Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30"

Transkript

1 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem Kjetil Fjellby H Medlem John Torsvik H Medlem Lene Hansen Kvamsdal H Medlem Arthur Reidar Sjursen AP Medlem Ragnvald Tangedal AP Medlem Bjørn Egil Nordland AP Medlem Marit Steinestø Krf Medlem Lillian Andvik Krf Medlem Vigdis Søvik Sp Medlem Jon Terje Sætre Sp Medlem Egil Kvingedal V Medlem Tove Kristin Sleire Tistel V Medlem Willy Borge Frp Medlem Erlend Kvamsdal Frp Medlem Forfall meldt frå medlem Parti Rolle Wenke Fredheim Ekren H Medlem Følgjande frå administrasjonen møtte: Rådmann Svein Helge Hofslundsengen, ass. rådmann Sveinung Toft og konsulent Maud Sleire Holmaas som førte møteboka. Rådgjevar Alf Strand møtte til sak 02/ / / / / / /2014. Personalsjef Ørnulf Lillestøl orientert om kompetanseplan

2 Saknr Tittel 066/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 002/2014 Interpellasjon - spørsmål til ordførar 067/2014 Godkjenning av møtebok Sakliste 068/2014 Ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland fråsegn 069/2014 Fråsegn til regional plan og tiltaksprogram for vassregion Hordaland 070/2014 Godkjenning av kommunedelplan for helse, omsorg og sosial /2014 Biosfæreprosjektet 072/2014 Selskapskontroll /2014 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for /2014 Godkjenning av lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune 075/2014 Sluttrapport for Matre symjehall 076/2014 Sluttrapport nye Matre vassverk 089/2014 Tilstandsrapport grunnskulen - nye lokale mål 077/2014 Elev- og lagsbetaling i kulturskulen /2014 Rammetimetalet /2014 Barnehagesatsar /2014 Foreldrebetaling SFO /2014 EIGENBETALING FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER OG HUSLEIGE I OMSORGSBUSTADER /2014 Avgift Renovasjon Masfjorden kommune 083/2014 Kommunale avgifter for Masfjorden kommune 084/2014 Kommunale gebyr for Masfjorden kommune 085/2014 Kraftfondsbudsjettet for /2014 Årsbudsjett 2015 og handlingsplan med økonomiplan /2014 Delegerte saker 088/2014 Referatsak 090/2014 Vassavtale med Gulen kommune

3 066/2014: Godkjenning av innkalling og sakliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjend KOMMUNESTYRET Bjørn Egil Nordland og Lillian Andvik vart valt til å skrive under møteboka. Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KS - 066/2014 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjend

4 /2014: Interpellasjon - spørsmål til ordførar Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Ragnvald Tangedal, A, har sendt inn følgjande interpellasjon til kommunestyret: Informasjon og innkalling til møte i regi av Masfjorden kommune. Det vart innkalla til møte ang oppvekst i alle 3 delane av kommunen. Det viser seg at svært få hadde fått med seg dette. På Matre vart det avlyst/utsett pga. at ingen hadde fått det med seg. På Nordbygda var det møtt opp 5 foreldre som hadde unger i skulen. Ingen i foreldre frå barnehagen. På Sandnes var det litt større fram møte. Dette tyder at en må sjå på måten en kallar inn til slike møter. Rådgjevar Alf Strand opplyste om at det var sett inn annonse i Strilen, e-post til rektorane og styrarane og kunngjort på Masfjorden si heimeside. Det går fram av planen at det skal vere folkemøter. Eit møte gjenstår det skal vere på Matre 5. januar, dette møte er ope for alle uansett skulekrins. Rådgjevar Alf Strand tek ansvar for at det ikkje gjekk fram av mailen at styrarane og rektorane skulle sende informasjonen vidare til føresette med ein gang. Alle som har born i barnehagen fekk melding om møte 8 dagar før møte skulle vere. Bjørn Egil Nordland, A stilte spørsmål om det vert sendt ut ny kunngjering om møte, detter er eit møte som er ope for alle ikkje berre dei som har born i barnehage og skule. Han peika på at det kunne vere lurt med oppslag på butikken for å nå flest mogeleg. Rådgjevar Alf Strand svarar at det er lagt ut informasjon om møte på kalendaren på Masfjorden si heimeside. Ragnvald Tangedal, A har sendt inn følgjande interpellasjon til kommunestyret: KF Fjon-M :57 : FORSLAG TIL RETTELSE / ENDRINGER I RUTEHEFTE FOR BUSS OG FERJE Hei, eg har fått litt tilbakemeldingar frå dei reisande på ein del avgangar der ferja og bussane kunne vore litt bedre timet. Har sett litt på det, og nokre endringer går det nok an å gjere for å lette på stressfaktoren hos dei som reiser kollektivt. Buss Hosteland - Duesund kl Ferja går frå Duesund kl (man - fredag ) Buss Hosteland - Duesund kl Ferja går frå Duesund kl Denne skal ha korrespondanse vidare til Bergen ( man-fredag )

5 Buss Masfjordnes - Bergen Går kl Ferja går kl frå Duesund Korrespodanserute? Buss Masfjordnes - Bergen Går kl Ferja går i frå Duesund kl ( man - lørdag ) Buss Bergen - Masfjordnes Kjem kl Ferja går frå Masfjordnes kl ( man - fredag ) Retur skulerute for vidaregåande skule Buss Bergen - Masfjordnes Kjem kl Ferja går kl neste går kl ( elevane som kjem med denne bussen og skal vidare med ferja, må vente i nesten ein halvtime. det skulle vært bedre tilrettelagt med tett venterom, det er ein kald fornøyelse å stå der å vente.) Buss Bergen - Masfjordnes Bussen kjem kl Ferja går frå Masfjordnes kl ( søndag ) Ordførar Karstein Totland vil senda innspelet vidare til Skyss. KS - 002/2014 VEDTAK:

6 /2014: Godkjenning av møtebok Rådmannen sitt framlegg: Møtebok vert godkjenn KOMMUNESTYRET Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke. KS - 067/2014 VEDTAK: Møtebok frå kommunestyret vert godkjend.

7 /2014: Ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland fråsegn Rådmannen sitt framlegg: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og krev at tannklinikken i Masfjorden vert vidareført i ny klinikkstrukturplan for Hordaland Det vert vist til at busstilbodet frå Masfjorden til og frå Knarvik vil medføra reisetider som medfører at born/unge og andre pasientgrupper med rett til oppsøkande og regelmessig tilbod på tannhelsetenester vert borte heile skuledagen, og at dette ikkje kan reknast som akseptabel reisetid i medhald av Lov om tannhelsetenesta av 1983, sin 2-1, 2 ledd FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort og saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 133/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og krev at tannklinikken i Masfjorden vert vidareført i ny klinikkstrukturplan for Hordaland Det vert vist til at busstilbodet frå Masfjorden til og frå Knarvik vil medføra reisetider som medfører at born/unge og andre pasientgrupper med rett til oppsøkande og regelmessig tilbod på tannhelsetenester vert borte heile skuledagen, og at dette ikkje kan reknast som akseptabel reisetid i medhald av Lov om tannhelsetenesta av 1983, sin 2-1, 2 ledd KOMMUNESTYRET Saka vart drøfta. Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet.

8 KS - 068/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og krev at tannklinikken i Masfjorden vert vidareført i ny klinikkstrukturplan for Hordaland Det vert vist til at busstilbodet frå Masfjorden til og frå Knarvik vil medføra reisetider som medfører at born/unge og andre pasientgrupper med rett til oppsøkande og regelmessig tilbod på tannhelsetenester vert borte heile skuledagen, og at dette ikkje kan reknast som akseptabel reisetid i medhald av Lov om tannhelsetenesta av 1983, sin 2-1, 2 ledd /2014: Fråsegn til regional plan og tiltaksprogram for vassregion Hordaland Rådmannen sitt framlegg: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og kjem med følgjande merknad til plandokumenta: Forslaget om lovendring knytt til konsesjonsregelverket bør takast ut av plandokumentet, fordi slike prosessar bør legitimerast i andre dokument enn ein fylkesdelplan for Hordaland. Framlegg til lovendring vil og skapa usikkerheit knytt til plandokumentet i kommunar der kraftproduksjonen er ei viktig inntektskjelde. Konsesjonssystemet er framforhandla i over 100 år, og er eit finmaska nasjonalt regelverk, og det er viktig med langsiktige rammer for alle aktørane innanfor dette regimet. Denne interesseavveginga som her er nedfelt, bør difor ikkje utfordrast i ein regional vassforvaltningsplan. Behovet for eit statleg overvakingsprogram/ basisovervaking for Fensfjorden bør kome inn i plandokumentet FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort og saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 141/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og kjem med følgjande merknad til plandokumenta: Forslaget om lovendring knytt til konsesjonsregelverket bør takast ut av plandokumentet, fordi slike prosessar bør legitimerast i andre dokument enn ein fylkesdelplan for Hordaland. Framlegg til lovendring vil og skapa usikkerheit knytt til plandokumentet i kommunar der kraftproduksjonen er ei viktig inntektskjelde. Konsesjonssystemet er framforhandla i over 100 år, og er eit finmaska nasjonalt regelverk, og det er viktig med langsiktige rammer for alle aktørane innanfor dette regimet. Denne interesseavveginga som her er nedfelt, bør difor ikkje utfordrast i ein regional vassforvaltningsplan. Behovet for eit statleg overvakingsprogram/ basisovervaking for Fensfjorden bør kome inn i plandokumentet.

9 KOMMUNESTYRET Saka vart drøfta. Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 069/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune viser til vurderinga frå rådmannen og kjem med følgjande merknad til plandokumenta: Forslaget om lovendring knytt til konsesjonsregelverket bør takast ut av plandokumentet, fordi slike prosessar bør legitimerast i andre dokument enn ein fylkesdelplan for Hordaland. Framlegg til lovendring vil og skapa usikkerheit knytt til plandokumentet i kommunar der kraftproduksjonen er ei viktig inntektskjelde. Konsesjonssystemet er framforhandla i over 100 år, og er eit finmaska nasjonalt regelverk, og det er viktig med langsiktige rammer for alle aktørane innanfor dette regimet. Denne interesseavveginga som her er nedfelt, bør difor ikkje utfordrast i ein regional vassforvaltningsplan. Behovet for eit statleg overvakingsprogram/ basisovervaking for Fensfjorden bør kome inn i plandokumentet /2014: Godkjenning av kommunedelplan for helse, omsorg og sosial Rådmannen sitt framlegg: Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial blir godkjent som den ligger føre, med dei endringar som er skissert i saksframlegget FORMANNSKAPET Rådgjevar Helga Ellingsen møtte til denne saka og orienterte kort om innspela som var komne i høyringsperioden og korleis desse var innarbeid i plandokumentet. Saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 130/2014 VEDTAK: Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial blir godkjent som den ligger føre, med dei endringar som er skissert i saksframlegget.

10 KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 070/2014 VEDTAK: Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial blir godkjent som den ligger føre, med dei endringar som er skissert i saksframlegget /2014: Biosfæreprosjektet Rådmannen sitt framlegg: Masfjorden kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde, og kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr pr. år, for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå Kostnadene med deltakinga vert finansiert med bruk av kraftfondet FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort om saka. Saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 129/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde, og kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr pr. år, for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå Kostnadene med deltakinga vert finansiert med bruk av kraftfondet.

11 KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 071/2014 VEDTAK: Masfjorden kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde, og kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr pr. år, for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå Kostnadene med deltakinga vert finansiert med bruk av kraftfondet /2014: Selskapskontroll 2015 Rådmannen sitt framlegg: Kommunestyret prioriterer å få gjennomført selskapskontroll i AS Einekavane som kommunen eig 100 % FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort og saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 134/2014 VEDTAK: Kommunestyret prioriterer å få gjennomført selskapskontroll i AS Einekavane som kommunen eig 100 %.

12 KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 072/2014 VEDTAK: Kommunestyret prioriterer å få gjennomført selskapskontroll i AS Einekavane som kommunen eig 100 % /2014: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsplan for 2015 Rådmannen sitt framlegg: Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for anlegg i 2015: A Ordinære anlegg 1 Matre symjebasseng 2 Kunstgras på idrettsbana på Matre 3 Kunstdekke på løpebana på Matre idrettsbane 4 Kunstdekke på løpebana på Nordbygda idrettsanlegg 5 Lysløype/turveg på Sleire 6 Fleirbrukshall evt. som interkommunalt anlegg med Gulen 7 Turveg Amundsbotn Sandnes barnehage 8 Turveg Haugsvær Matre 9 Vidare utbygging ved alpinanlegget i Stordalen, klubbhus B Nærmiljøanlegg 1 Fleirbruksanlegg Matre idrettsbane 2 Nordbygda skule, fritidspark 3 Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg 4 Miniatyrskytebane Nordbygda 5 Vidare utvikling av Sandnes skule, nærmiljøanlegg 6 Orienteringskart ved skulane 7 Vedlikehald Haugsvær ballbinge

13 FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte om saka og refererte kort frå møtereferat frå idrettsrådet. Dette referatet vert sendt ut saman med kommunestyrepapira. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 132/2014 VEDTAK: Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for anlegg i 2015: A Ordinære anlegg 1 Matre symjebasseng 2 Kunstgras på idrettsbana på Matre 3 Kunstdekke på løpebana på Matre idrettsbane 4 Kunstdekke på løpebana på Nordbygda idrettsanlegg 5 Lysløype/turveg på Sleire 6 Fleirbrukshall evt. som interkommunalt anlegg med Gulen 7 Turveg Amundsbotn Sandnes barnehage 8 Turveg Haugsvær Matre 9 Vidare utbygging ved alpinanlegget i Stordalen, klubbhus B Nærmiljøanlegg 1 Fleirbruksanlegg Matre idrettsbane 2 Nordbygda skule, fritidspark 3 Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg 4 Miniatyrskytebane Nordbygda 5 Vidare utvikling av Sandnes skule, nærmiljøanlegg 6 Orienteringskart ved skulane 7 Vedlikehald Haugsvær ballbinge KOMMUNESTYRET John Torsvik, H, stilte spørsmål om sin gildskap i saka. Saka vart drøfta. Det vart samrøystes vedteke at John Torsvik var ugild i saka. Saka vart drøfta. Vigdis Søvik, Sp, la fram følgjande framlegg til vedtak: Endring i punkt 6: Fleirbrukshall (eventuelt som ein interkommunalt samarbeid med anlegg med Gulen, går ut) Framlegg til vedtak frå formannskapet og Sp vart røysta opp mot kvarandre. Framlegg til vedtak frå Sp vart vedteke mot 4 røyster (H).

14 KS - 073/2014 VEDTAK: Kommunestyret vedtek følgjande handlingsplan for anlegg i 2015: A Ordinære anlegg 1 Matre symjebasseng 2 Kunstgras på idrettsbana på Matre 3 Kunstdekke på løpebana på Matre idrettsbane 4 Kunstdekke på løpebana på Nordbygda idrettsanlegg 5 Lysløype/turveg på Sleire 6 Fleirbrukshall 7 Turveg Amundsbotn Sandnes barnehage 8 Turveg Haugsvær Matre 9 Vidare utbygging ved alpinanlegget i Stordalen, klubbhus B Nærmiljøanlegg 1 Fleirbruksanlegg Matre idrettsbane 2 Nordbygda skule, fritidspark 3 Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg 4 Miniatyrskytebane Nordbygda 5 Vidare utvikling av Sandnes skule, nærmiljøanlegg 6 Orienteringskart ved skulane 7 Vedlikehald Haugsvær ballbinge

15 /2014: Godkjenning av lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune Rådmannen sitt framlegg: Lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune vert godkjent i medhald av forvaltningslova sin 37. Det vert vist til forskrift dagsett 20. oktober FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort og saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 138/2014 VEDTAK: Lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune vert godkjent i medhald av forvaltningslova sin 37. Det vert vist til forskrift dagsett 20. oktober KOMMUNESTYRET Saka vart drøfta. Nytt framlegg til endring av vedtak frå kommunestyret: Følgjande setning i forskrifta sin 1-5 går ut: I andre bustadar skal det i tillegg betalast for kvar sekundære bueiningar med bruksareal over 50 m2 (Bustad med eitt eller fleire rom, separat inngang, eige WC og eige kjøkken). Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet med endringsforslaget frå kommunestyret. KS - 074/2014 VEDTAK: Lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune vart godkjent med endringa : I andre bustadar skal det i tillegg betalast for kvar sekundære bueiningar med bruksareal over 50 m2 jf. forslag under forskrifta sin 1-5. Det vert vist til forskrift dagsett 20. oktober 2014.

16 /2014: Sluttrapport for Matre symjehall Rådmannen sitt framlegg: Sluttrapport i samband med investeringsprosjekt Matre symjehall vert teken til vitring. Udekka del av investeringsprosjektet med kr ,31 vert finansiering med kapitalfondet (balansepost ) FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 140/2014 VEDTAK: Sluttrapport i samband med investeringsprosjekt Matre symjehall vert teken til vitring. Udekka del av investeringsprosjektet med kr ,31 vert finansiering med kapitalfondet (balansepost ) KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 075/2014 VEDTAK: Sluttrapport i samband med investeringsprosjekt Matre symjehall vert teken til vitring. Udekka del av investeringsprosjektet med kr ,31 vert finansiering med kapitalfondet (balansepost )

17 /2014: Sluttrapport nye Matre vassverk Rådmannen sitt framlegg: Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring FORMANNSKAPET Ordførar Karstein Totland orienterte kort. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. FS - 139/2014 VEDTAK: Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 076/2014 VEDTAK: Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring /2014: Tilstandsrapport grunnskulen - nye lokale mål Rådmannen sitt framlegg: Kommunestyret sluttar seg til dei måla som arbeidsgruppa har kome fram til og vil be om at måla blir innarbeidde i neste tilstandsrapport.

18 KOMMUNESTYRET Saka vart drøfta. Marit Steinestø, Krf, la fram følgjande endringsframlegg til mål i tilstandsrapport. 1 Elevar og undervisningspersonal Mål 1: Auke elevtal gjennom å skapa gode læringsmiljø Mål 4: Ta vare på dei nyutdanna/ufaglærte lærarane gjennom gode fadderordningar for alle, og at ein evaluerer bruken av ordninga med fadder. 2 Læringsmiljø Mål 1: Talet på elevar som vert mobba, skal vera 0. Etter drøftingar endra Krf sitt framlegg til mål i tilstandsrapporten punkt 1 Elevar og undervisningspersonale: Mål 4: Ta vare på dei nyutdanna lærarane gjennom gode fadderordningar,og at ein evaluerer bruken av ordninga med fadder. Vigdis Søvik, Sp, la fram følgjande endringsframlegg til mål i tilstandsrapport. 1 Elevar og undervisningspersonal Mål 5: Styrking av PPT tjenesta. John Torsvik, H, la fram følgjande framlegg til vedtak: Kommunestyret tek tilstandsrapporten til vitring. Mål i rapporten vert tatt med vidare til handsaming av oppvekstplanen. Høgre trekte forslaget. Det vart først røysta over framlegget frå Krf: 2 Læringsmiljø, Mål 1. Framlegget fekk 2 røyster (Krf) og fall. Så vart det røysta over framlegg frå Sp: 1 Elevar og undervisningspersonal, Mål 5. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over framlegget frå Krf: 1 Elevar og undervisningspersonal, Mål 1 og Mål 4. Framlegget vart samrøystes vedteke.

19 KS - 089/2014 VEDTAK: Kommunestyret sluttar seg til dei måla som arbeidsgruppa har kome fram til med endringar, og vil be om at måla blir innarbeidde i neste tilstandsrapport. 1 Elevar og undervisningspersonale Mål 1: Auka elevtal, gjennom å skapa gode læringsmiljø. Mål 2: Rammetimetal og gruppestorleik på 2013-nivå Mål 3: Sikra talet på lærarar med godkjend utdanning, også etter dei nye krava. Mål 4: Ta vare på dei nyutdanna lærarane gjennom gode fadderordningar, og at ein evaluerer bruken av ordninga med fadder. Mål 5: Styrking av PPT tjenesta. 2 Læringsmiljø Mål 1: Talet på elevar som seier dei vert mobba, skal vera 0.Heim-/skulesamarbeidet må styrkast. Mål 2: Talet på elevar som trivst på skulen, skal vera over landsgjennomsnittet Mål 3: Talet på elevar som seier dei får god fagleg rettleiing, skal vera høgare enn no. (Lekser skal berre gjevast til gjennomgått stoff. Det må gjennomførast hyppigare elevsamtalar.) Mål 4: Elevane skal ha eit inkluderande og trygt skulemiljø. 3 Læringsresultat Mål 1: Minst 25 % av elevane oppnår å komma på dei høgaste meistringsnivåa i lesing, rekning og engelsk lesing på dei nasjonale prøvane i 5., 8. og 9. klasse. (Dei som strevar, må få hjelp tidleg.) Mål 2: Masfjorden skal vera mellom dei 15 beste kommunane i landet når det gjeld grunnskulepoeng. (Me må bli flinkare til å gje fleire utfordringar til dei som har lett for å læra.) Mål 3: Det skal vera godt samsvar mellom standpunkt- og eksamenskarakterar 4 Fråfall Elevane frå Masfjorden skal vera godt rusta til å komma inn på og å gjennomføra Vidaregåande skule.

20 /2014: Elev- og lagsbetaling i kulturskulen 2015 Rådmannen sitt framlegg: Satsane for elev- og lagsbetaling vert uendra frå Satsane vert då: Elevbetaling kr Lagsbetaling barne- og ungdomslag kr. 275 pr. time Lagsbetaling for lag med vaksne medlemmer kr. 375 pr. time FORMANNSKAPET Saka vart drøfta. Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke FS - 120/2014 VEDTAK: Satsane for elev- og lagsbetaling vert uendra frå Satsane vert då: Elevbetaling kr Lagsbetaling barne- og ungdomslag kr. 275 pr. time Lagsbetaling for lag med vaksne medlemmer kr. 375 pr. time KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 077/2014 VEDTAK: Satsane for elev- og lagsbetaling vert uendra frå Satsane vert då: Elevbetaling kr Lagsbetaling barne- og ungdomslag kr. 275 pr. time Lagsbetaling for lag med vaksne medlemmer kr. 375 pr. time

21 /2014: Rammetimetalet Rådmannen sitt framlegg: Rådmannen vil fremja rammetimetalet for skuleåret for alle tre skulane slik det no ligg føre og innanfor vedteke budsjett Det endelege rammetimetalet for skuleåret vert fastsett innanfor dei vedtekne rammene for budsjettet 2015 til 768 t/v. 2 Timane skal dekka: a) Timar etter fag- og timebyteplan b) Delingstimar c) Kontaktlærartenesta d) Sosialpedagogiske tenester/rådgjeving e) Timar til spesialpedagogiske tilleggsressursar etter søknad i skulen og førskulealder ( 5-1 i Opplæringslova) f) Spesialpedagogiske timar til vaksne 3 I tillegg kjem timetalet til morsmålsundervisning og norskopplæring for framandspråklege. 4 Timane etter fag- og timebyteplan og sosialpedagogiske tenester/rådgjeving vert fordelte av rådmannen til skulane i samsvar med vedlagde utgreiing. 5 Rådmannen får fullmakt til å gjera nødvendige overføringar av lønsmidlar mellom skulane som ein konsekvens av vedteke rammetimetal. 6 Rådmannen får fullmakt til å følgja opp rammetimetalet og gjera mindre endringar innanfor vedtekne budsjettrammer for oppvekstsektoren dersom det oppstår nye/uføresette brukarbehov FORMANNSKAPET Saka vart drøfta. Framlegg til vedtak frå rådmannen med ei endring, fjerning av første linja, vart samrøystes vedteke.

22 FS - 123/2014 VEDTAK: 1 Det endelege rammetimetalet for skuleåret vert fastsett innanfor dei vedtekne rammene for budsjettet 2015 til 768 t/v. 2 Timane skal dekka: a) Timar etter fag- og timebyteplan b) Delingstimar c) Kontaktlærartenesta d) Sosialpedagogiske tenester/rådgjeving e) Timar til spesialpedagogiske tilleggsressursar etter søknad i skulen og førskulealder ( 5-1 i Opplæringslova) f) Spesialpedagogiske timar til vaksne 3 I tillegg kjem timetalet til morsmålsundervisning og norskopplæring for framandspråklege. 4 Timane etter fag- og timebyteplan og sosialpedagogiske tenester/rådgjeving vert fordelte av rådmannen til skulane i samsvar med vedlagde utgreiing. 5 Rådmannen får fullmakt til å gjera nødvendige overføringar av lønsmidlar mellom skulane som ein konsekvens av vedteke rammetimetal. 6 Rådmannen får fullmakt til å følgja opp rammetimetalet og gjera mindre endringar innanfor vedtekne budsjettrammer for oppvekstsektoren dersom det oppstår nye/uføresette brukarbehov KOMMUNESTYRET Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet. KS - 078/2014 VEDTAK: Rådmannen vil fremja rammetimetalet for skuleåret for alle tre skulane slik det no ligg føre og innanfor vedteke budsjett Det endelege rammetimetalet for skuleåret vert fastsett innanfor dei vedtekne rammene for budsjettet 2015 til 768 t/v. 2 Timane skal dekka: a) Timar etter fag- og timebyteplan b) Delingstimar c) Kontaktlærartenesta d) Sosialpedagogiske tenester/rådgjeving e) Timar til spesialpedagogiske tilleggsressursar etter søknad i skulen og førskulealder ( 5-1 i Opplæringslova)

23 f) Spesialpedagogiske timar til vaksne 3 I tillegg kjem timetalet til morsmålsundervisning og norskopplæring for framandspråklege. 4 Timane etter fag- og timebyteplan og sosialpedagogiske tenester/rådgjeving vert fordelte av rådmannen til skulane i samsvar med vedlagde utgreiing. 5 Rådmannen får fullmakt til å gjera nødvendige overføringar av lønsmidlar mellom skulane som ein konsekvens av vedteke rammetimetal. 6 Rådmannen får fullmakt til å følgja opp rammetimetalet og gjera mindre endringar innanfor vedtekne budsjettrammer for oppvekstsektoren dersom det oppstår nye/uføresette brukarbehov.

24 /2014: Barnehagesatsar 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Barnehagesatsane i Masfjorden vert auka med 3,5% til kr pr. månad med verknad frå 1. april Syskenmoderasjonen vert som før, 30% for barn nr. 2 og 50% for 3. barn FORMANNSKAPET Saka vart drøfta. Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke FS - 119/2014 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Barnehagesatsane i Masfjorden vert auka med 3,5% til kr pr. månad med verknad frå 1. april Syskenmoderasjonen vert som før, 30% for barn nr. 2 og 50% for 3. barn KOMMUNESTYRET Saka vart drøfta. Erlend Kvamsdal, Frp, la fram følgjande framlegg til endring i vedtak frå Frp, H og V: Dersom ein familie har born både i barnehage og SFO skal søskenmoderasjon gjelde for alle. Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet med endringa frå Frp, H og V. KS - 079/2014 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Barnehagesatsane i Masfjorden vert auka med 3,5% til kr pr. månad med verknad frå 1. april Dersom ein har born både i barnehage og SFO skal syskenmoderasjonen gjelde for alle, 30% for barn nr. 2 og 50% for 3. barn.

25 /2014: Foreldrebetaling SFO 2015 Rådmannen sitt framlegg: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: SFO-satsane vert auka med 3% frå 1. april Dei nye satsane er: T.o.m 5,9 timar pr veke: kr 505,- pr. mnd 6,0 9,9 timar pr. veke: kr 1005,- pr. mnd 10,0 13,9 timar pr. veke: kr 1390,- pr. mnd. 14 timar og over pr. veke: kr 2020 pr. mnd Syskenmoderasjonen er 30% for 2. barn 50% for 3. barn FORMANNSKAPET Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke. FS - 122/2014 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: SFO-satsane vert auka med 3% frå 1. april Dei nye satsane er: T.o.m 5,9 timar pr veke: kr 505,- pr. mnd 6,0 9,9 timar pr. veke: kr 1005,- pr. mnd 10,0 13,9 timar pr. veke: kr 1390,- pr. mnd. 14 timar og over pr. veke: kr 2020 pr. mnd Syskenmoderasjonen er 30% for 2. barn 50% for 3. barn

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Kristin Handeland var ugild i sak 76/14. Møtedeltakarar Hans Erik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer