Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2014 Side 1 141 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 11. mars 2014

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Jan. 10. Lov nr. 1 om endr. i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)... 1 Jan. 10. Ikrafts. av lov 10. januar 2014 nr. 1 om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) (Nr. 14) Jan. 10. Utsatt ikrafts. av lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven kapittel 2 (bevillingsordning) (Nr. 15) Jan. 24. Ikrafts. av lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Nr. 53) Jan. 24. Deleg. av myndighet etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Nr. 54) Forskrifter 2013 Des. 17. Forskrift om studier og eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole (Nr. 1728) Jan. 1. Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen (Nr. 3) Jan. 2. Forskrift om etablering av fleksible områder i 2014 (Nr. 4) Jan. 3. Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild i 2014 (Nr. 7) Jan. 8. Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 (Nr. 11) Jan. 10. Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (Nr. 21) Jan. 15. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 28) Jan. 15. Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Nr. 29) Jan. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 31) Jan. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 (Nr. 32) Jan. 16. Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler (Nr. 34) Jan. 21. Forskrift om midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet i 2014 (Nr. 38) Jan. 28. Forskrift om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven (Nr. 56) Jan. 31. Forskrift om en tidsbegrenset forlengelse av arbeidsavklaringspenger utover maksimal stønadsperiode på fire år (Nr. 84) Endringsforskrifter 2013 Des. 16. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 1721)... 1 Des. 17. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1722)... 2 Des. 20. Endr. i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) (Nr. 1723)... 3 Des. 23. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 1724)... 3 Des. 30. Endr. i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (Nr. 1725) Des. 31. Endr. i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (Nr. 1726) Nov. 28. Endr. i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (Nr. 1727) Des. 20. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1734) Des. 20. Endr. i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Nr. 1739)... 28

3 2014 Jan. 2. Endr. i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 5) Jan. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 6) Jan. 7. Endr. i SI-forskriften (Nr. 8) Jan. 7. Endr. i førerkortforskriften (Nr. 9) Jan. 7. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 10) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (Nr. 12) Jan. 10. Endr. i forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer (Nr. 13) Jan. 10. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 20) Jan. 13. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 22) Jan. 14. Endr. i forskrift om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS (Nr. 23) Jan. 14. Endr. av liste over områder med sykdomsfri status for ILA (Nr. 24) Jan. 14. Endr. i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. (Nr. 25) Jan. 13. Endr. i forskrift om landtransport av farlig gods (Nr. 26) Jan. 15. Endr. i vedlegg til forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollprefranser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries GSP) (Nr. 27) Jan. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 30) Jan. 17. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (Nr. 35) Jan. 20. Endr. i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Nr. 36) Jan. 20. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 37) Jan. 21. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 39) Jan. 22. Endr. i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Nr. 40) Jan. 22. Endr. i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) (Nr. 41) Jan. 17. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 (Nr. 49) Jan. 20. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 50) Jan. 21. Endr. i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (Nr. 51) Jan. 24. Endr. i forskrift om fosterhjem (Nr. 52) Jan. 24. Endr. av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten (Nr. 55) Jan. 24. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 66) Jan. 27. Endr. i forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong (Nr. 67) Jan. 27. Endr. i forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. (Nr. 68) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 (Nr. 69) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 70) Jan. 28. Endr. i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (Nr. 71) Jan. 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 (Nr. 74) Jan. 29. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 75) Jan. 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 76) Jan. 29. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip (Nr. 77) Jan. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2014 (Nr. 78) Jan. 30. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 79) Jan. 30. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 82)

4 Jan. 31. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 83) Diverse 2013 Okt. 30. Ikrafttr. av forskrift 4. oktober 2013 nr om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) (Nr. 1738) Jan. 29. Rentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 72) Jan. 29. Normrentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved anvendelse av forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 73) Jan. 30. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2013 (Nr. 80) Jan. 30. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2013 (Nr. 81) Rettelser Nr. 18/2013 s (i forskrift 12. desember 2013 nr om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 16. des. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 11. mars 2014 Nr jan. Lov nr Lov om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) Prop.181 L ( ), Innst.48 L ( ), Lovvedtak 24 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 9. og 12. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 10. januar 2014 kl Endringer i følgende lov: 1 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). 2 Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). I I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer: I 108 annet ledd bokstav a går «71 annet ledd» og «124 første ledd» ut av listen. 108 tredje ledd skal lyde: Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som: a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven, b) forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending, eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon, c) forsettlig ved falske forespeilinger eller liknende utilbørlig atferd forleder en utlending til å reise inn i riket med sikte på å bosette seg her, d) forsettlig overlater til en annen pass, reisebevis for flyktninger, annet reisedokument eller liknende dokument som kan bli brukt som reisedokument, standardisert oppholdskort eller liknende kort, når vedkommende vet eller bør forstå at det kan bli brukt av en utlending til å reise inn i riket eller til en annen stat, e) forsettlig eller uaktsomt overtrer innreiseforbudet i 71 annet ledd eller 124 første ledd. 108 åttende ledd oppheves. Nåværende niende og tiende ledd blir åttende og niende ledd. II I lov 22. mai 1902 nr. 10 almindelig borgerlig straffelov gjøres følgende endringer: 342 første ledd bokstav a oppheves. Nåværende første ledd bokstav b, c og d blir bokstav a, b og c. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. III 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) Hjemmel: Fastsatt av høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole AS 16. desember 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Kunngjort 10. januar 2014 kl

6 17. des. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 18. juni 2013 nr. 757 om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) gjøres følgende endring: 32 skal lyde: 32. Vitnemål og karakterutskrift 32.1 Vitnemål utstedes etter alle avsluttede studier. Studiets faglige innhold beskrives i vitnemålet. For å kunne tildeles bachelor- eller mastergrad med vitnemål fra LDH må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høgskolen. Andre regler for avlagte studiepoeng gjelder ved mastergrader som tildeles i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Det skal fremgå av vitnemålet at det er tildelt i samarbeid med andre Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål Enkeltemner, kortere kurs eller ikke fullførte studier dokumenteres ved karakterutskrift På vitnemål og karakterutskrift skal det angis i hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført videreutdanning eller grad på nytt avlegger eksamen i emne eller fag som inngår i vedkommende studium, utstedes ny karakterutskrift Dersom en student har fått innpass for eksamen etter 6, punkt 6.3 i denne forskrift, skal det framgå av vitnemålet. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2014 II 17. des. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 17. desember 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 17. desember 2008 nr til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer: skal lyde: (1) Tillatelse til proviantering til fartøy, installasjoner og innretninger gis dersom fartøyet mv. enten a) går til utenlandsk havn, Svalbard eller Jan Mayen, b) har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor tollområdet på minst 14 dager, c) er fast installasjon eller er flyttbar innretning tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet, eller d) er fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet. Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet under bokstav b blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til proviantering. (2) For alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer som skal brukes av eller selges til besetning gjelder følgende begrensninger: a) 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent per person per uke, b) 2 liter drikk med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent per person per uke, og c) 25 gram tobakkvarer per person per døgn. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer for fartøy, installasjoner og innretninger som faller inn under første ledd bokstav c og d. Slik tillatelse kan likevel gis dersom disse også faller inn under første ledd bokstav a eller b skal lyde: Til norske fiske- og fangstfartøy som har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor tollområdet på minst 14 dager gis tillatelse til proviantering av mat-, drikke- og tobakkvarer til besetningens personlige bruk om bord. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer. Tillatelse til proviantering av tobakkvarer er begrenset til 25 gram per person per døgn. Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til proviantering. Endringene trer i kraft 1. januar II

7 23. des. Nr Norsk Lovtidend 20. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. 6. Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) gjøres følgende endring: 22 første ledd skal lyde: Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post. Forskriften trer i kraft 1. februar II 23. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 23. desember 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 16 og 17. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 1355/2013). Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11, kap. II nr. 31j, nr. 31o (forordning (EF) nr. 152/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 278/2012 og forordning (EU) nr. 51/2013), nr. 47, vedlegg II kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004 endret ved forordning (EF) nr. 776/2006, forordning (EF) nr. 180/2008, forordning (EF) nr. 301/2008, forordning (EF) nr. 737/2008, forordning (EF) nr. 1029/2008, forordning (EU) nr. 208/2011, forordning (EU) nr. 880/2011, forordning (EU) nr. 563/2012 og forordning (EU) nr. 72/2013), nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 41 og nr. 47 (forordning (EU) nr. 415/2013), vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013). 3 skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kapittel II nr. 47 og vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av vedtak 2006/504/EF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft 1. januar II

8 23. des. Nr Norsk Lovtidend Forordninger I forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) gjøres følgende endringer i den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 669/2009: Innledningsteksten skal lyde: Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel II nr. 47 og vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013 og forordning (EU) nr. 1355/2013) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I og II til EØS-avtalen. Forordning (EF) nr. 669/2009 er konsolidert til og med endringer gjennomført ved forordning (EU) nr. 1355/2013. I konsolideringsoversikten tilføyes følgende: M16 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2013 av 17. desember 2013 Vedlegg I skal lyde: M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Vedlegg I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) KN-kode 1 Norske varenummer Opprinnelsesstat Risiko Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) Tørkede druer Afghanistan Okratoksin A 50 (vindruer) (Næringsmidler) Jordnøtter ; Brasil Aflatoksiner 10 (peanøtter), med skall Jordnøtter (peanøtter), uten skall ; Peanøttsmør Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/ konservert på annen måte ; ; ;

9 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) KN-kode 1 Norske varenummer (Fôrvarer og næringsmidler) Jordbær ; (Næringsmidler fryste) Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) 2 (Næringsmidler friske eller kjølte) Tørkede nudler ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex Opprinnelsesstat Kina Risiko Norovirus & Hepatitt A ex ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) 5 20 Kina Aluminium 10 (Næringsmidler) Pomelos ex ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske) Te, også tilsatt smaksstoffer (Næringsmidler) Auberginer ; ex Kina Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ; ex Den dominikanske republikk Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og

10 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) Bitter melon (Momordica charantia) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Langbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) Pepperfrukter (søte og annet) (Capsicum spp.) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Appelsiner (friske eller tørkede) KN-kode 1 ex ; ex ex ; ex ; ex ; ; ex ; Norske varenummer ex ; ex ex ; ex ; ; ex ; ; ex Jordbær ; ; ; ; ; (Næringsmidler friske frukter) Pepperfrukter (søte og annet) (Capsicum spp.) ; ex ; ; ex Opprinnelsesstat Den dominikanske republikk Risiko LC-MS eller ved singelrestmetoder 6 Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Egypt Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder ; ; ex ; ; ex Egypt Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder 8 Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

11 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste) Pepperfrukter (søte), hele (Capsicum annuum) Pepperfrukter (søte og annet), knust eller malt (Capsicum annuum) Pepperfrukter (annet enn søte), hele Capsicum annuum) Karri (Chiliprodukter) Muskat (Myristica fragrans) (Næringsmidler tørkede krydder) Muskat (Myristica fragrans) Næringsmidler tørkede krydder) Erter m/belg (uskallede) KN-kode 1 Norske varenummer Opprinnelsesstat Risiko ex India Aflatoksiner 10 ex ex ex ; ; ; ; Indonesia Aflatoksiner 20 ex ex Kenya Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Bønner m/belg (uskallede) ex ex ; ex (Næringsmidler friske eller kjølte) Mynte ex ex Marokko Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske urter) Tørkede bønner Nigeria Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

12 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) (Næringsmidler) Vannmelon (Egusi, Citrullus lanatus) frø og produkter framstilt av dette (Næringsmidler) Pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) KN-kode 1 ex ; ex ; ex Norske varenummer ex ; ex ; ex Opprinnelsesstat Risiko ved singelrestmetoder 11 Sierra Leone Aflatoksiner 50 ex ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder (Næringsmidler friske) Korianderblader ex ex Thailand Salmonella Basilikum (Holy ex ex basil, Sweet basil) Mynte ex ex (Næringsmidler friske urter) Korianderblader ex ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Basilikum (Holy basil, Sweet basil) (Næringsmidler friske urter) Langbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) ex ex ex ; ex Auberginer ; ex (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) ex ; ex ; ex Thailand Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder 14 Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%)

13 23. des. Nr Norsk Lovtidend Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) Pepperfrukter (søte) (Capsicum annuum) (Næringsmidler friske, kjølte eller fryste grønnsaker) Tørkede druer (vindruer) KN-kode ; Norske varenummer ; ; Opprinnelsesstat Tyrkia Risiko Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Usbekistan Okratoksin A 50 (Næringsmidler) Korianderblader ex ex Vietnam Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Basilikum (Holy ex ex basil, Sweet basil) Mynte ex ex Persille ex ; ex (Næringsmidler friske urter) Okra ex ex Vietnam Rester av plantevernmidler, analysert ved multirestmetoder basert på GC-MS og LC-MS eller ved singelrestmetoder Pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) (Næringsmidler friske) ex ex Hyppighet av fysiske kontroller og identitetskontroller (%) 10 1 Når bare visse produkter i en underposisjon skal undersøkes, og det ikke finnes noen særskilt varenummer i tolltariffen, står det «ex» foran underposisjonen. KN-koden samsvarer med forordning (EU) nr. 927/2012 (EU-tolltariffen). 2 Arter av Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kjent som «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan». 3 Særlig rester av: klorfenapyr, fipronil (summen av fipronil + sulfon metabolitt (MB46136) uttrykt som fipronil), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), acetamiprid, dimetomorf, propikonazol. 4 Særlig rester av: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), paration-metyl (summen av paration-metyl og paraokson-metyl uttrykt som paration-metyl), fentoat, metidation

14 23. des. Nr Norsk Lovtidend 5 Særlig rester av: buprofezin, imidakloprid, fenvalerat og esfenvalerat (summen av RS & SR isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)). 6 Særlig rester av: amitraz (amitraz inkludert metabolitter inneholdende 2,4-dimetylanilin-gruppen uttrykt som amitraz), acefat, aldikarb (summen av aldikarb, dets sulfoksid og dets sulfon, uttrykt som aldikarb), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klorfenapyr, klorpyrifos, ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram, ziram), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol (summen av p, p' og o,p' isomerer), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), endosulfan (summen av alfa og beta isomerer og endosulfan-sulfat uttrykt som endosulfan), fenamidon, imidakloprid, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), metamidofos, metiokarb (summen av metiokarb og metiokarb sulfoksid og sulfon, uttrykt som metiokarb), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), monokrotofos, oksamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid. 7 Særlig rester av: karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), cyflutrin (cyflutrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), cyprodinil, diazinon, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioksonil, heksaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb (summen av metiokarb og metiokarb sulfoksid og sulfon, uttrykt som metiokarb), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), oksamyl, fentoat, tiofanatmetyl. 8 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), cyprokonazol, dikofol (summen av p, p' og o,p' isomerer), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz (summen av prokloraz og dens metabolitter inneholdende 2,4,6-triklorofenolgruppen, uttrykt som prokloraz), profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl, triforin. 9 Særlig rester av: dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), klorpyrifos, acefat, metamidofos, metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), diafentiuron, indoksakarb (summen av S & R isomerer). 10 Særlig rester av: klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), endosulfan (summen av alfa og beta isomerer og endosulfan-sulfat uttrykt som endosulfan), heksakonazol, paration-metyl (summen av paration-metyl og paraokson-metyl uttrykt som paration-metyl), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), flutriafol, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), flubendiamid, myklobutanil, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation). 11 Særlig rester av: diklorvos. 12 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), triazofos, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), profenofos, protiofos, etion, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), triforin, procymidon, formetanat (summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat(hydroklorid)). 13 Referansemetode EN/ISO 6579 eller annen sertifisert metode som er vurdert mot denne i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2073/ Særlig rester av: acefat, karbaryl, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), karbofuran (summen av karbofuran og 3-hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), etion, malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), metalaksyl og metalaksyl-m (metalaksyl inkludert andre isomerblandinger inkludert metalaksyl-m (summen av isomerer)), metamidofos, metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), monokrotofos, profenofos, protiofos, kvinalfos, triadimefon og triadimenol (summen av triadimefon og triadimenol), triazofos, dikrotofos, EPN, triforin. 15 Særlig rester av: metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), oksamyl, karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klofentezin, diafentiuron, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), formetanat (summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat(hydroklorid)), malation (summen av malation og malokson uttrykt som malation), procymidon, tetradifon, tiofanatmetyl. 16 Særlig rester av: karbofuran (summen av karbofuran og 3 hydroksy-karbofuran uttrykt som karbofuran), karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim), klorpyrifos, profenofos, permetrin (summen av isomerer), heksakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil (summen av fipronil + sulfon metabolitt (MB46136) uttrykt som fipronil), propargit, flusilazol, fentoat, cypermetrin (cypermetrin inkludert andre isomerblandinger (summen av isomerer)), metomyl og tiodikarb (summen av metomyl og tiodikarb uttrykt som metomyl), kvinalfos, pencykuron, metidation, dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat), fenbukonazol. M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

15 30. des. Nr Norsk Lovtidend 30. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 30. desember 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 1 3 tredje ledd, 1 4 første ledd, 3 1 siste ledd, 3 2 siste ledd, 4 1 siste ledd, 4 4 siste ledd og 4 5 sjette og syvende ledd. Kunngjort 10. januar 2014 kl I I forskrift 6. desember 2011 nr om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) gjøres følgende endringer: 1 2 fjerde ledd første punktum skal lyde: Forskriftens 4 4, 10 1, 10 2, 10 3, 13 1, 13 2, 13 3, 13 4, 25 1 og 27 4 samt kapitlene 5, 17, 20, 24, 26, 28 og 29 gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften 6 bokstav e. 1 3 nr. 3 skal lyde: Bestemmelsene i kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk, gjelder ikke: a) vernepliktige og militære tjenestemenn i Forsvaret som utfører dykkevirksomhet som militær aktivitet b) tjenestemenn i politiets beredskapstropp når dykkingen utøves i tjenesten c) forskere og helsepersonell som arbeider i trykkammer. 1 4 nr. 4 skal lyde: 4) arvestoffskadelige kjemikalier: stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som arvestoffskadelige (mutagene) i forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), stoffblandinger som er sammensatt av ett eller flere av stoffene som nevnt i første strekpunkt, når konsentrasjonen av ett eller flere av stoffene oppfyller de krav til konsentrasjonsgrenser for klassifisering av en stoffblanding som arvestoffskadelig i forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 1 4 nr. 29 første punktum skal lyde: 29) kreftfremkallende kjemikalier og prosesser: kjemikalier som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende i forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 2 1 andre ledd første punktum skal lyde: Stoffkartoteket skal for de tre gruppene som nevnes nedenfor, inneholde følgende informasjon: Gruppe 1) For kjemikalier som omfattes av artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH, skal det foreligge et sikkerhetsdatablad med eventuelle vedlegg iht. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften). Innledningen i 2 1 andre ledd andre punktum skal lyde: Gruppe 2) For farlige kjemikalier som ikke omfattes av gruppe 1 og 3, skal det foreligge et informasjonsblad som minst skal inneholde følgende opplysninger: Overskriften til 3 6 skal lyde: 3 6. Informasjon til arbeidstakerne om resultatene av måling av forurensing i arbeidsatmosfæren 3 14 skal lyde: Sand og annet blåsemiddel Sand og annet blåsemiddel som skal brukes til sandblåsing skal være i samsvar med kravene i forskrift om tiltaksog grenseverdier. Overskriften til 3 20 skal lyde: Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for farlige kjemikalier 3 20 tredje ledd første punktum skal lyde: Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege før arbeidstakeren begynner arbeidet med farlige kjemikalier, og deretter med regelmessige mellomrom.

16 30. des. Nr Norsk Lovtidend 4 9 første ledd første punktum skal lyde: Dersom grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier overskrides, skal arbeidsgiveren straks søke etter årsakene til overskridelsen og umiddelbart iverksette forebyggende tiltak og vernetiltak for å bedre situasjonen andre ledd første punktum skal lyde: Helseundersøkelse skal utføres av kompetent lege, og foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor de kan bli eksponert for støv med asbestfiber. Ny 5 3 skal lyde: 5 3. Opplæring i varmt arbeid Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i a) arbeidsmetoder b) bruk av arbeidsutstyr c) bruk av personlig verneutstyr. Ny 5 4 skal lyde: 5 4. Informasjon om risikoen ved varmt arbeid Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid og verneombudet får løpende informasjon om a) helsefarer og ulykkesrisiko b) nødvendige vernetiltak c) resultater fra målinger av arbeidsatmosfæren d) hvilke særskilte tiltak som til enhver tid er satt i verk. Nåværende 5 3 blir 5 5 og skal lyde: 5 5. Planlegging og iverksetting av tiltak ved varmt arbeid Arbeidsgiver skal planlegge arbeidsoperasjoner hvor det nyttes varme (varmt arbeid). Ved planleggingen skal man i størst mulig grad unngå arbeid i trange rom eller situasjoner hvor det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig ventilasjon. Varmt arbeid skal ikke utføres i rom hvor det finnes damper av klorerte løsemidler. Overflatebehandling, arbeidsmetoder, tilsettmateriale, rengjøring m.m. skal velges slik at luftforurensningen, så langt det er praktisk mulig, reduseres. Det må dokumenteres at slike forhold er vurdert som grunnlag for nødvendige tiltak, herunder valg av verneutstyr. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid er vernet mot skadelig stråling, farlig elektrisk spenning, sprut mv. Nåværende 5 4 til 5 6 blir 5 6 til siste ledd oppheves tredje ledd første punktum skal lyde: Egnet helseundersøkelse skal utføres av kompetent helsepersonell før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom. Ny 8 1 skal lyde: 8 1. Opplæring i arbeid ved avløpsanlegg Personer som arbeider ved avløpsanlegg skal ha opplæring i organisering av arbeidet, arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler. Opplæringen skal kunne dokumenteres. Nåværende 8 1 til 8 4 blir 8 2 til andre ledd skal lyde: Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får løpende informasjon om a) farer de er utsatt for ved å bruke arbeidsutstyret, blant annet farer ved uregelmessigheter som kan oppstå b) hvilke forholdsregler de erfaringsmessig må ta ved bruk av arbeidsutstyret c) farer som skyldes arbeidsutstyr i nærheten d) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten tredje ledd oppheves skal lyde: Fare fra gjenstander som faller eller slynges ut Arbeidsutstyr som medfører fare på grunn av fallende gjenstander eller utslyngning av deler, skal være utstyrt med egnede sikkerhetsinnretninger som gir vern mot den fare det gjelder.

17 30. des. Nr Norsk Lovtidend 14 3 skal lyde: Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for støy eller mekaniske vibrasjoner Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for støy eller mekaniske vibrasjoner, og verneombudet får opplæring om a) trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskade b) når det er behov for å bruke hørselsvern og hvordan det skal brukes andre ledd skal lyde: Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om a) risikovurderingen som er foretatt og tiltakene som er satt i verk b) tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen c) måleresultatene d) risikoen knyttet til støy og vibrasjoner, hvordan tegn på skader kan oppdages og hvordan de skal rapporteres e) under hvilke vilkår de har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen f) risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret kan medføre. Overskriften til skal lyde: Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for hørselsskadelige arbeidsforhold fjerde ledd skal lyde: Helseundersøkelsen skal utføres av, eller under kontroll av kompetent lege. Legen avgjør ut fra arbeidstakerens helsetilstand og eksponeringens type, nivå og varighet, innholdet i undersøkelsen og hvor hyppig arbeidstakeren skal undersøkes tredje ledd skal lyde: Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Legen avgjør ut fra arbeidstakerens helsetilstand og eksponeringens type, nivå og varighet, innholdet i undersøkelsen og hvor hyppig arbeidstakeren skal undersøkes fjerde ledd skal lyde: Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Arbeidsgiveren skal sørge for at legen har alle eksponeringsopplysninger som kan være av betydning for helseundersøkelsen skal lyde: Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for kunstig optisk stråling Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for kunstig optisk stråling, og verneombudet får opplæring om a) sikre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering b) riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr skal lyde: Informasjon om risiko i tilknytning til kunstig optisk stråling Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om a) risikovurderingen som er foretatt og de tiltak som er iverksatt b) grenseverdiene for eksponering c) vurdering, beregning og måling etter 16 2 d) hvordan helseskadelige virkninger av eksponering oppdages og rapporteres e) under hvilke vilkår arbeidstakerne har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen f) mulig helsefare som kunstig optisk stråling kan medføre fjerde ledd skal lyde: Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Legen avgjør ut fra arbeidstakerens helsetilstand og eksponeringens type, nivå og varighet, innholdet i undersøkelsen og hvor hyppig arbeidstakeren skal undersøkes. Kapittel 17 skal lyde: Kapittel 17. Arbeid i høyden Planlegging av arbeid i høyden Arbeid som krever bruk av stillas, stiger, takbruer o.l., skal planlegges slik at oppsetting av og arbeid på innretningen skal foregå i samsvar med kapitlet her og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2 1, 7 1 og 10 1, slik at sikkerheten ivaretas Krav til opplæring av stillasbygger Før en arbeidstaker settes til selvstendig arbeid med å bygge stillas som er høyere enn 5 m, skal arbeidsgiveren påse at arbeidstakeren har:

18 30. des. Nr Norsk Lovtidend a) minst 6 måneders praksis i en virksomhet som bruker stillas i arbeidet b) 36 timers teoretisk opplæring c) 72 timers praktisk øvelse. Opplæringen skal ta hensyn til mulige farer som arbeidet kan medføre og særlig til a) forståelsen av planer for montering, demontering eller endringer av stillaset b) risikoen og sikkerheten ved montering, demontering eller endringer av stillaset c) tiltak for å redusere risikoen for at personer og gjenstander kan falle d) sikkerhetstiltak ved væromslag som kan påvirke stillasets sikkerhet e) tillatte belastninger. Det skal gis opplæring i systemstillas og rullestillas og bruk av rør og koblinger. Ved bygging og riving av trestillas skal det gis nødvendig tilleggsopplæring. Opplæringen skal omfatte mulige farer som arbeidet kan medføre og relevante bestemmelser for de forskjellige konstruksjonene. En arbeidstaker under opplæring kan bare montere eller demontere stillas som er høyere enn 5 m når vedkommende er under nødvendig tilsyn. En stillasarbeider som er under opplæring skal alltid arbeide under tilsyn av erfaren stillasbygger ved arbeid på stillas til vanns og andre stillas som medfører spesiell fare eller er spesielt vanskelig Krav til opplæring og kvalifisert tilsyn ved montering, demontering eller store endringer av stillaser Montering, demontering eller store endringer av stillaser skal utføres av arbeidstakere som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring under tilsyn av en kvalifisert person. Personen som har tilsynet og de berørte arbeidstakerne skal ha tilgang til monteringsveiledningen etter 17 4 og eventuelle instruksjoner i den Veiledning for montering, bruk og demontering av stillaser En kvalifisert person som kjenner stillasets kompleksitet, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Veiledningen kan utformes som en generell plan, med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne får nødvendige instruksjoner i bruken av stillaset. Arbeidsgiveren skal sørge for at stillasmontører får monteringsveiledning og skriftlig arbeidsinstruks. Krav om å bruke egnet personlig verneutstyr under monteringsarbeid skal nevnes særskilt Krav til arbeid i høyden Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte under tilfredsstillende ergonomiske forhold og fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig skal arbeidsgiveren velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden. Arbeid på stillas, tak eller andre konstruksjoner, skal ha sikret atkomst dit arbeidet skal utføres, åpninger skal være forsvarlig tildekket eller sikret med rekkverk etter arbeidsplassforskriften 2 22 og 6 5, og materiell og arbeidsutstyr skal fordeles og brukes slik at konstruksjonen ikke overbelastes. Arbeidsgiveren skal velge arbeidsutstyr som er dimensjonert for arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger, slik at arbeidstakerne kan forflytte seg uten fare. Atkomstveien skal tilpasses hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, atkomstveiens høyde og hvor lenge den er i bruk. Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon. Forflytning mellom atkomstvei og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer skal ikke medføre risiko for fall. Det skal monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig. Innretningene skal være utformet for å være sikre nok til å hindre eller stoppe fall og hindre at arbeidstakerne skades. Rekkverk eller andre kollektive fallsikringsinnretninger kan bare opphøre på atkomststeder med stiger eller trapper Spesielle faremomenter På steder med spesielle faremomenter, for eksempel trafikk, strømførende ledninger eller rasfare, skal særlige sikringstiltak iverksettes før stillas eller stige settes opp. Midlertidig arbeid i høyden skal ikke utføres når værforholdene innebærer en risiko for arbeidstakernes sikkerhet og helse Midlertidig fjerning av kollektiv fallsikringsinnretning Når det i forbindelse med en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne et rekkverk eller annen kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven endelig eller midlertidig er avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen Kontroll og rapport for kontroll av stillas Arbeidsgiveren skal sørge for at stillaset kontrolleres før det tas i bruk. Så lenge det er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal stillaset kontrolleres før det tas i bruk. Arbeidsgiveren skal sørge for at kontrollen blir gjennomført på en faglig tilfredsstillende måte. Feil eller mangler ved stillaset skal rettes før det tas i bruk.

19 30. des. Nr Norsk Lovtidend Arbeidsgiveren skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas med gulv som er høyere enn 5 m over underlaget. Rapporten skal inneholde opplysninger om hvem som foretar kontroll, vedkommendes arbeidsgiver, stillasets leverandør og eventuelt utleier, tekniske opplysninger og opplysninger om manglene som er funnet. Den som har utført kontrollen, skal undertegne rapporten. Rapporten skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bruke stillaset og for Arbeidstilsynet Generelt om stillasutstyr og montering Stillasdelene skal være hensiktsmessige for montering, bruk, demontering og lagring. Stillaset skal monteres og demonteres i henhold til monteringsveiledning. Ingen del av stillaset skal kunne løsne utilsiktet under bruk Tiltak ved demontering av stillas Det skal iverksettes tiltak som sikrer at stillas demonteres eller endres på en forsvarlig måte Stabilitet og dimensjonering av stillas Stillaset skal være stabilt. Stillasgulvenes dimensjoner, form og plassering skal være tilpasset arbeidets karakter og belastningen arbeidet medfører, og bidra til at arbeid og forflytning skjer på en sikker måte. Stillaser skal ikke belastes mer enn den gjeldende belastningsklasse etter produsentforskriften Styrke- og stabilitetsberegning for stillaser Stillaset skal ha nødvendig styrke og stabilitet for den høyeste belastningen som er tillatt. Dersom dimensjonsberegningen for stillaset ikke er tilgjengelig eller ikke inneholder informasjon om de planlagte oppstillingene, skal stillaset monteres i henhold til en allment anerkjent standardmodell eller det skal gjøres en styrkeog stabilitetsberegning. Dersom dette ikke fremgår av monteringsveiledningen, skal utkragende og hengende stillas beregnes før de settes opp, selv om det brukes typegodkjente komponenter. I beregningene skal det brukes spesifikasjoner om materialer og innfestingsdetaljer som skal dokumenteres sammen med beregningene. Beregningene skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet Atkomst og sikker bruk av stillas Atkomsten til stillaset skal være sikker, bekvem og hensiktsmessig. Det skal gis tilstrekkelig plass for brukere, verktøy og materialer. Arbeidet skal kunne utføres i arbeidsstillinger som ikke gir uheldige fysiske belastninger. Ved kortvarige arbeider kan stige brukes som atkomst. Den skal være forsvarlig festet. Når det brukes en tilnærmet vertikal stige som atkomst til gulv som er høyere enn 3,5 m, skal stigen være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5 m. Arbeidstakerne skal kunne bevege seg uten risiko for å henge fast i eller støte mot innstikkende eller nedhengende stillasdeler eller gjenstander på stillaset Vedlikehold av stillas Stillaskomponenter må lett kunne rengjøres og vedlikeholdes. Skader som kan føre til brudd skal kontrolleres. Alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært brukt. Materialer og utstyr som ikke er tilfredsstillende, skal merkes tydelig eller gjøres ubrukelige for stillasformål. Komponenter som er skadet, skal repareres før de lagres sammen med uskadet materiell Dimensjonering av stillaser og rekkverk Stillasdelene, blant annet rekkverk ved etasjeskillere og lignende, skal beregnes slik at komponenter og det ferdige stillaset får tilfredsstillende styrke. Det samme gjelder ved beregningen av vindkrefter som påvirker et stillas. Trematerialer til et stillas skal velges og beregnes slik at det ferdige stillaset får tilfredsstillende styrke. Rør av stål og aluminium som brukes til bærende deler i et stillas, skal ha tilstrekkelig tykke vegger slik at de ikke blir skadet av stillasklemmer. Forankringene skal dimensjoneres etter vindkrefter, både på langs og på tvers av stillaset. Dimensjoneringen av forankringene skal dokumenteres. Det skal kompenseres for dynamiske krefter av løfteanordninger og arbeidsmaskiner mv. ved å gi de maksimale statiske belastningene fra disse et tillegg på 50 prosent av maksimal løfteevne Stillasgulv Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Det skal ikke være farlige mellomrom mellom delene som utgjør stillasgulvet og de loddrette kollektive fallsikringsinnretningene, for eksempel rekkverk. Stillasgulv skal festes forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten vippeender. Gulvene skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og være tilstrekkelig tette, slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet. De skal være tilstrekkelig stive til å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og trygghet. Åpninger skal være sikret med rekkverk eller solid tildekking Tekniske krav til stillas og stillasmateriell Trematerialer skal være umalte og ikke skadet av tidligere bruk.

20 30. des. Nr Norsk Lovtidend Skjøter på spirer, bjelker og avstivninger skal kunne overføre de trykk- og strekkpåkjenninger stillaset er beregnet for. Komponentene skal ikke ha større ujevnheter i overflaten, rustangrep eller deformasjoner. Alle sammenkoplinger skal være låst ved bruk slik at de ikke kan løsne utilsiktet. Koplinger skal monteres slik at styrken blir best mulig. Knekter som monteres på stendere av trevirke må ikke monteres høyere enn 5 m. Stenderne skal være uten skjøter. Knekter og stendere av trevirke skal ha dimensjoner på minst 95 mm x 95 mm. Stenderne skal avstives forsvarlig mot utknekking Tekniske krav til utkragende og hengende stillas Utkragende og hengende stillas som er bygget på utliggerbjelker, skal være sikret ved at utliggerbjelkene er forsvarlig stemplet, boltet eller surret fast. Det kan også brukes motvekt som skal dimensjoneres etter maksimal vekt av stillaset og nyttelast med en sikkerhet på 2,5 mot velting. Motvekter skal festes forsvarlig til bjelkene Rullestillas Rullestillas skal ha innretning som hindrer at stillaset beveger seg når det brukes. Hjul på rullestillas skal ikke kunne løsne utilsiktet Bruk av rullestillas Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende når det flyttes og brukes. Hvis stillaset ikke er løftet opp av støttelabber, skal alle hjulene ha god kontakt med underlaget når det brukes. Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å oppholde seg på rullestillas når det flyttes. Gjenstander på stillaset skal fjernes eller sikres mot å falle ned, før stillaset flyttes Fundamentering av stillaser Stillas skal være solid understøttet. Det skal benyttes underlagsplanker eller lignende som har tilstrekkelig stor bæreflate til at trykket mot underlaget ikke blir for stort. Der det forekommer setninger etter at stillaset er satt opp, skal dette straks kompenseres ved oppforing eller ved å bruke justerbare ben. De bærende delene i stillaset skal være sikret mot utglidning Forankring av stillaser Festemidler for forankringene skal kunne brukes til det materialet støttekonstruksjonen er laget av. Et stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende, skal forankres ved å feste eller stage stillaset i en stiv konstruksjon, for eksempel vegg eller i bakken. Stillas skal ha tilstrekkelige forankringer, slik at det sikres mot velting eller utknekking. Det skal brukes forankringer som tåler en kraft på minst 80 kg når stillaset er satt opp. Dersom dette kravet ikke med sikkerhet kan oppfylles, skal typiske forankringer prøves med 30 prosent høyere belastning enn de beregnes for. Antallet forankringer skal justeres i samsvar med prøveresultatet. Dersom det ved beregningen av forankringer forutsettes høyere kraft per forankring enn 80 kg, skal det kunne dokumenteres at festemidlene med innfestingen, forankringsstagene og stillaskonstruksjonen tåler belastningen. Konstruksjonen som stillaset er forankret i, skal tåle summen av alle belastningene som forankringene er beregnet for. Forankringene skal festes i spirene eller rammene så nær knutepunktene med lengdebjelkene, eventuelt med horisontalavstiverne, som mulig. Forankringene skal kunne ta opp både strekk og trykk. Det skal vanligvis plasseres en forankringsrekke i høyde med de øverste lengdebjelkene Avstivning av stillaser Et stillas skal stives av med diagonalstag eller tilsvarende støtter både i horisontalplan og vertikalplan i tverr- og lengderetningene Tilpasning av stillaser Et stillas skal tilpasses de forskjellige konstruksjonene der det er forutsatt brukt, slik at det ikke oppstår åpninger som kan medføre fare i arbeidsgulvet eller i rekkverket Stillasavslutning mot tak Når et stillas avsluttes mot taket eller mot toppen av andre konstruksjoner, skal det tas hensyn til hva det skal brukes til, slik at de som skal arbeide fra stillaset eller bruke det som atkomst, ikke blir utsatt for skader ved fall Brannfare når et stillas dekkes til Når et stillas dekkes til, skal det dekkes til med brannhemmende materialer hvis en brann vil kunne sperre rømningsveiene Transportåpninger i et stillas Materiell og utstyr skal normalt kunne føres gjennom eller inn på stillaset uten at viktige konstruksjonsdeler må flyttes eller demonteres.

Kapittel 17. Arbeid i høyden

Kapittel 17. Arbeid i høyden 1 av 10 14.02.2012 14:13 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 17. Arbeid i høyden 17-1. Krav til opplæring av

Detaljer

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) 2016/443).

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) 2016/443). Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 29. mars

Detaljer

Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2013 Side 2291 2458 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 11. november 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 3. Deleg. av

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Nr. 3 2011 Side 355-469 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2011 Side 355-469 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2011 Side 355-469 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 6. mai 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mars 25. Lov nr. 7 om endr.

Detaljer

FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak

FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak Seite 1 von 10 FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. DATO: FOR-1989-04-14-335 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Dir. for arbeidstilsynet PUBLISERT: I

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0400.ggr OJ L 119/14, p. 44-56 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 400/2014 of 22 April 2014 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2015, 2016 and 2017 to

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Arbeidstilsynets time Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Arbeidstilsynet Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Arbeidstilsynet kan ikke se at denne tydeliggjøringen vil få økonomiskeg administrative konsekvenser.

Arbeidstilsynet kan ikke se at denne tydeliggjøringen vil få økonomiskeg administrative konsekvenser. A 39 10-7 Krav til sakkyndig person 10-8 Stempling og merking 10-9 Underkjennelse av trykkluftflasker 10-10 Kontrollbevis 10-11 Fortegnelse over kontrollert utstyr 10-12 Krav til fyllingsanlegg 10-13 Skriftlig

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Utførelse av arbeid, Best. nr. 703 Kapittel 17 Arbeid i høyden

Utførelse av arbeid, Best. nr. 703 Kapittel 17 Arbeid i høyden Utførelse av arbeid, Best. nr. 703 Kapittel 17 Arbeid i høyden Fastsatt av Arbeidsdepartementet Gjelder fra 01.01.2016 1 17-1 Risikovurdering og krav til arbeid i høyden Risikovurderingen skal særlig ta

Detaljer

SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS-sjef Knut-Arne Johnsen, Veidekke SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BYGG REIS DEG 2011 Eksempler fra MODUL 19 Sikker bruk av stillaser, stiger og arbeid i høyden 2 3 Innhold 1. Hvorfor opplæring? Uønskede

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27 0000 102917 GRTID F#2FBE82.book Page 3 Tuesday, February 19, 2013 1:52 PM Innhold Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).................................................

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1-2006 RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2006

TERTIALRAPPORT 1-2006 RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2006 TERTIALRAPPORT 1-2006 RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2006 FORORD For å forbedre informasjonen til bransje og forbruker, vil alle resultatene fra Mattilsynets overvåkingsprogram

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

Bruk av arbeidsutstyr

Bruk av arbeidsutstyr best.nr. 555 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1998, nr. 608 Sist endret 13. september 2004. Bruk av arbeidsutstyr ARBEIDSTILSYNET Utgitt juli 1998 Direktoratet for

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler 2003

Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler 2003 Rapport Desember 2004 Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler 2003 Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler 2003 Mattilsynet 2004 2 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 Summary

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

INNHOLD. FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

INNHOLD. FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr DATO: FOR-1998-06-26-608 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Dir. for arbeidstilsynet PUBLISERT: Avd I 1998 781 IKRAFTTREDELSE: 1998-06-26

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1359 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Endringsforskrift 2009

Endringsforskrift 2009 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 1. oktober 2009 i medhold av lov 29.

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer