Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018""

Transkript

1 HovedavtalemellomNorskJournalistlag og MediehusetNettavisenAS 2015<2018 Innholdsfortegnelse- Innledning...5 Kapittel1Partsforhold,virkeområdeogvarighet...5 1<1Partsforhold...5 1<2Virkeområde...5 1<3Varighet...6 1<4Hovedavtale...6 Kapittel2Organisasjonsretten,fredsplikt,forhandlingsrettogsøksmål...6 2<1Organisasjonsretten...6 2<2Fredsplikt...6 2<3Forhandlinger...6 2<4Søksmål...6 Kapittel3Konflikter...7 3<1Kollektiveoppsigelser...7 3<2(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<3(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<4(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<5(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<6Sympatiaksjoner...7 3<7(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<8(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<9(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<10(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<11(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<12(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<13(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<14Politiskedemonstrasjonsaksjoner...7 Kapittel4Særavtaler...8 1

2 Kapittel5Bestemmelseromtillitsvalgteogbedriftensrepresentanter...8 5<1Målsettingogopptreden...8 5<2Innledendebestemmelser #Rett#og#plikt#til#å#velge#tillitsvalgte#...#9# 2.#Arbeidstakernes#representanter# #de#tillitsvalgte#...#9# 3.#Arbeidsgivers#representant#...#9# 4.#Forhandlinger#mellom#de#tillitsvalgte#og#arbeidsgivers#representanter#...#9# 5<3Valgavtillitsvalgte #Hvilke#arbeidstakere#som#kan#velges#som#tillitsvalgt#...#9# 2.#(Gjelder#bare#NJDNHO/MBL)#...#10# 3.#Antall#tillitsvalgte#som#velges#...#10# 4.#Valgperioden#...#10# 5.#Melding#om#valg#...#10# 5<4Organiseringavdetillitsvalgte #(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 2.#Valg#av#tillitsvalgte#til#spesielle#oppgaver#...#10# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 4.#Konsernutvalg#...#10# 5.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 5<5(GjelderkunLO/NHO) <6Detillitsvalgtesarbeidsforhold #Tid#til#tillitsvalgtes#arbeid#...#10# 2.#Utstyr#til#de#tillitsvalgte#...#11# 3.#Adgang#til#bedriften#og#avdelinger#...#11# 4.#Møter#i#arbeidstiden#...#11# 5<7Godtgjørelsetiltillitsvalgte <8Tjenestefrifortillitsvalgte <9Kravomattillitsvalgtellerrepresentantforarbeidsgiverskalfratre <10Brukavadvarselmottillitsvalgte <11Oppsigelsemvavtillitsvalgte #Oppsigelse#og#avskjed#av#tillitsvalgte#...#13# 2.#De#tillitsvalgtes#stilling#ved#innskrenkninger,#omorganiseringer#og#permitteringer.#...#13# 5<12(GjelderkunLO/NHO)...13 Kapittel6Vernearbeidogbedriftshelsetjeneste <1Verneombud <2Arbeidsmiljøutvalg

3 6<3Bedriftshelsetjeneste...14 Kapittel7Permittering <1Vilkåreneforpermittering <2Plikttilåkonferereførvarselgis <3Varselompermittering <4Varsletsformoginnhold <5Betingetvarsel <6Oppsigelseunderpermittering <7Spesiellebestemmelser...16 Kapittel8Individuelleforhold <1Ansettelsemv <2Ansiennitetvedoppsigelsep.g.a.innskrenkning <3Virkningavmanglendeinformasjon...17 Kapittel9Informasjon,samarbeidogmedbestemmelse <1Målsetting <2Organiseringoggjennomføring <3Drøftelserombedriftensordinæredrift <4Drøftelservedrørendeomleggingavdriften <5Drøftelseromselskapsrettsligeforhold <6Nærmereomdrøftelseoginformasjon #Ledelsen#plikt#til#å#la#tillitsvalgte#fremme#synspunkter#før#beslutning#tas#...#19# 2.#Plikt#til#å#informere#tillitsvalgte#om#årsaker#til#og#virkninger#av#ledelsens#disposisjoner#...#19# 9<7Innsyniregnskaperogøkonomiskeforhold <8Eksternerådgivere <9Forhåndsinformasjontiltillitsvalgte <10Eierskifteiaksjeselskap <11Personellregistreogkontrolltiltak #Personellregistre#...#20# 2.#Kontrolltiltak#...#20# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#21# 9<12Drøftelserinnenkonsernm.v <13Kontaktmøtemellomtillitsvalgteogstyret <14Bruddpåregleneominformasjonogdrøftelser <15Ansettelsem.v...22 A.#Ansettelser#som#foretas#av#utgiver#eller#av#det#organ#utgiver#bemyndiger#...#22# B.#Ansettelser#som#redaktøren#foretar#...#23# 3

4 C.#Utlysning#av#ledige#stillinger#...#23# Kapittel10Bestemmelservedrørendeindividuelleansettelsesforhold <1Retttilånekteåarbeidesammenmedpersonersomharvistutilbørligopptreden <2Drøftelserførforoppsigelseelleravskjed <3Tiltakforyrkeshemmede <4Fortrinnsretttilnystilling <5Tjenestefrihetforivaretakelseavoffentligeverv <6Tjenestefriforarbeidstakere <7Sluttattest...24 ( 10<8,10<9og10<10gjelderbareLO/NHO.) <11Permisjonforutdanning...25 Kapittel11Månedligutlønning,lønnoverbankogtrekkavfagforeningskontingent <1Månedligutlønning <2Utlønningoverbank <3Trekkavfagforeningskontingent...26 TilleggsavtaleI:Rammeavtaleomlikestilling...27 I.Formål...27 II.Partenesansvar...27 III.Organiseringenavarbeidet...28 IV.Forhandlingsrettogforhandlingsplikt...28 Tilleggsavtale2:Konsernbestemmelser...28 Hvaforståsmedkonsernm.v...28 Konsernutvalg...29 Konserntillitsvalgt...29 Tillitsvalgtesgodtgjørelse...30 Europeiskesamarbeidsutvalg...30 Bærekraftigarbeidsliv

5 Innledning- DetansvarsomfølgeravGrunnlovenogStraffeloven,ogsomerutdypetiRedaktørplakaten,sikrer norskpressesuavhengighet,denjournalistiskeintegritet,mediebedriftensgrunnsynogallmenhetens interesser.norskeredaksjonermåderforledespågrunnlagavforutsetningenomredaktørensansvar forproduktet.innendettemønsterbørredaksjonenorganiseresslikatdetblirgodkommunikasjon mellomredaksjonspersonaletogredaksjonsledelsen. Samarbeidetiredaksjonenmåbyggepåfølgendeforutsetninger: Atmediebedriftensformåloggrunnsynaksepteres,atredaktøransvaretogdenjournalistiske integritetrespekteresogatogsådetillitsvalgteharetmedansvarforbedriftenstarv.idet journalistiskearbeidetskalvær<varsomplakatenogtekstreklameplakatenetterleves. Parteneerenigeomatbedriftenogdeansattegjennomsamarbeidleggerforholdenetilrettefor bedriftensfortsatteutvikling,forjournalistiskeffektivitetogkvalitet,ogfortryggeogtrivelige arbeidsplasser. Parteneidenneavtaleerenigeomatbedriftenskaldrivesetteranerkjente,sunneøkonomiske prinsipper,idetdeterkjennesogaksepteresatmediehusetnettavisensformålogsåerkommersielt. Parteneervidereenigeomatbedriftenskaldrivesioverensstemmelsemedanerkjente demokratiskeprinsipperisamfunnet. Bestemmelseneidenneavtalenskalikkeberørebedriftensformål,grunnsynellerpolitiskplattform. Formåletmeddenneavtaleeråutvikleetgodtogtillitsfulltsamarbeidmellommedarbeiderneog utgiver/ledelsen. Avtalenerinngåttierkjennelseavatgjensidigtillitogsamarbeiderenforutsetningfortrivselpå arbeidsplassenogdermedforeffektivitetogfremgang. Deterenforutsetningatdesomdeltaribeslutningsprosessenpådeforskjelligenivåeribedriften, haransvarikkebareoverforutgiverogkolleger,menogsåoverforbedriftensomhelhet. Merknad(1:( Hvordetopprettesbedrifts<,avdelings<ellerbedrifts</arbeidsmiljøutvalg,skalderedaksjonelle medarbeideresikresrepresentasjonpålinjemedandretilsatte. Merknad(2:( Parteneerenigeomatredaksjonsledelsenskaldeltanårredaksjonellespørsmåldrøftesmellom tillitsvalgteogbedrift/konsern. Kapittel-1-Partsforhold,-virkeområde-og-varighet- -1:1-Partsforhold- HovedavtalengjeldermellomMediehusetNettavisenASogNorskJournalistlag(NJ). -1:2-Virkeområde- Virkeområdetforhovedavtalenvedrørendesamarbeidoginformasjonerdetsammesomfor overenskomstenmellommediehusetnettavisenasognorskjournalistlag,jfr.overenskomstens 1. 5

6 -1:3-Varighet- Denneavtale,somtrerikraft1.juli2015,gjeldertil31.desember2018ogvidere2åravgangenhvis ikkeenavparteneskriftligsierdenoppmed2<to<månedersvarsel. -1:4-Hovedavtale- Medbegrepethovedavtaleforståsdennetariffavtalesdel2,vedrørendesamarbeidoginformasjon. Kapittel-2-Organisasjonsretten,-fredsplikt,-forhandlingsrett-og-søksmål- -2:1-Organisasjonsretten- MediehusetNettavisenASogNorskJournalistlaganerkjennergjensidigarbeidsgivernesog arbeidstakernesfrieforeningsrett. -2:2-Fredsplikt- Hvordetertariffavtale,måarbeidsstansellerannenarbeidskampikkefinnested. Oppstårdettvistomforståelsenaventariffavtaleellerkravsombyggerpåentariffavtale,blirsaken åavgjøreavarbeidsretten,hvisparteneikkeblirenigeetterreglenei 2<3. -2:3-Forhandlinger- 1.TvistermellomMediehusetNettavisenASogdensarbeidstakereskalsøkesløstvedforhandling mellombedriftenogtillitsvalgte. Fraforhandlingeneskaldetsettesoppenprotokoll.Partenessynskalfremgåavprotokollensomskal undertegnesavbeggeparter. 2.Blirmanikkeenigevedforhandlingeretterpunkt1kanNJsentralttreinnogfortsette forhandlingene. 3.Forhandlingsmøteskalholdessenest8dageretteratenavparteneharfremsattskriftligkravom det. -2:4-Søksmål- TvistomforståelsenavdenneHovedavtalekaninnbringesforArbeidsretten.Søksmålsrettetter avtalenharbaremediehusetnettavisenasognj. - 6

7 Kapittel-3-Konflikter- -3:1-Kollektive-oppsigelser- 1.MediehusetNettavisenASogNJvilvedtariffrevisjoneneellervedvarselomarbeidsstansetter arbeidstvistlovengodtasomgyldigplassoppsigelseforarbeidstakerneetvarselutveksletmellom beggepartene.beggeparterforpliktersegtilågidisseopplysningermedminst14dagersvarsel. PlassoppsigelsenskaliformoginnholdværeisamsvarmedArbeidstvistlovens Varselomplassfratredelse(plassoppsigelsensendeligeomfang)skalgismedminst4dagersfrist, ogsenestiforbindelsemedkravomavslutningavmeklingetterarbeidstvistlovens 25. Varselomutvidelseavkonfliktenskallikeledeshveravpartenegimedminst4dagersfrist. -3:2-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:3-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:4-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:5-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:6-Sympatiaksjoner- 1.Bestemmelseneomfredspliktitariffavtaleneinnskrenkerikkebedriftensellerarbeidstakernesrett tilådeltaienarbeidsstanssomblirsattiverktilstøtteforannenlovligkonflikt,nårsamtykkeergitt avmediehusetnettavisenasellernj. 2.Varsletforarbeidsstansskalværesombestemti 3< :7-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:8-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:9-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:10-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:11-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:12-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:13-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:14-Politiske-demonstrasjonsaksjoner- Parteneanerkjennergjensidigrettentilåiverksettepolitiskedemonstrasjonsaksjoner.Deteren forutsetningatformåletmedaksjonenikkeeråfremtvingeforandringeridetariffmessigordnede forhold. Politiskedemonstrasjonsaksjonerskalforhåndsvarsles.Densomoppfordrertilaksjonenskalsåtidlig somomstendighetenetillatervarsletariffmotparten,ogdessutensørgeforvarslingavaktuelle tillitsvalgteogbedrifter.varsletskalangitidspunktetforaksjonen,densbakgrunnogforventede 7

8 varighet.siktemåletmedforhåndsvarseletogeventuelletterfølgendedrøftingerågiberørteparter tidoganledningtilåinnrettesegslikataksjonenikkegriperinnivirksomhetenesordinæredrifti størregradennnødvendig. Bestemmelseneover,tarikkesiktepååendrerettstilstandenskaptgjennomArbeidsrettenspraksis ompolitiskedemonstrasjonsaksjoner. Merknad(fra(Mediehuset(Nettavisen(AS(til( (396(og(3914:( Pressenssamfunnsrolleogmedienesansvarforegenintegritet<slikdetbl.a.ernedfeltiVær Varsom<plakaten<tilsieratmediebedrifter,redaksjonerogenkeltjournalisterviserstorvarsomhet mhttilågiuttrykkforstillingstagenellerdeltaaktivtislikekonflikterellerstridsspørsmål. IdetMediehusetNettavisenASnødvendigvismåtaredaksjonell/journalistiskstillingtilog gjennomføredekningavslikeproblemstillingervilsympati<ellerdemonstrasjonsaksjonermedføre alvorligebelastningerpåmediehusetnettavisensalminneligetroverdighet,redaksjonelleomdømme ogintegritet. Kapittel-4-Særavtaler- (GjelderbareNJ<NHO/MBL)Seoverenskomstens 4. Kapittel-5-Bestemmelser-om-tillitsvalgte-og-bedriftens-representanter- -5:1-Målsetting-og-opptreden- Deteravavgjørendebetydningatsamarbeidetmellombedriftensrepresentanterogdetillitsvalgte foregårirasjonelleogbetryggendeformer,ogattillitsvalgtesettesistandtilåivaretasineoppgaver etterhovedavtalenogarbeidsmiljøloven.engjensidigkorrektogtillitsfullopptredenmellom bedriftensrepresentanterogdetillitsvalgteerenavgjørendeforutsetningforsamarbeidet mellompartenepåbedriften. Detillitsvalgteogbedriftensrepresentanterharplikttilågjøresittbesteforåopprettholdeetrolig oggodtsamarbeidsforhold.deskalpåseatdepliktersompåhvilerparteneettertariffavtale, arbeidsreglementogarbeidsmiljølovblirfulgt,medmindredisseoppgaverspesieltertillagtandre organer. Såvelarbeidstakernesombedriftensrepresentanterbørværepersonersomharbestmulig forutsetningerforbehandlingavsamarbeidsspørsmål. Partenevilgjennomopplysnings<ogkursvirksomhetsøkeådyktiggjørepartenesrepresentanterfor deoppgaversompåhvilerdemetterhovedavtalen. Deteruforenligmedarbeidsgiversogdetillitsvalgtesplikteråtilskyndeellermedvirketilulovlig konflikt.detillitsvalgteharhellerikkeanledningtilånedleggesineverviforbindelsemedslik konflikt. Detillitsvalgtemåtatilbørlighensyntilatproduksjonenskallideminstmuligskadeogat spesialmaskinerikkeblirstoppetisinregulæredrift. 8

9 -5:2-Innledende-bestemmelser- 1.-Rett-og-plikt-til-å-velge-tillitsvalgte- Hvisbedriftenellerarbeidstakernekreverdet,skaldetvelgestillitsvalgtefordeorganiserte arbeidstakere. 2.-Arbeidstakernes-representanter- -de-tillitsvalgte- Detillitsvalgtegodkjennessomrepresentanterogtalspersonerfordeorganisertearbeidstakere. Detillitsvalgteharretttilåforpliktearbeidstakerneispørsmålsomangårhelearbeidsstokkeneller grupperavarbeidstakere,nårtariffavtaleikkeertilhinderfordette.detforutsettesatde tillitsvalgte,hvisdeanserdetnødvendig,leggersakenfremforsinearbeidskameraterførdetar standpunkttilspørsmålet.bedriftenskalhasvarutenugrunnetopphold. Detillitsvalgteharretttilåtasegavogsøkeordnetiminnelighetklagemålsomdeenkelte arbeidstakereharoverforbedriften,ellersombedriftenharoverfordeenkeltearbeidstakere. Nårdetillitsvalgteharnoeåfremføre,skaldehenvendesegdirektetilarbeidsgiverenellerdennes representantpåarbeidsstedet. 3.-Arbeidsgivers-representant- Arbeidsgiverskaldaglighaenansvarligrepresentanttilstedesomdetillitsvalgtekanhenvendeseg til. Arbeidsgiverenskalgiarbeidsutvalgetskriftligmeldingomnavnetpårepresentantenogdennes stedfortreder. Kanrepresentantenikketastillingumiddelbarttilhenvendelsen,menvilforetanærmere undersøkelser,skaldetgissvarutenugrunnetopphold. 4.-Forhandlinger-mellom-de-tillitsvalgte-og-arbeidsgivers-representanter- Bedriftensogarbeidstakernesrepresentanterskalhafullmakttilåførereelleforhandlinger. Vedforhandlingerkanarbeidsgivermøteselvellervedstedfortrederforbedriftsledelsen. Arbeidsgiverenellerdennesstedfortrederkantilkalleandrefrabedriftsledelsen. Detillitsvalgtekantilkallerepresentanterfradeberørtearbeidstakere,ogkonserntillitsvalgteisaker avkonsernmessigkarakter. -5:3-Valg-av-tillitsvalgte- 1.-Hvilke-arbeidstakere-som-kan-velges-som-tillitsvalgt- Tillitsvalgteskalvelgesblantanerkjentedyktigearbeidstakeremederfaringoginnsiktibedriftens arbeidsforhold.deskalsåvidtmulighaarbeidetibedriftenelleriselskapetsomhelhetdetosisteår. Protokolltilførsel:( Arbeidstakeresomersagtopp,kanikkevelges.Dettegjelderikkegjenvalg. 9

10 2.-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- 3.-Antall-tillitsvalgte-som-velges- IMediehusetNettavisenASkandetvelgesinntil4tillitsvalgtesamtinntil2vararepresentanter.NJ< klubbenslederskalværeenavdisse. Partenekanmedvektpåstrukturogorganisasjonsform,treffeskriftligavtaleometstørreeller mindreantalltillitsvalgteenndetsomfølgeravførsteledd. 4.-Valgperioden- Valgetgjelderforettår.Leder,nestlederogsekretærkanvelgesfor2år.Vedledersfraværfungerer nestelederelleridennesfraværsekretær. Hvisentillitsvalgtsluttervedbedriften,opphørervedkommendeivervet. 5.-Melding-om-valg- Bedriftenskalinnen8dagerhaskriftligmeldingmednavnpådevalgtemedangivelseavhvemsom erleder,nestlederogsekretær. Enarbeidstakerkanikkekrevesanerkjentsomtillitsvalgtførslikmeldingergitt.Inntilbedriftenhar mottattmeldingomnyvalg,fungererdetidligerevalgte. 1.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- -5:4-Organisering-av-de-tillitsvalgte- 2.-Valg-av-tillitsvalgte-til-spesielle-oppgaver- Blantdetillitsvalgtekanenkeltevelgestilspesielleoppgaver,f.eks.kompetansetillitsvalgt, sosialtillitsvalgt,ungdomstillitsvalgtoglikestillingstillitsvalgt.detteskalikkemedføreatantall tillitsvalgteøkes.dersomdetvelgessærskiltsosialtillitsvalgt,skaldennebistådeansatteisakerav sosialkaraktersomhartilknytningtilforholdpåbedriften.føropplæringstiltaksettesigang,skal studietillitsvalgtetasmedpåråd. 3.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- 4.-Konsernutvalg- Ikonsernerskaldetetablereskonsernutvalgihtregleneiavtalenskap.XVI. 5.-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:5-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:6-De-tillitsvalgtes-arbeidsforhold- 1.-Tid-til-tillitsvalgtes-arbeid- Hovedorganisasjoneneerenigeomatdetillitsvalgteskalfånødvendigtidtilåutføresineoppgaveri henholdtilhovedavtalen. Dersomenavparteneønskerdet,skaldetføreslokaleforhandlingeromenavtaleomtidsom tillitsvalgtetrengerforåutførearbeidinnenforordinærarbeidstid.samlettidavpassesetter arbeidetsomfang.dersomparteneikkeblirenige,behandlestvistenetter 2<3. 10

11 Hvasomernødvendigtidforutføringavarbeidfortillitsvalgtvilvarierefrabedrifttilbedrift.Detkan væreenløsningåinngåavtaleomentidsramme.storebedrifterharofteinngåttavtaleomen tidsramme.ogsåismåogmellomstorebedrifterkandetværehensiktsmessigåinngåenslikavtale. 2.-Utstyr-til-de-tillitsvalgte- Detopptaslokaledrøftelseromdetskalstillesnødvendigutstyrtarbeidsromtildisposisjon.Sålangt deterpraktiskmuligogetternærmereavtalegisdetadgangtiltilsvarendekontortekniskutstyrsom benyttesibedriften.drøftelseneskaltahensyntilbedriftensstørrelse,struktur,driftsform,tekniske karakter,informasjons<ogkommunikasjonsteknologiskutrustning,tariffavtalenslønnsformeller lignende. Tillitsvalgteskaliallefallharetttillåsbartskapogadgangtiltelefon,videreadgangtiltelefaksetter nærmereavtalenårbedriftenhardette. MediehusetNettavisenASvil,omdetkreves,irimeligomfangstilleplass,telefonogportotil rådighetfordetillitsvalgte.parteneeridenneforbindelseenigeomatklubbleder,dersom vedkommendemenerdeterbehovfordet,skalhabærbarpcogbredbåndtilknytningbetaltav MediehusetNettavisenAS. MediehusetNettavisenASdekkerhjemme<PC,mobil<oghjemmetelefonforklubblederetter regning,dersomklubblederikkehardetteisittordinæreansettelsesforhold. Merknad:( MediehusetNettavisenASakseptererådekkereisekostnaderfortillitsvalgteetterregningmedkr ,<iåret. 3.-Adgang-til-bedriften-og-avdelinger-- NårtillitsvalgteiNJ,samtledereideresunderavdelingerønskeradgangtilbedriftenforåivareta tariffmessigegjøremål,skaldetgisadgangetteråhameldtfratilbedriftsledelsen.detteendrerikke bestemmelseni 2<3nr.3. Konserntillitsvalgteskalhauhindretadgangtilbedriftersominngårikonsernetforåivaretasine oppgaver. 4.-Møter-i-arbeidstiden- Utvalgsmøter( Utvalgetavtillitsvalgtekaniforståelsemedbedriftsledelsenholdemøteriarbeidstidenutentrekki lønn. Vedplaneromfisjoner,fusjonerogstørreomorganiseringerkandetillitsvalgtevedberørtebedrifter iforståelsemedbedriftsledelsenholdefellesmøterutentrekkilønn. Medlemsmøter( Medlemsmøterforvalgavtillitsvalgteogavstemningovertarifforslagkanholdesiarbeidstidenuten trekkilønn,såfremtdetteikkemedførervesentligedriftsmessigeulemper. Nårutvalgetavtillitsvalgteiforståelsemedbedriftsledelseneravdenoppfatningatavgjørelsei sakermåfattesomgåendeelleratsakeravsærligviktighetskalbehandles,kandetholdes medlemsmøteriarbeidstidenutentrekkilønn. 11

12 Dersomvirksomhetensdriftstidstrekkersegutover8timer,kanmedlemsmøteiforståelsemed bedriftsledelsenholdesiarbeidstidenutentrekkilønn. Dersomikkesakenkreveromgåendeavgjørelse,skalbedriftengisminst8dagersvarsel. -5:7-Godtgjørelse-til-tillitsvalgte- Nårlokaltavtaltforhandlingsmøteetter 2<3avholdesidenenkeltetillitsvalgtesordinære arbeidstid,godtgjørestaptarbeidsfortjeneste. Medgåtttidtiltillitsvalgtesarbeidetter 5<6nr.1betalestilsvarende.Detsammegjeldermøter etterkap.9,møteribedriftsutvalg,avdelingsutvalgogarbeidsmiljøutvalg,vedbedriftskonferanserog samarbeidsutvalgetterdelb,ognårdeternødvendigågibedriftsutvalgetslederog/ellersekretær friforåutføresineoppgaver. Tidsomverneombudanvendertilvernearbeidbetalespåsammemåte.Partenepåbedrifteneller detenkelteoverenskomstområdekanavtaleenannenberegningsmåteforgodtgjørelsen.overtid skalbetalessomfastsattiarbeidsmiljøloven 6<5nr.3. -5:8-Tjenestefri-for-tillitsvalgte- TillitsvalgtepåbedriftenogansattmedtillitsverviNJskalikkenektestjenestefrihetutentvingende grunnnårdeblirinnkalttilforhandlingerogmøterisinorganisasjon. Tilsvarenderetttilpermisjongjelderforskoleringavinntilenukesvarighetavansattes representanteribedriftensstyrendeorganer.denvalgterepresentantenskalhadekkettapt arbeidsfortjenesteiforbindelsemedkursgodkjentavbedriften. Arbeidstakeresomskalutdannestiltillitsvervinnenfagorganisasjonenskalogsåirimeligutstrekning gistjenestefrihetnårdeskaldeltaifagkursellerfagligopplysningsvirksomhet. Forespørsleromtjenestefrihetskalrettestilbedriftsledelsensåtidligsommulig. -5:9-Krav-om-at-tillitsvalgt-eller-representant-for-arbeidsgiver-skal-fratre- HvisentillitsvalgtgjørsegskyldigigrovtbruddpåsineplikteretterHovedavtalen,kanMediehuset NettavisenoverforNJkreveatvedkommendefratrersomtillitsvalgt.Taskravettilfølgehar arbeidstakerneplikttilstraksåvelgenytillitsvalgt. HvisarbeidsgiversrepresentantgjørsegskyldigigrovtbruddpåHovedavtalen,kanNJkreveat vedkommendeskalfratresomrepresentantoverforarbeidstakerne.taskravettilfølgehar arbeidsgiverplikttilstraksåutpekeennyrepresentant. VeduenighetomfratredenavgjørestvistenavArbeidsretten.Detbetraktessomgrovtbruddpå Hovedavtalenåtilskyndeellermedvirketilulovligkonflikt. Tillitsvalgtellerarbeidsgiverrepresentantsommåfratrekanikkevelgesellerutpekesførdetergått2 år. 12

13 -5:10-Bruk-av-advarsel-mot-tillitsvalgte- Tillitsvalgteskalikkemeddelesskriftligadvarselbegrunnetiutøvelsenavtillitsvervetutensaklig grunn. -5:11-Oppsigelse-mv-av-tillitsvalgte- 1.-Oppsigelse-og-avskjed-av-tillitsvalgte- Oppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtekanikkeskjeutensakliggrunn.Itilleggtilansiennitetogandre grunnerdeterrimeligåtahensyntil,skaldetleggesvektpådenspesiellestillingdetillitsvalgtehari bedriften. Vedindividuelloppsigelseavtillitsvalgtskaldetgis3månedersfristhvisikkearbeidsmiljøloveller arbeidsavtalegirretttillengrefrist.dennespesiellefristgjelderikkehvisoppsigelsenskyldesden tillitsvalgtesegetforhold. Bestemmelseneiarbeidsmiljølovenskap.15<17fårtilsvarendeanvendelse,dogslikathvisNJgjør gjeldendeatoppsigelsenerusaklig,skalfratredenikkefinnestedførarbeidsrettensdomforeligger. Stevningmåisåfallværeuttattsenest8ukeretteratoppsigelsenermottatt. Hvisvirksomhetennedleggeserdetviktigatberørtearbeidstakerebeholderentillitsvalgtsålenge sommulig.detsammegjeldernårenkonkursrammetbedriftdrivesvidereavbostyretmedsiktepå avvikling. Føroppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtforetasskalspørsmåletdrøftesmeddeandretillitsvalgte, hvisikkevedkommendemotsettersegdet,ellerdettevilvirkekrenkendeoverforandre. 2.-De-tillitsvalgtes-stilling-ved-innskrenkninger,-omorganiseringer-og-permitteringer.- Vedinnskrenkninger,omorganiseringerogpermitteringerskaldettashensyntildetillitsvalgtes spesiellestilling. Ovennevntebestemmelsergjeldertilsvarendeforverneombud,medlemmeravarbeidsmiljøutvalg, styre<ogbedriftsforsamling. -5:12-(Gjelder-kun-LO/NHO)- Kapittel-6-Vernearbeid-og-bedriftshelsetjeneste- -6:1-Verneombud- Verneombudetharuhindretadgangtilsittverneområde.Måvedkommendeforlatearbeidsplassen, skaldennærmesteoverordnedeunderrettespåforhåndellersnarestmulig. 13

14 -6:2-Arbeidsmiljøutvalg- Hvordeteropprettetarbeidsmiljøutvalg,kanbedriftsledelseninnenforenfastsattbudsjettrammegi utvalgetfullmakttilåiverksettevernetiltaksomutvalgetsmedlemmererenigeom.dettebegrenser ikkeutvalgetsbeslutningsmyndighetetterloven. -6:3-Bedriftshelsetjeneste- Parteneunderstrekerviktighetenavdetforebyggendearbeidmedarbeidsmiljøoghelseibedriftene. Bedriftenskalnårdenerpliktigtilåhaverne<oghelsepersonale(VHP)etterarbeidsmiljøloven,laseg biståavsliktpersonale.dersometslikttilbudikkefinnes,skalbedriftenogtillitsvalgteifellesskap arbeideaktivtmedandrebedrifterforåsøkeopprettetordningersomtilfredsstiller arbeidsmiljølovensforskrifteromverne<oghelsepersonale. Verne<oghelsepersonaletsaktiviteterskalfremgåavbedriftensdokumentasjonihenholdtilForskrift omsystematiskhelse<,miljø<ogsikkerhetsarbeidivirksomheter(internkontrollforskriften). Kapittel-7-Permittering- -7:1-Vilkårene-for-permittering- 1.Permitteringkanforetasnårsakliggrunngjørdetnødvendigforbedriften. 2.Permitteringihenholdtilnr.1kanikkefinnestedutover6månedermedmindreparteneerenige omatdetfortsattforeliggersakliggrunn. 3.Vedpermitteringkanansiennitetenfravikesnårdetforeliggersakliggrunn.Dennebestemmelsen erikketilhinderforbrukavrullerendepermittering. 4.Vedvurderingavhvemsomskalpermitteres,skaldetleggesvektpådespesielleoppgaverde tillitsvalgteharibedriften. -7:2-Plikt-til-å-konferere-før-varsel-gis- Førvarselgisskaldetkonfereresmedtillitsvalgteisamsvarmedkap.9.Førlengrepermittering iverksettes,børbedriftensometalternativvurdereyrkesfagligkompetansehevendetiltaketter bedriftensbehovogsomkanstyrkebedriftenskonkurransesituasjon.frakonferansensettesopp protokollsomundertegnesavpartene. Varslingsfristeni 7<3nr.1ognr.2løperførstetteratkonferansenerholdt.Kravom forhandlingsmøtefordiansiennitetenerfraveketellerfordibedriftenvedgjeninntakelsefølgerandre reglerennvediverksettelsen,medførerikkeatpermitteringellergjeninntakelseutsettes. -7:3-Varsel-om-permittering- 1.Permitteringgismed14dagersvarsel. 14

15 2.Vedpermitteringpågrunnavslikeuforutsettehendingersomnevntiarbeidsmiljølovens 15<3nr 10ervarslet2dager,vedbrann14dager. 3.Varseletløperfraarbeidstidenssluttdendagendetgis. 4.Fristenegjelderikkenårkonfliktiannenbedriftellertariffstridigkonfliktiegenbedrifteller ulegitimertfraværførertilatarbeidstakereikkekansysselsettespårasjonellmåte.bedriftenplikter dogågidetvarselsomermulig. 5.Fristenegjelderikkehvistariffavtalegiradgangtilkorterevarsel. 6.Hvisbedriftenpermittererutenåoverholdevarselfristenskalarbeidstakernebetalesvanlig fortjenestetilfristensutløp.vedpermitteringersomnevntinr.2betalesordinærlønn. 7.Dersomenpermitteringsperiodeavbrytes,ogarbeidstakerinntasiarbeidimerenn4uker,skalny permitteringsperiodeansessomnypermitteringirelasjontilbestemmelseneomvilkår,drøftelser, varslerm.v.dettegjelderikkeinntaksomskyldesvikariatforandrearbeidstakerenmedlovligfravær. Isliketilfellerskaldetdoggisvarseltilarbeidstakersåtidligsommulig,ogsenesttredagerfør arbeidsperiodensutløp. Merknad:( Partenevisertilprotokollav9.juni2009mellomNJogNHOogerenigeomfølgende:Sålengedet ytesdagpengerdirekteetterenarbeidsperiodepåinntil6ukerisammenhengien permitteringsperiode,erparteneenigeomatlengdenavarbeidsperiodensomkanbenyttesutenat fortsattpermitteringskalregnessomnypermittering,endresfra4til6uker. -7:4-Varslets-form-og-innhold- 1.Varsletgisskriftligtildenenkeltearbeidstakermedmindredelokaleparteneblirenigeomannet. 2.Vedbetingetpermitteringetter 7<5kanvarsletgisvedoppslagibedriften.Ansattesomer midlertidigfraværendevarslespåhensiktsmessigmåte. 3.Varsletskalangipermitteringenssannsynligelengde.Erdetikkemulig,skalfortsattpermittering drøftesmeddetillitsvalgtesenestinnen1månedogderetterhvermånedhvismanikkeblirenige omnoeannet.detskalherunderfortløpendevurderesomvilkåreneforpermitteringertilstedeeller omdetmågjennomføresoppsigelser. 4.Arbeidstakeresomblirpermittertskalfåskriftligbevisfraarbeidsgiver.Bevisetskalangigrunntil permitteringenogpermitteringenssannsynligelengde. 5.Dersomdetergittubetingetskriftligvarselsomoppfyllerovennevntekravtilinnholdgjelderdette ogsåsompermitteringsbevis. -7:5-Betinget-varsel- Vedkonfliktiegenbedriftskalvarseletsålangtråderangihvilkearbeidstakeresomeventueltvilbli permittert,ogdenenkelteskalfåbestemtunderretningsålangtidforutsommulig. 15

16 -7:6-Oppsigelse-under-permittering- Permittertearbeidstakereerfortsattknyttettilbedriftenmedrettogplikttilåbegynneigjenså lengedeikkeerformeltoppsagt. Bringesarbeidsforholdettilopphøripermitteringstiden,plikterarbeidstakerneåutførearbeidi oppsigelsestidenmedmindreennyarbeidsavtaleertilhinderfordet.fallerarbeidspliktenavdenne grunnbort,bortfallerbetalingforoppsigelsestiden. Dersomarbeidstakeresomerpermittertutover3månederoginntilvidere,sieroppforågåoveri annetarbeid,kanvedkommendefratreutenoppsigelsesfrist. Arbeidstakersomikkeersagtoppogsomikkeblirgjeninntattvedpermitteringstidensutløp,harrett tillønnioppsigelsestiden. -7:7-Spesielle-bestemmelser- 1.(GjelderbareLO/NHO.) 2.Nårarbeidstakererpermittertløperpliktentilsyketrygdsålengedenbeståretterloven,menbare sålengearbeidstakerenikkeeriannetarbeid. 3.(GjelderbareLO/NHO.) Kapittel-8-Individuelle-forhold- -8:1-Ansettelse-mv.- Bedriftenskalsnarestmulig,ogsenestvedtiltredelse,orienterelederiredaksjonsklubbenogde tillitsvalgteivedkommendeavdelingomnyansettelserherunderlederesomharbetydningfor avdelingensvirksomhetogginyansattebeskjedomhvemsomertillitsvalgt.nyansatteskalsnarest muligpresenteresforledereniredaksjonsklubbenogfordegruppetillitsvalgte. Påstørrearbeidsplasserskalnyansattemedpassendemellomrominnkallestilintroduksjonsmøte hvorledelsenogtillitsvalgteorientererombedriftenogarbeidslivetsorganisasjoner.møtebørikke holdesforlengeetteransettelsen.påmindrearbeidsplasserskalledelsenogtillitsvalgtesamarbeide omågislikorientering. Påanmodningskaldetillitsvalgtehvertkvartalfåutlevertenlisteoveransatteinnendetaktuelle overenskomstområdepåbedriften.listenskalinneholdenavn,arbeidsstedogansettelsestidspunkt. -8:2-Ansiennitet-ved-oppsigelse-p.g.a.-innskrenkning- Vedoppsigelsepågrunnavinnskrenkning/omleggingkanansiennitetenfravikesnårdetforeligger sakliggrunn. Hvisbedrifteniforbindelsemedinnskrenkningeriarbeidsstyrkenfinnergrunntilåfravike ansiennitetenogdetillitsvalgteeravdenoppfatningatdetteikkeersakligbegrunnet,kan spørsmåletbringesinntilforhandlingermellomorganisasjonene.hvisdetillitsvalgteinnen3dager 16

17 etterkonferansengirbedriftenbeskjedomatdeønskerslikeforhandlinger,utstårdeomtvistede oppsigelserinntildetharværtforhandletmellompartenesentralt. Protokolltilførsel:( Tekstendringeneinnebærerikkeendringigjeldenderettspraksis. Protokolltilførsel:( Allesomhartiltrådtfør ansesåhasammeansiennitet. -8:3-Virkning-av-manglende-informasjon- Erinformasjonspliktenetter 9<3til9<8ikkeoppfyltiforholdtilhvasomerrelevantfor oppsigelsen,hararbeidstakersomsiesoppretttil6månedersvanligfortjenestefraogmeddendag detillitsvalgtebleinformertomoppsigelsenselvomfratredenskjerpåettidligeretidspunkt. Kapittel-9-Informasjon,-samarbeid-og-medbestemmelse- -9:1-Målsetting- NorskJournalistlagogMediehusetNettavisenASerenigeomnødvendighetenavatdetleggestil retteforetgodtogtillitsfulltforholdmellomarbeidstakerne,derestillitsvalgteogledelseni enkeltselskaperogikonsern. Deansatteogderestillitsvalgteskalhareellmedinnflytelseoggjennomsamarbeid,informasjonog drøftelsebidratiløktverdiskapingogproduktivitetogdervedtildeøkonomiskeforutsetningerfor bedriftensfortsatteutviklingogtryggeoggodearbeidsplasser. Deterviktigåfremmeforståelseforoginnsiktibedriftensøkonomiogvirksomhetenspåvirkningpå detytremiljø. Ledelsen,deansatteogderestillitsvalgteplikteråtainitiativtilogaktivtmedvirketilsamarbeid.De tillitsvalgteskalgisinformasjonsåtidligsommuligslikatdekangisinesynspunkterførbeslutning treffes. MediehusetNettavisenASogNJvilpåsinside,gjennomuliketiltak,fellesoghverforseg,ytestøtte tildettearbeidet. Målsettingenidenneparagraferbindendenårdetgjeldersamarbeidpåbedriftenogskalogsåvære veiledendeforpartenevedorganiseringavsamarbeidet. Deterpartenesforutsetningatdrøftelsermedtillitsvalgteikkeskalomfatteutgivelsenesinnhold, stoffopplegg,stoffvurderingogredigering. -9:2-Organisering-og-gjennomføring- Samarbeidogmedvirkningmåtilpassesbedriftensart,størrelse,faktiskestyringsstrukturmv.Det forutsettesenutstraktdesentraliseringogdelegeringavbeslutningsmyndighetsamtinvolveringav tillitsvalgtetildenenkelteavdelingellerarbeidsgruppe. 17

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I...6 Partsforhold, virkeområde og varighet...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II...6 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING...5 Tariffavtaler...5 DEL A...6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER 1 Partsforhold og definisjoner 1-1 Hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012

Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012 Energiavtalen KS Bedrift 2010 2012 Hovedavtalen LO - KS Del A og Del C 2010-2013 Til medlemmene i EL & IT Forbundet på overenskomstområdet Energiavtalen KS Bedrift. Tariffoppgjøret 2010 ble grunnet mekling

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer