Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018""

Transkript

1 HovedavtalemellomNorskJournalistlag og MediehusetNettavisenAS 2015<2018 Innholdsfortegnelse- Innledning...5 Kapittel1Partsforhold,virkeområdeogvarighet...5 1<1Partsforhold...5 1<2Virkeområde...5 1<3Varighet...6 1<4Hovedavtale...6 Kapittel2Organisasjonsretten,fredsplikt,forhandlingsrettogsøksmål...6 2<1Organisasjonsretten...6 2<2Fredsplikt...6 2<3Forhandlinger...6 2<4Søksmål...6 Kapittel3Konflikter...7 3<1Kollektiveoppsigelser...7 3<2(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<3(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<4(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<5(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<6Sympatiaksjoner...7 3<7(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<8(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<9(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<10(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<11(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<12(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<13(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<14Politiskedemonstrasjonsaksjoner...7 Kapittel4Særavtaler...8 1

2 Kapittel5Bestemmelseromtillitsvalgteogbedriftensrepresentanter...8 5<1Målsettingogopptreden...8 5<2Innledendebestemmelser #Rett#og#plikt#til#å#velge#tillitsvalgte#...#9# 2.#Arbeidstakernes#representanter# #de#tillitsvalgte#...#9# 3.#Arbeidsgivers#representant#...#9# 4.#Forhandlinger#mellom#de#tillitsvalgte#og#arbeidsgivers#representanter#...#9# 5<3Valgavtillitsvalgte #Hvilke#arbeidstakere#som#kan#velges#som#tillitsvalgt#...#9# 2.#(Gjelder#bare#NJDNHO/MBL)#...#10# 3.#Antall#tillitsvalgte#som#velges#...#10# 4.#Valgperioden#...#10# 5.#Melding#om#valg#...#10# 5<4Organiseringavdetillitsvalgte #(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 2.#Valg#av#tillitsvalgte#til#spesielle#oppgaver#...#10# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 4.#Konsernutvalg#...#10# 5.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 5<5(GjelderkunLO/NHO) <6Detillitsvalgtesarbeidsforhold #Tid#til#tillitsvalgtes#arbeid#...#10# 2.#Utstyr#til#de#tillitsvalgte#...#11# 3.#Adgang#til#bedriften#og#avdelinger#...#11# 4.#Møter#i#arbeidstiden#...#11# 5<7Godtgjørelsetiltillitsvalgte <8Tjenestefrifortillitsvalgte <9Kravomattillitsvalgtellerrepresentantforarbeidsgiverskalfratre <10Brukavadvarselmottillitsvalgte <11Oppsigelsemvavtillitsvalgte #Oppsigelse#og#avskjed#av#tillitsvalgte#...#13# 2.#De#tillitsvalgtes#stilling#ved#innskrenkninger,#omorganiseringer#og#permitteringer.#...#13# 5<12(GjelderkunLO/NHO)...13 Kapittel6Vernearbeidogbedriftshelsetjeneste <1Verneombud <2Arbeidsmiljøutvalg

3 6<3Bedriftshelsetjeneste...14 Kapittel7Permittering <1Vilkåreneforpermittering <2Plikttilåkonferereførvarselgis <3Varselompermittering <4Varsletsformoginnhold <5Betingetvarsel <6Oppsigelseunderpermittering <7Spesiellebestemmelser...16 Kapittel8Individuelleforhold <1Ansettelsemv <2Ansiennitetvedoppsigelsep.g.a.innskrenkning <3Virkningavmanglendeinformasjon...17 Kapittel9Informasjon,samarbeidogmedbestemmelse <1Målsetting <2Organiseringoggjennomføring <3Drøftelserombedriftensordinæredrift <4Drøftelservedrørendeomleggingavdriften <5Drøftelseromselskapsrettsligeforhold <6Nærmereomdrøftelseoginformasjon #Ledelsen#plikt#til#å#la#tillitsvalgte#fremme#synspunkter#før#beslutning#tas#...#19# 2.#Plikt#til#å#informere#tillitsvalgte#om#årsaker#til#og#virkninger#av#ledelsens#disposisjoner#...#19# 9<7Innsyniregnskaperogøkonomiskeforhold <8Eksternerådgivere <9Forhåndsinformasjontiltillitsvalgte <10Eierskifteiaksjeselskap <11Personellregistreogkontrolltiltak #Personellregistre#...#20# 2.#Kontrolltiltak#...#20# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#21# 9<12Drøftelserinnenkonsernm.v <13Kontaktmøtemellomtillitsvalgteogstyret <14Bruddpåregleneominformasjonogdrøftelser <15Ansettelsem.v...22 A.#Ansettelser#som#foretas#av#utgiver#eller#av#det#organ#utgiver#bemyndiger#...#22# B.#Ansettelser#som#redaktøren#foretar#...#23# 3

4 C.#Utlysning#av#ledige#stillinger#...#23# Kapittel10Bestemmelservedrørendeindividuelleansettelsesforhold <1Retttilånekteåarbeidesammenmedpersonersomharvistutilbørligopptreden <2Drøftelserførforoppsigelseelleravskjed <3Tiltakforyrkeshemmede <4Fortrinnsretttilnystilling <5Tjenestefrihetforivaretakelseavoffentligeverv <6Tjenestefriforarbeidstakere <7Sluttattest...24 ( 10<8,10<9og10<10gjelderbareLO/NHO.) <11Permisjonforutdanning...25 Kapittel11Månedligutlønning,lønnoverbankogtrekkavfagforeningskontingent <1Månedligutlønning <2Utlønningoverbank <3Trekkavfagforeningskontingent...26 TilleggsavtaleI:Rammeavtaleomlikestilling...27 I.Formål...27 II.Partenesansvar...27 III.Organiseringenavarbeidet...28 IV.Forhandlingsrettogforhandlingsplikt...28 Tilleggsavtale2:Konsernbestemmelser...28 Hvaforståsmedkonsernm.v...28 Konsernutvalg...29 Konserntillitsvalgt...29 Tillitsvalgtesgodtgjørelse...30 Europeiskesamarbeidsutvalg...30 Bærekraftigarbeidsliv

5 Innledning- DetansvarsomfølgeravGrunnlovenogStraffeloven,ogsomerutdypetiRedaktørplakaten,sikrer norskpressesuavhengighet,denjournalistiskeintegritet,mediebedriftensgrunnsynogallmenhetens interesser.norskeredaksjonermåderforledespågrunnlagavforutsetningenomredaktørensansvar forproduktet.innendettemønsterbørredaksjonenorganiseresslikatdetblirgodkommunikasjon mellomredaksjonspersonaletogredaksjonsledelsen. Samarbeidetiredaksjonenmåbyggepåfølgendeforutsetninger: Atmediebedriftensformåloggrunnsynaksepteres,atredaktøransvaretogdenjournalistiske integritetrespekteresogatogsådetillitsvalgteharetmedansvarforbedriftenstarv.idet journalistiskearbeidetskalvær<varsomplakatenogtekstreklameplakatenetterleves. Parteneerenigeomatbedriftenogdeansattegjennomsamarbeidleggerforholdenetilrettefor bedriftensfortsatteutvikling,forjournalistiskeffektivitetogkvalitet,ogfortryggeogtrivelige arbeidsplasser. Parteneidenneavtaleerenigeomatbedriftenskaldrivesetteranerkjente,sunneøkonomiske prinsipper,idetdeterkjennesogaksepteresatmediehusetnettavisensformålogsåerkommersielt. Parteneervidereenigeomatbedriftenskaldrivesioverensstemmelsemedanerkjente demokratiskeprinsipperisamfunnet. Bestemmelseneidenneavtalenskalikkeberørebedriftensformål,grunnsynellerpolitiskplattform. Formåletmeddenneavtaleeråutvikleetgodtogtillitsfulltsamarbeidmellommedarbeiderneog utgiver/ledelsen. Avtalenerinngåttierkjennelseavatgjensidigtillitogsamarbeiderenforutsetningfortrivselpå arbeidsplassenogdermedforeffektivitetogfremgang. Deterenforutsetningatdesomdeltaribeslutningsprosessenpådeforskjelligenivåeribedriften, haransvarikkebareoverforutgiverogkolleger,menogsåoverforbedriftensomhelhet. Merknad(1:( Hvordetopprettesbedrifts<,avdelings<ellerbedrifts</arbeidsmiljøutvalg,skalderedaksjonelle medarbeideresikresrepresentasjonpålinjemedandretilsatte. Merknad(2:( Parteneerenigeomatredaksjonsledelsenskaldeltanårredaksjonellespørsmåldrøftesmellom tillitsvalgteogbedrift/konsern. Kapittel-1-Partsforhold,-virkeområde-og-varighet- -1:1-Partsforhold- HovedavtalengjeldermellomMediehusetNettavisenASogNorskJournalistlag(NJ). -1:2-Virkeområde- Virkeområdetforhovedavtalenvedrørendesamarbeidoginformasjonerdetsammesomfor overenskomstenmellommediehusetnettavisenasognorskjournalistlag,jfr.overenskomstens 1. 5

6 -1:3-Varighet- Denneavtale,somtrerikraft1.juli2015,gjeldertil31.desember2018ogvidere2åravgangenhvis ikkeenavparteneskriftligsierdenoppmed2<to<månedersvarsel. -1:4-Hovedavtale- Medbegrepethovedavtaleforståsdennetariffavtalesdel2,vedrørendesamarbeidoginformasjon. Kapittel-2-Organisasjonsretten,-fredsplikt,-forhandlingsrett-og-søksmål- -2:1-Organisasjonsretten- MediehusetNettavisenASogNorskJournalistlaganerkjennergjensidigarbeidsgivernesog arbeidstakernesfrieforeningsrett. -2:2-Fredsplikt- Hvordetertariffavtale,måarbeidsstansellerannenarbeidskampikkefinnested. Oppstårdettvistomforståelsenaventariffavtaleellerkravsombyggerpåentariffavtale,blirsaken åavgjøreavarbeidsretten,hvisparteneikkeblirenigeetterreglenei 2<3. -2:3-Forhandlinger- 1.TvistermellomMediehusetNettavisenASogdensarbeidstakereskalsøkesløstvedforhandling mellombedriftenogtillitsvalgte. Fraforhandlingeneskaldetsettesoppenprotokoll.Partenessynskalfremgåavprotokollensomskal undertegnesavbeggeparter. 2.Blirmanikkeenigevedforhandlingeretterpunkt1kanNJsentralttreinnogfortsette forhandlingene. 3.Forhandlingsmøteskalholdessenest8dageretteratenavparteneharfremsattskriftligkravom det. -2:4-Søksmål- TvistomforståelsenavdenneHovedavtalekaninnbringesforArbeidsretten.Søksmålsrettetter avtalenharbaremediehusetnettavisenasognj. - 6

7 Kapittel-3-Konflikter- -3:1-Kollektive-oppsigelser- 1.MediehusetNettavisenASogNJvilvedtariffrevisjoneneellervedvarselomarbeidsstansetter arbeidstvistlovengodtasomgyldigplassoppsigelseforarbeidstakerneetvarselutveksletmellom beggepartene.beggeparterforpliktersegtilågidisseopplysningermedminst14dagersvarsel. PlassoppsigelsenskaliformoginnholdværeisamsvarmedArbeidstvistlovens Varselomplassfratredelse(plassoppsigelsensendeligeomfang)skalgismedminst4dagersfrist, ogsenestiforbindelsemedkravomavslutningavmeklingetterarbeidstvistlovens 25. Varselomutvidelseavkonfliktenskallikeledeshveravpartenegimedminst4dagersfrist. -3:2-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:3-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:4-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:5-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:6-Sympatiaksjoner- 1.Bestemmelseneomfredspliktitariffavtaleneinnskrenkerikkebedriftensellerarbeidstakernesrett tilådeltaienarbeidsstanssomblirsattiverktilstøtteforannenlovligkonflikt,nårsamtykkeergitt avmediehusetnettavisenasellernj. 2.Varsletforarbeidsstansskalværesombestemti 3< :7-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:8-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:9-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:10-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:11-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:12-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:13-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:14-Politiske-demonstrasjonsaksjoner- Parteneanerkjennergjensidigrettentilåiverksettepolitiskedemonstrasjonsaksjoner.Deteren forutsetningatformåletmedaksjonenikkeeråfremtvingeforandringeridetariffmessigordnede forhold. Politiskedemonstrasjonsaksjonerskalforhåndsvarsles.Densomoppfordrertilaksjonenskalsåtidlig somomstendighetenetillatervarsletariffmotparten,ogdessutensørgeforvarslingavaktuelle tillitsvalgteogbedrifter.varsletskalangitidspunktetforaksjonen,densbakgrunnogforventede 7

8 varighet.siktemåletmedforhåndsvarseletogeventuelletterfølgendedrøftingerågiberørteparter tidoganledningtilåinnrettesegslikataksjonenikkegriperinnivirksomhetenesordinæredrifti størregradennnødvendig. Bestemmelseneover,tarikkesiktepååendrerettstilstandenskaptgjennomArbeidsrettenspraksis ompolitiskedemonstrasjonsaksjoner. Merknad(fra(Mediehuset(Nettavisen(AS(til( (396(og(3914:( Pressenssamfunnsrolleogmedienesansvarforegenintegritet<slikdetbl.a.ernedfeltiVær Varsom<plakaten<tilsieratmediebedrifter,redaksjonerogenkeltjournalisterviserstorvarsomhet mhttilågiuttrykkforstillingstagenellerdeltaaktivtislikekonflikterellerstridsspørsmål. IdetMediehusetNettavisenASnødvendigvismåtaredaksjonell/journalistiskstillingtilog gjennomføredekningavslikeproblemstillingervilsympati<ellerdemonstrasjonsaksjonermedføre alvorligebelastningerpåmediehusetnettavisensalminneligetroverdighet,redaksjonelleomdømme ogintegritet. Kapittel-4-Særavtaler- (GjelderbareNJ<NHO/MBL)Seoverenskomstens 4. Kapittel-5-Bestemmelser-om-tillitsvalgte-og-bedriftens-representanter- -5:1-Målsetting-og-opptreden- Deteravavgjørendebetydningatsamarbeidetmellombedriftensrepresentanterogdetillitsvalgte foregårirasjonelleogbetryggendeformer,ogattillitsvalgtesettesistandtilåivaretasineoppgaver etterhovedavtalenogarbeidsmiljøloven.engjensidigkorrektogtillitsfullopptredenmellom bedriftensrepresentanterogdetillitsvalgteerenavgjørendeforutsetningforsamarbeidet mellompartenepåbedriften. Detillitsvalgteogbedriftensrepresentanterharplikttilågjøresittbesteforåopprettholdeetrolig oggodtsamarbeidsforhold.deskalpåseatdepliktersompåhvilerparteneettertariffavtale, arbeidsreglementogarbeidsmiljølovblirfulgt,medmindredisseoppgaverspesieltertillagtandre organer. Såvelarbeidstakernesombedriftensrepresentanterbørværepersonersomharbestmulig forutsetningerforbehandlingavsamarbeidsspørsmål. Partenevilgjennomopplysnings<ogkursvirksomhetsøkeådyktiggjørepartenesrepresentanterfor deoppgaversompåhvilerdemetterhovedavtalen. Deteruforenligmedarbeidsgiversogdetillitsvalgtesplikteråtilskyndeellermedvirketilulovlig konflikt.detillitsvalgteharhellerikkeanledningtilånedleggesineverviforbindelsemedslik konflikt. Detillitsvalgtemåtatilbørlighensyntilatproduksjonenskallideminstmuligskadeogat spesialmaskinerikkeblirstoppetisinregulæredrift. 8

9 -5:2-Innledende-bestemmelser- 1.-Rett-og-plikt-til-å-velge-tillitsvalgte- Hvisbedriftenellerarbeidstakernekreverdet,skaldetvelgestillitsvalgtefordeorganiserte arbeidstakere. 2.-Arbeidstakernes-representanter- -de-tillitsvalgte- Detillitsvalgtegodkjennessomrepresentanterogtalspersonerfordeorganisertearbeidstakere. Detillitsvalgteharretttilåforpliktearbeidstakerneispørsmålsomangårhelearbeidsstokkeneller grupperavarbeidstakere,nårtariffavtaleikkeertilhinderfordette.detforutsettesatde tillitsvalgte,hvisdeanserdetnødvendig,leggersakenfremforsinearbeidskameraterførdetar standpunkttilspørsmålet.bedriftenskalhasvarutenugrunnetopphold. Detillitsvalgteharretttilåtasegavogsøkeordnetiminnelighetklagemålsomdeenkelte arbeidstakereharoverforbedriften,ellersombedriftenharoverfordeenkeltearbeidstakere. Nårdetillitsvalgteharnoeåfremføre,skaldehenvendesegdirektetilarbeidsgiverenellerdennes representantpåarbeidsstedet. 3.-Arbeidsgivers-representant- Arbeidsgiverskaldaglighaenansvarligrepresentanttilstedesomdetillitsvalgtekanhenvendeseg til. Arbeidsgiverenskalgiarbeidsutvalgetskriftligmeldingomnavnetpårepresentantenogdennes stedfortreder. Kanrepresentantenikketastillingumiddelbarttilhenvendelsen,menvilforetanærmere undersøkelser,skaldetgissvarutenugrunnetopphold. 4.-Forhandlinger-mellom-de-tillitsvalgte-og-arbeidsgivers-representanter- Bedriftensogarbeidstakernesrepresentanterskalhafullmakttilåførereelleforhandlinger. Vedforhandlingerkanarbeidsgivermøteselvellervedstedfortrederforbedriftsledelsen. Arbeidsgiverenellerdennesstedfortrederkantilkalleandrefrabedriftsledelsen. Detillitsvalgtekantilkallerepresentanterfradeberørtearbeidstakere,ogkonserntillitsvalgteisaker avkonsernmessigkarakter. -5:3-Valg-av-tillitsvalgte- 1.-Hvilke-arbeidstakere-som-kan-velges-som-tillitsvalgt- Tillitsvalgteskalvelgesblantanerkjentedyktigearbeidstakeremederfaringoginnsiktibedriftens arbeidsforhold.deskalsåvidtmulighaarbeidetibedriftenelleriselskapetsomhelhetdetosisteår. Protokolltilførsel:( Arbeidstakeresomersagtopp,kanikkevelges.Dettegjelderikkegjenvalg. 9

10 2.-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- 3.-Antall-tillitsvalgte-som-velges- IMediehusetNettavisenASkandetvelgesinntil4tillitsvalgtesamtinntil2vararepresentanter.NJ< klubbenslederskalværeenavdisse. Partenekanmedvektpåstrukturogorganisasjonsform,treffeskriftligavtaleometstørreeller mindreantalltillitsvalgteenndetsomfølgeravførsteledd. 4.-Valgperioden- Valgetgjelderforettår.Leder,nestlederogsekretærkanvelgesfor2år.Vedledersfraværfungerer nestelederelleridennesfraværsekretær. Hvisentillitsvalgtsluttervedbedriften,opphørervedkommendeivervet. 5.-Melding-om-valg- Bedriftenskalinnen8dagerhaskriftligmeldingmednavnpådevalgtemedangivelseavhvemsom erleder,nestlederogsekretær. Enarbeidstakerkanikkekrevesanerkjentsomtillitsvalgtførslikmeldingergitt.Inntilbedriftenhar mottattmeldingomnyvalg,fungererdetidligerevalgte. 1.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- -5:4-Organisering-av-de-tillitsvalgte- 2.-Valg-av-tillitsvalgte-til-spesielle-oppgaver- Blantdetillitsvalgtekanenkeltevelgestilspesielleoppgaver,f.eks.kompetansetillitsvalgt, sosialtillitsvalgt,ungdomstillitsvalgtoglikestillingstillitsvalgt.detteskalikkemedføreatantall tillitsvalgteøkes.dersomdetvelgessærskiltsosialtillitsvalgt,skaldennebistådeansatteisakerav sosialkaraktersomhartilknytningtilforholdpåbedriften.føropplæringstiltaksettesigang,skal studietillitsvalgtetasmedpåråd. 3.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- 4.-Konsernutvalg- Ikonsernerskaldetetablereskonsernutvalgihtregleneiavtalenskap.XVI. 5.-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:5-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:6-De-tillitsvalgtes-arbeidsforhold- 1.-Tid-til-tillitsvalgtes-arbeid- Hovedorganisasjoneneerenigeomatdetillitsvalgteskalfånødvendigtidtilåutføresineoppgaveri henholdtilhovedavtalen. Dersomenavparteneønskerdet,skaldetføreslokaleforhandlingeromenavtaleomtidsom tillitsvalgtetrengerforåutførearbeidinnenforordinærarbeidstid.samlettidavpassesetter arbeidetsomfang.dersomparteneikkeblirenige,behandlestvistenetter 2<3. 10

11 Hvasomernødvendigtidforutføringavarbeidfortillitsvalgtvilvarierefrabedrifttilbedrift.Detkan væreenløsningåinngåavtaleomentidsramme.storebedrifterharofteinngåttavtaleomen tidsramme.ogsåismåogmellomstorebedrifterkandetværehensiktsmessigåinngåenslikavtale. 2.-Utstyr-til-de-tillitsvalgte- Detopptaslokaledrøftelseromdetskalstillesnødvendigutstyrtarbeidsromtildisposisjon.Sålangt deterpraktiskmuligogetternærmereavtalegisdetadgangtiltilsvarendekontortekniskutstyrsom benyttesibedriften.drøftelseneskaltahensyntilbedriftensstørrelse,struktur,driftsform,tekniske karakter,informasjons<ogkommunikasjonsteknologiskutrustning,tariffavtalenslønnsformeller lignende. Tillitsvalgteskaliallefallharetttillåsbartskapogadgangtiltelefon,videreadgangtiltelefaksetter nærmereavtalenårbedriftenhardette. MediehusetNettavisenASvil,omdetkreves,irimeligomfangstilleplass,telefonogportotil rådighetfordetillitsvalgte.parteneeridenneforbindelseenigeomatklubbleder,dersom vedkommendemenerdeterbehovfordet,skalhabærbarpcogbredbåndtilknytningbetaltav MediehusetNettavisenAS. MediehusetNettavisenASdekkerhjemme<PC,mobil<oghjemmetelefonforklubblederetter regning,dersomklubblederikkehardetteisittordinæreansettelsesforhold. Merknad:( MediehusetNettavisenASakseptererådekkereisekostnaderfortillitsvalgteetterregningmedkr ,<iåret. 3.-Adgang-til-bedriften-og-avdelinger-- NårtillitsvalgteiNJ,samtledereideresunderavdelingerønskeradgangtilbedriftenforåivareta tariffmessigegjøremål,skaldetgisadgangetteråhameldtfratilbedriftsledelsen.detteendrerikke bestemmelseni 2<3nr.3. Konserntillitsvalgteskalhauhindretadgangtilbedriftersominngårikonsernetforåivaretasine oppgaver. 4.-Møter-i-arbeidstiden- Utvalgsmøter( Utvalgetavtillitsvalgtekaniforståelsemedbedriftsledelsenholdemøteriarbeidstidenutentrekki lønn. Vedplaneromfisjoner,fusjonerogstørreomorganiseringerkandetillitsvalgtevedberørtebedrifter iforståelsemedbedriftsledelsenholdefellesmøterutentrekkilønn. Medlemsmøter( Medlemsmøterforvalgavtillitsvalgteogavstemningovertarifforslagkanholdesiarbeidstidenuten trekkilønn,såfremtdetteikkemedførervesentligedriftsmessigeulemper. Nårutvalgetavtillitsvalgteiforståelsemedbedriftsledelseneravdenoppfatningatavgjørelsei sakermåfattesomgåendeelleratsakeravsærligviktighetskalbehandles,kandetholdes medlemsmøteriarbeidstidenutentrekkilønn. 11

12 Dersomvirksomhetensdriftstidstrekkersegutover8timer,kanmedlemsmøteiforståelsemed bedriftsledelsenholdesiarbeidstidenutentrekkilønn. Dersomikkesakenkreveromgåendeavgjørelse,skalbedriftengisminst8dagersvarsel. -5:7-Godtgjørelse-til-tillitsvalgte- Nårlokaltavtaltforhandlingsmøteetter 2<3avholdesidenenkeltetillitsvalgtesordinære arbeidstid,godtgjørestaptarbeidsfortjeneste. Medgåtttidtiltillitsvalgtesarbeidetter 5<6nr.1betalestilsvarende.Detsammegjeldermøter etterkap.9,møteribedriftsutvalg,avdelingsutvalgogarbeidsmiljøutvalg,vedbedriftskonferanserog samarbeidsutvalgetterdelb,ognårdeternødvendigågibedriftsutvalgetslederog/ellersekretær friforåutføresineoppgaver. Tidsomverneombudanvendertilvernearbeidbetalespåsammemåte.Partenepåbedrifteneller detenkelteoverenskomstområdekanavtaleenannenberegningsmåteforgodtgjørelsen.overtid skalbetalessomfastsattiarbeidsmiljøloven 6<5nr.3. -5:8-Tjenestefri-for-tillitsvalgte- TillitsvalgtepåbedriftenogansattmedtillitsverviNJskalikkenektestjenestefrihetutentvingende grunnnårdeblirinnkalttilforhandlingerogmøterisinorganisasjon. Tilsvarenderetttilpermisjongjelderforskoleringavinntilenukesvarighetavansattes representanteribedriftensstyrendeorganer.denvalgterepresentantenskalhadekkettapt arbeidsfortjenesteiforbindelsemedkursgodkjentavbedriften. Arbeidstakeresomskalutdannestiltillitsvervinnenfagorganisasjonenskalogsåirimeligutstrekning gistjenestefrihetnårdeskaldeltaifagkursellerfagligopplysningsvirksomhet. Forespørsleromtjenestefrihetskalrettestilbedriftsledelsensåtidligsommulig. -5:9-Krav-om-at-tillitsvalgt-eller-representant-for-arbeidsgiver-skal-fratre- HvisentillitsvalgtgjørsegskyldigigrovtbruddpåsineplikteretterHovedavtalen,kanMediehuset NettavisenoverforNJkreveatvedkommendefratrersomtillitsvalgt.Taskravettilfølgehar arbeidstakerneplikttilstraksåvelgenytillitsvalgt. HvisarbeidsgiversrepresentantgjørsegskyldigigrovtbruddpåHovedavtalen,kanNJkreveat vedkommendeskalfratresomrepresentantoverforarbeidstakerne.taskravettilfølgehar arbeidsgiverplikttilstraksåutpekeennyrepresentant. VeduenighetomfratredenavgjørestvistenavArbeidsretten.Detbetraktessomgrovtbruddpå Hovedavtalenåtilskyndeellermedvirketilulovligkonflikt. Tillitsvalgtellerarbeidsgiverrepresentantsommåfratrekanikkevelgesellerutpekesførdetergått2 år. 12

13 -5:10-Bruk-av-advarsel-mot-tillitsvalgte- Tillitsvalgteskalikkemeddelesskriftligadvarselbegrunnetiutøvelsenavtillitsvervetutensaklig grunn. -5:11-Oppsigelse-mv-av-tillitsvalgte- 1.-Oppsigelse-og-avskjed-av-tillitsvalgte- Oppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtekanikkeskjeutensakliggrunn.Itilleggtilansiennitetogandre grunnerdeterrimeligåtahensyntil,skaldetleggesvektpådenspesiellestillingdetillitsvalgtehari bedriften. Vedindividuelloppsigelseavtillitsvalgtskaldetgis3månedersfristhvisikkearbeidsmiljøloveller arbeidsavtalegirretttillengrefrist.dennespesiellefristgjelderikkehvisoppsigelsenskyldesden tillitsvalgtesegetforhold. Bestemmelseneiarbeidsmiljølovenskap.15<17fårtilsvarendeanvendelse,dogslikathvisNJgjør gjeldendeatoppsigelsenerusaklig,skalfratredenikkefinnestedførarbeidsrettensdomforeligger. Stevningmåisåfallværeuttattsenest8ukeretteratoppsigelsenermottatt. Hvisvirksomhetennedleggeserdetviktigatberørtearbeidstakerebeholderentillitsvalgtsålenge sommulig.detsammegjeldernårenkonkursrammetbedriftdrivesvidereavbostyretmedsiktepå avvikling. Føroppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtforetasskalspørsmåletdrøftesmeddeandretillitsvalgte, hvisikkevedkommendemotsettersegdet,ellerdettevilvirkekrenkendeoverforandre. 2.-De-tillitsvalgtes-stilling-ved-innskrenkninger,-omorganiseringer-og-permitteringer.- Vedinnskrenkninger,omorganiseringerogpermitteringerskaldettashensyntildetillitsvalgtes spesiellestilling. Ovennevntebestemmelsergjeldertilsvarendeforverneombud,medlemmeravarbeidsmiljøutvalg, styre<ogbedriftsforsamling. -5:12-(Gjelder-kun-LO/NHO)- Kapittel-6-Vernearbeid-og-bedriftshelsetjeneste- -6:1-Verneombud- Verneombudetharuhindretadgangtilsittverneområde.Måvedkommendeforlatearbeidsplassen, skaldennærmesteoverordnedeunderrettespåforhåndellersnarestmulig. 13

14 -6:2-Arbeidsmiljøutvalg- Hvordeteropprettetarbeidsmiljøutvalg,kanbedriftsledelseninnenforenfastsattbudsjettrammegi utvalgetfullmakttilåiverksettevernetiltaksomutvalgetsmedlemmererenigeom.dettebegrenser ikkeutvalgetsbeslutningsmyndighetetterloven. -6:3-Bedriftshelsetjeneste- Parteneunderstrekerviktighetenavdetforebyggendearbeidmedarbeidsmiljøoghelseibedriftene. Bedriftenskalnårdenerpliktigtilåhaverne<oghelsepersonale(VHP)etterarbeidsmiljøloven,laseg biståavsliktpersonale.dersometslikttilbudikkefinnes,skalbedriftenogtillitsvalgteifellesskap arbeideaktivtmedandrebedrifterforåsøkeopprettetordningersomtilfredsstiller arbeidsmiljølovensforskrifteromverne<oghelsepersonale. Verne<oghelsepersonaletsaktiviteterskalfremgåavbedriftensdokumentasjonihenholdtilForskrift omsystematiskhelse<,miljø<ogsikkerhetsarbeidivirksomheter(internkontrollforskriften). Kapittel-7-Permittering- -7:1-Vilkårene-for-permittering- 1.Permitteringkanforetasnårsakliggrunngjørdetnødvendigforbedriften. 2.Permitteringihenholdtilnr.1kanikkefinnestedutover6månedermedmindreparteneerenige omatdetfortsattforeliggersakliggrunn. 3.Vedpermitteringkanansiennitetenfravikesnårdetforeliggersakliggrunn.Dennebestemmelsen erikketilhinderforbrukavrullerendepermittering. 4.Vedvurderingavhvemsomskalpermitteres,skaldetleggesvektpådespesielleoppgaverde tillitsvalgteharibedriften. -7:2-Plikt-til-å-konferere-før-varsel-gis- Førvarselgisskaldetkonfereresmedtillitsvalgteisamsvarmedkap.9.Førlengrepermittering iverksettes,børbedriftensometalternativvurdereyrkesfagligkompetansehevendetiltaketter bedriftensbehovogsomkanstyrkebedriftenskonkurransesituasjon.frakonferansensettesopp protokollsomundertegnesavpartene. Varslingsfristeni 7<3nr.1ognr.2løperførstetteratkonferansenerholdt.Kravom forhandlingsmøtefordiansiennitetenerfraveketellerfordibedriftenvedgjeninntakelsefølgerandre reglerennvediverksettelsen,medførerikkeatpermitteringellergjeninntakelseutsettes. -7:3-Varsel-om-permittering- 1.Permitteringgismed14dagersvarsel. 14

15 2.Vedpermitteringpågrunnavslikeuforutsettehendingersomnevntiarbeidsmiljølovens 15<3nr 10ervarslet2dager,vedbrann14dager. 3.Varseletløperfraarbeidstidenssluttdendagendetgis. 4.Fristenegjelderikkenårkonfliktiannenbedriftellertariffstridigkonfliktiegenbedrifteller ulegitimertfraværførertilatarbeidstakereikkekansysselsettespårasjonellmåte.bedriftenplikter dogågidetvarselsomermulig. 5.Fristenegjelderikkehvistariffavtalegiradgangtilkorterevarsel. 6.Hvisbedriftenpermittererutenåoverholdevarselfristenskalarbeidstakernebetalesvanlig fortjenestetilfristensutløp.vedpermitteringersomnevntinr.2betalesordinærlønn. 7.Dersomenpermitteringsperiodeavbrytes,ogarbeidstakerinntasiarbeidimerenn4uker,skalny permitteringsperiodeansessomnypermitteringirelasjontilbestemmelseneomvilkår,drøftelser, varslerm.v.dettegjelderikkeinntaksomskyldesvikariatforandrearbeidstakerenmedlovligfravær. Isliketilfellerskaldetdoggisvarseltilarbeidstakersåtidligsommulig,ogsenesttredagerfør arbeidsperiodensutløp. Merknad:( Partenevisertilprotokollav9.juni2009mellomNJogNHOogerenigeomfølgende:Sålengedet ytesdagpengerdirekteetterenarbeidsperiodepåinntil6ukerisammenhengien permitteringsperiode,erparteneenigeomatlengdenavarbeidsperiodensomkanbenyttesutenat fortsattpermitteringskalregnessomnypermittering,endresfra4til6uker. -7:4-Varslets-form-og-innhold- 1.Varsletgisskriftligtildenenkeltearbeidstakermedmindredelokaleparteneblirenigeomannet. 2.Vedbetingetpermitteringetter 7<5kanvarsletgisvedoppslagibedriften.Ansattesomer midlertidigfraværendevarslespåhensiktsmessigmåte. 3.Varsletskalangipermitteringenssannsynligelengde.Erdetikkemulig,skalfortsattpermittering drøftesmeddetillitsvalgtesenestinnen1månedogderetterhvermånedhvismanikkeblirenige omnoeannet.detskalherunderfortløpendevurderesomvilkåreneforpermitteringertilstedeeller omdetmågjennomføresoppsigelser. 4.Arbeidstakeresomblirpermittertskalfåskriftligbevisfraarbeidsgiver.Bevisetskalangigrunntil permitteringenogpermitteringenssannsynligelengde. 5.Dersomdetergittubetingetskriftligvarselsomoppfyllerovennevntekravtilinnholdgjelderdette ogsåsompermitteringsbevis. -7:5-Betinget-varsel- Vedkonfliktiegenbedriftskalvarseletsålangtråderangihvilkearbeidstakeresomeventueltvilbli permittert,ogdenenkelteskalfåbestemtunderretningsålangtidforutsommulig. 15

16 -7:6-Oppsigelse-under-permittering- Permittertearbeidstakereerfortsattknyttettilbedriftenmedrettogplikttilåbegynneigjenså lengedeikkeerformeltoppsagt. Bringesarbeidsforholdettilopphøripermitteringstiden,plikterarbeidstakerneåutførearbeidi oppsigelsestidenmedmindreennyarbeidsavtaleertilhinderfordet.fallerarbeidspliktenavdenne grunnbort,bortfallerbetalingforoppsigelsestiden. Dersomarbeidstakeresomerpermittertutover3månederoginntilvidere,sieroppforågåoveri annetarbeid,kanvedkommendefratreutenoppsigelsesfrist. Arbeidstakersomikkeersagtoppogsomikkeblirgjeninntattvedpermitteringstidensutløp,harrett tillønnioppsigelsestiden. -7:7-Spesielle-bestemmelser- 1.(GjelderbareLO/NHO.) 2.Nårarbeidstakererpermittertløperpliktentilsyketrygdsålengedenbeståretterloven,menbare sålengearbeidstakerenikkeeriannetarbeid. 3.(GjelderbareLO/NHO.) Kapittel-8-Individuelle-forhold- -8:1-Ansettelse-mv.- Bedriftenskalsnarestmulig,ogsenestvedtiltredelse,orienterelederiredaksjonsklubbenogde tillitsvalgteivedkommendeavdelingomnyansettelserherunderlederesomharbetydningfor avdelingensvirksomhetogginyansattebeskjedomhvemsomertillitsvalgt.nyansatteskalsnarest muligpresenteresforledereniredaksjonsklubbenogfordegruppetillitsvalgte. Påstørrearbeidsplasserskalnyansattemedpassendemellomrominnkallestilintroduksjonsmøte hvorledelsenogtillitsvalgteorientererombedriftenogarbeidslivetsorganisasjoner.møtebørikke holdesforlengeetteransettelsen.påmindrearbeidsplasserskalledelsenogtillitsvalgtesamarbeide omågislikorientering. Påanmodningskaldetillitsvalgtehvertkvartalfåutlevertenlisteoveransatteinnendetaktuelle overenskomstområdepåbedriften.listenskalinneholdenavn,arbeidsstedogansettelsestidspunkt. -8:2-Ansiennitet-ved-oppsigelse-p.g.a.-innskrenkning- Vedoppsigelsepågrunnavinnskrenkning/omleggingkanansiennitetenfravikesnårdetforeligger sakliggrunn. Hvisbedrifteniforbindelsemedinnskrenkningeriarbeidsstyrkenfinnergrunntilåfravike ansiennitetenogdetillitsvalgteeravdenoppfatningatdetteikkeersakligbegrunnet,kan spørsmåletbringesinntilforhandlingermellomorganisasjonene.hvisdetillitsvalgteinnen3dager 16

17 etterkonferansengirbedriftenbeskjedomatdeønskerslikeforhandlinger,utstårdeomtvistede oppsigelserinntildetharværtforhandletmellompartenesentralt. Protokolltilførsel:( Tekstendringeneinnebærerikkeendringigjeldenderettspraksis. Protokolltilførsel:( Allesomhartiltrådtfør ansesåhasammeansiennitet. -8:3-Virkning-av-manglende-informasjon- Erinformasjonspliktenetter 9<3til9<8ikkeoppfyltiforholdtilhvasomerrelevantfor oppsigelsen,hararbeidstakersomsiesoppretttil6månedersvanligfortjenestefraogmeddendag detillitsvalgtebleinformertomoppsigelsenselvomfratredenskjerpåettidligeretidspunkt. Kapittel-9-Informasjon,-samarbeid-og-medbestemmelse- -9:1-Målsetting- NorskJournalistlagogMediehusetNettavisenASerenigeomnødvendighetenavatdetleggestil retteforetgodtogtillitsfulltforholdmellomarbeidstakerne,derestillitsvalgteogledelseni enkeltselskaperogikonsern. Deansatteogderestillitsvalgteskalhareellmedinnflytelseoggjennomsamarbeid,informasjonog drøftelsebidratiløktverdiskapingogproduktivitetogdervedtildeøkonomiskeforutsetningerfor bedriftensfortsatteutviklingogtryggeoggodearbeidsplasser. Deterviktigåfremmeforståelseforoginnsiktibedriftensøkonomiogvirksomhetenspåvirkningpå detytremiljø. Ledelsen,deansatteogderestillitsvalgteplikteråtainitiativtilogaktivtmedvirketilsamarbeid.De tillitsvalgteskalgisinformasjonsåtidligsommuligslikatdekangisinesynspunkterførbeslutning treffes. MediehusetNettavisenASogNJvilpåsinside,gjennomuliketiltak,fellesoghverforseg,ytestøtte tildettearbeidet. Målsettingenidenneparagraferbindendenårdetgjeldersamarbeidpåbedriftenogskalogsåvære veiledendeforpartenevedorganiseringavsamarbeidet. Deterpartenesforutsetningatdrøftelsermedtillitsvalgteikkeskalomfatteutgivelsenesinnhold, stoffopplegg,stoffvurderingogredigering. -9:2-Organisering-og-gjennomføring- Samarbeidogmedvirkningmåtilpassesbedriftensart,størrelse,faktiskestyringsstrukturmv.Det forutsettesenutstraktdesentraliseringogdelegeringavbeslutningsmyndighetsamtinvolveringav tillitsvalgtetildenenkelteavdelingellerarbeidsgruppe. 17

18 Samarbeidogmedvirkningikonsernforegårslikdeterbeskreveti 9<12. Partenekaninngålokalavtaleommåtensamarbeidetorganiserespå.Drøftelseromslikespørsmål skalgjennomføresnårenavparteneberomdet.samarbeidetkanf.eks.foregåideorganersomer nevntidelb.slikavtalekanikkegripeinnidetillitsvalgtesrettigheteretterdela. Harbedriftenavdelingermedegenledelseogmyndighettilåtreffeavgjørelservedrørende avdelingen,får 9<3til9<8tilsvarendeanvendelsepåavdelingsnivå. Detforutsettesatdesomdeltaribeslutningsprosessenpådeforskjelligenivåeribedriftenhar ansvar,ikkebareoverforeiereellerarbeidskamerater,menogsåoverforbedriftensomhelhet. Vedetableringavarbeids<,prosjekt<ogstyringsgruppersomikkeerenfastdelav bedriftsorganisasjonen,skaldeberørteansattesikresreellinnflytelse.detillitsvalgteskalsikresreell innflytelsepågruppenssammensetningogmandat.detillitsvalgteutpekerselvdeansattes representanterblantdeberørteansatte. Representanterfordeforskjelligedeleravorganisasjonentasmediarbeidetmedåutvikle jobbinnhold,organisasjons<ogledelsesformer. ForMediehusetNettavisenASdetavstørstebetydningatpartenefinnerfremtilpraktiskeformerfor medbestemmelseogmedinnflytelseisamsvarmedintensjonerogbestemmelserikapittel9. Drøftelseromslikespørsmålskalgjennomføresnårenavparteneberomdet.Detbørinngåsavtaler omdettemellommediehusetnettavisenasogredaksjonsklubben. -9:3-Drøftelser-om-bedriftens-ordinære-drift- Ledelsenskaldrøftemeddetillitsvalgte: spørsmålsomvedrørerdenøkonomiskeogproduksjonsmessigestillingogutvikling forholdsomharumiddelbarsammenhengmedarbeidsplassenogdendagligedrift dealminneligelønnsogarbeidsforholdvedbedriften. Drøftelserskalholdessåtidligsommuligogminstengangimåneden,hvisdetikkeerenighetom noeannet,ogforøvrignårdetillitsvalgteberomdet. Protokolltilførsel:( Om(innleie(av(arbeidskraft(m.v.( Parteneunderstrekerbetydningenavatinnleieavarbeidskraft,utsettingavarbeidog entrepriseliknendeordningerpraktiseresinnenforrammenavgjeldendelovogavtaleverk.behovfor praktiskereguleringeranbefalesløstgjennomoverenskomsten. Protokolltilførsel:( Parteneunderstrekerbetydningenavatbrukavmidlertidigeansettelserogfrilanserepraktiseres innenforrammenavgjeldendelov<ogavtaleverk. 18

19 -9:4-Drøftelser-vedrørende-omlegging-av-driften- Ledelsenskalsåtidligsommuligdrøftemeddetillitsvalgte omleggingeravviktighetforarbeidstakerneogderesarbeidsforhold,herunderviktige endringerproduksjonsoppleggogmetoder sysselsettingsspørsmål,herunderplaneromutvidelseroginnskrenkninger. -9:5-Drøftelser-om-selskapsrettslige-forhold- Ledelsenskalsåtidligsommuligdrøftemeddetillitsvalgte: fusjon,fisjon,salg,helellerdelvisnedleggelseellerrettsligomorganiseringavvirksomheten. Ledelsenskalsørgeformøtemellomdetillitsvalgteogdenyeeiereomoverdragelseogom tariffavtalenfortsattskalgjelde. Vurdererledelsenånedleggevirksomheten,skalmuligvideredrift,herunderomdeansattevil overtavirksomhetendrøftesmeddetillitsvalgte. -9:6-Nærmere-om-drøftelse-og-informasjon- 1.-Ledelsen-plikt-til-å-la-tillitsvalgte-fremme-synspunkter-før-beslutning-tas- Førledelsentrefferbeslutningerisakersomangårarbeidstakernessysselsettingogarbeidsforhold skaldettedrøftesmeddetillitsvalgte. Idetilfellerledelsenikkefinneråkunnetahensyntildetillitsvalgtesanførsler,skaldenbegrunnesitt syn.frakonferansenskaldetsettesoppprotokollsomundertegnesavdebeggeparter. DersomledelsenønskerågjennomføreslikeendringeribeståendearbeidsforholdogNJhevder dettevilværetariffstridig,kannjutenugrunnetoppholdtaoppmedmediehusetnettavisenas spørsmåletomåutsetteiverksettelseninntilforhandlingsmøtemellommediehusetnettavisenasog NJeravholdt.Sliktmøteskalitilfelleavholdesinnen1ukeetteratdeterfremsattskriftligkravom det. 2.-Plikt-til-å-informere-tillitsvalgte-om-årsaker-til-og-virkninger-av-ledelsens-disposisjoner- Isakersomomhandlerforholdomfattetav 9<4og9<5skaltillitsvalgteinformeresomårsakenetil ledelsensdisposisjonersamtdejuridiske,økonomiskeogarbeidsmessigekonsekvenserdissemå antasåfåforarbeidstakerne. ( Protokolltilførsel(til( (995(og(996:(( Parteneerenigeomatspråkligeendringersomergjorti 9<5og9<6 herunderat«bedriften»er erstattetmed«ledelsen»<ikkeskalinnebærerealitetsendringer. -9:7-Innsyn-i-regnskaper-og-økonomiske-forhold- Bedriftensregnskaperskalforeleggesdetillitsvalgtepåforespørsel. Årsoppgjøretskalforeleggesdetillitsvalgtestraksdeterfastsatt. 19

20 Detillitsvalgteskalforøvrigetteranmodninggisinnsyniforholdsomvedrørerdenøkonomiske situasjon,jfr. 9<3førstestrekpunktog9<4til9<5. Vedinnføringavlønnssystemeribedriftersomforutsetterinnsiktiøkonomiskeforholdsomhar betydningforsystemet,skaldetillitsvalgtehainnsynsommuliggjørdette. Merknad:( Redaksjonsledelsenskalogsåsåtidligsommuligorienteredetillitsvalgteomredaksjonens budsjettforslagogdetbedriftsøkonomiskegrunnlagsomdettebyggerpå. -9:8-Eksterne-rådgivere- Dersomdetillitsvalgteønskeråbenytteeksternrådgiver,skalbedriftensledelseinformeresom dette.tillitsvalgtekantaoppombedriftenheltellerdelvisskaldekkeutgiftene. Benytterdetillitsvalgteiforståelsemedbedriftenrådgivervedgjennomgangavregnskaper, årsoppgjørm.v.,skalvedkommendehaadgangtilnødvendigmaterialeoginformasjon. Fårrådgiveradgangtilkonfidensielleopplysninger,skaldeikkeanvendesutenomoppdraget. -9:9-Forhåndsinformasjon-til-tillitsvalgte- Tillitsvalgteskalpåforhåndogsåtidligsommuligorienteresomforholdsomledelsenønskerå informerearbeidsstokkenom -9:10-Eierskifte-i-aksjeselskap- Vedeierskifteiaksjeselskapskalledelsenstraksdenfårsikkerkunnskapomdet,informerede tillitsvalgtesåfremterververen: overtarmerenn1/10avaksjekapitalenelleraksjersomrepresenterermerenn1/10avstemmenei selskapet,eller blireieravmerenn1/3avaksjekapitalenelleraksjersomrepresenterermerenn1/3avstemmene. Ledelsenskalmedvirketilatnyeeieresårasktsommuligorientererdeansatteomsineplaner. -9:11-Personellregistre-og-kontrolltiltak- 1.-Personellregistre- Parteneskallokaltdrøftehvilkepersonopplysningerbedriftenkanregistrere,oghvordandeskal oppbevaresogbrukes.allregistreringmåhaetsakligformål.praksismåværeisamsvarmedlovom personopplysningermedforskrifterogeventuellpersonaldatainstruks. Personellregisteretskalbehandleskonfidensielt. 2.-Kontrolltiltak- Behov,utformingoginnføringavinternekontrolltiltakskaldrøftespåbedriften. 20

Nedenfor kan brukeren se hvor bestemmelsene fra gammel avtale er plassert i ny Hovedavtale. Hovedavtalen Hovedavtalen

Nedenfor kan brukeren se hvor bestemmelsene fra gammel avtale er plassert i ny Hovedavtale. Hovedavtalen Hovedavtalen Avtalespeil Hovedavtalen 2010-2013 ctr. Hovedavtalen 2014-2017. Ved revisjon av Hovedavtalen SAMFO og LO (2014-2017) er det foretatt en omredigering, herunder er det foretatt språklige og tidsmessige oppdateringer.

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS LA YS HOVEDAVTALE AV 2010 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Hovedavtalen inngår som første del i alle tariffavtaler mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2010-2013. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT)

HOVEDAVTALEN 2010-2013. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT) HOVEDAVTALEN 2010-2013 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT) Innholdsfortegnelse Del A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

Detaljer

Hovedavtale mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon

Hovedavtale mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon Hovedavtale 2010-2013 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon Hovedavtalen inngår som første del i alle tariffavtaler mellom NHO/NHO Luftfart og NFO (Se 1-2)

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6 Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I... 6 Partsforhold, virkeområde og varighet... 6 1-1 Partsforhold... 6 1-2 Virkeområde... 6 1-3 Varighet... 6 KAP. II... 6 Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2010 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

LO-HK-FLT NHO 2010/2013

LO-HK-FLT NHO 2010/2013 HOVEDAVTALEN LO-HK-FLT NHO 2010/2013 MED TILLEGGSAVTALER Innhold Del A... 5 SIDE Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 Kap. II Organisasjonsretten,

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6 Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I... 6 Partsforhold, virkeområde og varighet... 6 1-1 Partsforhold... 6 1-2 Virkeområde... 6 1-3 Varighet... 6 KAP. II... 6 Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALEN YS-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN YS-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 YS-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

Hovedavtale av Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med tilsluttede landsforeninger. Norsk Sykepleierforbund NSF. Norsk sykepleierforbund

Hovedavtale av Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med tilsluttede landsforeninger. Norsk Sykepleierforbund NSF. Norsk sykepleierforbund Hovedavtale av 2010 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med tilsluttede landsforeninger og Norsk Sykepleierforbund NSF Avtale nr. 517 Norsk sykepleierforbund NHO Avtale nr. 517 NSF HOVEDAVTALE AV

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I...6 Partsforhold, virkeområde og varighet...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II...6 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett

Detaljer

Hovedavtale mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart. Norsk Kabinforening

Hovedavtale mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart. Norsk Kabinforening Avtale nr 503 Hovedavtale 2006-2009 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart og Norsk Kabinforening Hovedavtalen inngår som første del i alle tariffavtaler mellom NHO/NHO LUFTFART og NKF (Se

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO HOVEDAVTALEN 1 2006-2009 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet 2 Kap. II Organisajonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015

Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015 Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015 HOVEDAVTALEN 2011-2015 MED TILLEGGSAVTALER LO ASVL 1 Innholdsfortegnelse Kap. I... 7 Partsforhold, virkeområde og varighet... 7 1-1 Partsforhold... 7 1-2 Virkeområde...

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Junit. Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Junit. Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit 1 Avtale nr. 355 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Junit Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap.

Detaljer

HOVEDAVTALEN ALT-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN ALT-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 ALT-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten,

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock. Hovedavtale NHO/MBL og NJ

Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock. Hovedavtale NHO/MBL og NJ Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock Hovedavtale NHO/MBL og NJ 2014 2017 53 Hovedavtale 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2014. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2014. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Til innholdsfortegnelse > HOVEDAVTALE AV 2014 Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM SAMFO

HOVEDAVTALE MELLOM SAMFO HOVEDAVTALE MELLOM SAMFO og YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND - YS 2010-2013 YS Hovedavtale SAMFO - YS Side 2 Innhold DEL A... 6 KAP. I... 6 Partsforhold, virkeområde og varighet... 6 1-1 Partsforhold...

Detaljer

Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5. 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5

Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5. 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 INNHOLD Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål...

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS med samtlige forbund og foreninger 1 HOVEDAVTALEN

Detaljer

HOVEDAVTALEN LO-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN LO-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) 1 Avtale nr. 435 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom

Detaljer

HOVEDAVTALE AV Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter HOVEDAVTALE AV 2014 Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS med samtlige forbund og foreninger

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet....... 9 1-1 Partsforhold.....................

Detaljer

Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og enkeltbedrifter, og Norsk Journalistlag

Detaljer

HOVEDAVTALEN. 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN. 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler 64 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart. Norsk Sjøoffisersforbund

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart. Norsk Sjøoffisersforbund 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF OG HK 2015/2017 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

HOVEDAVTALEN AAF OG HK 2015/2017 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 5 Tariffavtaler... 5 DEL A... 6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET... 6 1-1 Partsforhold... 6 1-2 Virkeområde... 6 1-3 Varighet... 6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS

H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS Gjelder fra 1. mars 2012 H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS mellom NORGES REDERIFORBUND på den ene side og DET NORSKE MASKINISTFORBUND på den annen side 2 3 KAPITTEL I ORGANISASJONSRETTEN... 7 1.1 ORGANISASJONSRETTEN...

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Bygg/anlegg/offshore Definisjoner:

HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Bygg/anlegg/offshore Definisjoner: HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakere.

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING...5 Tariffavtaler...5 DEL A...6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

Hovedavtalen LO-HSH 2010-2013

Hovedavtalen LO-HSH 2010-2013 KAP. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 4 1-1 Partsforhold og virkeområde... 4 1-2 Varighet... 4 KAP. II Krav om opprettelse av tariffavtale... 4 2-1 Krav om tariffavtale... 4 2-2 Vilkår for å

Detaljer

Hovedavtalen mellom Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side

Hovedavtalen mellom Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Hovedavtalen mellom Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side 2010-2013 2 Innhold Del A Innledning 5 Kapittel I Partsforhold, virkeområde og varighet 6 Kapittel

Detaljer

Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019

Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Innholdsregister Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet s. 8 1-1 Partsforhold s. 8 1-2 Virkeområde s. 8 1-3 Varighet s. 8 Kap. II

Detaljer

HOVEDAVTALE. mellom. Fiskebåt. på den ene side. Norsk Sjøoffisersforbund. på den annen side. Gjelder fra 1. mars 2014 (se for øvrig 1-3)

HOVEDAVTALE. mellom. Fiskebåt. på den ene side. Norsk Sjøoffisersforbund. på den annen side. Gjelder fra 1. mars 2014 (se for øvrig 1-3) HOVEDAVTALE 2014 mellom Fiskebåt på den ene side og Norsk Sjøoffisersforbund på den annen side Gjelder fra 1. mars 2014 (se for øvrig 1-3) HOVEDAVTALEN AV 2014 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

Detaljer

Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009

Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009 Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009 HOVEDAVTALE 2007-2009 2 DEL A 2 1 Organisasjonsrett - fredsplikt 2 Tillitsvalgte 2 2 3 Oppsigelse av tillitsvalgt, verneombud eller medlem av bedriftsforsamling og styre

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.12.2014 2011/825-15 24154/2014 2012/1310-10 24155/2014 ***** ***** 2011/1292-7 24156/2014 Side: 1 av 10 2014/852-3 24157/2014

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale

Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale AV 2010 Hovedavtale AV 2010 mellom HSH og YS INNHOLD Side KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET... 5 1-1 Partsforhold og virkeområde... 5 1-2 Varighet... 5

Detaljer

HOVEDAVTALEN. Landsorganisasjonen i Norge HSH. 1. januar 2010-31. desember 2013. mellom. på den ene side. på den annen side

HOVEDAVTALEN. Landsorganisasjonen i Norge HSH. 1. januar 2010-31. desember 2013. mellom. på den ene side. på den annen side HOVEDAVTALEN 1. januar 2010-31. desember 2013 mellom Landsorganisasjonen i Norge på den ene side og HSH på den annen side KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET... 3 1-1 Partsforhold og virkeområde...

Detaljer

Gjelder til Spekter

Gjelder til Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen Norsk Sjøoffisersforbund - NHO

Hovedavtalen Norsk Sjøoffisersforbund - NHO Hovedavtalen 2010-2013 Norsk Sjøoffisersforbund - NHO Overenskomstnr. 322 FORORD Hovedavtalen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon/ Rederienes Landsforening, er tilpasset

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

Hva er AMU`s rolle og oppgaver?

Hva er AMU`s rolle og oppgaver? Arbeidsmiljøutvalg Verdal kommune Hva er AMU`s rolle og oppgaver? HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Arbeidsmiljøutvalg 1. Arbeidsmiljøloven 2. Hovedavtalen KS 3. Arbeidstilsynet 4. Forskrift om

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER SAN

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER SAN Hovedavtalen Inngått mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter Varighet: 1. januar 2008-31. desember 2011 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN

Detaljer

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet HOVEDAVTALEN AV 1999 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Fiskebåtredernes Forbund/ Norske Trålerrederiers Forening(FF/NTF)og Landsorganisasjonen i

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE JANUAR 2008 DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2014 2017. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer

Hovedavtalen LO NHO 2014 2017. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Hovedavtalen LO NHO 2014 2017 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon April 2014 Opplag: 3800 Produksjon og trykk: 07 Media Forsidefoto: istockphoto 1 Innhold Del

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG LO 1.1.2013 31.12.2015 - JANUAR 2013 - DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og ENERGISEKTOREN

HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og ENERGISEKTOREN SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Hovedavtale (2006-2009) mellom. TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) vedrørende samarbeid og informasjon

Hovedavtale (2006-2009) mellom. TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) vedrørende samarbeid og informasjon Hovedavtale (2006-2009) mellom TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) Innledning vedrørende samarbeid og informasjon KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1-1 Virkeområde 1-2

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og kompetanse Partene er enige om å videreføre det partssammensatte

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtaler i Spekter

Hovedavtaler i Spekter Hovedavtaler i Spekter Sammenstilling av hovedavtalene inngått med: LO og YS 1.1.2013-31.12.2015 SAN, Unio og Akademikerne 1.1.2013-31.12.2016 Forord Spekter har inngått hovedavtaler med LO representert

Detaljer

SPEKTER HOVEDAVTALE NORGES FARMACEUTISKE FORENING OVERENSKOMST. mellom SPEKTER/Norsk Medisinaldepot AS og SAN/Norges Farmaceutiske Forening

SPEKTER HOVEDAVTALE NORGES FARMACEUTISKE FORENING OVERENSKOMST. mellom SPEKTER/Norsk Medisinaldepot AS og SAN/Norges Farmaceutiske Forening SPEKTER NORSK MEDISINALDEPOT AS 2016 2018 OVERENSKOMST mellom SPEKTER/Norsk Medisinaldepot AS og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2013 2016 HOVEDAVTALE NORGES FARMACEUTISKE FORENING 1 Kjære Farmaceutene-medlem,

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 1.1.2008-31.12.2011 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2008 31.12.2011 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg 1. Samarbeid, integrering

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

AV Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

AV Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS HOVEDAVTALE AV 2006 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS HOVEDAVTALE AV 2006 mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Hovedavtalen 2006-2009. LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer

Hovedavtalen 2006-2009. LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Hovedavtalen 2006-2009 LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer 1. opplag - Februar 2006 Innholdsfortegnelse Del A................................3 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet.............................................5

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2016 31.12.2017 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og kompetanse Partene er enige om å videreføre det partssammensatte

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedavtale 2014. mellom VIRKE. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO

Hovedavtale 2014. mellom VIRKE. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO Utløp 31. desember 2017 Hovedavtale 2014 mellom VIRKE og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HOVEDAVTALEN... 3 DEL 1... 3 KAPITTEL I - PARTSFORHOLD,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer