Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP Ragnhild Hammari Medlem NOFRP Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP Birger Solbakken Medlem NOFRP Tove Olaussen Medlem NOFRP Sigmund Hansen Medlem NOFRP Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP Sigrund Hestdal Medlem NOAP Øyvind Evanger Medlem NOAP Beate E. R Jaatun Medlem NOSV Olaf M Skogmo Medlem NOSP Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP Siv Elin Hansen Medlem NOSV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Hallen MEDL NOFRP Heidi Gausdal MEDL NOFRP Halvard Wahlgren MEDL NOH Arnhild Andreassen MEDL NOKRF Ida O.B. Musum MEDL NOAP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Sverre Moen Heidi Gausdal NOFRP Tron Ivar Sørgaard Trond Hallen NOFRP Linda Severinsen Hilde Anita Nyvoll NOAP Brynjulf S. Blixgård Ida O.B. Musum NOAP Kjetil Reiersen Arnhild Andreassen NOKRF Øystein Jensen Halvard Wahlgren NOH Fra ungdomsrådet møtte: Johanne Olaussen og Sofie Gamst Holm

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kjetil Hallen Rådmann Christin Andersen Ass. rådmann Ellinor Evensen Fagleder servicetorget Merknader Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. John Karlsen Ordfører Linda Severinsen Ellinor Evensen Utvalgssekretær Per Sverre Moen

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 14/11 RS 13/11 Referatsaker ASA avtale mellom KS og Norsk fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (rammeavtalen) 2010/3098 RS 14/11 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB 2010/172 RS 15/11 RS 16/11 Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsverneområder Oppfølging av tiltak i kommunedelplane for energi og klimaplanen -Orientering til kommunestyrene -junimøtet 2009/ /172 RS 17/11 Løsning i oppgjøret i kommunesektoren 2010/172 RS 18/11 Årsoppgave - kontoutskrift KLP 2011/2248 RS 19/11 Kopi av brev ang. Delegering av myndighet til nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark 2009/8772 RS 20/11 Årsmelding Nord-Troms Museum 2010/172 RS 21/11 Økonomisk effekt endring skolestruktur Nordreisa kommune Vedlegges i papirutgaven 2010/172 RS 22/11 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for /172 RS 23/11 Referater til møte i kommunestyret den 23. juni /172 PS 15/11 Søknad om godkjenning av ny styrer for salgsbevilling - Coop Prix Storslett PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling august Havnnes kulturfestival PS 17/11 PS 18/11 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling - ICA Nær Storslett Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr.1942/15/3 2009/ / / /1019 PS 19/11 Søknad om overtakelse av Snemyr skole 2011/1607 PS 20/11 Arealbehov Moan skole 2011/2366 PS 21/11 PS 22/11 Moan Sfo - behov for økning av personellressurser Tilstandsrapport for grunnskolen Nordreisa kommune - vår / /530 PS 23/11 Oppgradering av kvensk språk 2011/2008 PS 24/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa kommune 2011/834 PS 25/11 Reglement for Barn og unges kommunestyre 2010/3607 PS 26/11 Nye vegnavn i Nordreisa kommune 2010/771

4 PS 27/11 Leirbukt barnehage 2011/2373 PS 28/11 Valg av overformynder og kontrollerende overformynder ( Vedtaket fra valgnemnda legges frem under møtet ) 2011/756 PS 29/11 Kontrollutvalgets årsrapport for /2401 PS 30/11 Årsmelding 2010 Nordreisa kommune 2011/2051 PS 31/11 Regnskap /1870 PS 32/11 Budsjettkontroll pr 31. mars /2800 PS 33/11 Revidering av budsjett /2800 TILLEGGSAKER: PS 34/11 Reisafjorden som oppdrettsfri fjord 2011/2505 PS 35/11 Søknad om kommunal garanti Nordreisa il, flombelysning PS 36/11 Søknad om godkjenning etter privatskoleloven Reisa Montessoriskole 2011/ /2058 Ærespris vinner 2011 Torbjørn Sørensen. Maleri og sjekk på kr ,- ble overrekt prisvinner. Orienteringer Ordfører orienterte om - oppstartmøte og befaring i Kautokeino vedrørende utvinning av gull og kopper. - Storslett Nasjonalparklandsby får kr ,- fra verdiskapningsprogrammet til tilrettelegging. Valg av settevaraordfører Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag: Ragnvald Myrvang (Frp) settevaraordfører. Enstemmig vedtatt. Ragnvald Myrvang (Frp) valgt som settevaraordfører for kommunestyremøtet Permisjoner: Johanne Olaussen (Ungdomsrådet) fra kl 13:40 Ragnhild Hammari (Frp) fra kl 14:54, fra sak 20/11 Sigmund Hansen (Frp) fra kl 15:25, fra sak 26/11 Sakslisten ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 14/11 29/11 30/11 31/11 32/11 33/11 34/11 35/11 36/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11

5 PS 14/11 Referatsaker Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. PS 15/11 Søknad om godkjenning av ny styrer for salgsbevilling - Coop Prix Storslett Helge Johansen, Ringveien 31, 9152 Sørkjosen, godkjennes som ny styrer for salgsbevillingen ved Coop Prix Storslett. Helge Johansen, Ringveien 31, 9152 Sørkjosen, godkjennes som ny styrer for salgsbevillingen ved Coop Prix Storslett. PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling august Havnnes kulturfestival 1. Stiftelsen Havnnes kulturfestival v/mona Hassfjord, Fugløyvn. 8, 9020 Tromsdalen, gis skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet august 2011 fra kl Skjenkeansvarlig er Veronica Salamonsen. 2. Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom. 3. Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område. 4. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

6 Birger Solbakken (Frp) og Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende felles forslag: 1. Stiftelsen Havnnes kulturfestival v/mona Hassfjord, Fugløyvn.8, 9020 Tromsdalen, gis skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet 4.-6.august 2011 fra Skjenkeansvarlig er Veronica Salamonsen. 2. Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område. 3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-. Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget. Innstillingen fikk 7 stemmer og forslaget fikk 14 stemmer. Forslaget derved vedtatt. 1. Stiftelsen Havnnes kulturfestival v/mona Hassfjord, Fugløyvn.8, 9020 Tromsdalen, gis skjenkebevilling for øl og vin i tidsrommet 4.-6.august 2011 fra Skjenkeansvarlig er Veronica Salamonsen. 2. Skjenking utendørs skal skje på et fysisk avgrenset område. 3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-. PS 17/11 Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling - ICA Nær Storslett Anna Karlsen, Kirkeveien 1, 9151 Storslett, godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevilling ved ICA Nær Storslett. Innstillingen enstemmig vedtatt Anna Karlsen, Kirkeveien 1, 9151 Storslett, godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevilling ved ICA Nær Storslett.

7 PS 18/11 Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr.1942/15/3 Gnr. 15 bnr 3- Krone innvilges fritak for eiendomsskatt i 2010 og i 2011 i hht til eiendomsskatteloven 7. Innbetalt eiendomsskatt for 2010, samt eiendomsskatt 1.termin 2011 tilbakebetales med renter. Innstillingen enstemmig vedtatt Gnr. 15 bnr 3- Krone innvilges fritak for eiendomsskatt i 2010 og i 2011 i hht til eiendomsskatteloven 7. Innbetalt eiendomsskatt for 2010, samt eiendomsskatt 1.termin 2011 tilbakebetales med renter. PS 19/11 Søknad om overtakelse av Snemyr skole Nordreisa kommune selger Snemyr skole til Snemyr- og Kjelderen grendelag til en pris kr ,-. I tillegg dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. Kommunen forbeholder seg fortrinnsrett for tilbakekjøp for samme pris ved eventuelt senere videresalg. Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens siste setning:, med tillegg til dokumentere påkostninger. John R. Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens første setning: Kjøpesummen endres til kr ,-. Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Lidvart Jacobsen (Ap) fremmet følgende endrings forslag til innstillingens første setning: Snemyr skole gis til Snemyr og Kjelleren grendelag for kr 1. Forutsetningen er at bygningsmassen brukes av Montessori skolen.

8 Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 7 stemte for og 14 stemte imot. Forslaget falt derved. Det ble deretter stemt over om Snemyr skole skal bli solgt. 2 stemte imot og 19 stemte for. Snemyr skole skal selges. Det ble deretter stemt over første setning i forslaget fra Lidvart Jakobsen (Ap). 9 stemte for og 12 stemte imot. Forslagets første setning falt derved. Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra John Karlsen (Frp) satt opp mot rådmannens innstilling første setning: 20 stemte for og 1 imot. Forslaget derved vedtatt. Det ble deretter stemt over andre setning i rådmannens innstilling. Innstillingens andre setning enstemmig vedtatt. Lidvart Jacobsen (Ap) trakk tilbake andre setning i sitt forslag. Det ble deretter stemt over rådmannens siste setning i innstillingen. Innstillingens siste setning enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Olaf Skogmo (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune selger Snemyr skole til Snemyr- og Kjelderen grendelag til en pris kr ,-. I tillegg dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. Kommunen forbeholder seg fortrinnsrett for tilbakekjøp for samme pris ved eventuelt senere videresalg, med tillegg til dokumentere påkostninger. PS 20/11 Arealbehov Moan skole Levekårsutvalgets innstilling: Nordreisa kommune leier inn fire moduler skolebrakker til bruk som undervisningslokaler/grupperom til Moan skole. Kostnadene innarbeides i budsjettet 2011 Moan skole og tas fra Moan Sfo. Rådmannen starter arbeidet med mål om å få brakkene på plass før skolestart.

9 Det ble stemt over levekårsutvalgets innstilling. 19 stemte for og 1 imot. Innstillingen dermed vedtatt. Nordreisa kommune leier inn fire moduler skolebrakker til bruk som undervisningslokaler/grupperom til Moan skole. Kostnadene innarbeides i budsjettet 2011 Moan skole og tas fra Moan Sfo. Rådmannen starter arbeidet med mål om å få brakkene på plass før skolestart. PS 21/11 Moan Sfo - behov for økning av personellressurser Levekårsutvalgets innstilling: Moan skole ansvar /0900 økes med kr ,- for lønn og pensjon, for 1,5 stillingsressurs assistent i skole og Sfo. Budsjetterte inntekter for foreldrebetaling ansvar økes med kr ,-. Kostnadene og inntektene for økning av stillingshjemler og flere sfo plasser, innarbeides under revidering av budsjett 2011 med 5 / 12 virkning og med helårsvirkning fra og med budsjettåret Moan skole ansvar /0900 økes med kr ,- for lønn og pensjon, for 1,5 stillingsressurs assistent i skole og Sfo. Budsjetterte inntekter for foreldrebetaling ansvar økes med kr ,-. Kostnadene og inntektene for økning av stillingshjemler og flere sfo plasser, innarbeides under revidering av budsjett 2011 med 5 / 12 virkning og med helårsvirkning fra og med budsjettåret 2012.

10 PS 22/11 Tilstandsrapport for grunnskolen Nordreisa kommune - vår 2010 Levekårsutvalgets innstilling: Tilstandsrapporten tas til orientering Tilstandsrapporten tas til orientering PS 23/11 Oppgradering av kvensk språk Levekårsutvalgets innstilling Nordreisa Levekårsutvalg henstiller til Nordreisa kommunestyre om å støtte oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i språkcharteret. Nordreisa Levekårsutvalg henstiller til Nordreisa kommunestyre om å støtte oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i språkcharteret. PS 24/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa kommune Driftsutvalgets innstilling: 1. Nordreisa kommune etablerer samarbeid med Norsk kulturarv ved å undertegne samarbeidsavtale. 2. Årlig samarbeidsavgift kr dekkes fra kulturbudsjettet.

11 1. Nordreisa kommune etablerer samarbeid med Norsk kulturarv ved å undertegne samarbeidsavtale. 2. Årlig samarbeidsavgift kr dekkes fra kulturbudsjettet. PS 25/11 Reglement for Barn og unges kommunestyre Kommunestyre i Nordreisa vedtar reglementet for Barn og unges kommunestyre med de foreslåtte endringene. Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggs forslag: Reglementet revideres etter to år. Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Det ble deretter stemt over endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. Kommunestyre i Nordreisa vedtar reglementet for Barn og unges kommunestyre med de foreslåtte endringene. Reglementet revideres etter to år. PS 26/11 Nye vegnavn i Nordreisa kommune Driftsutvalgets innstilling: Nordreisa kommunestyre viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven 21 og vedtar følgende vegnavn i Nordreisa kommune. NYE VEGNAVN I NORDREISA KOMMUNE

12 VEGNAVN NORDREISA VEST RAVELSEIDET INDRE RAVELSEIDET YTRE BAKKEBYVEGEN LATTERN HAMNEIDEVEGEN MAURSUNDVEGEN GRÅSANDVEGEN HESTVIKVEGEN ROTSUNDVEGEN ROTSUNDELV ROTSUNDELVDALENVEGEN SPÅKENESVEGEN KJEMPEBAKKENVEGEN VEST-ULØYVEGEN MOR LYNGS PLASS VEGNAVN NORDREISA SØR ØST REISADALEN GALSOMELEN SNEMYRVEGEN BLOMLIVEGEN HYSINGJORDVEGEN RØYELVEGEN BASKABUTSKOGEN MOSKOMÆLEN MYRLAND GAUSDAL SOLVANG KJELLERSKOGEN EINEVOLL GAMLE DALAVEGEN HAUGSETVEGEN TØRFOSSVEGEN VINNELYSVEGEN HOLMBOVEGEN NEDRE HOLMBOVEGEN LILANDVEGEN FOSSMOVEGEN ELVESTRAND MALLA-PEKAN JÄRVI SVARTFOSSVEGEN BILTOVEGEN SARAELV KILDALVEGEN KRAKENESVEGEN STRANDHEIMVEGEN VEGNAVN NORDREISA SENTRUM KRISTIAN LUNDES VEG HOVEDVEGEN NORD VEGNAVN NORDREISA NORD NORDKJOSVEGEN STRAUMFJORDEIDET LØKENVEGEN MYRSLETTVEGEN LOPPEVOLLVEGEN TRETTEN RONGADALVEGEN STRAUMFJORD VEST STRAUMFJORD ØST FOSNES STRAUMFJORDNES OKSFJORDVEGEN BUKTAVEGEN HANS LILLENGS VEG STORENGVEGEN HAMNAVEGEN ØVERGÅRDVEGEN VADDASVEGEN ELVEBAKKEN STORVIKVEGEN

13 Det ble fremmet følgende felles endringsforslag fra Birger Solbakken (Frp), Olaf Skogmo (Sp) og Sigrund Hestdal (Ap): Nordreisa kommune endrer ordlyd fra Veg, navn til Vei, navn i hele kommunen. Grunnen er at befolkninga i Nordreisa i dag uttaler vei som daglig uttale. Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt. Nordreisa kommunestyre viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven 21 og vedtar følgende veinavn i Nordreisa kommune. NYE VEINAVN I NORDREISA KOMMUNE VEINAVN NORDREISA VEST RAVELSEIDET INDRE RAVELSEIDET YTRE BAKKEBYVEIEN LATTERN HAMNEIDEVEIEN MAURSUNDVEIEN GRÅSANDVEIEN HESTVIKVEIEN ROTSUNDVEIEN ROTSUNDELV ROTSUNDELVDALENVEIEN SPÅKENESVEIEN KJEMPEBAKKENVEIEN VEST-ULØYVEIEN MOR LYNGS PLASS VEGNAVN NORDREISA SØR ØST REISADALEN GALSOMELEN SNEMYRVEIEN BLOMLIVEIEN HYSINGJORDVEIEN RØYELVEIEN BASKABUTSKOGEN MOSKOMÆLEN MYRLAND GAUSDAL SOLVANG VEINAVN NORDREISA SENTRUM KRISTIAN LUNDES VEI HOVEDVEIEN NORD VEINAVN NORDREISA NORD NORDKJOSVEIEN STRAUMFJORDEIDET LØKENVEIEN MYRSLETTVEIEN LOPPEVOLLVEIEN TRETTEN RONGADALVEIEN STRAUMFJORD VEST STRAUMFJORD ØST FOSNES STRAUMFJORDNES OKSFJORDVEIEN BUKTAVEIEN HANS LILLENGS VEI STORENGVEIEN HAMNAVEIEN ØVERGÅRDVEIEN VADDASVEIEN ELVEBAKKEN STORVIKVEIEN

14 KJELLERSKOGEN EINEVOLL GAMLE DALAVEIEN HAUGSETVEIEN TØRFOSSVEIEN VINNELYSVEIEN HOLMBOVEIEN NEDRE HOLMBOVEIEN LILANDVEIEN FOSSMOVEIEN ELVESTRAND MALLA-PEKAN JÄRVI SVARTFOSSVEIEN BILTOVEIEN SARAELV KILDALVEIEN KRAKENESVEIEN STRANDHEIMVEIEN PS 27/11 Leirbukt barnehage Nordreisa kommune starter prosessen med godkjenning av 3 permanente barnehageavdelinger i Leirbukt barnehage Nordreisa kommunestyre ber levekårsutvalget komme med innstilling på framtidig lokalisering av permanente kommunale barnehager innen utgangen av Administrasjonen utarbeider en plan for godkjenning av alle barnehager i kommunen. Nordreisa kommune søker på investeringstilskudd til nye barnehager og tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler. Det ble stemt over rådmannens innstilling. 18 stemte for og 1 imot. Innstillingen derved vedtatt. Nordreisa kommune starter prosessen med godkjenning av 3 permanente barnehageavdelinger i Leirbukt barnehage Nordreisa kommunestyre ber levekårsutvalget komme med innstilling på framtidig lokalisering av permanente kommunale barnehager innen utgangen av Administrasjonen utarbeider en plan for godkjenning av alle barnehager i kommunen. Nordreisa kommune søker på investeringstilskudd til nye barnehager og tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler.

15 PS 28/11 Valg av overformynder og kontrollerende overformynder Valgnemndas innstilling: Overformynder i Nordreisa kommune: Medlemmer: Pers. vara: Periode Overformynderiet: Rolf Bakkeslett Steinar Toresen Kontrollerende overformynder: Marie H. Bertelsen Anne Marie Killi Innstilling enstemmig vedtatt. Overformynder i Nordreisa kommune: Medlemmer: Pers.vara: Periode: Rolf Bakkeslett Steinar Toresen Kontrollerende overformynder: Marie H. Bertelsen Anne Marie Killi PS 29/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

16 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. PS 30/11 Årsmelding 2010 Nordreisa kommune Årsmelding for 2010 tas til orientering Årsmelding for 2010 tas til orientering PS 31/11 Regnskap 2010 Formannskapets innstilling: Nordreisa kommunens underskudd for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,84 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr ,47. Underskuddet i driftsregnskapet for 2010 dekkes inn i med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Underskuddet i investeringsregnskapet for 2010 dekkes inn i forbindelse med revidering av budsjett for Nordreisa kommunens underskudd for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,84 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr ,47.

17 Underskuddet i driftsregnskapet for 2010 dekkes inn i med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Underskuddet i investeringsregnskapet for 2010 dekkes inn i forbindelse med revidering av budsjett for PS 32/11 Budsjettkontroll pr 31. mars 2011 Formannskapets innstilling: Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. PS 33/11 Revidering av budsjett 2011 Formannskapets innstilling: For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering og finansiering av nye tiltak gjennomføres følgende justeringer av budsjettet: Utgifter Inntekter 1.1 Sektor for administrasjon Sektor for levekår Helse og sosial Utviklingsavdelingen Anleggsdrift Bygg og eiendom Folkevalgte styringsorganer Skatt og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetning

18 For å finne inndekning av tidligere års underskudd, justeringer etter 1. kvartalsrapportering og finansiering av nye tiltak gjennomføres følgende justeringer av budsjettet: Utgifter Inntekter 1.1 Sektor for administrasjon Sektor for levekår Helse og sosial Utviklingsavdelingen Anleggsdrift Bygg og eiendom Folkevalgte styringsorganer Skatt og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetning PS 34/11 Reisafjorden som oppdrettsfri fjord Nordreisa kommune vedtar Reisafjorden som oppdrettsfri fjord gjeldende fra Bestemmelser og omfang legges inn i rulleringen av areal- og kystsoneplanen. Nordreisa kommune vedtar Reisafjorden som oppdrettsfri fjord gjeldende fra Bestemmelser og omfang legges inn i rulleringen av areal- og kystsoneplanen. PS 35/11 Søknad om kommunal garanti - Nordreisa il, flombelysning Nordreisa kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for gjeldsbrevlån på inntil kr i Sparebanken Nord-Norge til Nordreisa idrettslag under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning. Garantitiden settes lik lånets løpetid på 15 år. Det forutsettes at utbetaling av alle tilskudd og sponsormidler til anlegget brukes til nedbetaling på lånet.

19 Innstillingen enstemmig vedtatt Nordreisa kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for gjeldsbrevlån på inntil kr i Sparebanken Nord-Norge til Nordreisa idrettslag under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning. Garantitiden settes lik lånets løpetid på 15 år. Det forutsettes at utbetaling av alle tilskudd og sponsormidler til anlegget brukes til nedbetaling på lånet. PS 36/11 Søknad om godkjenning etter privatskoleloven - Reisa Montessoriskole Levekårsutvalgets innstilling: Nordreisa kommune har ingen innsigelser mot at Reisa Montessoriskole utvides men ungdomstrinn og øker elevtallet til 64 elever. Det forutsettes at skolen har lokaler som tilfredsstiller kravene etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 2 stemte for og 19 imot. Forslaget falt derved. Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 19 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen derved vedtatt. Nordreisa kommune har ingen innsigelser mot at Reisa Montessoriskole utvides men ungdomstrinn og øker elevtallet til 64 elever. Det forutsettes at skolen har lokaler som tilfredsstiller kravene etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

20

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:15

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:15 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tonje Holm MEDL NOSV Sigrund Hestdal MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tonje Holm MEDL NOSV Sigrund Hestdal MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: 10:00 12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bjørn Garden Heidi Gausdal NOFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bjørn Garden Heidi Gausdal NOFRP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen LEDER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: 10:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapskontoret, Rådhuset Dato: 26.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd H. Kristiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 15:40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 09:00 16:00 Saksnr: 10/14 15/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2011 Tidspunkt: 11:00 12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.11.2011 Tidspunkt: 10:00 16:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvard Wahlgren Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-12.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00 11:15 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar M Wahlgren Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 09:00 11:45 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Kristiansen Medlem NOKRF. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Kristiansen Medlem NOKRF. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaug Bergset MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaug Bergset MEDL SP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom, ASVO Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15:20 Saker: 8/13 13/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olaf Skogmo Olaug Bergseth NOSP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olaf Skogmo Olaug Bergseth NOSP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15.30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 09:00-11.40 Saksnr: 52/14 59/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00-13.15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Solrun K. Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Møteprotokoll Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 09:00-16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP Nordreisa driftsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 10:00-14.30 Saksnr: PS 1/12 PS 8/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 09:00-16:25

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 09:00-16:25 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 09:00-16:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, KUN Politiske saker Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: 10.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 09:00-13:45 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall Navn Funksjon Representerer Halvard Wahlgren MEDL NOH Arnhild Andreassen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall Navn Funksjon Representerer Halvard Wahlgren MEDL NOH Arnhild Andreassen MEDL NOKRF Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Willy Henriksen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Saksnr: 1/14 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Ungdomsrådet Karoline Olaussen, ordfører Sara Sofie Samane, varaordfører

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Ungdomsrådet Karoline Olaussen, ordfører Sara Sofie Samane, varaordfører Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Nordreisa idrettshall Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Storslett skole 10A: Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 12:20-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 13:10-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 27.02. Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd Jonassen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Tor Kyrre Olsen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP John

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Birger Mathiassen Jan Helge Jensen KVKY

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Birger Mathiassen Jan Helge Jensen KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 12:40 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/11 Nordreisa kommunestyre 23.06.2011

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/11 Nordreisa kommunestyre 23.06.2011 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/771-44 Arkiv: L32 Saksbehandler: Dag Funderud/Torgeir Lunde Dato: 09.06.2011 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/11 Nordreisa kommunestyre 23.06.2011 Tidligere

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 08.04.2015 Tidspunkt: 12:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem SV Ronald Jenssen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem. SP Karoline Olaussen. Medlem

Møteprotokoll. Medlem. SP Karoline Olaussen. Medlem Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:25 10:10 Sak 15/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen

Detaljer