Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F930BT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PIONEER AVIC-F930BT http://no.yourpdfguides.com/dref/3804025"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Du kan överföra alla dina licensrättigheter för Programvaran, härtill relaterad dokumentation och en kopia av detta Licensavtal till annan part, under förutsättning att denna part läser och godkänner bestämmelserna och villkoren i detta Licensavtal. FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL EXPORTLAGAR Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig Programvaran eller några andra tekniska data som erhållits från Pioneer, eller någon direkt produkt härav, skall exporteras utanför det land eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering ("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar och förordningar. Om du har anskaffat Programvaran på ett behörigt sätt utanför Landet, samtycker du till att inte återexportera Programvaran eller några som helst från Pioneer erhållna data eller någon direkt produkt härav, med undantag för vad som tillåts av Regeringens lagar och förordningar samt lagarna och förordningarna inom den jurisdiktion där du har anskaffat Programvaran. Alla garantianspråk ställda till Ordnance Survey avvisas, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, detta inkluderar men begränsas ej till, underförstådda garantier för intrång i upphovsrätt, säljbarhet, noggrannhet, tillförlitlighet och lämplighet för ett specifikt ändamål. du godtar och är införstådd med att Ordnance Survey ej lämnar några garantier eller utfästelser om att den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien är fullständiga, korrekta och/eller aktuella. Du är införstådd i att detta utgör en viktig del av Användarvillkoren och godtar att den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien sker under dessa villkor. datan omfattar eventuellt information från licensgivarna, inklusive Ordnance Survey. 3 Allt ansvar som utkrävs av Ordnance Survey avvisas med avseende på den data som tillhandahålls av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien kommer att avvisas. 4 Det är förbjudet att använda data tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien i någon tryckt eller publicerad form som resulterar i att mervärdesprodukter distribueras gratis eller säljs till allmänheten utan tillstånd från Ordnance Survey. 5 Ordnance Survey skall hållas skadeslösa vid ersättningsanspråk, rättsliga krav eller åtgärder, oberoende av orsaken till dessa, då anspråk åberopas med anledning av förluster, kostnader, utgifter eller personskador (inklusive personskador med dödlig utgång) som är ett resultat av att datan tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Storbritannien använts. 6 Slutanvändaren accepterar sin skyldighet att på begäran, tillhandahålla Ordnance Survey med information om vilka produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller härleds från de Licensierade Tele Atlas produkterna de tillverkar. 7 Slutanvändaren har ett skadeståndsansvar gentemot Ordnance Survey i händelse av att de ovan nämnda avtalsvillkoren bryts. Avseende revisioner Ordnance Survey och/eller National Audit Office äger rätt att revisionsgranska Slutanvändarens bokföring eller bankkonton direkt, så att Ordnance Survey äger denna rätt till revision avseende leverantör av produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller kan härledas från de Licensierade Tele Atlas produkterna. ) Slutanvändaren förbinder sig specifikt att inte: (a) med undantag av det som specifikt anges i avtalet, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla POI licensierade Tele Atlas Produkter till tredje part i syfte att vidareförsälja, vidarelicensiera, vidaredistribuera eller i syfte att genom kompilering skapa mervärde, verifiera, komplettera, kompilera e-postlistor, skapa geografiska, handels-, företags-, annons-, reklamregister som säljs, hyrs ut, publiceras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga för tredje part. (b) göra POI licensierade Tele Atlas Produkter tillgängliga i en öppen online-miljö som ej har en lämplig säkerhetsnivå och/eller kryptering som förhindrar otillåten åtkomst till POI licensierade Tele Atlas Produkter och (c) använda POI licensierade Tele Atlas Produkter helt eller delvis som en faktor för att (i) fastställa en individs kreditvärdighet eller försäkringsrisk, (ii) teckna en individuell försäkring, (iii) utvärdera en individ vid anställning eller befordran, omplacering eller fortsatt anställning, (iv) fastställa en individs behörighet vid ansökan av certifikat licens, tillstånd, etc. ) a Slutanvändarens bruk av varumärkessymbolen licensierad Tele Atlas produkt och någon del därav, får endast användas i syfte att ge produkten och/eller den spatiala vektordatan, tillhandahållen eller framtagen av Tele Atlas, ett mervärde. B Slutanvändaren godtar att användning av varumärkessymbolen för licensierad Tele Atlas produkt regleras av bestämmelserna och villkoren i detta Avtal, samt att det kan förekomma tredjeparts bestämmelser, villkor och begränsningar för vilka användningen av varumärkessymbolen för licensierad Tele Atlas produkt tillkännages i aktuell dokumentation som medföljer tillämplig mervärdesprodukt. Ingenting i detta Avtal kan skapa ett samriskprojekt, delägarskap eller en huvudagentrelation mellan Licensgivarna och dig. Informationen i databasen kan skilja sig från faktiska förhållanden, oavsett existerande och nybyggda objekt. För detaljerad information om täckningsområdet för kartan i det här navigationssystemet hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats. En eventuell extra skärm, som är kommersiellt tillgänglig och som lämpar sig för anslutning till denna navigationsenhet kallas "Bakre bildskärm". Om navigationssystemet installeras eller underhålls av personer som saknar utbildning och fackkunskaper inom elektronisk utrustning och biltillbehör, riskerar du att utsätta dig för en elektrisk stöt eller andra faror.

3 Använd inte detta navigationssystem (eller backningskameratillvalet) om det på något som helst sätt distraherar dig eller hindrar dig från säker användning av ditt fordon. Aktuellt gällande trafikbegränsningar och instruktioner måste alltid prioriteras före den vägledning som ges av navigationssystemet. Installera inte navigationssystemet på ett ställe där det kan (i) hindra sikten för föraren, (ii) försvåra funktionen av fordonets manöver- eller säkerhetssystem, inklusive luftkuddar och knappar till varningslampor eller (iii) hindra en säker användning av fordonet. Se alltid till att ha på dig säkerhetsbältet när du använder ditt fordon. Om några in-/utgångar är smutsiga, rengör du dem med en ren och torr duk. Bränsleförbrukningen beräknas med utgångspunkt av ett teoretiskt värde som bestäms av fordonshastighet och positionsinformation från navigationssystemet. Den visade bränsleförbrukningen är endast ett referensvärde, det finns således inga garantier för att denna förbrukning kan uppnås. Vissa av navigationssystemets funktioner tar ej hänsyn till den fordonstyp som det installeras i. Den visade bränsleförbrukningen är endast ett referensvärde, det finns således inga garantier för att denna bränsleförbrukning kan uppnås. Detaljerad information om vilka fordonsmodeller som är kompatibla med Fordonsbussadaptern finns tillgänglig på vår webbplats. Detaljerad information om vilka funktioner som är tillgängliga för respektive fordonsmodell finns tillgänglig på vår webbplats. Funktionen att visa information om hinder som upptäcks är en hjälpfunktion vars syfte är att utöka förarens synfält, funktionen kan inte registrera alla faror eller hinder. Vissa funktioner i detta navigationssystem (som att betrakta videobilder och använda vissa touchknappfunktioner) kan utgöra en fara och/eller vara olagliga om de används under körning. för att hindra att sådana funktioner används medan fordonet är i rörelse, finns det en säkerhetsspärr som känner av om parkeringsbromsen är inkopplad och om fordonet är i rörelse. Om du försöker använda funktionerna som beskrivs ovan medan du kör kopplas de bort, och de kan sedan inte användas förrän du stannar fordonet på en säker plats och aktiverar parkeringsbromsen. Installera ALDRIG den bakre bildskärmen på en plats som ger föraren möjlighet att betrakta videobilder under körning. Med en backkamera (tillval) kan du använda navigationssystemet som en hjälp för att hålla ögonen på släp eller för att kunna se bakom fordonet när du backar vid parkering. Pioneer åtar sig inget ansvar för skador, kostnader eller utgifter som härrör från förlust eller förvrängning av data. Mata aldrig in eller ut ett SD-minneskort under körningpterer sin forpligtelse til på anmodning at orientere Ordnance Survey om de produkter og/eller services, som indeholder og/eller stammer fra licenserede Tele Atlas-produkter, som produceres. 7 Slutbrugeren hæfter i forhold til Ordnance Survey i tilfælde af brud på ovennævnte kontraktvilkår. Vedrørende revisioner Ordnance Survey og/eller National Audit Office har ret til at revidere slutbrugerens regnskab eller konto direkte, således at Ordnance Survey har ret til revision i forhold til enhver leverandør af produkter og/eller services, som indeholder og/eller stammer fra licenserede Tele Atlas-produkter. Det er forbudt for slutbrugeren at bruge Tele Atlas MultiNet data for Norge til at skabe kommercielle trykte eller digitale kort, der ligner de grundlæggende nationale produkter fra den norske kort- og matrikelstyrelse. Vedrørende POI -ln systemet tage varig skade. Undlad at adskille eller modificere dette navigationssystem, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektriske stød. Navigationsfunktionerne af dit navigationssystem (og ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt) er kun beregnet som en hjælp til at køre dit køretøj. Brug ikke dette navigationssystem (eller ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt), hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Brug aldrig dette navigationssystem til at finde vej til hospitaler, politistationer eller lignende steder i en nødsituation. Ved trafikregler på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun oplysninger om de trafikregler, der er gældende på det tidspunkt, da ruten beregnes. Navigationssystemets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer. Af hensyn til sikkerheden er bestemte funktioner deaktiveret, når køretøjet ikke er stoppet og/eller håndbremsen er trukket. Dataene, der er kodet ind i den indbyggede hukommelse, er leverandørens intellektuelle ejendom, og leverandøren er ansvarlig for indholdet. Navigationssystemet må ikke monteres på steder, hvor det kan (i) blokere for førerens udsyn, (ii) svække nogen af køretøjets betjeningssystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen. Steder, der rammes af direkte sollys, som oven på instrumentbrættet eller lige under bagruden. Steder, der kan være udsat for regn, f. Når du forlader bilen, skal du huske at fjerne frontpanelet fra navigationssystemet og tage det med dig. når frontpanelet er fjernet, skal det opbevares et sikkert sted, så det ikke ridses eller beskadiges. Opbevar frontpanelet udenfor rækkevidden af små børn for at forhindre dem i at tage det i munden. Det beregnede benzinforbrug er baseret på en teoretisk værdi, der bestemmes ud fra køretøjets hastighed og navigationssystemets positionsoplysninger. Navigationssystemets visninger kan adskille sig fra den faktiske værdi. Disse beregninger er baseret på oplysninger, du leverer, og ikke på data fra køretøjet. For detaljer om de funktioner, der er til rådighed alt efter model, se oplysningerne på vores website. Pioneer er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som sendes. Pioneer er ikke ansvarlig for ændringer af den informationsservice, der ydes af radiostationer eller lignende virksomheder, f.

4 Ved at tilslutte den valgfri køretøjsbusadapter kan man vise driftsstatus for køretøjets parkeringssensorfunktion og klimaanlæggets styrepanel på navigationsskærmen. For detaljer om køretøjsmodeller, der er kompatible med køretøjsbusadaptere, se oplysningerne på vores website. Bestemte funktioner, som tilbydes af dette navigationssystem (såsom at se videobillede og bestemte betjeninger af berøringspanelets taster), kan være farlige og/eller ulovlige, hvis de anvendes under kørslen. Forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen" på skærmen. Videoudgangens terminal (VOUT) er beregnet til tilslutning af et display, der giver passagererne på bagsædet mulighed for at se videobilleder. Installer ALDRIG bagsædedisplayet på et sted, hvor føreren kan se videobilleder under kørslen. Bakvisningstilstanden tjener til at bruge navigationssystemet som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data. Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data. Ikkeautoriseret overførsel, kopiering, udsendelse, offentliggørelse, oversættelse, salg, udlån eller lignende forhold, der ikke omfattes af "personlig brug" eller "citering", som defineret af loven om ophavsret, kan være genstand for straffeforanstaltninger. Tilladelse til at anvende CD-ROM'en gives under licens fra Pioneer Corporation. Desuden kan Pioneer Corporation ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brugen af CD-ROM'en, og er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning. bemærk Når den medfølgende CD-ROM køres på et Mac styresystem, indsættes CD-ROM'en i CD-drevet, hvorefter der dobbeltklikkes på CD-ROM'ens ikon, så programmet starter. RDS-TMCtjenesten kan også bruges i et område, hvor der er en station, som sender RDSTMC-signalet. Navnene på private selskaber, produkter og andre enheder, som denne CD-ROM indeholder, er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet Les nøye gjennom brukerinstruksjonene slik at du får vite hvordan du bruker modellen på riktig måte. Etter at du har lest instruksjonene, bør du oppbevare denne bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere. Viktig informasjon om sikkerhet. Bruke et display som er koblet til VOUT. Lover i enkelt land og fra enkelte styresmakter kan hindre eller begrense plassering og bruk av dette systemet i et kjøretøy. er ikke tillatt å endre eller fjerne anmerkninger om opphavsrett eller annen tekst som gjelder eiendomsretten i eller på Programvaren. Det er tillatt å overføre alle lisensrettigheder til Programvaren, den tilhørende dokumentasjonen og en kopi av denne lisensavtalen til en annen part, forutsatt at denne part leser og aksepterer betingelsene i denne Lisensavtalen dataene er begrenset til bruk med PIONEER-produktet/produktene. 7. Du har ikke tillatelse til å fjerne eller på noen måte skjule eierrettigheter, varemerker eller innskrenkende påskrifter som tilhører Ordnance Survey. 2 Alle garantier fra Ordnance Survey, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantier som gjelder ukrenkelighet, salgbarhet, fullstendighet, nøyaktighet og egnethet til et bestemt formål, fraskrives. Du godtar at Ordnance Survey ikke gir noen garanti og erklæring om at Tele Atlas MultiNet -data for Storbritannia er fullstendige, nøyaktige og/eller oppdaterte, og det er en vesentlig betingelse i Betingelsene for bruk at du godtar Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia på dette grunnlaget. Data kan inkludere data fra Lisensgiverne, inkludert Ordnance Survey. 3 Alt ansvar fra Ordnance Survey med hensyn til Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia, fraskrives. 4 Bruk av Tele Atlas MultiNet -dataene for Storbritannia tillates ikke i noen trykt, publisert form som fører til Bruttoprodukter kan distribueres fritt eller bli solgt til andre, uten forutgående tillatelse fra Ordnance Survey. 5 Sluttbruker skal holde Ordnance Survey skadesløs fra eller mot alle klager, krav eller søksmål, uansett hva som er årsak til klagen, kravet eller det søksmålet som medfører påstand om tap, omkostninger, utgifter, skader eller personskader (inkludert skader som fører til dødsfall) som skyldes bruk av Tele Atlas MultiNet dataene for Storbritannia. 6 Sluttbruker aksepterer forpliktelsen til å, på forespørsel, gi Ordnance Survey informasjon om hvilke produkter og/eller tjenester de produserer som inneholder og/ eller er utledet fra de Lisensierte Tele Atlasproduktene. 7 Sluttbruker er ansvarlig ovenfor Ordnance Survey hvis det oppdages brudd på de tidligere nevnte betingelsene. Vedrørende revisjoner Ordnance Survey og/eller National Audit Office har rett til å revidere bøker eller kontoer for Sluttbrukere direkte slik at Ordnance Survey har denne retten til revisjon med hensyn til alle leverandører av produkter og/ eller tjenester som inneholder og/eller er utledet fra Lisensierte Tele Atlas-produkter. 8. Andre bestemmelser som bare gjelder Dataene fra Norge. Sluttbruker har ikke tillatelse til å bruke Tele Atlas MultiNet -dataene for Norge til å lage kommersielle, generelle trykte eller digitale kart som ligner de nasjonale basisproduktene til Statens kartverk. Med hensyn til de POI-lisensierte Tele Atlasproduktene: (Følgende bestemmelser gjelder bare for produkter som inneholder Tele Atlas Premium Points of Interest. (e) Sluttbruker vil holde de POIlisensierte Tele Atlas-produktene på Internett bak brannmurer og vil implementere et kontrollsystem som vil (i) beskytte de POIlisensierte Tele Atlasproduktenes integritet; (ii) kontrollere tilgang til de POI-lisensierte Tele Atlas-produktene; (iii) hindre uautorisert bruk eller kopiering av POI-lisensierte Tele Atlas-produktene. 10. Andre bestemmelser for Tele Atlas varemerkelisensiert Tele Atlas-produkt ("Varemerkelisensiert Tele Atlasprodukt"): (Følgende bestemmelser gjelder bare for produkter som inneholder et Tele Atlas Varemerkelisensiert Tele Atlas-produkt.

5 ) a Sluttbrukers bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet og deler av dette er begrenset til bruk kun til det formål å øke verdien og/eller bruk av romvektordata levert eller laget av Tele Atlas. Uansett om noe er i strid med innholdet her eller i et vedlegg til eller fremstilling av dette, skal Sluttbrukeren under ingen omstendigheter bruke det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet eller deler av det sammen med eller i forbindelse med romlige gatevektordata leverte eller laget av en annen part enn Tele Atlas. sluttbrukeren kan bruke bare ikonene, merkenavnene, logoene, varemerkene eller andre funksjoner innen (og ikke atskilt fra) kartdataene. I tillegg kan ikke Sluttbrukeren endre fargen, formen, størrelsen eller retningen på det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet slik det er levert til Sluttbrukeren uten å først ha innhentet skriftlig tillatelse fra Tele Atlas. B Sluttbruker godtar at bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlas-produktet er underlagt betingelsene i denne Avtalen, og at det kan finnes andre betingelser og restriksjoner fra tredjeparter som bruk av det Varemerkelisensierte Tele Atlasproduktet kan være underlagt, som fra tid til annen kan være er gitt til Sluttbrukeren i utgivelsesmerknader som gjelder Bruttoproduktet. 11. Merknader om opphavsrett Sluttbruker skal tillate visning av den da gjeldende merknad om opphavsrett for de Lisensierte Tele Atlas-produktene på sin velkomstskjerm ved oppstart, i koden, på lagringsmediet, på emballasjen, i "Hjelp/Om"delen, i brukerhåndboken og i alle viste eller trykte kartbilder for hvert Bruttoprodukt som er basert på: 1 Tele Atlas MultiNet Europe. Merknaden om opphavsrett: " DAV, brudd på disse opphavsrettene vil føre til rettslig forfølgelse" Tele Atlas MultiNet -data for Frankrike. Uavhengig av eksisterende eller nye ting kan dataene være forskjellig fra de faktiske forhold. Hvis du vil ha informasjon om kartdekningen i dette navigasjonssystemet, kan du se informasjonen på vårt nettsted. Det er strengt forbudt å reprodusere og bruke noen deler av eller hele dette kartet i en eller annen form uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Trafikkreguleringsdataene som er brukt i kartdatabasen, gjelder bare passasjerbiler i standardstørrelse. Merk deg at reguleringer for store kjøretøyer, motorsykler og andre ikke-standardkjøretøyer ikke er inkludert i databasen. I denne bruksanvisningen vil skjermen som er festet til hoveddelen av denne navigasjonsenheten, bli referert til som "frontdisplayet". Eventuell ekstraskjerm som er kommersielt tilgjengelig og kan kobles til denne navigasjonsenheten, vil bli referert til som "bakdisplayet". "Videobilde" angir i denne bruksanvisningen bilder med bevegelse fra DVD-Video, DivX, ipod og eventuelt utstyr som er koblet til dette systemet med RCAkabel, som for eksempel generelt AV-utstyr. Viktig informasjon om sikkerhet Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og automatiske systemer montere og foreta service på navigasjonssystemet, og det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer. Hvis det skulle komme væske eller fremmedlegemer inn i navigasjonssystemet, må du øyeblikkelig parkere bilen på et trygt sted, slå av tenningsbryteren (ACC OFF), og ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicesenter. Ikke bruk navigasjonssystemet i denne tilstanden, fordi det kan føre til brann eller elektrisk støt eller eventuelt andre feil. Hvis du oppdager røyk, merkelige lyder, rar lukt fra navigasjonssystemet eller andre unormale symptomer på LCD-skjermen, må du øyeblikkelig slå av strømmen og ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicesenter. Hvis navigasjonssystemet blir brukt i denne tilstanden, kan det oppstå varig skade på systemet. Du ankommer senere, vil det være mot trafikkreguleringen å bruke gaten, og derfor kan den angitte ruten ikke følges. følg alltid de faktiske trafikkskiltene når du kjører. Det kan også hende at det finnes trafikkreguleringer systemet ikke kjenner til. Før du begynner å bruke navigasjonssystemet må du lese og fullt ut forstå følgende informasjon vedrørende sikkerhet: Navigasjonsfunksjonene i navigasjonssystemet (og eventuelt ryggekamera) er kun beregnet som hjelp når du bruker kjøretøyet. Ikke bruk dette navigasjonssystemet (eller eventuelt ryggekamera) hvis dette på noen måte vil avlede oppmerksomheten din fra sikker bruk av kjøretøyet. Følg alltid regler for sikker kjøring og alle gjeldende trafikkregler. Hvis du får problemer med å betjene systemet eller lese displayet, må du parkere kjøretøyet på et trygt sted og sette på parkeringsbremsen før du foretar justeringer. La ikke andre personer bruke systemet med mindre har lest og forstått bruksanvisningen. Ikke bruk dette navigasjonssystemet til å finne frem til sykehus, politistasjoner eller lignende i en nødssituasjon. Avslutt eventuelle funksjoner som er relatert til bruk av handsfree-telefonen, og ring det riktige nødnummeret. Veiledning og informasjon som dette utstyret gir om rute, er kun beregnet som referanser. Dette trenger ikke å nøyaktig gjenspeile de siste tillatte rutene, veiforholdene, enveiskjøringene, stengte veiene eller trafikkrestriksjonene. Trafikkrestriksjoner og anbefalinger som for øyeblikket gjelder, må alltid gis høyere prioritet enn veiledningen gitt av dette navigasjonssystemet. Følg alltid gjeldende trafikkrestriksjoner, selv om navigasjonssystemet gir motstridende anbefalinger. For trafikkreguleringer som gjelder for bestemte dager eller klokkeslett, tas i betraktning bare informasjon om trafikkreguleringer som gjelder på det tidspunktet ruten ble beregnet. det kan hende det ikke tas hensyn til enveiskjøringer og stengte veier. Hvis en gate for eksempel kun er åpen om morgenen, men Viktig informasjon om sikkerhet Hvis det ikke er angitt riktig informasjon for lokale tidsinnstillinger, kan navigasjonssystemet oppgi feil rute og veiledning. Ikke still inn lydvolumet på navigasjonssystemet så høyt at du ikke kan høre trafikken på utsiden og utrykningskjøretøyer. For å øke sikkerheten vil enkelte funksjoner være deaktivert når kjøretøyet ikke er stoppet og/eller parkeringsbremsen ikke er satt på.

6 Datakodingen i det innebygde minnet er immateriell rettighet for utgiveren, og utgiveren er ansvarlig for slikt innhold. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den om fremgangsmåter under betjening og hvilke sikkerhetsopplysninger som finnes. Unngå å montere dette navigasjonssystemet på et sted hvor det kan (i) hindre sikten for føreren, (ii) svekke ytelsen til bilens driftssystemer eller sikkerhetsutstyr, inkludert luftputer eller knapper til varsellys, eller (iii) redusere førerens evne til å kjøre bilen på en forsvarlig måte. Husk alltid å feste sikkerhetsbelte når du kjører bilen. Hvis du noen gang skulle bli utsatt for en ulykke, risikerer du å bli enda hardere skadet hvis sikkerhetsbeltet ikke er skikkelig fastspent. Bruk aldri hodetelefoner under kjøring. Ikke oppbevar frontpanelet på steder der det kan bli utsatt for høye temperaturer eller fuktighet, for eksempel følgende steder: Steder nær varmekilder, ventilasjon eller klimaanlegg. Steder utsatt for direkte solskinn, for eksempel oppe på dashbordet eller på hyllen bak i bilen. Steder som kan være utsatt for regn, for eksempel nær døren eller dørken i bilen. Når du forlater bilen, må du ta av frontpanelet fra navigasjonssystemet og ta det med deg. Etter at du har tatt av frontpanelet, må du oppbevare det på et trygt sted der det ikke stripes opp eller skades. Oppbevar frontpanelet utenfor rekkevidden til små barn for å hindre at de putter det inn i munnen. Hvis du gjør det, kan det føre til koblingsfeil. Hvis det er kommet smuss på noen av kontaktene, må du tørke av dem med en tørr klut. Drivstofforbruket beregnes basert på en teoretisk verdi basert på informasjon om bilens hastighet og posisjon fra navigasjonssystemet. Drivstofforbruket som vises, er bare en referanseverdi, og det er ingen garanti for at det viste forbruket kan oppnås. Funksjonene for økovennlig kjøring er en beregning av forholdet mellom det aktuelle drivstofforbruket i sann tid og det gjennomsnittlige drivstofforbruket og er ikke en faktisk verdi. Funksjonene for økovennlig kjøring og beregningene tar hensyn til GPSposisjonen og kjøretøyets hastighet ved beregning av en verdi. Angivelser fra navigasjonssystemet kan være forskjellig fra den faktiske verdien. Disse advarslene gjelder bare for AVIC-F930BT. Unngå å trykke hardt på tastene eller å bruke makt når du tar av eller setter på plass den avtakbare enheten. Viktig informasjon om sikkerhet Enkelte funksjoner i navigasjonssystemet tar ikke hensyn til hvilken type kjøretøy enheten er montert i. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige funksjoner i henhold til modellene, kan du se informasjonen på vårt nettsted. Disse beregningene baseres bare på informasjonen du oppgir, og det hentes ikke data fra kjøretøyet. Drivstofforbruket som vises, er bare en referanseverdi, og det er ingen garanti for at det viste forbruket kan oppnås. Pioneer er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som overføres. Pioneer er ikke ansvarlig for endringer av informasjonstjenester som ytes av radiostasjoner eller lignende virksomheter, for eksempel annullering av tjenesten eller endring til betalingstjeneste. Produkt kan heller ikke returneres med en slik begrunnelse. Fartsgrensen i databasen kan være forskjellig fra den faktiske fartsgrensen for gjeldende vei. Funksjonen for visning av informasjon om hindringer som oppdages, er ment som hjelp for føreren og vil ikke oppdage alle farer eller hindringer. Hvis du vil ha informasjon om hvilke kjøretøymodeller som er kompatible med Enkelte funksjoner (som for eksempel visning av videobilder og enkelte betjeninger med berøringspaneltaster) som tilbys av dette navigasjonssystemet, kan være farlig og/eller ulovlig å bruke under kjøring. bremsepedalen nede før du slipper opp parkeringsbremsen. Hold bremsepedalen nede før du slipper opp parkeringsbremsen. å redusere faren for materiell skade og personskade og unngå å bryte gjeldende lovverk må navigasjonssystemet ikke brukes med videobilder som er synlige for sjåføren. I noen land kan det også være ulovlig å se på videobilder på en skjerm for andre personer enn sjåføren. Der slike bestemmelser gjelder, må de følges. Når du setter på parkeringsbremsen for å vise videobildet eller for å aktivere andre funksjoner som finnes i navigasjonssystemet, må du parkere bilen på et trygt sted, og du må holde bremsepedalen trykt ned før du tar av parkeringsbremsen hvis kjøretøyet er parkert i en bakke eller hvis det er fare for at det vil bevege seg når du tar av parkeringsbremsen. Hvis du prøver å se videobilder mens du kjører, viser frontdisplayet advarselen "Visning av videokilde for forsetet er strengt forbudt under kjøring. SD-minnekortet utenfor rekkevidden til små barn slik at de ikke ved et uhell svelger det. For å forhindre tap av data og skade på lagringsenheten må du aldri ta den ut fra navigasjonssystemet mens data overføres. Hvis du av en eller annen grunn mister eller ødelegger data på lagringsenheten, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette dataene. Pioneer påtar seg ikke noe ansvar for skader, kostnader eller utgifter som skyldes tapte eller ødelagte data. Sett aldri inn eller ta ut et SD-minnekort mens du kjører. For å forhindre tap av data og skade på lagringsenheten må du aldri ta den ut fra navigasjonssystemet mens data overføres. Hvis du av en eller annen grunn mister eller ødelegger data på lagringsenheten, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette dataene. Pioneer påtar seg ikke noe ansvar for skader, kostnader eller utgifter som skyldes tapte eller ødelagte data. Du må godta "Vilkår for bruk" angitt nedenfor før du bruker CD-ROMplaten. Ikke bruk den hvis du ikke godtar vilkårene for bruk. Uautorisert overføring, kopiering, utsending, offentlig overføring, oversettelse, salg, utlån eller andre slike handlinger som ikke omfattes av "personlig bruk" eller "henvisninger" slik det er definert i lov om opphavrett, kan medføre straffetiltak. Tillatelse til å bruke CD-ROMplaten gis under lisens fra Pioneer Corporation. Vi vil oppbevare detaljene om kjøpet i arkivet vårt slik at du kan referere til disse opplysningene i forbindelse med forsikringskrav som tap eller tyveri.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pioneer Corporation garanterer ikke at CDROM-platen kan brukes med hensyn til datamaskiner som bruker noen av operativsystemene som kan anvendes. Pioneer Corporation er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår ved bruk av CD-ROM-platen, og gir ikke noen form for kompensasjon. merk Hvis du vil kjøre den medfølgende CD-ROMplaten på et Mac-operativsystem, må du sette denne inn i en CD-stasjon og dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet for å starte programmet. Navigasjonssystemet fungerer ikke riktig i andre områder enn Europa. rdsfunksjonen (Radio Data System) virker kun i områder med FM-stasjoner som sender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også brukes i områder der det er en stasjon sender ut RDS-TMC-signalet. 0 eller senere) kreves for å lese håndbøkene på CD-ROMplaten. Navnene på private foretak, produkter og andre enheter som beskrives her, er registrerte varemerker eller varemerker for de aktuelle firmaene. Hvis CDROM-platen spilles med slikt utstyr kan det føre til skade på høyttalerne eller til nedsatt hørsel på grunn av alt for høyt volum..

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06 14:05 Side 1 MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer