoner og ansvarsretter rabatteres ikke. Det gis ikke reduksjon av minstegebyr eller ved bruk av timesatser. Seriesaker byggesak. Ved samtidige søknader innen samme prosjekt/felt med 3 eller flere identiske tiltak, tas kun gebyr for ett sett av ansvarsretter. I tillegg reduseres det totale behandlingsgebyret med 10 %. 2.1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet (BRA) i henhold til Norsk standard: NS3940. Arealet regnes som summen av samtlige etasjer, inkl. kjelleretasjer og avrundes nedover til nærmeste m². Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter bebygd areal (BYA). Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak. For tiltak opp til og med 15m 2 skal det ikke belastes totalt mer enn antall m 2 x1000kr, inklusive eventuelle dispensasjoner. 2.2 Tiltak som skal omsøkes, men som kan gjennomføres uten krav om ansvarsrett pbl 20-2 Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret som for permanente tiltak. Side 11

12 Tiltak: Gebyr: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, jf 3-1 i SAK Bygningsmessige tiltak 0- til 5 m2 0 Bygningsmessige tiltak fra 6- til 14 m² * Bygningsmessige tiltak, fra 15 til 49 m² Bygningsmessige tiltak, fra 50 til 69 m² Bygningsmessige tiltak fra 70 m² Andre tiltak Timepris * Inklusive ev disp skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm. 2.3 Tiltak med krav om ansvarsrett, pbl Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, bruksendring I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m 2 beregnes etter følgende regler: Satsene gjelder per tiltak: Arealgrenser: Gebyr 0-til 5 m 2 -- Fra 6- til 14 m * Fra 15- til 49 m Fra 50- til 69 m Fra 70- til 99 m Fra 100- til 199 m Fra 200-til 299 m ,- Fra 300- til 399 m ,- Fra 400- til 599 m ,- Fra 600- til 799 m Fra 800 m 2 og over pr 100 m 2 over 800 m 2 * Inklusive ev disp oa som belastes tiltakshaver skal ikke disse sakene overstige mer enn /kvm Driftsbygninger i landbruket Inntil 1000m2 BRA gjelder: Endringsarbeider, nybygg og tilbygg under 500 m Endringsarbeider, nybygg og tilbygg over 500 m2 8M Andre konstruksjoner og anlegg Det betales for oppføring av: Type tiltak: Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå inntil 2 år Side 12

13 2.3.4 Tiltak som ikke er spesielt nevnt ovenfor Forhåndskonferanse faktureres med et gebyr på kr 1 500,- som går til fradrag for byggesak innkomet innen et år etter møtet. Svar på forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon, faktureres etter medgått tid. Merarbeid i forbindelse med tilsyn etter medgått tid. For andre tiltak betales et gebyr etter medgått tid (pr påbegynt time, men minimum 2 600,-.) Dette gjelder blant annet: Andre søknadspliktige tiltak Riving Endringer av allerede gitte tillatelser Ulovligheter i strid med lov, forskrift eller vedtak Andre forhold, herunder møter, rådgivning etc. 2.4 Tilleggsgebyr Tilleggsgebyr Pr. igangsetting utover 1 stk: Pr. midlertidige brukstillatelse: 5 150, Godkjenning sentral, lokal for foretak, person/ansvarsrett Personlig godkjenning (selvbygger) Lokal godkjenning pr ansvarsrett Endring/utvidelse av ansvarsområder underveis / skifte av foretak Avslag på godkjenning Søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning pr ansvarsrett Side 13

14 3 Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring mm. (delingssøknader) (søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven) Tiltak etter pbl 20-1 bokstav m). 3.1 Følgende gebyrsatser gjelder i delesaker: For behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling av grunneiendom, herunder arealoverføring) i henhold til plan- og bygningsloven gjelder følgende gebyrer: Hva saken gjelder: Behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling) eller arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell Behandling av søknad om grensejustering/ arealoverføring, makeskifte/ sammenføyning Behandling av søknad om utsettelse/ endring av, eller permanent eller midlertidig dispensasjon fra stilte delingsvilkår Endringssøknad, 50 % av ordinært gebyr Gebyr/pris: Gebyret for fradeling er stykkpris per ny tomt som oppstår ved delingen/arealoverføring, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom. Rabatter for flere parseller i reguleringsplan Hvis delesaken er i samsvar med reguleringsplan vedtatt etter gis det 10 % rabatt fra parsell 6-10 og 20 % rabatt fra den 11 parsellen. Ellers faktureres det per fradelt tomt. Plan- og bygningsavdelingens gebyrer for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se punkt. 4 Side 14

15 4 Eiendomsmåling / oppmåling I tillegg til beregnet gebyr etter bestemmelsene nedenfor påløper tingslysningsgebyr for dokumenter som tinglyses ved oppretting av nye eiendommer. 4.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendommer (arealer til utbyggingsformål) Areal: Gebyr: m m 2 Gebyret økes med pr. påbegynt dekar m 2 Gebyret økes med pr. påbegynte dekar Over m Rabatt ifm matrikkelloven Ved opprettelse av flere grunneiendommer betales 80% fra tomt 2. Dersom et større areal er vist oppdelt på stadfestet/ godkjent reguleringsplan og arealet senere skal videreføres i selvstendige matrikkelenheter, betales gebyr etter medgått tid, se pkt. 1.1, med et minimumsgebyr på I tillegg betales for oppmåling av grenser som ikke er koordinatbestemt, se 4.5. Oppmålingsgebyret kan reduseres med inntil 10 % av totalt oppmålingsgebyr om det innsendes koordinater for nye parseller i henhold til sosi-standard for digitale geodata. Regulert fellesareal/offentlig veigrunn Areal: Gebyr: m m m m Over 5.000m 2 Gebyr beregnes etter tabellen over Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er I tillegg beregnes gebyr for fullføring av forretningen etter Gebyrene innkreves samlet. Side 15

16 4.2 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m For matrikkelenheter regulert til samferdselsformål: Areal fra m 2 Over m Arealoverføring Gebyr beregnes etter Grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Areal: Gebyr: m Over 500 m 2 Gebyr beregnes etter Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning) For inntil 2 punkter betales kr Deretter betales et tillegg på kr. 900,- pr. punkt. 4.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter betales kr ,-. Deretter betales et tillegg på kr ,- pr. punkt. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter Utstedelse av matrikkelbrev (Matrikkelforskriften 16, punkt 4) Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 200,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 400,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 4.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 15. desember til 15. april. Regler om unntak av tidsfrister ( vinterperiode ) er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. Side 16

17 5 Innsendt plan, private planer Innsendte forslag kan, etter avtale med kommunen behandles som områderegulering. I slike tilfeller avtales egne gebyrer. 5.1 Beregning av gebyr Gebyr for forberedende behandling Ved behov for politisk avklaring i forhold til kommuneplan før førstegangsbehandling av privat planforslag betales Fastsettelse av planprogram etter pbl 12-9 gir et tillegg på 20 % av gebyret Gebyr for behandling av planforslag Plantype: Gebyr etter: Detaljregulering og Detaljregulering som er utfyllende i forhold til eksisterende detaljplan 50 % av og Ett oppstartsmøte etter pbl 12-8 er inkludert i det ordinære gebyret Gebyr for ny behandling av planforslag Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet og innstillingen er avgitt fra administrasjonen. For planforslag som endres etter at forslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tilleggsgebyr: 25 % av gebyret i forhold til ny begrenset høring og ny fremlegging for planutvalget. 50 % av gebyret i forhold til ny plan dersom endringen må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring. 5.2 Gebyrsatser for planer Gebyrsatser for grunnareal grunnareal inntil 2000 m² grunnareal over m² til 5000 m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² grunnareal over m² til m² Grunnareal over m Side 17

18 5.2.2 Gebyrsatser for bruksareal (bra) bebyggelse med inntil 1000 m² bebyggelse over m² til 3000 m² bebyggelse over m² til 5000 m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² til m² bebyggelse over m² Planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger For detaljregulering som krever konsekvensutredning etter forutgående fastsettelse av planprogram ilegges et tilleggsgebyr på 50 % på de alminnelige gebyrsatsene. 5.4 Arealberegning Gebyret beregnes etter planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal. Selv om arealene reduseres ved den politiske behandlingen endres ikke gebyrgrunnlaget. Alle arealer som skal brukes for å utføre tiltaket, betjene tiltaket eller som påvirkes av tiltaket inngår i arealberegningen. Arealer som bare tas med for helhetens skyld, holdes utenfor. Sjøarealer tas bare med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål eller annet anlegg. Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og for eksisterende bebyggelse som skal bli stående. I de tilfeller der reguleringen opprettholder bruksformålet for eksisterende bebyggelse beregnes ikke gebyr av denne. Det skal betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng. I sone med særlig hensyn til kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke eksisterende). 5.5 Mindre reguleringsendring For private forslag til mindre endringer av reguleringsplan, eller av bebyggelsesplan etter tidligere pbl, betales gebyr etter følgende satser: Endringstype Små endringer av formålsgrense eller delelinje som ellers kan behandles videre etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Endringer som inngår i behandlingen av bygge- eller delesak og som varsles og høres sammen med slik sak Endringer som behandles som selvstendig sak uten særskilt varsling eller høring eksternt Gebyr Side 18

19 Endring som behandles som egen sak med egen varsling Endring som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt Endringsforslag som gis negativt administrativt eller politisk svar/vedtak Som over Mindre reguleringsendringsendringer som krever uforholdsmessig stor arbeidsmengde faktureres etter medgått tid (se pkt. 1.1), begrenset oppad til Om dette er aktuelt avtales dette mellom partene på forhånd. 5.6 Følgende tillegg gjelder for teknisk bearbeiding av planforslag, herunder mindre reguleringsendring Reguleringsplaner, samt søknad om reguleringsendring, vil bli fakturert for medgått tid (se pkt. 1.1) hvis digitalt materiale trenger bearbeiding/ hvis det ikke følger gjeldene standard (SOSI). Pris for bearbeidelsen avtales før arbeidet utføres. Det er ikke gitt at kommunen påtar seg arbeidet med teknisk bearbeiding dette vil være avhengig av avdelingens kapasitet til enhver tid. 5.7 Avslag, trekking av sak For innsendt planforslag som ikke blir å fremme, tilbakebetales 25 % av gebyret. Nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak iht pbl kap 13 i forbindelse med saken, tilbakebetales gebyret i sin helhet minus 25 % begrenset oppad til Ved skriftlig tilbaketrekking av planforslag, evt. med konsekvensutredning, før sak legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 25 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 5.8 Særskilte regler for betaling i plansaker For plansaker beregnes et foreløpig gebyr etter arealer og gebyrsatser ved innleveringstidspunktet, og gebyret skal være betalt før saken fremmes. Endelig gebyr for plansaker utstedes på det tidspunkt administrasjonen har sluttbehandlet saken, og etter satsene som gjelder på det tidspunkt. Side 19

20 6 Refusjon (skal gjennomgås) Følgende gebyrsatser gjelder for refusjonssaker etter plan- og bygningsloven. Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens Gruppe I Gebyrgrunnlag < 4,0 mill. kr.3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr ,- 6.2 Gruppe II Gebyrgrunnlag 4,0-10 mill. kr. Gruppe I + 0,8 % av godkjent regnskap over 4,0 mill. Målelag Kr ,- 6.3 Tillegg gruppe III: Gebyrgrunnlag > 10 mill. kr Gruppe II + 0,6 % av godkjent regnskap over 10 mill. Foreløpig gebyrnota betales når saken er behandlet etter plan plan- og bygningsloven 18-8, 2. ledd. Gebyret avregnes når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven 18-9 er truffet. 6.4 Avbrutt refusjonssak For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens 18-8 er truffet, betales gebyr etter medgått tid, jfr. 36, minimum Ekspropriasjon Ekspropriasjonssaker Behandling av søknad om ekspropriasjon (privat ekspropriasjon) til atkomst, vann og avløp m.m. Det betales et gebyr etter medgått tid med et minstegebyr på Side 20

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2014

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2014 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2014 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2017

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2017 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2017 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2016

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2016 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2016 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrregulativ 2012 Plan- og bygning

Gebyrregulativ 2012 Plan- og bygning regulativ 2012 Plan- og bygning regulativ 2012 Plan- og bygning regulativet gjelder fra 01.07.2012 for Innsendt arealplan Byggesaker Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring m.m. Refusjon for veiopparbeidelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2018 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2017. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan- og

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2012 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2012 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2012 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Vedtatt av Røyken kommunestyre 01.12.2011 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1,

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 - Gebyrregulativ for plan og byggesak, kart og oppmålingstjenester og eierseksjonering. - Prisliste for tjenesteyting, kart og kartdata Vedtatt av kommunestyret 11.12.2008

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING 2018 Vedtatt av Hole kommunestyre 11.12.2017, sak KS 075/17 1 KAPITTEL 0 GENERELLE BESTEMMELSER - Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

SANDE KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLANSAKER BYGGESAKER FORURENSNINGSSAKER MATRIKKELSAKER SEKSJONERINGSSAKER KARTDATA INFOLAND

SANDE KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLANSAKER BYGGESAKER FORURENSNINGSSAKER MATRIKKELSAKER SEKSJONERINGSSAKER KARTDATA INFOLAND SANDE KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLANSAKER BYGGESAKER FORURENSNINGSSAKER MATRIKKELSAKER SEKSJONERINGSSAKER KARTDATA INFOLAND 2015 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE VEDTATT 18.11.2014 - GJELDER FRA

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2016. Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning

Hurum kommunes gebyrregulativ 2016. Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Side: 1 Hurum kommunes gebyrregulativ 2016 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og

Detaljer

Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. GEBYRREGULATIV 2015 Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. A GENERELT A1 GRUNNLAG Gebyr etter dette regulativet

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

PLAN OG BYGGESAK. 1 S i d e

PLAN OG BYGGESAK. 1 S i d e PLAN OG BYGGESAK Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1,matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7 Generelt A1 Grunnlag Gebyr etter dette regulativet

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra Vedtatt 16.12.2015. Bystyresak 129/15 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra 01.01. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: Plan- og bygningsloven

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

Gebyrregulativ 2016 Enhet for byutvikling

Gebyrregulativ 2016 Enhet for byutvikling Gebyrregulativ 2016 Enhet for byutvikling Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 33-1, lov om eigedomsregistrering 17.06.2005 nr. 101 32 første ledd, forurensingsloven 34 og

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 08.12.2014,

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 06.12.2010,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer