FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato

2 Innhold 1 Sammendrag 2 Bakgrunn Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Krav om konsekvensutredning 4 3 Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 4 4 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer 4 Fylkeskommunale planer 4-5 Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer 5 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Avgrensning og størrelse på planområdet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Topografi og landskap Naturverdier Klima Næring Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Grunnforhold Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 10 2

3 6 Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av reguleringsformål Beskrivelse av reguleringsformål Bebyggelsens plassering og utforming Bebyggelsens høyde Grad av utnytting (veileder) Forskrift Universell utforming Ute-oppholdsareal 14 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 15 7 Konsekvensutredning 15 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Avveining av virkninger 17 9 Innkomne innspill Avsluttende kommentar

4 1 Sammendrag 2 Bakgrunn Eiere av gnr 202/bnr 4 og 14 ønsker å sette i stand og oppgradere eksisterende tuft og kai til dagens standard. I planområdet inkluderes tomt for bolig, gnr 202/bnr 14, godkjent i byggesak av Hensikten med planen Formålet med planen er å tilrettelegge for flytebrygge/kai, parkering og adkomst på gnr/bnr 202/4. Utskilt tomt for bolig under oppføring på eiendommen gnr 202/bnr 14 tas med. 2.2 Forslagstiller, eierforhold og plankonsulent: Grunneiere og forslagstiller er Knut Hernes og Johan Andreas Hernes Planlegger: Planen er utarbeidet av UNIKUS AS Terminalveien Bodø Org. nr: Planlegger har vært: Siv ark. Tove Ovesen. 2.3 Tidligere vedtak i saken: Byggesak av Ingen krav om utbyggingsavtaler. 2.5 Ingen krav om konsekvensutredning, se begrunnelse pkt. 7 i planbeskrivelsen. 3 Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. Oppstart av planarbeidet ble annonsert i AN , samt lagt ut på kommunens hjemmesider og hjemmesiden til Unikus AS. Varsel om planoppstart ble sendt ut i brevs form til berørte parter den Høringsfristen bel satt til Oppstartsmøtet ble avholdt med Bodø Kommune den Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen omfatter et område som ligger på Øvre Kvalnes i Bodø kommune gnr/bnr 202/4 og 202/14, og er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF 2, hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse. Se kartutsnitt nedenfor. 4

5 Fylkeskommunale planer: Fylkesplan for Nordland Reguleringsplaner: Ingen reguleringsplan i området. 4.3 Tilgrensende planer: Tilgrensende områder til planområde et er i KP- arealdel regulert til: LNF 2, særlig viktige landbruk og/eller kulturlandsk kap. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Kvalnes sør-øst forr Bodø. Ca. 55 min m. bil fra Bodø sentrum. Det planlagte området grenserr mot Skjerstad-fjorden i nord. I vest grenser planen mot område regulert for fritidsbebyggelse og i sør og øst grenser planområdet mot LNFF 2. Planområdet har adkomst fra kommunal vei. 5.2 Avgrensning og størrelsee på planområdet Størrelsen på planområdet er ca. 84, 4 dekar og avgrensningen er e som vist her: 5

6 5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Planområdets karakter er privat og består av opprinnelig bolig bebyggelse på gnr 202/bnr 4, samt bolig under oppføring på tomt gnr 202/bnr 14, godkjent i byggesak av Eiendom gnr 202/bnr 4 har adkomst fra kommunal vei i sør og en må passeres opprinnelig bolig bebyggelse for å komme videre inn på eiendommen. Eiendom gnr 202/bnr 4 er avgrenset i øst, vest og sør av inngjerdinger mot utmark for å holde beitedyr unna. Boligbebyggelsen ligger oppe på flaten ved dyrkbar mark, mens eksisterende tuft og kai ligger nede ved sjøen mot nord. Inngjerding mot utmark. Strandlinjen er i utgangspunktet fritt tilgjengelig men pga. naturlig avgrensning i landskapet (se bilde 2 og 3) med bratte odder i vest og øst, ikke tilgjengelig for allmenheten til frilufts formål. Eksisterende kai er pr dags dato ikke i bruk, da den trenger å settes i stand og tilrettelegges for dagens bruk. Slik den opprinnelig var, fungerte den kun på flo sjø. Kaien vises på bilde nedenfor. I den røde rammen vises den gamle tuften av naustet. Naustet er forfalt og det ønskes å sette det tilbake i opprinnelig stand. Bilde 1 6

7 5.4 Stedets karakter Landskap med spredt bebyggelse, gårder,, dyrket mark, utmark og o skog. 5.5 Topografi og landskap Planområdet er todelt i landskapsform. Bebyggelsen og adkomst mot sør ligger oppe på flaten, med dyrket mark. Den eksisterende kaien og naust liggerr i en hellingg mot nord,, skjermet av skog i sør. Denne delen av tomten egner seg ikke for dyrket mark. Flaten nede v/sjøen Flaten oppe v/adkomsten. (snitt fra digitalt kart Bodø Kommune) Bildenee under viser de naturlige barrierene i landskapet mot øst og vest. Nede ved sjøen mot vest er det en stor bratt odde som er vanskelig å passere. Mot øst er det også en odde, denne har mer preg av stupp kan ikke passeres vedd strandlinjen. Bilde 2 Fra kaiområdet sett mot vest, naturligg avgrenset av odde 7

8 Bilde 3 Fra kaiområdet sett mot øst, naturlig avgrenset av odde Området består ellers av skog og uberørt terreng. Strandlinjen er til en viss grad kunstig da den består av mye stein som ble fra markene over fra den tiden de ryddet markene for dyrking. Steinene lager en forhøyning mot stormfloen. 5.6 Naturverdier Det er ingen registrerte naturverdier i form av naturvernområder, foreslåtte naturvernområder, naturtyper, utvalgte naturtyper, statlig sikra friluftsområde, eller helhetlig kulturlandskap. Rett øst for reguleringsområdet er det registrert funksjonsområde for arter. 5.7 Klima og solforhold. Flaten nede er utsatt for vind fra nord. Det er meget gode solforhold og vindforholdene er som for øvrig i dette området av Bodø. I området utenfor reguleringen kommer stormfloen opp til de eksisterende naustene i området. I det regulerte området er i fylt opp med stein i fjære fra den gang de ryddet markene, denne oppfyllingen er like høy som seinbrygga og fungerer som en stuss mot stormfloen. Ved å plassere naustene godt tilbaketrukket vil en unngå stormfloen. Utbygging i samsvar med planen vil ikke påvirke de lokale klimaforholdene på plassen. Nede ved sjøen vil naust-rekken gi skjerming mot vind fra øst, ellers beskytter skog og landskap området fra sør og sørvest. Mot nord og nordvest vil vinden stå rett på. De fem båtplassene vil bli skjermet av flytebryggen som vil virke som bølgedemper. 5.8 Landbruk og næring: på regulert og omkringliggende områder er det landbruk. Næring i området er landbruk og akvakultur 5.9 Trafikkforhold: Lite trafikk i området. Det er ingen gang og sykkelveier i området. Adkomsten til gnr 202/bnr 4 er etablert og ligger ved kommunal vei. Den interne veien på gnr 202/4 går videre til gnr 202/bnr/14 og ned til kaia. Veien er oppgradert mellom bebyggelsen. Videre ned til kaia er det en gammel traktorvei. Denne veien er pr dags dato kjørbar med bil, men ikke i særlig god stand. 8

9 5.10 Barns interesser Forslaget innebærer ingen grep i forhold til barns interesser. På område for r bolig gjelder kommunens krav til uteoppholdsarealer Universell tilgjengelighet Universell utforming skal ivaretas der dette er hensiktsmessig og fysisk mulig Grunnforhold Nedre del av området består av bart fjell, stedvis tyntt dekke. Oppe på flatenn består terrenget av en del marin strandavsetning. Fra NGU nasjonale løsmasser. 9

10 5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 10

11 6. Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Kaien fungerer slik den er nå kun ved flo sjø og må derfor utbedres slik at den blir funksjonell. Dette gjøres med flytebrygge. Flytebrygger medfører ikke inngrep i sjø grunnen. På eksisterende tuft bygges naustet slik det opprinnelig var. I tillegg etableres det tre nye naust. Disse plasseres på rekke tilbaketrukket fra strandlinjen, for å unngå stormfloen. Plasseringen vist i plankart innebærer minst inngrep i terrenget, dvs. at en unngår sprenging. Ellers forholder utformingen seg til gjeldende bestemmelser i overordnede plan. Plassering, fargesetting og materialbruk skal være med på å dempe utrykket ytterligere. Stranden er delvis opparbeidet fra den gangen markene ble ryddet for jordbruk. Stein ble da plassert i fjæra. Den eksisterende veien over området utbedres, slik at det blir enklere å komme til med bil og båthenger. Det anlegges ikke parkeringsplasser nede ved naustene, disse anlegges oppe ved bolig. Veien gruslegges. Kaien skal holdes ryddig slik at ilandstigning for allmennheten er mulig. Kaien kan også brukes som nødhavn for området. Boligtomten er allerede utskilt og godkjent i byggesak av BYA for boligformål settes til 25 % i henhold til KP arealdel. Adkomst er allerede etablert fra kommunal vei. -Rød strek illustrerer eksisterende vei som utbedres 11

12 -Eksisterende tuft som bygges opp til opprinnelig stand. -Eksiterende kai som settes i stand slik den var da den ble bygd og utvides med ny del Reguleringsformål Arealene er fordelt mellom ulike formål på følgende måte: -Områder, Områdenavn, Dekar Områder områdenavn daa 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 12-5 Nr.1-Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B 1.5 daa. Naust N m2 Naust eksiterende N-e m2 12

13 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag f_småbåtanlegg 0.3 daa. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag(e) f_eksiterende kai daa. Båt utsett f_båt utsett 0.1 daa 12-5 Nr.2-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei Veg 1,1 daa. parkeringsplasser P 0,1 daa. Snuplass f_snuplass 0.4 daa 12-5 Nr. 5- Landruks-, naturog friluftsformål samt reindrift. Spredt boligbebyggelse symbol hus 59,7 daa Nr.6- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Friluftsområde Sjø 20.9 daa Beskrivelse av Reguleringsformålene 12-5 Nr.1-Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Boligtomten er utskilt og godkjent i byggesak 02/ BYA 25 %. Alle kommunaltekniske temaer, og uteopphold i forbindelse med etablering av enebolig, er avklart i byggesak. Naust På eksisterende tuft bygges naust opp igjen slik det var. Det etableres ytterligere 3 nye naust, plassering vist på plan. Naustene skal ha tilpasses landskap og terreng, ha mørke farger og være tilbaketrukket fra strandlinje. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag Eksisterende kaianlegg settes tilbake til opprinnelig stand og utvides med flytebrygge slik at den holder dagens krav. Det etableres et båt-utsett Nr.2-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei Adkomst fra kommunal vei til gnr 202/bnr 4 er etablert. Fra den interne veien på gnr 202/bnr 4 er det adkomst til gnr 202/bnr 14. Denne interne veien oppgraderes helt ned til kai og naust for å kjøre ned med bil og båt henger. Veien skal ikke være bredere enn 3 m. Det etableres ingen parkeringsplasser nede ved kaien. 13

14 Det etableres snuplass nede ved kaien, men ingen parkeringsplasser. Parkeringen er lagt til adkomsten til bolig. Parkeringsplasser Det anlegges en parkeringsplass ved den utskilte boligtomten, dette for å unngå etablering av parkering nede i strandsonen Nr. 5- Landruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Regulert til LNF 2 med spredt boligbebyggelse i henhold til KP- arealdel 12-5 Nr.6- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Friluftsområde i sjø. 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming Bolig: Bolig godkjent i byggesak 02/ Naustene har ikke vinduer og plasseres i rekke tilbaketrukket fra strandlinjen Bebyggelsens høyde Bolig: Mønehøyden eller bygningens største høyde skal ikke være over 8 m. Høydene måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Naust: Mønehøyden for naust skal være maks 4,5 m målt fra gjennomsnittlige planert terrengnivå. Naustene skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader Grad av utnytting 2 BYA for bolig 25 %. Naust tillates bygget opp til 40 m med maks bredde på 5m. I henhold til bestemmelsene i KP , hvor størrelse på naust er begrenset til 40 m 2. Tilknytning til infrastruktur tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Trafikkløsning: vei over tomta. Adkomst er etablert 6.4 Universell utforming Universell utforming skal ivaretas der dette er hensiktsmessig og fysisk mulig. 6.5 Uteoppholdsareal Uteoppholdsarealer for boligtomt er ivaretatt i byggesak, ved nye tiltak på tomta gjelder tilhørende bestemmelser. Naustene satt på rekke vil danne oppholdsarealer skjermet for vind. Eksisterende vegetasjon søkes bevart i høyest mulig grad. 14

15 Ingen offentlige friområder eller turveier inne på det regulerte området. Adkomsten er over privat eiendom og forbi gjennom eksisterende bebyggelse. Kaianlegget vil bli brukt året rundt. Krav om utomhus-plan og rekkefølgebestemmelse Det skal lages utomhusplan over naustområde og eventuelle nye etableringer på området i forbindelse med byggesak. 7 Konsekvensutredning Kommunen har vurdert at reguleringsplanen ikke faller inn under plikt om konsekvensutredning. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF med mulighet for spredt boligbygging. Tiltaket er avgrenset i omfang og antas å ikke ha vesentlig konsekvenser for miljøet. 8 Planens virkninger Arealbruk Planen vil ikke få nevneverdig konsekvenser for arealbruken i området. Ingen konsekvenser for landbruket i planområdet, traktorveien ned til kaia eksisterer og er i bruk pr dags dato og det gjøres ingen andre inngrep over dyrkbar mark. Området har som nevnt tidligere privat karakter og er ikke i brukt av allmennheten. Kai og naust ble bygget tidlig på 1900 tallet og ble brukt frem til rundt krigen. Eier av tomta er eneste bruker av området i dag. At eksisterende kai og naust settes i stand til dagens standard, vil medføre at eier av gnr/bnr 202/4 og 202/14 vil bruke området ved sjøen. Den eksisterende veien over området oppgraderes slik at det vil være enklere å komme til med bil og båthenger, men det anlegges ikke parkeringsplasser nede ved naustene. Veien gruslegges. Denne bruken vil ikke ha konsekvenser for arealbruken i området. Kaien vil holdes fri for privatiserende innretninger og brukes som nødhavn for området. Det er utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg. Det vil være allmenn tilgang til om bord og ilandstigning. Landområdet privatiseres ikke med tilhørende innretninger som bidrar til å hindre fri passasje langs strandsonen. Ingen sprengning. Flytebryggen vil være nøkternt utformet i forhold til bruken og klimatiske forhold ivaretatt. Ikke rekreasjon i område. Kaia vil ikke være til hinder for dagens båt trafikk. Vil kunne fungere som nødhavn for området. Heller ingen konsekvenser for bruken av sjø arealet. Allerede eksisterende naust/tuft oppgraderes og utvides et gammelt naust som settes tilbake til opprinnelig stand. Tilgjengeligheten og bruken av område for allmennheten langs strandlinjen er i dag «naturlig begrenset» av landskapet, ellers er eiendommen som sagt tidligere tilnærmet utilgjengelig pga. av inngjerding mot utmark. Adkomsten til strandområdet vil bli mer tilgjengelig for eierne og allmennheten ved etablering av flytebrygge fordi flytebryggen vil bli tilgjengelig for allmennheten. Friluftsinteressene i området er knyttet til opphold og turgåing vinter og sommer. Områdene som blir brukt til rekreasjon ligger utenfor planområdene rundt. I sør er skogsområdet mye brukt. 15

16 Krakvikk som ligger 2 km unna har plass for teltcamping og er ett populært turområde om sommeren. Fjæra er lett tilgjengelig her og det er anlagt sitteplasser. Området er også tilknyttet en tursti. Mot Evenset ligger et hyttefelt. Landskap og stedets karakter. Planen vil ikke få store konsekvenser for landskapsrommet, hverken på plassen eller fra sjøen. Illustrasjonene 1 og 2 nedenfor viser avstandsvirkning av naustene og kai sett fra sjøen. Det gjøres oppmerksomm på at det kan være enn liten feilmargin i forhold til plassering. Størrelsen og høyden på naustene er i henhold til foreslåtte bestemmelser og o KP- arealdel Illustrasjonene er laget for å vise at det err et lite inngrep som blir gjort i landskapet. I virkeligheten er det også mye skog i bakkant av naustene som sammen medd bruk av mørke farger på kledningen vil være med på å dempe inntrykket ytterligere. Å anlegge de tre nye naustene i tillegg til at naustet på tuften bygges opp igjen, medfører lite inngrep i terrenget siden terrenget er relativt flatt nede ved sjøen. Naustenee trekkes tilbake fra strandlinjen, men ikke så langtt at en må sprenge i fjellet, og etableres på rekke slik KP- arealdell krever. 1. Avstandsvirkning sett fra nord- vest. 2. Avstandsvirkning sett fra nord-øst. 16

17 Plassering i terrenget Planlagte naust Eksisterende kai og tuft. Snitt gjennom planlagt naust og utskilt tomt for bolig. Naust og kai ligger ca. på kt.5, utskilt tomt ca. kt.45 og adkomstt ca. kt.50. Naust og kaiområdet utskilt tomt for bolig. Adkomst 8.1 Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven Der er ingen registrerte naturverdier innenfor reguleringsområdet. Tiltakshaver vil uansett gjøre minst mulig inngrep i landskapet. Snuplass i fjæra gjøres så s liten somm mulig samtidig som det må gå å rygge en båt-henger forr kommunen: ingen konsekvenser for kommunen. ut til båt-utsettet. Økonomiske konsekvenser 17

18 8.2 Avveining av virkninger: Tiltaket er avgrenset i omfang, og vil ikke ha vesentlige virkninger, oppgradering og utvidelse av allerede eksisterende kai og naustområde vil gjøre området mer tilgjengelig fordi allmenheten kan legge til kaien. 9 Innkomne innspill 9.1 Innspill til planarbeidet: Det er kommet inn 6 innspill til planarbeidet. Bilag 1 Nordland Fylkeskommune Viser til at kommunen har vurdert planen og funnet at den ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning og ber om at kommunens vurdering av og begrunnelsen kommer klart fram når saken sendes på høring. Samt at gjeldende fylkesplan hensyn tas. Vår kommentar: innspill tas til etterretning. Bilag 2 Fylkesmannen i Nordland Viser til at kravet til omfang etter pbl nr 2. ikke er oppfylt hva gjelder naust og flytebrygger. Og mener av dette at kommuneplanene ikke hjemler utbygging av slike tiltak. Etablering av privat småbåtanlegg og naust må derfor ansees å være i strid med overordnet arealplan. Pbl 11.1 at spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates 1 nr 2. gjennom behandling av enkelt vise søknader eller reguleringsplan når formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere angitt i arealplanen. Minner på Sjekkliste for hensyn som er tatt med i planen (ROS). Vår kommentar: I gjeldende fylkesplan for pkt. 8.1 sier fylkesplanen at bygging i 100 meters beltet må være i henhold til arealplan. Punkt 8.2 sier at «dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-meters beltet, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, byggeskikk og allmenhetens tilgang og ferdsel. 18

19 Under punkt 8.3 står det «Kriterier for mindre streng holdning til utbygging og bruk av 100-meters beltet» -Lite potensial for friluftsliv. -Fortetting i områder der det er bebyggelse. -Landskapsmessig forsvarlig gjenoppbygging av eldre bebyggelse i tråd med god lokal byggeskikk. Planen gjør akkurat dette, men for å få den brukbar i forhold til dagens standard må kaien oppgraderes fordi det er for grunt å komme til med båt pr dags dato. Dette gjøres ved å anlegge flytebrygge for å unngå inngrep i sjøgrunnen. I Kartet som er brukt i forbindelse med annonsering av oppstart vises ikke den eksisterende tuften. Den opprinnelige kaien er synlig, men ikke planlagt utvidelse. Heller ikke de planlagte naustene er vist. Vi mener at utvidelsen av eksisterende kaianlegg er i så liten skala at landskapsrom, miljø og 100- meters beltet ikke vil bli betydelig forandret. Adkomsten og veien ned til området er tilgjengelig for allmennheten, men vil oppleves privat på grunn av at hele området er inngjerdet for utmark, også langs vei. -Ingen sprengning -Nøkternt utformet i forhold til bruken og klimatiske forhold ivaretatt. -Ikke rekreasjonsområde og ikke til hinder for dagens båttrafikk. -Nødhavn. -Ingen privatiserende innredninger. Bilag 3 Universitetet i Tromsø Ingen merknader. Bilag 4 Kystverket Nordland Dersom en planlagt utbygging i reguleringsområdet innebærer faste installasjoner som skal anlegges på (eksempelvis kai eller molo), bør man gjennomføre grunn eller andre undesøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging vil kunne gi. Eks fare for utrasing, endrete strømforhold, endret sandvandring eller lignende. Kystverket sier i sin kommentar til oppstarts melding at ved en planlagt utbygging i reguleringsområdet som innebærer faste installasjoner som skal anlegges på sjø grunn (eksempelvis kai eller molo), bør man gjennomføre grunn eller andre undesøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging vil kunne gi. Vår kommentar: Det er ikke aktuelt å anlegge noen faste installasjoner ut i sjøen. Det anlegges flytebrygge så langt ut fra eksisterende at kaien blir brukbar, anslagsvis 30 m ut i samme retning som den eksisterende kaien. Eksisterende kai er gammel og laget ut fra datidens behov. Den er så kort at en bare kan legge til med båt på flo sjø i dag, og må derfor forlenges. Det legges ut en flytebrygge i vest med plass til 5 båter. 19

20 Bilag 5 Sametinget Skriver at de finner det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Vår kommentar: Befaringen ble foretatt (vedlegg 5.1) Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. Det er ikke fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til nevnte regulering. Bilag 6 Reindriftsforvaltningen Nordland Ingen merknader til saken på nå værede tidspunkt ut fra tilsendte opplysninger. Forbeholder seg retten til å komme med merknader eventuelt fremme innsigelse når planen sendes ut på høring eller får mer detaljerte opplysninger. Vår kommentar: Innspill tas til etterretning. 10 Avsluttende kommentar I gjeldende fylkesplan for pkt. 8.1 sier fylkesplanen at bygging i 100 meters beltet må være i henhold til arealplan. Fylkesmannen mener at KP arealdel ikke hjemler utbygging av slike tiltak. Etablering av privat småbåtanlegg og naust må derfor ansees å være i strid med overordnet arealplan. Punkt 8.2 sier at «dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-meters beltet, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, byggeskikk og almenhetens tilgang og ferdsel. I Kartet som er brukt i forbindelse med annonsering av oppstart vises ikke den eksisterende tuften. Den opprinnelige kaien er synlig, men ikke planlagt utvidelse. Heller ikke de planlagte naustene er vist. Vi mener at utvidelsen av eksisterende kaianlegg er i så liten skala at landskapsrom, miljø og 100- meters beltet ikke vil bli betydelig forandret. Eneste forandring vil være at strandlinjen blir mer tilgjengelig for eiere og allmennheten. I tillegg mener vi at føringer (listet opp nedenfor) i Fylkesplan og KP arealdel gir åpning for dette tiltaket. Under punkt 8.3 står det Kriterier for mindre streng holdning til utbygging og bruk av 100-meters beltet -Lite potensial for friluftsliv. -fortetting i områder der det er bebyggelse. -Landskapsmessig forsvarlig gjenoppbygging av eldre bebyggelse i tråd med god lokal byggeskikk. 20

21 Opplysende retningslinjer under Kommuneplanens arealdel. -Naustene er planlagt i rekke/gruppe -Det er utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg -Allmenn tilgang til om bord og ilandstigning -Landområdet privatiseres ikke med tilhørende innretninger som bidrar til å hindre fri passasje langs strandsonen. 21

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad Revidert 22.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Byggeområde... 3 1.1 Fritidsbebyggelse... 3 1.1.1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

BESKRIVELSE FOR SULA VASSØYA, STRANGØYA OG FØLINGEN GNR 64, BNR 1

BESKRIVELSE FOR SULA VASSØYA, STRANGØYA OG FØLINGEN GNR 64, BNR 1 BESKRIVELSE FOR SULA VASSØYA, STRANGØYA OG FØLINGEN GNR 64, BNR 1 TILTAKSHAVER: FRØYA KOMMUNE PLANID:1620201304 29. OKTOBER 2013 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 9 19. mars 2015 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 9. november 2015 Planbeskrivelse Vassbakken Hyttefelt, 8146 Reipå Side 1 av 9 9. november

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer