Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F930BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F930BT http://no.yourpdfguides.com/dref/3804025"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Du kan överföra alla dina licensrättigheter för Programvaran, härtill relaterad dokumentation och en kopia av detta Licensavtal till annan part, under förutsättning att denna part läser och godkänner bestämmelserna och villkoren i detta Licensavtal. FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL EXPORTLAGAR Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig Programvaran eller några andra tekniska data som erhållits från Pioneer, eller någon direkt produkt härav, skall exporteras utanför det land eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering ("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar och förordningar. Om du har anskaffat Programvaran på ett behörigt sätt utanför Landet, samtycker du till att inte återexportera Programvaran eller några som helst från Pioneer erhållna data eller någon direkt produkt härav, med undantag för vad som tillåts av Regeringens lagar och förordningar samt lagarna och förordningarna inom den jurisdiktion där du har anskaffat Programvaran. Alla garantianspråk ställda till Ordnance Survey avvisas, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, detta inkluderar men begränsas ej till, underförstådda garantier för intrång i upphovsrätt, säljbarhet, noggrannhet, tillförlitlighet och lämplighet för ett specifikt ändamål. du godtar och är införstådd med att Ordnance Survey ej lämnar några garantier eller utfästelser om att den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien är fullständiga, korrekta och/eller aktuella. Du är införstådd i att detta utgör en viktig del av Användarvillkoren och godtar att den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien sker under dessa villkor. datan omfattar eventuellt information från licensgivarna, inklusive Ordnance Survey. 3 Allt ansvar som utkrävs av Ordnance Survey avvisas med avseende på den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien kommer att avvisas. 4 Det är förbjudet att använda data tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien i någon tryckt eller publicerad form som resulterar i att mervärdesprodukter distribueras gratis eller säljs till allmänheten utan tillstånd från Ordnance Survey. 5 Ordnance Survey skall hållas skadeslösa vid ersättningsanspråk, rättsliga krav eller åtgärder, oberoende av orsaken till dessa, då anspråk åberopas med anledning av förluster, kostnader, utgifter eller personskador (inklusive personskador med dödlig utgång) som är ett resultat av att datan tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien använts. 6 Slutanvändaren accepterar sin skyldighet att på begäran, tillhandahålla Ordnance Survey med information om vilka produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller härleds från de Licensierade Tele Atlas produkterna de tillverkar. 7 Slutanvändaren har ett skadeståndsansvar gentemot Ordnance Survey i händelse av att de ovan nämnda avtalsvillkoren bryts. Avseende revisioner Ordnance Survey och/eller National Audit Office äger rätt att revisionsgranska Slutanvändarens bokföring eller bankkonton direkt, så att Ordnance Survey äger denna rätt till revision avseende leverantör av produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller kan härledas från de Licensierade Tele Atlas produkterna. ) Slutanvändaren förbinder sig specifikt att inte: (a) med undantag av det som specifikt anges i avtalet, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla POI licensierade Tele Atlas Produkter till tredje part i syfte att vidareförsälja, vidarelicensiera, vidaredistribuera eller i syfte att genom kompilering skapa mervärde, verifiera, komplettera, kompilera e-postlistor, skapa geografiska, handels-, företags-, annons-, reklamregister som säljs, hyrs ut, publiceras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga för tredje part. (b) göra POI licensierade Tele Atlas Produkter tillgängliga i en öppen online-miljö som ej har en lämplig säkerhetsnivå och/eller kryptering som förhindrar otillåten åtkomst till POI licensierade Tele Atlas Produkter och (c) använda POI licensierade Tele Atlas Produkter helt eller delvis som en faktor för att (i) fastställa en individs kreditvärdighet eller försäkringsrisk, (ii) teckna en individuell försäkring, (iii) utvärdera en individ vid anställning eller befordran, omplacering eller fortsatt anställning, (iv) fastställa en individs behörighet vid ansökan av certifikat licens, tillstånd, etc. ) a Slutanvändarens bruk av varumärkessymbolen licensierad Tele Atlas produkt och någon del därav, får endast användas i syfte att ge produkten och/eller den spatiala vektordatan, tillhandahållen eller framtagen av Tele Atlas, ett mervärde. B Slutanvändaren godtar att användning av varumärkessymbolen för licensierad Tele Atlas produkt regleras av bestämmelserna och villkoren i detta Avtal, samt att det kan förekomma tredjeparts bestämmelser, villkor och begränsningar för vilka användningen av varumärkessymbolen för licensierad Tele Atlas produkt tillkännages i aktuell dokumentation som medföljer tillämplig mervärdesprodukt. Ingenting i detta Avtal kan skapa ett samriskprojekt, delägarskap eller en huvudagentrelation mellan Licensgivarna och dig. Informationen i databasen kan skilja sig från faktiska förhållanden, oavsett existerande och nybyggda objekt. För detaljerad information om täckningsområdet för kartan i det här navigationssystemet hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats. En eventuell extra skärm, som är kommersiellt tillgänglig och som lämpar sig för anslutning till denna navigationsenhet kallas "Bakre bildskärm". Om navigationssystemet installeras eller underhålls av personer som saknar utbildning och fackkunskaper inom elektronisk utrustning och biltillbehör, riskerar du att utsätta dig för en elektrisk stöt eller andra faror.

3 Använd inte detta navigationssystem (eller backningskameratillvalet) om det på något som helst sätt distraherar dig eller hindrar dig från säker användning av ditt fordon. Aktuellt gällande trafikbegränsningar och instruktioner måste alltid prioriteras före den vägledning som ges av navigationssystemet. Installera inte navigationssystemet på ett ställe där det kan (i) hindra sikten för föraren, (ii) försvåra funktionen av fordonets manöver- eller säkerhetssystem, inklusive luftkuddar och knappar till varningslampor eller (iii) hindra en säker användning av fordonet. Se alltid till att ha på dig säkerhetsbältet när du använder ditt fordon. Om några in-/utgångar är smutsiga, rengör du dem med en ren och torr duk. Bränsleförbrukningen beräknas med utgångspunkt av ett teoretiskt värde som bestäms av fordonshastighet och positionsinformation från navigationssystemet. Den visade bränsleförbrukningen är endast ett referensvärde, det finns således inga garantier för att denna förbrukning kan uppnås. Vissa av navigationssystemets funktioner tar ej hänsyn till den fordonstyp som det installeras i. Den visade bränsleförbrukningen är endast ett referensvärde, det finns således inga garantier för att denna bränsleförbrukning kan uppnås. Detaljerad information om vilka fordonsmodeller som är kompatibla med Fordonsbussadaptern finns tillgänglig på vår webbplats. Detaljerad information om vilka funktioner som är tillgängliga för respektive fordonsmodell finns tillgänglig på vår webbplats. Funktionen att visa information om hinder som upptäcks är en hjälpfunktion vars syfte är att utöka förarens synfält, funktionen kan inte registrera alla faror eller hinder. Vissa funktioner i detta navigationssystem (som att betrakta videobilder och använda vissa touchknappfunktioner) kan utgöra en fara och/eller vara olagliga om de används under körning. för att hindra att sådana funktioner används medan fordonet är i rörelse, finns det en säkerhetsspärr som känner av om parkeringsbromsen är inkopplad och om fordonet är i rörelse. Om du försöker använda funktionerna som beskrivs ovan medan du kör kopplas de bort, och de kan sedan inte användas förrän du stannar fordonet på en säker plats och aktiverar parkeringsbromsen. Installera ALDRIG den bakre bildskärmen på en plats som ger föraren möjlighet att betrakta videobilder under körning. Med en backkamera (tillval) kan du använda navigationssystemet som en hjälp för att hålla ögonen på släp eller för att kunna se bakom fordonet när du backar vid parkering. Pioneer åtar sig inget ansvar för skador, kostnader eller utgifter som härrör från förlust eller förvrängning av data. Mata aldrig in eller ut ett SD-minneskort under körningpterer sin forpligtelse til på anmodning at orientere Ordnance Survey om de produkter og/eller services, som indeholder og/eller stammer fra licenserede Tele Atlas-produkter, som produceres. 7 Slutbrugeren hæfter i forhold til Ordnance Survey i tilfælde af brud på ovennævnte kontraktvilkår. Vedrørende revisioner Ordnance Survey og/eller National Audit Office har ret til at revidere slutbrugerens regnskab eller konto direkte, således at Ordnance Survey har ret til revision i forhold til enhver leverandør af produkter og/eller services, som indeholder og/eller stammer fra licenserede Tele Atlas-produkter. Det er forbudt for slutbrugeren at bruge Tele Atlas MultiNet data for Norge til at skabe kommercielle trykte eller digitale kort, der ligner de grundlæggende nationale produkter fra den norske kort- og matrikelstyrelse. Vedrørende POI -ln systemet tage varig skade. Undlad at adskille eller modificere dette navigationssystem, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektriske stød. Navigationsfunktionerne af dit navigationssystem (og ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt) er kun beregnet som en hjælp til at køre dit køretøj. Brug ikke dette navigationssystem (eller ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt), hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Brug aldrig dette navigationssystem til at finde vej til hospitaler, politistationer eller lignende steder i en nødsituation. Ved trafikregler på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun oplysninger om de trafikregler, der er gældende på det tidspunkt, da ruten beregnes. Navigationssystemets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer. Af hensyn til sikkerheden er bestemte funktioner deaktiveret, når køretøjet ikke er stoppet og/eller håndbremsen er trukket. Dataene, der er kodet ind i den indbyggede hukommelse, er leverandørens intellektuelle ejendom, og leverandøren er ansvarlig for indholdet. Navigationssystemet må ikke monteres på steder, hvor det kan (i) blokere for førerens udsyn, (ii) svække nogen af køretøjets betjeningssystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen. Steder, der rammes af direkte sollys, som oven på instrumentbrættet eller lige under bagruden. Steder, der kan være udsat for regn, f. Når du forlader bilen, skal du huske at fjerne frontpanelet fra navigationssystemet og tage det med dig. når frontpanelet er fjernet, skal det opbevares et sikkert sted, så det ikke ridses eller beskadiges. Opbevar frontpanelet udenfor rækkevidden af små børn for at forhindre dem i at tage det i munden. Det beregnede benzinforbrug er baseret på en teoretisk værdi, der bestemmes ud fra køretøjets hastighed og navigationssystemets positionsoplysninger. Navigationssystemets visninger kan adskille sig fra den faktiske værdi. Disse beregninger er baseret på oplysninger, du leverer, og ikke på data fra køretøjet. For detaljer om de funktioner, der er til rådighed alt efter model, se oplysningerne på vores website. Pioneer er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som sendes. Pioneer er ikke ansvarlig for ændringer af den informationsservice, der ydes af radiostationer eller lignende virksomheder, f.

4 Ved at tilslutte den valgfri køretøjsbusadapter kan man vise driftsstatus for køretøjets parkeringssensorfunktion og klimaanlæggets styrepanel på navigationsskærmen. For detaljer om køretøjsmodeller, der er kompatible med køretøjsbusadaptere, se oplysningerne på vores website. Bestemte funktioner, som tilbydes af dette navigationssystem (såsom at se videobillede og bestemte betjeninger af berøringspanelets taster), kan være farlige og/eller ulovlige, hvis de anvendes under kørslen. Forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen" på skærmen. Videoudgangens terminal (VOUT) er beregnet til tilslutning af et display, der giver passagererne på bagsædet mulighed for at se videobilleder. Installer ALDRIG bagsædedisplayet på et sted, hvor føreren kan se videobilleder under kørslen. Bakvisningstilstanden tjener til at bruge navigationssystemet som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data. Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data. Ikkeautoriseret overførsel, kopiering, udsendelse, offentliggørelse, oversættelse, salg, udlån eller lignende forhold, der ikke omfattes af "personlig brug" eller "citering", som defineret af loven om ophavsret, kan være genstand for straffeforanstaltninger. Tilladelse til at anvende CD-ROM'en gives under licens fra Pioneer Corporation. Desuden kan Pioneer Corporation ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brugen af CD-ROM'en, og er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning. bemærk Når den medfølgende CD-ROM køres på et Mac styresystem, indsættes CD-ROM'en i CD-drevet, hvorefter der dobbeltklikkes på CD-ROM'ens ikon, så programmet starter. RDS-TMCtjenesten kan også bruges i et område, hvor der er en station, som sender RDSTMC-signalet. Navnene på private selskaber, produkter og andre enheder, som denne CD-ROM indeholder, er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet Les nøye gjennom brukerinstruksjonene slik at du får vite hvordan du bruker modellen på riktig måte. Etter at du har lest instruksjonene, bør du oppbevare denne bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere. Viktig informasjon om sikkerhet. Bruke et display som er koblet til VOUT. Lover i enkelt land og fra enkelte styresmakter kan hindre eller begrense plassering og bruk av dette systemet i et kjøretøy. er ikke tillatt å endre eller fjerne anmerkninger om opphavsrett eller annen tekst som gjelder eiendomsretten i eller på Programvaren. Det er tillatt å overføre alle lisensrettigheder til Programvaren, den tilhørende dokumentasjonen og en kopi av denne lisensavtalen til en annen part, forutsatt at denne part leser og aksepterer betingelsene i denne Lisensavtalen dataene er begrenset til bruk med PIONEER-produktet/produktene. 7. Du har ikke tillatelse til å fjerne eller på noen måte skjule eierrettigheter, varemerker eller innskrenkende påskrifter som tilhører Ordnance Survey. 2 Alle garantier fra Ordnance Survey, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantier som gjelder ukrenkelighet, salgbarhet, fullstendighet, nøyaktighet og egnethet til et bestemt formål, fraskrives. Du godtar at Ordnance Survey ikke gir noen garanti og erklæring om at Tele Atlas MultiNet -data for Storbritannia er fullstendige, nøyaktige og/eller oppdaterte, og det er en vesentlig betingelse i Betingelsene for bruk at du godtar Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia på dette grunnlaget. Data kan inkludere data fra Lisensgiverne, inkludert Ordnance Survey. 3 Alt ansvar fra Ordnance Survey med hensyn til Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia, fraskrives. 4 Bruk av Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia tillates ikke i noen trykt, publisert form som fører til Bruttoprodukter kan distribueres fritt eller bli solgt til andre, uten forutgående tillatelse fra Ordnance Survey. 5 Sluttbruker skal holde Ordnance Survey skadesløs fra eller mot alle klager, krav eller søksmål, uansett hva som er årsak til klagen, kravet eller det søksmålet som medfører påstand om tap, omkostninger, utgifter, skader eller personskader (inkludert skader som fører til dødsfall) som skyldes bruk av Tele Atlas MultiNet dataene for Storbritannia. 6 Sluttbruker aksepterer forpliktelsen til å, på forespørsel, gi Ordnance Survey informasjon om hvilke produkter og/eller tjenester de produserer som inneholder og/ eller er utledet fra de Lisensierte Tele Atlasproduktene. 7 Sluttbruker er ansvarlig ovenfor Ordnance Survey hvis det oppdages brudd på de tidligere nevnte betingelsene. Vedrørende revisjoner Ordnance Survey og/eller National Audit Office har rett til å revidere bøker eller kontoer for Sluttbrukere direkte slik at Ordnance Survey har denne retten til revisjon med hensyn til alle leverandører av produkter og/ eller tjenester som inneholder og/eller er utledet fra Lisensierte Tele Atlas-produkter. 8. Andre bestemmelser som bare gjelder Dataene fra Norge. Sluttbruker har ikke tillatelse til å bruke Tele Atlas MultiNet -dataene for Norge til å lage kommersielle, generelle trykte eller digitale kart som ligner de nasjonale basisproduktene til Statens kartverk. Med hensyn til de POI-lisensierte Tele Atlasproduktene: (Følgende bestemmelser gjelder bare for produkter som inneholder Tele Atlas Premium Points of Interest. (e) Sluttbruker vil holde de POIlisensierte Tele Atlas-produktene på Internett bak brannmurer og vil implementere et kontrollsystem som vil (i) beskytte de POIlisensierte Tele Atlasproduktenes integritet; (ii) kontrollere tilgang til de POI-lisensierte Tele Atlas-produktene; (iii) hindre uautorisert bruk eller kopiering av POI-lisensierte Tele Atlas-produktene. 10. Andre bestemmelser for Tele Atlas varemerkelisensiert Tele Atlas-produkt ("Varemerkelisensiert Tele Atlasprodukt"): (Følgende bestemmelser gjelder bare for produkter som inneholder et Tele Atlas Varemerkelisensiert Tele Atlas-produkt.

5 ) a Sluttbrukers bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet og deler av dette er begrenset til bruk kun til det formål å øke verdien og/eller bruk av romvektordata levert eller laget av Tele Atlas. Uansett om noe er i strid med innholdet her eller i et vedlegg til eller fremstilling av dette, skal Sluttbrukeren under ingen omstendigheter bruke det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet eller deler av det sammen med eller i forbindelse med romlige gatevektordata leverte eller laget av en annen part enn Tele Atlas. sluttbrukeren kan bruke bare ikonene, merkenavnene, logoene, varemerkene eller andre funksjoner innen (og ikke atskilt fra) kartdataene. I tillegg kan ikke Sluttbrukeren endre fargen, formen, størrelsen eller retningen på det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet slik det er levert til Sluttbrukeren uten å først ha innhentet skriftlig tillatelse fra Tele Atlas. B Sluttbruker godtar at bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet er underlagt betingelsene i denne Avtalen, og at det kan finnes andre betingelser og restriksjoner fra tredjeparter som bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlasproduktet kan være underlagt, som fra tid til annen kan være er gitt til Sluttbrukeren i utgivelsesmerknader som gjelder Bruttoproduktet. 11. Merknader om opphavsrett Sluttbruker skal tillate visning av den da gjeldende merknad om opphavsrett for de Lisensierte Tele Atlas-produktene på sin velkomstskjerm ved oppstart, i koden, på lagringsmediet, på emballasjen, i "Hjelp/Om"delen, i brukerhåndboken og i alle viste eller trykte kartbilder for hvert Bruttoprodukt som er basert på: 1 Tele Atlas MultiNet Europe. Merknaden om opphavsrett: " DAV, brudd på disse opphavsrettene vil føre til rettslig forfølgelse" Tele Atlas MultiNet -data for Frankrike. Uavhengig av eksisterende eller nye ting kan dataene være forskjellig fra de faktiske forhold. Hvis du vil ha informasjon om kartdekningen i dette navigasjonssystemet, kan du se informasjonen på vårt nettsted. Det er strengt forbudt å reprodusere og bruke noen deler av eller hele dette kartet i en eller annen form uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Trafikkreguleringsdataene som er brukt i kartdatabasen, gjelder bare passasjerbiler i standardstørrelse. Merk deg at reguleringer for store kjøretøyer, motorsykler og andre ikke-standardkjøretøyer ikke er inkludert i databasen. I denne bruksanvisningen vil skjermen som er festet til hoveddelen av denne navigasjonsenheten, bli referert til som "frontdisplayet". Eventuell ekstraskjerm som er kommersielt tilgjengelig og kan kobles til denne navigasjonsenheten, vil bli referert til som "bakdisplayet". "Videobilde" angir i denne bruksanvisningen bilder med bevegelse fra DVD-Video, DivX, ipod og eventuelt utstyr som er koblet til dette systemet med RCAkabel, som for eksempel generelt AV-utstyr. Viktig informasjon om sikkerhet Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og automatiske systemer montere og foreta service på navigasjonssystemet, og det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer. Hvis det skulle komme væske eller fremmedlegemer inn i navigasjonssystemet, må du øyeblikkelig parkere bilen på et trygt sted, slå av tenningsbryteren (ACC OFF), og ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicesenter. Ikke bruk navigasjonssystemet i denne tilstanden, fordi det kan føre til brann eller elektrisk støt eller eventuelt andre feil. Hvis du oppdager røyk, merkelige lyder, rar lukt fra navigasjonssystemet eller andre unormale symptomer på LCD-skjermen, må du øyeblikkelig slå av strømmen og ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicesenter. Hvis navigasjonssystemet blir brukt i denne tilstanden, kan det oppstå varig skade på systemet. Du ankommer senere, vil det være mot trafikkreguleringen å bruke gaten, og derfor kan den angitte ruten ikke følges. følg alltid de faktiske trafikkskiltene når du kjører. Det kan også hende at det finnes trafikkreguleringer systemet ikke kjenner til. Før du begynner å bruke navigasjonssystemet må du lese og fullt ut forstå følgende informasjon vedrørende sikkerhet: Navigasjonsfunksjonene i navigasjonssystemet (og eventuelt ryggekamera) er kun beregnet som hjelp når du bruker kjøretøyet. Ikke bruk dette navigasjonssystemet (eller eventuelt ryggekamera) hvis dette på noen måte vil avlede oppmerksomheten din fra sikker bruk av kjøretøyet. Følg alltid regler for sikker kjøring og alle gjeldende trafikkregler. Hvis du får problemer med å betjene systemet eller lese displayet, må du parkere kjøretøyet på et trygt sted og sette på parkeringsbremsen før du foretar justeringer. La ikke andre personer bruke systemet med mindre har lest og forstått bruksanvisningen. Ikke bruk dette navigasjonssystemet til å finne frem til sykehus, politistasjoner eller lignende i en nødssituasjon. Avslutt eventuelle funksjoner som er relatert til bruk av handsfree-telefonen, og ring det riktige nødnummeret. Veiledning og informasjon som dette utstyret gir om rute, er kun beregnet som referanser. Dette trenger ikke å nøyaktig gjenspeile de siste tillatte rutene, veiforholdene, enveiskjøringene, stengte veiene eller trafikkrestriksjonene. Trafikkrestriksjoner og anbefalinger som for øyeblikket gjelder, må alltid gis høyere prioritet enn veiledningen gitt av dette navigasjonssystemet. Følg alltid gjeldende trafikkrestriksjoner, selv om navigasjonssystemet gir motstridende anbefalinger. For trafikkreguleringer som gjelder for bestemte dager eller klokkeslett, tas i betraktning bare informasjon om trafikkreguleringer som gjelder på det tidspunktet ruten ble beregnet. det kan hende det ikke tas hensyn til enveiskjøringer og stengte veier. Hvis en gate for eksempel kun er åpen om morgenen, men Viktig informasjon om sikkerhet Hvis det ikke er angitt riktig informasjon for lokale tidsinnstillinger, kan navigasjonssystemet oppgi feil rute og veiledning. Ikke still inn lydvolumet på navigasjonssystemet så høyt at du ikke kan høre trafikken på utsiden og utrykningskjøretøyer. For å øke sikkerheten vil enkelte funksjoner være deaktivert når kjøretøyet ikke er stoppet og/eller parkeringsbremsen ikke er satt på.

6 Datakodingen i det innebygde minnet er immateriell rettighet for utgiveren, og utgiveren er ansvarlig for slikt innhold. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den om fremgangsmåter under betjening og hvilke sikkerhetsopplysninger som finnes. Unngå å montere dette navigasjonssystemet på et sted hvor det kan (i) hindre sikten for føreren, (ii) svekke ytelsen til bilens driftssystemer eller sikkerhetsutstyr, inkludert luftputer eller knapper til varsellys, eller (iii) redusere førerens evne til å kjøre bilen på en forsvarlig måte. Husk alltid å feste sikkerhetsbelte når du kjører bilen. Hvis du noen gang skulle bli utsatt for en ulykke, risikerer du å bli enda hardere skadet hvis sikkerhetsbeltet ikke er skikkelig fastspent. Bruk aldri hodetelefoner under kjøring. Ikke oppbevar frontpanelet på steder der det kan bli utsatt for høye temperaturer eller fuktighet, for eksempel følgende steder: Steder nær varmekilder, ventilasjon eller klimaanlegg. Steder utsatt for direkte solskinn, for eksempel oppe på dashbordet eller på hyllen bak i bilen. Steder som kan være utsatt for regn, for eksempel nær døren eller dørken i bilen. Når du forlater bilen, må du ta av frontpanelet fra navigasjonssystemet og ta det med deg. Etter at du har tatt av frontpanelet, må du oppbevare det på et trygt sted der det ikke stripes opp eller skades. Oppbevar frontpanelet utenfor rekkevidden til små barn for å hindre at de putter det inn i munnen. Hvis du gjør det, kan det føre til koblingsfeil. Hvis det er kommet smuss på noen av kontaktene, må du tørke av dem med en tørr klut. Drivstofforbruket beregnes basert på en teoretisk verdi basert på informasjon om bilens hastighet og posisjon fra navigasjonssystemet. Drivstofforbruket som vises, er bare en referanseverdi, og det er ingen garanti for at det viste forbruket kan oppnås. Funksjonene for økovennlig kjøring er en beregning av forholdet mellom det aktuelle drivstofforbruket i sann tid og det gjennomsnittlige drivstofforbruket og er ikke en faktisk verdi. Funksjonene for økovennlig kjøring og beregningene tar hensyn til GPSposisjonen og kjøretøyets hastighet ved beregning av en verdi. Angivelser fra navigasjonssystemet kan være forskjellig fra den faktiske verdien. Disse advarslene gjelder bare for AVIC-F930BT. Unngå å trykke hardt på tastene eller å bruke makt når du tar av eller setter på plass den avtakbare enheten. Viktig informasjon om sikkerhet Enkelte funksjoner i navigasjonssystemet tar ikke hensyn til hvilken type kjøretøy enheten er montert i. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige funksjoner i henhold til modellene, kan du se informasjonen på vårt nettsted. Disse beregningene baseres bare på informasjonen du oppgir, og det hentes ikke data fra kjøretøyet. Drivstofforbruket som vises, er bare en referanseverdi, og det er ingen garanti for at det viste forbruket kan oppnås. Pioneer er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som overføres. Pioneer er ikke ansvarlig for endringer av informasjonstjenester som ytes av radiostasjoner eller lignende virksomheter, for eksempel annullering av tjenesten eller endring til betalingstjeneste. Produkt kan heller ikke returneres med en slik begrunnelse. Fartsgrensen i databasen kan være forskjellig fra den faktiske fartsgrensen for gjeldende vei. Funksjonen for visning av informasjon om hindringer som oppdages, er ment som hjelp for føreren og vil ikke oppdage alle farer eller hindringer. Hvis du vil ha informasjon om hvilke kjøretøymodeller som er kompatible med Enkelte funksjoner (som for eksempel visning av videobilder og enkelte betjeninger med berøringspaneltaster) som tilbys av dette navigasjonssystemet, kan være farlig og/eller ulovlig å bruke under kjøring. bremsepedalen nede før du slipper opp parkeringsbremsen. Hold bremsepedalen nede før du slipper opp parkeringsbremsen. å redusere faren for materiell skade og personskade og unngå å bryte gjeldende lovverk må navigasjonssystemet ikke brukes med videobilder som er synlige for sjåføren. I noen land kan det også være ulovlig å se på videobilder på en skjerm for andre personer enn sjåføren. Der slike bestemmelser gjelder, må de følges. Når du setter på parkeringsbremsen for å vise videobildet eller for å aktivere andre funksjoner som finnes i navigasjonssystemet, må du parkere bilen på et trygt sted, og du må holde bremsepedalen trykt ned før du tar av parkeringsbremsen hvis kjøretøyet er parkert i en bakke eller hvis det er fare for at det vil bevege seg når du tar av parkeringsbremsen. Hvis du prøver å se videobilder mens du kjører, viser frontdisplayet advarselen "Visning av videokilde for forsetet er strengt forbudt under kjøring. SD-minnekortet utenfor rekkevidden til små barn slik at de ikke ved et uhell svelger det. For å forhindre tap av data og skade på lagringsenheten må du aldri ta den ut fra navigasjonssystemet mens data overføres. Hvis du av en eller annen grunn mister eller ødelegger data på lagringsenheten, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette dataene. Pioneer påtar seg ikke noe ansvar for skader, kostnader eller utgifter som skyldes tapte eller ødelagte data. Sett aldri inn eller ta ut et SD-minnekort mens du kjører. For å forhindre tap av data og skade på lagringsenheten må du aldri ta den ut fra navigasjonssystemet mens data overføres. Hvis du av en eller annen grunn mister eller ødelegger data på lagringsenheten, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette dataene. Pioneer påtar seg ikke noe ansvar for skader, kostnader eller utgifter som skyldes tapte eller ødelagte data. Du må godta "Vilkår for bruk" angitt nedenfor før du bruker CD-ROMplaten. Ikke bruk den hvis du ikke godtar vilkårene for bruk. Uautorisert overføring, kopiering, utsending, offentlig overføring, oversettelse, salg, utlån eller andre slike handlinger som ikke omfattes av "personlig bruk" eller "henvisninger" slik det er definert i lov om opphavrett, kan medføre straffetiltak. Tillatelse til å bruke CD-ROMplaten gis under lisens fra Pioneer Corporation. Vi vil oppbevare detaljene om kjøpet i arkivet vårt slik at du kan referere til disse opplysningene i forbindelse med forsikringskrav som tap eller tyveri.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pioneer Corporation garanterer ikke at CDROM-platen kan brukes med hensyn til datamaskiner som bruker noen av operativsystemene som kan anvendes. Pioneer Corporation er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår ved bruk av CD-ROM-platen, og gir ikke noen form for kompensasjon. merk Hvis du vil kjøre den medfølgende CD-ROMplaten på et Mac-operativsystem, må du sette denne inn i en CD-stasjon og dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet for å starte programmet. Navigasjonssystemet fungerer ikke riktig i andre områder enn Europa. rdsfunksjonen (Radio Data System) virker kun i områder med FM-stasjoner som sender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også brukes i områder der det er en stasjon sender ut RDS-TMC-signalet. 0 eller senere) kreves for å lese håndbøkene på CD-ROMplaten. Navnene på private foretak, produkter og andre enheter som beskrives her, er registrerte varemerker eller varemerker for de aktuelle firmaene. Hvis CDROM-platen spilles med slikt utstyr kan det føre til skade på høyttalerne eller til nedsatt hørsel på grunn av alt for høyt volum..

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F500BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1231871

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F500BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1231871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER CNSD-200FM http://no.yourpdfguides.com/dref/3175171

Din bruksanvisning PIONEER CNSD-200FM http://no.yourpdfguides.com/dref/3175171 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVICC-C-HD3-2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1230374

Din bruksanvisning PIONEER AVICC-C-HD3-2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1230374 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVICC-C-HD3-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVICC-C-HD3-2 i bruksanvisningen

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer