Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Waldemarhøy Møtedato: Møtetid: 18:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. Frivilligsentralen i Ski starter møtet med å avvikle sitt årsmøte. Mette Skrikerud vil deretter gi en omvisning på Waldemarhøy med de endringer i bruken de nå har. TIL BEHANDLING: OK-4/13 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT I SKI KOMMUNES GRUNNSKOLER - JF OPPLÆRINGSLOVENS 2-9 Høringsuttalelser fra KFAU og Kommunalt elevråd vil bli ettersendt utvalgets medlemmer pr. e-post. OK-5/13 HØRING - LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Ski, J. Kristian Bjerke Leder

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur OK-1/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012 Sakliste OK-2/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET OK-3/13 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT I SKI KOMMUNES SKOLER, JF OPPLÆRINGSLOVENS 2-9, RUNDSKRIV UDIR OG FORSKRIFT Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder J. Kristian Bjerke H Nestleder Ola Øygard PP Medlem Aud Flesner H Medlem Andre Kvakkestad FRP Medlem Berit Rødsand H Medlem Lise Vistnes FO KRF Medlem Rune Sletner AP Medlem Anja Bjørlo Rismyhr AP Medlem Gunn-Anita Uthus AP Medlem Vetle Bo Saga AP Medlem Camilla Edi Hille V Varamedlem Espen Reian (FRP) Lise Vistnes 11 av 11 representanter var tilstede i møtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Protokollen fra ble godkjent. Fra administrasjonen møtte Kjell-Arne Ekeberg og Enid Ninni Øyjordet Christensen og rektor v/ Hebekk skole Ingunn Lind Bjørhei. Utlevert i møtet: Melding om vedtak, Sak 1/13 i Rådet for Likestilling av Melding om vedtak, Sak 2/13 i Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede Møtet startet med følgende orientering: En redegjørelse om lærersituasjonen i Ski kommune og nivå på fagutdanningen på lærerne, v/ kommunalsjef Kjell-Arne Ekeberg. Ny leder for Ski Idrettsråd, Vidar M. Nordby, orienterte om hvordan Ski Idrettsråd ønsker å arbeide fremover, om fokusområder og hva de ønsker å prioritere.

17 OK-1/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012 Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Rådmannen forutsetter at skolene og skolens samarbeidspartnere fortsatt skal arbeide for best mulig læringsutbytte for elevene i Ski kommune i tråd med nasjonale og lokale føringer Utvalg for Oppvekst og Kulturs behandling: Det ble etterspurt en oversikt over tiltak på de forskjellige skolene og hvilken effekt det har hatt. Viktigheten av å følge elevene og resultatene over tid ble også påpekt. Høyre fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: «Resultatene av nasjonale prøver legges ut på skolens hjemmeside, etter at saken har vært behandlet i kommunestyret.» Votering: Forslag til vedtak, Punkt 1 og 2 tiltres enstemmig. Høyres forslag til nytt punk 3: 5 stemmer for (3H, 1V, 1PP) 6 stemmer mot (4AP, 2FRP) forslaget falt. Utvalg for Oppvekst og Kulturs innstilling til kommunestyret er: 1. Saken tas til orientering 2. Rådmannen forutsetter at skolene og skolens samarbeidspartnere fortsatt skal arbeide for best mulig læringsutbytte for elevene i Ski kommune i tråd med nasjonale og lokale føringer OK-2/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET Forslag til vedtak: 1. Forslag til tilstandsrapport tas til orientering 2. Tilstandsrapport legges inn på Utdanningsdirektoratets nettside, som Ski kommunes rapport Utvalg for Oppvekst og Kulturs behandling: Høyre fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: «Rapporten legges ut på skolens hjemmeside etter behandling i kommunestyret.» Votering: Forslag til vedtak, Punkt 1 og 2 tiltres enstemmig. Høyres forslag til nytt punk 3: 5 stemmer for (3H, 1V, 1PP) 6 stemmer mot (4AP, 2FRP) forslaget falt. Utvalg for Oppvekst og Kulturs innstilling til kommunestyret er: 1. Forslag til tilstandsrapport tas til orientering 2. Tilstandsrapport legges inn på Utdanningsdirektoratets nettside, som Ski kommunes rapport Side 2

18 OK-3/13 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT I SKI KOMMUNES SKOLER, JF OPPLÆRINGSLOVENS 2-9, RUNDSKRIV UDIR OG FORSKRIFT Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering med de endringer som er innarbeidet. 2. Skolene reviderer sine lokale ordensreglement, slik at disse er i tråd med kommunal forskrift. Utvalg for Oppvekst og Kulturs behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Forslaget til kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes skoler sendes ut på høring, og saken kommer tilbake for vedtak på neste møte i Utvalg for Oppvekst og Kultur. Votering: André Kvakkestads forslag tiltres enstemmig. Utvalg for Oppvekst og Kulturs vedtak er: Forslaget til kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes skoler sendes ut på høring, og saken kommer tilbake for vedtak på neste møte i Utvalg for Oppvekst og Kultur. Avslutningsvis: Rektor ved Hebekk skole, Ingunn Lind Bjørhei, orienterte om skolen, situasjonen ang plass/bygninger og hvordan de arbeider, bl.a. med PALS. Verdiene til Hebekk skole er Ansvar, Omsorg, Respekt, i tillegg til Åpenhet som er politikerbestemt. Kjell-Arne Ekeberg orienterte til slutt om trafikksituasjonen på Hebekk skole. Side 3

19 Saksbehandler: Kjell-Arne Ekeberg Arknr.: A20 &00 Arkivsak: 13/575-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 4/ KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT I SKI KOMMUNES GRUNNSKOLER - JF OPPLÆRINGSLOVENS 2-9 Forslag til vedtak: 1. Vedlagte reviderte forslag til Kommunal forskrift for ordensreglement gjelder fra dags dato. 2. Skolene reviderer sine lokale ordensreglement, slik at disse er i tråd med kommunal forskrift. Ingress/hovedbudskap: Hver skole skal ha et ordensreglement. Det er skoleeier som fastsetter hvilke rettigheter og plikter, som skal tas inn i ordensreglementet. Det forutsettes at bestemmelsene er innenfor lovverket og i tråd med menneskerettighetene. For at en skole skal ha mulighet til å reagere på brudd på ordensreglementet, må ordensreglementet også inneholde bestemmelser om hvilke tiltak og hvilke rutiner, som skal benyttes ved eventuelle brudd. Korrigerende tiltak / refsingstiltak skal være akseptable i henhold til gjeldende lovverk. Det er ikke tillat å benytte andre korrigerende tiltak / refsingstiltak enn de som er nevnt i ordensreglementet. Det er en rivende utvikling mht. mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett etc. Det har også vært saker i media omkring negativ bruk av disse og skolenes håndtering av dette, særlig at enkelte skoler i landet har beslaglagt mobiltelefoner i flere dager. Presiseringer av lovverk viser at dette ikke er lovlig. Det er ikke anledning til å beslaglegge eks. mobiltelefoner utover skoletid, da skolen ikke kan treffe tiltak som berører elevenes fritid. Det er videre hensiktsmessig regelmessig å ta kommunalt ordensreglement opp til vurdering og justering. Se nedenfor med tanke på konkretisering av anbefalte endringer / justeringer. Saksopplysninger: Følgende ønskes innlemmet i kommunal retningslinje som felles minimum for ordensreglement for grunnskolene i Ski. På følgende områder er det anbefalt justeringer: o Skolene kan anbefale bruk av hjelm, men kan ikke kreve bruk av dette på skolevei. Det er foresatte som er ansvarlig for elevenes bruk av hjelm på skolevei. o Det vurderes at det å ta med farlige gjenstander, kniver og våpen skal være forbudt o Det vurderes at det å ransake elever ikke er skolens ansvar. Ved skjellig mistanke om straffbare forhold, kontaktes politiet, som vurderer veien videre. Skolene opplever stadig større bruk av mobiltelefoner og digitale medier. Det har vært gjort juridiske avklaringer mht. hvordan skolene kan håndtere negativ bruk av disse Ved bruk av mobiltelefoni og digitale medier anbefales følgende innarbeidet i den kommunale forskriften: Vedrørende bruk av mobiltelefoner o Elever skal ikke bruke mobiltelefon i undervisningstida, det gjelder også for kroppsøving og i garderober. o Ved prøver og under eksamen skal mobiltelefonene samles inn på anvist sted. o Brudd på reglementet vil føre til at mobiltelefonen blir beslaglagt for resten av timen eller skoledagen. Side 2

20 3 Vedrørende bruk av digitale medier o Digitale medier, som private mobiltelefoner, nettbrett eller bærbar PC, skal i undervisningstida kun brukes til faglig arbeid, etter avtale med lærer. o Elevene skal ha respekt for andres eiendeler og skal ikke gå inn på andres digitale medier uten tillatelse fra eieren. o Ved prøver og eksamen er det ikke tillatt å benytte private, digitale medier. Konsekvenser på brudd av ordensreglement ved bruk av mobil og digitale medier, er også innarbeidet i forskriften. I alvorlige tilfeller hvor mobiltelefonen er benyttet til eksempelvis å ta nakenbilder av medelever i skoletida, og disse er distribuert på nettet, vil eleven bli politianmeldt. Brudd på reglementet kan også føre til nedsatt karakter i orden/oppførsel. Vurdering: Rådmannen vurderer at nevnte endringer vil være forebygge uheldig bruk av mobiltelefon og digitale medier i kommunens skoler. Rådmannen vil påpeke at det er viktig at skolene håndhever bruk av mobiltelefon og digitale medier på en forskriftsmessig måte. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen vurderer at justering av kommunal retningslinje om felles minimum for ordensreglement for grunnskolene i Ski kan gjennomføres uten økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Rådmannen vurderer at justeringene er hensiktsmessige med tanke på å møte de utfordringer man har begynt å se ved bruk av mobiltelefoner, nettbrett og digitale medier. Elever i kommunen vil få veiledning i nettvett. Tiltaket med ordensreglement vil kunne virke preventivt på negativ bruk. Videre vil lik praktisering blant skolene i Ski kunne medføre gode undervisningsforhold med færre forstyrrelser og avbrudd, og dermed bedre læringstrykk og økt læringsutbytte for elevene. Konklusjon: Rådmannen vurderer at justerte retningslinjer vil ha en preventiv virkning. For å få klare retningslinjer for håndtering av brudd på ordensreglement er det nødvendig å justere Kommunal forskrift for ordensreglement slik at skolene i kommunen har et ordensreglement som følger lover og retningslinjer på området. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til kommunal retningslinje for ordensreglement

21 Saksbehandler: Janne Roven Arknr.: B65 &13 Arkivsak: 13/325-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 5/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / HØRING - LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Forslag til vedtak: 1. Høringsuttalelsen vedtas. Pedagogisk virksomhet sender høringsuttalelsen til Utdanningsdirektoratet innen fristen 10. april. Ingress/hovedbudskap: Saken omhandler Utdanningsdirektoratets høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven knyttet til lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Hensikten med forslaget er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for lokalt gitt muntlig eksamen, og dermed legge til grunn for en mer enhetlig nasjonal praksis. Saksopplysninger: Det har vist seg at det er store variasjoner i hvordan lokalt gitt muntlig eksamen gjennomføres, noe som medfører forskjellsbehandling av elever som kommer opp til lokalt gitt muntlig eksamen. Det er en del variasjon i hvorvidt forhåndsforberedte presentasjoner legges til grunn for vurdering og at elevene får ulik tid til forberedelse etter at de har blitt orientert om hvilket fag de skal ta muntlig eksamen i. Tydeligere regler vil være viktig for elevens rettssikkerhet og skal bidra til mer likebehandling uavhengig av hvilken skole eleven går på. I vurdering av forslag til endring vil det være viktig å balansere elevenes rettssikkerhet og likebehandling opp mot hensyn til lokal handlefrihet. Direktoratet ber om høringsinstansens syn på følgende: 1. Om de foreslåtte endringene vil kunne bidra til en mer enhetlig praksis. 2. Om det bør fastsettes nasjonalt om muntlig eksamen skal gjennomføres med eller uten forberedelsesdel. Dersom det skal fastsettes nasjonalt om eksamen skal gjennomføres med forberedelsesdel Om høringsinstansen støtter at innholdet i forberedelsesdelen presiseres og at forberedelsesdelen begrenses til én skoledag? Om høringsinstansen støtter at det forskriftsfestes et forbud mot at muntlig eksamen gjennomføres på mandager? Om det bør forskriftsfestes at elevene ikke skal bruke eksamenstiden til å holde en presentasjon? Om det bør fastsettes at eksamen skal gjennomføres uten hjelpemidler, heller ikke elevens egne notater? Om det bør forskriftsfestes en plikt til å utarbeide lokale retningslinjer for muntlig eksamen? Vurdering: Rådmannen mener at de foreslåtte endringene vil kunne bidra til en mer enhetlig praksis og at hensynet til elevenes rettssikkerhet veier tyngre enn hensynet til lokal handlefrihet i dette tilfellet. Det bør fastsettes nasjonalt at muntlig eksamen skal gjennomføres med en forberedelsesdel. Rådmannen støtter at innholdet i forberedelsesdelen presiseres og at forberedelsesdelen begrenses til én skoledag. Rådmannen støtter også at det forskriftsfestes et forbud mot at muntlig eksamen gjennomføres på mandager og at elevene ikke skal bruke eksamenstiden til å holde en presentasjon. Side 4

22 5 Rådmannen vurderer at eksamen skal gjennomføres uten medbrakte hjelpemidler, men at tavle/flippover kan benyttes av elevene. En plikt til å utarbeide lokale retningslinjer for muntlig eksamen bør forskriftsfestets. Økonomiske konsekvenser: Forslaget antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Anses ikke relevant i denne saken. Konklusjon: Høringsforslaget om å legge til rette for en mer enhetlig nasjonal praksis for lokal gitt muntlig eksamen støttes av hensyn til elevenes likebehandling og rettssikkerhet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef

23 Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler - jf. Opplæringslovens 2-9 og gjeldende forskrift Den enkelte kommune skal ha ordensreglement, som en forskrift. Den enkelte skoles ordensreglement kan i tillegg ha egne regler. Elever og deres foresatte skal involveres i prosessen med utforming av skoleregler og klasseregler Ordensreglementet skal behandles årlig i skolens ulike rådsorgan, herunder elevråd og FAU og vedtas som forskrift i skolens brukerråd (samarbeidsutvalget). Ordensreglement, som forskrift, kan ikke endres uten nytt vedtak i skolens brukerutvalg, dog kan det legges inn en dispensasjonsmulighet delegert til rektor. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene/foresatte. Skolen kan ikke benytte andre refsingstiltak enn de som står nevnt i skolens ordensreglement. Mål og felles grunnlag Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og sikre at elever, foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet skal fremme godt arbeidsmiljø, fremme gode arbeidsvaner, god orden, ivareta elevenes helse og for å bevare skolens materielle og fysiske miljø for derigjennom å bidra til gode læringsresultater jf. Opplæringslova kapittel 9a. Ordensreglementet skal fremme lovlydighet, og skape tydelighet, forutsigbarhet og likebehandling for elever i den kommunale grunnskolen og SFO i Ski. Skolens ordensreglement er en del av grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel på alle trinn, og for fastsetting av karakterer på ungdomstrinnet. Det gis ikke fritak for vurdering med karakterer i orden og oppførsel. Ordensreglementet til den enkelte grunnskole i Ski skal bygge på forannevnte Mål og felles grunnlag, og skal tydeliggjøre: 1. Hva som ikke er tillatt. 2. Hvem som gjør hva ved regelbruddet. 3. Prosedyre ved evt. enkeltvedtak etc. Minimum følgende regler gjelder for alle skoler og SFO i Ski kommunes eie. I tillegg til de elementer som skal være med, kan den enkelte skole selv ta med andre regler, alt etter hva rektor ønsker å ha med, og som rektor får tilslutning til i skolens rådsorganer. Slike eventuelle tilføyelser skal være innenfor gjeldende lovverk og forskrifter. Alle skal anbefales og veiledes i å utvise god oppførsel på veien til SFO og skole. Ved bruk av sykkel, skal hjelm anbefales fra skolens ledelse. Det er foresatte som er ansvarlig for elevenes bruk av hjelm på skolevei. Alle skal oppleve trygghet i skoledagen. Ingen skal utsettes for og/eller utsette andre for fare eller krenkende atferd.

24 Alle skal møte presis til timene, ha med seg nødvendig materiell og være godt forberedt Alle skal gi hverandre arbeidsro i timene generelt og ved gjennomføring av prøver, tentamener og eksamener spesielt Alle skal ta godt vare på skolens og hverandres utstyr og eiendom Eleven og barna i SFO skal ta godt vare på sine eiendeler. Skolen har ikke ansvar for verdigjenstander, som elever tar med på skolen/sfo, så sant ikke disse skal brukes i læringsaktiviteter. Se ellers kommunalt fastsatte regler for erstatning ved skade på tøy mv. Elevene skal ikke forlate skolens område i skole- og SFO-tid, uten etter nærmere avtale med kontaktlærer eller skolens ledelse Farlige og/eller forstyrrende gjenstander som kniver, våpen og lignende er forbudt på skolen/sfo Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolen/sfo. Ingen skal krenke andre i ord eller handlinger. Mobbing, vold, trusler og rasistisk atferd skal ikke forekomme (se også punktene under mht bruk av mobiltelefoner og/eller digitale medier) Særlig vedrørende bruk av mobiltelefoner: o Elever skal ikke bruke mobiltelefoner i undervisningstida, det gjelder også for kroppsøving og i garderober o o Ved prøver og under eksamen skal mobiltelefonene samles inn på anvist sted Brudd på reglementet vil føre til at mobiltelefonen blir beslaglagt for resten av timen eller skoledagen Særlig vedrørende bruk av digitale medier: o Digitale medier, som private mobiltelefoner, nettbrett eller bærbar PC, skal i undervisningstida kun brukes til faglig arbeid, etter avtale med lærer o o Elevene skal ha respekt for andres eiendeler og skal ikke gå inn på andres digitale medier uten tillatelse fra eieren Ved prøver og eksamen er det ikke tillatt å benytte private, digitale medier 2

25 Konsekvenser ved brudd på reglene Siden reaksjoner på brudd av ordensreglement skal vise til bestemmelser i skolens ordensreglement, må reglementet være tilstrekkelig detaljert. Klage på reaksjonen skal først behandles av rektor, og eventuelt deretter av rådmannen. Ved opprettholdelse av klage, skal den sendes Fylkesmanne i Oslo og Akershus. Avhengig av alvorlighetsgraden vil følgende tiltak bli vurdert: Samtale elev, lærer, og eventuelt undervisningsinspektør eller rektor Samtale elev, foresatte og lærer, og eventuelt undervisningsinspektør eller rektor Skriftlig melding til foresatte Bortvisning fra eksamen - etter å ha fått advarsel jf. Forskrift til Opplæringslova 3-36 Utvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen jf. Opplæringsloven 2-10 Utvisning fra undervisningen: vises bort fra undervisningen i inntil tre dager (for elever på trinn) jf. Opplæringslova 2-10 Nedsatt orden/oppførsel jf. Forskrift til Opplæringslova 3-6 Overføring til annen klasse/gruppe alternativt tilbud innenfor skolens ramme Overføring til annen skole i kommunen jf. Opplæringsloven 8-1 Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven Alvorlige tilfeller hvor en elev har gått inn på andres digitale medier og distribuert privat innhold, kan føre til politianmeldelse Politianmeldelse ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler / vold mot enkeltpersoner, rasistisk atferd mv. Politiet kontaktes og anmeldelse vurderes ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av/eller medbrakte rusmidler / våpen. Politiet vurderer behov for, og gjennomfører eventuell ransakelse eller lignende NB: NB: Fysisk refsing eller annen krenkende behandling skal ikke brukes. Skolen har ikke anledning til å gå inn på den beslaglagte telefonen for å se på aktiviteter som anropslogg, bilder, tekstmeldinger og lignende. Slik kontroll vil i så fall være en sak for politiet i forbindelse med eventuell anmeldelse av forholdet. 3

26 Prosedyre ved enkeltvedtak Før det blir tatt avgjørelse om refsing, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, og foreldre/foresatte skal være varslet. Rektor treffer enkeltvedtak om bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg, før enkeltvedtaket fattes og foresatte skal være varslet. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal en også ha vurdert å bruke andre hjelpeeller refsingstiltak. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Ved mobbing, trakassering mv., skal rektor treffe et enkeltvedtak, der det beskrives kort hva eleven har gjort, og hvilke sanksjon rektor iverksetter, og hvilken regel i skolens ordensreglement eleven har brutt. Sanksjonen som rektor ilegger, skal i det skriftlige vedtaket relateres til opplæringslovens 2-10, og relevante bestemmelser i skolens ordensreglement. Rektor skal likeledes treffe et enkeltvedtak knyttet til den som mener seg forulempet, der hendingen beskrives kort, og hvilke tiltak rektor vil iverksette for å unngå at eleven utsettes for noe liknende på nytt. NB: Ved enkeltvedtak gjelder Forvaltningslovens regler. Referanser Lenke til Opplæringsloven: Lenke til forskrift av 1. juli 2009 til Opplæringsloven: Se spesielt 3-6, 3-7, 3-9, 3-15, 3-16,3-19,3-39,3-41 og Lenke til rundskriv med henvisning til Opplæringsloven: Lenker til Forvaltningsloven: Se spesielt kap IV 16, 17, 18, kap. V 23, 24, 25, 27 og kap. VI

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013 Sakliste OK-21/13 HØRING - KULTURSKOLETILBUD - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV OK-22/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Ordensreglement for Gauldal videregående skole.

Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). 5.12 (IKT-reglement) sist gang revidert våren 2015 (FT sak 5/15). Gjeldende fra 1. august 2015 1. Generelt om

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer