13J i Eidsivating lagmannsrett,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13J2.2013 i Eidsivating lagmannsrett,"

Transkript

1 E ID SIVATING LAGMAI\NSRE TT Avsagt: Saksnr.: 13J i Eidsivating lagmannsrett, A5D-ELAG/ Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Fritz Borgenholt ReidarVigen Inger Marie Dons Jensen Ankende part Ankende part Ankemotpart Torgunn Valdis Sørensen Voldnes Aleksander Bozo Dvorani Eirik Jarle Vågshaug Advokat Geir Ame Nærø lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 saken gielder spørsmål om mislighold av kontrakt ved kjøp av alaj eselskap/næringseiendom. I 2005 ble gnr' 7}bttt- 9 - Glommengata 65,67 og 69 - i Kongsvinger kommune taksert. Det ble utarbeidet en verditakst av Akershus Taksering ved takstmennene Lindstad og vie, hvor takstens konklusjon var en markedsverdi pa n t Forretningseiendommen blir heretter omtalt som Glomm engata 69 - Eirik vågshaug og Nergiivane Peci kjøpte i mai 2005 Glommeng ata 6g for kr Eiendommen er senere overført til ØweRomerike Eiendomsutvikling AS. Eirik Jarle Vågshaug eide det alt vesentli ge av aksjene i selskapet. Etter kjøpet innredet vågshaug/øvre Romerike Eiendomsutvikling AS en utleieleilighet på loftet i fierde etasje. Eiendommen ble taksert på nytt 3. februar 2007 avtat<stingeni ør JørnBrath. I verdi- og lånetaksten ble markedsverdien satt til kr I taksten er det krysset av for ja på spørsmål om det kan ses sopp/råtedannelse, om det er tegn til lekkasje/fuktskad.er, og også på spørsmål om det anbefales ytterligere teknisk gjennoãgang/tilstandsrapport. Det fremgår videre "Betydelige firktutslag i kjerler", og under,,generelle komms6 er,, at det dreier seg om en "Eldre eiendom med løpende behov for vedlikehold,, hvor,,deler er oppgradert og modemisert den senere tid." AleksandetBozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes var interessert i å kjøpe eiendommen, og eiter noe forutgående kontakt sendte Vågshaug den 30. august 2009 en e-post til Dvorani inneholdende en d.el etterspurte opplysninger. Under o-r"rrk ift.o "Gjenstående arbeider, reparasjoner som bør gjøres; fremga, det bla,,vanninntrengning i vegg 1. etasje, sarntkjeller." I januar 2010 ble det gjennomførtbranntilsyn. I tilsynsrapport fra Glåmdal brann. eson av 28. januar 2010 ble to awikpåpekt. Med bakgrunn i befaring den 13. januar 2010 utarbeidet Bongard AS teknisk rapporr vedrørende det elektriske anlegget. Rapporten påviste en rekke feil og mangrer. Dvorani og voldnes fikk innhentet uttalelse fra AS Kongsvinger Rørleggerservice om vartne- og røranlegget. uttalelse forelå 16. februar 2010 og viste et betydelig utbedringsbehov. I tillegg innhentet Dvorani og voldnes en takstrapport fra tømmermester/takstmann Helge Jensen' Taksten er avgitt 19. februar 2010 og inneholder en vurdering av bygningsmessige forhold og utbedringstiltak. I rapporten er det vist til at elekhisk anlegg, ws og ASD-ELAG/

3 brannsikkerhet er vurdert i egne rapporter, og derfor ikke kommentert i takstrapporten. Av takstrapporten fremgår det bla om kjelleren; " Saltutslag av varierende omfang på grunnmur. Fulfsøk med fuktindikator viste forhøyete fuktverdier i grunnmur og i kjellergulv." Under overskriften; Tiltak, ûemgår bla "Fukt i kjeller-taknedløp og avledning av overflatevann må utbedres for å unngå skadelig fuktbelastning på grunnmur. Ved eventuell endrevutvidet bruk av kjeller må det tas spesielt hensyn til fukt ved valg av konstruksj oner og innredning. " Det er ikke bestridt at Dvorarri/Voldnes kjente til taksten fra februar 2007, tilsynsrapporten fra brannvesenet, rapporten om det elelfriske anlegget, WS-rapporten og rapporten vedrørende bygningsmessige forhold. De siste er for øvrig også innhentet av dem. Det er dels også vist til taksten og rapportene i den avtale som senere ble inngått. Glommengata 69 var i sin helhet eid av Øwe Romerike Eiendomsutvikling AS og var aksjeselskapets eneste aktivum av betydning. Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes ioogikk denl7. mars 2010 avtale med Eirik Jarle Vågshaug om kjøp av 100 % av aksjene i Øwe Romerike Eiendomsutvikling AS. På tidspunlfet for salget eide Eirik Jarle Vågshaug de fleste aksjene i selskapet. Nergiivane Peci eide en liten aksjepost, men ble løst ut i forbindelse med salget og er således ikke paft i saken, selv om navnet fremgar i aksjekjøpsavtalen. Kjøpesummen for aksjene var rfølge aksjekjøpsavtalen pkt2.i kr Oppgjøret skulle skje ved at selger skulle gi et lan - i avtalen betegnet selgerkreditt - til kjøpeme personlig på kr Ifølge kontrakten skulle lånet sikres med en pantobligasjon med urådighetserklæring i fonetningseiendommen. I tillegg skulle det sikres med pant pålydende l<r i en leilighet som tilhørte Voldnes. Dette pantet skulle kunne slettes så snart forretningseiendommen var tllført kr i vedlikeholdsarbeid- Kjøpeme betalte ca. kr til utløsning av minoritetsaksjonær Nergiivane Peci, slik at omsetningsgjeldsbrevet som ble utferdige! undertegnet 1. mai 2}l0,lyder på kr Lånet skulle nedbetales over 28 år med 8 års avdragsfrihet. Det skulle betales 6,750/o rcnte med halvårlige forfall. Første rentetermin var til og med 31. desember 2010 med forfall 1. januar Pantobligasjonen päkr med urådigbetserklæringen ble tinglyst på forretningseiendommen, men det ble ikke tinglyst pant i leilighetentil Voldnes. Det er ikke betalt noen renteterminer. Av avtalens pkt 2.5 fremgår at Vågshaug hadde en fordring på selskapet på tr , og at selskapet fortsatt skulle være forpliktet til å innfri denne overfor Vågshaug. Bakgrunnen for fordringen var at Vågshaug tidligere hadde gitt lan til selskapet tilsvarende dette beløpet, og kravet fremgikk som kortsiktig gjeld i selskapets regnskaper og som utestående fordring i Vågshaugs selvangivelse. Etter at Dvorani og Voldnes kjøpte aksjene, ASD-ELAG/

4 er det ikke betalt noe på dette lånet. Som sikkerhet for kravet ble det avtalt at det skulle tinglyses en pantobligasjon i forretningseiendommen på kr slik sikkerhet ble ikke stilt. I tillegg skulle kjøperne overta selskapets lån i Nordea Bank pä cakr Dette ble gjennomført. Av avtalens pkt2-7 fremgår at kjøpemes samlsdç forplilctelse - nevnte elementene - ikke skulle overstige kr dvs srrnmen av de tre Kjøpeme endret i august 2010 selskapets navn til TGF Eiendom AS. Etter å ha overtattbygningen, "strippet" kjøpenae den for alt innvendig. Etter det opplyste ble det fiemet for eksempel gulvbelegg, veggkledning og dels leffvegger, slik at bygningen fremsto som et "tomt skall". Av verdi- og lånetakst av 6. november innhentet av Vågshaug - avgiu av takstmann Brath fremgår at "Eiendommen ertømtog strippet ned innvendig. Denhar dels stått åpen for vær og vind, og fremstar i svært darlig forfatning. Det er iu<e foretatt noen form for vedlikehold og verdisikring den senere tid." Videre fremgår at anslåu ma kedsverdi ferdig oppgradert ville være kr , markedsverdi på salgstidspunktet var kr , og markedsverdi på taksttidspunktet (november 2012) som råbygg, og uryddet, var på kr 2.s Ved Glåmdal tingretts $ennelse av 7, mu2}72bletgf Eiendom AS tatt under behandling som konkursbo, og ved bobestyrers beslutning av 29.august 2013 b1e Giommengaia 69 a'oandonert. Eiendommen ble besluttet tvangssolgt, og i den forbindelse ble det avholdt ny takst. Takst- og anleggsingeniør Anders Ljønerholth avsa verditakst den 7. novemb er 2012 som konkluderte med en markedsverdi på k Dvorarri/Voldnes innhentet "Uttalelse vedr. Glomme ngarz 65,67 og 69, /2Il Kongsvinger,, fra ingeniør/taksmann Marius Oustad. Uttalelsen er datert 10. april 2013.Det gis der en mer generell redegjørelse for takseringsprinsipper og -metoder. Oustad uttaler dessuten at "Det er åpenbart at eiendommen var sterl t overpriset da eiendommen ble overdratt til TGF Eiendom AS" uten at dette er nænnere konkretisert. Glommengate 69 ble i septemb er 2013 solgt ved tvangssalg for kr Verken bobehandlingen eller salget av eiendommen ga noen dekning av vågshaugs krav. vågshaug ionga stevning til Glåmdar tingrett 29. mars Glåmdal tingrett avsa den 19. desemb er 2012 dom med slik slutning: ASD-E _AG/

5 Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes dømmes in solidum til å betale Eirik Vågshaug seksmillionersekshundreognitfemtusentrehundreogførtitre - kroner innen 2 -to - uker fra forkynnelse av denne dom. Tingretten farfi atbegge parter burde bære egne sakskostnader, uten at dette kommer til uttrykk i slutningen. Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes har inngitt rettidig anke over tingrettens dom. Anken gjelder tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Eirik Vågshaug har tatt til motmæle. Muntlig ankeforhandling ble holdt i Hamar tinghus 3. og 4- desember P artenes påstander o g p åstands grunnlag : Alelrsander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Toldnes har lagt ned slik påstand: 1. Ankende Voldnes og Dvorani innrømmes prisavslag begrenset oppad I<r og füfimes for øvrig. 2. Ankemotpart dømmes til å betale Voldnes og Dvorani en erstatning etter rettens skjønn, dog oppadbegrensettilkr De ankende parter tilkjennes saksomkostninger. Det er sammenfahingsvis anført: Bruken av eiendommen var ikke i sa:nsvar med offentlig regulering, og eiendoílmen hadde en langt mindre verdi enn hva den ble solgt for. Blant annet på grunn av en misvisende takst ble kjøpesunmen satt for høyt. Eiendommen var i dårligere stand enn det var grunn til å regne med. Det vises særlig til vanninntrengning i kjeller som først kunne avdekkes etter at eiendommen var ryddet. Det er erkjent manglende betaling og sikkerhetsstillelse, men dette ttgtrør ikke et vesentlig mislighold. Restaureringen av eiendommen ble forsinket bla pga utløsning av minoritetsaksjonær og dermed utsatt "closing", og ytterligere belaning ble umuliggjort ved at Vågshaug iklse skrev under pã avtzle som ville åpne for slik belåning. Vågshaug skapte bevisst et kaos ved å nekfe å gå med på avtalen som ville muliggjort ytterligere belåning. Hans hensikt var å innkassere et lånmed løpetidpä28 år allerede i dag. Dette gir grunnlag for erstatning. De ankende parter har liten forutsetning for åvurdere omfanget av de økonomiske tap som gjennom dette er lidt, men de økonomiske skadevirkningene er uopprettelige A5D-ELAG/

6 Kjøpeme hadde giort seg kjent med eiendommen før kjøpet og har godtatt en del av de foreliggende feil, som også var kjent gjennom de foretatte undersøkelser. Det gikk noe tid føt detble reklamert, men de store fuktproblemene i kjelleren med vanninntrengning kunne først avdekkes da alt som skulle f emes, var blitt fiernet. Det foreiigger ikke antesipert misiighoid. Det må tillegges betydning at Vågshaug må anses som en strategisk sarnarbeidspartner og ikke som en vanlig kreditor. Det var ikke noe behov for at Voldnes skulle gå inn som styremedlem, og det er uansett ikke gunnlag for å ilegge noen av de ankende parter styreansvar. Lånetpåkr til selskapetrammes avbestemmelsene i aksjeloven g 8-1l jf $ g-10. Eirik Jarle Vågshaug har lagt ned slikpåstand: 1. Anken forkastes. 2- Aleksander Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes dømmes in solidum til å betale Eirik Vågshaugs saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett med tillegg av renter fra forfall til betaling skjer. Det er sammenfatningsvis anført: Tingrettens dom er korrekt. Det er ikke sannsynliggiort at taksten fra2007 er uriktig, og det er ingen holdepunkter for å hevde at takshann Brath ikke var objektiv. Takstmann Oustad befarte ikke eiendommen i Det foreligger ingen mangler ved eiendommen som kjøperne ikke på forhånd var kjent med, og det er uansett rekla rrert for sent. Det foreligger et vesentlig avtalebrudd, og begge lån er forfalt til betaiing som følge av antesipert mislighold, if. kjøpernes økonomiske situasjon. Tilbakeføring av kontrakten er umulig, og de ankende parter er ansvarlige for økonomisk tap med tillegg av renter. Lånet päkr 3-459'310 er vesentlig misligholdt på grunn av manglende betaling av renteterminer og fordi den sikkerhet som skulle stilles giennom tinglyst pant i leiligheten til Voldnes, ikke er stilt. De ankende parter er solidarisk ansvarlige for betaling av lfuret ASD-ELAG/

7 Lånet til selskapet på kr er også vesentlig misligholdt. Det er ikke betalt noe, og avtalt sikkerhet er ikke stilt. Lånet omfattes ikke av bestemmelsene i aksjeloven $ 8-11 jf $ 8-10, og de ankende parter må anses å ha taü på seg en personlig forpliktelse i tillegg til at begge er ansvarlige i kraft av reglene om styreansvar i aksjeloven $ I 7-1. Vågshaug solgte aksjene og dermed næringseiendommen til kjøperne og har aldri vært noen strategisk samarbeidspartner. De ankende parter var de eneste som var involvert i selskapet, og de hadde et tett samarbeid. Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og bemerker: Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at eiendommen hadde vesentlige mangler ut over hva kjøperne var klar over da de inngikk aksjekjøpsavtalen. Det som særlig er fremhevet som en mangel, er va ninntrengning i kjeller. Av taksten fra3. febrwr 2007 fremgår det at det kan ses sopp/råtedannelse, at det er tegn til lekkasje/flrktskader, og at det er betydelige frrktutslag i kjeller. Kjøperne kjente til taksten førkjøpet. Av e-post av 30. august 2009 ftavågshaug til Dvorani fremgar det også at det er vanninntrengning i vegg i første etasje og kjeller. I taksten av 3. februar 2007 er det anbefalt ytterligere teknisk gjennomgang/tilstandsrapport. Kjøpeme innhentet ingen tilstandsrapport, men de innhentet en takstrapport i februar 2010 som viste fukfproblemer. Det ble også innhentet flere andre sakþndige uttalelser - som det er redegjort for i foranstående saksframstilling, og som kjøpeme kjente til - og lagmannsretten finner det klart at kjøpeme var klar over den tilstand eiendommenvar i ved kjøpet, herunder at det var store fukþroblemer. Kjøperne var altså kjent med de mangler som forelå, og kan ikke i ettertid påberope disse. Uten at det er av betydning for resultatet, bemerkes også at reklamasjon er skjedd for sent. Kjøpeme har forklart at de oppdaget vanninntrengning i august 2010, mens det første som med velvilje kan tolkes som en reklamasjon, skjedde i april 20II, og da i forbindelse med at det ble innledet forsøk på å inndrive sþldig beiøp. Nar det gjelder det forhold at tomten i reguleringsplan er regulert til næringsformål, mens det av andre kommunale dokumenter fremgar at den kan benyttes til nærings- og boligformåi, legger lagmannsretten - i samsvar med hva som ble forklart av takstmann Brath - til grunn at dette kan sþldes at eiendoírmen ble oppført til kombinert nærings- og boligfonnålfør det forelå krav om reguleringsplan. Forholdet utg ør ingen mangel. Lagmannsretten finner det heller ikke sannsynliggjort at t ksten av 3. februar 2007 lider av slike svakheter at den gi et misvisende resultat. I den sammenheng kan nevnes at eiendommen i 2005 ble taksert til kr og solgt for k Etter dette ble eiendommen tihørt verdi ved at det ble bygget en leilighet på loftet. Det foreligger ikke SD-ELAG/

8 opplysninger om at verdiene på næringsbygg generelt i Kongsvinger har endret seg vesentlig i den ene eller andre retningen i disse årene, og det foreligger heller ikke opplysninger om at det er skjedd noe med den konkrete bygningen som tilsier at verdien skulle være vesentlig endret. Taksten fremstar i det hele som grundig og gjennomarbeidet og gfu - etter lagmannsrettens syn - et riktig bilde av verdien på eiendommen på taksttidspunktet. Etter bevisførselen legger lagmannsretten til $unn at kjøpesummen for aksjene med tillegg av gjeld som påtrvilte aksjeselskapet, noe som til sammen ikke skulle utgjøre mer enn maksimalt kr , gienspeiler verdien av bygget slik dette fremsto ved salget. Det forhold at en minoritetsaksjonær måtte utløses, og at "closing" ble utsatt, medførte heller ikke at kjøpeme kunne unnlate å betale i henhold til de to låneforpliktelsene. Minoritetsaksjonæren ble løst ut, og det private lånet til kjøpeme ble tilsvarende nedregulert, jf. omsetningsgjeldsbrevet av 1. mai Forholdet har ikke forsinket overtakelsen vesentlig og heller ikke medvirket til at restaureringen av eiendommen ikke kunne giennomføres. Kjøperne fikk en tid etter kjøpetbehov for ytterligere belåning av eiendommen og utarbeidet et forslag til avtale hvor selger skulle gå med på å fraskrive seg deler av sitt krav samt gi avkall på sikkerhet for åmuliggjøre ytterligere opplåning. Slik lagmannsrettenhar forstått kjøpemes argumentasjon, anføres det at man hadde inngått muntlig avtale om dette, men at selger senere ikke ville undertegne avtalen, og dessuten at selger hadde en plikt til å medvirke til dette da han var en "strategisk s"marbeidspartner". Slik lagmannsretten ser det, er det ikke bevismessig grunntag for at Vågshaug innehadde noe annet enn en vanlig selgerrolle. Anførselen om at han skulle utgsøre en "strategisk sama beidspartner,,, mangler enhver bevismessig dekning. Det er heller ikke sannsynliggiort at det er inngått noen muntlig avtale med selger om at han skulle godta et mindre beløp og gi avkall på sikkerhet. Selger har etter dette ikke noe ansvar for at restaureringen ikke lot seg gjennomføre, og noe ansvarsgrunnlag foreligger ikke. Det er ikke grunnlag for å tilkjenne kjøpeme erstatning. Slik lagmannsretten ser det, skyldes det forhold at restaweringen ikke lot seg gjennomføre, ene og alene forhold på kjøpemes side. Lagmannsretten finner som tingretten at kjøperne hadde dårlig kontroll med økonomien i prosjekfet og neglisjerte sine forpliktelser etter kontrakten. Oppsummeringsvis er det ikke grunnlag for å tilkjenne verken prisavslag eller erstatning. Dvorani og Voldnes hadde etter dette ikke rett til å tilbakeholde sine ytelser etter aksjekjøpsavtalen. Det er ikke betalt noe på de to lånene, og deler av den sikkerhet som skulle stilles, er ikke stilt. Blant annet er det ikke stilt pantesikkerhet i leiligheten til Voldnes med k Dette pantet skulle slettes hvis Glommengata 69 ble tilførtt<r i vedlikeholdsa beid. Selv om Voldnes har overført kr til Dvorani, kan lagmannsretten ikke se at dette har medført at eiendommen er blitt tilført noen ASD-Et-AG/

9 tilsvarende verdi. Eiendommen er derimot blitt behandlet slik at verdien bare er en brøkdel av hva den tidligere har vært, jf den pris som ble oppnådd ved tvangssalget. Forpliktelsene etter lanet på l<r var de første 8 årene å betale renter, samt at det skulle stilles sikkerhet i selskapets eiendom og i leiligheten til Voldnes. Første renteforfall var 1. januar 20lI- Verken denne renteterminen eller noen av de senere terminene er betalt, og sikkerhet i Voldnes' leilighet er ikke stilt. Det foreligger et vesentlig mislighold av lånet, og ut fra kjøpernes økonomiske forhold fremstar det som klart at også senere renteterminer vil bli misligholdt. Lånet er i sin helhet forfalt. Verken beløpets størrelse eller tingrettens renteberegning er blitt bestridt. Beløpet på kr som er omhandlet i aksjekjøpsavtalen pkt2.5, hadde Vågshaug tidligere lant til aksjeselskapet. Det er ilke betalt noe på dette lånet. Heller ikke bobehandlingen eller tvangssalget har førttil noen utbetaling til Vågshaug. Dette lånet var en gieldspost som påhvilte aksjeselskapet fra før pä lik linje med for eksempel lånet fra Nordea Bank. Aksjeloven $ 8-11jf $ 8-10 kommer ikke til anvendelse. Også dette lånet må anses forfalt, jf ovenfor. Heller ilj<e her er beløp eller tingrettens renteberegning bestridt. Av aksjeloven $ 17-1 fremgår at blant annet daglig leder, styremedlemmer og aksjeeier kan ilegges erstatningsansvar for skade "som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt". Spørsmålet er om Dvorani og Voldnes personlig kan pålegges arrsvat for dette lånet. Av aksjekjøpsavtalenpkt 7.1 fremgår at "Kjøper" dvs Voldnes og Dvorani uten ugrunnet opphold etter "closing" skal påse at det velges nytt styre bestående av Voldnes og Dvorani. Dvorani ble styreleder i TGF Eiendom AS og var formelt sett eneste styremedlem i aksjeselskapet i det Voldnes kun ble registrert som v ramedlem i styret. Registreringene skjedde i august Dvorani var således styreleder og aksjonær, mens Voldnes var varamedlem til styret og aksjonær. Begge er innbefattet i det persongalleri som kan ilegges ansvar etter aksjeloven $ Det var kun Dvorani og Voldnes som var involvert i selskapet. Det legges til grunn at de samarbeidet nært, og at begge hadde innsikt i, og innfl else på, hva som skjedde i selskapet, selv om Dvorani sto for den daglige drift. De hadde begge skrevet under på avtalen hvor det fremgikk at de begge forpliktet seg til å gå inn som styremedlemmer, og begge var Har over låneforpliktelsene selskapet hadde til Vågshaug. Lagmannsretten legger også til grunn at de begge var klar over så vel aksjeselskapets økonomiske situasjon som at de selv hadde begrensede økonomiske midler ätilføre I ASD-EtAG/

10 selskapet. Kjøpeme hadde selv bedt Vågshaug si opp alle leiekontrakter, slik at bygget sto tomt ved overtagelse, noe som også skjedde. Selskapet var således uten inntekter på tiltredelsestidspunktet. I denne situasjon valgte kjøperne å "strippe" bygget fullstendig - og derigjennom frata bygget det vesentlige av den verdi det hadde tidligere - til tross for at de begge var klar over at de neppe kunne skaffe tilveie de økonomiske midler som var nødvendige for en restaurering av bygget, noe som nødvendigvis ville bli svært kostbart. At de valgte en slik fremgangsmåte, fremfor å beholde det som var av innte*ter for å benytte disse til en fortløpende restaurering over tid, fremstår for lagmannsretten som et bevisst valg av en økonomisk sett risikabel strategi, som også frkk alvorlige økonomiske føiger- Lagmann5retten legger til grunn at Dvorani og Voldnes begge var klar over at de utsatte selskapet for en betydelig økonomisk risiko, og at de gjennom den valgte strategi utsatte kreditorene for tap. Det legges til grunn at Yoldnes i kraft av å være aksjonær, og også på grunn av sitt nære forhold til Dvorani, hadde mulighet til å påvirke valget av strategi. Det må anses uaktsomt av henne ikke å gå i mot den fremgangsmåte som ble valg, og som det må ha fremstått som sannsynlig lett ville kunne føretilat selskapet gikk konkurs. så vel Dvorani som voldnes har opptrådt uaktsomt, og det er en klar årsal<ssammenheng mellom den uaktsomme opptreden og det økonomiske tap som oppsto for Vågshaug. Vilkårene for å dømme såvel Dvorani som Voldnes til åbetale erstatning i medhold av aksjeloven $ l7-1 er oppftlt. Anken blir etter dette å forkaste. Ankemoþarten har lagt ned påstand om tilkjenning av sakskostnader for så vel tingrett som lagmannsrett. Tii spørsmåiet om sakskostnacier for tingretten fremgår av tingrettens dom: "Saksøker la i stevningen ned prinsipal påstand om at kjøpetheves, med krav om tilbakeføring av aksjene i selskapet og krav om tinglysning av sikkerhet, i tillegg til krav om et erstatningsbeløp for "resttapet". Det er en beføyelse som er vesensforskjellig fra domsresultatet. Heving ville inneb ære ateiendommen tilbakeføres til saksøker, mens rettens resultat innebærer det motsatte, at saksøkte blir værende eier av eiendommen, mens saksøker i realiteten har Ëtt medhold i fastholdelse av betalingsplikten som følger av kontrakten. Subsidiært la saksøker i stevningen ned pastand om erstatning på kroner, kroner høyere enn sammenlignbar pasønd under hovedforhandlingen. Retten finner basert på dette at saksøker il ùe fullt ut eller i det vesentlige har Ëtt medhold. Retten finner ikke at tungtveiende grunner tilsier at saksomkostninger bør idømmes etter tvisteloven $ Retten har ved vurderingen tatt i betraktning at saksøkte ikke har fått gehør for sine innsigelser. Retten fi ner ikke at tvisteloven ç 20-4er aktuell r asd-elaci

11 Pa tene bærer sine egne omkostninger." Lagmannsretten er enig dette. Sakskostnader for tingretten tilkjennes ikke. Anken har ikke førtfrarrt, og ankemotparten har etter hovedregelen i wisteloven $ 20-2 første ledd krav på erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten. Lagmannsretten finner ikke at unntaksreglene i besternmelsens tredje ledd kornmer til anvendelse. Det er fremsatt krav om erstatning for sakskostnader med totalt kr , hvorav kr er salær og det resterende utlegg, begge beløp er inkludert merverdiavgift. Kravet tas til følge, jftvisteloven $ Dommen er enstemmig ASD-E[AG/

12 DOMSSLUTITING 1. Anken forkastes. 2. Sakskostnader for tingretten tilkjennes ikke. 3- I sakskostnader for lagmannsretten betaler Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes in solidum etthundreognittinitusen -kronjr innen 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom. Fritz Borgenholt (sign. Reidar Vigen (sig.) Inger Marie Dons Jensen (sign.) Reüledning om ankeadgangen vedlegges ASD-ELAG/

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse: TH52

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E. NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen til prøve)

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom, I. Ulf Schjølberg Alf Viggo Schjølberg Geir Schjølberg (advokat Stian Trones

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 10. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Normann i HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse: Edgecliffe

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 25. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, A (advokat Allan Rognan til prøve) mot B C (advokat Janne K. Rasmussen til

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer