Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012"

Transkript

1 Adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012 Miljøverndepartementet viser til klagene fra Bygdefolk for Rovdyr av 5. september 2012 og Svahken sijte av 6. september Det klages på Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak av 17. august 2012 om lisensfelling av brunbjørn i forvaltningsregionene 5 (Hedmark), 6 (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). Departementet har også mottatt klage fra Stor-Elvdal kommune av 22. august 2012 på direktoratets vedtak av 17. august Departementet legger til grunn at en kommune ikke har rettslig klageinteresse i medhold av forvaltningsloven 28, med mindre saken gjelder avslag på søknad om fellingstillatelse fra vedkommende kommune. Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at kommunen har klageadgang etter forvaltningsloven 28 første ledd. Saken er behandlet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 og 77 og lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 13, jf. 1 og 3. Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket om lisensfelling av bjørn i 2012 i region 5, 6, 7 og 8 fattet av Direktoratet for naturforvaltning den 17. august Klagene tas dermed ikke til følge. Postadresse Kontoradresse Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 Gro Kvelprud Moen 0030 Oslo Sentralbord: Org. nr

2 Saksgang Direktoratet for naturforvaltning fattet den 17. august 2012 vedtak om lisensfelling av brunbjørn innenfor forvaltningsregionene 5, 6, 7 og 8. Kvoten ble satt til totalt 13 bjørner, hvorav tre bjørner innenfor region 5, tre bjørner innenfor region 6, to bjørner innenfor region 7 og fem bjørner innenfor region 8. Vedtaket ble fattet etter anbefalinger fra rovviltnemndene i region 5, 6, 7 og 8, og vedtaket er i stor grad i tråd med rovviltnemndenes anbefalinger for region 5 og 7, men med noe reduksjon for kvoten i region 6 og 8. Vedtaket ble påklaget av Stor-Elvdal kommune i brev datert 22. august 2012, Bygdefolk for Rovdyr i brev datert 5. september 2012 og Svahken sijte i brev datert 6. september Direktoratet omgjorde 10. september 2012 sitt vedtak av 17. august 2012 etter anmodning fra rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) i brev av 28. august Omgjøringen gjaldt avgrensningen av lisensfellingsområdet i Hedmark fylke. Direktoratet for naturforvaltning fant ikke grunnlag for å ta klagene fra Svahken sijte og Bygdefolk for rovdyr til følge. Direktoratet har derfor opprettholdt sitt vedtak, og klagene ble oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse ved brev av 21. september Kopi av direktoratets oversendelsesbrev ble sendt klagerne. Klagerens anførsler Bygdefolk for rovdyr Første anførsel er knyttet til klagefristen på tre uker, jf. lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 29. Bygdefolk for rovdyr anfører at dette vedtaket bryter med forvaltningslovens intensjoner om at en klage bare har hensikt hvis den kan føre til omstøting av et vedtak. De mener at vedtaket er fremsatt på et tidspunkt som fører til at klagefristen er omme over to uker inne i lisensperioden og med en behandlingstid som kan vare til lisensfellingsperiodens slutt. Dette mener de er uholdbart. De anfører at vedtakene kan være klare til å legges ut ultimo juni, med klagefrist medio juli. Dermed har direktoratet over en måned på seg til å behandle klagene slik at endelig vedtak kan være klart til lisensfellingen starter. Andre anførsel fra Bygdefolk for rovdyr gjelder lisensfellingskvotens størrelse. Bygdefolk for rovdyr viser til at skadefellingskvoten er i vår satt til 14 bjørner, mens samlet lisensfellingskvote nasjonalt er på 15 bjørner. Bygdefolk for rovdyr viser til at bjørn felt ved lisensfelling etter vedtaket fattet av Direktoratet for naturforvaltning ikke belastes kvote for betinget skadefelling i regionen. Klager viser til at dette betyr at det vil kunne være mulig å felle hele 29 bjørner til sammen; 13 i region 5, 6, 7 og 8, to i region 3 og 14 ved skadefelling. Bygdefolk for rovdyr viser til at punkt 3.1 i rovviltforliket av 2011 omtaler nytt bestandsmål og forholdstallet mellom antall binner og hannbjørn. Klager viser til at det Side 2

3 med 51 registrerte binner i 2011 skal være 76,5 hannbjørner i Norge og om lag 128 bjørner totalt. Klager mener et uttak på 29 bjørn (betinga skadefellingskvote og lisensfellingskvote) vil føre til et uttak på seks bjørner for mange. Bygdefolk for rovdyr mener det strider mot sunn fornuft å åpne for begrenset felling av bjørn når det har vært en nedgang på hele 47 % i bjørneskader på husdyr, og foreløpige tall fra 2012 viser en fortsatt nedgang. Svahken sijte Svahken sijte ber om at lisensfellingsområdet for bjørn utvides til å gjelde hele reinbeiteområdet til Svahken sijte. Svahken sijte viser til at det basert på den kunnskap som foreligger formodentlig finnes flere bjørner innenfor beiteområdene til Svahken sijte. Det vises til at tettheten av bjørn synes å øke fra år til år, og at det er registrert 4 binner og 4 hannbjørner innenfor Engerdal kommune (hvorav 3 binner og 2 hannbjørner innenfor Svahken sijte) i Det vises til at bjørn vil utgjøre stor skade for reinen, spesielt nyfødt reinkalv, og at Idre sameby som nabo på svensk side også erfarer økende tap av rein til bjørn. Klager viser til at Svahken sijte ligger innenfor grønn sone i forvaltningsplanen til region 5 (Hedmark), og at rovviltforliket av 17. juni 2011 punkt spesielt framhever hensynet til sørsamisk tamreindrift og at den skal sikres. Klager oppfattet videre at det var full enighet i nemnda om at Svahken sijtes beiteområde burde tas inn i lisensfellingsområdet for bjørn i Hedmark, og da dette ikke ble kommunisert til direktoratet i brev av 28. august 2012 fra rovviltnemnda må det være fordi dette ble uteglemt. Direktoratet for naturforvaltning sine merknader I direktoratets vedtak om lisensfelling av brunbjørn 2012 fulgte direktoratet rovviltnemnda i Hedmark sin anbefaling både når det gjaldt kvote og område avgrensning. Områdeavgrensningen var endret noe i forhold til tidligere år. I henvendelsen fra rovviltnemnda av 28. august 2012 vises det til at rovviltnemnda ønsker å utvide lisensfellingsområdet til å omfatte samme areal som tidligere år. Det vises til at nemnda helt fra 2007 har anbefalt et jaktområde som har vært vest og nord for Glomma, men med tillegg av arealer øst for Glomma i den nordre delen av fylket. Nemnda ga også uttrykk for at det ikke hadde vært meningen å legge om praksis fra tidligere år. Direktoratet valgte 10. september 2012 å omgjøre sitt vedtak, i tråd med anmodningen fra rovviltnemnda. Nemnda anbefalte ikke at Svahken sijte skulle være en del av fellingsområdet. Det grunnleggende var at nemnda ønsket at lisensfellingsområdet skulle omfatte samme areal som tidligere år. Direktoratet la avgjørende vekt på anbefalingen fra rovviltnemnda. Direktoratet viser for øvrig til at det ikke er registrert bjørneskader på tamrein i dette området de siste to årene. Grunnlaget for å iverksette lisensfelling på bjørn er knyttet til den skade bjørn gjør på husdyr og/eller tamrein. Side 3

4 Bygdefolk for rovdyr viser til at vedtaket kunne vært fattet på et tidligere tidspunkt. Klager har rett i at bestandstallene foreligger på våren (rapporteringstidspunkt 1. april). I tillegg til dette skal avgang av bjørn i løpet av sommeren vurderes, samt utvikling i bjørneskader på husdyr og tamrein. I dette tilfellet ble derfor vedtaket fattet nært opp til lisensfellingens start for at fellingene skal være mest mulig målrettet i forhold til målet om skadereduksjon. Bygdefolk for rovdyr har videre gjort vurderinger rundt et maksimalt, teoretisk uttak av bjørn, samt vurderinger i forhold til måloppnåelse. Vi vil i den forbindelse vise til at direktoratet til en hver tid kan stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. Utviklingen i bjørnebestanden i Norge skjer sakte, og bestanden er i dag betydelig under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. Ingen av regionene som har nasjonale mål om ynglinger av bjørn har nådd dette i dag. Ut fra en totalvurdering av alle ovennevnte forhold anser Direktoratet for naturforvaltning det likevel for forsvarlig å fastsette en begrenset kvote for lisensfelling av bjørn innenfor nærmere avgrensede områder. De fastsatte fellingsområdene, som i sin helhet er utenfor de prioriterte bjørneområdene, reduserer sannsynligheten for å felle binner ned til et minimum. Avgrensningene av fellingsområdene gjør det også mulig å ha en fortsatt vekst av bestanden innenfor de prioriterte bjørneområdene. Et uttak av 13 bjørn vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Det vises i den forbindelse til beskrivelse av bjørnens bestandssituasjon i Norge og Skandinavia i vedtaket av 17. august Ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning er andre løsninger vurdert, men ikke funnet tilfredsstillende innenfor de prioriterte beiteområdene. Direktoratet fant ikke grunnlag for å ta klagene fra Svahken sijte og Bygdefolk for rovdyr til følge, og oversendte derfor saken til Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementets vurderinger Saken er behandlet etter naturmangfoldloven 18 og 77 og rovviltforskriften 13, jf. 1 og 3. Videre har departementet, i henhold til naturmangfoldloven 7, lagt prinsippene i loven 8 til 10 og 12 til grunn som retningslinjer. Også forvaltningsmålet for arter i 5 er trukket inn i skjønnsvurderingen. Det samme gjelder 14 om samiske og andre interesser. Vedtaket gjelder lisensfelling av brunbjørn, og departementet anser at prinsippet i 11 ikke er relevant i denne saken. Naturmangfoldloven 5 slår blant annet fast at målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. På rovviltfeltet må forvaltningsmålet ses i sammenheng med de vedtatte bestandsmålene, og skal forstås slik at det ikke er til hinder for en geografisk differensiert rovviltforvaltning, jf. Ot.prp. nr. 52 ( ) s og Side 4

5 prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning er konkretisert i rovviltforskriften 3 og 4 og de regionale forvaltningsplanene for rovvilt. Arealdifferensieringen i de ulike regionene er nærmere omtalt i direktoratets vedtak av 17. august Ved behandling av St.meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur, fastsatte Stortinget det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn til 15 årlige ynglinger fordelt på fire av de åtte forvaltningsregionene, jf. Innst. S. nr. 174 ( ). For forvaltningsregion 5, 6, 7 og 8 ble det fastsatt bestandsmål på henholdsvis 3, 4, 2 og 6 årlige ynglinger av brunbjørn. Ved behandling av Representantforslag 163 S ( ) om endringer i forvaltningen av rovvilt, fastsatte Stortinget det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn til 13 årlige ynglinger. Det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn skal altså reduseres fra 15 til 13 årlige ynglinger, men Stortinget har ikke tatt stilling til hvilke regioner som skal få redusert regionalt bestandsmål for brunbjørn. Endring av bestandsmålet for brunbjørn krever endring i rovviltforskriften, og Miljøverndepartementet har hatt forslag til forskriftsendring om dette på høring. Ny fordeling av bestandsmålet er ikke vedtatt. Når det gjelder grunnlaget for lisensfelling vil departementet vise til St. meld. Nr. 15 ( ) hvor det er lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling som skademotivert bestandsregulering av rovvilt. Bakgrunnen for dette er ønsket om å utvikle fellingsformer som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere. Ved behandling av Representantforslag 163 S ( ) har Stortinget i punkt gjentatt målsetningen om at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av brunbjørn. Videre fremgår det av rovviltforlikets punkt at for å øke forutsigbarheten i beitenæringen skal det, utenfor prioriterte yngleområder for brunbjørn, gis økt adgang til lisensfelling av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres. Naturmangfoldloven 18 første ledd b slår fast at det kan tillates uttak av vilt for å avverge skade på blant annet husdyr og tamrein. Det er et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte, jf. 18 annet ledd. I den sistnevnte vurderingen vil prinsippet om arealdifferensiert forvaltning, som for brunbjørn er fastsatt i de regionale forvaltningsplanene utarbeidet av rovviltnemndene i de ulike regionene, veie tungt. Rovviltforskriftens formål, jf. 1, er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn. Innenfor denne rammen skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Videre skal forvaltningen være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder. I rovviltforskriften 13 første ledd om direktoratets myndighet til å fatte vedtak om felling og jakt står følgende: Direktoratet for naturforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller Side 5

6 kvotejakt for gaupe av eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik felling eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det et vilkår at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, jf. forskriften 1 og 6. Det følger av naturmangfoldloven 8 første ledd at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskaplig kunnskap om bl.a. arters bestandssituasjon samt effekten av påvirkninger. Departementet viser til direktoratets vedtak av 17. august 2012, der kunnskapsgrunnlaget for brunbjørn er grundig omtalt. Blant annet vises det til siste rapport om bestandssituasjonen for brunbjørn fra Rovdata av 16. mai I 2011 ble det registrert 151 brunbjørner i Norge, hvorav 51 binner og 100 hannbjørn. Bestandsmålet for brunbjørn er gitt i antall årlige ynglinger. På grunnlag av en beregningsmetode utviklet av Det skandinaviske bjørneprosjektet, beregnet Rovdata med utgangspunkt i DNA- resultatene at det mest sannsynlig ble født 6 ungekull i Norge i Departementet anser at kravet til kunnskapsgrunnlag i naturmangfoldloven 8 er oppfylt. Naturmangfoldloven 9 slår fast at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Føre- var-prinsippet i 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Etter departementets vurdering skal ikke føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i denne saken da det foreligger betydelig kunnskap om bestandssituasjonen for brunbjørn og effekten av påvirkninger, jf. 8. Det foreligger også betydelig kunnskap om den samlede belastningen arten utsettes for, jf. naturmangfoldloven 10, i form av statusrapporter og annen vitenskaplig kunnskap fra Det skandinaviske bjørneprosjektet, slik som kunnskap om bestandstørrelse, bestandsutvikling, lovlig felling og ulovlig avliving m.m. Departementet viser til direktoratets vurdering av dette i sitt vedtak. Departementet har vurdert den samlede belastningen som bjørnestammen utsettes eller vil bli utsatt for, og er kommet til at dette vedtaket ikke er i strid med prinsippet i 10. Av naturmangfoldloven 12 fremgår det at for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slik lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. I direktoratets vedtak av 17. august 2012 er det redegjort for skadesituasjonen i rovviltregionene fordelt på de aktuelle fylker, arealdifferensieringen i de ulike rovviltregionene og bestandssituasjonen for brunbjørn. Videre har direktoratet lagt betydelig vekt på anbefalingene fra rovviltnemndene. Direktoratet for naturforvaltning har i sitt vedtak om lisenskvote for brunbjørn kun åpnet for lisensfelling i områder utenfor de prioriterte yngleområdene Side 6

7 for brunbjørn. Dette anses for å være i overensstemmelse med prinsippet i naturmangfoldloven 12. Svakhen sijte har sitt beiteområde i Engerdal kommune, Hedmark fylke. Svahken sijte anfører i sin klage at lisensfellingsområdet i Hedmark bør omfatte deres beiteområder. Direktoratet fulgte i sitt vedtak av 17. august 2012 rovviltnemnda i Hedmark sin anbefaling når det gjaldt kvote og områdeavgrensning. I tråd med en anmodning fra nemnda ble lisensfellingsområdet for Hedmark omgjort i vedtak av 10. september. Direktoratet viser i sin oversendelse av klagene til at nemnda ikke anbefalte at Svahken sijte skulle være en del av fellingsområdet. Det grunnleggende var at nemnda ønsket at lisensfellingsområdet skulle omfatte samme areal som tidligere år. Direktoratet har lagt avgjørende vekt på nemndas anbefaling, og det vises til at det ikke er registrert bjørneskader på tamrein i dette området de to siste årene. Som direktoratet viser til er grunnlaget for lisensfelling knyttet til den skade bjørn gjør på tamrein og/eller bufe. Departementet viser til rovviltforliket av våren 2011 hvor Stortinget har sagt at rovviltnemndenes syn skal tillegges betydelig vekt også i de tilfeller der bestandsmålet ikke er nådd. Departementet tar ikke innvendingene fra Svakhen siitje til følge. Departementet har også trukket naturmangfoldloven 14 inn i vurderingen av direktoratets vedtak. Det følger av 14 første ledd at tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Annet ledd slår fast at ved vedtak i medhold av loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse, legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak er fattet på bakgrunn av potensialet for rovviltskader på husdyr og tamrein, og vedtaket ivaretar både andre samfunnsinteresser etter første ledd og naturgrunnlaget for samisk kultur i annet ledd. Bygdefolk for rovdyr anfører at det ikke er fornuftig å åpne for felling av bjørn når det har vært en stor nedgang i skader forårsaket av bjørn på beitedyr. Det er riktig at det har vært en nedgang i antall beitedyr tapt som følge av bjørn, men det er fortsatt tap av beitedyr til bjørn i noen områder. Som nevnt tidligere slår naturmangfoldloven 18 første ledd b fast at det kan tillates uttak av vilt for å avverge skade på blant annet husdyr og tamrein. Det er et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Miljøverndepartementet mener at den kvoten og det lisensfellingsområdet som er vedtatt av direktoratet ikke vil være til skade for bestandens overlevelse eller hindre fortsatt vekst mot bestandsmålet. Departementet viser til at det kun er åpnet for felling av brunbjørn utenfor de prioriterte yngleområdene, noe som reduserer sannsynligheten for å felle binner. Departementet finner ikke at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn felling, jf. prinsippet om geografisk differensiert rovviltforvaltning. Bygdefolk for rovdyr viser i sin klage til at bjørn felt ved lisensfelling etter vedtaket fattet av Direktoratet for naturforvaltning ikke belastes kvote for betinget skadefelling i regionen. Videre at dette betyr at det vil kunne være mulig å felle hele 29 bjørner til sammen; 13 bjørner i region 5, 6, 7 og 8, to bjørner i region 3 og 14 bjørner ved Side 7

8 skadefelling. Departementet viser til at direktoratet, som direktoratet påpeker i sin oversendelse av klagen, til enhver tid kan stanse lisensfelling eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. Bygdefolk for rovdyr anfører at vedtaket om lisensfelling av bjørn er fattet for seint, og på tidspunkt som fører til at klagefristen er omme over to uker inne i lisensfellingsperioden og at behandlingstiden på en klage kan vare til lisensfellingsperiodens slutt. Som direktoratet viser til i sin oversendelse av klagen er rapporten om bestandsstatus for bjørn klar i april, men vedtaket om lisenskvote bygger også på avgang av bjørn i løpet av sommeren, samt tall over tap av bufe og tamrein til bjørn. Departementet mener direktoratet må ta hensyn til disse faktorene ved kvotefastsettelse, og at det derfor er vanskelig å fatte vedtaket tidligere. Konklusjon Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket om lisensfelling av brunbjørn i 2012 i forvaltningsregion 5, 6, 7 og 8 fattet av Direktoratet for naturforvaltning den 17. august Departementet anser at vedtaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse, men gjøre det mulig med fortsatt vekst av bestanden innenfor de prioriterte bjørneområdene, og at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger innenfor de prioriterte beiteområdene som vedtaket gjelder for. Klagene tas dermed ikke til følge. Med hilsen Brita Slettemark (e.f.) avdelingsdirektør Gro Kvelprud Moen rådgiver Adresseliste: Svahken sijte Bygdefolk for rovdyr v/sven T. Røine Stor-Elvdal kommune Direktoratet for naturforvaltning Kopi: Rovviltnemnda i region 5 c/o Fylkesmannen i Hedmark Rovviltnemnda i region 6 c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rovviltnemnda i region 7 c/o Fylkesmannen i Nordland Rovviltnemnda i region 8 c/o Fylkesmannen i Troms Side 8

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken 4 2420 TRYSIL Deres ref Vår ref Dato 16/2087-06.10.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2016 i region 5, 6, 7 og 8 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015 DET KONGELIGE /5~5&5 KLIMA- oc MILIØDEPARTEMENT Hr _ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/466-27.07.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4546 10.01.2014 Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Klima- og miljødepartementet viser til klager fra Foreningen

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILjØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Var ref Dato 17/2130 8 september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i 2017-2018 av jerv i region Vi viser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3700 ART-VI-MG 02.04.2012 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag Lauvdalen Beitelag Trondheim, 21.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2859 Saksbehandler: Susanne Hanssen Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3144 ART-VI-MG 25.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Med hjemmel i Lov

Detaljer

DET KONGELIGE KLIMA- OG MILIØDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato

DET KONGELIGE KLIMA- OG MILIØDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato ' DET KONGELIGE KLIMA- OG MILIØDEPARTEMENT ' 07 SEPT 2017 K 7 fa, NOAH for dyrs rettigheter Dronningensgate 13 0152 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/1582 6. september 2017 Avgjørelse av klage på vedtak om

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009 John Thomas Påve Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/4955 ART-VI-SH 03.06.2009 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4015 ART-VI-KMV 12.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Med hjemmel

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 17.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Adresseliste Trondheim, 23.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5236 Saksbehandler: Marit Gystøl Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Direktoratet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3073-11.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2016 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10558 Saksbehandler: Susanne Hanssen Vedtak om kvotejakt av gaupe i region 4-2014 Kvotejakt er en ordinær

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/1682 30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2015 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Avslag på søknad om felling av bjørn, Fåberg Vestside beitelag - Lillehammer kommune

Avslag på søknad om felling av bjørn, Fåberg Vestside beitelag - Lillehammer kommune Fåberg Vestside beitelag v/magne Gutsveen Hunderfossvegen 280 2625 FÅBERG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/17218 ART-VI-LBA 10.03.2011 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om felling

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt Låarte Sijte v /Kjell Jøran Jåma Agle 7760 SNÅSA Vår dato: 12.01.2016 Deres dato: 11.01.2016 Vår ref.: 2016/189 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 28.08.2013 Vår ref.: 2013/16 Arkivnr: 434.11 adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/ I henhold til adresseliste. Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/3035-08.01.2016 Avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2016 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet viser til klager

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer Trondheim, 25.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/4200 Saksbehandler: Veronica Sahlén Betingede skadefellingstillatelser

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/3815-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 3 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Vår refdato 13/2028. Avgjørelse av ldage på vedtak om skadefelling av en ulv i Sunndal kommune

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Vår refdato 13/2028. Avgjørelse av ldage på vedtak om skadefelling av en ulv i Sunndal kommune 013/ 16 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Bygdefolkfor Rovdyr Vikabakken4 2420TRYSIL Deres ref Vår refdato 13/2028 9 JUL2013 Avgjørelse av ldage på vedtak om skadefelling av en ulv i Sunndal kommune Miljøverndepartementet

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Alle fylkesmenn Trondheim, 28.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3389 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Med hjemmel i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5161 ART-VI-KMV 03.05.2011 Arkivkode: 445.23 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Det vises til søknader

Detaljer

Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal 2013

Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal 2013 Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1176 ART-VI-SH 13.05.2013 Arkivkode: 445.21 Svar på anmodning om uttak av bjørn på vårsnø i Stor-Elvdal

Detaljer

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune Margit Cicilie Fallet Sør-Fallet 2164 SKOGBYGDA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/13862 ART-VI-KMV 04.10.2010 Arkivkode: 445.24 Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 Innkomne klager Naturvernforbundet WWF/ Foreningen våre rovdyr Rettslig klageinteresse I henhold til forvaltningsloven (fvl.) 28 har parter og

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/17603 ART-VI-MG 16.12.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Avgjørelse av klage på ny kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 4 og 5 i 2013/2014

Avgjørelse av klage på ny kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 4 og 5 i 2013/2014 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3201-07.03.2014 Avgjørelse av klage på ny kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 4 og 5 i 2013/2014 Miljøverndepartementet viser til vedtaket i rovviltnemndene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Naturvernforbundet i Vest-Agder Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref Dato 16/3286-30.01.2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 1 i 2017 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16095 ART-VI-JPB 29.11.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune Adresseliste Trondheim, 29.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1020 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Stor-Elvdal og Åmot kommuner

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Stor-Elvdal og Åmot kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1624 ART-VI-KMV 11.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Stor-Elvdal og Åmot kommuner Vi viser til

Detaljer

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 20.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/1432 Saksbehandler: Veronica Sahlén Vedtak om skadefelling av jerv av eget

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2404 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2985-27.01.2017 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8

Kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 8.08.07 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 07/5465 Saksbehandler: Veronica Sahlén Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 07

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Adresseliste Trondheim, 08.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1430 Saksbehandler: Anders Braa Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Miljødirektoratet

Detaljer

Styrende dokumenter. I 7 andre ledd heter det:

Styrende dokumenter. I 7 andre ledd heter det: Sak 2/15 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2015. Anmodning om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark i 2015. Anmodning om kvote for betinget

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av 1 brunbjørn - Hattfjelldal kommune

Tillatelse til skadefelling av 1 brunbjørn - Hattfjelldal kommune Adresseliste Trondheim, 21.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8627 Saksbehandler: Marit Gystøl Tillatelse til skadefelling av 1 brunbjørn - Hattfjelldal kommune Med

Detaljer

DET KONGELIGE KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT. Avgjørelse av klage over vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i

DET KONGELIGE KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT. Avgjørelse av klage over vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2067 25. september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018 Klima-

Detaljer

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag)

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag) Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 3. mai 2016 Tid og sted: Kl. 10:00-13:00, Trysil folkebibliotek, Trysil Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen Forfall: Jon Anders

Detaljer

Endelig avgjørelse av klage på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt vedtak om skadefelling av gaupe i Halsa kommune

Endelig avgjørelse av klage på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt vedtak om skadefelling av gaupe i Halsa kommune Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/øystein Folden 6630 TINGVOLL Trondheim, 03.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1017 Saksbehandler: Anders Braa Endelig avgjørelse

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/1729 ART-VI-MOK 15.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Geir Rannem Endringer i rovviltforskriften. Høring

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Geir Rannem Endringer i rovviltforskriften. Høring Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00188-7 Geir Rannem 30.03.2012 Endringer i rovviltforskriften. Høring Det vises til Deres oversendelse

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10977 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Med

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli Wathne

Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli Wathne Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 10. mai 2017 Tid og sted: Kl. 09:00-11:30, Statens hus Hamar Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli

Detaljer

Svar på søknader om uttak av bjørn i region 5 Hedmark

Svar på søknader om uttak av bjørn i region 5 Hedmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/6367 ART-VI-SH 25.06.2013 Arkivkode: 445.21 Svar på søknader om uttak av bjørn i region 5 Hedmark Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 22.11.2011 2011/8490 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 434.11 Elgå reinbeitedistrikt

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 09/1748 ART-VI-MOK 27.02.2009 Arkivkode: 445.23/445.22 Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Med hjemmel i viltloven 12,

Detaljer

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Forvaltning av store rovdyr i norsk natur Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Hva skal vi gå gjennom? Norsk rovviltpolitikk rammer, målsetting Hvordan fungerer dette i praktikken? Regioner og bestandsmål

Detaljer