Moflag kirke har fått nytt orgel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moflag kirke har fått nytt orgel"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS ÅRGANG Moflag kirke har fått nytt orgel Johan P. Olsen tar en første titt på nyorgelet etter at det er pakket ut av emballasjen. Nede til høyre sees skuffen som inneholder den omtalte lydmodulen. Tekniske data Orgelet er elektronisk og av typen Allen Protégé C-14c, og er levert fra ALLEN i Pennsylvania, USA via Norsk Musikkdistribusjon i Oslo. Fabrikanten er den største orgelbyggeren i verden. Instrumentet er ikke så stort i seg selv, men er innholdsrikt, forteller organist Chris Eva. I utgangspunktet har det 32 stemmer, men ved hjelp av en lydmodul kan vi utvide med 100 stemmer. Det gir oss mange valgmuligheter, slik at vi kan tilpasse akkompagnement til både solister, små og store sanggrupper. Både menighet og organister er så langt godt fornøyd med nyanskaffelsen. Tekst: Cato Rødsand Foto: Helge Oddøy Tidlig i 2003 informerte organist Christopher Eva Lurøy menighetsråd om orgelsituasjonen i Moflag kirke. Han beskrev denne som svært dårlig og utilfredsstillende. Han mente det burde gjøres noe ganske raskt, for å bedre situasjonen både for organistene og for menigheten, for dette var uholdbart for alle parter. Aktiv orgelgruppe I samråd med lokalutvalget ble det tatt initiativ til å starte arbeidet for å skaffe midler til nytt orgel i kirka. Ei gruppe ble nedsatt for å jobbe med dette og i oktober/november 2003 var vi i gang, opplyser Gunn Joakimsen. Aksjonen var svært vellykket, og det kom inn vel kroner på orgelkontoen. Arbeidsgruppa var kjempefornøyd med resultatet, og kunne tilby styret for Moflag kirke penger til nytt orgel. En stor takk for støtte fra mange givere! Nytt orgel på plass Chris var i Oslo i slutten av september 2004 og så på orgler av diverse slag. Etter det la han fram sine ønsker og konklusjoner. Orglet ble bestilt og kom fram til Sleneset i oktober. Monteringa ble gjort av Chris og Hermund Tronvik fra leverandøren. De brukte 3 timer på oppsett, innstillinger og justeringer. Men forut for det sørget en mannsterk gjeng for at orgelet ble fraktet fra kaiet og opp til kirka, og deretter dradd på planker opp på galleriet. Strøm- og trearbeid Det er Per Asle Pedersen som har ordnet med strømforsyning til orgelet og bedre belysning. Johan P. Olsen har arbeidet en flott fasade mellom søylene på galleriet, og bak fasaden er orgelets 4 store høytalere plassert. Det store bildet som hang der oppe er nå flyttet ned i inngangspartiet, slik at alle kan se det. De to karene har gjort dette til en fin arbeidsplass for oss organister, sier Chris, som kan fortelle at det var nok penger til dette også, ettersom vi får momsen igjen ved kjøpet. Orgelpresentasjon Nå i vår skal vi holde konsert i Moflag kirke, der vi presenterer orgelet med variert orgelmusikk. Da skal vi vise hva instrumentet er godt for, sier en glad Chris Eva til slutt. Johan Wilhelm Olsen, Roy Anders Oddøy og Johan P. Olsen gjør seg klar til det tunge løftet. Patenten med glideplanker viste seg å fungere godt. Tor Olsen, Dag Tore Oddøy, Geir Joakimsen og Helge Oddøy hjalp også til.

2 2 Ordførerens spalte Godt nytt år! Nå er vi i slutten av februar, og den hardeste vinteren er endelig over. Vi går mot lysere tider igjen. I år har vi forresten hatt en merkelig vinter. Unormal, med nesten fravær av kulde og mye vind, regn og gråvær. Stormsentrene sto ei tid i kø mot oss. Hårek traff verst. Foruten raseringa av moloen i Konsvikosen skjedde det heldigvis bare mindre skader. Vi var i grunnen heldige i vårt område av landet, da de sterkeste stormene rammet hardere både sør og nord for oss. Det er jo spådd urolig vær og mildere klima i årene framover. Får imidlertid håpe at det ikke inntreffer. Takker meg til vintervær når det skal være vinter, og vår til rett tid. Budsjett/økonomiplan I Lurøy har vi tradisjon for en brei prosess før budsjettvedtak fattes. Dette skjedde også i fjor. Framgangsmåten gir god informasjon og muligheter for mange konstruktive innspill. Dette er nok årsaken til at vi de senere årene har hatt lite støy hos oss vedrørende budsjettet. Selv om vi har vært tvunget til nokså store innsparinger, er det skapt forståelse for dette. Med budsjettvedtaket for i år, vil vi måtte merke følgene av en stram kommuneøkonomi. Men jeg både håper og tror at volumet og kvaliteten på de kommunale tjenestene ikke skal bli særlig forringet. Drift Ordinær drift til sammen på etatenes budsjett er redusert med 1,2 mill. kr. i forhold til revidert budsjett for Dette gir en total driftsramme for 2005 på 83,961 mill kr. I tillegg er følgende nye driftstiltak vedtatt: Stortingsvalg kr ,- Samarbeid Helgeland Museum kr ,- Felleshistorie, Bind 1¹ ) kr ,- Flere kommunestyremøter kr ,- Lovund gravgård kr ,- Klokketårn Sleneset kr ,- Parkeringsplass Aldersund kirke kr ,- Økt drift av svømmebasseng kr ,- Miljøtiltak, helse- og sosial kr ,- Utbedring Røytvik søppelplass kr ,- ¹ ) Felleshistorie er et samarbeidsprosjekt med Træna, Rødøy og Meløy med oppfølging av historieverket Disse tider disse skikker, som beskriver tidsrommet til 1800-tallet. Det nye verket er tenkt å beskrive vår historie fra de eldste tider fram til tallet. Investeringer Samlet investering er på 11,05 mill kr. Dette er ca. 9 mill. mindre enn i fjor, da vi hadde ekstra stor investering, hvor de største beløpene gikk til nytt administrasjonsbygg og svømmebasseng på Lovund. Investeringene blir finansiert ved bruk av handlefrihet, salg administrasjonsbygg på Lurøy og lån. Det er vedtatt følgende investeringer: Investering til energiøkonomisering kr ,- Asfaltprogram kr ,- Vannverk Aldersund kr ,- Vedlikehold Vannverk Sleneset kr ,- Kloakkprogram ² ) kr ,- Utbygging Lovund skole ³ ) kr ,- Omsorgsboliger 4) kr ,- Havneprosjekt kr ,- Kai Aldra 5) kr ,- Brannhenger kr ,- Omarbeiding vannledning Sleneset kr ,- Nødaggregat kr ,- Utstyr til landmåling kr ,- Vedlikeholdsbil Lovund kr ,- Steinar Joakimsen ²) Årets øking av kloakkutbedringa skyldes føring av kloakken ut av nyhavna i Lovund. ³) Lovund skole har for lite areal i forhold til elevantall. Utbygginga er budsjettert over to år med 2 mill. kr. hvert av årene 05 og 06. 4) Det har lenge vært bestemt at det skulle bygges 3 omsorgsleiligheter på Lovund og 2 på Sleneset. Av diverse årsaker har denne bygginga blitt forsinket. Nå er det imidlertid skrevet avtaler med entreprenører, slik at disse leilighetene skal være innflyttingsklare utpå sommeren i år. 5) Med planene om utvinning av kalk på Aldra må kaiterminal bygges. Det avsatte beløp er tenkt til prosjektering. Kalkutvinning på Aldra Vi har i flere år hatt forhåpninger om kalkutvinning på Aldra. Endelig ser det ut til at bedriften Hammerfall vil realisere sine planer, ved å ta ut et prøveparti kalk på tonn allerede i år. Kalken skal så bearbeides i en av Hydros fabrikker på Herøya ved Porsgrunn. Går utvinninga og prøveproduksjonen bra, er det Hammerfalls mål å sette i gang permanent drift så snart som mulig. En så stor prøveproduksjon forårsaker naturmessige inngrep som krever godkjenning og konsesjonsbehandling - éi behandling for tillatelse til prøvedrift og éi for permanent drift. Høringer mv. tar sin tid, slik at formannskapet som planmyndighet, først i møte i juni vil kunne gi en tillatelse til prøvedrift. For permanent drift er normal saksbehandling om lag ett år. Går alt bra vil det store prøvepartiet av kalk bli tatt ut i løpet av sommer og tidlig høst. Utpå høsten sendes kalken for bearbeiding på Herøya. Skipningsbåten vil være i størrelse av ca tonn. Det er regnet med 10 skipslaster i høst. Vi får håpe at prøvedriften tilsier en permanent drift. Dette innebærer en ny tidsdimensjon både for de som bor på Aldra, men også for

3 Ordførerens spalte oss andre i Lurøy. Det var vel ikke mange for ikke å si noen som trodde at det i en kystkommune som Lurøy skulle være muligheter for gruvedrift. Vi krysser fingrene for at dette skal bli en realitet. Lensmann/politi Det har i mange år vært kamp vedrørende eksistensen av lensmannskontoret vårt og bemanninga på dette. Heldigvis ser det nå ut som om vi framover får beholde Lurøy og Træna lensmannskontor. Bemanningen ved kontoret er imidlertid ikke tilfredsstillende. Selv om folketallet ikke er så stort, har vi et areal som tilsier ei stor reisebelastning. Fra å ha hatt 4 stillingshjemler, har vi nå bare 2,5. På grunn av arbeidsforholdene dette innebærer - vaktbelastning med mer -, medfører dette vansker med å rekruttere og å beholde polititjenestemenn. Det er mange år siden vi har hatt en lensmann som opprinnelig er fra Lurøy. Å kunne få tilbake vår ungdom ser jeg på som særdeles viktig. Dette må vi alle markedsføre. Derfor er det ekstra stas å ønske nylensmannen, Eva Sjøholt, hjertelig velkommen til heimkommunen. Jeg håper at hun vil trives og finne seg godt til rette. Et gammelt sitat sier at det er vanskelig å bli profet i sin egen heimby. Dette må vi alle være med på å gjøre til skamme. Vi er glade for Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. at hun har valgt å flytte tilbake til sin heimkommune, og vårt ønske er at enda flere unge vil velge slik. Kommunestruktur Jeg har ved en tidligere anledning orientert om det pålagte arbeidet med å se på kommunegrenser, størrelse og antall kommuner. I Lurøy tør jeg si at vi har gjennomført en god prosess. Denne vil bli avsluttet med kommunestyrets vedtak den 9. mars i år. Håper at overordnet myndighet vil følge våre anbefalinger. Jeg benytter denne anledning til å takke for det gode oppmøtet i alle kretser i kommunen, og for innspill og engasjement undervegs! Jeg tror ikke det er mange kommuner i landet som har hatt så stor prosentvis andel av innbyggerne med i prosessen. Dette tilsier at dugnadsånden fortsatt er god i Lurøy. I tillegg viser dette bl.a. kvaliteten med å bo slik vi gjør. Det er viktig å bevare og få synliggjort. Sleneset, Steinar Joakimsen Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 3 Skogbruksog miljømidler for 2005 Kommunene har nå fått tildelt rammer til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i landbruket for Skogbruks- og miljømidlene er nå fordelt fra Fylkesmannen til den enkelte kommune ut fra en samlet bevilgning til fylket. Dette er økonomiske virkemidler til ordningene «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL), investeringsstøtte til organisert beitebruk, «Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK) og skogbruksplanlegging. Det er kommunen som står for den videre tilskuddsforvaltningen mot den enkelte bruker. Fylkesmannen har foretatt fordelingen bl.a. på bakgrunn av den enkelte kommunes tiltaksstrategi for landbruket. Landbruksforum Nordland og Kontaktutvalget for skogbruk i Nordland har vært involvert når gjelder prioriteringer og strategier. Lurøy kommune er tildelt kr for Takk fra Lurøy sykehjem Lurøy sykehjem takker for gaver og annen oppmerksomhet som beboere og personalet har fått i løpet av En spesiell takk til de som bidro med underholdning for oss i førjulstida: barnehagen, skolen, korpset, sangkoret og gruppa som spilte til julebordet. Velkommen tilbake! Og ikke minst takk til Helselaget som gjennom hele året bidro til å lyse opp hverdagen her på sykehjemmet med besøk, gaver og den årlige juletrefesten. Dere er en gjeng fabelaktige damer som vi setter pris på! Solrunn Thomassen Avd.leder

4 4 Pernille Birgitte Andersdatters 3. tippoldebarn heter også Pernille. Hun er født i 1993 akkurat 200 år etter gamle Pernille. Hun kjenner til Pernille i Solvær s liv fra historien om Legedynastiet i Nord- Solvær i Årbok for Helgeland 1998/99. Hennes oldemor het Astrid Kristofa Jensen, født i Solvær 1914, død i år Unge Pernille har stor omsorg for andre mennesker og mener i dag at hun skal jobbe innen helse/medisin når hun blir voksen. Under innsamlingen til flomofrene etter jul, hentet hun spontant 100 kroner fra egen sparebøsse og ga til de nødlidende. I 1995 besøkte Pernille oldemor Astrid i Bodø for første gang, og var da hos fotografen for å ta et 4-generasjons bilde. Astrid gledet seg over at Pernille i Solvær ble oppkalt, hun var Astrids oldemor. Pernille har et stort ønske om Pernille Birgitte Andersdatters etterslekt å få se stedene der Pernille bodde, Lovund og Solvær. Til jul fikk hun en koffert og et løfte fra sin mormor (undertegnede) om en slik tur. Med hilsen til andre etterkommere av Pernille Andersdatter på Helgeland fra Turid Andresen Nordbyvn Jessheim Pernille Andresen 12 år (etterkommer av Pernille Andersdatter) Fire generasjoner på ett brett. Pernilles slektstre

5 Lurøybilder på nett Lurøy bibliotek og kulturetaten har startet et prosjekt som går på digitalisering av gamle og nye bilder, for så å legge dem ut på Internett, tilgjengelig for publikum. Bildene vil bli skannet og lagt inn i en database, som alle interesserte kan søke i. Det vil bli mulig å søke etter stedsnavn, personnavn eller hendelse, i tillegg til mange flere søkebegreper. Arbeidet er nettopp startet, og det som nå skjer er kvalitetssikring av bildene og opplysningene som i første omgang skal legges ut. Videre informasjon om dette og inngang til databasen vil bli å finne på bibliotekets hjemmeside: Etter hvert vil den lokalhistoriske siden som ligger på bibliotekets hjemmeside bli utvidet til å omfatte mye mer historisk materiale. Lurøy Landbrukslag oppløst Tekst: Cato Rødsand Lurøy Landbrukslag (LL) hadde eksistert i over 70 år, før det i 2004 ble oppløst. Det sier lagets siste formann, Mette Staulvik, til Steinkjerringa. Den eldste protokollen vi har, viser møteutskrifter fra 7. januar LL har fungert som et innkjøpslag for Onøy/Lurøy krets, og det er i hovedsak bøndene som har vært medlemmer. Laget har hatt egen lagerbygning på Onøy, som Bjørn Jakobsen i en årrekke har hatt ansvaret for. Da laget ble oppløst, ble denne lagerbygningen solgt, og landbrukslaget hadde da kr ,- på bok. Av dette har det siste styret besluttet å donere kr ,- til Onøy/Lurøy lysforening (forvaltes av lokalutvalget) til nødvendig utstyr. Det resterende beløp på ca kr ,- skal fordeles som kjøpeutbytte på 18 medlemmer som har handlet for mer enn kroner de 10 siste årene. For noen år siden ble jeg så inspirert av våren at jeg måtte beskrive den i noen vers. La dette være vitne om ei lysere tid som kommer; med liv i fjøsen, vårpuss i fjæra, lauvsprett i skogen, bråtebrann, potetsetting, fugl på reir og mye mer. Vår i Lurøy Lauvet sprett og fuglan letter, våren kjem med de lyse netter. Yranes liv i skog og gras, måsen flørta og har det spas. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Vi rydda langs vegan og brenn litt bråte, nyfødde lamman, sjå kor kåte. Lukta a havet som stilna sin vrede, tjelden ordna med våryr glede. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Det gror i åkeren og båtan e kommen, Sevja stig, eg bli nesten nommen. Men lettar te beins, i fjor va det verre, Poteten settes vi lit på Vårherre. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. 5

6 6 Endelig svømming Skråtaket over bassenget gir ei flott romvirkning. Dette forsterkes av mye glassfasader og lyst panel. Assistent Eva F. Kroken sjekker bassenget før ei ny økt starter med elevene i ungdomsskolen som går til spille her, kan du tro. På sikt vil sannsynligvis dette anlegget vise seg å være mye billigere i drift enn de gamle anleggene kommunen har fra før. Den vanlige duken som skal holde på varmen i gamle svømmebasseng er ikke nødvendig her. Her går tapt varme inn i systemet og blir utnyttet maksimalt. Tekst og foto: Cato Rødsand Fredag 28. januar i år er en merkedag for Lovund-samfunnet. Da ble det flunkende nye og moderne svømmebassenget offisielt åpnet. Stor festivitas med innbudte gjester, og deretter en velfortjent dukkert i godt og varmt vatn. De aller minste får bade i eget plaskebasseng i enden av anlegget. Renseanlegg Dette er Rolls Roysen av slike anlegg, sier en godt fornøyd vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen. Han viser velvillig rundt i det tre etasjes innholdsrike anlegget. Nede i kjelleren er renseanlegget og tilsetning av klor. Det hele er programmert, og mine daglige rutiner går ut på å sjekke om alt er som det skal være, sier Johansen. Det er også mulig å gå rundt bassenget fra kjellersiden for å foreta teknisk inspeksjon. Varmegjenvinning I tredje etasje er varmegjenvinningsanlegget. Det er ikke mye Åpningstider Svømmebassenget er åpent tirsdager, torsdager og annenhver lørdag. På dagtid er det barnehagen og skolen som disponerer bassenget. På kveldstid er tida mellom 1700 og 2200 delt på ulike grupper. Og det meldes om stor respons fra alle aldersgrupper. Bassenget blir åpent ut april måned dette skoleåret. Både medlemmer i Lovund Dykkerklubb og andre frivillige har fått og får opplæring i førstehjelp og praktisk livredning i basseng, slik at de kan veksle på å være vakter på ettermiddagstid. Vi er godt fornøyd med både bruk og vaktordning så langt, sier rektor Audhild M. Kroken.... det er vi som er kreative... Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler Vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen ser til at det tekniske er på plass til en hver tid. Her ved varmegjenvinningsanlegget i tredje etasje.

7 7 på Lovund Prislapp Svømmebassenget på Lovund har kostet i alt 13,2 millioner kroner. Prosjektet kom i mål sånn noenlunde etter rammen, opplyser bygningssjef Jan Brattland. Foruten offentlige midler, ligger det også private gaver i totalsummen. Gerd og Hans Petter Meland har gitt 1,5 millioner kroner, LUIL kroner og SFI/Nova Sea ved Steinar Olaisen har gitt kroner til prosjektet. Ivrige ungdomsskoleelever på bassengkanten.

8 8 Nye satser fra 1. august 2005 Fra og med blir forelderbetalingen for barnehager slik: Oppholdssatser 0 17,0 t/u kr 1.100,- pr. mnd. 17,5 25,5 t/u kr 1.650,- pr. mnd. 26,0 34,0 t/u kr 2.200,- pr. mnd. 34,5 42,5 t/u kr 2.750,- pr. mnd. Matpenger kr 9,00 for ett måltid kr 18,00 for to måltider Ekstratimer kr 30,- pr. time Søskenmoderasjon 30% reduksjon for søsken nr. 2 50% reduksjon for søsken nr. 3 (Som første barn regnes det eldste) Fra og med blir forelderbetalingen i SFO slik: Halv plass (til kl eller skoleslutt) kr 590,- pr. mnd. Hel plass (til kl ) kr 980,- pr. mnd. (inkl. daglig måltid) Fra og med blir egenandeler i musikkskolen slik: Egenandel grupper Egenandel grupper på 1-2 elever: på 3-6 elever: Kr 870,- time/elev/høst Kr 570,- time/elev/høst Kr 1.020,- time/elev/vår Kr 690,- time/elev/vår Egenandel kor og korps: Kr 3.450,- time/høst Kr 4.220,- time/vår Trekning av «Steinbiten» nr. 4/2004 Redaksjonen mottok 9 løsninger på Steinbiten 4/2004. Kryssordforfatteren beklager at det manglet et tall i ei rute, og dermed et ledeord. Til tross for dette, hadde nesten alle kommet fram til fasiten. Pytt, pytt, nå tar du fatt på 1. utgave av Steinbiten i 2005, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Premien denne gangen går til Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2004 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

9 9 «Steinbiten» X-ord med sommer som tema VANNRETT: 1. Drar man på om sommeren 8. Dikt 9. Materiale 10. Var det mye av i sommer 12. Fugl 13. Sommerfenomen 17. Kallenavn 20. Like 21. Ø 22. Forfrisker sommerdrinken 27. Kommer på ettermiddagen 31. Tre 32. Tone 33. Artig matauk i juli 39. Smile 41. Forstavelse 42. Bleier 43. Alle har sin egen 47. Tokt 48. Smaker best som nydrien 49. På sommerhimmelen 50. Rekke 52. Monolog 54. Eksisterer 55. Norsk fenomen 57. Streng 59. Elv 60. Drikk 61. Melder LODDRETT: 1. Får man på kroken (dial.) 2. Doping 3. Røyken orienteringslag 4. Topp 5. Noe (omv.) 6. Vase 7. Pur 11. Mynt 13. Setter man sin lit til 14. Olje på engelsk (omv.) 15. Gubbens etternavn 16. Arveanlegg 17. Sommerfenomen 18. Besøkes gjerne av sommerturister 19. Rovfugl 23. Brukes spettet til 24. Like 25. Tord Sjursen 26. Like 28. På himmelen (omv.) 29. Spiser vi ofte om sommeren 30. Bandene 34. Kunstnere 25. Åsside 36. Hurtig 37. Keiser 38. Steker om sommeren 40. Tallord Navn: Adresse: 44. Skip 45. Inger Åsheim 46. Italiensk fotballklubb 49. Slag 51. Organ 53. Trøtt 56. Ikke inn 58. Smerte Det kom inn 9 løsninger til Steinbiten i julenummeret. På tross av at ei ruta manglet tall, fikk flere til å løse x-ordet. Denne gangen dreier om lag en fjerdedel av ordene seg om temaet SOMMER. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten! Løsningen sendes innen 10. mai 2005 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Har du riktig løsning, blir du med i trekningen av flott premie. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn.

10 10 Vårhilsen til kjenninger 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Ved Bjørghild Hjerpås (f. Ludvigsen) Nå står våren foran døren og da ønsker jeg å hilse til alle kjenninger uti øyan. Her inne i Grane har vi metervis med snø, og våren er enda langt unna. Mine tanker går da ut mot havet, og en vår for år siden uttrykte jeg mitt savn i et dikt som jeg deler med dere. Kjerringåga går vårflom, og Vasstinden med Dyrnakken i forkanten vitner om at her er det vår! (bildet er vel 50 år gammelt) er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Vårlengsel til Bratland Jeg sitter og undrer på våren - jeg ønsker den kommer i måren. Jeg ønsker å kjenne blodets brus storme sammen med vårens sus. Mine tanker drages i vinden som svaler den blussende kinden -. Jeg følger trekkfuglene på deres ferd -hjem til et fjell og et vann - -ja, til en verd -. Jeg ønsker å kunne stå oppe på Dyrnakken og skue utover vannet og havet det blå- -Se solen bryte gjennom tåken så grå- -Se sort sprikende bjørk i bratte lier bli grønne og luftige ved de bortgjemte stier. -Tenk å få kunne gå der en vår igjen og føle den barnslige gleden av å ha en levende flue til venn. Tegn av vår og varme i sinn legge en hvitveis mot mitt kinn- Hoppe og danse og - leve - igjen etter å ha ligget i dvale. Jeg ønsker og tenker og strider med mitt -stresser og jobber og føler meg slitt. -Men tankene og sinnet -de drar sammen med minnet -om et fjell og et vann - i nesten et helt annet land- Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

11 11 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Kontroll, service oppblåsbare redningsvester Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 Lurøy båthavn på plass Tekst: Cato Rødsand Foto: Rita Karlsen Lurøy båtforening har lagt et aktivt år bak seg, og står nå klar for sin første sesong med tilbud til både medlemmer og gjester, sier påtroppet leder Reidar Hågensen. Og stor folkevandring har det vært i dette området helt siden anleggsmaskinene rullet på land. For styret har dette året vært hektisk med styremøter, møter med kommune og entreprenør, samt planlegging og tilrettelegging av dugnader. Vi var heldige og trakk det lengste strået da Helgelandske solgte et mannskapshus på fergeleiet, og dermed kunne vi bare flytte klubbhuset 150 meter inn i havna. Det er anslagsvis nedlagt mellom 1000 og 1200 timer dugnad i løpet av året. Det har vært store dugnader som mottak av marinaanlegg, støyping av lodd, mon- tering av anlegg, flytting av hus, transport, montering av lysmastre, fortøyningsarbeid og dykking. Det er Leirfjord entreprenør som har stått for arbeidet med sprenging og fyllinger. Første byggetrinn er utlagt med 42 solgte plasser + 1 på venteliste. I tillegg har vi 6 gjesteplasser like ved klubbhuset. Her kan gjestene vaske og tørke klær, samt ta seg en dusj. Det skal legges en skrå mot skjæringa i fjellet og torvdekke LURØY HANDEL a.s oppå. Dette for å dempe fjellveggen litt. Asfaltering av havn blir til våren. Reguleringsplan er under utarbeiding, og tomter i havna vil vel bli annonsert på vårparten. På sikt ønsker vi å få leget sårene, med grønne lunger, lekeplass, grill og noen sittegrupper. Det må rettes en stor takk til Lurøy kommune som bygger ut havner i alle kretser. Likeledes vil vi takke alle som har bidratt under utbyggingen, sier Hågensen. Nå venter vi bare på nykaféen som kommer på fergeleiet, like ved havna. Vi ønsker å samarbeide så godt vi kan med dem, og ønsker lykke til med et spennende prosjekt. Havna legges inn i Båtmagasinet /Kystpatruljen med bilde og fasiliteter. Du kan også klikke deg inn på vår egen hjemmeside og finne det du ønsker om nyhavna vår, sier en fornøyd Reidar Hågensen, som også ønsker mange gjestebåter på besøk. Lørdag 11. juni 2005 blir det offisiell åpning av havna, med mange aktiviteter, grilling og dansefest til ut i de små timer! Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 13 LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Ingrid Walnum Banksjef Ellinor Johansen Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Nettside: Jan-Erik Paulsen Bente Fagerheim Rådgiver Rådgiver Pensjon - Ditt Ansvar La ikke økonomien sette grenser for dine muligheter som pensjonist! Spør oss - vit at vi kan pensjon Vi ønsker alle en fredelig jul og ett riktig godt nytt år. - et selskap i SpareBank 1

14 14 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

15 Åpner senter for yrkesog utdanningsveiledning i Sandnessjøen 15 Nå kan alle voksne yrkes- og utdanningssøkende få veiledning og hjelp til å finne frem i utdanningssystemet og til å ta de rette valgene i forbindelse med utdanning i voksen alder. Sammen med partene i arbeidslivet, fylkesmannen, kommunene på Ytre Helgeland, opplæringstilbydere, trygdeetaten og andre, er det nå satt i gang et pilotprosjekt, YOUprosjektet, som har som mål å tilby voksne yrkes- og utdanningssøkende en kvalitetsmessig bedre og mer samordnet veiledning. Senteret i Sandnessjøen er en av 5 ulike modeller som skal prøves ut i fylket over en tidsperiode på 2 år. Erfaringene med prosjektet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å innføre en slik tjeneste på nasjonalt nivå. RKK Ytre Helgeland står som prosjekteier for det lokale prosjektet, og i styringsgruppen sitter i tillegg representanter for Aetat, Nordland Fylkeskommune, Helgeland regionråd og vertskommunen Alstahaug. Senteret som nå er etablert i Sandnessjøen, skal betjene kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy og Træna, og er lokalisert i det gamle yrkesskolebygget ved fergeleiet i Sandnessjøen. Senteret har åpent 5 dager i uken, og her vil man kunne få hjelp til å finne veien videre i et utdanningsløp som kan avvike mye fra det som de fleste unge i dag følger. Mottoet er en åpen dør, og senteret har som utgangspunkt å være en selvstendig, nøytral og gratis tjeneste for alle voksne yrkes- og utdanningssøkende. I dag er det vanskelig å orientere seg i utdanningsjungelen, og det kan være flere veier frem til en utdanning eller et yrke. Senteret skal ha oversikt over de tilbud som finnes, og man skal kunne få hjelp til både å ta de riktige valgene og å etablere kontakt mot de utdanningstilbyderne som kan være aktuelle. Som voksen har du i dag også rettigheter i utdanningssystemet, blant annet har du muligheten til å få vurdert din realkompetanse. Dette er den samlede kunnskap som du har skaffet deg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skolegang, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeide. Denne kunnskapen skal kunne verdsettes opp mot utdanningssystemet, og kan gi grunnlag for et tilpasset tilbud gjennom voksenopplæring eller et spesielt tilpasset opplegg i det ordinære skolesystemet. Ved å melde interesse for utdanning i de enkelte yrkes-retninger, legges det et press på fylket for å få i gang tilpassede tilbud, rettet spesielt mot voksne. Det er derfor viktig at du melder interesse dersom du har slike ønsker. Dermed skapes tilbudene. Også de som har et ønske om å få tatt opp igjen grunnskolefag for å styrke sine kunnskaper før de eventuelt søker videregående skole, samt fremmedspråklige med manglende norsk grunnskoleutdanning, kan få hjelp og orientering i forbindelse med søknader og utdanningsvalg. Det er ikke nødvendig å bestille time eller å være henvist fra Aetat eller andre etater. Kom bare innom, eller ring for en uforpliktende samtale. Ketil Larssen Prosjektleder YOU-prosjektet Ytre Helgeland Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland

16 16 FULLDISTRIBUSJON Bjørn Hagen med gullmerke og diplom for lang og tro tjeneste. Gullmerke til Bjørn Hagen KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Tekst og foto: Cato Rødsand Fagforbundet i Lurøy holdt årsmøte 31. januar, og i den anledning fikk mangeårig tillitsvalgt Bjørn Hagen utdelt gullmerke med diplom for lang og tro tjeneste. Bjørn Hagen, Lurøy, har i over 25 år hatt ulike tillitsverv i tidligere Norsk Kommuneforbund (NKF), som nå heter Fagforbundet (FF). Det var leder Dagrunn Johansen som overrakte Hagen hedersbeviset gullmerke og diplom fra Fagforbundet sentralt. Bjørn har gjennom mange ulike verv vært en ildsjel og stilt opp for sine medlemmer, sa hun ved overrekkelsen. Det var en tydelig stolt og rørt tillitsmann som mottok heders beviset under åpningen av årsmøtet. Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FERUAR 2003 17. ÅRGANG Stor redningsøvelse Helse, sosial & omsorg Side 12 20 Sist sommer ble tidenes

Detaljer

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2006 20. ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Felles korpstur til Brønnøysund

Felles korpstur til Brønnøysund Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2002 16. ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Fresk 22-åring satser på gris

Fresk 22-åring satser på gris Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2012 26. ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Stemmerettsjubileet 1913 2013

Stemmerettsjubileet 1913 2013 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2013 27. ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer