Årsrapport Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning"

Transkript

1

2 Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

3

4 beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller lotterier via Internett til et internasjonalt publikum. Gruppen eier flere internettbaserte kasinoog pokernettsteder basert på egenutviklet software. Virksomhet som det er investert i drives fra kontor på Nederlandske Antiller. Gruppen sysselsatte ved utgangen av 2011 totalt 30 personer. Oppsummering av året startet positivt med inngåelse av lisensavtale med en stor samarbeidspartner i begynnelsen av året. Samarbeidet ble lansert i markedet i juni 2011 og styrket likviditeten på nettverket betraktelig. Etterhvert viste det seg av denne lisentageren ønsket å kjøpe hele pokernettverket for å kunne realisere sin egen strategi. Selskapet inngikk etter konkrete forhandlinger en avtale om salg av ECOM s operasjonelle virksomhet i oktober Dessverre viste det seg utover vinteren 2011/12 at samarbeidet skulle bli vanskeligere enn planlagt, og særlig var det opprinnelig forutsatt. Det oppsto problemer knyttet til oppgjøret for den inngåtte avtalen. Partene har vært i forhandlinger i forkant av fremleggelsen av årsregnskapet, og styret er positive til at man skal finne en alternativ løsning. ECOM har i.h.t. avtalen rett til å ta eiendelene tilbake, men har så langt forsøkt å fremforhandle en ny avtale som begge parter kan godta. Selskapet har i løpet 2011 investert tid og ressurser i utvikling av terminalvirksomheten i Europa, men etter kostnadskutt de seneste årene er vår kapasitet på software-utvikling blitt redusert og vi må erkjenne at dagens software for terminalene er utdatert. Lansering av ny software for terminalene kan tidligst finne sted i 2. halvår Gjennom nært samarbeide med kundene, har våre medarbeidere i Østerrike fremmet ønsker om endringer i terminalvirksomheten for at vi skal øke omsetningen av spill. I løpet av sommeren vil alle ønskede forbedringer og endringer etter planen være gjennomført. Vi håper at dette vil gi økte inntekter i annet halvår Vi har en god blanding av store og små kunder og prospect. Mange av dem venter nå på forbedringene i systemene på terminalene. Det er også positivt at i store deler av Europa foregår det en liberalisering av spillvirksomheten og det er håp om at i mange land vil deler av de statlige monopolene oppheves i løpet av de nærmeste årene. Hendelser etter årets slutt Selskapet har vært i forhandlinger med Julian International Holdings Inc. i forbindelse med kjøpet og oppgjøret for virksomheten som ble inngått 17. oktober Til tross for at man er positive til at en fornuftig løsning er mulig, har styret valgt en konservativ linje ved å avskrive den delen av det utestående kravet som ikke er mottatt pr. regnskapsdato p.g.a. usikkerheten knyttet til gjennomføringen av den inngåtte avtalen.. Utover dette er det ikke inntrådt hendelser etter årets slutt som har vesentlig betydning for selskapets virksomhet eller vurderingen av selskapets eiendeler. Drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Selskapet har ingen fast ansatte i Norge. Totalt sysselsatte gruppen 30 mennesker ved utgangen av Gruppens virksomhet medfører hverken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Likestilling og diskriminering et likebehandler alle ansatte i HMS relaterte saker, uavhengig av kjønn og rase. Forskning og utvikling et driver ikke med forskning, men med utstrakt produktutvikling kontinuerlig.

5

6 Resultatregnskap for 2011 og konsern Resultatregnskap Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 0 0 Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: 0 0 Omsetningsrelaterte spillkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Avsetning til tap , 14 Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter , 11 Nedskrivning aksjer i datter Finanskostnader Netto finansposter Underskudd før skattekostnad(- )/inntekt(+) Skattekostnad(-)/Skatteinntekt(+) Årsresultat(+overskudd/- underskudd) Overføringer: Overført til udekket tap Sum overføringer Side 4 av 17

7 Balanse pr. 31. desember 2011 og konsern Balanse pr Note Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Programvare og lisenser Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Inventar Data- og kommunikasjonsutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Aksjer i datterselskaper og egenkapitaltilskudd Uttlån Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Reiseforskudd Fordringer prosessører Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 5 av 17

8

9 Kontantstrømoppstilling og konsern Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat før skattekostnad Justeringer på netto resultat 0 0 Betalbar skatt Avsetning tap på fordringer Nedskrivning på aksjer Avskrivninger på inventar Avskrivninger på programvare og lisenser Netto justeringer på resultat Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 0 0 Endringer i fordringer på prosessører Endringer i fordringer fra andre Endringer i kundefordringer/skyldig kunder Valutaeffekter uten kontantstrømseffekt Endringer i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Lån fra aksjonærer Investeringer i anleggsmidler Investeringer i programvare og lisenser Reduksjon/økning i langsiktige fordringer lån til Ecom Solution Investeringer/egenkapitaltilskudd i selskaper / salg andeler(+) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter Egenkapital transaksjoner Emisjon Netto kontantstrøm fra EK transaksjoner Netto endringer i kontanter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvialenter Endringer i kontanter Kontantbeholdning pr Side 7 av 17

10 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Noter Basisprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. regnskapet og selskapsregnskapet for Playsafe Holding AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Selskapet er notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC A - liste og har hovedkontor i Sandefjord. Selskapets noter er utarbeidet ved at måling av eiendeler og gjeld er basert på historisk kost. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Selskapets regnskapsprinsipper betinger av at ledelsen utøver skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note. Alle standarder og fortolkninger med dato for ikrafttredelse 1. januar 2006 er anvendt i utarbeidelsen av konsernregnskapet og morselskapets regnskap. Playsafe Holding AS har ikke foretatt tidlig anvendelse av publiserte standarder eller endringer i eksisterende standarder. Generell informasjon et består av Playsafe Holding AS og datterselskapet Playsafe Holding BV som igjen har døtrene Ecom Enterprise NV og Action Commerce Ltd. Playsafe Holding AS er registrert i Norge, og som er et holding selskap som eier alle aksjene i Playsafe Holding BV. Playsafe Holding BV er registert i Nederland og fungerer som et holdingselskap for Ecom Enterprises NV. Ecom Enterprises NV er registrert på de Nederlandske Antiller i Curacao og ble stiftet 23. desember Det er i dette selskapet all drift dvs. spill og lotterivirksomhet foregår. Gruppen har lisens til å drive sin virksomhet fra Kahnawake Gaming Commission i Canada. et jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, hvor inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene, agent og/eller konsernet. Playsafe IT Service SA (Sør-Afrika) har stått for all teknisk utvikling og drift av spillnettstedene i 2011, og opererer som selvstendige partner til konsernet. APG Enterprises SA (Costa Rica) har ansvaret for teminalvirksomheten i Latin-Amerika. Konsolideringsprinsipper regnskapet viser samlet resultat og finansiell stilling for Playsafe Holding AS og datterselskaper som om det var en økonomisk enhet. regnskapet omfatter alle selskaper hvor Playsafe Holding AS direkte eller indirekte eier mer enn 50% av stemmeberettigede aksjer, eller på annen måte har bestemmende innflytelse. Det konsoliderte regnskapet gjelder for Playsafe Holding AS og døtrene Playsafe Holding BV, Ecom Enterprise N.V., Action Commerce Ltd, samt selskapene ECOM Solutions GmBH og Playsafe IT Services SA. Alle selskapene følger samme regnskapsår og de samme regnskapsprinsippene. transaksjoner, mellomværende og andre interne forhold er eliminert. Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Selskaper som er kjøpt i året er konsolidert i resultatregnskapet fra kjøpstidspunktet. Selskaper som avhendes i løpet av året, blir konsolidert i resultatregnskapet frem til salgstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direktekostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. interne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator for verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt (der det er aktuelt) fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta). regnskapet er presentert i norske kroner, som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. For konsernet forøvrig er funksjonell valuta i USD dollar. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk i transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Endring i virkelig verdi på likvide verdipapirer i utenlandsk valuta klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i omregningsdifferanser som skyldes endring i amortisert kost på verdipapirer og annen endring i balanseført verdi av verdipapirer. Omregningsdifferanser resultatføres, og annen endring i balanseført verdi føres direkte i egenkapitalen. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av gevinst og tap ved vurdering av virkelig verdi. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultat, blir resultatført som en del av gevinst og tap ved virkelig verdi vurdering. Omregning av resultatposter fra funksjonell valuta til presentasjonsvaluta skjer til gjennomsnittskurs månedlig. Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten, og omregnes til balansedagens kurs. Segmentinformasjon ets primærsegment er ulike spill og lotterivirksomhet, herunder poker og kasino virksomhet til utenlandske spillere. Geografisk segment er virksomheten avgrenset til spill over hele verden, se note 10. et jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, og inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene, agent og/eller konsernet. Inntektsføring Selskapets inntekter skriver seg hovedsaklig fra internettbaserte poker og kasino spill. Selskapets to segmenter er i hovedsak nettbaserte og landbaserte spill innen spillebransjen, se note 10. Virksomheten foregår slik at deltakerne setter inn penger i selskapets spillsystem, og slik at deltakerne kan spille for det beløp som er innestående på sine respektive konti. Innskuddet skjer gjennom ulike betalingsprosessører, enten elektroniske lommebøker eller gjennom vanlige bankkort. Kredittspill er ikke tillatt. I poker innkasserer selskapet en andel av den til enhver tid vinnende pott (såkalt rake ). Rake tas alltid fra den vinnende hånd. Selskapet tar således ingen risiko i selve spillet. I kasinospillene er det selskapet som tar risikoen i tilfelle en deltager vinner et stort beløp. Inntektene periodiseres til transaksjonstidspunktet og bokføres etter hvert som inntektene anses som opptjent og innvunnet. Ubenyttet innskudd eller uavhentet gevinst føres som gjeld. Kostandsføring Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kostnader relatert til spillomsetningen er flerdelte. Selskapet betaler en provisjon til betalingsformidler som sørger for at kundens penger kommer inn i spillsystemet. Samtidig tilbyr selskapet fra tid til annen ulike kampanjer og aktiviter, såkalte bonuser, der spillerne får ekstrapenger avhengig av størrelsen på innskuddet. Dette trekkes fra som en driftskostnad i bokføringen. I noen tilfeller der kunden benytter kredittkort sitter også selskapet med kostnader (avsetninger) til falske kredittkorttranskasjoner, der kunder forsøker å sette inn penger de ikke har. Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet hvor kommersialisering over den periode de er forventet å gi økonomiske fordeler, men ikke mer enn 10 år. Utgifter som balanseføres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. et har aktivert FoU i Side 8 av 17

11 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Nærstående parter To parter er nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutnigner. Relasjoner mellom nærstående må anses som normalt i forretningsvirksomhet. Nærstående er imidlertid i posisjon til å gjøre transaksjoner med selskapet som ikke ville blitt gjort mellom uavhengige parter. Et selskapets resultat og finansielle stilling kan derfor i prinsippet bli påvirket av et nærstående forhold, selv om det i realiteten ikke har vært noen transkasjoner med nærstående. Eksistensen av nærstående forhold kan være tilstrekkelig til å influere oppfatningen av selskapets andre transaksjoner. I note 3 fremgår en oversikt med transksjoner/balanser med nærstående parter. Immaterielle eiendeler Programvare lisenser Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen, vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp beregnes og regnskapsføres som identifiserbare immaterielle eiendeler. et har kun immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid målt til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningen foretas med lineær metode over estimert levetid, normalt 3-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Domenenavn Domene navn er vurdert til historisk kost og har en udefinert levetid er kostnadsført fratrukket neddiskontert verdi. Goodwill Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Til dette bruker vi estimat på resultat før avskrivning. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler som består av datamaskiner, kontorinventar og finansiell leasing, måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmidlet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler, blir balanseført. Anleggsmidlene avskrives lineært over 3-5 år. Avskrivningsperiode og-metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på et driftsmiddel overstiger estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningstest utføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. et regnskapsfører kostnad for bonus etter kontraktsmessige forpliktelser. Egenkapital Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt. Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller ved pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsenhet, inngår også som omregningsdifferanse. Ved avhendelse av utenlandsenhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Finansiell leasing Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leieavtale. ets finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant avdragsdel på utestående balanseførte leieforpliktelser. Rentekostnaden rsultatføres som finanskostnad. Den del av leieforpliktelsen som forfaller innen 12 måneder fra balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige leieforpliktelser klassifiseres som langsiktig. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid, eller leieperiode dersom denne er kortere. Leieavtaler der den vesentlige del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden, normalt 3 år. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende ved at fradrag for avsetning for inntrufne tap er hensyntatt. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell skjønnsmessig vurdering av de enkelte fordringene. Gamle fordringer/spillerinnskudd uten bevegelse vil bli inntektsført eller tapsført ihht til disse postenes betingelser som fremkommer på selskapets hjemmesider. Skattekostnad/utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt/skattefordel er den skatten som er knyttet til det akkumulerte resultatet, og som kommer til betaling/fradrag i senere perioder. Skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier innenfor samme skatteregime er presentert netto. Beregningen er gjort etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det kan sannsynliggjøres at foretaket ved fremtidig inntjening eller ved realistiske skattetilpasninger vil kunne utnytte fordelen. Nominell verdi er benyttet til beregning av utsatt skatt. Skatteeffekter av egenkapitaltransaksjoner føres direkte i egenkapitalen. Opsjoner Selskapets styre og ledelse har ingen opsjoner pr Det er utstedt opsjoner på tilsammen 1,3 millioner aksjer i selskapet som er tildelt 7 nøkkelpersoner tilknyttet virksomheten. Ingen av opsjonsinnehaverne er bostatt i Norge og ingen er ansatt i Playsafe Holding AS. Innløsningen kursen på opsjonene er fastsatt til 60 øre pr. aksje med en varighet på 4 år. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser kostnadsføres i den grad forpliktelsen er kvantifiserbar og et tap anses som sannsynlig. Vesentlige hendelser opplyses om i note eller styrets årsberetning. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere periodens resultat med et eid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden (med fradrag for selskapets egne aksjer). Ved beregning av utvannet resultat per aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer(eksklusiv selskapets egne aksjer) med alle opsjoner som har potensielle utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt, med regnes mot aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i regnskapet er kontanter og bankinnskudd. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig i vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Følgende nye standarder er implementert og som anses relevant fra 1. januar 2011: Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnsakoet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirking på konsernet. Side 9 av 17

12 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 1 Endring i egenkapital Endring i konsernset egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Omregningsdifferanser Årets resultat Pr Endring i morselskapets egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Differanse Årets resultat Pr et har ingen fri egenkapital pr. 31. desember Note 2 Lønnskostnader Lønnskostnader Referanse Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Management fee 1) SUM Årsverk 1) Antall ansattte pr. 31. desember 1) ) Alle er ansatt i utlandet, herv av 2 på heltid og i tillegg 58 ved innleie fra underleverandører som direkte eller indirekte innvolvert i Ecom Enterprices NV. gjennom Etter salget av virksomheten til Julian ble antall ansatte redusert ved 18 personer. Daglig leder Styret - utbetalt 2011 Ytelser til ledende ansatte / godtgjørelser Daglig leder Styret - utbetalt Honorar og godtgjørelse Styrehonorar til styret tilsvarer det som er utbetalt og innberettet i 2011 for det enkelte styremedlem som vedrørte Styret har vedtatt at de to resterende styremedlemmer skal få utbetalt kr til sammen. Det er kostnadsført i morregnskapet men ikke utbetalt i Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utover revisjon Sum godtgjørelse til valgt revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 gjelder i hovedsak arbeid utført i 2011 vedrørende 2010 årsregnskapet for Playsafe Holding AS. Beløpende er ekskl. mva. De utenlandske datterselskapene i Nederland og De Nederlanske Antiller er revidert av De Paus & Vesseur Accountants Accountants / Baker Tilly. Obligatorisk tjenesterpensjon et er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon da selskapet ikke har ansatte i Norge. Side 10 av 17

13 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 3 Opplysninger om nærstående parter Viser for øvrig til note 16 for oversikt over posisjon og eierandel (direkte eller indirekte) de nærstående har hatt med Playsafe Holding konsern i Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter ledelse og styret - honorar Note Bie Investment AS, Atle W. Bie Johansen og Ben W. Johansen Atle W. Bie-Johansen (styrehonorar) John Afseth, styrets leder Ben W. Johansen (BWJ) Christian Fredrik Petersen (CFP) Forretningslotto AS, Atle W. Bie-Johansen og Ben W. Johansen (utlegg) Playsafe Norway AS, ABJ Utestående pr ABJ og BWJ har belastet regnskap med lønn hver USD iht styrevedtak. Lønnen er ikke utbetalt i sin helhet. BWJ og ABJ har tilgodehavende med henholdsvis USD og USD pr. 31. desember 2011 klassifisert som annen kortsiktig gjeld. Honorar til ABJ og BWJ ble vedtatt i styret 30. juni Det er avsatt ytterligere kr i styrehonorar sammenlignet med 2010, basert på utført arbeide for 2011 som ikke er medtatt i oppstillingen over. ABJ har ett lån fra morselskapet på kr (2010: reiseforskudd) som er presentert som andre fordringer. Note 4 Aksjer og egenkapitaltilskudd Selskap Endring Antall aksjer Pålydende Eierandel Kostpris Playsafe Holding B.V.(Nederland) % Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapital Sum kostpris aksjer og egenkapitaltilskudd Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Sum nedskrevet verdi av aksjene pr. 31. desember Netto bokført verdi av aksjene pr. 31. desember Aksjene i Playsafe Holding BV er vurdert av selskapets styre ut i fra en estimert salgsverdi av datterselskapet. Datterselskap i Nederland driver ingen virksomhet utover å finansiere spillevirksomheten i det heleide datter-datterselskapet d t Ecom Enterprises N.V. på Curacao. Note 5 Goodwill Nyervet og salg av goodwill i 2011 Selskapet har ikke ervervet goodwill i 2011, men det er solgt i forbindelse med salg til Julian International Holdings Inc. Viser til omtalte i note 21. Goodwill i forbindelse med salget hadde en bokført verdi på kr 0,-. Note 6 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Data -og kommunikasjons Inventar Programvare -og SUM utstyr lisenser og utvikling Anskaffelsekost pr Tilgang Avgang Omregningsdifferanser Anskaffelskost pr Akk.avskrivninger pr Akk.avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Side 11 av 17

14 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 7 Fordring prosessører Fordring på prosessører Avsetning tap på prosessører 0 0 Prosessørene holder tilbake en andel av innskuddene gjort av spillere som en sikkerhet for å dekke mulige tap på uriktige kredittkort transaksjoner. Etter seks månder blir disse andelene frigjort. Note 8 Andre fordringer Referanse Fordring Julian Internatoinal Holdings Inc Avsatt til tap se note Netto bokført verdi Fordring på aksjonær Fordring Julian International Holding Inc Renter Andre kortsiktige fordringer 1) SUM ) Fordring mot APG Enterprise SA med kr og forskuddsbetalt leie kr Note 9 Bankinnskudd Kontanter Bankinnskudd SUM Type bankkonto Driftskonto Særvilkår I Skattetrekkskonto SUM Note 10 Segmenter Resultatregnskap Poker Turnerings inntekter Salg til Julian International Holdings Inc Andre inntekter - salg av lisender og hardware SUM Geografisk oppsplitting Referanse Europa Amerika 1) Asia Øvrige land SUM ) Selskapet tar ikke spill fra USA Andre inntekter består av følgende: Gevinst ved salg av driftsmidler Innteksførte leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld Andre inntekter 0 0 SUM andre inntekter Note 11 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Agio(+inntekt) Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Agio(+kostnad) Nedskrivning av aksjer i datter Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Side 12 av 17

15 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 12 Skyldig kunder Skyldige kunder Dette er forskuddsbetaling fra spillere. Note 13 Annen kortsiktig gjeld Samarbeidende selskap og nærstående Forskuddsbetaling Annen kortsiktig gjeld SUM Note 14 Annen driftskostnad Referanse APG Enterprises/Playsafe IT 1) Kostnader Østerike Konsulentkostnader(inkl revisjon Norge) Markedsføringskostnader Husleie VPS og noteringskostnader OTC Andre driftskostnader 2) SUM ) Kostnader til APG Enterprises SA/Playsafe IT Services SA gjelder i hovedsak driftskostnader, husleie og management fee i Costa Rica og andre driftskostnader i Sør-Afrika. 2) Dette gjelder i hovedsak kostnader til reise, konsulenthonorar, honorar advokat og revisor, regnskap og IT kostnader til server, drift etc. Note 15 Skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Omregningsdifferanse Endring utsatt skatt(-inntekt+kostnad) Sum skattekostnad 0 0 Avstemming av skattekostnad mot ordinært resultat før skatt Resultat før skatt 1) Forventet inntektsskatt etter nominell sats(28 %) Permanente forskjeller Sum forklart skattekostnad(+) /(-) Inntekt % 0 % Effektiv skattesats 0 % 0 % 1) Selskapets effektive skattekostnad er ikke 28 % grunnet at utsatt skattefordel ikke er fullt ut balanseført. Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt(morselskap): Forskjeller som kan utlignes: Omløpsmidler Anleggsmidler Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel(+) Beregnet utsatt skattefordel(+) Balanseført utsatt skattefordel(+) Endring utsatt skattefordel 0 0 et har hatt bokettersyn for perioden som har medført en avkortning i det fremførbare underskuddet med kr Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den ville kunne benytte fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på midlertidig forskjeller innen samme skattekonsern blitt utlignet og nettoført. Skattemessig fremførbare underskuddet i Norge har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Side 13 av 17

16 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 16 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapitalen er som følger: Antall Pålydende Kostpris Aksjer , Aksjekapitalen består av bare en aksjeklasse. De største aksjonærene pr. 31. desember 2011: Aksjonær og opplysninger om til ledende ansatte via eierselskaper Prosentvis andel A-aksjer Totalt FORENINGSLOTTO AS ved Atle W. Bie Johansen og Ben W. Johansen 23,96 % POD GROUP LTD 7,12 % BIE INVESTMENT AS ved Atle W. Bie. Johansen og Ben W. Johansen 7,04 % TOK INVESTMENTS N.V. 6,23 % CARPE DIEM AFSETH AS ved styrets leder John Afseth 6,17 % DANSKE BANK A/S 5,71 % N. ULL AS 5,10 % PUNTE HOLDING AS 3,80 % KARMASOL & PARTNERS AS 2,83 % DESIGN MAGIC AS 2,32 % CORTON AS 2,08 % HUBRO FINANS AS 1,91 % HORPESTAD 1,78 % JBL AS 1,27 % LAT AS 1,22 % CAIANO AS 1,06 % AFO-INVEST AS 0,98 % ORIGON AS 0,97 % GJERDE INVEST AS 0,87 % JOHNSON 0,74 % OLEANA INVEST AS 0,64 % NABOB AS 0,62 % SMEDASUNDET III AS 0,47 % AS FINANSPLAN 0,43 % FROGNES AS 0,40 % PAULSEN 0,38 % AS PATRES 0,37 % FORUS HOLDING AS 0,36 % SIGURD OLSVOLD AS 0,35 % KRISTIANSEN 0,33 % AKSJEVOLD AS 0,30 % NETFONDS LIV GUNNAR ALVESTAD 0,30 % PROLOG AS 0,29 % JABA INVEST AS 0,29 % DETRA AS 0,29 % Øvrige aksjonærer 11,04 % SUM 100 % Note 17 Finansiell markedsrisiko De vesentlige risikoene for selskapets finansielle instrumenter er risiko knyttet til kontantstrømmer ved endring likviditetsrisiko, risiko knyttet til endring i valutakurser og kredittrisiko. Kredittrisiko Kredittrisiko for tap som skyldes at fordringer på prosessører og andre samarbeidspartner ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Valutarisiko Transaksjoner i utenlandsk valuta er i hovedsak knyttet til selskapets virksomhet i Nederland og De Nederlanske Antiller. Risikoen begrenses ved at det er tilhørende kostnader i samme valuta. et har ingen instrumenter for å styrevalutarisikoen. Likviditetsrisiko et strategi er å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvialenter og kredittmuligheter for å enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategi. Overskuddsliktividitet plasseres i banken. Virksomheten i døtrene er i all hovedsak finansiert ved at morselskapet Playsafe Holding AS har tilført midler til det nederlanske datterselskapet, som igjen har investert midler til Ecom Enterprise NV til oppkjøp og drift av ulike og allerede eksisternede virksomheter. et har ingen langsiktig finansiering. Politisk -og markedsrisiko Virksomheten består av ulike spill og lotterivirksomhet, og drives og bokføres i sin helhet gjennom Ecom Enterprise NV på de Nederlandske Antiller. Virksomheten skjer overensstemmelser med de lover og bestemmelser som gjelder på De Nederlanske Antiller og de land man er representert. Virksomheten til Ecom Enterprise NV drives innenfor E-Zone området og er ihenhold til E-Zone reglementet. E-Zone omfatter et begrenset geografisk område på De Nederlanske Antiller. Den største fordelen med lokaliseringen er de gunstige regler som gjelder for virksomheter som i hovedsak er internasjonalt rettet innenfor servicesektoren, fortrinnsvisfor selskaper som benytter elektroniske informasjonssystemer som primæraktivitet i sin virksomhet (E-commerce). Det er et kriterie for såkalt E-zone status at hoveddelen av virksomheten er internasjonalt rettet og ikke innvolverer handel med eller på De Nederlanske Antiller. E-zone selskaper nyter godt av gunstige skatteordninger, herunder 2 % inntektsskatt, samt gunstige toll og avgifsregler. Side 14 av 17

17 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 18 Estimat usikkerhet Bruk av estimat i utarbeidelse av årsregnskap Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene skjer. Estimater og vurderinger blir kontinuerlig vurdert basert på erfaringer og faktorer som er vurdert rimelige under gitte forhold. Viktige estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for at vil vesentlig påvirke bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret, er spesifisert nedenfor. Viktige og kritiske vurderinger ved utøvelsen av konsernets regnskapsprinsipper er også spesifisert. Verdivurderinger av goodwill og immaterielle verdier De viktigste estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for vil vesentlig påvirke bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av neste regnskapsår, er relatert til verdivurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Goodwill testes årlig for mulig verdifall. Immaterielle eiendeler er knyttet til programvare og lisenser, og avskrives over en forventet levetid som er estimert til 3-10 år. Eiendelene som er gjenstand for avskrivninger, vurderes årlig for mulig verdifall. Gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter fastsettes basert på verdivurdering av virkelig verdi fratrukket salgskostnader eller ved estimat av bruksverdien. Foretatte verdivurderinger ved årsslutt indikerer ikke at bokført verdi for noen av eiendelene overstiger gjenvinnbare beløp, dvs for goodwill er verdien null. Note 19 Opplysninger om beregning av resultat og aksjekurs pr. aksje Selskapets og konsernet's årsresultat Antall aksjer pr ,32-0,06 Resultat pr aksje ,03-0,03 0,52 0,70 Verdi pr aksje pr iht OTC listen 0,70 0, Totalt verdi på OTC listen Egenkapital Veiet snitt for Følgende innformasjon er lagt til grunn ved beregningen Resultat pr. aksjer er beregent som forholdet med årets resultat etter skatt som tilfaller aksjeeierne i morselskapet, og vektet gjennomsnitt utestående aksjer. Note 20 Langsiktig utlån Ecom Solutions GmbH (lån) 0 0 Playsafe IT Service SA (lån) 1) 1) SUM ) Selskapet har gitt ett lån med en avtalt rente på 4 % p.a. Selskapet har inntektsført i renteinntekter for 2011 Note 21 Hendelser etter balanse dagen Datterselskapet ECOM Enterprise NV inngikk i oktober 2011 en avtale med Julian International Holdings Inc om salg av online poker nettstedene Tigergaiming, PokerCanada, Paynorake.com, samt spillere på ActionPoker.com. ECOM beholder rettighetene til navnet "Action Poker Network" og domenet Actionpoker.com, samt alle rettigheter til vår egenutviklede programvare, og den landbaserte spillevirksomheten. et har på grunn av manglende betalinger som avtalt etter plan valgt å nedskrive fordringene med kr pr på grunn av vesentlig usikkerhet i forbindelse med oppgjør av avtalen. Selskapet har i den senere tiden forhandlet med Julian om en løsning og er optimistiske til at partene vil finne en akseptabel løsning på uenigheten. Side 15 av 17

18

19

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer