Årsrapport Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling."

Transkript

1 Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

2

3

4

5 Resultatregnskap for 2013 Resultatregnskap Morselskap Konsern Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 0 0 Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: Omsetningsrelaterte spillkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Avsetning til tap / - reversering tap , 14 Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnad Driftsresultat FINANSINNTEKTER og FINANSKOSTNADER Finansinntekter , 11 -Nedskrivning aksjer i datter / +reversering nedskrivning Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer: Overført til udekket tap Sum overføringer -0,04-0,25 19 Resultat pr aksje (ordinært/utvannet) 19-0,01 0,05 Totalresultat Poster som vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder 0 0 Omregningsdifferanser valuta Totalresultat som tilordnes aksjonærene Side 4

6 Balanse pr. 31. desember 2013 Balanse pr Morselskap Konsern Note Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Programvare og lisenser Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Inventar Data- og kommunikasjonsutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Aksjer i datterselskaper og egenkapitaltilskudd Uttlån 3, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varelager Fordringer Kundefordringer Fordringer prosessører Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 5

7

8 Endring i egenkapitalen pr. 31. desember 2013 Oppstilling over endringer i egenkapital Endring i konsernset egenkapital Aksjekapital Overkurs Udekket tap SUM Pr Omregningsdifferanser IB opptjent egenkapital Ecom Solutions GmbH, ut av konsern Årets resultat Disponert til utbytte Avsatt utbytte Pr Endring i morselskapets egenkapital Aksjekapital Overkurs Udekket tap SUM Pr Årets resultat Disponert til utbytte Avsatt utbytte Pr Side 7

9 Kontantstrømoppstilling for 2013 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Justeringer på netto resultat 0 0 Betalbar skatt Avsetning tap på fordringer Nedskrivning på aksjer - / reversering av nedskrivning til antatt markedsverdi Avskrivninger på inventar Avskrivninger på programvare og lisenser Netto justeringer på resultat Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 0 0 Endringer i fordringer på prosessører Endringer i fordringer fra andre Endringer i kundefordringer/skyldig kunder Endringer i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Investeringer i anleggsmidler Investeringer i programvare og lisenser Investeringer/egenkapitaltilskudd i selskaper / salg andeler(+) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Utlån Egenkapital transaksjoner Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endringer i kontanter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Tilført kontanter ved periodens begynnelse IB kontantbeholdning Ecom S. GmbH, ut av konsern Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekviale Endringer i kontanter Kontantbeholdning pr Side 8

10 Noter til årsregnskapet 2013 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Konsernregnskapet og selskapsregnskapet for Playsafe Holding AS er er avlagt i samsvar med EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder (IFRS International Financial Reporting Standards) og tilhørende fortolkninger, samt de norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven. Det er kun tatt i bruk standarder som har trådt i kraft for regnskap med avslutningsdato 31. desember Selskapet er notert på Norges Fondsmeglerfrobundets OTC A - liste og har hovedkontor i Sandefjord. Konsernregnskapet for Playsafe Holding AS for 2013 er vedtatt av styret den 19. mai Selskapets noter er utarbeidet ved at måling av eiendeler og gjeld er basert på historisk kost og hvor aktuelt vurdert i forhold til virkelige verdier pr balansedagen. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Selskapets regnskapsprinsipper betinger av at ledelsen utøver skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note. Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskaps-periode, med unntak av de endringene i IFRS som er blitt implementert av konsernet i inneværende regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer som har vært relevant for konsernet i IFRS med virkning for 2013-regnskapet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap. Implementering av nye regnskapsstandarder og fortolkninger: Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2013-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirking på konsernet. Følgende endringer har vært relevante for konsernet i IFRS med virkning for regnskapet : IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Endringene i IAS 1 innebærer at postene i oppstillingen over andre inntekter og kostnader (OCI) skal grupperes i to kategorier. Poster som kan bli reklassifisert til resultatet på et fremtidig tidspunkt (for eksempel netto gevinst ved sikring av nettoinvestering, omregningsdifferanser ved omregning av utenlandsk virksomhet til presentasjonsvaluta, netto endring i kontantstrømsikring og netto gevinst eller tap på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg) skal presenteres separat fra poster som aldri vil bli reklassifisert (for eksempel aktuarmessige gevinster og tap knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger). Endringene har kun betydning for presentasjon og har ikke hatt virkning på konsernets finansielle stilling eller resultat Følgende vedtatte standarder og fortolkninger er implementert fra 1. januar 2013, men får liten eller ingen innvirkning på konsernregnskapet IFRS 13 Måling av virkelig verdi Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser som andre standarder krever eller tillater målt til virkelig verdi. Generell informasjon Konsernet består av det norske holdingselskapet Playsafe Holding AS og de heleide datterselskapene Playsafe Holding BV i Nederland og Ecom Solutions GmbH i Østerike (avviklet/konkurs i 2014). Playsafe Holding BV fungerer som holdingselskap og som eier døtrene Ecom Enterprise NV på de Nederlanske Antiller i Curacao og Playsafe IT Service SA i Sør-Afrika. Det er i Ecom Enterprises NV all drift, dvs. lisensinntekter fra softwaresalg og inntekter fra landbaserte terminalvirksomheten foregår. Gruppen har lisens til å drive spillvirksomhet fra Curacao, Nederlanske Antiller. Konsernets virksomhet er delt i 3 forretningsområder: 1: Utvikling/salg av programvare 2: Salg og drift av spillterminaler i Europa 3: Eierskap til og nyetablering av Actionpoker.com (etter salget av kundene til Julian International Holding Inc.). Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, hvor inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene og operatør. Playsafe IT Service SA har stått for all teknisk utvikling og drift i Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser samlet resultat og finansiell stilling for Playsafe Holding AS og datterselskaper som om det var en økonomisk enhet. Konsernregnskapet omfatter alle selskaper hvor Playsafe Holding AS direkte eller indirekte eier mer enn 50% av stemmeberettigede aksjer, eller på annen måte har bestemmende innflytelse. Det konsoliderte regnskapet gjelder for Playsafe Holding AS og datterselsakpet Playsafe Holding BV med døtrene Ecom Enterprise N.V.og Playsafe IT Service SA. Datterselskapet Ecom Solutions GmbH er justert ut av konsolideringen i 2013 da det er under avvikling. Alle selskapene følger samme regnskapsår og de samme regnskapsprinsippene. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Konserntransaksjoner, mellomværende og andre interne forhold er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator for verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Selskaper som er kjøpt i året er konsolidert i resultatregnskapet fra kjøpstidspunktet. Tilsvarende vil selskaper som avhendes i løpet av året kun bli konsolidert frem til salgstidspunktet. Side 9

11 Noter til årsregnskapet 2013 Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direktekostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt (der det er aktuelt) fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. For konsernet forøvrig er funksjonell valuta i USD dollar og Euro. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk i transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Endring i virkelig verdi på likvide verdipapirer i utenlandsk valuta klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i omregningsdifferanser som skyldes endring i amortisert kost på verdipapirer og annen endring i balanseført verdi av verdipapirer. Omregningsdifferanser resultatføres, og annen endring i balanseført verdi føres direkte i egenkapitalen. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av gevinst og tap ved vurdering av virkelig verdi. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultat, blir resultatført som en del av gevinst og tap ved virkelig verdi vurdering. Omregning av resultatposter fra funksjonell valuta til presentasjonsvaluta skjer til gjennomsnittskurs månedlig. Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten, og omregnes til balansedagens kurs. Segmentinformasjon Konsernets primærsegment er salg av lisensinntekter fra softwaresalg og landbaserte terminalvirksomhet. Geografisk segment er virksomheten avgrenset til spill over hele verden, ret note 10. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, og inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene og operatør. Inntektsføring Selskapets inntekter består hovedsaklig fra lisensinntekter fra softwaresalg og landbaserte terminalvirksomhet. Selskapet tilbakefører tidligere avsetninger til tap først når innbetalinger er mottatt. Den landbaserte terminalvirksomheten foregår slik at deltakerne kjøper innsats med forhåndbetalte verdikort slik at de kan delta med det innestående beløpet på sine respektive kort. Selskapet får kun provisjon på omsatt beløp, og deltar ikke i virksomheten. Inntektene periodiseres til transaksjonstidspunktet og bokføres etter hvert som inntektene anses som opptjent og innvunnet. Kostnadsføring Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet hvor kommersialisering over den periode de er forventet å gi økonomiske fordeler, men ikke mer enn 10 år. Utgifter som balanseføres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. Nærstående parter To parter er nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutnigner. Relasjoner mellom nærstående må anses som normalt i forretningsvirksomhet. Nærstående er imidlertid i posisjon til å gjøre transaksjoner med selskapet som ikke ville blitt gjort mellom uavhengige parter. Et selskaps resultat og finansielle stilling kan derfor i prinsippet bli påvirket av et nærstående forhold, selv om det i realiteten ikke har vært noen transkasjoner med nærstående. Eksistensen av nærstående forhold kan være tilstrekkelig til å influere oppfatningen av selskapets andre transaksjoner. Viser til note 3 for oversikt med transksjoner med nærstående. Side 10

12 Noter til årsregnskapet 2013 Immaterielle eiendeler Programvare og lisenser Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen, vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp beregnes og regnskapsføres som identifiserbare immaterielle eiendeler. Konsernet har kun immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid målt til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningen foretas med lineær metode over estimert levetid, normalt 3-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Når balanseført verdi overstiger estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningstest utføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Goodwill Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Til dette bruker vi estimat på resultat før avskrivning. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler som består av datamaskiner, kontorinventar og finansiell leasing, og måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmidlet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler, blir balanseført. Anleggsmidlene avskrives lineært over 3-10 år. Avskrivningsperiode og-metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på et driftsmiddel overstiger estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningstest utføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Konsernet regnskapsfører kostnad for bonus etter kontraktsmessige forpliktelser. Egenkapital Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt. Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller ved pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsenhet, inngår også som omregningsdifferanse. Ved avhendelse av utenlandsenhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Finansiell leasing Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leieavtale. Konsernets finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant avdragsdel på utestående balanseførte leieforpliktelser. Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Den del av leieforpliktelsen som forfaller innen 12 måneder fra balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige leieforpliktelser klassifiseres som langsiktig. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid, eller leieperiode dersom denne er kortere. Leieavtaler der den vesentlige del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden, normalt 3 år. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende ved at fradrag for avsetning for inntrufne tap er hensyntatt. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell skjønnsmessig vurdering av de enkelte fordringene. Skattekostnad/utsattskatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt/skattefordel er den skatten som er knyttet til det akkumulerte resultatet, og som kommer til betaling/fradrag i senere perioder. Skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier innenfor samme skatteregime er presentert netto. Beregningen er gjort etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det kan sannsynliggjøres at foretaket ved fremtidig inntjening eller ved realistiske skattetilpasninger vil kunne utnytte fordelen. Nominell verdi er benyttet til beregning av utsatt skatt. Skatteeffekter av egenkapitaltransaksjoner føres direkte i egenkapitalen. Side 11

13 Noter til årsregnskapet 2013 Opsjoner Selskapets styre og ledelse har ingen opsjoner pr Det er utstedte opsjoner opsjoner på tilsammen 1,5 millioner aksjer i selskapet som er tildelt 7 utenlandske nøkkelpersoner. Innløsningskursen på opsjonene er fastsatt til 60 øre pr. aksje og løpetiden er 4 år. Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser kostnadsføres i den grad forpliktelsen er kvantifiserbar og et tap anses som sannsynlig. Vesentlige hendelser opplyses om i note eller styrets årsberetning. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere periodens resultat med et eid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden (med fradrag for selskapets egne aksjer). Ved beregning av utvannet resultat per aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer(eksklusiv selskapets egne aksjer) med alle opsjoner som har potensielle utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt, med regnes mot aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i regnskapet er kontanter og bankinnskudd. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig i vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. Note 2 Lønnskostnader Morselskap Konsern Lønnskostnader Referanse Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre personal kostnader Management fee SUM Årsverk Antall ansatte pr. 31. desember Ytelser til ledende ansatte / godtgjørelser og sty Daglig leder PSH AS - lønn Daglig leders styrehonorar Styrehonorar og godtgjørelse innrapportert og utbe Styrehonorar tilsvarer det som er utbetalt og innberettet i 2013 for det enkelte styremedlem som vedrørte Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales kr i styrehonorarer i 2014, noe som tilsvarer fjorårets honorar og avsetningen i PSH AS pr årsslutt. Side 12

14 Noter til årsregnskapet Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utover revisjon Sum godtgjørelse til valgt revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 gjelder i hovedsak arbeid utført i 2013 vedrørende 2012-regnskapet for Playsafe Holding AS og andre konsernselskaper. Beløpene er ekskl. mva. Revisor for utenlandske enheter og ikke revisjonspliktig enhet De utenlandske datterselskapene i Nederland og De Nederlanske Antiller er revidert av Baker Tilly Curacao NV, Playsafe IT Services SA er ikke lenger revisjonspliktig som følge av endret lovverk i Sør-Afrika. Ecom Solutions GmbH har ikke revisjonsplikt. Selskapet er under avvikling i Obligatorisk tjenesterpensjon Morselskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 Opplysninger om nærstående parter Det vises for øvrig til note 16 for oversikt over posisjon og eierandel (direkte eller indirekte) de nærstående har hatt med Playsafe Holding konsernet i Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter Konsernledelse og styret - honorar og andre refusjoner ref Atle W. Bie Johansen (AWBJ), daglig leder og styremedlem 1) John Afseth, styrets leder 2) Christian Fredrik Petersen (styremedlem) 2) Ben W. Johansen (BWJ) 3) Playsafe Norway AS (Deleiet av AWBJ/BWJ) 4) ) For 2012: I beløpet inngår kr for styrehonorar 2010 og 2011 utbetalt i For øvrig gjelder beløpet mottatt lønn fra PSH AS, samt honorar fra ECOM Enterprise NV. For 2013: Kr ,- gjelder lønn/styrehonorar, kr ,- gjelder uttak i datterselskap til dekning av lønn og reiseutgifter, kr ,- gjelder feriepenger og kr ,- gjelder kjøregodtgjørelse 2) For 2012: Beløpet gjelder styrehonorar for 2010 og 2011 utbetalt i For 2013: Styrehonorar fastsatt av selskapets generalforsamling (Kr ,- til styreleder, kr ,- til styremedlemmer (20% avkorting til styremedlemmer ansatt i selskapet) 3) For 2013: Kr ,- gjelder lønn/konsulenthonorar, kr ,- gjelder uttak i datterselskap til dekning av lønn og reiseutgifter, og kr ,- gjelder feriepenger. 4) For 2012: Beløpet gjelder kjøp av varer (primært hardware og utstyr) For 2013: Gjelder refusjon av utlegg i.f.m. reiser m.v. Utestående pr AWBJ og BWJ har utestående hhv. USD 207,197 og USD 179,764 (2012: hhv. USD 253,800 og USD 249,611). Beløpene gjelder lønn og reiseutlegg som er kostnadsført i tidligere perioder, men ikke utbetalt. Beløpet er klassifisert som kortsiktig gjeld hos PSH BV/ECOM Enterprise NV pr Det er avsatt kr pr i Playsafe Holding AS til styrehonorar for Avsetningen er lik som pr Datterselskapet Ecom Solutions GmbH er under avvikling i Lånet (inkl påløpte renter beregnet med 4 %) fra PSH BV er nedskrevet til null i Side 13

15 Noter til årsregnskapet 2013 Note 4 Aksjer og egenkapitaltilskudd Selskap Endring Antall aksjer Pålydende Eierandel Kostpris Playsafe Holding B.V.(Nederland) % Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapital Tilbakebetalt egenkapital Tilbakebetalt egenkapital Sum kostpris aksjer og egenkapitaltilskudd Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Reversert nedskrivning i Nedskrivning verdi av aksjene i Sum nedskrevet verdi av aksjene pr. 31. desember Netto bokført verdi av aksjene pr. 31. desember Aksjene i Playsafe Holding BV er vurdert av selskapets styre ut i fra gjenommsnittlig verdiveiet kurs på aksjene i Playsafe Holding AS for 2013 med 32,8 øre per aksje i Aksjene i Ecom Solutions GmbH er nedskrevet til null og er inkludert i verdien presentert ovenfor. Note 5 Goodwill og virksomhetsammenslutning Virksomhetssammenslutning Det har ikke vært virksomhetssammenslutninger i perioden Nyervet og salg av goodwill i 2013 Selskapet har ikke ervervet goodwill i Note 6 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Data -og kommunikasjons Inventar Programvare -og SUM utstyr lisenser og utvikling Anskaffelsekost pr Tilgang Avgang Omregningsdifferanser Anskaffelskost pr Akk.avskrivninger pr Akk.avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsperiode år 10 år 3-10 år Avskrivningsperiode år 10 år 3-10 år Side 14

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Noter Cermaq-gruppen

Noter Cermaq-gruppen Noter Cermaq-gruppen NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde;

Detaljer