Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige løsninger ved St. Olav videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige løsninger ved St. Olav videregående skole"

Transkript

1 Østfold fylkeskommune v/ Fylkesdirektør Egil Olsen Postboks Sarpsborg Vår ref.: 2012/ /2013 Deres ref.: Dato: Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige løsninger ved St. Olav videregående skole Del 1: Sammendrag og konklusjoner St Olav tilbyr i dag Sarpsborgelever et bredt utvalg av fordypningsfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen har på studiespesialisering i dag 6 paralleller på Vg1, Vg2 og Vg3. Strukturen og fagtilbudet på Studiespesialiserende er et komplisert byggverk, og i del 2 redegjør vi for hvilke konsekvenser en eventuell reduksjon av antall paralleller på ST kan gi for elever, ansatte og fylkeskommunen. Vi har sammenliknet tilbudet ved Frederik II som er en skole med mange paralleller, med et tenkt St. Olav med 4 paralleller. Konklusjonen vår er at en deling av Studiespesialiserende vil gi Sarpsborgelever et kvalitativt dårligere opplæringstilbud enn elever i Fredrikstad, og at Studiespesialiserende bør samles og utvides på St. Olav. Greåker har inntaksområde både i Fredrikstad og Sarpsborg, og kompletterer ST tilbudet for begge byer i like stor grad. Med bakgrunn i de aktuelle modellene i rapporten fra Norconsult, og tilbakemeldinger fra idrettsorganisasjonene og Sarpsborg kommune, forutsetter vi at Toppidrett fortsatt blir på St. Olav. Vi finner grunn til å utheve at St. Olav videregående skole tilbyr Østfolds eneste toppidrettslinje, og at dette tilbudet ikke må forveksles med programfaget toppidrett som tilbys ved andre videregående skoler i fylket. I del 3 drøfter vi betydningen av idrettsanlegg og sentrumsnærhet, kostnader ved drift av ID, og kompetanse i organisasjonen for å gi et godt totaltilbud til Idrettselever i Sarpsborg. Vi anbefaler en samling av hele Idrettsfag og Toppidrett på samme skole, og i tilknytning til Studiespesialiserende utdanningsprogram på St. Olav. I tillegg til stordriftsfordeler, gir dette flere valgmuligheter og et bedre tilbud for elevene på ID, TI og ST. St. Olav videregående skole Postadresse: Boks 357, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Dronningensgate 51, Sarpsborg Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

2 Når det gjelder de bygningsmessige forutsetningene for skoledrift i Dronningens gate, stiller vi oss bak Norconsults utvidede vurdering med ett unntak: Vi mener skolen bør være i størrelsesorden elever på grunnlag av drøftingene i del 2 og del 3. Vi anser også dagens skolebygning som lite egnet til moderne skoledrift, både organisatorisk og opplæringsmessig, og det er knapt noen forhold ved dagens skolebygning som vi vil betegne som bevaringsverdige for fremtidens opplæringssituasjoner. De tekniske installasjoner har også overskredet sin forventede levetid, og vi støtter derfor rivning og oppføring av et nytt bygg på en egnet sentrumsnær tomt. Dette, og nylige innspill om alternativ lokalisering, kommenteres i del 4. Arbeidsmiljøet for de ansatte og læringsmiljøet for elevene er allerede sterkt påvirket av all usikkerhet og midlertidighet som har vært knyttet til skolen i snart 2 år. Selv om det er ønskelig å få en snarlig avklaring, mener vi at langsiktig stabilitet og forutsigbarhet er viktigst på lang sikt. Modellene som foreslås vil føre til store omveltninger for St. Olav, og i del 5 er det konsekvenser for arbeidsmiljøet ved skolen som drøftes. Denne delen er satt sammen av tilbakemeldinger fra organisasjonene, fagseksjonene og vernetjenesten. Elevorganisasjonen ivaretar elevenes stemme i denne høringen, og elevrådet ved St. Olav gir sitt innspill der. Vi vil også fremheve at for St. Olav sin del er det svært få fordeler som beskrives i modellene i rapporten. Skolen er allerede en kombinert skole med relativt jevn kjønnsfordeling både blant elevene (p.t. 510 jenter og 423 gutter) og de ansatte (p.t. 65 kvinner og 49 menn). Det er mange søkere til utlyste stillinger og lite gjennomtrekk av ansatte, hvilket indikerer at både det sosiale og det faglige arbeidsmiljøet er meget godt ivaretatt. Den er stor nok til å gi et bredt fagtilbud, gode fagmiljøer og kostnadseffektiv drift. (Fylkets mest effektive iht. KOSTRA) St. Olav har dessuten et godt omdømme i Sarpsborg. Vi har ikke uttalt oss om modell 5 i Norconsults rapport om skolestruktur i nedre Glomma. De 4 andre modellene har i all hovedsak likelydende konsekvenser for St. Olav videregående skole utløst av en reduksjon av det Studiespesialiserende tilbudet og en nedleggelse av Idrettstilbudet ved skolen. En modell foreslår også nedleggelse av programområdet Service og samferdsel ved skolen. I tillegg til modellene fra Norconsult bes det om innspill på et alternativ som ikke er beskrevet i Norconsults rapport; at ID beholdes på St. Olav som i dag, eventuelt at også ID på Kalnes overføres til St. Olav, dette drøftes i del 3. Vi som arbeider ved St. Olav videregående skole har bedre forutsetninger for å uttale oss om forhold ved den tilbudsstruktur og bygningsmasse vi i dag disponerer enn for tenkte alternativer. Vi har derfor anstrengt oss for å gi en saklig oversikt over forhold som fra vårt ståsted ikke er godt nok belyst i Norconsults rapport, og som er av betydning for beslutningstakerne. Sarpsborg 2.mai 2013 Tormod Korpås Rektor 2

3 Innhold Del 1: Sammendrag og konklusjoner... 1 Innhold... 3 Del 2: Sannsynlige konsekvenser av et redusert Studiespesialiserende tilbud ved St. Olav videregående skole... 4 Sammenfatning av konsekvenser for skoler med få paralleller på studiespesialisering... 4 Grunnlag for ovenstående sammenfatning del 2:... 5 St. Olav videregående skole med fire paralleller Del 3: Sannsynlige konsekvenser av en nedleggelse av Idrettsfag ved St. Olav videregående skole Sannsynlige konsekvenser av flytting av Idrettsfag fra St. Olav til Kalnes Del 4: Bygningsmessige løsninger Plassering av nytt skolebygg for St. Olav Del 5: Arbeidsmiljø Vedlegg: Uttalelser fra fagseksjoner, organisasjoner og verneombud Uttalelse fra programområde Service og Samferdsel Uttalelse fra Utdanningsforbundet ved St. Olav videregående skole Uttalelse fra Norsk Lektorlag ved St.Olav videregående skole Uttalelse fra realfagseksjonen ved St. Olav videregående skole Uttalelse fra samfunnsfagseksjonen ved St. Olav videregående skole Uttalelse fra språkseksjonen ved St. Olav videregående skole Uttalelse fra verneombudet ved St. Olav videregående skole

4 Del 2: Sannsynlige konsekvenser av et redusert Studiespesialiserende tilbud ved St. Olav videregående skole Dagens tilbud ved St Olav vgs, Sarpsborg: St Olav har i dag seks paralleller på studiespesialisering i tillegg til to paralleller på idrett. Dagens tilbud ved Frederik II vgs, Fredrikstad: Frederik II har i dag ti paralleller på studiespesialisering (12 i Vg1) i tillegg til 2 paralleller på idrett. Foreslått modell med fire paralleller ved St Olav vgs : Her sammenlignes et tenkt St. Olav med 4 paralleller med Frederik II. Sammenfatning av konsekvenser for skoler med få paralleller på studiespesialisering Elever i hjemkommunen: Færre fag og fagområder å velge mellom, fører til større drop-out og lavere gjennomføring. Dette er dokumentert i flere undersøkelser (Helland og Storen 2004, Hattie 2009). Allmennfag trekkes frem som fagområder hvor elevens plass på sitt førstevalg er spesielt avgjørende for gjennomføringsgraden. Usikkerhet om fag eleven starter med i Vg2 kan videreføres i Vg3 (Det er krav om minst to fag over to år for å få vitnemål) Et evt. skolebytte for å fullføre faget, har negativ innvirkning på elevprestasjonene. (Mehana 1997, Galton og Willocks 1983) Elevene får dårligere tilbud når det gjelder forsering, satsning på tunge realfag og språk. Ansatte: Små fagmiljøer kan føre til at elever ikke får et god nok undervisning fordi lærerne mangler den stimulans, utvikling og samarbeid som man får i et stort fagmiljø. Øker risikoen for tvungen deltid eller å måtte være ansatt ved flere skoler for å fylle stillingen Små fagmiljøer er for mange lite attraktivt. Usikker situasjon fra år til år, da fagene som tilbys kan variere veldig dersom elevene er med og velger hvilke fag som skal settes i gang. Skoleorganisering: Gjør det mer utfordrende å satse på lærere med faglig dybde. Lærere med bredde vil antakelig bli foretrukket, da de oftest må undervise i mange ulike fag for å fylle stillingen sin. Skolen må velge mellom å kjøre så mange fag som mulig med den usikkerheten få grupper medfører for både elever og ansatte, eller å velge ut noen få fag og satse på disse, noe som da vil ramme de «ikke-prioriterte» fagmiljøene hardt Sjansen for å måtte sette i gang fag på nivå II med svært få elever øker dramatisk, da alle elever må ha fordypning i to programfag for å få vitnemål. Med færre grupper å gå på, blir «stykkprisen» langt høyere. 4

5 Fylkeskommunen: Få paralleller vil antakelig øke fylkets totale kostnad for programfag Inntak vil få en utfordring når elever ønsker/må bytte skole, og alle skoler har ulike tilbud. Dette kan føre til at en del elever ikke kan tas inn, eller at skolene må opprette nye grupper bare for disse (eks. koster opprettelse av et programfag ca kr) Overtallighet vil antakelig øke, da tilbudet på skolene vil variere fra år til år. Alternativet er å gjøre tilbudet for elever i Østfold fylkeskommune dårligere enn i andre nærliggende fylker. Både forsering, satsning på tunge realfag og språk vil få dårligere forutsetninger Grunnlag for ovenstående sammenfatning del 2: St Olav vgs skoleåret 2013/2014 med seks paralleller - fagtilbud innen fremmedspråk på Studiespesialisering Elevene på Studiespesialisering og Idrett/Toppidrett har obligatorisk fremmedspråk i Vg1 og Vg2. De elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må for å få vitnemål ta språk alle tre årene på vgs, derav to grupper i tysk på Vg3. Neste skoleår kan St Olav tilby: Tysk Antall grupper Nivå I: 7 Nivå II: 7 Fransk Antall grupper Nivå I: 0 Nivå II: 2 Fremmedspråk Antall grupper Vg1: 11 Vg2: 11 Vg3: 2 Spansk Antall grupper Nivå I: 4 Nivå II: 4 Kommentar: St Olav har for de siste årene hatt for lite elevgrunnlag for å starte opp Fransk på nivå I. De elever som ikke har hatt språk på ungdomsskolen, må hos oss ta tysk alle tre årene. Skolen har ikke stort nok elevgrunnlag til å starte opp grupper i flere språk over tre år. Skolen sitter med god fagkompetanse innen alle de tre språkene, og vi prioriterer å tilby elevene språket sitt på nivå III som programfag i Vg3. Vi har skrevet en intensjonsavtale med Høgskolen i Østfold som muliggjør forsering for sterke elever som da allerede i løpet av den videregående skole vil få studiepoeng og språk på et høyere nivå. Vi ønsker også å starte opp kinesisk fra og med skoleåret 2014/

6 St Olav vgs skoleåret 2013/2014 med seks paralleller-fagtilbud innen programfag på Studiespesialisering Elevene på Studiespesialisering har 3-4 programfag på Vg2 og Vg3. Elevene på Idrett har mulighet til å velge ett programfag fra Studiespesialisering eller Idrett på Vg2 og Vg3. Neste skoleår tilbyr St Olav: Realfag: 8 fagområder, 23 grupper Geofag X TFX Biologi 1 It 1 Fysikk 1 Kjemi 1 3 grupper Matematikk S1 Matematikk R1 Biologi 2 Fysikk 2 Kjemi 2 Matematikk S2 Matematikk R2 Språk: 3 fagområder, 7 grupper Tysk, Fransk og Spansk Nivå III, Reiseliv og språk 1 Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Samfunnsfag: 4 fagområder, 1r Medie- og informasjonskunnskap 1 Rettslære 1 Sosiologi Historie og Filosofi 2 Medie- og informasjonskunnskap 2 Rettslære 2 Sosialkunnskap Politikk 6

7 Økonomi: 2 fagområder, 5 grupper Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Økonomistyring Økonomi og ledelse Kommentar: Skoleåret 2013/2014 tilbyr St Olav totalt 17 fagområder fordelt på 46 grupper. I tillegg kommer fagene breddeidrett og toppidrett som elevene på studiespesialisering kan velge, da vi har idrettsfag ved skolen. Allerede ved seks paralleller er det flere fag vi ikke kan tilby som elevene etterspør, for eksempel: Pyskologi, Samfunnsøkonomi, Entreprenørskap, Kommunikasjon og Kultur, Teknologi og Forskningslære mm. Fra år til år varierer det noe i hvilke fag vi får satt i gang, i år er for eksempel første året på lenge vi ikke hadde mange nok elever til å sette i gang Historie og Filosofi 1. Ved St Olav har vi sterke fagmiljøer med en bred kompetanse. Med flere elever ville skolen uten problemer og nyansettelser kunne sette i gang alle fag nevnt i forrige avsnitt. Vi mener at vi per dags dato har et relativt godt og bredt fagtilbud til elevene i Sarpsborg. Å spre antall paralleller på studiespesialisering rundt på flere skoler, vil gi et langt dårligere tilbud til elever i Sarpsborg enn i Fredrikstad. De samme konsekvensene blir ikke på samme måte gjeldende innen deling av andre utdanningsprogram. Studiespesialisering står i en særstilling da antall paralleller er helt avgjørende for tilbudet elevene får. Dette blir eksemplifisert på neste side der Frederik II blir brukt som eksempel på hvilke muligheter en elev ved en større studiespesialisering har. Frederik II vgs skoleåret 2013/ paralleller på Vg1 10 paralleller på Vg2 og Vg3 2 paralleller på idrett 7

8 Fremmedspråk Tysk Vg1+Vg2 Antall grupper Nivå I: 5 Nivå II: 9 Fransk Vg1 + Vg2 Antall grupper Nivå I: 2 Nivå II: 6 Fremmedspråk Antall grupper Vg1: 18 Vg2: 17 Vg3: 3 Spansk Vg1 + Vg2 Antall grupper Nivå I: 6 Nivå II: 10 Kommentar: Ved å ha flere paralleller klarer Frederik II å tilby både Tysk, Fransk og Spansk på både nivå I og II. Vi ser allikevel at de bare har en gruppe i Fransk I på Vg1 og Vg2. Ved færre paralleller (slik St Olav har det i dag) vil antakelig heller ikke Frederik II kunne tilby Fransk 1. Vi ser også at Frederik II i tillegg til Tysk tilbyr Spansk for de elever som ikke har hatt fremmedspråk på Ungdomsskolen, noe som er mulig når man har såpass mange elever. Programfag Frederik II tilbyr for skoleåret : 8

9 Grønne ruter angir fag Frederik II tilbyr som St Olav ikke har. (Tall i parentes angir differansen mellom Frederik II og St Olav i antall grupper som settes i gang i faget. ) Realfag: 7 fagområder, 3 Geofag 1 Biologi 1 It 1 2 gruppe (+1) Fysikk 1 3 grupper (+1) Kjemi 1 4 grupper (+1) Matematikk S1 4 grupper Matematikk R1 3 grupper (+1) Geofag 2 Biologi 2 It 2 Fysikk 2 Kjemi 2 Matematikk S2 3 grupper (+1) Matematikk R2 Språk: 3 fagområder, 15 grupper Tysk, Fransk og Spansk Engelskspråklig litt. og kultur Internasjonal engelsk Kommunikasjon og kultur 1 Nivå III, 3 grupper 5 grupper (+3) Samfunnsfaglig engelsk Kommunikasjon og kultur 2 Samfunnsfag: 5 fagområder, 23 grupper Psykologi 1 4 grupper Medie- og informasjonskunnskap 2 Rettslære 1 3 grupper (+1) Sosiologi 5 grupper (+3) Historie og Filosofi 1 Psykologi 2 3 grupper Rettslære 2 (+1) Sosialkunnskap Politikk Historie og filosofi 2 9

10 Økonomi: 4 fagområder, 14 grupper Samfunns økonomi 1 Entreprenørskap 1 r Markedsføring og ledelse (+1) Økonomistyring (+1) Samfunnsøkonomi 2 Entreprenørskap 2 Markedsføring og ledelse 2 (+1) Økonomi og ledelse (+1) Kommentar: Frederik II tilbyr skoleåret 2013/2014 totalt 19 fagområder fordelt på 84 grupper, jamført tilbyr St Olav totalt 17 fagområder fordelt på 46 grupper. Sammenligner man tallene, kunne nok Frederik II tilbudt enda flere fagområder, men større grupper innen de ulike fagområdene sikrer elevene fordypning og stabilitet, noe som ved skoler med færre elever er mer sårbart. Ved skoler med færre grupper på nivå I er det dessuten større sannsynlighet for enten: - Å ikke kunne sette i gang faget på nivå II fordi ikke mange nok velger det videre (elevene får da ikke fordypning i faget de ønsker seg). - Å måtte sette i gang grupper med svært få elever fordi eleven trenger faget for å få vitnemål (dyrt) St. Olav videregående skole med fire paralleller Oversikten vi nå skal vise er basert på dagens programfagtilbud ved St Olav med den foreslåtte reduksjonen på to paralleller. Tilbudet vises i en sammenligning med tilbudet ved Frederik II, og gir en sterk indikasjon på hvor avgjørende størrelsen på en studiespesialiserende skole er. Det viser også hvor ulikt et tilbud for en elev i Fredrikstad kontra en elev i Sarpsborg vil bli dersom man i Sarpsborg velger å spre studiespesialisering så jevnt som mulig over flere skoler. Greåkers fagtilbud kan ikke brukes som utgangspunkt for å skissere hva slags fagtilbud en skole med fire paralleller på studiespesialisering vil ha å tilby elever. Greåker har i tillegg til sine fire paralleller, Science-linja, fire påbyggsklasser og TAF som bidrar til et bredere tilbud hos Greåker enn hva situasjonen ville vært uten disse ekstra klassene. I oversikten på neste side angir Røde ruter fag Frederik II har, men som en skole med fire paralleller antakelig ikke vil kunne tilby. Oversikten sier ingen ting om hvilke faglige prioriteringer St Olav har. Det gir derimot et godt bilde av omfanget av en eventuell reduksjon. 10

11 Realfag: 5 fagområder, 14 grupper Geofag X Biologi 1 (-1) It 1 Fysikk 1 Kjemi 1 (-1) Matematikk S1 Matematikk R1 (-1) Teknologi og forskningslære X Biologi 2 (-1) Fysikk 2 Kjemi 2 Matematikk S2 Matematikk R2 (-1) Språk: 1 fagområde, 4 grupper Tysk, Fransk og Spansk Nivå III, Reiseliv og språk 1 Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Samfunnsfag: 2 fagområder, 7 grupper Medie- og informasjons-kunnskap 1 Rettslære 1 Sosiologi Historie og Filosofi 2 Medie- og informasjons-kunnskap 2 Rettslære 2 Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter 11

12 Økonomi: 1 fagområde, 3 grupper Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse Økonomistyring Økonomi og ledelse Kommentar: Realfag Situasjonen vi her sitter igjen med er en realfagsseksjon som tilbyr et minimum av de realfag elever må ha for høyere utdanning. Antakeligvis vil mange elever ikke få innvilget sine valg da det i flere fag kun blir en gruppe som settes i gang. X-fagene (3-timers fag) som for flere realfagselever er pusteromfaget forsvinner. Dette er fag som i stor grad bidrar til å øke andelen fullført og bestått. Skolens mulighet til å prioritere ansettelse av lærere med dybde forsvinner, da vi blir avhengige av at lærerne kan undervise i så mange fag som mulig. Reduksjonen vil føre til overtallighet innen stort sett alle fagområdene. Språk, samfunnsfag og økonomi Situasjonen på språk, samfunnsfag og økonomi blir en annen. Denne retningen tilbyr i utgangspunktet langt flere fag, og få utdanningsinstitusjoner på høyere nivå har krav knyttet til at elever går ut med særskilte fag. Elevene velger annerledes enn realfagselever. Her vil det derfor være naturlig å redusere omfanget mer i retning av å kutte fag enn å begrense antall grupper. Elevene vil få langt færre valgmuligheter, og for mange vil det si at de ikke får fag de ønsker seg. Å bytte skole midt i utdanningsløpet vil være utfordrende og tilfeldigheter avgjør om det lar seg gjøre å få et fullverdig vitnemål. Også her vil det bli utløst overtallighet innen fagområdene. 12

13 Del 3: Sannsynlige konsekvenser av en nedleggelse av Idrettsfag ved St. Olav videregående skole. St. Olav tilfredsstiller allerede i dag de føringene som er lagt til grunn for Norconsults modeller: Hensiktsmessig skolestørrelse Kombinert skole God kjønnsfordeling både for elever og ansatte - Hvis ID erstattes med HO, blir kjønnsfordelingen på St. Olav svært skjev. Sannsynlige konsekvenser av flytting av Idrettsfag fra St. Olav til Kalnes. Anlegg og sentrumsnærhet I St. Olavs nærområde benyttes i dag eksisterende anlegg med kapasitet til å tilby idrettselever et fullverdig opplæringstilbud. En flytting av ID til Kalnes utløser enten betydelige investeringer i nye anlegg på Kalnes, eller et stort behov for transport av elever i skoletida. Det siste kan også gjøre det vanskeligere å oppfylle kravet til minste årstimetall uten å utvide tidsrammene for skoledagen. Sarpsborg sentrum tilbyr i dag for ID, TI og kroppsøvingselever ved St. Olav: Sarpsborghallen, bl.a. med tre fulle håndballbaner, nytt styrkerom, danserom og svømmehall Gangavstand til ishaller, kunstisbane, fotballbaner, tennisbaner, løpebane, klatrevegg, flere helsesenter, bowlinghaller m.m. Gangavstand til grunnskoler og barnehager. Programfaget treningsledelse forutsetter at elevene skal ha praksis med intruksjon av barn og ungdom, og vi samarbeider bla. med Sannesundveien skole om dette. Kulåsparken og Sarpsborgmarka i umiddelbar nærhet Umiddelbar nærhet til knutepunkt for offentlig transport Kostnader Stordriftsfordelene ved å tilby Studiespesialiserende og Toppidrett sammen med Idrett er betydelige. Ut i fra fylkeskommunens egne beregninger (KOSTRA 2011) er Idrettstilbudet ved St. Olav i størrelsesorden kr ,- billigere pr elev enn tilsvarende ved Kalnes uten at tilbudet ved St. Olav på noen måte kan oppfattes som dårligere av den grunn. Kompetanse St. Olav er den skolen som har hatt idrettsfag lengst i fylket, siden 1980, og vi har tilbudt det fylkeskommunale Toppidrettstilbudet siden 1996 sammen med en rekke samarbeidspartnere. Idrettsfagsavdelingen på St. Olav har lærere med høy kompetanse og lang erfaring. Flere av lærerne våre brukes bl.a. som instruktører på landsdekkende kurs i kroppsøving og idrettsfag i tillegg til å være kursholdere og trenere i idrettslag. I tillegg har vi TI-lærere som har engasjement på krets- og landslag. 13

14 Del 4: Bygningsmessige løsninger Norconsults rapport «St. Olav videregående skole - Utvidet vurdering - Arealbruk og potensial for fremtidens skoledrift» representerer i all hovedsak også skoleledelsens og vaktmesternes syn på bygningens forutsetninger for fremtidig skoledrift, men det er unntak som vi ønsker å påpeke spesielt. I oppdraget til Norconsult ligger en føring fra oppdragsgiver om å vise hvordan det kan legges til rette for en skole med minst 700 elever, og utredningen er gjort med tanke på et tilbud på 750 elever hvor ID allerede før utredningen er tatt ut av skolens tilbud altså en reduksjon fra dagens kapasitet på nær 950 elever. Vi mener denne føringen virker begrensende og ikke tar opp i seg de mulighetene som ligger i å planlegge for en skole i størrelsesorden 1000 elever eller flere. Gitt dagens kapasitetsutvidelse ved Greåker, vil en stor St. Olav videregående skole kunne ta opp i seg hele tilbudet ved Kalnes videregående skole hvis Naturbruk holdes utenom eller flyttes til en annen skole i Østfold. En mindre utvidelse av Borg videregående skole kan da ivareta elevtallsveksten i Sarpsborg i overskuelig fremtid samtidig som store arealer blir tilgjengelige for andre formål. Vi er enige i Norconsults pedagogiske vurdering av bygget: at det fremstår utidsmessig og er dårlig tilrettelagt for moderne skoledrift. Vi vil også legge til at bygget med sin tredelte løsning: Pedagogisk personale i 3. etasje, opplæring i 1. og 2 etasje, og pedagogisk ledelse i 1. etasje skaper større avstand mellom aktørene i skolesamfunnet enn det som er ønskelig. Prinsippene som er lagt til grunn for Norconsults planlegging av arealer i skolebygget stiller vi oss bak, men siden arealstudien er begrenset til en skole med kun 750 elever, har vi ikke kommentert innholdet i arealstudien videre. Norconsults tekniske vurdering av bygget taler for seg selv og er i tråd med brukernes oppfatning av innemiljøet og vaktmesternes tilbakemeldinger over flere år. Vi nøler derfor ikke med å støtte en rivning av dagens skolebygning i Dronningens gate og vi anbefaler oppføring av et nytt, tidsmessig skolebygg. Plassering av nytt skolebygg for St. Olav. Høringen ber ikke om skolens syn på alternative plasseringer av bygningsmassen, men utspill fra Sarpsborg kommune gjør at vi likevel knytter noen betraktninger til dette. Det området som er utpekt av plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg ligger ved Sarpsborg stadion. Dette er så sentrumsnært at vi ikke ser særlige ulemper ved denne lokaliseringen i forhold til dagens plassering i Dronningens gate. Alle fasiliteter er fremdeles i gåavstand for elever og ansatte, og vi kan tilpasse timeplaner og fag til de endrede avstandene. Det er tre forhold som taler spesielt til fordel for en plassering ved stadion fremfor fortsatt lokalisering i Dronningens gate: 1. Et flerbruksbygg som kan huse både skole- og idrettsaktiviteter nær stadion, vil gi muligheter for å utvikle skolen til Østfolds ressursskole for Idrettsfag og Toppidrett i samarbeid med Idretten og Sarpsborg kommune. 2. Skolens drift blir ikke berørt av anleggs- og byggearbeider i byggeperioden. 3. Parkeringsforhold og trafikk til skolen berører færre naboer enn i Dronningens gate. 14

15 Det ligger også godt til rette for et nybygg eller omfattende rehabilitering i Dronningens gate, men de største utfordringene er knyttet til hvordan skoledriften skal kunne ivaretas i en periode med stor byggeaktivitet. Hvis nybygg eller større rehabilitering i Dronningens gate blir en realitet, ber vi om at det gjøres initiativ overfor kommunen for å utrede mulige flerbruksløsninger knyttet til eksempelvis bibliotek, idrett, skolehelsetjenesten osv. Særlig biblioteket er vi svært interessert i å ha en samlokalisering med. Det ligger også godt til rette for et nybygg eller omfattende rehabilitering i Dronningens gate, men de største utfordringene er knyttet til hvordan skoledriften skal kunne ivaretas i en periode med stor byggeaktivitet. Hvis nybygg eller større rehabilitering i Dronningens gate blir en realitet ber vi om at det gjøres initiativ overfor kommunen for å utrede mulige flerbruksløsninger knyttet til eksempelvis bibliotek, idrett, skolehelsetjenesten osv. Særlig biblioteket er vi svært interessert i å ha en samlokalisering med. 15

16 Del 5: Arbeidsmiljø Uttalelsene fra organisasjonene, verneombud og fagseksjoner er lagt ved uredigert i sin helhet og fortløpende. Innholdet i uttalelsene har også blitt brukt som bakteppe for vurderingene i høringssvarets del 1-4. Tilbakemeldingene legger vekt på at et godt faglig og sosialt miljø ved St. Olav videregående skole kan bli skadelidende ved store endringer, og man er bekymret for at St. Olav videregående skole skal bli en salderingspost for å endre skjevfordelinger eller størrelsesforhold ved andre skoler i Sarpsborg. Vedlegg: Uttalelser fra fagseksjoner, organisasjoner og verneombud. Fra Programområde Service og Samferdsel For at vi skal kunne gi et best mulig opplæringstilbud til våre elever er det avgjørende med nærhet til servicetilbud og butikker. Stadig flere av våre elever er avhengig av variasjon og fleksibilitet i læringsarbeidet for å lykkes, og dette ivaretas bl.a. ved praktisk tilrettelagt opplæring. Dette forutsetter imidlertid nærhet og tett dialog med de bedriftene vi samarbeider med. I den pågående omorganiseringsprosessen holder vi sterkt fokus på at elever skal lykkes i sin utdanning. Dette gjør vi ved bl.a. å vektlegge faglig utvikling, oppmøte, engasjement og evnen til å stå løpet ut. I tillegg tilrettelegger vi for at kompetansemål fra læreplanene kan nås gjennom praktisk arbeid ute i bedrift. Skolen arbeider for tiden planmessig med å få til et bedre og gjensidig forpliktene samarbeid med lokalt næringsliv. Målet er å etablere gode praksisplasser for våre elever og dermed bidra til at overgangen fra skoleelev til lærling eller lærekandidat blir lettere. Dette mener vi vil bidra til at flere elever vil velge lærling- eller lærekandidatveien. Service og samferdsel ønsker å ivareta et godt og variert læringsmiljø for gjennomføring av aktuelle læreplaner. Det er også viktig for å nå de målene vi har satt oss, at lærerne har et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og interessante faglige utfordringer. Momenter som er viktige for service og samferdsel Nærhet til et større «sentrum» er viktig for å kunne variere opplæringen, og for at elever skal kunne knytte praksis og teori sammen. Det er i tråd med regjeringens ønske om ytterligere «yrkesretting» av programfagene. Nærhet og tilgjengelighet til et variert næringsliv og offentlig sektor er svært viktig, både med hensyn til utplassering av elever og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Beliggenheten i sentrum er et godt utgangspunkt for utstrakt samarbeid med et variert næringsliv for tilrettelegging av en mer sammensatt og utfordrende elevgruppe som har behov for mer praktisk opplæring. Skolen har gunstig beliggenhet i forhold til offentlig transport for elever innen IKT og Reiseliv m.m. som kommer fra flere steder i Østfold. 16

17 Det er viktig at flere av programområdene innen SESAM er samlet. Dette gir grunnlag for bedre utnytting av lærerne og et bedre og mer variert læringsmiljø for elever med synergieffekt gjennom samarbeid med næringslivet og på tvers av program-områdene. Viktig å se studiespesialisering og SESAM i sammenheng p.g.a. bedre utnytting av lærekrefter. En slik kobling gir også lærerne flere faglige utfordringer ved å undervise på flere programområder. Skolen får også muligheter til å tilby flere programfag på stud.spes ved at de har tilgjengelige lærekrefter. For eksempel Reiseliv og språk I og II, Informasjonsteknologi I og II, Markedsføring og ledelse I og II, Økonomistyring, Økonomi og ledelse. Uttalelse fra Utdanningsforbundet ved St. Olav videregående skole I punkt 2.7 i rapporten fra Norconsult blir det vist til en del prinsipper for skolestruktur, blant annet kombinerte skoler, rekruttering av ansatte, sosialt og faglig miljø for lærere og kjønnssammensetning. Under vil vi se nærmere på disse prinsippene sett fra vårt ståsted. For St. Olav sin del er mange av de nevnte prinsippene allerede oppfylt. Vi er en kombinert skole med relativt jevn kjønnsfordeling både blant elevene (p.t. 510 jenter og 423 gutter) og de ansatte (p.t. 65 kvinner og 49 menn). Det er mange søkere til utlyste stillinger og lite gjennomtrekk av ansatte, hvilket indikerer at både det sosiale og det faglige arbeidsmiljøet er meget godt ivaretatt. St. Olav har dessuten sterke fagmiljøer og tydelige ledere, noe som har vært med på å gi skolen et godt omdømme utad. Flere av modellene som er presentert i rapporten, vil føre til store omveltninger for vår skole, og vi vil her peke på noen av faresignalene ved dette. For de ansatte sin del, vil det være knyttet stor usikkerhet m.h.t. jobbsituasjon ved overtallighet, flytting til andre skoler osv. Det er dessuten fare for at ansatte som nærmer seg pensjonsalder, heller vil velge å gå av noen år tidligere enn først planlagt hvis de må bytte arbeidsmiljø, noe som er svært uheldig, både med tanke på at vi trenger erfaringen og kompetansen til de eldste lærerne, samt at det i årene fremover vil bli lærermangel. Som nevnt ovenfor, er det ved St. Olav et svært godt arbeidsmiljø, både sosialt og faglig. Det er et sterkt samhold blant de ansatte, både innad i og på tvers av fagmiljøene. I tillegg er det gode, opparbeidede fagmiljøer, hvor de ansatte jobber tett sammen både om planlegging og evaluering av undervisning. Vi er redde for at en splittelse av disse gode miljøene vil være uheldig. For oss virker det som om rapporten som er lagt frem, tar mer hensyn til tall enn til hvilke pedagogiske faktorer som gir et best mulig læringsutbytte for elevene og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Dette kan vi ikke godta. Vi ønsker ikke at St. Olav sin identitet, og yrkesstoltheten de ansatte føler ved å jobbe her, forringes, noe vi frykter vil bli resultatet ved for store omveltninger. Det som eventuelt kunne være ønskelig er en styrking av de utdanningstilbudene vi allerede har. 17

18 Uttalelse fra Norsk Lektorlag ved St.Olav videregående skole I rapporten fra Norconsult blir det i punkt 2.7. vist til noen prinsipper for skolestruktur, blant annet kombinerte skoler, rekruttering av ansatte, sosialt og faglig miljø for lærere og kjønnssammensetning. Etter vår mening er allerede mange av disse prinsippene oppfylt ved St. Olav. Vi er en kombinert skole og vi har en relativt jevn kjønnsfordeling. Videre er det mange søkere til utlyste stillinger og lite gjennomtrekk av ansatte, noe som indikerer at både det faglige og det sosiale miljøet er godt ivaretatt. Flere av modellene i rapporten vil etter vår mening føre til store endringer ved St. Olav. For de ansatte vil det være stor usikkerhet angående fremtidig jobbsituasjon som for eksempel overtallighet og flytting til andre skoler. Vi ser også faren i at ansatte som nærmer seg pensjonsalder vil velge å gå av tidligere enn planlagt. Dette vil være svært uheldig både med tanke på at vi trenger deres erfaring og kompetanse samtidig som det i årene framover er varslet mangel på lærere. Ved St. Olav er det et sterkt samhold blant de ansatte, både innad i og på tvers av fagmiljøene, og i tillegg er det dannet sterke fagmiljøer med tett samarbeid om planlegging og evaluering av undervisning. Vi kan ikke godta at dette ødelegges på grunn av organisatoriske omveltninger. Vi ønsker at St. Olav skal bevare sin nåværende struktur og identitet. Uttalelse fra realfagseksjonen ved St. Olav videregående skole Argumenter for en størst mulig studiespesialiserende avdeling ved St. Olav. Studiespesialiserende utdanningsprogram er bygd opp av ca. 10 fellesfag og et stort antall programfag, anslagsvis (40 på Vg2 og Vg3 til sammen). For at en studiespesialiserende skole skal være god må den gi et bredt tilbud av programfag. Det forutsetter i sin tur at skolen har mange studiespesialiserende elevplasser, minst 6-7 paralleller. I Norge er det i dag skrikende behov for at ungdom tar realfaglig utdanning. For å imøtekomme landets etterspørsel etter realister må de videregående skolene tilby alle realfagene som sikrer elevene den spesielle studiekompetansen som kreves ved inntak til ingeniørutdanning og andre realfaglige studier. Noen programfag blir sårbare når elevtallet er lavt. Usikkerhet om hvilke programfag som faktisk tilbys fra år til år, gjør det vanskelig for elevene å planlegge programfagene i utdanningen (ca 50 % av timene i Vg2 og Vg3 er programfag). Noen elever vil i Vg2 og Vg3 ha behov for å velge fag som representerer et avbrekk i en ellers tøff fagpakke. Kanskje vil fag som Breddeidrett eller Friluftsliv bety forskjellen mellom å fullføre eller ikke fullføre for eleven. Der er letter å tilby "pausefag" ved en stor skole enn ved en liten. Hvis studiespesialiserende utdanningsprogram fordeles med bare fire paralleller på hver skole, vil da skolene bli tvunget til å spesialisere seg med tanke på 18

19 programfagstilbudet? Kan det medføre at elever må bytte skole mellom Vg1 og Vg2 for å få den fagpakken de trenger og ønsker seg? Skolebytte mellom Vg1 og Vg2 vil åpenbart bety svekkelse av miljøet ved skolene. Studiespesialiserende utdanningsprogram har ikke ett fagmiljø, men mange (realister, økonomer, samfunnsvitere, språklærere, norskfilologer mm.) Innen hvert fagmiljø er det igjen ulike grupper av faglærere (biologilærere, matematikklærere, engelsklærere osv.) Gode fagmiljø må ha tilstrekkelig mange faglærere. Kolleger med samme fagkrets gir hverandre stimulans, utvikling, samarbeidsmuligheter og sikrer faglig kvalitet på en måte "enslige svaler" naturlig nok ikke kan. Dette betyr i neste omgang bedre undervisning til elevene. Store nok fagmiljø er også en forutsetning for å kunne sette inn kvalifiserte vikarer ved sykdom og annet lærerfravær. Synspunkter på kombinasjon av utdanningsprogram ved de fire videregående skolene St. Olav, Borg, Greåker og Kalnes. Seksjonen tar ikke stilling til alle detaljene i hver av modellene 1-6. Vi mener imidlertid at Toppidrett har sterke faglige bånd til Idrett, og Toppidrett og Idrett må derfor samlokaliseres. Siden St. Olav tilbyr Studiespesialiserende med Toppidrett er det naturlig at toppidrett og studiespesialiseing også tilbys på samme skole. Videre mener vi at en sentrumsskole skal ha en sterk studiespesialserende avdeling. Andre utdanningsprogram det er naturlig å lokalisere ved sentrumsskolen er fylkeslinjer (mange elever med lang daglig reisevei) og yrkesfaglige utdanningsprogram som har mange praksisplasser i bysentrum. Uttalelse fra samfunnsfagseksjonen ved St. Olav videregående skole Det ønskes flest mulig klasser til STUDSPES for et solid, bredt og variert fagmiljø. Bredde innen ST og programfag kan sees som tilsvarende verdifullt som kombinerte fagmiljøer. Det argumenteres med at det vil være lettere å rekruttere nye krefter til sterke fagmiljøer. En tydelig skoleprofil = sterkere omdømme Elevinteressene bør telle. Tradisjonelt ønsker elever (mange utdanningsområder) bredde i fagtilbud. Økt gjennomføring i vgs avhengig av stabilt skoleløp, altså er det viktig å unngå skolesituasjoner som potensielt tvinger elevene til å bytte skole underveis. Øke graden av gjennomføring ved at elevene får de fagene de ønsker. Dette krever store ST avdelinger. ID kan i noen grad være med å legge grunnlag for en bredde i programfagstilbudet. Studiespesialisering med toppidrett er avhengig av ST for å kunne bestå. Viktig tilbud for den typen elever. 19

20 Uttalelse fra språkseksjonen ved St. Olav videregående skole STU bør ikke fordeles på fler enn 2 skoler: Ved spredning av STU vil man ikke kunne tilby bredde og dybde i programfagene. Manglende programfag og også en eventuell fordeling av programfag mellom STUskoler vil føre til at flere elever må bytte skole underveis for å få de programfagene de ønsker. Forskning viser at bytte av skole øker risikoen for frafall. Ved spredning av STU vil fagmiljøene rundt de forskjellige programfagene svekkes, det kan både føre til at elever ikke får et godt nok faglig tilbud fordi lærerne mangler "sparringspartnere" i det daglige Spredning av STU vil etter all sannsynlighet føre til bortfall av enkelte mindre programfag, noe som kan føre til at noen lærere blir sittende igjen med færre fag de kan undervise i Flere lærere med samme fag på samme sted kan lettere utfylle hverandre, både fagmessig og timemessig. Det medfører også at det er lettere å skaffe vikarer. Kjønnsbalanse og HO: Uheldig at HO fjernes helt fra Borg, da dette vil føre til større guttedominans, siden HO er et typisk "jentefag". Flytting av programområder: Modell 2, 3, 4 legger opp til omfattende flytting av programområder og fagmiljø mellom skolene. Dette vil føre til store utgifter for Fylkeskommunen, noe som er uheldig med tanke på evt. nybygg i Fredrikstad og vedtatt tilbygg på St. Olav St. Olav: Det er viktig for St. Olav å kunne bygge videre på gamle tradisjoner, kvaliteter og rykte som en solid STU-skole. Dette krever nok paralleller til å ha både bredde og dybde. Når det gjelder fremmedspråkene er det at viktig at for tilbudet til elevene, både når det gjelder bredde og dybde at vi beholder mange paralleller på studieforberedende. Dette sikrer at elevene i størst mulig grad skal kunne velge det språket og nivået de ønsker seg, noe som øker sannsynligheten for å lykkes i faget. For elevene oppleves språkene svært forskjellig selv om det i prinsippet dreier seg om samme fag. Vi har et godt miljø og trivsel ved skolen, både blant ansatte og elever. Vi ser det som uhensiktsmessig å gjøre for store forandringer som kan føre til at vi mister dette. Et godt rykte er viktig når det gjelder rekruttering. Viktig at lærermiljø og engasjement også blir tillagt vekt i denne saken. Mister lærerne et godt arbeidsmiljø og engasjementet for skolen vil også dette gå ut over undervisningen. Modell 6: I denne modellen kan HO flyttes fra Greåker (som har godt over 700 elever) for å sikre Kalnes nok elever. Å flytte all idrett til Kalnes vil måtte medføre mye bussing inn til spesialanlegg i sentrum som elevene nå har gangavstand til dette blir i lengden dyrt. Hvis all idretten skal være på Kalnes og ingen STU vil disse elevene få et dårlig språktilbud med få valg. Dette kan føre til at mange av elevene vil måtte ta 20

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Høringsuttalelse fra Risør videregående skole 20. september 2013 Uttalelsen er drøftet den 16.9.2013 med organisasjonene, Utdanningsforbundet, Skolenes

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Temanotat 8/2011. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2011. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2011 Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2011 Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring Utgitt i seksjon

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer