Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid."

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Tid for politikk Det er bare trekvart år siden MBLs forrige årsmøte i Ålesund. Men i løpet av denne korte tiden er vår verden snudd opp ned. Urolighetene i alle markeder, både finansielle og virkelige, har skapt problemer for alle medlems bedriftene. Og krisen ser ut til å ramme de store og tradisjonelt «rike» mediehusene hardest. Det er en ny utvikling - selv om det heller ikke er noen fordel å være blant de tradisjonelle tilskudds mottagerne. Ut fra dette har hovedstyret gjort en grundig gjennomtenkning av foreningens syn på den offentlige pressepolitikken, med sikte på å kunne møte de utfordringene som dagens markedsutvikling og dagens politikere byr på. Grunnpilarene i presse politikken - momsfritaket på opplagssalg og produksjonsstøtten - må stå fast. Et størst mulig avisopplag er essensielt for demokrati og ytringsfrihet. Og det er vanskelig nok å være «nr. 2» eller «riksspredt, meningsbærende» i et normalt marked; nå er ingenting normalt. Situasjonen innbyr etter mitt syn til en ny og aktiv politikk fra myndighetene: Det er ikke reguleringer av annonser eller utilbørlig konkurranse fra det lisensfinansierte NRK vi trenger nå - vi trenger stimulanser. Det er rett og slett tid for politikk - ikke bare generelle tiltak for å stimulere økonomien, som vi selvsagt vil ha glede av, men mange spesifikke tiltak overfor mediebedriftene er mulige. La meg nevne ett eksempel: Tenk om vi for en periode kunne få fritak fra restriksjonene på telefonsalg av opplag? Det ville være lett å begrunne, ettersom ingen klaget på vår bransje da restriksjonene ble innført - og det ville med ett slag gjøre ny vekst mulig. Likevel er det nok mest opp til oss selv å rette opp situasjonen. Midt i «kostnadstilpasninger» og «resultatforbedrende tiltak» (nyordene for noe mye verre) gjelder det å bevare optimismen. Uten tro på egne produkter - enten de er basert på papir, nett eller etermedier - taper vi helt sikkert. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid. Ivar Rusdal, styreleder 2

3 Innhold Side 2... Tid for politikk Side 3... Innhold Side Pressepolitikken Side Pressestøtte og finanskrisen Side Åpne TV-nett Side Ny markedsføringslov Side Posten Side Mobile Tjenester/Nettmåling Side Opplag- og lesertall Side Nettannonseringen Side Tariffoppgjøret 2008 Side Juridisk bistand Side Digitalisering av Lokal-TV Side Avis i Skolen Side Ny informasjonsstrategi Side Årskonferansen/Årets Mediepriser/Markedsdagene Side Om Mediebedriftenes Landsforening Side Datterselskaper Side MBL 100 år i 2010 Side Ansatte i MBL Side Resultatregnskap 2008 Side Balanse 2008 Side Noter til regnskapet

4 Pressepolitikken Demokrati krever informerte og ansvarlige borgere. Det finnes ikke noe nøytralt ståsted. Derfor trenger vi mediemangfold. Særlig viktig blir det på områder som former våre politiske oppfatninger. Et demokrati trenger frie nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunnsdebatt. Denne rollen har tradisjonelt vært ivaretatt av avisene, lokalt, regionalt og nasjonalt. Staten har derfor hatt en pressepolitikk som har hatt som mål å ta vare på avismangfoldet og legge til rette for høyt aviskonsum. Grunnlovens 100 pålegger staten å ha en mediepolitikk: Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Endringer i mediebruk og medietilbud har skapt fornyet debatt om begrunnelsene for dagens pressepolitikk, bl.a. mener noen at også andre medier bidrar til å fylle den rollen som er beskrevet over. Det er endringer i medietilbudet og mediebruk som primært fremheves av pressepolitikkens kritikere. De trykte avisene har fortsatt en dominerende stilling som nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunns debatt når man ser alle forhold under ett: Brukeroppslutning, frekvens, stoffmengde, dokumentasjon av innhold og brukernes vurdering av innhold, dekning av lokale, regionale og nasjonale forhold og andel redaksjonelt ansatte. MBL mener den offentlige pressepolitikkens to virkemidler, presse støtten og momsfritak for salg av aviser, er et godt egnet bidrag til et mangfold av frie nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunnsdebatt. 4

5 5

6 6 Corbis/SCANPIX

7 Pressestøtten og finanskrisen Avisbransjen ble rammet hardt og raskt av finanskrisen. Dette illustreres av det dramatiske fallet i samlet annonsevolum som begynte i tredje kvartal 2008, og gjennom de innsparingene som ble bestemt i de store mediehusene/ konsernene. Det nye i situasjonen var at det var de avisene som tradisjonelt er blant de mest lønnsomme som ble rammet økonomisk hardest: de store regionavisene. Også medlemmer innen lokal-tv og ukepresse har blitt hardt rammet av finanskrisen, med nedleggelser og nedbemanning som resultat. MBL ba i denne situasjonen myndighetene om følgende: Gjennom Stortingets behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 ba MBL om økt pressestøtte for å ivareta de økonomisk mest utsatte avisene. MBLs forslag om økning ble avvist av regjeringen, som ikke ønsket å endre budsjettforslaget, selv om finanskrisen hadde utradert mange av de forutsetningene som budsjettforslaget bygget på. I desember annonserte regjeringen en krisepakke tidlig på nyåret, men heller ikke her fikk MBL gjennomslag for økning i pressestøtten. MBL har også tatt til orde for at myndighetene burde vurdere andre virkemidler, for å styrke alle aviser i en ekstraordinær situasjon. Gratis abonnement til skoleelever og innvandrere, samt ekstra støtte til Avis i Skolen for å øke leselysten blant yngre lesere har vært noen av forslagene. 7

8 Åpne TV-nett I kabel- og fibernett kan forbrukerne i dag kjøpe innhold av netteier. Netteier kjøper inn TV-innhold og videreselger, som regel som kanalpakker. Innholdsleverandører, enten det nå er tradisjonelle TV- stasjoner, eller andre som kan lage innhold og tjenester, gis ikke mulighet til selv å markedsføre og selge innholdet direkte til forbrukerne. Det er forbundet med store utfordringer å lansere nye TV-tilbud, fordi markedsføringen skjer gjennom netteierne eller andre som setter sammen kanalpakker.. Det er i praksis disse som avgjør hvilke nye TV-kanaler og hvilket annet innhold som skal tilbys forbrukerne. MBL mener at Kulturdepartementet bør utrede konsekvenser av salg av TVinnhold både fra netteier, som i dag, og også direkte fra innholdsleverandør til forbrukerne. MBL har to prinsipper i denne saken: At alle innholdsleverandører må kunne levere innhold inn i de nettene man ønsker, og at innholds leverandørene skal ha direkte kontakt med forbruker/sluttkunde. Stortinget debatterte 28. november et privatforslag om å be regjeringen utrede åpne TV-nett. Forslaget ble gjennom behandlingen i Transportkomiteen lagt til protokollen.

9 9

10 10

11 Ny markedsføringslov Arbeidet med ny markedsføringslov har pågått i flere år. I desember 2008 ble loven vedtatt av Stortinget, og trer i kraft 1. juni MBL har vært en viktig premissleverandør på områder av stor betydning for medlemmene, og har i stor grad fått gjennomslag. Den nye loven inneholder en rekke endringer i forhold til den gamle. Den viktigste for avisene er at forbrukerne får rett til å reservere seg mot gratis aviser, noe MBL selv foreslo. Begrepet gratis aviser omfatter både gratisaviser og betalte aviser i fulldistribusjon. Teksten i selve lovforslaget var noe uklar på dette punktet, men i stortingsdebatten ble det presisert at forbrukere gis mulighet til å reservere seg mot gratisaviser og fulldistribuerte abonnementsaviser ved tydelig merking. Den nye markedsføringsloven opprettholder forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg, selv om mange røster ønsket en speilvending av prinsippet slik at forbrukerne måtte gi et aktivt samtykke til telefonsalg. Også her bidro MBL sterkt til at reservasjonsordningen ble videreført. Det innføres noen ytterligere restriksjoner, slik som forbud mot å ringe i helgen. Det innføres også en ordning med skriftlig bekreftelse, slik at dersom forbrukeren ikke gir skriftlig aksept vil ikke bindende avtale være inngått. Her oppnådde MBL å få unntak, slik at avisenes telefonsalg ikke omfattes av dette kravet. Dessverre oppnådde vi ikke samme fritak for blader og magasiner. Det var også etter initiativ fra MBL og, med god hjelp fra Næringslivets servicekontor for markedsrett, at muligheten til direkte markedsføring mot enkeltpersoner i jobbsammenheng ble opprettholdt. 11

12 Posten Posten bestemte seg tidlig i 2008 for å legge om sine rutiner, i forhold til innleveringstidspunkt og sorteringskrav ved innlevering til postterminalene. De nye innleveringstidspunktene for regional innlevering og lokal innlevering griper inn i produksjonstiden for avisene. Mange aviser har strukket seg langt for å klare disse innleveringstids punktene, og har måttet endre deadline og trykketidspunkt. MBLs postutvalg forhandlet med Posten gjennom store deler av året sammen med LLA, og oppnådde å få utsatt innføring av nye innleveringsfrister for de avisene som ikke kunne tilpasse seg. I tillegg venter Posten med å innføre avgift for avtalt innlevering etter standardfrist. Posten har, etter krav fra MBL, vært villig til å bidra til å finne løsninger for de avisene som ikke hadde funnet løsninger. Det var også et resultat av samtaler med Postens konsernsjef og Samferdselsdepartementet at prisene på avisdistribusjon ikke ble økt 1. januar 2009, og at det kun skulle bli en mindre justering fra 1. august

13 Mobile tjenester I september ble de første brukertallene for mobilt internett lansert i det norske markedet. TNS Gallup er utførende institutt. MBL, Telenor og NetCom inngikk 12. desember en avtale med formål å gjøre mobilt internett enda mer attraktivt å bruke. Fra da av ble det enklere for mobilsurfere å sette den startsiden de ønsker. I tillegg ble det lettere å ha oversikt over egne favorittsider. Utgangspunktet er et felles ønske om å gjøre mobilt internett mer attraktivt. I dag tilbyr norske mediebedrifter et rikt innhold som i økende grad er tilpasset mobilsurfing. I dag fôrer en rekke av de største mediene automatisk sine siste nyheter til operatørportalene, og er blant de mest populære mobile internettsidene hos operatøren, samtidig gir god trafikk. Nettmåling Våren 2008 gjennomførte MBL/Nettforum en evalueringsrunde av ulike leverandører av nettmålinger. Avtalen med TNS Gallup ble forlenget med ett år. Høsten 2008 startet arbeidet med å utarbeide et anbudsdokument for nye målinger. Dokumentet ble sendt til 14 potensielle tilbydere i desember, samt utlyst i nasjonale og internasjonale anbudsbaser. Det ble også gjennomført en revisjon av regelverket for nettmålingene. Det ble besluttet at fra 1. januar 2009 er dagtall, gjennomsnittlig antall unike brukere per dag, den offisielle valutaen for nettmålingene i Norge. 13

14 Opplag- og lesertall Det totale opplagstallet for MBLs medlemsaviser for 2008 viste en nedgang på 2,8 prosent fra året før. Løssalgsavisene bidro sterkest til nedgangen med en tilbakegang på 8,4 prosent. VG og Dagbladet sto for ca. 50 prosent av den totale nedgangen. Abonnement gikk samlet sett tilbake med 1,5 prosent. Lesertallene viser at 80 prosent av befolkningen over 12 år leser minst en avis en gjennomsnittlig dag (85 prosent på hverdager). Det norske folk leser fortsatt i snitt 1,8 aviser daglig. Opplagsvinneren 2008 ble Morgenbladet. Denne nisjeavisen har hatt en sterk vekst de siste seks årene, og har ligget på Ti på topp listen i mange år. Sammen med veksten til Klassekampen har de to avisene synliggjort et interessant marked for mer dyptpløyende, analyserende og kommenterende journalistikk. Lesertallene viser at Morgenbladet og Klassekampen særlig når yngre lesere. Dette er den målgruppen de fleste allmennaviser sliter med å holde på. Lokalavisene viser stabilitet. Blant MBLs 69 lokalaviser med under i opplag er det totalt en opplagsfremgang. Dette er aviser som i sine lokale markeder har en dekning på mellom 70 og 90 prosent. Lesertallene viste, i likhet med opplagstallene, at de største dags avisene gikk tilbake fra 2007 til VG og Dagbladet tapte flest lesere, mens særlig nisjeavisene fikk flere lesere. Morgenbladet og Klassekampen fortsatte å øke mye, relativt sett. Dagens Næringsliv og Finansavisen hadde også vekst i lesertallet.

15 Vi ser fortsatt at lesing av helgeutgavene går tilbake, særlig søndags utgavene. Det er mange år siden de tradisjonelle avishusene begynte å publisere sitt innhold på ulike plattformer. Norge skiller seg ut, ikke bare i lesing av avis på papir, men også det at de tradisjonelle avishusene ligger på topp i publikumsoppslutning om redaksjonelle nettpublikasjoner. Av de ti største nettstedene er seks eid av tradisjonelle avishus. Lesertallene fra undersøkelsen Forbruker & Media viste at de største mediehusenes samlede oppslutning økte, selv om lesing av papirutgavene gikk tilbake. VG når nå vel 2 mill. lesere hver dag på sine to plattformer, mens Dagbladet når 1,3 mill. lesere. Nettannonseringen endte totalt med en økning i omsetning på 6 prosent sammenlignet med Internetts andel av den totale annonseomsetningen økte fra 9,5 prosent i 2007 til 10,1 prosent i

16 Tariffoppgjøret 2008 Det sentrale oppgjøret mellom NHO og LO/YS ble vedtatt 24. april. MBLs avtaler med LO, Avisoverenskomsten med Fellesforbundet, Medieoverenskomsten med HK samt Pakkeriavtalen og Avisbudavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund og YS med Presse- og medieoverenskomsten med PARAT var omfattet av det sentrale oppgjøret. Det resulterte i et generelt tillegg på to kroner per time. I forbindelse med de sentrale forhandlingene ble det også ført forbundsvise tilpasningsforhandlinger på hver overenskomst hvor det ble gitt en økonomisk ramme på 50 øre per time. Rammen ble brukt noe ulikt innen de forskjellige overenskomstområder. Tariffoppgjøret med Norsk Journalistlag (NJ) ble gjennomført som et ordinært forbundsvist oppgjør. Partene kom til enighet den 30. mai etter tre dagers forhandlinger og med en økonomisk ramme tilsvarende oppgjøret mellom NHO og LO. Årslønnsveksten i våre medlemsbedrifter ble 4,7 prosent for arbeidere/ operatører og for funksjonærgruppene i snitt ca 5,3 prosent 16

17 17

18 18

19 Juridisk bistand I likhet med tidligere år har MBLs jurister også i 2008 brukt store deler av tiden på å bistå medlemsbedriftene i enkeltsaker. Vi har besvart en lang rekke henvendelser, både på telefon og skriftlig. MBL har bistått bedriftene i mange tvistesaker, både når det gjelder forståelsen av tariffavtaler og rene personalsaker. Sakene har dekket store deler av det arbeidsrettslige området. Imidlertid fikk vi utover høsten virkelig merke at flere medlemmer opplever en helt ny økonomisk virkelighet, og vi har vært involvert i en rekke ned bemanningsprosesser. Som oftest løser tvistene seg i forhandlinger, men vi ser nå en økende tendens i antall saker som havner i domstolene. Digitalisering av Lokal-TV Avis i Skolen I 2008 åpnet det digitale bakkenettet flere steder. En rekke av MBLs medlemmer har hatt store utfordringer i den forbindelse. Stortinget sa ja til planen om å etablere et digitalt bakkenett for kringkasting i Norge, men under forutsetning av at lokal-tv-sektorens behov ble ivaretatt. Slik ble det ikke. Som følge av dette har flere lokal-tv stasjoner måtte legge ned sin virksomhet. MBL har i 2008 arbeidet aktivt med organisasjonens lokal-tv medlemmers vilkår både i forhold til Medietilsynet, departementet og den politiske ledelse. (AIS) ble i 2008 omorganisert, og det trekkes nå i større grad veksler på ressurser fra MBLs administrasjon. Det totale aktivitetsnivået i 2008 ble opprettholdt i forhold til tidligere år. Av de viktigste tiltakene kan nevnes: Utarbeidelse av strategiplan for AIS , flere konsulentsamlinger og etterutdanning av regionale skolekonsulenter, avisuke 44, ny nettside for AIS og utarbeidelse av nyhetskalender i samarbeid med Stortingets skole- oginformasjonstjeneste. Ny informasjonsstrategi I desember vedtok MBLs hovedstyre en ny og forbedret informasjonsstrategi. Målet var å styrke og forbedre informasjonen ut mot medlemmene. MBL ønsker også å være mer synlig i samfunnsdebatten. Det skal komme tydeligere frem at MBL representerer utgiverinteresser og mediemangfoldet i Norge. 8. desember ble bransjeorganet DagensMedier og nett stedet dagensmedier.no vedtatt lagt på is. I 2008 ble det gitt ut tre papirutgaver. 19

20 Årskonferansen og årsmøtet september arrangerte MBL for første gang en årskonferanse i forbindelse med årsmøtet. Konferansen ble arrangert i Ålesund. I et år preget av Beijing-OL, Tibetopprøret, karikaturtegninger, ambassadebombing og demonstrasjoner mot ytringsfrihet rettet konferansen søkelyset mot temaene ytringsfrihet, pressefrihet og mediemangfold under tittelen Pressefrihet frihet til hva? En rekke spennende foredragsholdere, debattanter og debattledere fra innog utland deltok. Konferansen samlet 155 deltagere. Dagen før arrangert konferansen ble det arrangert en Ifra-Trend dag, et lokal- TV seminar, samt at MBLs årsmøte ble avholdt. På årsmøtet ble satsen for beregning av medlemsavgiften redusert med 0,2 promille med virkning fra 1. januar Samtidig vedtok årsmøtet å redusere satsen ytterligere med 0,2 promille. Avgiftssatsen er med virkning fra 1. januar 2009 justert ned til 2,6 promille. Kontingentsatsen på en promille forble uforandret. Det ble også valgt et nytt hovedstyre og ny styreleder, Ivar Rusdal, adm. direktør i Jærbladet. Årets mediepriser Årets mediepriser for avis og nett ble delt ut i Bergen 7. mai på åpningsdagen til Nordiske Mediedager. Arrangementet var et samarbeid med Magasin - og Ukepresseforeningen og Norsk Redaktørforening. Det ble delt ut tre gullpriser for beste avissider og tre gullpriser for de beste nettstedene. I tillegg til de to høythengende prisene for Årets Avis og Årets Nettsted. Det ble delt ut to gullpriser til avisene Hordaland og Dagens Næringsliv for hver sin featureside, samt Bergens Tidende for en nyhetsside. I nettklassene gikk gullprisene til vg.no i klassen for nasjonalt nyhetsnettsted, budstikka.no for lokalt nyhetsnettsted og til dagbladet.no i åpen klasse for utviklingen av deres tekniske løsning mediaplayer. Årets Avis ble Hordaland og Årets Nettsted ble vg.no Årets mediepriser for lokal-tv og webtv ble delt ut i september i forbindelse med MBLs årskonferanse. Der ble det delt ut priser i fem klasser; Reportasje, nyhetssak, åpen klasse, programleder, samt Årets lokale TVstasjon. Markedsdagene Mediebedriftenes Markedsdager ble arrangert på Voss 21. og 22. april med totalt 195 deltagere. 20

21 Illustrasjon: Bernard Blatch På MBLs første årskonferanse retter vi søkelyset mot pressefrihet, ytringsfrihet og mediemangfold. I Ålesund kan du høre: KONFERANSEN LEDES AV EVA BRATHOLM FREEDOM OF THE PRESS: STATE OF THE WORLD TIMOTHY BALDING, CEO WAN BAK SLØRET YTRINGSFRIHET I IRAN NAHID PERSSON, SVENSK-IRANSK FILMSKAPER LONDON CALLING NYHETSLEVERANDØR I VERDENSKLASSE FRAN UNSWORTH, HEAD OF NEWSGATHERING FOR BBC NEWS PRESSEFRIHET FRIHET TIL HVA? SOFASAMTALE MED DAG HERBJØRNSRUD, NY TID NAHID PERSSON, FILMSKAPER FRAN UNSWORTH, BBC MORGAN OLOFSSON, REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE RAPPORT, SVT ULRIK HAAGERUP, CHEF FOR NYHEDS-PRODUKTION, DR HEIA NORGE! SLIK GJØR DERE DET TO NORGESKORRESPONDENTER TAR ET SKRÅTT BLIKK PÅ NORSKE MEDIER; GWLADYS FOUCHÉ, FRILANSER FOR BLANT ANNET THE GUARDIAN, AFP, LA CROIX OG GODRUN GAARDER, KORRESPONDENT FOR BLANT ANNET ZDF. EN REKORD INGEN KAN SLÅ SLIK TAKLER KINA PRESSEN. HVORDAN FORHOLDER VI OSS TIL DET? SOFASAMTALE MED TIMOTHY BALDING, CEO WAN ANDREAS SELLIAAS, FORSKER NUPI OLE TORP, ASIA-KORRESPONDENT NRK TORBJØRN FÆRØVIK, FORFATTER FÅ MEG PÅ JEG VIL MENE! PANELDE LT AKERE FRA MBLs SYNOVATEPANEL UNGE MEDIEBRUKERE SAMTALEN LEDES AV RUNE RØSTEN, VG NETT UNDERCOVER I NORD-KOREA MADS BRÜGGER, REDAKTØR I DR ENGELSKSPRÅKLIGE DELER AV KONFERANSEN VIL BLI TOLKET TIL NORSK PRESSEFRIHET FRIHET TIL HVA? MEDIEBEDRIFTENES ÅRSKONFERANSE ÅLESUND 11.SEPTEMBER 2008 Med forbehold om endringer 21

22 Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Virksomhetens art Mediebedriftenes Landsforening er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for publisistiske medier. Foreningen er lokalisert til Oslo. Økonomi Årsregnskapet for MBL viser driftsinntekter på kr , driftskostnader på kr , og netto finansposter på kr Årsresultatet, har et overskudd på kr , tilføres egenkapitalen som per 31. desember 2008 utgjør kr Årsregnskapet Etter hovedstyrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om foreningens drift og stilling pr. 31. desember Det har heller ikke inntruffet forhold etter 31. desember 2008 som er av betydning ved bedømmelsen av foreningen og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Arbeidsmiljøet Det totale sykefravær har vært ca 2,5 prosent i Det er noe mer langtidsfravær enn korttidsfravær. Dette er meget tilfredsstillende. MBL er IA-bedrift. Ivar Rusdal (leder) Adm.dir Jæren Avis/ Jærbladet Are Stokstad (nestleder) Adm.dir/ ansv.red. Østlands-Posten Elisabeth Netland Redaktør Vest Nytt Mona K. Rosvold Adm.dir. i Harstad Tidende AS Knut Arild Hareide Org. dir Schibsted Liv Brynhildsvoll Org.direktør Hjemmet Mortensen 22

23 Ytre miljø Foreningens virksomhet medfører ikke miljøforurensninger. Alt papiravfall gjenvinnes. Kvinnerepresentasjon i styret Av 12 hovedstyremedlemmer er fem kvinner. Personalet Ved årsskiftet var det 19 ansatte i MBLs administrasjon, hvorav en stilling er på 80 prosent. Foreningens datterselskaper MBL har tre heleide datterselskaper: NADA AS, Papirkjøp AS og Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS. I Norsk Opplagkontroll AS har MBL en tredel av aksjene. Fortsatt drift Hovedstyret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av foreningen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Mette Throndsen Adm. dir. Mediehuset Drammens Tidende Roger Bergersen Sjefr. / adm. dir. Fremover Stig Finslo Direktør Edda Media Tore Dvergsdal Daglig leder Firda Torry Pedersen Adm. dir. VG Trude Løvås Husjord Adm.dir. Dagsavisen 23

24 Datterselskaper Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS ubetalte 4,3 millioner til avisene i vederlag for digital kopiering i 2008, en nedgang på 4,8 millioner i forhold til Årsaken til det er selskapet Meltwater News, som har hatt avtale med Klareringstjenesten fra 2003, sa opp sin avtale med Klareringstjenesten fra 1. januar. Partene forhandlet frem til september om innhold i ny avtale, uten å komme til enighet. I oktober ble Klareringstjenesten stevnet for Oslo Tingrett av Meltwater News. Meltwater News fremmet påstand om at Klareringstjenesten ikke var berettiget til å kreve vederlag fra Meltwater News, men Klareringstjenesten ville kreve erstatning fra Meltwater News. Dom i saken er ventet i april Utbetaling av midlene skjer to ganger i året. Vederlag for 1. halvår 2008 ble utbetalt i november, mens vederlag for andre halvår vil bli utbetalt i juni Vederlaget deles mellom utgiver og opphavsmenn. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet avtale med syv medieovervåkingsselskaper. Alle disse har inngått avtale om digital kopiering fra web, mens to har inngått avtale om scanning/elektronisk bearbeiding av pdf. I tillegg har Klareringstjenesten inngått prøveavtale med en medieovervåker om levering av pdf. I løpet av 2008 har Klareringstjenesten, sammen med MBL/Nettforum revidert lenkereglene. Kopinor Mediebedriftenes Landsforening er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. MBL mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Henrik Munthe var i 2008 MBLs representant i Kopinors representantskap, med Arvid Sand som vararepresentant. 24

25 Papirkjøp AS Selskapets målsetting er å skaffe papir av beste kvalitet til en pris på linje med eller under den laveste markedsprisen i Europa, og å samarbeide med trykkeriene om papirkvalitet og logistikk. De priser som er oppnådd de siste årene, særlig fra 2006, oppfyller det sentrale målet om å ha priser blant de aller laveste i Europa. Den pris medlemmene betaler har i disse årene vært vesentlig lavere enn det europeiske nivået. Alle avis- og trykkerimedlemmer i MBL har anledning til å være deltagere i innkjøpsfellesskapet Papirkjøp. NADA er et heleid selskap av MBL. NADA har over tid utviklet seg til å bli et sentralt utviklingsselskap til nytte for alle MBLs medlemmer, uansett størrelse, beliggenhet og eierskap. Arbeidet med å digitalisere og automatisere arbeidsoppgaver har hatt betydelig effekt både i forhold til å automatisere og kvalitetssikre annonsehåndteringen i den enkelte avis, i tillegg til at NADAs tjenester har bidratt til økt digital samhandling med markedet. NADAs tjenester oppfattes som en de facto standard for annonsehåndtering i Norge. Selskapet har en ansatt, Per Edv. Trevland MBL/NettForum Mediebedriftenes digitale gruppering, NettForum, er inne i sitt åttende år. NettForum skal arbeide for å skape muligheter for en bærekraftig utvikling og gode rammevilkår for leverandører av digitalt innhold i Norge. 25

26 26 MBL 100 år! Velkommen til Oslo i september 2010

27 Ansatte i MBL Arvid Sand Adm. dir. Ann Christin Hvidsten Saksbehandler Bjørg Vraal Sjefssekretær Bjørn Wisted Fagsjef for næringspolitikk Iselin Bauer Seeberg Advokatfullmektig Britt Øien Saksbehandler Elisabeth Vislie Seniorrådgiver Ellen Sofie Lande Økonomisjef Geir Engen Fagsjef for digitale medier Pernille Arneberg Børset Fagsjef for media- og næringsjus Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef for avis Halvor Borse Fagsjef for TV og Radio Henrik Munthe Fagsjef for tariff og arbeidsgiverpolitikk Trine Ohrberg-Rolfsrud Informasjonsansvarlig Tore Cappelen Advokat Ragnhild Holmen Saksbehandler Sigurd Ø. Sæthre Leder Avis i Skolen Steinar Webjørnsen HMS-rådgiver Vigdis Morken Isaksen Resepsjonist/ saksbehandler 27

28 Resultatregnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent/Serviceavgift Vederlagsmidler Salgsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Materiell Eksterne tjenester Sum produksjonskostnader Lønn, arb.giveravg. og ferielønn Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Frakt/spedisjon vedr. salg Driftsmaterialer, service, vedl.hold Diverse eksterne tjenester Kontorrekv., faglitt., trykksaker Telekommunikasjon, porto Egne transportmidler Reiser, konferanser ansatte/tillitsvalgte Salgsprovisjoner Overføringer og kontingenter Andre kostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Skatt ÅRSRESULTAT DISPONERINGER Belastet/tilført egenkapital

29 MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Balanse 2008 EIENDELER Note Pr Pr ANLEGGSMIDLER Aksjer Biler Inventar EDB-utstyr Kunst SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lån ansatte Forsk.bet. kostn., påløpne innt Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Markedsplasseringer Kasse, bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Kopinor Utgiverfond SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skattetrekk, arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Skyldig ferielønn Forsk.bet. innt., påløpne kostn Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

30 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Samlet godtgjørelse til daglig leder er kr ,-. Lån til daglig leder utgjør kr ,-. Lån til ansatte Øvrige ansatte har lån på tilsammen kr ,-. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte er dekket gjennom kollektiv pensjonsordning som i 2008 ble flyttet fra Vital til Storebrand. Pensjonspremiefond er ikke balanseført. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr ,-. MEDIEDRIFTENES LANDSFORENING Noter til regnskapet Andre inntekter/materiell MBL og Norsk Gallup Institutt har for perioden , med forlengelse for perioden , inngått kontrakt om utarbeidelse av leserundersøkelsen "Forbruker&Media" hvor Norsk Gallup er utførende institutt mht. innsamling, bearbeiding og skriftlig rapportering av deknings-, struktur- og frekvensdata for de avisene og samkjøringene som omhandles av kontrakten. MBL viderefakturerer disse avisene/samkjøringene en andel av kostnadene i forbindelse med undersøkelsen. Direkte inntekter og kostnader ifbm. Forbruker&Media utgjør for 2008 hhv. kr ,- og kr ,-. 4 Bankinnskudd Bundne midler i 2008 kr ,-. 5 Markedsplasseringer Verdi pr Verdi pr Markedspl. Key Hedge Funds/Etatbygg Fondsaavsetning NHO's landsforeninger Sum markedsplasseringer Våre markedsplasseringer som spesifisert ovenfor er ført til kursverdi pr Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning tap på fordringer - - Kundefordringer iflg. balansen Andre kortsiktige fordringer Mellomregning Distriktsforeningene/OAF Mellomregning NADA Mellomregning Papirkjøp AS Mellomregning Opp/Ut Mellomregning Klareringstjenesten Mellomregning Opp/Ut NJ Mellomregning NHO SP Andre kortsiktige fordringer iflg. balansen Forsk.bet.kostn., påløpne innt Diverse påløpne inntekter - - Diverse forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Periodisering kostnad Forsk.bet. kostn./påløpne innt. iflg. balansen

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder Årsmelding 2009 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med.

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 29. april 2015 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget

Detaljer

Økonomi i norske medievirksomheter

Økonomi i norske medievirksomheter Økonomi i norske medievirksomheter 29-213 MEDIETILSYNET ØKONOMI I MEDIEVIRKSOMHETER 29-213 // INNHOLD 3 INNHOLD 4 6-7 8-11 12-19 2-27 28-33 34-41 42-47 48-53 FORORD DE VIKTIGSTE UTVIKLINGSTREKKENE I MEDIEØKONOMIEN

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009

Årsberetning og regnskap 2009 Årsberetning og regnskap 2009 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2002

Å R S R A P P O RT 2002 ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2002 4 Harde tak og nye muligheter 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Analyse og beregninger Erik Wilberg Innledning Undertegnede er av MBL bedt om å foreta en analyse av de økonomiske konsekvensene ved bortfall av produksjonsstøtte

Detaljer

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 48 RAPPORT Sigurd Høst Avisåret 2013 3 Forord Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og

Detaljer

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser 2 Å r s r t r a p p o 0 1 4 6 Årstalen 2014 10 Hovedstyrets beretning 2014 40 Lovutvalg og høringsuttalelser i 2014 Et helt spesielt år 4 Årstalen 2014 6 n Hovedstyrets beretning 2014 10 Hovedpunkter i

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2003

Å R S R A P P O RT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2003 4 Nettet utfordrer nyhetstjenesten 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008 årsrapport 2 # NøkkelTall Tall i NOk 1000 2008 2007 2006 Driftsinntekter 1 081 042 994 638 860 521 Driftsresultat (18 133) 52 091 65 666 Resultat før skatt (7 284) 53 984 65 885 Årets resultat (4 115)

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer