13J i Eidsivating lagmannsrett,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13J2.2013 i Eidsivating lagmannsrett,"

Transkript

1 E ID SIVATING LAGMAI\NSRE TT Avsagt: Saksnr.: 13J i Eidsivating lagmannsrett, A5D-ELAG/ Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Fritz Borgenholt ReidarVigen Inger Marie Dons Jensen Ankende part Ankende part Ankemotpart Torgunn Valdis Sørensen Voldnes Aleksander Bozo Dvorani Eirik Jarle Vågshaug Advokat Geir Ame Nærø lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 saken gielder spørsmål om mislighold av kontrakt ved kjøp av alaj eselskap/næringseiendom. I 2005 ble gnr' 7}bttt- 9 - Glommengata 65,67 og 69 - i Kongsvinger kommune taksert. Det ble utarbeidet en verditakst av Akershus Taksering ved takstmennene Lindstad og vie, hvor takstens konklusjon var en markedsverdi pa n t Forretningseiendommen blir heretter omtalt som Glomm engata 69 - Eirik vågshaug og Nergiivane Peci kjøpte i mai 2005 Glommeng ata 6g for kr Eiendommen er senere overført til ØweRomerike Eiendomsutvikling AS. Eirik Jarle Vågshaug eide det alt vesentli ge av aksjene i selskapet. Etter kjøpet innredet vågshaug/øvre Romerike Eiendomsutvikling AS en utleieleilighet på loftet i fierde etasje. Eiendommen ble taksert på nytt 3. februar 2007 avtat<stingeni ør JørnBrath. I verdi- og lånetaksten ble markedsverdien satt til kr I taksten er det krysset av for ja på spørsmål om det kan ses sopp/råtedannelse, om det er tegn til lekkasje/fuktskad.er, og også på spørsmål om det anbefales ytterligere teknisk gjennoãgang/tilstandsrapport. Det fremgår videre "Betydelige firktutslag i kjerler", og under,,generelle komms6 er,, at det dreier seg om en "Eldre eiendom med løpende behov for vedlikehold,, hvor,,deler er oppgradert og modemisert den senere tid." AleksandetBozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes var interessert i å kjøpe eiendommen, og eiter noe forutgående kontakt sendte Vågshaug den 30. august 2009 en e-post til Dvorani inneholdende en d.el etterspurte opplysninger. Under o-r"rrk ift.o "Gjenstående arbeider, reparasjoner som bør gjøres; fremga, det bla,,vanninntrengning i vegg 1. etasje, sarntkjeller." I januar 2010 ble det gjennomførtbranntilsyn. I tilsynsrapport fra Glåmdal brann. eson av 28. januar 2010 ble to awikpåpekt. Med bakgrunn i befaring den 13. januar 2010 utarbeidet Bongard AS teknisk rapporr vedrørende det elektriske anlegget. Rapporten påviste en rekke feil og mangrer. Dvorani og voldnes fikk innhentet uttalelse fra AS Kongsvinger Rørleggerservice om vartne- og røranlegget. uttalelse forelå 16. februar 2010 og viste et betydelig utbedringsbehov. I tillegg innhentet Dvorani og voldnes en takstrapport fra tømmermester/takstmann Helge Jensen' Taksten er avgitt 19. februar 2010 og inneholder en vurdering av bygningsmessige forhold og utbedringstiltak. I rapporten er det vist til at elekhisk anlegg, ws og ASD-ELAG/

3 brannsikkerhet er vurdert i egne rapporter, og derfor ikke kommentert i takstrapporten. Av takstrapporten fremgår det bla om kjelleren; " Saltutslag av varierende omfang på grunnmur. Fulfsøk med fuktindikator viste forhøyete fuktverdier i grunnmur og i kjellergulv." Under overskriften; Tiltak, ûemgår bla "Fukt i kjeller-taknedløp og avledning av overflatevann må utbedres for å unngå skadelig fuktbelastning på grunnmur. Ved eventuell endrevutvidet bruk av kjeller må det tas spesielt hensyn til fukt ved valg av konstruksj oner og innredning. " Det er ikke bestridt at Dvorarri/Voldnes kjente til taksten fra februar 2007, tilsynsrapporten fra brannvesenet, rapporten om det elelfriske anlegget, WS-rapporten og rapporten vedrørende bygningsmessige forhold. De siste er for øvrig også innhentet av dem. Det er dels også vist til taksten og rapportene i den avtale som senere ble inngått. Glommengata 69 var i sin helhet eid av Øwe Romerike Eiendomsutvikling AS og var aksjeselskapets eneste aktivum av betydning. Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes ioogikk denl7. mars 2010 avtale med Eirik Jarle Vågshaug om kjøp av 100 % av aksjene i Øwe Romerike Eiendomsutvikling AS. På tidspunlfet for salget eide Eirik Jarle Vågshaug de fleste aksjene i selskapet. Nergiivane Peci eide en liten aksjepost, men ble løst ut i forbindelse med salget og er således ikke paft i saken, selv om navnet fremgar i aksjekjøpsavtalen. Kjøpesummen for aksjene var rfølge aksjekjøpsavtalen pkt2.i kr Oppgjøret skulle skje ved at selger skulle gi et lan - i avtalen betegnet selgerkreditt - til kjøpeme personlig på kr Ifølge kontrakten skulle lånet sikres med en pantobligasjon med urådighetserklæring i fonetningseiendommen. I tillegg skulle det sikres med pant pålydende l<r i en leilighet som tilhørte Voldnes. Dette pantet skulle kunne slettes så snart forretningseiendommen var tllført kr i vedlikeholdsarbeid- Kjøpeme betalte ca. kr til utløsning av minoritetsaksjonær Nergiivane Peci, slik at omsetningsgjeldsbrevet som ble utferdige! undertegnet 1. mai 2}l0,lyder på kr Lånet skulle nedbetales over 28 år med 8 års avdragsfrihet. Det skulle betales 6,750/o rcnte med halvårlige forfall. Første rentetermin var til og med 31. desember 2010 med forfall 1. januar Pantobligasjonen päkr med urådigbetserklæringen ble tinglyst på forretningseiendommen, men det ble ikke tinglyst pant i leilighetentil Voldnes. Det er ikke betalt noen renteterminer. Av avtalens pkt 2.5 fremgår at Vågshaug hadde en fordring på selskapet på tr , og at selskapet fortsatt skulle være forpliktet til å innfri denne overfor Vågshaug. Bakgrunnen for fordringen var at Vågshaug tidligere hadde gitt lan til selskapet tilsvarende dette beløpet, og kravet fremgikk som kortsiktig gjeld i selskapets regnskaper og som utestående fordring i Vågshaugs selvangivelse. Etter at Dvorani og Voldnes kjøpte aksjene, ASD-ELAG/

4 er det ikke betalt noe på dette lånet. Som sikkerhet for kravet ble det avtalt at det skulle tinglyses en pantobligasjon i forretningseiendommen på kr slik sikkerhet ble ikke stilt. I tillegg skulle kjøperne overta selskapets lån i Nordea Bank pä cakr Dette ble gjennomført. Av avtalens pkt2-7 fremgår at kjøpemes samlsdç forplilctelse - nevnte elementene - ikke skulle overstige kr dvs srrnmen av de tre Kjøpeme endret i august 2010 selskapets navn til TGF Eiendom AS. Etter å ha overtattbygningen, "strippet" kjøpenae den for alt innvendig. Etter det opplyste ble det fiemet for eksempel gulvbelegg, veggkledning og dels leffvegger, slik at bygningen fremsto som et "tomt skall". Av verdi- og lånetakst av 6. november innhentet av Vågshaug - avgiu av takstmann Brath fremgår at "Eiendommen ertømtog strippet ned innvendig. Denhar dels stått åpen for vær og vind, og fremstar i svært darlig forfatning. Det er iu<e foretatt noen form for vedlikehold og verdisikring den senere tid." Videre fremgår at anslåu ma kedsverdi ferdig oppgradert ville være kr , markedsverdi på salgstidspunktet var kr , og markedsverdi på taksttidspunktet (november 2012) som råbygg, og uryddet, var på kr 2.s Ved Glåmdal tingretts $ennelse av 7, mu2}72bletgf Eiendom AS tatt under behandling som konkursbo, og ved bobestyrers beslutning av 29.august 2013 b1e Giommengaia 69 a'oandonert. Eiendommen ble besluttet tvangssolgt, og i den forbindelse ble det avholdt ny takst. Takst- og anleggsingeniør Anders Ljønerholth avsa verditakst den 7. novemb er 2012 som konkluderte med en markedsverdi på k Dvorarri/Voldnes innhentet "Uttalelse vedr. Glomme ngarz 65,67 og 69, /2Il Kongsvinger,, fra ingeniør/taksmann Marius Oustad. Uttalelsen er datert 10. april 2013.Det gis der en mer generell redegjørelse for takseringsprinsipper og -metoder. Oustad uttaler dessuten at "Det er åpenbart at eiendommen var sterl t overpriset da eiendommen ble overdratt til TGF Eiendom AS" uten at dette er nænnere konkretisert. Glommengate 69 ble i septemb er 2013 solgt ved tvangssalg for kr Verken bobehandlingen eller salget av eiendommen ga noen dekning av vågshaugs krav. vågshaug ionga stevning til Glåmdar tingrett 29. mars Glåmdal tingrett avsa den 19. desemb er 2012 dom med slik slutning: ASD-E _AG/

5 Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes dømmes in solidum til å betale Eirik Vågshaug seksmillionersekshundreognitfemtusentrehundreogførtitre - kroner innen 2 -to - uker fra forkynnelse av denne dom. Tingretten farfi atbegge parter burde bære egne sakskostnader, uten at dette kommer til uttrykk i slutningen. Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes har inngitt rettidig anke over tingrettens dom. Anken gjelder tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Eirik Vågshaug har tatt til motmæle. Muntlig ankeforhandling ble holdt i Hamar tinghus 3. og 4- desember P artenes påstander o g p åstands grunnlag : Alelrsander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Toldnes har lagt ned slik påstand: 1. Ankende Voldnes og Dvorani innrømmes prisavslag begrenset oppad I<r og füfimes for øvrig. 2. Ankemotpart dømmes til å betale Voldnes og Dvorani en erstatning etter rettens skjønn, dog oppadbegrensettilkr De ankende parter tilkjennes saksomkostninger. Det er sammenfahingsvis anført: Bruken av eiendommen var ikke i sa:nsvar med offentlig regulering, og eiendoílmen hadde en langt mindre verdi enn hva den ble solgt for. Blant annet på grunn av en misvisende takst ble kjøpesunmen satt for høyt. Eiendommen var i dårligere stand enn det var grunn til å regne med. Det vises særlig til vanninntrengning i kjeller som først kunne avdekkes etter at eiendommen var ryddet. Det er erkjent manglende betaling og sikkerhetsstillelse, men dette ttgtrør ikke et vesentlig mislighold. Restaureringen av eiendommen ble forsinket bla pga utløsning av minoritetsaksjonær og dermed utsatt "closing", og ytterligere belaning ble umuliggjort ved at Vågshaug iklse skrev under pã avtzle som ville åpne for slik belåning. Vågshaug skapte bevisst et kaos ved å nekfe å gå med på avtalen som ville muliggjort ytterligere belåning. Hans hensikt var å innkassere et lånmed løpetidpä28 år allerede i dag. Dette gir grunnlag for erstatning. De ankende parter har liten forutsetning for åvurdere omfanget av de økonomiske tap som gjennom dette er lidt, men de økonomiske skadevirkningene er uopprettelige A5D-ELAG/

6 Kjøpeme hadde giort seg kjent med eiendommen før kjøpet og har godtatt en del av de foreliggende feil, som også var kjent gjennom de foretatte undersøkelser. Det gikk noe tid føt detble reklamert, men de store fuktproblemene i kjelleren med vanninntrengning kunne først avdekkes da alt som skulle f emes, var blitt fiernet. Det foreiigger ikke antesipert misiighoid. Det må tillegges betydning at Vågshaug må anses som en strategisk sarnarbeidspartner og ikke som en vanlig kreditor. Det var ikke noe behov for at Voldnes skulle gå inn som styremedlem, og det er uansett ikke gunnlag for å ilegge noen av de ankende parter styreansvar. Lånetpåkr til selskapetrammes avbestemmelsene i aksjeloven g 8-1l jf $ g-10. Eirik Jarle Vågshaug har lagt ned slikpåstand: 1. Anken forkastes. 2- Aleksander Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes dømmes in solidum til å betale Eirik Vågshaugs saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett med tillegg av renter fra forfall til betaling skjer. Det er sammenfatningsvis anført: Tingrettens dom er korrekt. Det er ikke sannsynliggiort at taksten fra2007 er uriktig, og det er ingen holdepunkter for å hevde at takshann Brath ikke var objektiv. Takstmann Oustad befarte ikke eiendommen i Det foreligger ingen mangler ved eiendommen som kjøperne ikke på forhånd var kjent med, og det er uansett rekla rrert for sent. Det foreligger et vesentlig avtalebrudd, og begge lån er forfalt til betaiing som følge av antesipert mislighold, if. kjøpernes økonomiske situasjon. Tilbakeføring av kontrakten er umulig, og de ankende parter er ansvarlige for økonomisk tap med tillegg av renter. Lånet päkr 3-459'310 er vesentlig misligholdt på grunn av manglende betaling av renteterminer og fordi den sikkerhet som skulle stilles giennom tinglyst pant i leiligheten til Voldnes, ikke er stilt. De ankende parter er solidarisk ansvarlige for betaling av lfuret ASD-ELAG/

7 Lånet til selskapet på kr er også vesentlig misligholdt. Det er ikke betalt noe, og avtalt sikkerhet er ikke stilt. Lånet omfattes ikke av bestemmelsene i aksjeloven $ 8-11 jf $ 8-10, og de ankende parter må anses å ha taü på seg en personlig forpliktelse i tillegg til at begge er ansvarlige i kraft av reglene om styreansvar i aksjeloven $ I 7-1. Vågshaug solgte aksjene og dermed næringseiendommen til kjøperne og har aldri vært noen strategisk samarbeidspartner. De ankende parter var de eneste som var involvert i selskapet, og de hadde et tett samarbeid. Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og bemerker: Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at eiendommen hadde vesentlige mangler ut over hva kjøperne var klar over da de inngikk aksjekjøpsavtalen. Det som særlig er fremhevet som en mangel, er va ninntrengning i kjeller. Av taksten fra3. febrwr 2007 fremgår det at det kan ses sopp/råtedannelse, at det er tegn til lekkasje/flrktskader, og at det er betydelige frrktutslag i kjeller. Kjøperne kjente til taksten førkjøpet. Av e-post av 30. august 2009 ftavågshaug til Dvorani fremgar det også at det er vanninntrengning i vegg i første etasje og kjeller. I taksten av 3. februar 2007 er det anbefalt ytterligere teknisk gjennomgang/tilstandsrapport. Kjøpeme innhentet ingen tilstandsrapport, men de innhentet en takstrapport i februar 2010 som viste fukfproblemer. Det ble også innhentet flere andre sakþndige uttalelser - som det er redegjort for i foranstående saksframstilling, og som kjøpeme kjente til - og lagmannsretten finner det klart at kjøpeme var klar over den tilstand eiendommenvar i ved kjøpet, herunder at det var store fukþroblemer. Kjøperne var altså kjent med de mangler som forelå, og kan ikke i ettertid påberope disse. Uten at det er av betydning for resultatet, bemerkes også at reklamasjon er skjedd for sent. Kjøpeme har forklart at de oppdaget vanninntrengning i august 2010, mens det første som med velvilje kan tolkes som en reklamasjon, skjedde i april 20II, og da i forbindelse med at det ble innledet forsøk på å inndrive sþldig beiøp. Nar det gjelder det forhold at tomten i reguleringsplan er regulert til næringsformål, mens det av andre kommunale dokumenter fremgar at den kan benyttes til nærings- og boligformåi, legger lagmannsretten - i samsvar med hva som ble forklart av takstmann Brath - til grunn at dette kan sþldes at eiendoírmen ble oppført til kombinert nærings- og boligfonnålfør det forelå krav om reguleringsplan. Forholdet utg ør ingen mangel. Lagmannsretten finner det heller ikke sannsynliggjort at t ksten av 3. februar 2007 lider av slike svakheter at den gi et misvisende resultat. I den sammenheng kan nevnes at eiendommen i 2005 ble taksert til kr og solgt for k Etter dette ble eiendommen tihørt verdi ved at det ble bygget en leilighet på loftet. Det foreligger ikke SD-ELAG/

8 opplysninger om at verdiene på næringsbygg generelt i Kongsvinger har endret seg vesentlig i den ene eller andre retningen i disse årene, og det foreligger heller ikke opplysninger om at det er skjedd noe med den konkrete bygningen som tilsier at verdien skulle være vesentlig endret. Taksten fremstar i det hele som grundig og gjennomarbeidet og gfu - etter lagmannsrettens syn - et riktig bilde av verdien på eiendommen på taksttidspunktet. Etter bevisførselen legger lagmannsretten til $unn at kjøpesummen for aksjene med tillegg av gjeld som påtrvilte aksjeselskapet, noe som til sammen ikke skulle utgjøre mer enn maksimalt kr , gienspeiler verdien av bygget slik dette fremsto ved salget. Det forhold at en minoritetsaksjonær måtte utløses, og at "closing" ble utsatt, medførte heller ikke at kjøpeme kunne unnlate å betale i henhold til de to låneforpliktelsene. Minoritetsaksjonæren ble løst ut, og det private lånet til kjøpeme ble tilsvarende nedregulert, jf. omsetningsgjeldsbrevet av 1. mai Forholdet har ikke forsinket overtakelsen vesentlig og heller ikke medvirket til at restaureringen av eiendommen ikke kunne giennomføres. Kjøperne fikk en tid etter kjøpetbehov for ytterligere belåning av eiendommen og utarbeidet et forslag til avtale hvor selger skulle gå med på å fraskrive seg deler av sitt krav samt gi avkall på sikkerhet for åmuliggjøre ytterligere opplåning. Slik lagmannsrettenhar forstått kjøpemes argumentasjon, anføres det at man hadde inngått muntlig avtale om dette, men at selger senere ikke ville undertegne avtalen, og dessuten at selger hadde en plikt til å medvirke til dette da han var en "strategisk s"marbeidspartner". Slik lagmannsretten ser det, er det ikke bevismessig grunntag for at Vågshaug innehadde noe annet enn en vanlig selgerrolle. Anførselen om at han skulle utgsøre en "strategisk sama beidspartner,,, mangler enhver bevismessig dekning. Det er heller ikke sannsynliggiort at det er inngått noen muntlig avtale med selger om at han skulle godta et mindre beløp og gi avkall på sikkerhet. Selger har etter dette ikke noe ansvar for at restaureringen ikke lot seg gjennomføre, og noe ansvarsgrunnlag foreligger ikke. Det er ikke grunnlag for å tilkjenne kjøpeme erstatning. Slik lagmannsretten ser det, skyldes det forhold at restaweringen ikke lot seg gjennomføre, ene og alene forhold på kjøpemes side. Lagmannsretten finner som tingretten at kjøperne hadde dårlig kontroll med økonomien i prosjekfet og neglisjerte sine forpliktelser etter kontrakten. Oppsummeringsvis er det ikke grunnlag for å tilkjenne verken prisavslag eller erstatning. Dvorani og Voldnes hadde etter dette ikke rett til å tilbakeholde sine ytelser etter aksjekjøpsavtalen. Det er ikke betalt noe på de to lånene, og deler av den sikkerhet som skulle stilles, er ikke stilt. Blant annet er det ikke stilt pantesikkerhet i leiligheten til Voldnes med k Dette pantet skulle slettes hvis Glommengata 69 ble tilførtt<r i vedlikeholdsa beid. Selv om Voldnes har overført kr til Dvorani, kan lagmannsretten ikke se at dette har medført at eiendommen er blitt tilført noen ASD-Et-AG/

9 tilsvarende verdi. Eiendommen er derimot blitt behandlet slik at verdien bare er en brøkdel av hva den tidligere har vært, jf den pris som ble oppnådd ved tvangssalget. Forpliktelsene etter lanet på l<r var de første 8 årene å betale renter, samt at det skulle stilles sikkerhet i selskapets eiendom og i leiligheten til Voldnes. Første renteforfall var 1. januar 20lI- Verken denne renteterminen eller noen av de senere terminene er betalt, og sikkerhet i Voldnes' leilighet er ikke stilt. Det foreligger et vesentlig mislighold av lånet, og ut fra kjøpernes økonomiske forhold fremstar det som klart at også senere renteterminer vil bli misligholdt. Lånet er i sin helhet forfalt. Verken beløpets størrelse eller tingrettens renteberegning er blitt bestridt. Beløpet på kr som er omhandlet i aksjekjøpsavtalen pkt2.5, hadde Vågshaug tidligere lant til aksjeselskapet. Det er ilke betalt noe på dette lånet. Heller ikke bobehandlingen eller tvangssalget har førttil noen utbetaling til Vågshaug. Dette lånet var en gieldspost som påhvilte aksjeselskapet fra før pä lik linje med for eksempel lånet fra Nordea Bank. Aksjeloven $ 8-11jf $ 8-10 kommer ikke til anvendelse. Også dette lånet må anses forfalt, jf ovenfor. Heller ilj<e her er beløp eller tingrettens renteberegning bestridt. Av aksjeloven $ 17-1 fremgår at blant annet daglig leder, styremedlemmer og aksjeeier kan ilegges erstatningsansvar for skade "som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt". Spørsmålet er om Dvorani og Voldnes personlig kan pålegges arrsvat for dette lånet. Av aksjekjøpsavtalenpkt 7.1 fremgår at "Kjøper" dvs Voldnes og Dvorani uten ugrunnet opphold etter "closing" skal påse at det velges nytt styre bestående av Voldnes og Dvorani. Dvorani ble styreleder i TGF Eiendom AS og var formelt sett eneste styremedlem i aksjeselskapet i det Voldnes kun ble registrert som v ramedlem i styret. Registreringene skjedde i august Dvorani var således styreleder og aksjonær, mens Voldnes var varamedlem til styret og aksjonær. Begge er innbefattet i det persongalleri som kan ilegges ansvar etter aksjeloven $ Det var kun Dvorani og Voldnes som var involvert i selskapet. Det legges til grunn at de samarbeidet nært, og at begge hadde innsikt i, og innfl else på, hva som skjedde i selskapet, selv om Dvorani sto for den daglige drift. De hadde begge skrevet under på avtalen hvor det fremgikk at de begge forpliktet seg til å gå inn som styremedlemmer, og begge var Har over låneforpliktelsene selskapet hadde til Vågshaug. Lagmannsretten legger også til grunn at de begge var klar over så vel aksjeselskapets økonomiske situasjon som at de selv hadde begrensede økonomiske midler ätilføre I ASD-EtAG/

10 selskapet. Kjøpeme hadde selv bedt Vågshaug si opp alle leiekontrakter, slik at bygget sto tomt ved overtagelse, noe som også skjedde. Selskapet var således uten inntekter på tiltredelsestidspunktet. I denne situasjon valgte kjøperne å "strippe" bygget fullstendig - og derigjennom frata bygget det vesentlige av den verdi det hadde tidligere - til tross for at de begge var klar over at de neppe kunne skaffe tilveie de økonomiske midler som var nødvendige for en restaurering av bygget, noe som nødvendigvis ville bli svært kostbart. At de valgte en slik fremgangsmåte, fremfor å beholde det som var av innte*ter for å benytte disse til en fortløpende restaurering over tid, fremstår for lagmannsretten som et bevisst valg av en økonomisk sett risikabel strategi, som også frkk alvorlige økonomiske føiger- Lagmann5retten legger til grunn at Dvorani og Voldnes begge var klar over at de utsatte selskapet for en betydelig økonomisk risiko, og at de gjennom den valgte strategi utsatte kreditorene for tap. Det legges til grunn at Yoldnes i kraft av å være aksjonær, og også på grunn av sitt nære forhold til Dvorani, hadde mulighet til å påvirke valget av strategi. Det må anses uaktsomt av henne ikke å gå i mot den fremgangsmåte som ble valg, og som det må ha fremstått som sannsynlig lett ville kunne føretilat selskapet gikk konkurs. så vel Dvorani som voldnes har opptrådt uaktsomt, og det er en klar årsal<ssammenheng mellom den uaktsomme opptreden og det økonomiske tap som oppsto for Vågshaug. Vilkårene for å dømme såvel Dvorani som Voldnes til åbetale erstatning i medhold av aksjeloven $ l7-1 er oppftlt. Anken blir etter dette å forkaste. Ankemoþarten har lagt ned påstand om tilkjenning av sakskostnader for så vel tingrett som lagmannsrett. Tii spørsmåiet om sakskostnacier for tingretten fremgår av tingrettens dom: "Saksøker la i stevningen ned prinsipal påstand om at kjøpetheves, med krav om tilbakeføring av aksjene i selskapet og krav om tinglysning av sikkerhet, i tillegg til krav om et erstatningsbeløp for "resttapet". Det er en beføyelse som er vesensforskjellig fra domsresultatet. Heving ville inneb ære ateiendommen tilbakeføres til saksøker, mens rettens resultat innebærer det motsatte, at saksøkte blir værende eier av eiendommen, mens saksøker i realiteten har Ëtt medhold i fastholdelse av betalingsplikten som følger av kontrakten. Subsidiært la saksøker i stevningen ned pastand om erstatning på kroner, kroner høyere enn sammenlignbar pasønd under hovedforhandlingen. Retten finner basert på dette at saksøker il ùe fullt ut eller i det vesentlige har Ëtt medhold. Retten finner ikke at tungtveiende grunner tilsier at saksomkostninger bør idømmes etter tvisteloven $ Retten har ved vurderingen tatt i betraktning at saksøkte ikke har fått gehør for sine innsigelser. Retten fi ner ikke at tvisteloven ç 20-4er aktuell r asd-elaci

11 Pa tene bærer sine egne omkostninger." Lagmannsretten er enig dette. Sakskostnader for tingretten tilkjennes ikke. Anken har ikke førtfrarrt, og ankemotparten har etter hovedregelen i wisteloven $ 20-2 første ledd krav på erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten. Lagmannsretten finner ikke at unntaksreglene i besternmelsens tredje ledd kornmer til anvendelse. Det er fremsatt krav om erstatning for sakskostnader med totalt kr , hvorav kr er salær og det resterende utlegg, begge beløp er inkludert merverdiavgift. Kravet tas til følge, jftvisteloven $ Dommen er enstemmig ASD-E[AG/

12 DOMSSLUTITING 1. Anken forkastes. 2. Sakskostnader for tingretten tilkjennes ikke. 3- I sakskostnader for lagmannsretten betaler Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Sørensen Voldnes in solidum etthundreognittinitusen -kronjr innen 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom. Fritz Borgenholt (sign. Reidar Vigen (sig.) Inger Marie Dons Jensen (sign.) Reüledning om ankeadgangen vedlegges ASD-ELAG/

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom, I. Ulf Schjølberg Alf Viggo Schjølberg Geir Schjølberg (advokat Stian Trones

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, (advokat Allan Rognan til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 25. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02039-A, (sak nr. 2008/1268), sivil sak, anke over dom, A (advokat Allan Rognan til prøve) mot B C (advokat Janne K. Rasmussen til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

LB-2005-5579

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) mot Grünerløkka

Detaljer

SSTEENSTRUP STORDRANGE

SSTEENSTRUP STORDRANGE SSTEENSTRUP STORDRANGE ANKE TIL NORGES HØYESTERETT Oslo, 15. mars 2012 Vår ref.: 1479055.1-117351 Ansvarlig advokat: Morten Steenstrup Sak nr.: 11-188091ASK-GULA/AVD2 Ankende part: John Fostenes Knutsen

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

ØVRE ROMERTKE TINGRETT

ØVRE ROMERTKE TINGRETT ØVRE ROMERTKE TINGRETT m Avsagt: Saksnr.: 15. mai 2014 i Øvre Romerike tingrett, 13-128292TV1-OVRO Dommer: Dommerfullmektig Christopher Bårtvedt Eriksen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Krav om prisavslag

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS Gjensidige Forsikring ASA (advokat

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 20. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Tønder og Noer i HR-2013-00623-U, (sak nr. 2012/1906), sivil sak, anke over kjennelse: Nordre

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT Avsagt: 31.10.2012 i Asker og Bærum tingrett, Sak nr.: 12-112091TVA-AHER/1 Dommer: Dommerfullmektig med alminnelig bemyndigelse Christel Søreide Saken gjelder: Klage i utleggssak

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer