Årsrapport Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning"

Transkript

1

2 Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

3

4 beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller lotterier via Internett til et internasjonalt publikum. Gruppen eier flere internettbaserte kasinoog pokernettsteder basert på egenutviklet software. Virksomhet som det er investert i drives fra kontor på Nederlandske Antiller. Gruppen sysselsatte ved utgangen av 2011 totalt 30 personer. Oppsummering av året startet positivt med inngåelse av lisensavtale med en stor samarbeidspartner i begynnelsen av året. Samarbeidet ble lansert i markedet i juni 2011 og styrket likviditeten på nettverket betraktelig. Etterhvert viste det seg av denne lisentageren ønsket å kjøpe hele pokernettverket for å kunne realisere sin egen strategi. Selskapet inngikk etter konkrete forhandlinger en avtale om salg av ECOM s operasjonelle virksomhet i oktober Dessverre viste det seg utover vinteren 2011/12 at samarbeidet skulle bli vanskeligere enn planlagt, og særlig var det opprinnelig forutsatt. Det oppsto problemer knyttet til oppgjøret for den inngåtte avtalen. Partene har vært i forhandlinger i forkant av fremleggelsen av årsregnskapet, og styret er positive til at man skal finne en alternativ løsning. ECOM har i.h.t. avtalen rett til å ta eiendelene tilbake, men har så langt forsøkt å fremforhandle en ny avtale som begge parter kan godta. Selskapet har i løpet 2011 investert tid og ressurser i utvikling av terminalvirksomheten i Europa, men etter kostnadskutt de seneste årene er vår kapasitet på software-utvikling blitt redusert og vi må erkjenne at dagens software for terminalene er utdatert. Lansering av ny software for terminalene kan tidligst finne sted i 2. halvår Gjennom nært samarbeide med kundene, har våre medarbeidere i Østerrike fremmet ønsker om endringer i terminalvirksomheten for at vi skal øke omsetningen av spill. I løpet av sommeren vil alle ønskede forbedringer og endringer etter planen være gjennomført. Vi håper at dette vil gi økte inntekter i annet halvår Vi har en god blanding av store og små kunder og prospect. Mange av dem venter nå på forbedringene i systemene på terminalene. Det er også positivt at i store deler av Europa foregår det en liberalisering av spillvirksomheten og det er håp om at i mange land vil deler av de statlige monopolene oppheves i løpet av de nærmeste årene. Hendelser etter årets slutt Selskapet har vært i forhandlinger med Julian International Holdings Inc. i forbindelse med kjøpet og oppgjøret for virksomheten som ble inngått 17. oktober Til tross for at man er positive til at en fornuftig løsning er mulig, har styret valgt en konservativ linje ved å avskrive den delen av det utestående kravet som ikke er mottatt pr. regnskapsdato p.g.a. usikkerheten knyttet til gjennomføringen av den inngåtte avtalen.. Utover dette er det ikke inntrådt hendelser etter årets slutt som har vesentlig betydning for selskapets virksomhet eller vurderingen av selskapets eiendeler. Drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Selskapet har ingen fast ansatte i Norge. Totalt sysselsatte gruppen 30 mennesker ved utgangen av Gruppens virksomhet medfører hverken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Likestilling og diskriminering et likebehandler alle ansatte i HMS relaterte saker, uavhengig av kjønn og rase. Forskning og utvikling et driver ikke med forskning, men med utstrakt produktutvikling kontinuerlig.

5

6 Resultatregnskap for 2011 og konsern Resultatregnskap Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 0 0 Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: 0 0 Omsetningsrelaterte spillkostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Avsetning til tap , 14 Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter , 11 Nedskrivning aksjer i datter Finanskostnader Netto finansposter Underskudd før skattekostnad(- )/inntekt(+) Skattekostnad(-)/Skatteinntekt(+) Årsresultat(+overskudd/- underskudd) Overføringer: Overført til udekket tap Sum overføringer Side 4 av 17

7 Balanse pr. 31. desember 2011 og konsern Balanse pr Note Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Programvare og lisenser Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Inventar Data- og kommunikasjonsutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Aksjer i datterselskaper og egenkapitaltilskudd Uttlån Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Reiseforskudd Fordringer prosessører Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 5 av 17

8

9 Kontantstrømoppstilling og konsern Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat før skattekostnad Justeringer på netto resultat 0 0 Betalbar skatt Avsetning tap på fordringer Nedskrivning på aksjer Avskrivninger på inventar Avskrivninger på programvare og lisenser Netto justeringer på resultat Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 0 0 Endringer i fordringer på prosessører Endringer i fordringer fra andre Endringer i kundefordringer/skyldig kunder Valutaeffekter uten kontantstrømseffekt Endringer i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Lån fra aksjonærer Investeringer i anleggsmidler Investeringer i programvare og lisenser Reduksjon/økning i langsiktige fordringer lån til Ecom Solution Investeringer/egenkapitaltilskudd i selskaper / salg andeler(+) Netto kontantstrømmer fra inv.aktiviteter Egenkapital transaksjoner Emisjon Netto kontantstrøm fra EK transaksjoner Netto endringer i kontanter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvialenter Endringer i kontanter Kontantbeholdning pr Side 7 av 17

10 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Noter Basisprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. regnskapet og selskapsregnskapet for Playsafe Holding AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Selskapet er notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC A - liste og har hovedkontor i Sandefjord. Selskapets noter er utarbeidet ved at måling av eiendeler og gjeld er basert på historisk kost. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Selskapets regnskapsprinsipper betinger av at ledelsen utøver skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note. Alle standarder og fortolkninger med dato for ikrafttredelse 1. januar 2006 er anvendt i utarbeidelsen av konsernregnskapet og morselskapets regnskap. Playsafe Holding AS har ikke foretatt tidlig anvendelse av publiserte standarder eller endringer i eksisterende standarder. Generell informasjon et består av Playsafe Holding AS og datterselskapet Playsafe Holding BV som igjen har døtrene Ecom Enterprise NV og Action Commerce Ltd. Playsafe Holding AS er registrert i Norge, og som er et holding selskap som eier alle aksjene i Playsafe Holding BV. Playsafe Holding BV er registert i Nederland og fungerer som et holdingselskap for Ecom Enterprises NV. Ecom Enterprises NV er registrert på de Nederlandske Antiller i Curacao og ble stiftet 23. desember Det er i dette selskapet all drift dvs. spill og lotterivirksomhet foregår. Gruppen har lisens til å drive sin virksomhet fra Kahnawake Gaming Commission i Canada. et jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, hvor inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene, agent og/eller konsernet. Playsafe IT Service SA (Sør-Afrika) har stått for all teknisk utvikling og drift av spillnettstedene i 2011, og opererer som selvstendige partner til konsernet. APG Enterprises SA (Costa Rica) har ansvaret for teminalvirksomheten i Latin-Amerika. Konsolideringsprinsipper regnskapet viser samlet resultat og finansiell stilling for Playsafe Holding AS og datterselskaper som om det var en økonomisk enhet. regnskapet omfatter alle selskaper hvor Playsafe Holding AS direkte eller indirekte eier mer enn 50% av stemmeberettigede aksjer, eller på annen måte har bestemmende innflytelse. Det konsoliderte regnskapet gjelder for Playsafe Holding AS og døtrene Playsafe Holding BV, Ecom Enterprise N.V., Action Commerce Ltd, samt selskapene ECOM Solutions GmBH og Playsafe IT Services SA. Alle selskapene følger samme regnskapsår og de samme regnskapsprinsippene. transaksjoner, mellomværende og andre interne forhold er eliminert. Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Selskaper som er kjøpt i året er konsolidert i resultatregnskapet fra kjøpstidspunktet. Selskaper som avhendes i løpet av året, blir konsolidert i resultatregnskapet frem til salgstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direktekostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. interne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator for verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt (der det er aktuelt) fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta). regnskapet er presentert i norske kroner, som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. For konsernet forøvrig er funksjonell valuta i USD dollar. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk i transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Endring i virkelig verdi på likvide verdipapirer i utenlandsk valuta klassifisert som tilgjengelig for salg splittes i omregningsdifferanser som skyldes endring i amortisert kost på verdipapirer og annen endring i balanseført verdi av verdipapirer. Omregningsdifferanser resultatføres, og annen endring i balanseført verdi føres direkte i egenkapitalen. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av gevinst og tap ved vurdering av virkelig verdi. Omregningsdifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultat, blir resultatført som en del av gevinst og tap ved virkelig verdi vurdering. Omregning av resultatposter fra funksjonell valuta til presentasjonsvaluta skjer til gjennomsnittskurs månedlig. Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten, og omregnes til balansedagens kurs. Segmentinformasjon ets primærsegment er ulike spill og lotterivirksomhet, herunder poker og kasino virksomhet til utenlandske spillere. Geografisk segment er virksomheten avgrenset til spill over hele verden, se note 10. et jobber i hovedsak innen i to segmenter i spillbransjen; nettbasert og landbaserte spill. Landbaserte spill er i hovedsak spilleterminaler plassert ut hos kasino eller lignende, og inntektene fordeles mellom innehaver av lokalene, agent og/eller konsernet. Inntektsføring Selskapets inntekter skriver seg hovedsaklig fra internettbaserte poker og kasino spill. Selskapets to segmenter er i hovedsak nettbaserte og landbaserte spill innen spillebransjen, se note 10. Virksomheten foregår slik at deltakerne setter inn penger i selskapets spillsystem, og slik at deltakerne kan spille for det beløp som er innestående på sine respektive konti. Innskuddet skjer gjennom ulike betalingsprosessører, enten elektroniske lommebøker eller gjennom vanlige bankkort. Kredittspill er ikke tillatt. I poker innkasserer selskapet en andel av den til enhver tid vinnende pott (såkalt rake ). Rake tas alltid fra den vinnende hånd. Selskapet tar således ingen risiko i selve spillet. I kasinospillene er det selskapet som tar risikoen i tilfelle en deltager vinner et stort beløp. Inntektene periodiseres til transaksjonstidspunktet og bokføres etter hvert som inntektene anses som opptjent og innvunnet. Ubenyttet innskudd eller uavhentet gevinst føres som gjeld. Kostandsføring Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kostnader relatert til spillomsetningen er flerdelte. Selskapet betaler en provisjon til betalingsformidler som sørger for at kundens penger kommer inn i spillsystemet. Samtidig tilbyr selskapet fra tid til annen ulike kampanjer og aktiviter, såkalte bonuser, der spillerne får ekstrapenger avhengig av størrelsen på innskuddet. Dette trekkes fra som en driftskostnad i bokføringen. I noen tilfeller der kunden benytter kredittkort sitter også selskapet med kostnader (avsetninger) til falske kredittkorttranskasjoner, der kunder forsøker å sette inn penger de ikke har. Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, og konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet hvor kommersialisering over den periode de er forventet å gi økonomiske fordeler, men ikke mer enn 10 år. Utgifter som balanseføres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. et har aktivert FoU i Side 8 av 17

11 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Nærstående parter To parter er nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutnigner. Relasjoner mellom nærstående må anses som normalt i forretningsvirksomhet. Nærstående er imidlertid i posisjon til å gjøre transaksjoner med selskapet som ikke ville blitt gjort mellom uavhengige parter. Et selskapets resultat og finansielle stilling kan derfor i prinsippet bli påvirket av et nærstående forhold, selv om det i realiteten ikke har vært noen transkasjoner med nærstående. Eksistensen av nærstående forhold kan være tilstrekkelig til å influere oppfatningen av selskapets andre transaksjoner. I note 3 fremgår en oversikt med transksjoner/balanser med nærstående parter. Immaterielle eiendeler Programvare lisenser Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen, vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp beregnes og regnskapsføres som identifiserbare immaterielle eiendeler. et har kun immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid målt til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningen foretas med lineær metode over estimert levetid, normalt 3-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Domenenavn Domene navn er vurdert til historisk kost og har en udefinert levetid er kostnadsført fratrukket neddiskontert verdi. Goodwill Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Til dette bruker vi estimat på resultat før avskrivning. Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler som består av datamaskiner, kontorinventar og finansiell leasing, måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmidlet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler, blir balanseført. Anleggsmidlene avskrives lineært over 3-5 år. Avskrivningsperiode og-metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Når balanseført verdi på et driftsmiddel overstiger estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningstest utføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. et regnskapsfører kostnad for bonus etter kontraktsmessige forpliktelser. Egenkapital Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt. Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Valutaforskjeller ved pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsenhet, inngår også som omregningsdifferanse. Ved avhendelse av utenlandsenhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Finansiell leasing Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leieavtale. ets finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant avdragsdel på utestående balanseførte leieforpliktelser. Rentekostnaden rsultatføres som finanskostnad. Den del av leieforpliktelsen som forfaller innen 12 måneder fra balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige leieforpliktelser klassifiseres som langsiktig. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid, eller leieperiode dersom denne er kortere. Leieavtaler der den vesentlige del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden, normalt 3 år. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende ved at fradrag for avsetning for inntrufne tap er hensyntatt. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell skjønnsmessig vurdering av de enkelte fordringene. Gamle fordringer/spillerinnskudd uten bevegelse vil bli inntektsført eller tapsført ihht til disse postenes betingelser som fremkommer på selskapets hjemmesider. Skattekostnad/utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt/skattefordel er den skatten som er knyttet til det akkumulerte resultatet, og som kommer til betaling/fradrag i senere perioder. Skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier innenfor samme skatteregime er presentert netto. Beregningen er gjort etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det kan sannsynliggjøres at foretaket ved fremtidig inntjening eller ved realistiske skattetilpasninger vil kunne utnytte fordelen. Nominell verdi er benyttet til beregning av utsatt skatt. Skatteeffekter av egenkapitaltransaksjoner føres direkte i egenkapitalen. Opsjoner Selskapets styre og ledelse har ingen opsjoner pr Det er utstedt opsjoner på tilsammen 1,3 millioner aksjer i selskapet som er tildelt 7 nøkkelpersoner tilknyttet virksomheten. Ingen av opsjonsinnehaverne er bostatt i Norge og ingen er ansatt i Playsafe Holding AS. Innløsningen kursen på opsjonene er fastsatt til 60 øre pr. aksje med en varighet på 4 år. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser kostnadsføres i den grad forpliktelsen er kvantifiserbar og et tap anses som sannsynlig. Vesentlige hendelser opplyses om i note eller styrets årsberetning. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere periodens resultat med et eid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden (med fradrag for selskapets egne aksjer). Ved beregning av utvannet resultat per aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer(eksklusiv selskapets egne aksjer) med alle opsjoner som har potensielle utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt, med regnes mot aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantstrømanalyse Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i regnskapet er kontanter og bankinnskudd. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig i vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Følgende nye standarder er implementert og som anses relevant fra 1. januar 2011: Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnsakoet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirking på konsernet. Side 9 av 17

12 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 1 Endring i egenkapital Endring i konsernset egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Omregningsdifferanser Årets resultat Pr Endring i morselskapets egenkapital Ikke registrert Aksjekapital kapitalforhøyelse Overkursfond Udekket tap SUM Pr Differanse Årets resultat Pr et har ingen fri egenkapital pr. 31. desember Note 2 Lønnskostnader Lønnskostnader Referanse Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Management fee 1) SUM Årsverk 1) Antall ansattte pr. 31. desember 1) ) Alle er ansatt i utlandet, herv av 2 på heltid og i tillegg 58 ved innleie fra underleverandører som direkte eller indirekte innvolvert i Ecom Enterprices NV. gjennom Etter salget av virksomheten til Julian ble antall ansatte redusert ved 18 personer. Daglig leder Styret - utbetalt 2011 Ytelser til ledende ansatte / godtgjørelser Daglig leder Styret - utbetalt Honorar og godtgjørelse Styrehonorar til styret tilsvarer det som er utbetalt og innberettet i 2011 for det enkelte styremedlem som vedrørte Styret har vedtatt at de to resterende styremedlemmer skal få utbetalt kr til sammen. Det er kostnadsført i morregnskapet men ikke utbetalt i Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utover revisjon Sum godtgjørelse til valgt revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 gjelder i hovedsak arbeid utført i 2011 vedrørende 2010 årsregnskapet for Playsafe Holding AS. Beløpende er ekskl. mva. De utenlandske datterselskapene i Nederland og De Nederlanske Antiller er revidert av De Paus & Vesseur Accountants Accountants / Baker Tilly. Obligatorisk tjenesterpensjon et er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon da selskapet ikke har ansatte i Norge. Side 10 av 17

13 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 3 Opplysninger om nærstående parter Viser for øvrig til note 16 for oversikt over posisjon og eierandel (direkte eller indirekte) de nærstående har hatt med Playsafe Holding konsern i Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter ledelse og styret - honorar Note Bie Investment AS, Atle W. Bie Johansen og Ben W. Johansen Atle W. Bie-Johansen (styrehonorar) John Afseth, styrets leder Ben W. Johansen (BWJ) Christian Fredrik Petersen (CFP) Forretningslotto AS, Atle W. Bie-Johansen og Ben W. Johansen (utlegg) Playsafe Norway AS, ABJ Utestående pr ABJ og BWJ har belastet regnskap med lønn hver USD iht styrevedtak. Lønnen er ikke utbetalt i sin helhet. BWJ og ABJ har tilgodehavende med henholdsvis USD og USD pr. 31. desember 2011 klassifisert som annen kortsiktig gjeld. Honorar til ABJ og BWJ ble vedtatt i styret 30. juni Det er avsatt ytterligere kr i styrehonorar sammenlignet med 2010, basert på utført arbeide for 2011 som ikke er medtatt i oppstillingen over. ABJ har ett lån fra morselskapet på kr (2010: reiseforskudd) som er presentert som andre fordringer. Note 4 Aksjer og egenkapitaltilskudd Selskap Endring Antall aksjer Pålydende Eierandel Kostpris Playsafe Holding B.V.(Nederland) % Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapital Sum kostpris aksjer og egenkapitaltilskudd Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Nedskrevet verdi av aksjene i Sum nedskrevet verdi av aksjene pr. 31. desember Netto bokført verdi av aksjene pr. 31. desember Aksjene i Playsafe Holding BV er vurdert av selskapets styre ut i fra en estimert salgsverdi av datterselskapet. Datterselskap i Nederland driver ingen virksomhet utover å finansiere spillevirksomheten i det heleide datter-datterselskapet d t Ecom Enterprises N.V. på Curacao. Note 5 Goodwill Nyervet og salg av goodwill i 2011 Selskapet har ikke ervervet goodwill i 2011, men det er solgt i forbindelse med salg til Julian International Holdings Inc. Viser til omtalte i note 21. Goodwill i forbindelse med salget hadde en bokført verdi på kr 0,-. Note 6 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Data -og kommunikasjons Inventar Programvare -og SUM utstyr lisenser og utvikling Anskaffelsekost pr Tilgang Avgang Omregningsdifferanser Anskaffelskost pr Akk.avskrivninger pr Akk.avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Avskrivningsperiode år 10 år 10 år Side 11 av 17

14 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 7 Fordring prosessører Fordring på prosessører Avsetning tap på prosessører 0 0 Prosessørene holder tilbake en andel av innskuddene gjort av spillere som en sikkerhet for å dekke mulige tap på uriktige kredittkort transaksjoner. Etter seks månder blir disse andelene frigjort. Note 8 Andre fordringer Referanse Fordring Julian Internatoinal Holdings Inc Avsatt til tap se note Netto bokført verdi Fordring på aksjonær Fordring Julian International Holding Inc Renter Andre kortsiktige fordringer 1) SUM ) Fordring mot APG Enterprise SA med kr og forskuddsbetalt leie kr Note 9 Bankinnskudd Kontanter Bankinnskudd SUM Type bankkonto Driftskonto Særvilkår I Skattetrekkskonto SUM Note 10 Segmenter Resultatregnskap Poker Turnerings inntekter Salg til Julian International Holdings Inc Andre inntekter - salg av lisender og hardware SUM Geografisk oppsplitting Referanse Europa Amerika 1) Asia Øvrige land SUM ) Selskapet tar ikke spill fra USA Andre inntekter består av følgende: Gevinst ved salg av driftsmidler Innteksførte leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld Andre inntekter 0 0 SUM andre inntekter Note 11 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Agio(+inntekt) Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Agio(+kostnad) Nedskrivning av aksjer i datter Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Side 12 av 17

15 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 12 Skyldig kunder Skyldige kunder Dette er forskuddsbetaling fra spillere. Note 13 Annen kortsiktig gjeld Samarbeidende selskap og nærstående Forskuddsbetaling Annen kortsiktig gjeld SUM Note 14 Annen driftskostnad Referanse APG Enterprises/Playsafe IT 1) Kostnader Østerike Konsulentkostnader(inkl revisjon Norge) Markedsføringskostnader Husleie VPS og noteringskostnader OTC Andre driftskostnader 2) SUM ) Kostnader til APG Enterprises SA/Playsafe IT Services SA gjelder i hovedsak driftskostnader, husleie og management fee i Costa Rica og andre driftskostnader i Sør-Afrika. 2) Dette gjelder i hovedsak kostnader til reise, konsulenthonorar, honorar advokat og revisor, regnskap og IT kostnader til server, drift etc. Note 15 Skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Omregningsdifferanse Endring utsatt skatt(-inntekt+kostnad) Sum skattekostnad 0 0 Avstemming av skattekostnad mot ordinært resultat før skatt Resultat før skatt 1) Forventet inntektsskatt etter nominell sats(28 %) Permanente forskjeller Sum forklart skattekostnad(+) /(-) Inntekt % 0 % Effektiv skattesats 0 % 0 % 1) Selskapets effektive skattekostnad er ikke 28 % grunnet at utsatt skattefordel ikke er fullt ut balanseført. Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt(morselskap): Forskjeller som kan utlignes: Omløpsmidler Anleggsmidler Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel(+) Beregnet utsatt skattefordel(+) Balanseført utsatt skattefordel(+) Endring utsatt skattefordel 0 0 et har hatt bokettersyn for perioden som har medført en avkortning i det fremførbare underskuddet med kr Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den ville kunne benytte fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på midlertidig forskjeller innen samme skattekonsern blitt utlignet og nettoført. Skattemessig fremførbare underskuddet i Norge har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Side 13 av 17

16 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 16 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapitalen er som følger: Antall Pålydende Kostpris Aksjer , Aksjekapitalen består av bare en aksjeklasse. De største aksjonærene pr. 31. desember 2011: Aksjonær og opplysninger om til ledende ansatte via eierselskaper Prosentvis andel A-aksjer Totalt FORENINGSLOTTO AS ved Atle W. Bie Johansen og Ben W. Johansen 23,96 % POD GROUP LTD 7,12 % BIE INVESTMENT AS ved Atle W. Bie. Johansen og Ben W. Johansen 7,04 % TOK INVESTMENTS N.V. 6,23 % CARPE DIEM AFSETH AS ved styrets leder John Afseth 6,17 % DANSKE BANK A/S 5,71 % N. ULL AS 5,10 % PUNTE HOLDING AS 3,80 % KARMASOL & PARTNERS AS 2,83 % DESIGN MAGIC AS 2,32 % CORTON AS 2,08 % HUBRO FINANS AS 1,91 % HORPESTAD 1,78 % JBL AS 1,27 % LAT AS 1,22 % CAIANO AS 1,06 % AFO-INVEST AS 0,98 % ORIGON AS 0,97 % GJERDE INVEST AS 0,87 % JOHNSON 0,74 % OLEANA INVEST AS 0,64 % NABOB AS 0,62 % SMEDASUNDET III AS 0,47 % AS FINANSPLAN 0,43 % FROGNES AS 0,40 % PAULSEN 0,38 % AS PATRES 0,37 % FORUS HOLDING AS 0,36 % SIGURD OLSVOLD AS 0,35 % KRISTIANSEN 0,33 % AKSJEVOLD AS 0,30 % NETFONDS LIV GUNNAR ALVESTAD 0,30 % PROLOG AS 0,29 % JABA INVEST AS 0,29 % DETRA AS 0,29 % Øvrige aksjonærer 11,04 % SUM 100 % Note 17 Finansiell markedsrisiko De vesentlige risikoene for selskapets finansielle instrumenter er risiko knyttet til kontantstrømmer ved endring likviditetsrisiko, risiko knyttet til endring i valutakurser og kredittrisiko. Kredittrisiko Kredittrisiko for tap som skyldes at fordringer på prosessører og andre samarbeidspartner ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Valutarisiko Transaksjoner i utenlandsk valuta er i hovedsak knyttet til selskapets virksomhet i Nederland og De Nederlanske Antiller. Risikoen begrenses ved at det er tilhørende kostnader i samme valuta. et har ingen instrumenter for å styrevalutarisikoen. Likviditetsrisiko et strategi er å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvialenter og kredittmuligheter for å enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategi. Overskuddsliktividitet plasseres i banken. Virksomheten i døtrene er i all hovedsak finansiert ved at morselskapet Playsafe Holding AS har tilført midler til det nederlanske datterselskapet, som igjen har investert midler til Ecom Enterprise NV til oppkjøp og drift av ulike og allerede eksisternede virksomheter. et har ingen langsiktig finansiering. Politisk -og markedsrisiko Virksomheten består av ulike spill og lotterivirksomhet, og drives og bokføres i sin helhet gjennom Ecom Enterprise NV på de Nederlandske Antiller. Virksomheten skjer overensstemmelser med de lover og bestemmelser som gjelder på De Nederlanske Antiller og de land man er representert. Virksomheten til Ecom Enterprise NV drives innenfor E-Zone området og er ihenhold til E-Zone reglementet. E-Zone omfatter et begrenset geografisk område på De Nederlanske Antiller. Den største fordelen med lokaliseringen er de gunstige regler som gjelder for virksomheter som i hovedsak er internasjonalt rettet innenfor servicesektoren, fortrinnsvisfor selskaper som benytter elektroniske informasjonssystemer som primæraktivitet i sin virksomhet (E-commerce). Det er et kriterie for såkalt E-zone status at hoveddelen av virksomheten er internasjonalt rettet og ikke innvolverer handel med eller på De Nederlanske Antiller. E-zone selskaper nyter godt av gunstige skatteordninger, herunder 2 % inntektsskatt, samt gunstige toll og avgifsregler. Side 14 av 17

17 Noter til årsregnskapet 2011 og konsern Note 18 Estimat usikkerhet Bruk av estimat i utarbeidelse av årsregnskap Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene skjer. Estimater og vurderinger blir kontinuerlig vurdert basert på erfaringer og faktorer som er vurdert rimelige under gitte forhold. Viktige estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for at vil vesentlig påvirke bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret, er spesifisert nedenfor. Viktige og kritiske vurderinger ved utøvelsen av konsernets regnskapsprinsipper er også spesifisert. Verdivurderinger av goodwill og immaterielle verdier De viktigste estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for vil vesentlig påvirke bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av neste regnskapsår, er relatert til verdivurdering av goodwill og immaterielle eiendeler. Goodwill testes årlig for mulig verdifall. Immaterielle eiendeler er knyttet til programvare og lisenser, og avskrives over en forventet levetid som er estimert til 3-10 år. Eiendelene som er gjenstand for avskrivninger, vurderes årlig for mulig verdifall. Gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter fastsettes basert på verdivurdering av virkelig verdi fratrukket salgskostnader eller ved estimat av bruksverdien. Foretatte verdivurderinger ved årsslutt indikerer ikke at bokført verdi for noen av eiendelene overstiger gjenvinnbare beløp, dvs for goodwill er verdien null. Note 19 Opplysninger om beregning av resultat og aksjekurs pr. aksje Selskapets og konsernet's årsresultat Antall aksjer pr ,32-0,06 Resultat pr aksje ,03-0,03 0,52 0,70 Verdi pr aksje pr iht OTC listen 0,70 0, Totalt verdi på OTC listen Egenkapital Veiet snitt for Følgende innformasjon er lagt til grunn ved beregningen Resultat pr. aksjer er beregent som forholdet med årets resultat etter skatt som tilfaller aksjeeierne i morselskapet, og vektet gjennomsnitt utestående aksjer. Note 20 Langsiktig utlån Ecom Solutions GmbH (lån) 0 0 Playsafe IT Service SA (lån) 1) 1) SUM ) Selskapet har gitt ett lån med en avtalt rente på 4 % p.a. Selskapet har inntektsført i renteinntekter for 2011 Note 21 Hendelser etter balanse dagen Datterselskapet ECOM Enterprise NV inngikk i oktober 2011 en avtale med Julian International Holdings Inc om salg av online poker nettstedene Tigergaiming, PokerCanada, Paynorake.com, samt spillere på ActionPoker.com. ECOM beholder rettighetene til navnet "Action Poker Network" og domenet Actionpoker.com, samt alle rettigheter til vår egenutviklede programvare, og den landbaserte spillevirksomheten. et har på grunn av manglende betalinger som avtalt etter plan valgt å nedskrive fordringene med kr pr på grunn av vesentlig usikkerhet i forbindelse med oppgjør av avtalen. Selskapet har i den senere tiden forhandlet med Julian om en løsning og er optimistiske til at partene vil finne en akseptabel løsning på uenigheten. Side 15 av 17

18

19

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsrapport Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Endring i egenkapitalen.

Årsrapport Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Endring i egenkapitalen. Årsrapport 2010 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapitalen Noter Revisjonsberetning Side 1 av 16 Resultatregnskap for 2010

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer