Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid."

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Tid for politikk Det er bare trekvart år siden MBLs forrige årsmøte i Ålesund. Men i løpet av denne korte tiden er vår verden snudd opp ned. Urolighetene i alle markeder, både finansielle og virkelige, har skapt problemer for alle medlems bedriftene. Og krisen ser ut til å ramme de store og tradisjonelt «rike» mediehusene hardest. Det er en ny utvikling - selv om det heller ikke er noen fordel å være blant de tradisjonelle tilskudds mottagerne. Ut fra dette har hovedstyret gjort en grundig gjennomtenkning av foreningens syn på den offentlige pressepolitikken, med sikte på å kunne møte de utfordringene som dagens markedsutvikling og dagens politikere byr på. Grunnpilarene i presse politikken - momsfritaket på opplagssalg og produksjonsstøtten - må stå fast. Et størst mulig avisopplag er essensielt for demokrati og ytringsfrihet. Og det er vanskelig nok å være «nr. 2» eller «riksspredt, meningsbærende» i et normalt marked; nå er ingenting normalt. Situasjonen innbyr etter mitt syn til en ny og aktiv politikk fra myndighetene: Det er ikke reguleringer av annonser eller utilbørlig konkurranse fra det lisensfinansierte NRK vi trenger nå - vi trenger stimulanser. Det er rett og slett tid for politikk - ikke bare generelle tiltak for å stimulere økonomien, som vi selvsagt vil ha glede av, men mange spesifikke tiltak overfor mediebedriftene er mulige. La meg nevne ett eksempel: Tenk om vi for en periode kunne få fritak fra restriksjonene på telefonsalg av opplag? Det ville være lett å begrunne, ettersom ingen klaget på vår bransje da restriksjonene ble innført - og det ville med ett slag gjøre ny vekst mulig. Likevel er det nok mest opp til oss selv å rette opp situasjonen. Midt i «kostnadstilpasninger» og «resultatforbedrende tiltak» (nyordene for noe mye verre) gjelder det å bevare optimismen. Uten tro på egne produkter - enten de er basert på papir, nett eller etermedier - taper vi helt sikkert. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid. Ivar Rusdal, styreleder 2

3 Innhold Side 2... Tid for politikk Side 3... Innhold Side Pressepolitikken Side Pressestøtte og finanskrisen Side Åpne TV-nett Side Ny markedsføringslov Side Posten Side Mobile Tjenester/Nettmåling Side Opplag- og lesertall Side Nettannonseringen Side Tariffoppgjøret 2008 Side Juridisk bistand Side Digitalisering av Lokal-TV Side Avis i Skolen Side Ny informasjonsstrategi Side Årskonferansen/Årets Mediepriser/Markedsdagene Side Om Mediebedriftenes Landsforening Side Datterselskaper Side MBL 100 år i 2010 Side Ansatte i MBL Side Resultatregnskap 2008 Side Balanse 2008 Side Noter til regnskapet

4 Pressepolitikken Demokrati krever informerte og ansvarlige borgere. Det finnes ikke noe nøytralt ståsted. Derfor trenger vi mediemangfold. Særlig viktig blir det på områder som former våre politiske oppfatninger. Et demokrati trenger frie nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunnsdebatt. Denne rollen har tradisjonelt vært ivaretatt av avisene, lokalt, regionalt og nasjonalt. Staten har derfor hatt en pressepolitikk som har hatt som mål å ta vare på avismangfoldet og legge til rette for høyt aviskonsum. Grunnlovens 100 pålegger staten å ha en mediepolitikk: Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Endringer i mediebruk og medietilbud har skapt fornyet debatt om begrunnelsene for dagens pressepolitikk, bl.a. mener noen at også andre medier bidrar til å fylle den rollen som er beskrevet over. Det er endringer i medietilbudet og mediebruk som primært fremheves av pressepolitikkens kritikere. De trykte avisene har fortsatt en dominerende stilling som nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunns debatt når man ser alle forhold under ett: Brukeroppslutning, frekvens, stoffmengde, dokumentasjon av innhold og brukernes vurdering av innhold, dekning av lokale, regionale og nasjonale forhold og andel redaksjonelt ansatte. MBL mener den offentlige pressepolitikkens to virkemidler, presse støtten og momsfritak for salg av aviser, er et godt egnet bidrag til et mangfold av frie nyhetsleverandører, kunnskapsformidlere og fora for samfunnsdebatt. 4

5 5

6 6 Corbis/SCANPIX

7 Pressestøtten og finanskrisen Avisbransjen ble rammet hardt og raskt av finanskrisen. Dette illustreres av det dramatiske fallet i samlet annonsevolum som begynte i tredje kvartal 2008, og gjennom de innsparingene som ble bestemt i de store mediehusene/ konsernene. Det nye i situasjonen var at det var de avisene som tradisjonelt er blant de mest lønnsomme som ble rammet økonomisk hardest: de store regionavisene. Også medlemmer innen lokal-tv og ukepresse har blitt hardt rammet av finanskrisen, med nedleggelser og nedbemanning som resultat. MBL ba i denne situasjonen myndighetene om følgende: Gjennom Stortingets behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 ba MBL om økt pressestøtte for å ivareta de økonomisk mest utsatte avisene. MBLs forslag om økning ble avvist av regjeringen, som ikke ønsket å endre budsjettforslaget, selv om finanskrisen hadde utradert mange av de forutsetningene som budsjettforslaget bygget på. I desember annonserte regjeringen en krisepakke tidlig på nyåret, men heller ikke her fikk MBL gjennomslag for økning i pressestøtten. MBL har også tatt til orde for at myndighetene burde vurdere andre virkemidler, for å styrke alle aviser i en ekstraordinær situasjon. Gratis abonnement til skoleelever og innvandrere, samt ekstra støtte til Avis i Skolen for å øke leselysten blant yngre lesere har vært noen av forslagene. 7

8 Åpne TV-nett I kabel- og fibernett kan forbrukerne i dag kjøpe innhold av netteier. Netteier kjøper inn TV-innhold og videreselger, som regel som kanalpakker. Innholdsleverandører, enten det nå er tradisjonelle TV- stasjoner, eller andre som kan lage innhold og tjenester, gis ikke mulighet til selv å markedsføre og selge innholdet direkte til forbrukerne. Det er forbundet med store utfordringer å lansere nye TV-tilbud, fordi markedsføringen skjer gjennom netteierne eller andre som setter sammen kanalpakker.. Det er i praksis disse som avgjør hvilke nye TV-kanaler og hvilket annet innhold som skal tilbys forbrukerne. MBL mener at Kulturdepartementet bør utrede konsekvenser av salg av TVinnhold både fra netteier, som i dag, og også direkte fra innholdsleverandør til forbrukerne. MBL har to prinsipper i denne saken: At alle innholdsleverandører må kunne levere innhold inn i de nettene man ønsker, og at innholds leverandørene skal ha direkte kontakt med forbruker/sluttkunde. Stortinget debatterte 28. november et privatforslag om å be regjeringen utrede åpne TV-nett. Forslaget ble gjennom behandlingen i Transportkomiteen lagt til protokollen.

9 9

10 10

11 Ny markedsføringslov Arbeidet med ny markedsføringslov har pågått i flere år. I desember 2008 ble loven vedtatt av Stortinget, og trer i kraft 1. juni MBL har vært en viktig premissleverandør på områder av stor betydning for medlemmene, og har i stor grad fått gjennomslag. Den nye loven inneholder en rekke endringer i forhold til den gamle. Den viktigste for avisene er at forbrukerne får rett til å reservere seg mot gratis aviser, noe MBL selv foreslo. Begrepet gratis aviser omfatter både gratisaviser og betalte aviser i fulldistribusjon. Teksten i selve lovforslaget var noe uklar på dette punktet, men i stortingsdebatten ble det presisert at forbrukere gis mulighet til å reservere seg mot gratisaviser og fulldistribuerte abonnementsaviser ved tydelig merking. Den nye markedsføringsloven opprettholder forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg, selv om mange røster ønsket en speilvending av prinsippet slik at forbrukerne måtte gi et aktivt samtykke til telefonsalg. Også her bidro MBL sterkt til at reservasjonsordningen ble videreført. Det innføres noen ytterligere restriksjoner, slik som forbud mot å ringe i helgen. Det innføres også en ordning med skriftlig bekreftelse, slik at dersom forbrukeren ikke gir skriftlig aksept vil ikke bindende avtale være inngått. Her oppnådde MBL å få unntak, slik at avisenes telefonsalg ikke omfattes av dette kravet. Dessverre oppnådde vi ikke samme fritak for blader og magasiner. Det var også etter initiativ fra MBL og, med god hjelp fra Næringslivets servicekontor for markedsrett, at muligheten til direkte markedsføring mot enkeltpersoner i jobbsammenheng ble opprettholdt. 11

12 Posten Posten bestemte seg tidlig i 2008 for å legge om sine rutiner, i forhold til innleveringstidspunkt og sorteringskrav ved innlevering til postterminalene. De nye innleveringstidspunktene for regional innlevering og lokal innlevering griper inn i produksjonstiden for avisene. Mange aviser har strukket seg langt for å klare disse innleveringstids punktene, og har måttet endre deadline og trykketidspunkt. MBLs postutvalg forhandlet med Posten gjennom store deler av året sammen med LLA, og oppnådde å få utsatt innføring av nye innleveringsfrister for de avisene som ikke kunne tilpasse seg. I tillegg venter Posten med å innføre avgift for avtalt innlevering etter standardfrist. Posten har, etter krav fra MBL, vært villig til å bidra til å finne løsninger for de avisene som ikke hadde funnet løsninger. Det var også et resultat av samtaler med Postens konsernsjef og Samferdselsdepartementet at prisene på avisdistribusjon ikke ble økt 1. januar 2009, og at det kun skulle bli en mindre justering fra 1. august

13 Mobile tjenester I september ble de første brukertallene for mobilt internett lansert i det norske markedet. TNS Gallup er utførende institutt. MBL, Telenor og NetCom inngikk 12. desember en avtale med formål å gjøre mobilt internett enda mer attraktivt å bruke. Fra da av ble det enklere for mobilsurfere å sette den startsiden de ønsker. I tillegg ble det lettere å ha oversikt over egne favorittsider. Utgangspunktet er et felles ønske om å gjøre mobilt internett mer attraktivt. I dag tilbyr norske mediebedrifter et rikt innhold som i økende grad er tilpasset mobilsurfing. I dag fôrer en rekke av de største mediene automatisk sine siste nyheter til operatørportalene, og er blant de mest populære mobile internettsidene hos operatøren, samtidig gir god trafikk. Nettmåling Våren 2008 gjennomførte MBL/Nettforum en evalueringsrunde av ulike leverandører av nettmålinger. Avtalen med TNS Gallup ble forlenget med ett år. Høsten 2008 startet arbeidet med å utarbeide et anbudsdokument for nye målinger. Dokumentet ble sendt til 14 potensielle tilbydere i desember, samt utlyst i nasjonale og internasjonale anbudsbaser. Det ble også gjennomført en revisjon av regelverket for nettmålingene. Det ble besluttet at fra 1. januar 2009 er dagtall, gjennomsnittlig antall unike brukere per dag, den offisielle valutaen for nettmålingene i Norge. 13

14 Opplag- og lesertall Det totale opplagstallet for MBLs medlemsaviser for 2008 viste en nedgang på 2,8 prosent fra året før. Løssalgsavisene bidro sterkest til nedgangen med en tilbakegang på 8,4 prosent. VG og Dagbladet sto for ca. 50 prosent av den totale nedgangen. Abonnement gikk samlet sett tilbake med 1,5 prosent. Lesertallene viser at 80 prosent av befolkningen over 12 år leser minst en avis en gjennomsnittlig dag (85 prosent på hverdager). Det norske folk leser fortsatt i snitt 1,8 aviser daglig. Opplagsvinneren 2008 ble Morgenbladet. Denne nisjeavisen har hatt en sterk vekst de siste seks årene, og har ligget på Ti på topp listen i mange år. Sammen med veksten til Klassekampen har de to avisene synliggjort et interessant marked for mer dyptpløyende, analyserende og kommenterende journalistikk. Lesertallene viser at Morgenbladet og Klassekampen særlig når yngre lesere. Dette er den målgruppen de fleste allmennaviser sliter med å holde på. Lokalavisene viser stabilitet. Blant MBLs 69 lokalaviser med under i opplag er det totalt en opplagsfremgang. Dette er aviser som i sine lokale markeder har en dekning på mellom 70 og 90 prosent. Lesertallene viste, i likhet med opplagstallene, at de største dags avisene gikk tilbake fra 2007 til VG og Dagbladet tapte flest lesere, mens særlig nisjeavisene fikk flere lesere. Morgenbladet og Klassekampen fortsatte å øke mye, relativt sett. Dagens Næringsliv og Finansavisen hadde også vekst i lesertallet.

15 Vi ser fortsatt at lesing av helgeutgavene går tilbake, særlig søndags utgavene. Det er mange år siden de tradisjonelle avishusene begynte å publisere sitt innhold på ulike plattformer. Norge skiller seg ut, ikke bare i lesing av avis på papir, men også det at de tradisjonelle avishusene ligger på topp i publikumsoppslutning om redaksjonelle nettpublikasjoner. Av de ti største nettstedene er seks eid av tradisjonelle avishus. Lesertallene fra undersøkelsen Forbruker & Media viste at de største mediehusenes samlede oppslutning økte, selv om lesing av papirutgavene gikk tilbake. VG når nå vel 2 mill. lesere hver dag på sine to plattformer, mens Dagbladet når 1,3 mill. lesere. Nettannonseringen endte totalt med en økning i omsetning på 6 prosent sammenlignet med Internetts andel av den totale annonseomsetningen økte fra 9,5 prosent i 2007 til 10,1 prosent i

16 Tariffoppgjøret 2008 Det sentrale oppgjøret mellom NHO og LO/YS ble vedtatt 24. april. MBLs avtaler med LO, Avisoverenskomsten med Fellesforbundet, Medieoverenskomsten med HK samt Pakkeriavtalen og Avisbudavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund og YS med Presse- og medieoverenskomsten med PARAT var omfattet av det sentrale oppgjøret. Det resulterte i et generelt tillegg på to kroner per time. I forbindelse med de sentrale forhandlingene ble det også ført forbundsvise tilpasningsforhandlinger på hver overenskomst hvor det ble gitt en økonomisk ramme på 50 øre per time. Rammen ble brukt noe ulikt innen de forskjellige overenskomstområder. Tariffoppgjøret med Norsk Journalistlag (NJ) ble gjennomført som et ordinært forbundsvist oppgjør. Partene kom til enighet den 30. mai etter tre dagers forhandlinger og med en økonomisk ramme tilsvarende oppgjøret mellom NHO og LO. Årslønnsveksten i våre medlemsbedrifter ble 4,7 prosent for arbeidere/ operatører og for funksjonærgruppene i snitt ca 5,3 prosent 16

17 17

18 18

19 Juridisk bistand I likhet med tidligere år har MBLs jurister også i 2008 brukt store deler av tiden på å bistå medlemsbedriftene i enkeltsaker. Vi har besvart en lang rekke henvendelser, både på telefon og skriftlig. MBL har bistått bedriftene i mange tvistesaker, både når det gjelder forståelsen av tariffavtaler og rene personalsaker. Sakene har dekket store deler av det arbeidsrettslige området. Imidlertid fikk vi utover høsten virkelig merke at flere medlemmer opplever en helt ny økonomisk virkelighet, og vi har vært involvert i en rekke ned bemanningsprosesser. Som oftest løser tvistene seg i forhandlinger, men vi ser nå en økende tendens i antall saker som havner i domstolene. Digitalisering av Lokal-TV Avis i Skolen I 2008 åpnet det digitale bakkenettet flere steder. En rekke av MBLs medlemmer har hatt store utfordringer i den forbindelse. Stortinget sa ja til planen om å etablere et digitalt bakkenett for kringkasting i Norge, men under forutsetning av at lokal-tv-sektorens behov ble ivaretatt. Slik ble det ikke. Som følge av dette har flere lokal-tv stasjoner måtte legge ned sin virksomhet. MBL har i 2008 arbeidet aktivt med organisasjonens lokal-tv medlemmers vilkår både i forhold til Medietilsynet, departementet og den politiske ledelse. (AIS) ble i 2008 omorganisert, og det trekkes nå i større grad veksler på ressurser fra MBLs administrasjon. Det totale aktivitetsnivået i 2008 ble opprettholdt i forhold til tidligere år. Av de viktigste tiltakene kan nevnes: Utarbeidelse av strategiplan for AIS , flere konsulentsamlinger og etterutdanning av regionale skolekonsulenter, avisuke 44, ny nettside for AIS og utarbeidelse av nyhetskalender i samarbeid med Stortingets skole- oginformasjonstjeneste. Ny informasjonsstrategi I desember vedtok MBLs hovedstyre en ny og forbedret informasjonsstrategi. Målet var å styrke og forbedre informasjonen ut mot medlemmene. MBL ønsker også å være mer synlig i samfunnsdebatten. Det skal komme tydeligere frem at MBL representerer utgiverinteresser og mediemangfoldet i Norge. 8. desember ble bransjeorganet DagensMedier og nett stedet dagensmedier.no vedtatt lagt på is. I 2008 ble det gitt ut tre papirutgaver. 19

20 Årskonferansen og årsmøtet september arrangerte MBL for første gang en årskonferanse i forbindelse med årsmøtet. Konferansen ble arrangert i Ålesund. I et år preget av Beijing-OL, Tibetopprøret, karikaturtegninger, ambassadebombing og demonstrasjoner mot ytringsfrihet rettet konferansen søkelyset mot temaene ytringsfrihet, pressefrihet og mediemangfold under tittelen Pressefrihet frihet til hva? En rekke spennende foredragsholdere, debattanter og debattledere fra innog utland deltok. Konferansen samlet 155 deltagere. Dagen før arrangert konferansen ble det arrangert en Ifra-Trend dag, et lokal- TV seminar, samt at MBLs årsmøte ble avholdt. På årsmøtet ble satsen for beregning av medlemsavgiften redusert med 0,2 promille med virkning fra 1. januar Samtidig vedtok årsmøtet å redusere satsen ytterligere med 0,2 promille. Avgiftssatsen er med virkning fra 1. januar 2009 justert ned til 2,6 promille. Kontingentsatsen på en promille forble uforandret. Det ble også valgt et nytt hovedstyre og ny styreleder, Ivar Rusdal, adm. direktør i Jærbladet. Årets mediepriser Årets mediepriser for avis og nett ble delt ut i Bergen 7. mai på åpningsdagen til Nordiske Mediedager. Arrangementet var et samarbeid med Magasin - og Ukepresseforeningen og Norsk Redaktørforening. Det ble delt ut tre gullpriser for beste avissider og tre gullpriser for de beste nettstedene. I tillegg til de to høythengende prisene for Årets Avis og Årets Nettsted. Det ble delt ut to gullpriser til avisene Hordaland og Dagens Næringsliv for hver sin featureside, samt Bergens Tidende for en nyhetsside. I nettklassene gikk gullprisene til vg.no i klassen for nasjonalt nyhetsnettsted, budstikka.no for lokalt nyhetsnettsted og til dagbladet.no i åpen klasse for utviklingen av deres tekniske løsning mediaplayer. Årets Avis ble Hordaland og Årets Nettsted ble vg.no Årets mediepriser for lokal-tv og webtv ble delt ut i september i forbindelse med MBLs årskonferanse. Der ble det delt ut priser i fem klasser; Reportasje, nyhetssak, åpen klasse, programleder, samt Årets lokale TVstasjon. Markedsdagene Mediebedriftenes Markedsdager ble arrangert på Voss 21. og 22. april med totalt 195 deltagere. 20

21 Illustrasjon: Bernard Blatch På MBLs første årskonferanse retter vi søkelyset mot pressefrihet, ytringsfrihet og mediemangfold. I Ålesund kan du høre: KONFERANSEN LEDES AV EVA BRATHOLM FREEDOM OF THE PRESS: STATE OF THE WORLD TIMOTHY BALDING, CEO WAN BAK SLØRET YTRINGSFRIHET I IRAN NAHID PERSSON, SVENSK-IRANSK FILMSKAPER LONDON CALLING NYHETSLEVERANDØR I VERDENSKLASSE FRAN UNSWORTH, HEAD OF NEWSGATHERING FOR BBC NEWS PRESSEFRIHET FRIHET TIL HVA? SOFASAMTALE MED DAG HERBJØRNSRUD, NY TID NAHID PERSSON, FILMSKAPER FRAN UNSWORTH, BBC MORGAN OLOFSSON, REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE RAPPORT, SVT ULRIK HAAGERUP, CHEF FOR NYHEDS-PRODUKTION, DR HEIA NORGE! SLIK GJØR DERE DET TO NORGESKORRESPONDENTER TAR ET SKRÅTT BLIKK PÅ NORSKE MEDIER; GWLADYS FOUCHÉ, FRILANSER FOR BLANT ANNET THE GUARDIAN, AFP, LA CROIX OG GODRUN GAARDER, KORRESPONDENT FOR BLANT ANNET ZDF. EN REKORD INGEN KAN SLÅ SLIK TAKLER KINA PRESSEN. HVORDAN FORHOLDER VI OSS TIL DET? SOFASAMTALE MED TIMOTHY BALDING, CEO WAN ANDREAS SELLIAAS, FORSKER NUPI OLE TORP, ASIA-KORRESPONDENT NRK TORBJØRN FÆRØVIK, FORFATTER FÅ MEG PÅ JEG VIL MENE! PANELDE LT AKERE FRA MBLs SYNOVATEPANEL UNGE MEDIEBRUKERE SAMTALEN LEDES AV RUNE RØSTEN, VG NETT UNDERCOVER I NORD-KOREA MADS BRÜGGER, REDAKTØR I DR ENGELSKSPRÅKLIGE DELER AV KONFERANSEN VIL BLI TOLKET TIL NORSK PRESSEFRIHET FRIHET TIL HVA? MEDIEBEDRIFTENES ÅRSKONFERANSE ÅLESUND 11.SEPTEMBER 2008 Med forbehold om endringer 21

22 Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Virksomhetens art Mediebedriftenes Landsforening er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for publisistiske medier. Foreningen er lokalisert til Oslo. Økonomi Årsregnskapet for MBL viser driftsinntekter på kr , driftskostnader på kr , og netto finansposter på kr Årsresultatet, har et overskudd på kr , tilføres egenkapitalen som per 31. desember 2008 utgjør kr Årsregnskapet Etter hovedstyrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om foreningens drift og stilling pr. 31. desember Det har heller ikke inntruffet forhold etter 31. desember 2008 som er av betydning ved bedømmelsen av foreningen og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Arbeidsmiljøet Det totale sykefravær har vært ca 2,5 prosent i Det er noe mer langtidsfravær enn korttidsfravær. Dette er meget tilfredsstillende. MBL er IA-bedrift. Ivar Rusdal (leder) Adm.dir Jæren Avis/ Jærbladet Are Stokstad (nestleder) Adm.dir/ ansv.red. Østlands-Posten Elisabeth Netland Redaktør Vest Nytt Mona K. Rosvold Adm.dir. i Harstad Tidende AS Knut Arild Hareide Org. dir Schibsted Liv Brynhildsvoll Org.direktør Hjemmet Mortensen 22

23 Ytre miljø Foreningens virksomhet medfører ikke miljøforurensninger. Alt papiravfall gjenvinnes. Kvinnerepresentasjon i styret Av 12 hovedstyremedlemmer er fem kvinner. Personalet Ved årsskiftet var det 19 ansatte i MBLs administrasjon, hvorav en stilling er på 80 prosent. Foreningens datterselskaper MBL har tre heleide datterselskaper: NADA AS, Papirkjøp AS og Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS. I Norsk Opplagkontroll AS har MBL en tredel av aksjene. Fortsatt drift Hovedstyret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av foreningen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Mette Throndsen Adm. dir. Mediehuset Drammens Tidende Roger Bergersen Sjefr. / adm. dir. Fremover Stig Finslo Direktør Edda Media Tore Dvergsdal Daglig leder Firda Torry Pedersen Adm. dir. VG Trude Løvås Husjord Adm.dir. Dagsavisen 23

24 Datterselskaper Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS ubetalte 4,3 millioner til avisene i vederlag for digital kopiering i 2008, en nedgang på 4,8 millioner i forhold til Årsaken til det er selskapet Meltwater News, som har hatt avtale med Klareringstjenesten fra 2003, sa opp sin avtale med Klareringstjenesten fra 1. januar. Partene forhandlet frem til september om innhold i ny avtale, uten å komme til enighet. I oktober ble Klareringstjenesten stevnet for Oslo Tingrett av Meltwater News. Meltwater News fremmet påstand om at Klareringstjenesten ikke var berettiget til å kreve vederlag fra Meltwater News, men Klareringstjenesten ville kreve erstatning fra Meltwater News. Dom i saken er ventet i april Utbetaling av midlene skjer to ganger i året. Vederlag for 1. halvår 2008 ble utbetalt i november, mens vederlag for andre halvår vil bli utbetalt i juni Vederlaget deles mellom utgiver og opphavsmenn. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet avtale med syv medieovervåkingsselskaper. Alle disse har inngått avtale om digital kopiering fra web, mens to har inngått avtale om scanning/elektronisk bearbeiding av pdf. I tillegg har Klareringstjenesten inngått prøveavtale med en medieovervåker om levering av pdf. I løpet av 2008 har Klareringstjenesten, sammen med MBL/Nettforum revidert lenkereglene. Kopinor Mediebedriftenes Landsforening er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. MBL mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Henrik Munthe var i 2008 MBLs representant i Kopinors representantskap, med Arvid Sand som vararepresentant. 24

25 Papirkjøp AS Selskapets målsetting er å skaffe papir av beste kvalitet til en pris på linje med eller under den laveste markedsprisen i Europa, og å samarbeide med trykkeriene om papirkvalitet og logistikk. De priser som er oppnådd de siste årene, særlig fra 2006, oppfyller det sentrale målet om å ha priser blant de aller laveste i Europa. Den pris medlemmene betaler har i disse årene vært vesentlig lavere enn det europeiske nivået. Alle avis- og trykkerimedlemmer i MBL har anledning til å være deltagere i innkjøpsfellesskapet Papirkjøp. NADA er et heleid selskap av MBL. NADA har over tid utviklet seg til å bli et sentralt utviklingsselskap til nytte for alle MBLs medlemmer, uansett størrelse, beliggenhet og eierskap. Arbeidet med å digitalisere og automatisere arbeidsoppgaver har hatt betydelig effekt både i forhold til å automatisere og kvalitetssikre annonsehåndteringen i den enkelte avis, i tillegg til at NADAs tjenester har bidratt til økt digital samhandling med markedet. NADAs tjenester oppfattes som en de facto standard for annonsehåndtering i Norge. Selskapet har en ansatt, Per Edv. Trevland MBL/NettForum Mediebedriftenes digitale gruppering, NettForum, er inne i sitt åttende år. NettForum skal arbeide for å skape muligheter for en bærekraftig utvikling og gode rammevilkår for leverandører av digitalt innhold i Norge. 25

26 26 MBL 100 år! Velkommen til Oslo i september 2010

27 Ansatte i MBL Arvid Sand Adm. dir. Ann Christin Hvidsten Saksbehandler Bjørg Vraal Sjefssekretær Bjørn Wisted Fagsjef for næringspolitikk Iselin Bauer Seeberg Advokatfullmektig Britt Øien Saksbehandler Elisabeth Vislie Seniorrådgiver Ellen Sofie Lande Økonomisjef Geir Engen Fagsjef for digitale medier Pernille Arneberg Børset Fagsjef for media- og næringsjus Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef for avis Halvor Borse Fagsjef for TV og Radio Henrik Munthe Fagsjef for tariff og arbeidsgiverpolitikk Trine Ohrberg-Rolfsrud Informasjonsansvarlig Tore Cappelen Advokat Ragnhild Holmen Saksbehandler Sigurd Ø. Sæthre Leder Avis i Skolen Steinar Webjørnsen HMS-rådgiver Vigdis Morken Isaksen Resepsjonist/ saksbehandler 27

28 Resultatregnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent/Serviceavgift Vederlagsmidler Salgsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Materiell Eksterne tjenester Sum produksjonskostnader Lønn, arb.giveravg. og ferielønn Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Frakt/spedisjon vedr. salg Driftsmaterialer, service, vedl.hold Diverse eksterne tjenester Kontorrekv., faglitt., trykksaker Telekommunikasjon, porto Egne transportmidler Reiser, konferanser ansatte/tillitsvalgte Salgsprovisjoner Overføringer og kontingenter Andre kostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Skatt ÅRSRESULTAT DISPONERINGER Belastet/tilført egenkapital

29 MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Balanse 2008 EIENDELER Note Pr Pr ANLEGGSMIDLER Aksjer Biler Inventar EDB-utstyr Kunst SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lån ansatte Forsk.bet. kostn., påløpne innt Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Markedsplasseringer Kasse, bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Kopinor Utgiverfond SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skattetrekk, arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Skyldig ferielønn Forsk.bet. innt., påløpne kostn Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

30 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Samlet godtgjørelse til daglig leder er kr ,-. Lån til daglig leder utgjør kr ,-. Lån til ansatte Øvrige ansatte har lån på tilsammen kr ,-. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene overfor ansatte er dekket gjennom kollektiv pensjonsordning som i 2008 ble flyttet fra Vital til Storebrand. Pensjonspremiefond er ikke balanseført. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr ,-. MEDIEDRIFTENES LANDSFORENING Noter til regnskapet Andre inntekter/materiell MBL og Norsk Gallup Institutt har for perioden , med forlengelse for perioden , inngått kontrakt om utarbeidelse av leserundersøkelsen "Forbruker&Media" hvor Norsk Gallup er utførende institutt mht. innsamling, bearbeiding og skriftlig rapportering av deknings-, struktur- og frekvensdata for de avisene og samkjøringene som omhandles av kontrakten. MBL viderefakturerer disse avisene/samkjøringene en andel av kostnadene i forbindelse med undersøkelsen. Direkte inntekter og kostnader ifbm. Forbruker&Media utgjør for 2008 hhv. kr ,- og kr ,-. 4 Bankinnskudd Bundne midler i 2008 kr ,-. 5 Markedsplasseringer Verdi pr Verdi pr Markedspl. Key Hedge Funds/Etatbygg Fondsaavsetning NHO's landsforeninger Sum markedsplasseringer Våre markedsplasseringer som spesifisert ovenfor er ført til kursverdi pr Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning tap på fordringer - - Kundefordringer iflg. balansen Andre kortsiktige fordringer Mellomregning Distriktsforeningene/OAF Mellomregning NADA Mellomregning Papirkjøp AS Mellomregning Opp/Ut Mellomregning Klareringstjenesten Mellomregning Opp/Ut NJ Mellomregning NHO SP Andre kortsiktige fordringer iflg. balansen Forsk.bet.kostn., påløpne innt Diverse påløpne inntekter - - Diverse forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Periodisering kostnad Forsk.bet. kostn./påløpne innt. iflg. balansen

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer