Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2014 Side 1 141 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 11. mars 2014

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Jan. 10. Lov nr. 1 om endr. i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)... 1 Jan. 10. Ikrafts. av lov 10. januar 2014 nr. 1 om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) (Nr. 14) Jan. 10. Utsatt ikrafts. av lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven kapittel 2 (bevillingsordning) (Nr. 15) Jan. 24. Ikrafts. av lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Nr. 53) Jan. 24. Deleg. av myndighet etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Nr. 54) Forskrifter 2013 Des. 17. Forskrift om studier og eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole (Nr. 1728) Jan. 1. Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen (Nr. 3) Jan. 2. Forskrift om etablering av fleksible områder i 2014 (Nr. 4) Jan. 3. Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild i 2014 (Nr. 7) Jan. 8. Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 11) Jan. 10. Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (Nr. 21) Jan. 15. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 28) Jan. 15. Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Nr. 29) Jan. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 31) Jan. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 32) Jan. 16. Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler (Nr. 34) Jan. 21. Forskrift om midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet i 2014 (Nr. 38) Jan. 28. Forskrift om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven (Nr. 56) Jan. 31. Forskrift om en tidsbegrenset forlengelse av arbeidsavklaringspenger utover maksimal stønadsperiode på fire år (Nr. 84) Endringsforskrifter 2013 Des. 16. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 1721)... 1 Des. 17. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1722)... 2 Des. 20. Endr. i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) (Nr. 1723)... 3 Des. 23. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 1724)... 3 Des. 30. Endr. i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (Nr. 1725) Des. 31. Endr. i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (Nr. 1726) Nov. 28. Endr. i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (Nr. 1727) Des. 20. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1734) Des. 20. Endr. i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Nr. 1739)... 28

3 2014 Jan. 2. Endr. i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 5) Jan. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 6) Jan. 7. Endr. i SI-forskriften (Nr. 8) Jan. 7. Endr. i førerkortforskriften (Nr. 9) Jan. 7. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 10) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (Nr. 12) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer (Nr. 13) Jan. 10. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 20) Jan. 13. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 22) Jan. 14. Endr. i forskrift om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS (Nr. 23) Jan. 14. Endr. av liste over områder med sykdomsfri status for ILA (Nr. 24) Jan. 14. Endr. i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. (Nr. 25) Jan. 13. Endr. i forskrift om landtransport av farlig gods (Nr. 26) Jan. 15. Endr. i vedlegg til forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollprefranser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries GSP) (Nr. 27) Jan. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 30) Jan. 17. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (Nr. 35) Jan. 20. Endr. i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Nr. 36) Jan. 20. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 37) Jan. 21. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 39) Jan. 22. Endr. i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Nr. 40) Jan. 22. Endr. i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) (Nr. 41) Jan. 17. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 (Nr. 49) Jan. 20. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 50) Jan. 21. Endr. i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (Nr. 51) Jan. 24. Endr. i forskrift om fosterhjem (Nr. 52) Jan. 24. Endr. av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten (Nr. 55) Jan. 24. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 66) Jan. 27. Endr. i forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong (Nr. 67) Jan. 27. Endr. i forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. (Nr. 68) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 (Nr. 69) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 70) Jan. 28. Endr. i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (Nr. 71) Jan. 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 (Nr. 74) Jan. 29. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 75) Jan. 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 76) Jan. 29. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip (Nr. 77) Jan. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 78) Jan. 30. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 79) Jan. 30. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 82)

4 Jan. 31. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 83) Diverse 2013 Okt. 30. Ikrafttr. av forskrift 4. oktober 2013 nr om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) (Nr. 1738) Jan. 29. Rentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 72) Jan. 29. Normrentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved anvendelse av forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 73) Jan. 30. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2013 (Nr. 80) Jan. 30. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2013 (Nr. 81) Rettelser Nr. 18/2013 s (i forskrift 12. desember 2013 nr om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 16. des. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 11. mars 2014 Nr jan. Lov nr Lov om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) Prop.181 L ( ), Innst.48 L ( ), Lovvedtak 24 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 9. og 12. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 10. januar 2014 kl Endringer i følgende lov: 1 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). 2 Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). I I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer: I 108 annet ledd bokstav a går «71 annet ledd» og «124 første ledd» ut av listen. 108 tredje ledd skal lyde: Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som: a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven, b) forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending, eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon, c) forsettlig ved falske forespeilinger eller liknende utilbørlig atferd forleder en utlending til å reise inn i riket med sikte på å bosette seg her, d) forsettlig overlater til en annen pass, reisebevis for flyktninger, annet reisedokument eller liknende dokument som kan bli brukt som reisedokument, standardisert oppholdskort eller liknende kort, når vedkommende vet eller bør forstå at det kan bli brukt av en utlending til å reise inn i riket eller til en annen stat, e) forsettlig eller uaktsomt overtrer innreiseforbudet i 71 annet ledd eller 124 første ledd. 108 åttende ledd oppheves. Nåværende niende og tiende ledd blir åttende og niende ledd. II I lov 22. mai 1902 nr. 10 almindelig borgerlig straffelov gjøres følgende endringer: 342 første ledd bokstav a oppheves. Nåværende første ledd bokstav b, c og d blir bokstav a, b og c. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. III 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) Hjemmel: Fastsatt av høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole AS 16. desember 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Kunngjort 10. januar 2014 kl

6 17. des. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 18. juni 2013 nr. 757 om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) gjøres følgende endring: 32 skal lyde: 32. Vitnemål og karakterutskrift 32.1 Vitnemål utstedes etter alle avsluttede studier. Studiets faglige innhold beskrives i vitnemålet. For å kunne tildeles bachelor- eller mastergrad med vitnemål fra LDH må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høgskolen. Andre regler for avlagte studiepoeng gjelder ved mastergrader som tildeles i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Det skal fremgå av vitnemålet at det er tildelt i samarbeid med andre Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål Enkeltemner, kortere kurs eller ikke fullførte studier dokumenteres ved karakterutskrift På vitnemål og karakterutskrift skal det angis i hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført videreutdanning eller grad på nytt avlegger eksamen i emne eller fag som inngår i vedkommende studium, utstedes ny karakterutskrift Dersom en student har fått innpass for eksamen etter 6, punkt 6.3 i denne forskrift, skal det framgå av vitnemålet. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2014 II 17. des. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 17. desember 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 17. desember 2008 nr til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer: skal lyde: (1) Tillatelse til proviantering til fartøy, installasjoner og innretninger gis dersom fartøyet mv. enten a) går til utenlandsk havn, Svalbard eller Jan Mayen, b) har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor tollområdet på minst 14 dager, c) er fast installasjon eller er flyttbar innretning tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet, eller d) er fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet. Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet under bokstav b blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til proviantering. (2) For alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer som skal brukes av eller selges til besetning gjelder følgende begrensninger: a) 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent per person per uke, b) 2 liter drikk med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent per person per uke, og c) 25 gram tobakkvarer per person per døgn. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer for fartøy, installasjoner og innretninger som faller inn under første ledd bokstav c og d. Slik tillatelse kan likevel gis dersom disse også faller inn under første ledd bokstav a eller b skal lyde: Til norske fiske- og fangstfartøy som har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor tollområdet på minst 14 dager gis tillatelse til proviantering av mat-, drikke- og tobakkvarer til besetningens personlige bruk om bord. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer. Tillatelse til proviantering av tobakkvarer er begrenset til 25 gram per person per døgn. Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til proviantering. Endringene trer i kraft 1. januar II

7 23. des. Nr Norsk Lovtidend 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. 6. Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) gjøres følgende endring: 22 første ledd skal lyde: Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post. Forskriften trer i kraft 1. februar II 23. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 23. desember 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 16 og 17. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 1355/2013). Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11, kap. II nr. 31j, nr. 31o (forordning (EF) nr. 152/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 278/2012 og forordning (EU) nr. 51/2013), nr. 47, vedlegg II kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004 endret ved forordning (EF) nr. 776/2006, forordning (EF) nr. 180/2008, forordning (EF) nr. 301/2008, forordning (EF) nr. 737/2008, forordning (EF) nr. 1029/2008, forordning (EU) nr. 208/2011, forordning (EU) nr. 880/2011, forordning (EU) nr. 563/2012 og forordning (EU) nr. 72/2013), nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 41 og nr. 47 (forordning (EU) nr. 415/2013), vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013). 3 skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kapittel II nr. 47 og vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av vedtak 2006/504/EF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft 1. januar II

8 23. des. Nr Norsk Lovtidend Forordninger I forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) gjøres følgende endringer i den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 669/2009: Innledningsteksten skal lyde: Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel II nr. 47 og vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I og II til EØS-avtalen. Forordning (EF) nr. 669/2009 er konsolidert til og med endringer gjennomført ved forordning (EU) nr. 1355/2013. I konsolideringsoversikten tilføyes følgende: M16 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2013 av 17. desember 2013 Vedlegg I skal lyde: M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Vedlegg I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) KN-kode 1 Norske varenummer Opprinnelsesstat Risiko Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) Tørkede druer Afghanistan Okratoksin A 50 (vindruer) (Næringsmidler) Jordnøtter ; Brasil Aflatoksiner 10 (peanøtter), med skall Jordnøtter (peanøtter), uten skall ; Peanøttsmør Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/ konservert på annen måte ; ; ;

9 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) KN-kode 1 Norske varenummer (Fôrvarer og næringsmidler) Jordbær ; (Næringsmidler fryste) Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) 2 (Næringsmidler friske eller kjølte) Tørkede nudler ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex Opprinnelsesstat Kina Risiko Norovirus & Hepatitt A ex ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) 5 20 Kina Aluminium 10 (Næringsmidler) Pomelos ex ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske) Te, også tilsatt smaksstoffer (Næringsmidler) Auberginer ; ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ; ex Den dominikanske republikk Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og

10 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) Bitter melon (Momordica charantia) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Langbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) Pepperfrukter (søte og annet) (Capsicum spp.) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Appelsiner (friske eller tørkede) KN-kode 1 ex ; ex ex ; ex ; ex ; ; ex ; Norske varenummer ex ; ex ex ; ex ; ; ex ; ; ex Jordbær ; ; ; ; ; (Næringsmidler friske frukter) Pepperfrukter (søte og annet) (Capsicum spp.) ; ex ; ; ex Opprinnelsesstat Den dominikanske republikk Risiko LC-MS eller ved singelrestmetoder 6 Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Egypt Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ; ; ex ; ; ex Egypt Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder 8 Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

11 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste) Pepperfrukter (søte), hele (Capsicum annuum) Pepperfrukter (søte og annet), knust eller malt (Capsicum annuum) Pepperfrukter (annet enn søte), hele Capsicum annuum) Karri (Chiliprodukter) Muskat (Myristica fragrans) (Næringsmidler tørkede krydder) Muskat (Myristica fragrans) Næringsmidler tørkede krydder) Erter m/belg (uskallede) KN-kode 1 Norske varenummer Opprinnelsesstat Risiko ex India Aflatoksiner 10 ex ex ex ; ; ; ; Indonesia Aflatoksiner 20 ex ex Kenya Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Bønner m/belg (uskallede) ex ex ; ex (Næringsmidler friske eller kjølte) Mynte ex ex Marokko Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske urter) Tørkede bønner Nigeria Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

12 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) (Næringsmidler) Vannmelon (Egusi, Citrullus lanatus) frø og produkter framstilt av dette (Næringsmidler) Pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) KN-kode 1 ex ; ex ; ex Norske varenummer ex ; ex ; ex Opprinnelsesstat Risiko ved singelrestmetoder 11 Sierra Leone Aflatoksiner 50 ex ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske) Korianderblader ex ex Thailand Salmonella Basilikum (Holy ex ex basil, Sweet basil) Mynte ex ex (Næringsmidler friske urter) Korianderblader ex ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Basilikum (Holy basil, Sweet basil) (Næringsmidler friske urter) Langbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ex ex ; ex Auberginer ; ex (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) ex ; ex ; ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder 14 Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

13 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) Pepperfrukter (søte) (Capsicum annuum) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Tørkede druer (vindruer) KN-kode ; Norske varenummer ; ; Opprinnelsesstat Tyrkia Risiko Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Usbekistan Okratoksin A 50 (Næringsmidler) Korianderblader ex ex Vietnam Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Basilikum (Holy ex ex basil, Sweet basil) Mynte ex ex Persille ex ; ex (Næringsmidler friske urter) Okra ex ex Vietnam Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) (Næringsmidler friske) ex ex Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) 10 1 Når bare visse produkter i en underposisjon skal undersøkes, og det ikke finnes noen særskilt varenummer i tolltariffen, står det «ex» foran underposisjonen. KN-koden samsvarer med forordning (EU) nr. 927/2012 (EU-tolltariffen). 2 Arter av Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kjent som «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan». 3 Særlig rester av: klorfenapyr, fipronil (summen av fipronil + sulfon metabolitt (MB46136) uttrykt som fipronil), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), acetamiprid, dimetomorf, propikonazol. 4 Særlig rester av: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), paration-metyl (summen av paration-metyl og paraokson-metyl uttrykt som paration-metyl), fentoat, metidation

14 23. des. Nr Norsk Lovtidend 5 Særlig rester av: buprofezin, imidakloprid, fenvalerat og esfenvalerat (summen av RS & SR isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)). 6 Særlig rester av: amitraz (amitraz inkludert metabolitter inneholdende 2,4-dimetylanilin-gruppen uttrykt som amitraz), acefat, aldikarb (summen av aldikarb, dets sulfoksid og dets sulfon, uttrykt som aldikarb), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klorfenapyr, klorpyrifos, ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram, ziram), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol (summen av p, p' og o,p' isomerer), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), endosulfan (summen av alfa og beta isomerer og endosulfan-sulfat uttrykt som endosulfan), fenamidon, imidakloprid, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), metamidofos, metiokarb (summen av metiokarb og metiokarb sulfoksid og sulfon, uttrykt som metiokarb), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), monokrotofos, oksamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid. 7 Særlig rester av: karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), cyflutrin (cyflutrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), cyprodinil, diazinon, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioksonil, heksaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb (summen av metiokarb og metiokarb sulfoksid og sulfon, uttrykt som metiokarb), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), oksamyl, fentoat, tiofanatmetyl. 8 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), cyprokonazol, dikofol (summen av p, p' og o,p' isomerer), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz (summen av prokloraz og dens metabolitter inneholdende 2,4,6-triklorofenolgruppen, uttrykt som prokloraz), profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl, triforin. 9 Særlig rester av: dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), klorpyrifos, acefat, metamidofos, metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), diafentiuron, indoksakarb (summen av S & R isomerer). 10 Særlig rester av: klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), endosulfan (summen av alfa og beta isomerer og endosulfan-sulfat uttrykt som endosulfan), heksakonazol, paration-metyl (summen av paration-metyl og paraokson-metyl uttrykt som paration-metyl), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), flutriafol, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), flubendiamid, myklobutanil, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation). 11 Særlig rester av: diklorvos. 12 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), triazofos, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), profenofos, protiofos, etion, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), triforin, procymidon, formetanat (summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat(hydroklorid)). 13 Referansemetode EN/ISO 6579 eller annen sertifisert metode som er vurdert mot denne i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2073/ Særlig rester av: acefat, karbaryl, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), etion, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), metalaksyl og metalaksyl-m (metalaksyl inkludert andre isomerblandinger inkludert metalaksyl-m (summen av isomerer)), metamidofos, metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), monokrotofos, profenofos, protiofos, kvinalfos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), triazofos, dikrotofos, EPN, triforin. 15 Særlig rester av: metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), oksamyl, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klofentezin, diafentiuron, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), formetanat (summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat(hydroklorid)), malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), procymidon, tetradifon, tiofanatmetyl. 16 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3 hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klorpyrifos, profenofos, permetrin (summen av isomerer), heksakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil (summen av fipronil + sulfon metabolitt (MB46136) uttrykt som fipronil), propargit, flusilazol, fentoat, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), kvinalfos, pencykuron, metidation, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), fenbukonazol. M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 11. november 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 3. Deleg. av

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 15. april 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Mars. 4. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Utgitt 15. februar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Nov. 16. Lov

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsplassforskriften

Arbeidsplassforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702 Arbeidsplassforskriften Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1356. Sist endret ved forskrift av

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1356 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1922 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer