Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 38/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 PS 39/07 Valg av formannskap for PS 40/07 Valg av ordfører for PS 41/07 Valg av varaordfører for PS 42/07 valg av valgkomite PS 43/07 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2007(resten av året) PS 44/07 Valg til KS PS 45/07 Valg av representanter til Midtre Namdal Regionråd Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for innsending av stoff til neste infoskriv blir sannsynligvis i november, avhengig av det nye kommunestyrets møteplan og den er ikke vedtatt ennå. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Nye telefonnummer Salsnes oppvekstsenter Salsnes oppvekstsenter er nå tilkoblet sentralbordet i Fosnes kommune via bredbånd. Dette gjør at samtaler blir satt over til sentralbordet hvis de ikke svarer på Salsnes samt at sentralbordet også har mulighet til å sette over samtaler til oppvekstsenteret. De nye numrene er (de 3 siste fungerer som internnummer): Rektor Salsnes OS: Lærerrom Salsnes OS: Bibliotek Salsnes OS: Barnehage Salsnes OS: (Her kan det den første tiden være lurt å prøve det gamle nummeret også, dersom dere ikke får svar)

3 Nytt år i kulturskolen! Fosnes kommunale kulturskole ble startet høsten 1987 med 42 elevplasser. Vi har i år 63 elever med 84 elevplasser, og vi ser en fin stabilitet i elevmassen. Vi ligger fortsatt på landstoppen i deltakelse i kulturskolen, så vi har god grunn til å være stolte av kulturskolen vår! Rockeverkstedordningen på Jøa vil fortsette som før. Prisen blir 50 kr,- pr. person, for hele året. Alle som vil benytte seg av ordningen må betale og underskrive en kontrakt før de får utlevert en nøkkel til musikkrommet. Nøkkelen til musikkrommet må hentes innen skoleslutt hvis rommet skal brukes på kveldstid eller i helgen. Det er også mulighet til å benytte rommet til øving for de som ikke har øvingsmuligheter hjemme. Kulturskolen har utarbeidet en serviceerklæring som blant annet inneholder skriftlig informasjon om kulturskolens mål, innhold og omfang. Den sier også litt om hva brukerne kan forvente av kulturskolen, og hva vi kan forvente av elever og foresatte. Vi ønsker fortsatt å kunne gi elevene mulighet til å opptre i ulike sammenhenger, og håper derfor at dere tar kontakt dersom dere har behov for musikalske innslag på møter, samlinger og lignende. Kanskje kan vi ikke stille på alt, men vi vil gjøre vårt beste for å kunne delta på så mye som mulig! Jeg har kontortid på Jøa tirsdager samt enkelte fredager (telefon ). Ta ellers kontakt på mobil Mvh Ann Evy Duun

4 SERVICEERKLÆRING FOSNES KOMMUNALE KULTURSKOLE MÅL FOR TJENESTEN: Invitere til en allsidig opplæring innen sang, musikk samt andre utlyste kurstilbud. Gi barn og unge i Fosnes et godt opplæringstilbud, et positivt fellesskap, og være et bidrag til et godt oppvekstmiljø. Kulturskolen ønsker å være en ressurs for det øvrige skoleverket og for det frivillige kulturliv i kommunen. Kulturskolen skal praktisere åpent opptak av elever i den aktuelle målgruppen. HVEM FÅR TILBUD OM TJENESTEN: Målgruppen er primært kommunens grunnskoleelever, men elever i videregående skole kan også få elevplass såfremt dette ikke går på bekostning av tilbudet til grunnskoleelever. Det vil også være aktuelt å selge plasser til elever fra nabokommuner. TJENESTENS OMFANG OG INNHOLD: Kulturskolens tilbud blir definert og annonsert i egen brosjyre for hvert skoleår. Brosjyren finnes også på kommunens hjemmesider samt i informasjonsavisa. Undervisningen følger skoleruta dersom ikke annen beskjed er gitt. Undervisningen foregår i hovedsak ved Jøa Barne- og ungdomsskole og Salsnes Oppvekstsenter.

5 SAKSGANG: Hovedopptak hvert skoleår med søknadsfrist i mai. Alle elever mottar skriftlig bekreftelse på tilbudt elevplass (eller eventuelt beskjed om tilbud som ikke kan igangsettes). Elevene binder seg for minst et halvt år (dersom ikke annet er oppgitt). Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen etter jul, må dette meldes skriftlig til kulturskolens rektor innen 1. desember. Elever som ønsker å søke tilbud utenom hovedopptak (for eksempel etter jul), må melde inn sitt ønske så tidlig som mulig. Eleven vil bli tilbudt plass dersom kulturskolen har ledige timeressurser/faglærere. Elevavgift refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen. Eventuell klage på tilbudet rettes til rektor ved kulturskolen. PRIS: Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettforhandlingene satser for kulturskolen. Det gis søskenmoderasjon fra 2. elevplass. Elevkontingent betales 2 ganger i året, høst og vår. For kortere kurs sendes èn faktura. Foresatte må påregne å kjøpe en lærebok hvert skoleår. DETTE KAN DU FORVENTE AV KULTURSKOLEN: Kulturskolen er en trygg arena for opplevelse og mestring. Kulturskolen møter elevene med interesse, entusiasme, positivitet og respekt. Kulturskolen gir alle elever en tilpasset og variert undervisning ut fra elevenes forutsetninger, interesser og evner. Undervisningen organiseres som individuell undervisning eller undervisning i grupper. Individuell undervisning har en varighet på 25 minutter i uken, mens gruppeundervisning har en varighet på minimum 30 minutter i uken. Det kan forekomme at undervisningen organiseres mer fleksibelt for eksempel med sjeldnere undervisning av lengre varighet, men dette skal avklares med foresatte på forhånd. Kulturskolen tilbyr årlig ulike samspillmuligheter. Alle elever skal få tilbud om å delta på minst 2 konserter hvert skoleår.

6 Foresatte vil en gang i året få skriftlig tilbakemelding om elevens innsats og utvikling fra faglærer. Kulturskolen forsøker så langt det lar seg gjøre å skaffe vikar ved fravær av faglærer. Dersom dette er umulig, skal eleven varsles. Ved avlysning av time mer enn 2 ganger i semesteret, kan en kreve redusert elevkontingent. KULTURSKOLEN FORVENTER AT ELEVEN: Møter presis til undervisningen med nødvendig utstyr og noter. Øver regelmessig for å utvikle egne ferdigheter. Melder fravær på forhånd til rektor eller faglærer (forsømte timer refunderes ikke). Setter av tid til å være med på kulturskolens arrangementer som kommer i tillegg til den ukentlige undervisningen. Behandler kulturskolens eiendeler med varsomhet. Dersom skade på instrument, noter eller annet utstyr skyldes uforsiktig behandling, må eleven selv betale reparasjon/erstatning. Opptrer høflig, er positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte. Leverer utdelt informasjon til sine foresatte. KULTURSKOLEN FORVENTER AT FORESATTE: Oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for hjemmeøving. Overholder frister for innmelding, utmelding og betaling. Tar kontakt med faglærer dersom de har spørsmål, ønsker å komme med innspill til undervisningsopplegget eller melde fra om behov for spesiell oppfølging. Melder ifra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisning. KONTAKT OSS FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER: Fosnes Kommunale Kulturskole v/rektor Ann Evy Duun 7856 JØA Telefon: E-post: Tjenesten er regulert i Lov om Kulturskole under Opplæringsloven Serviceerklæringen er vedtatt i Fosnes formannskap, sak 072/06

7 Bli med på trim! Hver onsdag kl er det trening i Mo og Salsnes forsamlingshus. Ta med gode sko, vannflaske, noe å ligge på og godt humør! Treningen varierer mellom pilates, aerobic, step og styrketrening til musikk. Kr. 20,- pr. gang eller kr. 150,- for 10 ganger. Møt opp! Salsnes IL v/ Ruth Vendil Vatne INFORMASJON FRA HELSESTASJON INFLUENSAVAKSINEN HAR ANKOMMET OG BLIR SATT OKTOBER 12. FRA KL PÅ JØA HELSESTASJON OKTOBER 18. FRA KL PÅ STRANDHUS I SALSNES ANNE JOHANNE OG ISABEL

8 Tømming av private slamavskillere Firma Finseth Slamtømming fra Nærøy (tlf eller ) gjennomfører slamtømming i kommunen med oppstart i uke 40. (2. 6. oktober) Tømmingen foretas i medhold av forurensingslovens 26 og det er kommunen med godkjent tømmeordning, som kan gjennomføre denne tjenesten. Slamavskiller må på forhånd klargjøres ved at overdekning av lokk med jord, planter og annet, fjernes før tømming blir utført. Mangelfull tømming pga. at slamavskiller ikke er gjort tilgjengelig, medfører ordinært tømmegebyr for eiendommen. Tømmefrekvenser og objekter: - Godkjente slamavskillere tømmes i utgangspunktet hvert 2. år. De som eventuelt ønsker årlig tømming, må gi beskjed til teknisk kontor snarest /31 - Ikke godkjente slamavskillere tømmes årlig - Det er kun bolighus som tømmes rutinemessig - For fritidsboliger må det gis beskjed om ønsket tømming, enkeltoppdrag eller fast ordning. Det må være kjørbar veg av brukbar standard for å få utført tømming - For tomme eller tidvis tomme boliger må det gis beskjed om at det har oppstått endringer som kan medføre behov for andre tømmerutiner Fakturering skjer med årlige beløp basert på vedtatte gebyrregulativer for tjenesten og på at de som betjenes hvert 2. år, får delt faktura med årlige beløp. Feil og mangler med røykpiper: For de boligeiere som tidligere har fått beskjed om manglende avstand fra feieluke til treverk eller brennbart materiale, (min 30 cm) finns godkjente løsninger der man slipper store inngrep og utbedringer. Løsningen går på å sette inn ferdige isolasjonsstein innenfor feieluka. De kjente pipeprodusentene har slik steiner hos sine forhandlere. Avstandskravet fra feieluke til brennbart materiell kan da reduseres helt ned til 7 cm. Be om dokumentasjon på godkjenning om det velges en slik løsning. Steinen skal alltid være på plass innenfor feieluka. Gi tilbakemelding hit når påpekte mangler med pipe/fyringssted er utbedret slik at dette blir registrert.

9 Boligbrann og tiltak for å unngå brann: Innværende år har allerede 57 personer mistet livet i brann. Det er 10 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Røykvarslere som fungerer er en billig livsforsikring og er påbudt i alle boliger, også i fritidsboliger. Røykvarslere bør monteres i alle etasjer og være seriekoplet slik at man er sikker på at alle får varsel om det brenner. Det er viktig at varslerne plasseres riktig, fortrinnsvis i nærheten av trappene og i rømmingsveger. De skal kunne høres fra alle soverommene med dørene lukket. Videre bør varslerne plasseres min 50 cm fra vegger og på høyeste punkt i takene. Det er eieren av boligen som er ansvarlig for at varslings- og slokkeutstyr finns i boligen. Det er de som bruker boligen som har ansvaret for å teste, vedlikeholde og bytte batterier i varslere. Alle boliger skal ha slokkeutstyr, enten husbrannslange eller håndslokker. Dette kan være pulverslokker som gir relativt store følgeskader ved bruk, eller skumslokkere som må oppbevares frostfritt, men som gir minimal forurensing ved bruk. Tips for å unngå de mest vanlige brannårsakene i boliger: La ikke vaskemaskiner, tørketromler, komfyrer o.a være i bruk når du legger deg, eller drar fra boligen. Slå helt av alle apparater som står i stand by funksjon. Dette gir redusert brannrisiko og sparer energi. Sjekk at levende lys er slokt når du forlater rommet og eller legger deg Sjekk at ingen ovner er tildekket Undersøk om det er svimerker varmgang i sikringsskap, på ledninger, støpsler, kontakter og i lamper. Sørg for at barn ikke får tak i tennkilder som fyrstikker og sigarettennere Inngå avtale med el. firma om årlig kontroll i boligen Oppheving av vanningsforbud Etter lengre tids nedbør er endelig vannkrisen på Jøa over. Høydebassengene er nå stort sett fulle og grunnvannsnivået er stigende. Det ble merkbar reduksjon av forbruket etter at forbudet ble iverksatt. Dette tyder på at dere har vært bevisste på ikke å sløse med vann og at forbudet ble respektert. I tillegg ble det funnet og utbedret en del forholdsvis store lekkasjer. Dette gjorde at vi kom igjennom den kritiske perioden uten at noen ble uten rent drikkevann i springen.

10 Informasjon fra legekontoret Lege Olav Kristiansen vil i periodene 12 oktober tom. 22 oktober + 16 november tom. 26 november 2007 ha permisjon fra legekontoret for å utføre FN-tjeneste i Afganistan. Legesekretær vil være tilstede på legekontoret hver mandag mellom kl.8.00 og kl.15.00, og fredag mellom kl og kl Medisinbestilling en gang pr. uke, må ringes inn på fredag og vil da bli bestilt på mandag. Lege Ivar Sandvik vil ivareta tilsynet av våre beboere på sykeheimen i perioden kommunelegen har permisjon. Han blir på Jøa hver mandag, og vil samtidig bestille de medisinene som tidligere er innmeldt. (bestille medisin på fredag) Ved behov for øyeblikkelig hjelp de dagene det ikke er lege tilstede på Jøa: Ø-hjelp dagtid tlf Ø-hjelp ettermiddag / kveld / natt / helg tlf Behov for akutt hjelp tlf. 113 Fosnes kommune har inngått en avtale med legene i Namsos om legevakt på dagtid (mellom kl.8.00 kl.15.00) når vi ikke har lege tilstede her på Jøa. Legevakt på dagtid skal kun benyttes i akutte situasjoner. Ved mindre alvorlige situasjoner må henvendelsen skje til legevakt på ettermiddagen. Med hilsen helse og sosialsjefen

11 Hei alle sammen! Vi i Barneverntjenesten i Midtre Namdalen ønsker med dette å informere litt om oss. Vi har fast kontordag på Jøa en onsdag i måneden. En oversikt vil følge med nedenfor. Vi er alltid tilgjengelig på telefon om det skulle være noen spørsmål, og vi er fleksible med avtaler slik at det ikke trenger å falle på en av våre kontordager. I hovedsak er vi to stk som kommer til å være kontaktpersoner for dere. Monica Hanssen 26 år, utdannet barnevernpedagog og jobbet i barnevernet i 6 måneder. Toril Bergin 36 år, utdannet barnevernpedagog og har jobbet i barnevernet i 12 år. Vi har et ønske om å komme i god kontakt med alle som bor i Fosnes kommune. Videre ønsker vi å bli mer synlig og jobbe mer oppsøkende opp mot barnehage, skole og helsestasjonen. Dette for å informere om hvordan vi jobber og få til et godt samarbeid med instansene. Vår oppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Vi skal være lett tilgjengelig, sånn at private og offentlige personer kan ta kontakt med oss. Du kan besøke oss på vårt kontor eller ta kontakt på telefon eller via e-post. Barnevernet driver oppsøkende virksomhet og jobber der barnet og familien befinner seg. Utfordringene skal møtes der de befinner seg. Vi har taushetsplikt, det betyr at alle opplysninger som angår personer blir behandlet fortrolig. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Tlf ved kontortid Jøa: Tlf utenom kontortid Jøa: (Monica) (Toril) E-post: Med vennlig hilsen Toril og Monica.

12 Oversikt over følgende kontordager for Barneverntjenesten i Midtre Namdalen på Jøa frem til sommeren UKE DATO KL KONTAKT :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica :00 Toril :00 Monica

13 Jøa skolemusikkorps arrangerer BASAR i Jøa samfunnshus fredag 19. oktober kl * Tombola * Lynlotteri * Boklotteri * Kaffesalg Skolemusikkorpset spiller. Alle er hjertelig velkommen til å høre på og støtte opp om våre kjempeflinke spilleglade medlemmer Haustbok i Olav Duuns rike 3. og 4. november. I år er det 100 år sidan Olav Duun gav ut si første bok Løglege skruvar og anna folk. 3. og 4. november blir det lesehelg på Jøa Gjestegård kor vi les noveller frå denne boka. Det blir høgtlesing, og det er frivillig om ein vil lesa eller berre høyre på. Oppmøte laurdag kl og avslutning søndag kl. 16. Vi arbeider og med å få til eit par Duun-innslag på bygdas kulturkveld laurdag. Kursavgifta er kr Mat, som og inkluderer ein bedre middag laurdag kveld, kostar kr Påmelding innan 19. oktober til: - tlf Meir detaljert opplegg finn du på Arr. Olav Duun-stiftinga i Namdalen.

14 Jøa skolemusikkorps inviterer til AFRIKAKONSERT i Jøa samfunnshus fredag 5 oktober kl Her vil det bli servert afrikanske rytmer i en samarbeidskonsert med Jøa Blandakor. Vi har også vært så heldige å få med oss drømmestipendiat - vinner Guri Gjermstad Dypvik som kommer i lag med Tove Thorsen. De vil ha sin egen avdeling under konserten med piano og sang. Billettpris: Voksne Kr. 70,- Barn Kr. 30,- Vi ønsker å holde på sommer og varme så lenge vi kan, og inviterer til en rytmisk aften på Jøa Det blir kaffesalg. Velkommen! 10. klasse ved Jøa Barne og Ungdomsskole har glede av å invitere til forestilling/konsert på Jøa Samfunnshus tirsdag 23. oktober kl Etter 10 år som elever ved vår flotte skolen, ønsker vi å takke for oss med ei forestilling. I tillegg til oss selv, vil også elever fra 8. kl og 9. kl. delta. For nærmere informasjon følg med i postkassen! Med kulturell hilsen 10. klasse

15 Temadag: Lørdag 13 oktober fra kl på Brakstad på Jøa. Alfred Strand fra Eidshaug med erfaring fra restaureringsarbeid på bl.a Sør-Gjæslingan blir med. I løpet av dagen skal det sages og legges treshingel på stabburstaket på Brakstad. Servering. Temadagen er en del av prosjektet Områdetiltak vest på Jøa. Ingen deltakeravgift. Ta med hammer. Alle er velkommen! For spørsmål kontakt Margreet Sloot, / Arr. Områdetiltak vest på Jøa

16 STEINFJELLSTAFETTEN 2008 MIDT I JUNI 2008 GÅR STEINFJELLSTAFETTEN AV STABELEN. DET DREIER SEG OM TO DAGER, DER MAN LØPER TRONES RØYRVIK PÅ LØRDAG, OG RØYRVIK TRONES SØNDAG. 9 ETAPPER BEGGE DAGENE, MEN ETAPPENE KAN DELES PÅ FLERE, SÅ MAN TRENGER IKKE LØPE LANGT HVIS MAN IKKE VIL! VI HÅPER AT JØA IL KAN STILLE MED STAFETTLAG! INTERESSERTE KAN KONTAKTE LINN TRANÅS, TLF / JENNY JENSEN, TLF / INGRI LANGAAS MAUSNER,TLF / VI TRENGER PERSONER; UNGDOM FRA 13 ÅR, OG VOKSNE. DU TRENGER IKKE Å VÆRE GODT TRENT I DAG, FOR VI SATSER PÅ NOEN FELLES LØPEØKTER I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN! MØT OPP PÅ IDRETTSPLASSEN MANDAGER KL 19.30, SÅ FÅR DU NOEN Å TRENE SAMMEN MED! DET ER TO SYKLEETAPPER BEGGE DAGER, SÅ VI TRENGER OGSÅ SYKLISTER! HOPP I DET OG KOM IGJEN!!

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer