Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 38/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 PS 39/07 Valg av formannskap for PS 40/07 Valg av ordfører for PS 41/07 Valg av varaordfører for PS 42/07 valg av valgkomite PS 43/07 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2007(resten av året) PS 44/07 Valg til KS PS 45/07 Valg av representanter til Midtre Namdal Regionråd Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for innsending av stoff til neste infoskriv blir sannsynligvis i november, avhengig av det nye kommunestyrets møteplan og den er ikke vedtatt ennå. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Nye telefonnummer Salsnes oppvekstsenter Salsnes oppvekstsenter er nå tilkoblet sentralbordet i Fosnes kommune via bredbånd. Dette gjør at samtaler blir satt over til sentralbordet hvis de ikke svarer på Salsnes samt at sentralbordet også har mulighet til å sette over samtaler til oppvekstsenteret. De nye numrene er (de 3 siste fungerer som internnummer): Rektor Salsnes OS: Lærerrom Salsnes OS: Bibliotek Salsnes OS: Barnehage Salsnes OS: (Her kan det den første tiden være lurt å prøve det gamle nummeret også, dersom dere ikke får svar)

3 Nytt år i kulturskolen! Fosnes kommunale kulturskole ble startet høsten 1987 med 42 elevplasser. Vi har i år 63 elever med 84 elevplasser, og vi ser en fin stabilitet i elevmassen. Vi ligger fortsatt på landstoppen i deltakelse i kulturskolen, så vi har god grunn til å være stolte av kulturskolen vår! Rockeverkstedordningen på Jøa vil fortsette som før. Prisen blir 50 kr,- pr. person, for hele året. Alle som vil benytte seg av ordningen må betale og underskrive en kontrakt før de får utlevert en nøkkel til musikkrommet. Nøkkelen til musikkrommet må hentes innen skoleslutt hvis rommet skal brukes på kveldstid eller i helgen. Det er også mulighet til å benytte rommet til øving for de som ikke har øvingsmuligheter hjemme. Kulturskolen har utarbeidet en serviceerklæring som blant annet inneholder skriftlig informasjon om kulturskolens mål, innhold og omfang. Den sier også litt om hva brukerne kan forvente av kulturskolen, og hva vi kan forvente av elever og foresatte. Vi ønsker fortsatt å kunne gi elevene mulighet til å opptre i ulike sammenhenger, og håper derfor at dere tar kontakt dersom dere har behov for musikalske innslag på møter, samlinger og lignende. Kanskje kan vi ikke stille på alt, men vi vil gjøre vårt beste for å kunne delta på så mye som mulig! Jeg har kontortid på Jøa tirsdager samt enkelte fredager (telefon ). Ta ellers kontakt på mobil Mvh Ann Evy Duun

4 SERVICEERKLÆRING FOSNES KOMMUNALE KULTURSKOLE MÅL FOR TJENESTEN: Invitere til en allsidig opplæring innen sang, musikk samt andre utlyste kurstilbud. Gi barn og unge i Fosnes et godt opplæringstilbud, et positivt fellesskap, og være et bidrag til et godt oppvekstmiljø. Kulturskolen ønsker å være en ressurs for det øvrige skoleverket og for det frivillige kulturliv i kommunen. Kulturskolen skal praktisere åpent opptak av elever i den aktuelle målgruppen. HVEM FÅR TILBUD OM TJENESTEN: Målgruppen er primært kommunens grunnskoleelever, men elever i videregående skole kan også få elevplass såfremt dette ikke går på bekostning av tilbudet til grunnskoleelever. Det vil også være aktuelt å selge plasser til elever fra nabokommuner. TJENESTENS OMFANG OG INNHOLD: Kulturskolens tilbud blir definert og annonsert i egen brosjyre for hvert skoleår. Brosjyren finnes også på kommunens hjemmesider samt i informasjonsavisa. Undervisningen følger skoleruta dersom ikke annen beskjed er gitt. Undervisningen foregår i hovedsak ved Jøa Barne- og ungdomsskole og Salsnes Oppvekstsenter.

5 SAKSGANG: Hovedopptak hvert skoleår med søknadsfrist i mai. Alle elever mottar skriftlig bekreftelse på tilbudt elevplass (eller eventuelt beskjed om tilbud som ikke kan igangsettes). Elevene binder seg for minst et halvt år (dersom ikke annet er oppgitt). Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen etter jul, må dette meldes skriftlig til kulturskolens rektor innen 1. desember. Elever som ønsker å søke tilbud utenom hovedopptak (for eksempel etter jul), må melde inn sitt ønske så tidlig som mulig. Eleven vil bli tilbudt plass dersom kulturskolen har ledige timeressurser/faglærere. Elevavgift refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen. Eventuell klage på tilbudet rettes til rektor ved kulturskolen. PRIS: Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettforhandlingene satser for kulturskolen. Det gis søskenmoderasjon fra 2. elevplass. Elevkontingent betales 2 ganger i året, høst og vår. For kortere kurs sendes èn faktura. Foresatte må påregne å kjøpe en lærebok hvert skoleår. DETTE KAN DU FORVENTE AV KULTURSKOLEN: Kulturskolen er en trygg arena for opplevelse og mestring. Kulturskolen møter elevene med interesse, entusiasme, positivitet og respekt. Kulturskolen gir alle elever en tilpasset og variert undervisning ut fra elevenes forutsetninger, interesser og evner. Undervisningen organiseres som individuell undervisning eller undervisning i grupper. Individuell undervisning har en varighet på 25 minutter i uken, mens gruppeundervisning har en varighet på minimum 30 minutter i uken. Det kan forekomme at undervisningen organiseres mer fleksibelt for eksempel med sjeldnere undervisning av lengre varighet, men dette skal avklares med foresatte på forhånd. Kulturskolen tilbyr årlig ulike samspillmuligheter. Alle elever skal få tilbud om å delta på minst 2 konserter hvert skoleår.

6 Foresatte vil en gang i året få skriftlig tilbakemelding om elevens innsats og utvikling fra faglærer. Kulturskolen forsøker så langt det lar seg gjøre å skaffe vikar ved fravær av faglærer. Dersom dette er umulig, skal eleven varsles. Ved avlysning av time mer enn 2 ganger i semesteret, kan en kreve redusert elevkontingent. KULTURSKOLEN FORVENTER AT ELEVEN: Møter presis til undervisningen med nødvendig utstyr og noter. Øver regelmessig for å utvikle egne ferdigheter. Melder fravær på forhånd til rektor eller faglærer (forsømte timer refunderes ikke). Setter av tid til å være med på kulturskolens arrangementer som kommer i tillegg til den ukentlige undervisningen. Behandler kulturskolens eiendeler med varsomhet. Dersom skade på instrument, noter eller annet utstyr skyldes uforsiktig behandling, må eleven selv betale reparasjon/erstatning. Opptrer høflig, er positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte. Leverer utdelt informasjon til sine foresatte. KULTURSKOLEN FORVENTER AT FORESATTE: Oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for hjemmeøving. Overholder frister for innmelding, utmelding og betaling. Tar kontakt med faglærer dersom de har spørsmål, ønsker å komme med innspill til undervisningsopplegget eller melde fra om behov for spesiell oppfølging. Melder ifra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisning. KONTAKT OSS FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER: Fosnes Kommunale Kulturskole v/rektor Ann Evy Duun 7856 JØA Telefon: E-post: Tjenesten er regulert i Lov om Kulturskole under Opplæringsloven Serviceerklæringen er vedtatt i Fosnes formannskap, sak 072/06

7 Bli med på trim! Hver onsdag kl er det trening i Mo og Salsnes forsamlingshus. Ta med gode sko, vannflaske, noe å ligge på og godt humør! Treningen varierer mellom pilates, aerobic, step og styrketrening til musikk. Kr. 20,- pr. gang eller kr. 150,- for 10 ganger. Møt opp! Salsnes IL v/ Ruth Vendil Vatne INFORMASJON FRA HELSESTASJON INFLUENSAVAKSINEN HAR ANKOMMET OG BLIR SATT OKTOBER 12. FRA KL PÅ JØA HELSESTASJON OKTOBER 18. FRA KL PÅ STRANDHUS I SALSNES ANNE JOHANNE OG ISABEL

8 Tømming av private slamavskillere Firma Finseth Slamtømming fra Nærøy (tlf eller ) gjennomfører slamtømming i kommunen med oppstart i uke 40. (2. 6. oktober) Tømmingen foretas i medhold av forurensingslovens 26 og det er kommunen med godkjent tømmeordning, som kan gjennomføre denne tjenesten. Slamavskiller må på forhånd klargjøres ved at overdekning av lokk med jord, planter og annet, fjernes før tømming blir utført. Mangelfull tømming pga. at slamavskiller ikke er gjort tilgjengelig, medfører ordinært tømmegebyr for eiendommen. Tømmefrekvenser og objekter: - Godkjente slamavskillere tømmes i utgangspunktet hvert 2. år. De som eventuelt ønsker årlig tømming, må gi beskjed til teknisk kontor snarest /31 - Ikke godkjente slamavskillere tømmes årlig - Det er kun bolighus som tømmes rutinemessig - For fritidsboliger må det gis beskjed om ønsket tømming, enkeltoppdrag eller fast ordning. Det må være kjørbar veg av brukbar standard for å få utført tømming - For tomme eller tidvis tomme boliger må det gis beskjed om at det har oppstått endringer som kan medføre behov for andre tømmerutiner Fakturering skjer med årlige beløp basert på vedtatte gebyrregulativer for tjenesten og på at de som betjenes hvert 2. år, får delt faktura med årlige beløp. Feil og mangler med røykpiper: For de boligeiere som tidligere har fått beskjed om manglende avstand fra feieluke til treverk eller brennbart materiale, (min 30 cm) finns godkjente løsninger der man slipper store inngrep og utbedringer. Løsningen går på å sette inn ferdige isolasjonsstein innenfor feieluka. De kjente pipeprodusentene har slik steiner hos sine forhandlere. Avstandskravet fra feieluke til brennbart materiell kan da reduseres helt ned til 7 cm. Be om dokumentasjon på godkjenning om det velges en slik løsning. Steinen skal alltid være på plass innenfor feieluka. Gi tilbakemelding hit når påpekte mangler med pipe/fyringssted er utbedret slik at dette blir registrert.

9 Boligbrann og tiltak for å unngå brann: Innværende år har allerede 57 personer mistet livet i brann. Det er 10 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Røykvarslere som fungerer er en billig livsforsikring og er påbudt i alle boliger, også i fritidsboliger. Røykvarslere bør monteres i alle etasjer og være seriekoplet slik at man er sikker på at alle får varsel om det brenner. Det er viktig at varslerne plasseres riktig, fortrinnsvis i nærheten av trappene og i rømmingsveger. De skal kunne høres fra alle soverommene med dørene lukket. Videre bør varslerne plasseres min 50 cm fra vegger og på høyeste punkt i takene. Det er eieren av boligen som er ansvarlig for at varslings- og slokkeutstyr finns i boligen. Det er de som bruker boligen som har ansvaret for å teste, vedlikeholde og bytte batterier i varslere. Alle boliger skal ha slokkeutstyr, enten husbrannslange eller håndslokker. Dette kan være pulverslokker som gir relativt store følgeskader ved bruk, eller skumslokkere som må oppbevares frostfritt, men som gir minimal forurensing ved bruk. Tips for å unngå de mest vanlige brannårsakene i boliger: La ikke vaskemaskiner, tørketromler, komfyrer o.a være i bruk når du legger deg, eller drar fra boligen. Slå helt av alle apparater som står i stand by funksjon. Dette gir redusert brannrisiko og sparer energi. Sjekk at levende lys er slokt når du forlater rommet og eller legger deg Sjekk at ingen ovner er tildekket Undersøk om det er svimerker varmgang i sikringsskap, på ledninger, støpsler, kontakter og i lamper. Sørg for at barn ikke får tak i tennkilder som fyrstikker og sigarettennere Inngå avtale med el. firma om årlig kontroll i boligen Oppheving av vanningsforbud Etter lengre tids nedbør er endelig vannkrisen på Jøa over. Høydebassengene er nå stort sett fulle og grunnvannsnivået er stigende. Det ble merkbar reduksjon av forbruket etter at forbudet ble iverksatt. Dette tyder på at dere har vært bevisste på ikke å sløse med vann og at forbudet ble respektert. I tillegg ble det funnet og utbedret en del forholdsvis store lekkasjer. Dette gjorde at vi kom igjennom den kritiske perioden uten at noen ble uten rent drikkevann i springen.

10 Informasjon fra legekontoret Lege Olav Kristiansen vil i periodene 12 oktober tom. 22 oktober + 16 november tom. 26 november 2007 ha permisjon fra legekontoret for å utføre FN-tjeneste i Afganistan. Legesekretær vil være tilstede på legekontoret hver mandag mellom kl.8.00 og kl.15.00, og fredag mellom kl og kl Medisinbestilling en gang pr. uke, må ringes inn på fredag og vil da bli bestilt på mandag. Lege Ivar Sandvik vil ivareta tilsynet av våre beboere på sykeheimen i perioden kommunelegen har permisjon. Han blir på Jøa hver mandag, og vil samtidig bestille de medisinene som tidligere er innmeldt. (bestille medisin på fredag) Ved behov for øyeblikkelig hjelp de dagene det ikke er lege tilstede på Jøa: Ø-hjelp dagtid tlf Ø-hjelp ettermiddag / kveld / natt / helg tlf Behov for akutt hjelp tlf. 113 Fosnes kommune har inngått en avtale med legene i Namsos om legevakt på dagtid (mellom kl.8.00 kl.15.00) når vi ikke har lege tilstede her på Jøa. Legevakt på dagtid skal kun benyttes i akutte situasjoner. Ved mindre alvorlige situasjoner må henvendelsen skje til legevakt på ettermiddagen. Med hilsen helse og sosialsjefen

11 Hei alle sammen! Vi i Barneverntjenesten i Midtre Namdalen ønsker med dette å informere litt om oss. Vi har fast kontordag på Jøa en onsdag i måneden. En oversikt vil følge med nedenfor. Vi er alltid tilgjengelig på telefon om det skulle være noen spørsmål, og vi er fleksible med avtaler slik at det ikke trenger å falle på en av våre kontordager. I hovedsak er vi to stk som kommer til å være kontaktpersoner for dere. Monica Hanssen 26 år, utdannet barnevernpedagog og jobbet i barnevernet i 6 måneder. Toril Bergin 36 år, utdannet barnevernpedagog og har jobbet i barnevernet i 12 år. Vi har et ønske om å komme i god kontakt med alle som bor i Fosnes kommune. Videre ønsker vi å bli mer synlig og jobbe mer oppsøkende opp mot barnehage, skole og helsestasjonen. Dette for å informere om hvordan vi jobber og få til et godt samarbeid med instansene. Vår oppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Vi skal være lett tilgjengelig, sånn at private og offentlige personer kan ta kontakt med oss. Du kan besøke oss på vårt kontor eller ta kontakt på telefon eller via e-post. Barnevernet driver oppsøkende virksomhet og jobber der barnet og familien befinner seg. Utfordringene skal møtes der de befinner seg. Vi har taushetsplikt, det betyr at alle opplysninger som angår personer blir behandlet fortrolig. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Tlf ved kontortid Jøa: Tlf utenom kontortid Jøa: (Monica) (Toril) E-post: Med vennlig hilsen Toril og Monica.

12 Oversikt over følgende kontordager for Barneverntjenesten i Midtre Namdalen på Jøa frem til sommeren UKE DATO KL KONTAKT :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica

13 Jøa skolemusikkorps arrangerer BASAR i Jøa samfunnshus fredag 19. oktober kl * Tombola * Lynlotteri * Boklotteri * Kaffesalg Skolemusikkorpset spiller. Alle er hjertelig velkommen til å høre på og støtte opp om våre kjempeflinke spilleglade medlemmer Haustbok i Olav Duuns rike 3. og 4. november. I år er det 100 år sidan Olav Duun gav ut si første bok Løglege skruvar og anna folk. 3. og 4. november blir det lesehelg på Jøa Gjestegård kor vi les noveller frå denne boka. Det blir høgtlesing, og det er frivillig om ein vil lesa eller berre høyre på. Oppmøte laurdag kl og avslutning søndag kl. 16. Vi arbeider og med å få til eit par Duun-innslag på bygdas kulturkveld laurdag. Kursavgifta er kr Mat, som og inkluderer ein bedre middag laurdag kveld, kostar kr Påmelding innan 19. oktober til: - tlf Meir detaljert opplegg finn du på Arr. Olav Duun-stiftinga i Namdalen.

14 Jøa skolemusikkorps inviterer til AFRIKAKONSERT i Jøa samfunnshus fredag 5 oktober kl Her vil det bli servert afrikanske rytmer i en samarbeidskonsert med Jøa Blandakor. Vi har også vært så heldige å få med oss drømmestipendiat - vinner Guri Gjermstad Dypvik som kommer i lag med Tove Thorsen. De vil ha sin egen avdeling under konserten med piano og sang. Billettpris: Voksne Kr. 70,- Barn Kr. 30,- Vi ønsker å holde på sommer og varme så lenge vi kan, og inviterer til en rytmisk aften på Jøa Det blir kaffesalg. Velkommen! 10. klasse ved Jøa Barne og Ungdomsskole har glede av å invitere til forestilling/konsert på Jøa Samfunnshus tirsdag 23. oktober kl Etter 10 år som elever ved vår flotte skolen, ønsker vi å takke for oss med ei forestilling. I tillegg til oss selv, vil også elever fra 8. kl og 9. kl. delta. For nærmere informasjon følg med i postkassen! Med kulturell hilsen 10. klasse

15 Temadag: Lørdag 13 oktober fra kl på Brakstad på Jøa. Alfred Strand fra Eidshaug med erfaring fra restaureringsarbeid på bl.a Sør-Gjæslingan blir med. I løpet av dagen skal det sages og legges treshingel på stabburstaket på Brakstad. Servering. Temadagen er en del av prosjektet Områdetiltak vest på Jøa. Ingen deltakeravgift. Ta med hammer. Alle er velkommen! For spørsmål kontakt Margreet Sloot, / Arr. Områdetiltak vest på Jøa

16 STEINFJELLSTAFETTEN 2008 MIDT I JUNI 2008 GÅR STEINFJELLSTAFETTEN AV STABELEN. DET DREIER SEG OM TO DAGER, DER MAN LØPER TRONES RØYRVIK PÅ LØRDAG, OG RØYRVIK TRONES SØNDAG. 9 ETAPPER BEGGE DAGENE, MEN ETAPPENE KAN DELES PÅ FLERE, SÅ MAN TRENGER IKKE LØPE LANGT HVIS MAN IKKE VIL! VI HÅPER AT JØA IL KAN STILLE MED STAFETTLAG! INTERESSERTE KAN KONTAKTE LINN TRANÅS, TLF / JENNY JENSEN, TLF / INGRI LANGAAS MAUSNER,TLF / VI TRENGER PERSONER; UNGDOM FRA 13 ÅR, OG VOKSNE. DU TRENGER IKKE Å VÆRE GODT TRENT I DAG, FOR VI SATSER PÅ NOEN FELLES LØPEØKTER I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN! MØT OPP PÅ IDRETTSPLASSEN MANDAGER KL 19.30, SÅ FÅR DU NOEN Å TRENE SAMMEN MED! DET ER TO SYKLEETAPPER BEGGE DAGER, SÅ VI TRENGER OGSÅ SYKLISTER! HOPP I DET OG KOM IGJEN!!

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN

VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN Vedtatt av Driftsutvalget: 13.02.2013 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold forvaltning 3 02 Formål 3 03 Hovedmålsetting 3 04 Daglig ledelse 3 05 Undervisning 3 06 Holtålen

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Korpsavtalen. Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene. revidert 2010. avtalen består av. Serviceerklæring for Lier kulturskole

Korpsavtalen. Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene. revidert 2010. avtalen består av. Serviceerklæring for Lier kulturskole Korpsavtalen Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene revidert 2010 avtalen består av Serviceerklæring for Lier kulturskole Reglement for kjøp og salg av tjenester Avtale om kjøp og salg av tjenester

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN PIANO Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Reglement og ordninger for elever og kursdeltakere ved Sandefjord kulturskole Vedtatt av Skole- og barnehageutvalget 20. mars 2013

Reglement og ordninger for elever og kursdeltakere ved Sandefjord kulturskole Vedtatt av Skole- og barnehageutvalget 20. mars 2013 Reglement og ordninger for elever og kursdeltakere ved Sandefjord kulturskole Vedtatt av Skole- og barnehageutvalget 20. mars 2013 FOR SØKERE 1. Bekjentgjøring av tilbud a. Kulturskolens tilbud er åpent

Detaljer

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Kulturskole - søk/endre elevplass Kulturskole Generelt Alternativt navn Kulturskole Beskrivelse Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Velkommen til Råde kommunale kulturskole!

Velkommen til Råde kommunale kulturskole! REGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR RÅDE KOMMUNALE KULTURSKOLE Velkommen til Råde kommunale kulturskole! Administrasjonen: Tlf.: 69 29 40 36 Onsdager 09.00 13.00 Besøksadresse: Skråtorpveien 2C Postadresse:

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN EL-GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

Ukebrevet 21/8) FELLES

Ukebrevet 21/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (15/8 21/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, og håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye

Detaljer

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune.

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune. 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Månedsbrev fra Småscena. Desember 2016.

Månedsbrev fra Småscena. Desember 2016. Månedsbrev fra Småscena. Desember 2016. Felles støtte og oppmuntring for å hjelpe hverandre gjennom hinderet! Barnegruppa vår i måneden som gikk. På tampen av måneden har vi fått tre nye barn på avdelinga,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA 2016 2017 Velkommen! Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til Aktivitetsskolen på Bolteløkka. Det er et tilbud hvor barna kan leke og lære, få nye opplevelser og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 31. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Møtet starter med en temadel om rekrutteringsprosjektet. Gert Rietmann

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1)

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1) Sommerleir 2013 Programblad Rødt belte (2. gup - 1.gup-1) Rødt belte (2. gup - 1. gup-1) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Kalender uke 47 Mandag 24.11 Månedsfest kl 11:45 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12 Felles foreldremøte (salen kl 18:30) TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer