Moflag kirke har fått nytt orgel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moflag kirke har fått nytt orgel"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS ÅRGANG Moflag kirke har fått nytt orgel Johan P. Olsen tar en første titt på nyorgelet etter at det er pakket ut av emballasjen. Nede til høyre sees skuffen som inneholder den omtalte lydmodulen. Tekniske data Orgelet er elektronisk og av typen Allen Protégé C-14c, og er levert fra ALLEN i Pennsylvania, USA via Norsk Musikkdistribusjon i Oslo. Fabrikanten er den største orgelbyggeren i verden. Instrumentet er ikke så stort i seg selv, men er innholdsrikt, forteller organist Chris Eva. I utgangspunktet har det 32 stemmer, men ved hjelp av en lydmodul kan vi utvide med 100 stemmer. Det gir oss mange valgmuligheter, slik at vi kan tilpasse akkompagnement til både solister, små og store sanggrupper. Både menighet og organister er så langt godt fornøyd med nyanskaffelsen. Tekst: Cato Rødsand Foto: Helge Oddøy Tidlig i 2003 informerte organist Christopher Eva Lurøy menighetsråd om orgelsituasjonen i Moflag kirke. Han beskrev denne som svært dårlig og utilfredsstillende. Han mente det burde gjøres noe ganske raskt, for å bedre situasjonen både for organistene og for menigheten, for dette var uholdbart for alle parter. Aktiv orgelgruppe I samråd med lokalutvalget ble det tatt initiativ til å starte arbeidet for å skaffe midler til nytt orgel i kirka. Ei gruppe ble nedsatt for å jobbe med dette og i oktober/november 2003 var vi i gang, opplyser Gunn Joakimsen. Aksjonen var svært vellykket, og det kom inn vel kroner på orgelkontoen. Arbeidsgruppa var kjempefornøyd med resultatet, og kunne tilby styret for Moflag kirke penger til nytt orgel. En stor takk for støtte fra mange givere! Nytt orgel på plass Chris var i Oslo i slutten av september 2004 og så på orgler av diverse slag. Etter det la han fram sine ønsker og konklusjoner. Orglet ble bestilt og kom fram til Sleneset i oktober. Monteringa ble gjort av Chris og Hermund Tronvik fra leverandøren. De brukte 3 timer på oppsett, innstillinger og justeringer. Men forut for det sørget en mannsterk gjeng for at orgelet ble fraktet fra kaiet og opp til kirka, og deretter dradd på planker opp på galleriet. Strøm- og trearbeid Det er Per Asle Pedersen som har ordnet med strømforsyning til orgelet og bedre belysning. Johan P. Olsen har arbeidet en flott fasade mellom søylene på galleriet, og bak fasaden er orgelets 4 store høytalere plassert. Det store bildet som hang der oppe er nå flyttet ned i inngangspartiet, slik at alle kan se det. De to karene har gjort dette til en fin arbeidsplass for oss organister, sier Chris, som kan fortelle at det var nok penger til dette også, ettersom vi får momsen igjen ved kjøpet. Orgelpresentasjon Nå i vår skal vi holde konsert i Moflag kirke, der vi presenterer orgelet med variert orgelmusikk. Da skal vi vise hva instrumentet er godt for, sier en glad Chris Eva til slutt. Johan Wilhelm Olsen, Roy Anders Oddøy og Johan P. Olsen gjør seg klar til det tunge løftet. Patenten med glideplanker viste seg å fungere godt. Tor Olsen, Dag Tore Oddøy, Geir Joakimsen og Helge Oddøy hjalp også til.

2 2 Ordførerens spalte Godt nytt år! Nå er vi i slutten av februar, og den hardeste vinteren er endelig over. Vi går mot lysere tider igjen. I år har vi forresten hatt en merkelig vinter. Unormal, med nesten fravær av kulde og mye vind, regn og gråvær. Stormsentrene sto ei tid i kø mot oss. Hårek traff verst. Foruten raseringa av moloen i Konsvikosen skjedde det heldigvis bare mindre skader. Vi var i grunnen heldige i vårt område av landet, da de sterkeste stormene rammet hardere både sør og nord for oss. Det er jo spådd urolig vær og mildere klima i årene framover. Får imidlertid håpe at det ikke inntreffer. Takker meg til vintervær når det skal være vinter, og vår til rett tid. Budsjett/økonomiplan I Lurøy har vi tradisjon for en brei prosess før budsjettvedtak fattes. Dette skjedde også i fjor. Framgangsmåten gir god informasjon og muligheter for mange konstruktive innspill. Dette er nok årsaken til at vi de senere årene har hatt lite støy hos oss vedrørende budsjettet. Selv om vi har vært tvunget til nokså store innsparinger, er det skapt forståelse for dette. Med budsjettvedtaket for i år, vil vi måtte merke følgene av en stram kommuneøkonomi. Men jeg både håper og tror at volumet og kvaliteten på de kommunale tjenestene ikke skal bli særlig forringet. Drift Ordinær drift til sammen på etatenes budsjett er redusert med 1,2 mill. kr. i forhold til revidert budsjett for Dette gir en total driftsramme for 2005 på 83,961 mill kr. I tillegg er følgende nye driftstiltak vedtatt: Stortingsvalg kr ,- Samarbeid Helgeland Museum kr ,- Felleshistorie, Bind 1¹ ) kr ,- Flere kommunestyremøter kr ,- Lovund gravgård kr ,- Klokketårn Sleneset kr ,- Parkeringsplass Aldersund kirke kr ,- Økt drift av svømmebasseng kr ,- Miljøtiltak, helse- og sosial kr ,- Utbedring Røytvik søppelplass kr ,- ¹ ) Felleshistorie er et samarbeidsprosjekt med Træna, Rødøy og Meløy med oppfølging av historieverket Disse tider disse skikker, som beskriver tidsrommet til 1800-tallet. Det nye verket er tenkt å beskrive vår historie fra de eldste tider fram til tallet. Investeringer Samlet investering er på 11,05 mill kr. Dette er ca. 9 mill. mindre enn i fjor, da vi hadde ekstra stor investering, hvor de største beløpene gikk til nytt administrasjonsbygg og svømmebasseng på Lovund. Investeringene blir finansiert ved bruk av handlefrihet, salg administrasjonsbygg på Lurøy og lån. Det er vedtatt følgende investeringer: Investering til energiøkonomisering kr ,- Asfaltprogram kr ,- Vannverk Aldersund kr ,- Vedlikehold Vannverk Sleneset kr ,- Kloakkprogram ² ) kr ,- Utbygging Lovund skole ³ ) kr ,- Omsorgsboliger 4) kr ,- Havneprosjekt kr ,- Kai Aldra 5) kr ,- Brannhenger kr ,- Omarbeiding vannledning Sleneset kr ,- Nødaggregat kr ,- Utstyr til landmåling kr ,- Vedlikeholdsbil Lovund kr ,- Steinar Joakimsen ²) Årets øking av kloakkutbedringa skyldes føring av kloakken ut av nyhavna i Lovund. ³) Lovund skole har for lite areal i forhold til elevantall. Utbygginga er budsjettert over to år med 2 mill. kr. hvert av årene 05 og 06. 4) Det har lenge vært bestemt at det skulle bygges 3 omsorgsleiligheter på Lovund og 2 på Sleneset. Av diverse årsaker har denne bygginga blitt forsinket. Nå er det imidlertid skrevet avtaler med entreprenører, slik at disse leilighetene skal være innflyttingsklare utpå sommeren i år. 5) Med planene om utvinning av kalk på Aldra må kaiterminal bygges. Det avsatte beløp er tenkt til prosjektering. Kalkutvinning på Aldra Vi har i flere år hatt forhåpninger om kalkutvinning på Aldra. Endelig ser det ut til at bedriften Hammerfall vil realisere sine planer, ved å ta ut et prøveparti kalk på tonn allerede i år. Kalken skal så bearbeides i en av Hydros fabrikker på Herøya ved Porsgrunn. Går utvinninga og prøveproduksjonen bra, er det Hammerfalls mål å sette i gang permanent drift så snart som mulig. En så stor prøveproduksjon forårsaker naturmessige inngrep som krever godkjenning og konsesjonsbehandling - éi behandling for tillatelse til prøvedrift og éi for permanent drift. Høringer mv. tar sin tid, slik at formannskapet som planmyndighet, først i møte i juni vil kunne gi en tillatelse til prøvedrift. For permanent drift er normal saksbehandling om lag ett år. Går alt bra vil det store prøvepartiet av kalk bli tatt ut i løpet av sommer og tidlig høst. Utpå høsten sendes kalken for bearbeiding på Herøya. Skipningsbåten vil være i størrelse av ca tonn. Det er regnet med 10 skipslaster i høst. Vi får håpe at prøvedriften tilsier en permanent drift. Dette innebærer en ny tidsdimensjon både for de som bor på Aldra, men også for

3 Ordførerens spalte oss andre i Lurøy. Det var vel ikke mange for ikke å si noen som trodde at det i en kystkommune som Lurøy skulle være muligheter for gruvedrift. Vi krysser fingrene for at dette skal bli en realitet. Lensmann/politi Det har i mange år vært kamp vedrørende eksistensen av lensmannskontoret vårt og bemanninga på dette. Heldigvis ser det nå ut som om vi framover får beholde Lurøy og Træna lensmannskontor. Bemanningen ved kontoret er imidlertid ikke tilfredsstillende. Selv om folketallet ikke er så stort, har vi et areal som tilsier ei stor reisebelastning. Fra å ha hatt 4 stillingshjemler, har vi nå bare 2,5. På grunn av arbeidsforholdene dette innebærer - vaktbelastning med mer -, medfører dette vansker med å rekruttere og å beholde polititjenestemenn. Det er mange år siden vi har hatt en lensmann som opprinnelig er fra Lurøy. Å kunne få tilbake vår ungdom ser jeg på som særdeles viktig. Dette må vi alle markedsføre. Derfor er det ekstra stas å ønske nylensmannen, Eva Sjøholt, hjertelig velkommen til heimkommunen. Jeg håper at hun vil trives og finne seg godt til rette. Et gammelt sitat sier at det er vanskelig å bli profet i sin egen heimby. Dette må vi alle være med på å gjøre til skamme. Vi er glade for Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. at hun har valgt å flytte tilbake til sin heimkommune, og vårt ønske er at enda flere unge vil velge slik. Kommunestruktur Jeg har ved en tidligere anledning orientert om det pålagte arbeidet med å se på kommunegrenser, størrelse og antall kommuner. I Lurøy tør jeg si at vi har gjennomført en god prosess. Denne vil bli avsluttet med kommunestyrets vedtak den 9. mars i år. Håper at overordnet myndighet vil følge våre anbefalinger. Jeg benytter denne anledning til å takke for det gode oppmøtet i alle kretser i kommunen, og for innspill og engasjement undervegs! Jeg tror ikke det er mange kommuner i landet som har hatt så stor prosentvis andel av innbyggerne med i prosessen. Dette tilsier at dugnadsånden fortsatt er god i Lurøy. I tillegg viser dette bl.a. kvaliteten med å bo slik vi gjør. Det er viktig å bevare og få synliggjort. Sleneset, Steinar Joakimsen Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 3 Skogbruksog miljømidler for 2005 Kommunene har nå fått tildelt rammer til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i landbruket for Skogbruks- og miljømidlene er nå fordelt fra Fylkesmannen til den enkelte kommune ut fra en samlet bevilgning til fylket. Dette er økonomiske virkemidler til ordningene «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL), investeringsstøtte til organisert beitebruk, «Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK) og skogbruksplanlegging. Det er kommunen som står for den videre tilskuddsforvaltningen mot den enkelte bruker. Fylkesmannen har foretatt fordelingen bl.a. på bakgrunn av den enkelte kommunes tiltaksstrategi for landbruket. Landbruksforum Nordland og Kontaktutvalget for skogbruk i Nordland har vært involvert når gjelder prioriteringer og strategier. Lurøy kommune er tildelt kr for Takk fra Lurøy sykehjem Lurøy sykehjem takker for gaver og annen oppmerksomhet som beboere og personalet har fått i løpet av En spesiell takk til de som bidro med underholdning for oss i førjulstida: barnehagen, skolen, korpset, sangkoret og gruppa som spilte til julebordet. Velkommen tilbake! Og ikke minst takk til Helselaget som gjennom hele året bidro til å lyse opp hverdagen her på sykehjemmet med besøk, gaver og den årlige juletrefesten. Dere er en gjeng fabelaktige damer som vi setter pris på! Solrunn Thomassen Avd.leder

4 4 Pernille Birgitte Andersdatters 3. tippoldebarn heter også Pernille. Hun er født i 1993 akkurat 200 år etter gamle Pernille. Hun kjenner til Pernille i Solvær s liv fra historien om Legedynastiet i Nord- Solvær i Årbok for Helgeland 1998/99. Hennes oldemor het Astrid Kristofa Jensen, født i Solvær 1914, død i år Unge Pernille har stor omsorg for andre mennesker og mener i dag at hun skal jobbe innen helse/medisin når hun blir voksen. Under innsamlingen til flomofrene etter jul, hentet hun spontant 100 kroner fra egen sparebøsse og ga til de nødlidende. I 1995 besøkte Pernille oldemor Astrid i Bodø for første gang, og var da hos fotografen for å ta et 4-generasjons bilde. Astrid gledet seg over at Pernille i Solvær ble oppkalt, hun var Astrids oldemor. Pernille har et stort ønske om Pernille Birgitte Andersdatters etterslekt å få se stedene der Pernille bodde, Lovund og Solvær. Til jul fikk hun en koffert og et løfte fra sin mormor (undertegnede) om en slik tur. Med hilsen til andre etterkommere av Pernille Andersdatter på Helgeland fra Turid Andresen Nordbyvn Jessheim Pernille Andresen 12 år (etterkommer av Pernille Andersdatter) Fire generasjoner på ett brett. Pernilles slektstre

5 Lurøybilder på nett Lurøy bibliotek og kulturetaten har startet et prosjekt som går på digitalisering av gamle og nye bilder, for så å legge dem ut på Internett, tilgjengelig for publikum. Bildene vil bli skannet og lagt inn i en database, som alle interesserte kan søke i. Det vil bli mulig å søke etter stedsnavn, personnavn eller hendelse, i tillegg til mange flere søkebegreper. Arbeidet er nettopp startet, og det som nå skjer er kvalitetssikring av bildene og opplysningene som i første omgang skal legges ut. Videre informasjon om dette og inngang til databasen vil bli å finne på bibliotekets hjemmeside: Etter hvert vil den lokalhistoriske siden som ligger på bibliotekets hjemmeside bli utvidet til å omfatte mye mer historisk materiale. Lurøy Landbrukslag oppløst Tekst: Cato Rødsand Lurøy Landbrukslag (LL) hadde eksistert i over 70 år, før det i 2004 ble oppløst. Det sier lagets siste formann, Mette Staulvik, til Steinkjerringa. Den eldste protokollen vi har, viser møteutskrifter fra 7. januar LL har fungert som et innkjøpslag for Onøy/Lurøy krets, og det er i hovedsak bøndene som har vært medlemmer. Laget har hatt egen lagerbygning på Onøy, som Bjørn Jakobsen i en årrekke har hatt ansvaret for. Da laget ble oppløst, ble denne lagerbygningen solgt, og landbrukslaget hadde da kr ,- på bok. Av dette har det siste styret besluttet å donere kr ,- til Onøy/Lurøy lysforening (forvaltes av lokalutvalget) til nødvendig utstyr. Det resterende beløp på ca kr ,- skal fordeles som kjøpeutbytte på 18 medlemmer som har handlet for mer enn kroner de 10 siste årene. For noen år siden ble jeg så inspirert av våren at jeg måtte beskrive den i noen vers. La dette være vitne om ei lysere tid som kommer; med liv i fjøsen, vårpuss i fjæra, lauvsprett i skogen, bråtebrann, potetsetting, fugl på reir og mye mer. Vår i Lurøy Lauvet sprett og fuglan letter, våren kjem med de lyse netter. Yranes liv i skog og gras, måsen flørta og har det spas. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Vi rydda langs vegan og brenn litt bråte, nyfødde lamman, sjå kor kåte. Lukta a havet som stilna sin vrede, tjelden ordna med våryr glede. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. Det gror i åkeren og båtan e kommen, Sevja stig, eg bli nesten nommen. Men lettar te beins, i fjor va det verre, Poteten settes vi lit på Vårherre. Refreng: Ane du holma og skjær som hildre, Høre du bekken der vatnet sildre. Trassige krokus og hestehov, Veksla med sol og regn og kov Ja no e det vår. 5

6 6 Endelig svømming Skråtaket over bassenget gir ei flott romvirkning. Dette forsterkes av mye glassfasader og lyst panel. Assistent Eva F. Kroken sjekker bassenget før ei ny økt starter med elevene i ungdomsskolen som går til spille her, kan du tro. På sikt vil sannsynligvis dette anlegget vise seg å være mye billigere i drift enn de gamle anleggene kommunen har fra før. Den vanlige duken som skal holde på varmen i gamle svømmebasseng er ikke nødvendig her. Her går tapt varme inn i systemet og blir utnyttet maksimalt. Tekst og foto: Cato Rødsand Fredag 28. januar i år er en merkedag for Lovund-samfunnet. Da ble det flunkende nye og moderne svømmebassenget offisielt åpnet. Stor festivitas med innbudte gjester, og deretter en velfortjent dukkert i godt og varmt vatn. De aller minste får bade i eget plaskebasseng i enden av anlegget. Renseanlegg Dette er Rolls Roysen av slike anlegg, sier en godt fornøyd vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen. Han viser velvillig rundt i det tre etasjes innholdsrike anlegget. Nede i kjelleren er renseanlegget og tilsetning av klor. Det hele er programmert, og mine daglige rutiner går ut på å sjekke om alt er som det skal være, sier Johansen. Det er også mulig å gå rundt bassenget fra kjellersiden for å foreta teknisk inspeksjon. Varmegjenvinning I tredje etasje er varmegjenvinningsanlegget. Det er ikke mye Åpningstider Svømmebassenget er åpent tirsdager, torsdager og annenhver lørdag. På dagtid er det barnehagen og skolen som disponerer bassenget. På kveldstid er tida mellom 1700 og 2200 delt på ulike grupper. Og det meldes om stor respons fra alle aldersgrupper. Bassenget blir åpent ut april måned dette skoleåret. Både medlemmer i Lovund Dykkerklubb og andre frivillige har fått og får opplæring i førstehjelp og praktisk livredning i basseng, slik at de kan veksle på å være vakter på ettermiddagstid. Vi er godt fornøyd med både bruk og vaktordning så langt, sier rektor Audhild M. Kroken.... det er vi som er kreative... Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler Vedlikeholdsarbeider Tormod Johansen ser til at det tekniske er på plass til en hver tid. Her ved varmegjenvinningsanlegget i tredje etasje.

7 7 på Lovund Prislapp Svømmebassenget på Lovund har kostet i alt 13,2 millioner kroner. Prosjektet kom i mål sånn noenlunde etter rammen, opplyser bygningssjef Jan Brattland. Foruten offentlige midler, ligger det også private gaver i totalsummen. Gerd og Hans Petter Meland har gitt 1,5 millioner kroner, LUIL kroner og SFI/Nova Sea ved Steinar Olaisen har gitt kroner til prosjektet. Ivrige ungdomsskoleelever på bassengkanten.

8 8 Nye satser fra 1. august 2005 Fra og med blir forelderbetalingen for barnehager slik: Oppholdssatser 0 17,0 t/u kr 1.100,- pr. mnd. 17,5 25,5 t/u kr 1.650,- pr. mnd. 26,0 34,0 t/u kr 2.200,- pr. mnd. 34,5 42,5 t/u kr 2.750,- pr. mnd. Matpenger kr 9,00 for ett måltid kr 18,00 for to måltider Ekstratimer kr 30,- pr. time Søskenmoderasjon 30% reduksjon for søsken nr. 2 50% reduksjon for søsken nr. 3 (Som første barn regnes det eldste) Fra og med blir forelderbetalingen i SFO slik: Halv plass (til kl eller skoleslutt) kr 590,- pr. mnd. Hel plass (til kl ) kr 980,- pr. mnd. (inkl. daglig måltid) Fra og med blir egenandeler i musikkskolen slik: Egenandel grupper Egenandel grupper på 1-2 elever: på 3-6 elever: Kr 870,- time/elev/høst Kr 570,- time/elev/høst Kr 1.020,- time/elev/vår Kr 690,- time/elev/vår Egenandel kor og korps: Kr 3.450,- time/høst Kr 4.220,- time/vår Trekning av «Steinbiten» nr. 4/2004 Redaksjonen mottok 9 løsninger på Steinbiten 4/2004. Kryssordforfatteren beklager at det manglet et tall i ei rute, og dermed et ledeord. Til tross for dette, hadde nesten alle kommet fram til fasiten. Pytt, pytt, nå tar du fatt på 1. utgave av Steinbiten i 2005, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Premien denne gangen går til Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2004 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

9 9 «Steinbiten» X-ord med sommer som tema VANNRETT: 1. Drar man på om sommeren 8. Dikt 9. Materiale 10. Var det mye av i sommer 12. Fugl 13. Sommerfenomen 17. Kallenavn 20. Like 21. Ø 22. Forfrisker sommerdrinken 27. Kommer på ettermiddagen 31. Tre 32. Tone 33. Artig matauk i juli 39. Smile 41. Forstavelse 42. Bleier 43. Alle har sin egen 47. Tokt 48. Smaker best som nydrien 49. På sommerhimmelen 50. Rekke 52. Monolog 54. Eksisterer 55. Norsk fenomen 57. Streng 59. Elv 60. Drikk 61. Melder LODDRETT: 1. Får man på kroken (dial.) 2. Doping 3. Røyken orienteringslag 4. Topp 5. Noe (omv.) 6. Vase 7. Pur 11. Mynt 13. Setter man sin lit til 14. Olje på engelsk (omv.) 15. Gubbens etternavn 16. Arveanlegg 17. Sommerfenomen 18. Besøkes gjerne av sommerturister 19. Rovfugl 23. Brukes spettet til 24. Like 25. Tord Sjursen 26. Like 28. På himmelen (omv.) 29. Spiser vi ofte om sommeren 30. Bandene 34. Kunstnere 25. Åsside 36. Hurtig 37. Keiser 38. Steker om sommeren 40. Tallord Navn: Adresse: 44. Skip 45. Inger Åsheim 46. Italiensk fotballklubb 49. Slag 51. Organ 53. Trøtt 56. Ikke inn 58. Smerte Det kom inn 9 løsninger til Steinbiten i julenummeret. På tross av at ei ruta manglet tall, fikk flere til å løse x-ordet. Denne gangen dreier om lag en fjerdedel av ordene seg om temaet SOMMER. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten! Løsningen sendes innen 10. mai 2005 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Har du riktig løsning, blir du med i trekningen av flott premie. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn.

10 10 Vårhilsen til kjenninger 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Ved Bjørghild Hjerpås (f. Ludvigsen) Nå står våren foran døren og da ønsker jeg å hilse til alle kjenninger uti øyan. Her inne i Grane har vi metervis med snø, og våren er enda langt unna. Mine tanker går da ut mot havet, og en vår for år siden uttrykte jeg mitt savn i et dikt som jeg deler med dere. Kjerringåga går vårflom, og Vasstinden med Dyrnakken i forkanten vitner om at her er det vår! (bildet er vel 50 år gammelt) er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Vårlengsel til Bratland Jeg sitter og undrer på våren - jeg ønsker den kommer i måren. Jeg ønsker å kjenne blodets brus storme sammen med vårens sus. Mine tanker drages i vinden som svaler den blussende kinden -. Jeg følger trekkfuglene på deres ferd -hjem til et fjell og et vann - -ja, til en verd -. Jeg ønsker å kunne stå oppe på Dyrnakken og skue utover vannet og havet det blå- -Se solen bryte gjennom tåken så grå- -Se sort sprikende bjørk i bratte lier bli grønne og luftige ved de bortgjemte stier. -Tenk å få kunne gå der en vår igjen og føle den barnslige gleden av å ha en levende flue til venn. Tegn av vår og varme i sinn legge en hvitveis mot mitt kinn- Hoppe og danse og - leve - igjen etter å ha ligget i dvale. Jeg ønsker og tenker og strider med mitt -stresser og jobber og føler meg slitt. -Men tankene og sinnet -de drar sammen med minnet -om et fjell og et vann - i nesten et helt annet land- Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

11 11 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Kontroll, service oppblåsbare redningsvester Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 Lurøy båthavn på plass Tekst: Cato Rødsand Foto: Rita Karlsen Lurøy båtforening har lagt et aktivt år bak seg, og står nå klar for sin første sesong med tilbud til både medlemmer og gjester, sier påtroppet leder Reidar Hågensen. Og stor folkevandring har det vært i dette området helt siden anleggsmaskinene rullet på land. For styret har dette året vært hektisk med styremøter, møter med kommune og entreprenør, samt planlegging og tilrettelegging av dugnader. Vi var heldige og trakk det lengste strået da Helgelandske solgte et mannskapshus på fergeleiet, og dermed kunne vi bare flytte klubbhuset 150 meter inn i havna. Det er anslagsvis nedlagt mellom 1000 og 1200 timer dugnad i løpet av året. Det har vært store dugnader som mottak av marinaanlegg, støyping av lodd, mon- tering av anlegg, flytting av hus, transport, montering av lysmastre, fortøyningsarbeid og dykking. Det er Leirfjord entreprenør som har stått for arbeidet med sprenging og fyllinger. Første byggetrinn er utlagt med 42 solgte plasser + 1 på venteliste. I tillegg har vi 6 gjesteplasser like ved klubbhuset. Her kan gjestene vaske og tørke klær, samt ta seg en dusj. Det skal legges en skrå mot skjæringa i fjellet og torvdekke LURØY HANDEL a.s oppå. Dette for å dempe fjellveggen litt. Asfaltering av havn blir til våren. Reguleringsplan er under utarbeiding, og tomter i havna vil vel bli annonsert på vårparten. På sikt ønsker vi å få leget sårene, med grønne lunger, lekeplass, grill og noen sittegrupper. Det må rettes en stor takk til Lurøy kommune som bygger ut havner i alle kretser. Likeledes vil vi takke alle som har bidratt under utbyggingen, sier Hågensen. Nå venter vi bare på nykaféen som kommer på fergeleiet, like ved havna. Vi ønsker å samarbeide så godt vi kan med dem, og ønsker lykke til med et spennende prosjekt. Havna legges inn i Båtmagasinet /Kystpatruljen med bilde og fasiliteter. Du kan også klikke deg inn på vår egen hjemmeside og finne det du ønsker om nyhavna vår, sier en fornøyd Reidar Hågensen, som også ønsker mange gjestebåter på besøk. Lørdag 11. juni 2005 blir det offisiell åpning av havna, med mange aktiviteter, grilling og dansefest til ut i de små timer! Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 13 LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Ingrid Walnum Banksjef Ellinor Johansen Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Nettside: Jan-Erik Paulsen Bente Fagerheim Rådgiver Rådgiver Pensjon - Ditt Ansvar La ikke økonomien sette grenser for dine muligheter som pensjonist! Spør oss - vit at vi kan pensjon Vi ønsker alle en fredelig jul og ett riktig godt nytt år. - et selskap i SpareBank 1

14 14 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

15 Åpner senter for yrkesog utdanningsveiledning i Sandnessjøen 15 Nå kan alle voksne yrkes- og utdanningssøkende få veiledning og hjelp til å finne frem i utdanningssystemet og til å ta de rette valgene i forbindelse med utdanning i voksen alder. Sammen med partene i arbeidslivet, fylkesmannen, kommunene på Ytre Helgeland, opplæringstilbydere, trygdeetaten og andre, er det nå satt i gang et pilotprosjekt, YOUprosjektet, som har som mål å tilby voksne yrkes- og utdanningssøkende en kvalitetsmessig bedre og mer samordnet veiledning. Senteret i Sandnessjøen er en av 5 ulike modeller som skal prøves ut i fylket over en tidsperiode på 2 år. Erfaringene med prosjektet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å innføre en slik tjeneste på nasjonalt nivå. RKK Ytre Helgeland står som prosjekteier for det lokale prosjektet, og i styringsgruppen sitter i tillegg representanter for Aetat, Nordland Fylkeskommune, Helgeland regionråd og vertskommunen Alstahaug. Senteret som nå er etablert i Sandnessjøen, skal betjene kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy og Træna, og er lokalisert i det gamle yrkesskolebygget ved fergeleiet i Sandnessjøen. Senteret har åpent 5 dager i uken, og her vil man kunne få hjelp til å finne veien videre i et utdanningsløp som kan avvike mye fra det som de fleste unge i dag følger. Mottoet er en åpen dør, og senteret har som utgangspunkt å være en selvstendig, nøytral og gratis tjeneste for alle voksne yrkes- og utdanningssøkende. I dag er det vanskelig å orientere seg i utdanningsjungelen, og det kan være flere veier frem til en utdanning eller et yrke. Senteret skal ha oversikt over de tilbud som finnes, og man skal kunne få hjelp til både å ta de riktige valgene og å etablere kontakt mot de utdanningstilbyderne som kan være aktuelle. Som voksen har du i dag også rettigheter i utdanningssystemet, blant annet har du muligheten til å få vurdert din realkompetanse. Dette er den samlede kunnskap som du har skaffet deg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skolegang, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeide. Denne kunnskapen skal kunne verdsettes opp mot utdanningssystemet, og kan gi grunnlag for et tilpasset tilbud gjennom voksenopplæring eller et spesielt tilpasset opplegg i det ordinære skolesystemet. Ved å melde interesse for utdanning i de enkelte yrkes-retninger, legges det et press på fylket for å få i gang tilpassede tilbud, rettet spesielt mot voksne. Det er derfor viktig at du melder interesse dersom du har slike ønsker. Dermed skapes tilbudene. Også de som har et ønske om å få tatt opp igjen grunnskolefag for å styrke sine kunnskaper før de eventuelt søker videregående skole, samt fremmedspråklige med manglende norsk grunnskoleutdanning, kan få hjelp og orientering i forbindelse med søknader og utdanningsvalg. Det er ikke nødvendig å bestille time eller å være henvist fra Aetat eller andre etater. Kom bare innom, eller ring for en uforpliktende samtale. Ketil Larssen Prosjektleder YOU-prosjektet Ytre Helgeland Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland

16 16 FULLDISTRIBUSJON Bjørn Hagen med gullmerke og diplom for lang og tro tjeneste. Gullmerke til Bjørn Hagen KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Tekst og foto: Cato Rødsand Fagforbundet i Lurøy holdt årsmøte 31. januar, og i den anledning fikk mangeårig tillitsvalgt Bjørn Hagen utdelt gullmerke med diplom for lang og tro tjeneste. Bjørn Hagen, Lurøy, har i over 25 år hatt ulike tillitsverv i tidligere Norsk Kommuneforbund (NKF), som nå heter Fagforbundet (FF). Det var leder Dagrunn Johansen som overrakte Hagen hedersbeviset gullmerke og diplom fra Fagforbundet sentralt. Bjørn har gjennom mange ulike verv vært en ildsjel og stilt opp for sine medlemmer, sa hun ved overrekkelsen. Det var en tydelig stolt og rørt tillitsmann som mottok heders beviset under åpningen av årsmøtet. Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

# VI MÅ HA BESKJED MED EN GANG NÅR NOEN HAR VANNKOPPER. DETTE ER SVÆRT VIKTIG PGA ET BARN I BARNEHAGEN MED NEDSATT IMMUNFORSVAR.

# VI MÅ HA BESKJED MED EN GANG NÅR NOEN HAR VANNKOPPER. DETTE ER SVÆRT VIKTIG PGA ET BARN I BARNEHAGEN MED NEDSATT IMMUNFORSVAR. LÅNKENYTT AUGUST-12. VELKOMMEN til et nytt barnehageår! Til dere som er ny i barnehagen, så er Lånkenytt et skriv vi gir ut noen ganger i året. Her skriver vi om ting som skjer på barnehagen. Det er også

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 14 02.04 03.04 04.04 Gutt 2 ÅR BARNEHAGEN STENGER KL 1200. 05.04 BARNEHAGEN STENGT GOD PÅSKE 06.04 BARNEHAGEN STENGT 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 15 BARNEHAGEN

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Advent, en tid for ettertanke Forslag til ny rammeplan for barnehager er nå sendt på høring. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den nye planen setter mobbing på dagsorden og påpeker viktigheten

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN 1. Generelt om Ytterøy barnehage I vår skjønte vi at barnehagens lokaler kom til å bli for små ettersom mange nye barn søkte barnehageplass hos oss. Dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro?

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro? Månedsbrev for mai kom mai du skjønne milde.ja det hadde vært godt om mai kom med finvær og varme. I april har vi hatt mye vær, det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær som de sier. Når man i løpet

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

MAURTUA MAI OG JUNI 2015

MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAI I mai har vi hatt alle årstider, regn, sludd, vind og sol. Vi har fått «smakt» litt på varmen, noe vi ønsker mer av. Vi starter alltid med en sang før frokost og veldig ofte

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer