Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedavtale"mellom"Norsk"Journalistlag" og" Mediehuset"Nettavisen"AS" 2015"<"2018""

Transkript

1 HovedavtalemellomNorskJournalistlag og MediehusetNettavisenAS 2015<2018 Innholdsfortegnelse- Innledning...5 Kapittel1Partsforhold,virkeområdeogvarighet...5 1<1Partsforhold...5 1<2Virkeområde...5 1<3Varighet...6 1<4Hovedavtale...6 Kapittel2Organisasjonsretten,fredsplikt,forhandlingsrettogsøksmål...6 2<1Organisasjonsretten...6 2<2Fredsplikt...6 2<3Forhandlinger...6 2<4Søksmål...6 Kapittel3Konflikter...7 3<1Kollektiveoppsigelser...7 3<2(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<3(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<4(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<5(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<6Sympatiaksjoner...7 3<7(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<8(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<9(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<10(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<11(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<12(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<13(GjelderbareNJ<NHO/MBL)...7 3<14Politiskedemonstrasjonsaksjoner...7 Kapittel4Særavtaler...8 1

2 Kapittel5Bestemmelseromtillitsvalgteogbedriftensrepresentanter...8 5<1Målsettingogopptreden...8 5<2Innledendebestemmelser #Rett#og#plikt#til#å#velge#tillitsvalgte#...#9# 2.#Arbeidstakernes#representanter# #de#tillitsvalgte#...#9# 3.#Arbeidsgivers#representant#...#9# 4.#Forhandlinger#mellom#de#tillitsvalgte#og#arbeidsgivers#representanter#...#9# 5<3Valgavtillitsvalgte #Hvilke#arbeidstakere#som#kan#velges#som#tillitsvalgt#...#9# 2.#(Gjelder#bare#NJDNHO/MBL)#...#10# 3.#Antall#tillitsvalgte#som#velges#...#10# 4.#Valgperioden#...#10# 5.#Melding#om#valg#...#10# 5<4Organiseringavdetillitsvalgte #(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 2.#Valg#av#tillitsvalgte#til#spesielle#oppgaver#...#10# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 4.#Konsernutvalg#...#10# 5.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#10# 5<5(GjelderkunLO/NHO) <6Detillitsvalgtesarbeidsforhold #Tid#til#tillitsvalgtes#arbeid#...#10# 2.#Utstyr#til#de#tillitsvalgte#...#11# 3.#Adgang#til#bedriften#og#avdelinger#...#11# 4.#Møter#i#arbeidstiden#...#11# 5<7Godtgjørelsetiltillitsvalgte <8Tjenestefrifortillitsvalgte <9Kravomattillitsvalgtellerrepresentantforarbeidsgiverskalfratre <10Brukavadvarselmottillitsvalgte <11Oppsigelsemvavtillitsvalgte #Oppsigelse#og#avskjed#av#tillitsvalgte#...#13# 2.#De#tillitsvalgtes#stilling#ved#innskrenkninger,#omorganiseringer#og#permitteringer.#...#13# 5<12(GjelderkunLO/NHO)...13 Kapittel6Vernearbeidogbedriftshelsetjeneste <1Verneombud <2Arbeidsmiljøutvalg

3 6<3Bedriftshelsetjeneste...14 Kapittel7Permittering <1Vilkåreneforpermittering <2Plikttilåkonferereførvarselgis <3Varselompermittering <4Varsletsformoginnhold <5Betingetvarsel <6Oppsigelseunderpermittering <7Spesiellebestemmelser...16 Kapittel8Individuelleforhold <1Ansettelsemv <2Ansiennitetvedoppsigelsep.g.a.innskrenkning <3Virkningavmanglendeinformasjon...17 Kapittel9Informasjon,samarbeidogmedbestemmelse <1Målsetting <2Organiseringoggjennomføring <3Drøftelserombedriftensordinæredrift <4Drøftelservedrørendeomleggingavdriften <5Drøftelseromselskapsrettsligeforhold <6Nærmereomdrøftelseoginformasjon #Ledelsen#plikt#til#å#la#tillitsvalgte#fremme#synspunkter#før#beslutning#tas#...#19# 2.#Plikt#til#å#informere#tillitsvalgte#om#årsaker#til#og#virkninger#av#ledelsens#disposisjoner#...#19# 9<7Innsyniregnskaperogøkonomiskeforhold <8Eksternerådgivere <9Forhåndsinformasjontiltillitsvalgte <10Eierskifteiaksjeselskap <11Personellregistreogkontrolltiltak #Personellregistre#...#20# 2.#Kontrolltiltak#...#20# 3.#(Gjelder#kun#LO/NHO)#...#21# 9<12Drøftelserinnenkonsernm.v <13Kontaktmøtemellomtillitsvalgteogstyret <14Bruddpåregleneominformasjonogdrøftelser <15Ansettelsem.v...22 A.#Ansettelser#som#foretas#av#utgiver#eller#av#det#organ#utgiver#bemyndiger#...#22# B.#Ansettelser#som#redaktøren#foretar#...#23# 3

4 C.#Utlysning#av#ledige#stillinger#...#23# Kapittel10Bestemmelservedrørendeindividuelleansettelsesforhold <1Retttilånekteåarbeidesammenmedpersonersomharvistutilbørligopptreden <2Drøftelserførforoppsigelseelleravskjed <3Tiltakforyrkeshemmede <4Fortrinnsretttilnystilling <5Tjenestefrihetforivaretakelseavoffentligeverv <6Tjenestefriforarbeidstakere <7Sluttattest...24 ( 10<8,10<9og10<10gjelderbareLO/NHO.) <11Permisjonforutdanning...25 Kapittel11Månedligutlønning,lønnoverbankogtrekkavfagforeningskontingent <1Månedligutlønning <2Utlønningoverbank <3Trekkavfagforeningskontingent...26 TilleggsavtaleI:Rammeavtaleomlikestilling...27 I.Formål...27 II.Partenesansvar...27 III.Organiseringenavarbeidet...28 IV.Forhandlingsrettogforhandlingsplikt...28 Tilleggsavtale2:Konsernbestemmelser...28 Hvaforståsmedkonsernm.v...28 Konsernutvalg...29 Konserntillitsvalgt...29 Tillitsvalgtesgodtgjørelse...30 Europeiskesamarbeidsutvalg...30 Bærekraftigarbeidsliv

5 Innledning- DetansvarsomfølgeravGrunnlovenogStraffeloven,ogsomerutdypetiRedaktørplakaten,sikrer norskpressesuavhengighet,denjournalistiskeintegritet,mediebedriftensgrunnsynogallmenhetens interesser.norskeredaksjonermåderforledespågrunnlagavforutsetningenomredaktørensansvar forproduktet.innendettemønsterbørredaksjonenorganiseresslikatdetblirgodkommunikasjon mellomredaksjonspersonaletogredaksjonsledelsen. Samarbeidetiredaksjonenmåbyggepåfølgendeforutsetninger: Atmediebedriftensformåloggrunnsynaksepteres,atredaktøransvaretogdenjournalistiske integritetrespekteresogatogsådetillitsvalgteharetmedansvarforbedriftenstarv.idet journalistiskearbeidetskalvær<varsomplakatenogtekstreklameplakatenetterleves. Parteneerenigeomatbedriftenogdeansattegjennomsamarbeidleggerforholdenetilrettefor bedriftensfortsatteutvikling,forjournalistiskeffektivitetogkvalitet,ogfortryggeogtrivelige arbeidsplasser. Parteneidenneavtaleerenigeomatbedriftenskaldrivesetteranerkjente,sunneøkonomiske prinsipper,idetdeterkjennesogaksepteresatmediehusetnettavisensformålogsåerkommersielt. Parteneervidereenigeomatbedriftenskaldrivesioverensstemmelsemedanerkjente demokratiskeprinsipperisamfunnet. Bestemmelseneidenneavtalenskalikkeberørebedriftensformål,grunnsynellerpolitiskplattform. Formåletmeddenneavtaleeråutvikleetgodtogtillitsfulltsamarbeidmellommedarbeiderneog utgiver/ledelsen. Avtalenerinngåttierkjennelseavatgjensidigtillitogsamarbeiderenforutsetningfortrivselpå arbeidsplassenogdermedforeffektivitetogfremgang. Deterenforutsetningatdesomdeltaribeslutningsprosessenpådeforskjelligenivåeribedriften, haransvarikkebareoverforutgiverogkolleger,menogsåoverforbedriftensomhelhet. Merknad(1:( Hvordetopprettesbedrifts<,avdelings<ellerbedrifts</arbeidsmiljøutvalg,skalderedaksjonelle medarbeideresikresrepresentasjonpålinjemedandretilsatte. Merknad(2:( Parteneerenigeomatredaksjonsledelsenskaldeltanårredaksjonellespørsmåldrøftesmellom tillitsvalgteogbedrift/konsern. Kapittel-1-Partsforhold,-virkeområde-og-varighet- -1:1-Partsforhold- HovedavtalengjeldermellomMediehusetNettavisenASogNorskJournalistlag(NJ). -1:2-Virkeområde- Virkeområdetforhovedavtalenvedrørendesamarbeidoginformasjonerdetsammesomfor overenskomstenmellommediehusetnettavisenasognorskjournalistlag,jfr.overenskomstens 1. 5

6 -1:3-Varighet- Denneavtale,somtrerikraft1.juli2015,gjeldertil31.desember2018ogvidere2åravgangenhvis ikkeenavparteneskriftligsierdenoppmed2<to<månedersvarsel. -1:4-Hovedavtale- Medbegrepethovedavtaleforståsdennetariffavtalesdel2,vedrørendesamarbeidoginformasjon. Kapittel-2-Organisasjonsretten,-fredsplikt,-forhandlingsrett-og-søksmål- -2:1-Organisasjonsretten- MediehusetNettavisenASogNorskJournalistlaganerkjennergjensidigarbeidsgivernesog arbeidstakernesfrieforeningsrett. -2:2-Fredsplikt- Hvordetertariffavtale,måarbeidsstansellerannenarbeidskampikkefinnested. Oppstårdettvistomforståelsenaventariffavtaleellerkravsombyggerpåentariffavtale,blirsaken åavgjøreavarbeidsretten,hvisparteneikkeblirenigeetterreglenei 2<3. -2:3-Forhandlinger- 1.TvistermellomMediehusetNettavisenASogdensarbeidstakereskalsøkesløstvedforhandling mellombedriftenogtillitsvalgte. Fraforhandlingeneskaldetsettesoppenprotokoll.Partenessynskalfremgåavprotokollensomskal undertegnesavbeggeparter. 2.Blirmanikkeenigevedforhandlingeretterpunkt1kanNJsentralttreinnogfortsette forhandlingene. 3.Forhandlingsmøteskalholdessenest8dageretteratenavparteneharfremsattskriftligkravom det. -2:4-Søksmål- TvistomforståelsenavdenneHovedavtalekaninnbringesforArbeidsretten.Søksmålsrettetter avtalenharbaremediehusetnettavisenasognj. - 6

7 Kapittel-3-Konflikter- -3:1-Kollektive-oppsigelser- 1.MediehusetNettavisenASogNJvilvedtariffrevisjoneneellervedvarselomarbeidsstansetter arbeidstvistlovengodtasomgyldigplassoppsigelseforarbeidstakerneetvarselutveksletmellom beggepartene.beggeparterforpliktersegtilågidisseopplysningermedminst14dagersvarsel. PlassoppsigelsenskaliformoginnholdværeisamsvarmedArbeidstvistlovens Varselomplassfratredelse(plassoppsigelsensendeligeomfang)skalgismedminst4dagersfrist, ogsenestiforbindelsemedkravomavslutningavmeklingetterarbeidstvistlovens 25. Varselomutvidelseavkonfliktenskallikeledeshveravpartenegimedminst4dagersfrist. -3:2-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:3-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:4-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:5-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:6-Sympatiaksjoner- 1.Bestemmelseneomfredspliktitariffavtaleneinnskrenkerikkebedriftensellerarbeidstakernesrett tilådeltaienarbeidsstanssomblirsattiverktilstøtteforannenlovligkonflikt,nårsamtykkeergitt avmediehusetnettavisenasellernj. 2.Varsletforarbeidsstansskalværesombestemti 3< :7-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:8-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:9-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:10-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:11-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:12-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:13-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- -3:14-Politiske-demonstrasjonsaksjoner- Parteneanerkjennergjensidigrettentilåiverksettepolitiskedemonstrasjonsaksjoner.Deteren forutsetningatformåletmedaksjonenikkeeråfremtvingeforandringeridetariffmessigordnede forhold. Politiskedemonstrasjonsaksjonerskalforhåndsvarsles.Densomoppfordrertilaksjonenskalsåtidlig somomstendighetenetillatervarsletariffmotparten,ogdessutensørgeforvarslingavaktuelle tillitsvalgteogbedrifter.varsletskalangitidspunktetforaksjonen,densbakgrunnogforventede 7

8 varighet.siktemåletmedforhåndsvarseletogeventuelletterfølgendedrøftingerågiberørteparter tidoganledningtilåinnrettesegslikataksjonenikkegriperinnivirksomhetenesordinæredrifti størregradennnødvendig. Bestemmelseneover,tarikkesiktepååendrerettstilstandenskaptgjennomArbeidsrettenspraksis ompolitiskedemonstrasjonsaksjoner. Merknad(fra(Mediehuset(Nettavisen(AS(til( (396(og(3914:( Pressenssamfunnsrolleogmedienesansvarforegenintegritet<slikdetbl.a.ernedfeltiVær Varsom<plakaten<tilsieratmediebedrifter,redaksjonerogenkeltjournalisterviserstorvarsomhet mhttilågiuttrykkforstillingstagenellerdeltaaktivtislikekonflikterellerstridsspørsmål. IdetMediehusetNettavisenASnødvendigvismåtaredaksjonell/journalistiskstillingtilog gjennomføredekningavslikeproblemstillingervilsympati<ellerdemonstrasjonsaksjonermedføre alvorligebelastningerpåmediehusetnettavisensalminneligetroverdighet,redaksjonelleomdømme ogintegritet. Kapittel-4-Særavtaler- (GjelderbareNJ<NHO/MBL)Seoverenskomstens 4. Kapittel-5-Bestemmelser-om-tillitsvalgte-og-bedriftens-representanter- -5:1-Målsetting-og-opptreden- Deteravavgjørendebetydningatsamarbeidetmellombedriftensrepresentanterogdetillitsvalgte foregårirasjonelleogbetryggendeformer,ogattillitsvalgtesettesistandtilåivaretasineoppgaver etterhovedavtalenogarbeidsmiljøloven.engjensidigkorrektogtillitsfullopptredenmellom bedriftensrepresentanterogdetillitsvalgteerenavgjørendeforutsetningforsamarbeidet mellompartenepåbedriften. Detillitsvalgteogbedriftensrepresentanterharplikttilågjøresittbesteforåopprettholdeetrolig oggodtsamarbeidsforhold.deskalpåseatdepliktersompåhvilerparteneettertariffavtale, arbeidsreglementogarbeidsmiljølovblirfulgt,medmindredisseoppgaverspesieltertillagtandre organer. Såvelarbeidstakernesombedriftensrepresentanterbørværepersonersomharbestmulig forutsetningerforbehandlingavsamarbeidsspørsmål. Partenevilgjennomopplysnings<ogkursvirksomhetsøkeådyktiggjørepartenesrepresentanterfor deoppgaversompåhvilerdemetterhovedavtalen. Deteruforenligmedarbeidsgiversogdetillitsvalgtesplikteråtilskyndeellermedvirketilulovlig konflikt.detillitsvalgteharhellerikkeanledningtilånedleggesineverviforbindelsemedslik konflikt. Detillitsvalgtemåtatilbørlighensyntilatproduksjonenskallideminstmuligskadeogat spesialmaskinerikkeblirstoppetisinregulæredrift. 8

9 -5:2-Innledende-bestemmelser- 1.-Rett-og-plikt-til-å-velge-tillitsvalgte- Hvisbedriftenellerarbeidstakernekreverdet,skaldetvelgestillitsvalgtefordeorganiserte arbeidstakere. 2.-Arbeidstakernes-representanter- -de-tillitsvalgte- Detillitsvalgtegodkjennessomrepresentanterogtalspersonerfordeorganisertearbeidstakere. Detillitsvalgteharretttilåforpliktearbeidstakerneispørsmålsomangårhelearbeidsstokkeneller grupperavarbeidstakere,nårtariffavtaleikkeertilhinderfordette.detforutsettesatde tillitsvalgte,hvisdeanserdetnødvendig,leggersakenfremforsinearbeidskameraterførdetar standpunkttilspørsmålet.bedriftenskalhasvarutenugrunnetopphold. Detillitsvalgteharretttilåtasegavogsøkeordnetiminnelighetklagemålsomdeenkelte arbeidstakereharoverforbedriften,ellersombedriftenharoverfordeenkeltearbeidstakere. Nårdetillitsvalgteharnoeåfremføre,skaldehenvendesegdirektetilarbeidsgiverenellerdennes representantpåarbeidsstedet. 3.-Arbeidsgivers-representant- Arbeidsgiverskaldaglighaenansvarligrepresentanttilstedesomdetillitsvalgtekanhenvendeseg til. Arbeidsgiverenskalgiarbeidsutvalgetskriftligmeldingomnavnetpårepresentantenogdennes stedfortreder. Kanrepresentantenikketastillingumiddelbarttilhenvendelsen,menvilforetanærmere undersøkelser,skaldetgissvarutenugrunnetopphold. 4.-Forhandlinger-mellom-de-tillitsvalgte-og-arbeidsgivers-representanter- Bedriftensogarbeidstakernesrepresentanterskalhafullmakttilåførereelleforhandlinger. Vedforhandlingerkanarbeidsgivermøteselvellervedstedfortrederforbedriftsledelsen. Arbeidsgiverenellerdennesstedfortrederkantilkalleandrefrabedriftsledelsen. Detillitsvalgtekantilkallerepresentanterfradeberørtearbeidstakere,ogkonserntillitsvalgteisaker avkonsernmessigkarakter. -5:3-Valg-av-tillitsvalgte- 1.-Hvilke-arbeidstakere-som-kan-velges-som-tillitsvalgt- Tillitsvalgteskalvelgesblantanerkjentedyktigearbeidstakeremederfaringoginnsiktibedriftens arbeidsforhold.deskalsåvidtmulighaarbeidetibedriftenelleriselskapetsomhelhetdetosisteår. Protokolltilførsel:( Arbeidstakeresomersagtopp,kanikkevelges.Dettegjelderikkegjenvalg. 9

10 2.-(Gjelder-bare-NJ:NHO/MBL)- 3.-Antall-tillitsvalgte-som-velges- IMediehusetNettavisenASkandetvelgesinntil4tillitsvalgtesamtinntil2vararepresentanter.NJ< klubbenslederskalværeenavdisse. Partenekanmedvektpåstrukturogorganisasjonsform,treffeskriftligavtaleometstørreeller mindreantalltillitsvalgteenndetsomfølgeravførsteledd. 4.-Valgperioden- Valgetgjelderforettår.Leder,nestlederogsekretærkanvelgesfor2år.Vedledersfraværfungerer nestelederelleridennesfraværsekretær. Hvisentillitsvalgtsluttervedbedriften,opphørervedkommendeivervet. 5.-Melding-om-valg- Bedriftenskalinnen8dagerhaskriftligmeldingmednavnpådevalgtemedangivelseavhvemsom erleder,nestlederogsekretær. Enarbeidstakerkanikkekrevesanerkjentsomtillitsvalgtførslikmeldingergitt.Inntilbedriftenhar mottattmeldingomnyvalg,fungererdetidligerevalgte. 1.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- -5:4-Organisering-av-de-tillitsvalgte- 2.-Valg-av-tillitsvalgte-til-spesielle-oppgaver- Blantdetillitsvalgtekanenkeltevelgestilspesielleoppgaver,f.eks.kompetansetillitsvalgt, sosialtillitsvalgt,ungdomstillitsvalgtoglikestillingstillitsvalgt.detteskalikkemedføreatantall tillitsvalgteøkes.dersomdetvelgessærskiltsosialtillitsvalgt,skaldennebistådeansatteisakerav sosialkaraktersomhartilknytningtilforholdpåbedriften.føropplæringstiltaksettesigang,skal studietillitsvalgtetasmedpåråd. 3.-(Gjelder-kun-LO/NHO)-- 4.-Konsernutvalg- Ikonsernerskaldetetablereskonsernutvalgihtregleneiavtalenskap.XVI. 5.-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:5-(Gjelder-kun-LO/NHO)- -5:6-De-tillitsvalgtes-arbeidsforhold- 1.-Tid-til-tillitsvalgtes-arbeid- Hovedorganisasjoneneerenigeomatdetillitsvalgteskalfånødvendigtidtilåutføresineoppgaveri henholdtilhovedavtalen. Dersomenavparteneønskerdet,skaldetføreslokaleforhandlingeromenavtaleomtidsom tillitsvalgtetrengerforåutførearbeidinnenforordinærarbeidstid.samlettidavpassesetter arbeidetsomfang.dersomparteneikkeblirenige,behandlestvistenetter 2<3. 10

11 Hvasomernødvendigtidforutføringavarbeidfortillitsvalgtvilvarierefrabedrifttilbedrift.Detkan væreenløsningåinngåavtaleomentidsramme.storebedrifterharofteinngåttavtaleomen tidsramme.ogsåismåogmellomstorebedrifterkandetværehensiktsmessigåinngåenslikavtale. 2.-Utstyr-til-de-tillitsvalgte- Detopptaslokaledrøftelseromdetskalstillesnødvendigutstyrtarbeidsromtildisposisjon.Sålangt deterpraktiskmuligogetternærmereavtalegisdetadgangtiltilsvarendekontortekniskutstyrsom benyttesibedriften.drøftelseneskaltahensyntilbedriftensstørrelse,struktur,driftsform,tekniske karakter,informasjons<ogkommunikasjonsteknologiskutrustning,tariffavtalenslønnsformeller lignende. Tillitsvalgteskaliallefallharetttillåsbartskapogadgangtiltelefon,videreadgangtiltelefaksetter nærmereavtalenårbedriftenhardette. MediehusetNettavisenASvil,omdetkreves,irimeligomfangstilleplass,telefonogportotil rådighetfordetillitsvalgte.parteneeridenneforbindelseenigeomatklubbleder,dersom vedkommendemenerdeterbehovfordet,skalhabærbarpcogbredbåndtilknytningbetaltav MediehusetNettavisenAS. MediehusetNettavisenASdekkerhjemme<PC,mobil<oghjemmetelefonforklubblederetter regning,dersomklubblederikkehardetteisittordinæreansettelsesforhold. Merknad:( MediehusetNettavisenASakseptererådekkereisekostnaderfortillitsvalgteetterregningmedkr ,<iåret. 3.-Adgang-til-bedriften-og-avdelinger-- NårtillitsvalgteiNJ,samtledereideresunderavdelingerønskeradgangtilbedriftenforåivareta tariffmessigegjøremål,skaldetgisadgangetteråhameldtfratilbedriftsledelsen.detteendrerikke bestemmelseni 2<3nr.3. Konserntillitsvalgteskalhauhindretadgangtilbedriftersominngårikonsernetforåivaretasine oppgaver. 4.-Møter-i-arbeidstiden- Utvalgsmøter( Utvalgetavtillitsvalgtekaniforståelsemedbedriftsledelsenholdemøteriarbeidstidenutentrekki lønn. Vedplaneromfisjoner,fusjonerogstørreomorganiseringerkandetillitsvalgtevedberørtebedrifter iforståelsemedbedriftsledelsenholdefellesmøterutentrekkilønn. Medlemsmøter( Medlemsmøterforvalgavtillitsvalgteogavstemningovertarifforslagkanholdesiarbeidstidenuten trekkilønn,såfremtdetteikkemedførervesentligedriftsmessigeulemper. Nårutvalgetavtillitsvalgteiforståelsemedbedriftsledelseneravdenoppfatningatavgjørelsei sakermåfattesomgåendeelleratsakeravsærligviktighetskalbehandles,kandetholdes medlemsmøteriarbeidstidenutentrekkilønn. 11

12 Dersomvirksomhetensdriftstidstrekkersegutover8timer,kanmedlemsmøteiforståelsemed bedriftsledelsenholdesiarbeidstidenutentrekkilønn. Dersomikkesakenkreveromgåendeavgjørelse,skalbedriftengisminst8dagersvarsel. -5:7-Godtgjørelse-til-tillitsvalgte- Nårlokaltavtaltforhandlingsmøteetter 2<3avholdesidenenkeltetillitsvalgtesordinære arbeidstid,godtgjørestaptarbeidsfortjeneste. Medgåtttidtiltillitsvalgtesarbeidetter 5<6nr.1betalestilsvarende.Detsammegjeldermøter etterkap.9,møteribedriftsutvalg,avdelingsutvalgogarbeidsmiljøutvalg,vedbedriftskonferanserog samarbeidsutvalgetterdelb,ognårdeternødvendigågibedriftsutvalgetslederog/ellersekretær friforåutføresineoppgaver. Tidsomverneombudanvendertilvernearbeidbetalespåsammemåte.Partenepåbedrifteneller detenkelteoverenskomstområdekanavtaleenannenberegningsmåteforgodtgjørelsen.overtid skalbetalessomfastsattiarbeidsmiljøloven 6<5nr.3. -5:8-Tjenestefri-for-tillitsvalgte- TillitsvalgtepåbedriftenogansattmedtillitsverviNJskalikkenektestjenestefrihetutentvingende grunnnårdeblirinnkalttilforhandlingerogmøterisinorganisasjon. Tilsvarenderetttilpermisjongjelderforskoleringavinntilenukesvarighetavansattes representanteribedriftensstyrendeorganer.denvalgterepresentantenskalhadekkettapt arbeidsfortjenesteiforbindelsemedkursgodkjentavbedriften. Arbeidstakeresomskalutdannestiltillitsvervinnenfagorganisasjonenskalogsåirimeligutstrekning gistjenestefrihetnårdeskaldeltaifagkursellerfagligopplysningsvirksomhet. Forespørsleromtjenestefrihetskalrettestilbedriftsledelsensåtidligsommulig. -5:9-Krav-om-at-tillitsvalgt-eller-representant-for-arbeidsgiver-skal-fratre- HvisentillitsvalgtgjørsegskyldigigrovtbruddpåsineplikteretterHovedavtalen,kanMediehuset NettavisenoverforNJkreveatvedkommendefratrersomtillitsvalgt.Taskravettilfølgehar arbeidstakerneplikttilstraksåvelgenytillitsvalgt. HvisarbeidsgiversrepresentantgjørsegskyldigigrovtbruddpåHovedavtalen,kanNJkreveat vedkommendeskalfratresomrepresentantoverforarbeidstakerne.taskravettilfølgehar arbeidsgiverplikttilstraksåutpekeennyrepresentant. VeduenighetomfratredenavgjørestvistenavArbeidsretten.Detbetraktessomgrovtbruddpå Hovedavtalenåtilskyndeellermedvirketilulovligkonflikt. Tillitsvalgtellerarbeidsgiverrepresentantsommåfratrekanikkevelgesellerutpekesførdetergått2 år. 12

13 -5:10-Bruk-av-advarsel-mot-tillitsvalgte- Tillitsvalgteskalikkemeddelesskriftligadvarselbegrunnetiutøvelsenavtillitsvervetutensaklig grunn. -5:11-Oppsigelse-mv-av-tillitsvalgte- 1.-Oppsigelse-og-avskjed-av-tillitsvalgte- Oppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtekanikkeskjeutensakliggrunn.Itilleggtilansiennitetogandre grunnerdeterrimeligåtahensyntil,skaldetleggesvektpådenspesiellestillingdetillitsvalgtehari bedriften. Vedindividuelloppsigelseavtillitsvalgtskaldetgis3månedersfristhvisikkearbeidsmiljøloveller arbeidsavtalegirretttillengrefrist.dennespesiellefristgjelderikkehvisoppsigelsenskyldesden tillitsvalgtesegetforhold. Bestemmelseneiarbeidsmiljølovenskap.15<17fårtilsvarendeanvendelse,dogslikathvisNJgjør gjeldendeatoppsigelsenerusaklig,skalfratredenikkefinnestedførarbeidsrettensdomforeligger. Stevningmåisåfallværeuttattsenest8ukeretteratoppsigelsenermottatt. Hvisvirksomhetennedleggeserdetviktigatberørtearbeidstakerebeholderentillitsvalgtsålenge sommulig.detsammegjeldernårenkonkursrammetbedriftdrivesvidereavbostyretmedsiktepå avvikling. Føroppsigelseelleravskjedavtillitsvalgtforetasskalspørsmåletdrøftesmeddeandretillitsvalgte, hvisikkevedkommendemotsettersegdet,ellerdettevilvirkekrenkendeoverforandre. 2.-De-tillitsvalgtes-stilling-ved-innskrenkninger,-omorganiseringer-og-permitteringer.- Vedinnskrenkninger,omorganiseringerogpermitteringerskaldettashensyntildetillitsvalgtes spesiellestilling. Ovennevntebestemmelsergjeldertilsvarendeforverneombud,medlemmeravarbeidsmiljøutvalg, styre<ogbedriftsforsamling. -5:12-(Gjelder-kun-LO/NHO)- Kapittel-6-Vernearbeid-og-bedriftshelsetjeneste- -6:1-Verneombud- Verneombudetharuhindretadgangtilsittverneområde.Måvedkommendeforlatearbeidsplassen, skaldennærmesteoverordnedeunderrettespåforhåndellersnarestmulig. 13

14 -6:2-Arbeidsmiljøutvalg- Hvordeteropprettetarbeidsmiljøutvalg,kanbedriftsledelseninnenforenfastsattbudsjettrammegi utvalgetfullmakttilåiverksettevernetiltaksomutvalgetsmedlemmererenigeom.dettebegrenser ikkeutvalgetsbeslutningsmyndighetetterloven. -6:3-Bedriftshelsetjeneste- Parteneunderstrekerviktighetenavdetforebyggendearbeidmedarbeidsmiljøoghelseibedriftene. Bedriftenskalnårdenerpliktigtilåhaverne<oghelsepersonale(VHP)etterarbeidsmiljøloven,laseg biståavsliktpersonale.dersometslikttilbudikkefinnes,skalbedriftenogtillitsvalgteifellesskap arbeideaktivtmedandrebedrifterforåsøkeopprettetordningersomtilfredsstiller arbeidsmiljølovensforskrifteromverne<oghelsepersonale. Verne<oghelsepersonaletsaktiviteterskalfremgåavbedriftensdokumentasjonihenholdtilForskrift omsystematiskhelse<,miljø<ogsikkerhetsarbeidivirksomheter(internkontrollforskriften). Kapittel-7-Permittering- -7:1-Vilkårene-for-permittering- 1.Permitteringkanforetasnårsakliggrunngjørdetnødvendigforbedriften. 2.Permitteringihenholdtilnr.1kanikkefinnestedutover6månedermedmindreparteneerenige omatdetfortsattforeliggersakliggrunn. 3.Vedpermitteringkanansiennitetenfravikesnårdetforeliggersakliggrunn.Dennebestemmelsen erikketilhinderforbrukavrullerendepermittering. 4.Vedvurderingavhvemsomskalpermitteres,skaldetleggesvektpådespesielleoppgaverde tillitsvalgteharibedriften. -7:2-Plikt-til-å-konferere-før-varsel-gis- Førvarselgisskaldetkonfereresmedtillitsvalgteisamsvarmedkap.9.Førlengrepermittering iverksettes,børbedriftensometalternativvurdereyrkesfagligkompetansehevendetiltaketter bedriftensbehovogsomkanstyrkebedriftenskonkurransesituasjon.frakonferansensettesopp protokollsomundertegnesavpartene. Varslingsfristeni 7<3nr.1ognr.2løperførstetteratkonferansenerholdt.Kravom forhandlingsmøtefordiansiennitetenerfraveketellerfordibedriftenvedgjeninntakelsefølgerandre reglerennvediverksettelsen,medførerikkeatpermitteringellergjeninntakelseutsettes. -7:3-Varsel-om-permittering- 1.Permitteringgismed14dagersvarsel. 14

15 2.Vedpermitteringpågrunnavslikeuforutsettehendingersomnevntiarbeidsmiljølovens 15<3nr 10ervarslet2dager,vedbrann14dager. 3.Varseletløperfraarbeidstidenssluttdendagendetgis. 4.Fristenegjelderikkenårkonfliktiannenbedriftellertariffstridigkonfliktiegenbedrifteller ulegitimertfraværførertilatarbeidstakereikkekansysselsettespårasjonellmåte.bedriftenplikter dogågidetvarselsomermulig. 5.Fristenegjelderikkehvistariffavtalegiradgangtilkorterevarsel. 6.Hvisbedriftenpermittererutenåoverholdevarselfristenskalarbeidstakernebetalesvanlig fortjenestetilfristensutløp.vedpermitteringersomnevntinr.2betalesordinærlønn. 7.Dersomenpermitteringsperiodeavbrytes,ogarbeidstakerinntasiarbeidimerenn4uker,skalny permitteringsperiodeansessomnypermitteringirelasjontilbestemmelseneomvilkår,drøftelser, varslerm.v.dettegjelderikkeinntaksomskyldesvikariatforandrearbeidstakerenmedlovligfravær. Isliketilfellerskaldetdoggisvarseltilarbeidstakersåtidligsommulig,ogsenesttredagerfør arbeidsperiodensutløp. Merknad:( Partenevisertilprotokollav9.juni2009mellomNJogNHOogerenigeomfølgende:Sålengedet ytesdagpengerdirekteetterenarbeidsperiodepåinntil6ukerisammenhengien permitteringsperiode,erparteneenigeomatlengdenavarbeidsperiodensomkanbenyttesutenat fortsattpermitteringskalregnessomnypermittering,endresfra4til6uker. -7:4-Varslets-form-og-innhold- 1.Varsletgisskriftligtildenenkeltearbeidstakermedmindredelokaleparteneblirenigeomannet. 2.Vedbetingetpermitteringetter 7<5kanvarsletgisvedoppslagibedriften.Ansattesomer midlertidigfraværendevarslespåhensiktsmessigmåte. 3.Varsletskalangipermitteringenssannsynligelengde.Erdetikkemulig,skalfortsattpermittering drøftesmeddetillitsvalgtesenestinnen1månedogderetterhvermånedhvismanikkeblirenige omnoeannet.detskalherunderfortløpendevurderesomvilkåreneforpermitteringertilstedeeller omdetmågjennomføresoppsigelser. 4.Arbeidstakeresomblirpermittertskalfåskriftligbevisfraarbeidsgiver.Bevisetskalangigrunntil permitteringenogpermitteringenssannsynligelengde. 5.Dersomdetergittubetingetskriftligvarselsomoppfyllerovennevntekravtilinnholdgjelderdette ogsåsompermitteringsbevis. -7:5-Betinget-varsel- Vedkonfliktiegenbedriftskalvarseletsålangtråderangihvilkearbeidstakeresomeventueltvilbli permittert,ogdenenkelteskalfåbestemtunderretningsålangtidforutsommulig. 15

16 -7:6-Oppsigelse-under-permittering- Permittertearbeidstakereerfortsattknyttettilbedriftenmedrettogplikttilåbegynneigjenså lengedeikkeerformeltoppsagt. Bringesarbeidsforholdettilopphøripermitteringstiden,plikterarbeidstakerneåutførearbeidi oppsigelsestidenmedmindreennyarbeidsavtaleertilhinderfordet.fallerarbeidspliktenavdenne grunnbort,bortfallerbetalingforoppsigelsestiden. Dersomarbeidstakeresomerpermittertutover3månederoginntilvidere,sieroppforågåoveri annetarbeid,kanvedkommendefratreutenoppsigelsesfrist. Arbeidstakersomikkeersagtoppogsomikkeblirgjeninntattvedpermitteringstidensutløp,harrett tillønnioppsigelsestiden. -7:7-Spesielle-bestemmelser- 1.(GjelderbareLO/NHO.) 2.Nårarbeidstakererpermittertløperpliktentilsyketrygdsålengedenbeståretterloven,menbare sålengearbeidstakerenikkeeriannetarbeid. 3.(GjelderbareLO/NHO.) Kapittel-8-Individuelle-forhold- -8:1-Ansettelse-mv.- Bedriftenskalsnarestmulig,ogsenestvedtiltredelse,orienterelederiredaksjonsklubbenogde tillitsvalgteivedkommendeavdelingomnyansettelserherunderlederesomharbetydningfor avdelingensvirksomhetogginyansattebeskjedomhvemsomertillitsvalgt.nyansatteskalsnarest muligpresenteresforledereniredaksjonsklubbenogfordegruppetillitsvalgte. Påstørrearbeidsplasserskalnyansattemedpassendemellomrominnkallestilintroduksjonsmøte hvorledelsenogtillitsvalgteorientererombedriftenogarbeidslivetsorganisasjoner.møtebørikke holdesforlengeetteransettelsen.påmindrearbeidsplasserskalledelsenogtillitsvalgtesamarbeide omågislikorientering. Påanmodningskaldetillitsvalgtehvertkvartalfåutlevertenlisteoveransatteinnendetaktuelle overenskomstområdepåbedriften.listenskalinneholdenavn,arbeidsstedogansettelsestidspunkt. -8:2-Ansiennitet-ved-oppsigelse-p.g.a.-innskrenkning- Vedoppsigelsepågrunnavinnskrenkning/omleggingkanansiennitetenfravikesnårdetforeligger sakliggrunn. Hvisbedrifteniforbindelsemedinnskrenkningeriarbeidsstyrkenfinnergrunntilåfravike ansiennitetenogdetillitsvalgteeravdenoppfatningatdetteikkeersakligbegrunnet,kan spørsmåletbringesinntilforhandlingermellomorganisasjonene.hvisdetillitsvalgteinnen3dager 16

17 etterkonferansengirbedriftenbeskjedomatdeønskerslikeforhandlinger,utstårdeomtvistede oppsigelserinntildetharværtforhandletmellompartenesentralt. Protokolltilførsel:( Tekstendringeneinnebærerikkeendringigjeldenderettspraksis. Protokolltilførsel:( Allesomhartiltrådtfør ansesåhasammeansiennitet. -8:3-Virkning-av-manglende-informasjon- Erinformasjonspliktenetter 9<3til9<8ikkeoppfyltiforholdtilhvasomerrelevantfor oppsigelsen,hararbeidstakersomsiesoppretttil6månedersvanligfortjenestefraogmeddendag detillitsvalgtebleinformertomoppsigelsenselvomfratredenskjerpåettidligeretidspunkt. Kapittel-9-Informasjon,-samarbeid-og-medbestemmelse- -9:1-Målsetting- NorskJournalistlagogMediehusetNettavisenASerenigeomnødvendighetenavatdetleggestil retteforetgodtogtillitsfulltforholdmellomarbeidstakerne,derestillitsvalgteogledelseni enkeltselskaperogikonsern. Deansatteogderestillitsvalgteskalhareellmedinnflytelseoggjennomsamarbeid,informasjonog drøftelsebidratiløktverdiskapingogproduktivitetogdervedtildeøkonomiskeforutsetningerfor bedriftensfortsatteutviklingogtryggeoggodearbeidsplasser. Deterviktigåfremmeforståelseforoginnsiktibedriftensøkonomiogvirksomhetenspåvirkningpå detytremiljø. Ledelsen,deansatteogderestillitsvalgteplikteråtainitiativtilogaktivtmedvirketilsamarbeid.De tillitsvalgteskalgisinformasjonsåtidligsommuligslikatdekangisinesynspunkterførbeslutning treffes. MediehusetNettavisenASogNJvilpåsinside,gjennomuliketiltak,fellesoghverforseg,ytestøtte tildettearbeidet. Målsettingenidenneparagraferbindendenårdetgjeldersamarbeidpåbedriftenogskalogsåvære veiledendeforpartenevedorganiseringavsamarbeidet. Deterpartenesforutsetningatdrøftelsermedtillitsvalgteikkeskalomfatteutgivelsenesinnhold, stoffopplegg,stoffvurderingogredigering. -9:2-Organisering-og-gjennomføring- Samarbeidogmedvirkningmåtilpassesbedriftensart,størrelse,faktiskestyringsstrukturmv.Det forutsettesenutstraktdesentraliseringogdelegeringavbeslutningsmyndighetsamtinvolveringav tillitsvalgtetildenenkelteavdelingellerarbeidsgruppe. 17

18 Samarbeidogmedvirkningikonsernforegårslikdeterbeskreveti 9<12. Partenekaninngålokalavtaleommåtensamarbeidetorganiserespå.Drøftelseromslikespørsmål skalgjennomføresnårenavparteneberomdet.samarbeidetkanf.eks.foregåideorganersomer nevntidelb.slikavtalekanikkegripeinnidetillitsvalgtesrettigheteretterdela. Harbedriftenavdelingermedegenledelseogmyndighettilåtreffeavgjørelservedrørende avdelingen,får 9<3til9<8tilsvarendeanvendelsepåavdelingsnivå. Detforutsettesatdesomdeltaribeslutningsprosessenpådeforskjelligenivåeribedriftenhar ansvar,ikkebareoverforeiereellerarbeidskamerater,menogsåoverforbedriftensomhelhet. Vedetableringavarbeids<,prosjekt<ogstyringsgruppersomikkeerenfastdelav bedriftsorganisasjonen,skaldeberørteansattesikresreellinnflytelse.detillitsvalgteskalsikresreell innflytelsepågruppenssammensetningogmandat.detillitsvalgteutpekerselvdeansattes representanterblantdeberørteansatte. Representanterfordeforskjelligedeleravorganisasjonentasmediarbeidetmedåutvikle jobbinnhold,organisasjons<ogledelsesformer. ForMediehusetNettavisenASdetavstørstebetydningatpartenefinnerfremtilpraktiskeformerfor medbestemmelseogmedinnflytelseisamsvarmedintensjonerogbestemmelserikapittel9. Drøftelseromslikespørsmålskalgjennomføresnårenavparteneberomdet.Detbørinngåsavtaler omdettemellommediehusetnettavisenasogredaksjonsklubben. -9:3-Drøftelser-om-bedriftens-ordinære-drift- Ledelsenskaldrøftemeddetillitsvalgte: spørsmålsomvedrørerdenøkonomiskeogproduksjonsmessigestillingogutvikling forholdsomharumiddelbarsammenhengmedarbeidsplassenogdendagligedrift dealminneligelønnsogarbeidsforholdvedbedriften. Drøftelserskalholdessåtidligsommuligogminstengangimåneden,hvisdetikkeerenighetom noeannet,ogforøvrignårdetillitsvalgteberomdet. Protokolltilførsel:( Om(innleie(av(arbeidskraft(m.v.( Parteneunderstrekerbetydningenavatinnleieavarbeidskraft,utsettingavarbeidog entrepriseliknendeordningerpraktiseresinnenforrammenavgjeldendelovogavtaleverk.behovfor praktiskereguleringeranbefalesløstgjennomoverenskomsten. Protokolltilførsel:( Parteneunderstrekerbetydningenavatbrukavmidlertidigeansettelserogfrilanserepraktiseres innenforrammenavgjeldendelov<ogavtaleverk. 18

19 -9:4-Drøftelser-vedrørende-omlegging-av-driften- Ledelsenskalsåtidligsommuligdrøftemeddetillitsvalgte omleggingeravviktighetforarbeidstakerneogderesarbeidsforhold,herunderviktige endringerproduksjonsoppleggogmetoder sysselsettingsspørsmål,herunderplaneromutvidelseroginnskrenkninger. -9:5-Drøftelser-om-selskapsrettslige-forhold- Ledelsenskalsåtidligsommuligdrøftemeddetillitsvalgte: fusjon,fisjon,salg,helellerdelvisnedleggelseellerrettsligomorganiseringavvirksomheten. Ledelsenskalsørgeformøtemellomdetillitsvalgteogdenyeeiereomoverdragelseogom tariffavtalenfortsattskalgjelde. Vurdererledelsenånedleggevirksomheten,skalmuligvideredrift,herunderomdeansattevil overtavirksomhetendrøftesmeddetillitsvalgte. -9:6-Nærmere-om-drøftelse-og-informasjon- 1.-Ledelsen-plikt-til-å-la-tillitsvalgte-fremme-synspunkter-før-beslutning-tas- Førledelsentrefferbeslutningerisakersomangårarbeidstakernessysselsettingogarbeidsforhold skaldettedrøftesmeddetillitsvalgte. Idetilfellerledelsenikkefinneråkunnetahensyntildetillitsvalgtesanførsler,skaldenbegrunnesitt syn.frakonferansenskaldetsettesoppprotokollsomundertegnesavdebeggeparter. DersomledelsenønskerågjennomføreslikeendringeribeståendearbeidsforholdogNJhevder dettevilværetariffstridig,kannjutenugrunnetoppholdtaoppmedmediehusetnettavisenas spørsmåletomåutsetteiverksettelseninntilforhandlingsmøtemellommediehusetnettavisenasog NJeravholdt.Sliktmøteskalitilfelleavholdesinnen1ukeetteratdeterfremsattskriftligkravom det. 2.-Plikt-til-å-informere-tillitsvalgte-om-årsaker-til-og-virkninger-av-ledelsens-disposisjoner- Isakersomomhandlerforholdomfattetav 9<4og9<5skaltillitsvalgteinformeresomårsakenetil ledelsensdisposisjonersamtdejuridiske,økonomiskeogarbeidsmessigekonsekvenserdissemå antasåfåforarbeidstakerne. ( Protokolltilførsel(til( (995(og(996:(( Parteneerenigeomatspråkligeendringersomergjorti 9<5og9<6 herunderat«bedriften»er erstattetmed«ledelsen»<ikkeskalinnebærerealitetsendringer. -9:7-Innsyn-i-regnskaper-og-økonomiske-forhold- Bedriftensregnskaperskalforeleggesdetillitsvalgtepåforespørsel. Årsoppgjøretskalforeleggesdetillitsvalgtestraksdeterfastsatt. 19

20 Detillitsvalgteskalforøvrigetteranmodninggisinnsyniforholdsomvedrørerdenøkonomiske situasjon,jfr. 9<3førstestrekpunktog9<4til9<5. Vedinnføringavlønnssystemeribedriftersomforutsetterinnsiktiøkonomiskeforholdsomhar betydningforsystemet,skaldetillitsvalgtehainnsynsommuliggjørdette. Merknad:( Redaksjonsledelsenskalogsåsåtidligsommuligorienteredetillitsvalgteomredaksjonens budsjettforslagogdetbedriftsøkonomiskegrunnlagsomdettebyggerpå. -9:8-Eksterne-rådgivere- Dersomdetillitsvalgteønskeråbenytteeksternrådgiver,skalbedriftensledelseinformeresom dette.tillitsvalgtekantaoppombedriftenheltellerdelvisskaldekkeutgiftene. Benytterdetillitsvalgteiforståelsemedbedriftenrådgivervedgjennomgangavregnskaper, årsoppgjørm.v.,skalvedkommendehaadgangtilnødvendigmaterialeoginformasjon. Fårrådgiveradgangtilkonfidensielleopplysninger,skaldeikkeanvendesutenomoppdraget. -9:9-Forhåndsinformasjon-til-tillitsvalgte- Tillitsvalgteskalpåforhåndogsåtidligsommuligorienteresomforholdsomledelsenønskerå informerearbeidsstokkenom -9:10-Eierskifte-i-aksjeselskap- Vedeierskifteiaksjeselskapskalledelsenstraksdenfårsikkerkunnskapomdet,informerede tillitsvalgtesåfremterververen: overtarmerenn1/10avaksjekapitalenelleraksjersomrepresenterermerenn1/10avstemmenei selskapet,eller blireieravmerenn1/3avaksjekapitalenelleraksjersomrepresenterermerenn1/3avstemmene. Ledelsenskalmedvirketilatnyeeieresårasktsommuligorientererdeansatteomsineplaner. -9:11-Personellregistre-og-kontrolltiltak- 1.-Personellregistre- Parteneskallokaltdrøftehvilkepersonopplysningerbedriftenkanregistrere,oghvordandeskal oppbevaresogbrukes.allregistreringmåhaetsakligformål.praksismåværeisamsvarmedlovom personopplysningermedforskrifterogeventuellpersonaldatainstruks. Personellregisteretskalbehandleskonfidensielt. 2.-Kontrolltiltak- Behov,utformingoginnføringavinternekontrolltiltakskaldrøftespåbedriften. 20

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS LA YS HOVEDAVTALE AV 2010 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening - LA og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS Hovedavtalen inngår som første del i alle tariffavtaler mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2010-2013. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT)

HOVEDAVTALEN 2010-2013. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT) HOVEDAVTALEN 2010-2013 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT) Innholdsfortegnelse Del A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A KAP. II... 6 Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I... 6 Partsforhold, virkeområde og varighet... 6 1-1 Partsforhold... 6 1-2 Virkeområde... 6 1-3 Varighet... 6 KAP. II... 6 Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I...6 Partsforhold, virkeområde og varighet...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II...6 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015

Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015 Hovedavtalen LO - ASVL 2011-2015 HOVEDAVTALEN 2011-2015 MED TILLEGGSAVTALER LO ASVL 1 Innholdsfortegnelse Kap. I... 7 Partsforhold, virkeområde og varighet... 7 1-1 Partsforhold... 7 1-2 Virkeområde...

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) 1 Avtale nr. 435 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Junit. Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Junit. Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit 1 Avtale nr. 355 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Junit Hovedavtalen inngår som første del av alle tariffavtaler mellom NHO og Junit 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap.

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2010. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2010 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

LO-HK-FLT NHO 2010/2013

LO-HK-FLT NHO 2010/2013 HOVEDAVTALEN LO-HK-FLT NHO 2010/2013 MED TILLEGGSAVTALER Innhold Del A... 5 SIDE Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 Kap. II Organisasjonsretten,

Detaljer

HOVEDAVTALEN ALT-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN ALT-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 ALT-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten,

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock. Hovedavtale NHO/MBL og NJ

Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock. Hovedavtale NHO/MBL og NJ Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock Hovedavtale NHO/MBL og NJ 2014 2017 53 Hovedavtale 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk

Detaljer

HOVEDAVTALEN YS-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN YS-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 YS-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2014. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2014. Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Til innholdsfortegnelse > HOVEDAVTALE AV 2014 Næringslivets Hovedorganisasjon NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO HOVEDAVTALEN 1 2006-2009 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet 2 Kap. II Organisajonsretten, fredsplikt,

Detaljer

Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5. 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5

Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5. 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 INNHOLD Del A... 5 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 5 1-1 Partsforhold... 5 1-2 Virkeområde... 5 1-3 Varighet... 5 Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål...

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS med samtlige forbund og foreninger 1 HOVEDAVTALEN

Detaljer

HOVEDAVTALEN LO-NHO. med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN LO-NHO. med tilleggsavtaler 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde 1-3 Varighet Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN. 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN. 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2010 2013 LO MEF med tilleggsavtaler 64 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2006-2009 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet....... 9 1-1 Partsforhold.....................

Detaljer

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart. Norsk Sjøoffisersforbund

HOVEDAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart. Norsk Sjøoffisersforbund 1 HOVEDAVTALEN 2014 2017 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold 1-2 Virkeområde

Detaljer

Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og enkeltbedrifter, og Norsk Journalistlag

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Bygg/anlegg/offshore Definisjoner:

HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Bygg/anlegg/offshore Definisjoner: HOVEDAVTALE 2006 Kap. V Tillitsvalgte, antall og valg 5-1 Rett og plikt til å velge tillitsvalgt Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakere.

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2011/825-15 24154/2014 14.11.2014 HR/AML 15.12.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.12.2014 2011/825-15 24154/2014 2012/1310-10 24155/2014 ***** ***** 2011/1292-7 24156/2014 Side: 1 av 10 2014/852-3 24157/2014

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING...5 Tariffavtaler...5 DEL A...6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

Hovedavtalen LO-HSH 2010-2013

Hovedavtalen LO-HSH 2010-2013 KAP. I Partsforhold, virkeområde og varighet... 4 1-1 Partsforhold og virkeområde... 4 1-2 Varighet... 4 KAP. II Krav om opprettelse av tariffavtale... 4 2-1 Krav om tariffavtale... 4 2-2 Vilkår for å

Detaljer

Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019

Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Hovedavtalen LO - ASVL 2015-2019 Innholdsregister Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet s. 8 1-1 Partsforhold s. 8 1-2 Virkeområde s. 8 1-3 Varighet s. 8 Kap. II

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale

Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale AV 2010 Hovedavtale AV 2010 mellom HSH og YS INNHOLD Side KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET... 5 1-1 Partsforhold og virkeområde... 5 1-2 Varighet... 5

Detaljer

Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009

Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009 Hovedavtalen HSH/NFF 2007-2009 HOVEDAVTALE 2007-2009 2 DEL A 2 1 Organisasjonsrett - fredsplikt 2 Tillitsvalgte 2 2 3 Oppsigelse av tillitsvalgt, verneombud eller medlem av bedriftsforsamling og styre

Detaljer

HOVEDAVTALEN. Landsorganisasjonen i Norge HSH. 1. januar 2010-31. desember 2013. mellom. på den ene side. på den annen side

HOVEDAVTALEN. Landsorganisasjonen i Norge HSH. 1. januar 2010-31. desember 2013. mellom. på den ene side. på den annen side HOVEDAVTALEN 1. januar 2010-31. desember 2013 mellom Landsorganisasjonen i Norge på den ene side og HSH på den annen side KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET... 3 1-1 Partsforhold og virkeområde...

Detaljer

H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS

H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS Gjelder fra 1. mars 2012 H O V E D A V T A L E NOR UTENRIKS mellom NORGES REDERIFORBUND på den ene side og DET NORSKE MASKINISTFORBUND på den annen side 2 3 KAPITTEL I ORGANISASJONSRETTEN... 7 1.1 ORGANISASJONSRETTEN...

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE JANUAR 2008 DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER SAN

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER SAN Hovedavtalen Inngått mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter Varighet: 1. januar 2008-31. desember 2011 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet HOVEDAVTALEN AV 1999 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Fiskebåtredernes Forbund/ Norske Trålerrederiers Forening(FF/NTF)og Landsorganisasjonen i

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG LO 1.1.2013 31.12.2015 - JANUAR 2013 - DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2014 2017. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer

Hovedavtalen LO NHO 2014 2017. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Hovedavtalen LO NHO 2014 2017 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon April 2014 Opplag: 3800 Produksjon og trykk: 07 Media Forsidefoto: istockphoto 1 Innhold Del

Detaljer

Hovedavtalen 2006-2009. LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer

Hovedavtalen 2006-2009. LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Hovedavtalen 2006-2009 LO - NHO Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer 1. opplag - Februar 2006 Innholdsfortegnelse Del A................................3 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet.............................................5

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og ENERGISEKTOREN

HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og ENERGISEKTOREN SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Hovedavtale (2006-2009) mellom. TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) vedrørende samarbeid og informasjon

Hovedavtale (2006-2009) mellom. TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) vedrørende samarbeid og informasjon Hovedavtale (2006-2009) mellom TV2 Interaktiv Nettavisen AS og Norsk Journalistlag (NJ) Innledning vedrørende samarbeid og informasjon KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1-1 Virkeområde 1-2

Detaljer

Hovedavtaler i Spekter

Hovedavtaler i Spekter Hovedavtaler i Spekter Sammenstilling av hovedavtalene inngått med: LO og YS 1.1.2013-31.12.2015 SAN, Unio og Akademikerne 1.1.2013-31.12.2016 Forord Spekter har inngått hovedavtaler med LO representert

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter. LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og kompetanse Partene er enige om å videreføre det partssammensatte

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 1.1.2008-31.12.2011 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2008 31.12.2011 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg 1. Samarbeid, integrering

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Hovedavtale 2014. mellom VIRKE. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO

Hovedavtale 2014. mellom VIRKE. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO Utløp 31. desember 2017 Hovedavtale 2014 mellom VIRKE og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HOVEDAVTALEN... 3 DEL 1... 3 KAPITTEL I - PARTSFORHOLD,

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

H O V E D A V T A L E MELLOM NORGES REDERIFORBUND. på den ene side og. LANDSORGANISASJONEN I NORGE og NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND

H O V E D A V T A L E MELLOM NORGES REDERIFORBUND. på den ene side og. LANDSORGANISASJONEN I NORGE og NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND Hovedavtalen H O V E D A V T A L E MELLOM NORGES REDERIFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE og NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den annen side Opprinnelig avtale av 26.9.1974

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO V/LO Stat 2016-2017

Hovedavtale. mellom Spekter og LO V/LO Stat 2016-2017 Hovedavtale mellom Spekter og LO V/LO Stat 2016-2017 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2016 31.12.2017 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og kompetanse

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER. YS, LO og SAN 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER. YS, LO og SAN 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG YS, LO og SAN 1.1.2013 31.12.2015 - JANUAR 2013 - DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2006-2009 MELLOM HSH OG NSF

HOVEDAVTALEN 2006-2009 MELLOM HSH OG NSF HOVEDAVTALEN 2006-2009 MELLOM HSH OG NSF 2. opplag H O V E D A V T A L E 2006-2009 Bakerst i dette heftet har vi lagt ved selve protokollen fra forhandlingene om hovedavtalen. I Til forhandlingsprotokollen

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2010-2013

H O V E D A V T A L E 2010-2013 HOVEDAVTALEN 2010-2013 MELLOM HSH OG NSF H O V E D A V T A L E 2010-2013 Forord HSH og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har inngått avtale om å prolongere hovedavtalen med tilhørende protokoll fra 2006 for

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2006-2009

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H O V E D A V T A L E 2006-2009 FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 01.03.2006 31.12.2009 er likelydende avtaler parallellavtale - inngått mellom HSH og en rekke arbeidstakerorganisasjoner. Parallellavtalen

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON)

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 01.03.2006 31.12.2009 er likelydende avtaler parallellavtale - inngått mellom

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Stevning. til. Arbeidsretten. Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstuen, 0306 Oslo. LO ved LO Stat Møllergata 10, 0179 Oslo

Stevning. til. Arbeidsretten. Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstuen, 0306 Oslo. LO ved LO Stat Møllergata 10, 0179 Oslo BRHR 11. juni 2015 Stevning til Arbeidsretten Saksøker Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstuen, 0306 Oslo Prosessfu limektig: Advokat Tarjei Thorkildsen Advokatfirmaet BA-HR DA, Postboks

Detaljer

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU)

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) 1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) Oppdatert 19. mars 2013. 1 VALG OG SAMMENSETNING Oppland fylkeskommunes hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) består av 8 medlemmer, med

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer