Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp"

Transkript

1 Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: Telefaks:

2 SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR Forskrifta er vedteken av Sykkylven kommunestyre den sak 62/06 i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr av 10. januar 1995, siste gong endra 13. juli I. GENERELLE BESTEMMINGAR Abonnentane betaler for vass- og avløpstenester levert av Sykkylven kommune. Tilhøvet mellom abonnenten og Sykkylven kommune er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglement, vedtak, regulativ og deklarasjonar. Dette er dei viktigaste dokumenta: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vass- og avløpsgebyr, sist endra 13. juli Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (dette dokumentet) 4. Andre dokument: Gebyrregulativ Leveringsvilkår - Vassforsyning/Avløpstenester Gjeldande normalreglement for sanitæranlegg (tekniske og administrative bestemmingar) 1 FØREMÅLET MED DENNE FORSKRIFTA Forskrifta gir bestemmingar om utrekning og innbetaling av gebyra som abonnentane skal betale for vass- og avløpstenestene som Sykkylven kommune leverer. 2 VERKEOMRÅDET TIL FORSKRIFTA Forskrifta gjeld alle abonnentane i kommunen, sjå definisjon i 3. 3 DEFINISJONAR Abonnent: * Person som eig eller festar eigedomar som er registrerte i grunnboka med eige gards- og bruksnummer, eller med eige festenummer eller seksjonsnummer (under felles gards- og bruksnummer eller eigedom som er organisert som burettslag skal kvar bueining vere ein abonnent), og som er tilknytte kommunal vass- og/eller avløpsleidning direkte eller gjennom felles stikkleidning. Dette gjeld òg personar som festar eigedomar der festeavtalen ikkje er registrert i grunnboka (tinglyst), men der festarane eig bygningane som er plasserte på tomta, og har festerett slik det går fram av lov om tomtefeste. For festeavtalar med kort festetid (feste til noko anna enn bustad og fritidsbustad), kan det avtalast at andre enn festaren skal vera abonnent. * Person som eig eller festar eigedommar som kommunen har kravd at skal knytast til vass- og/eller avløpsleidning, i samsvar med Plan og bygningslova, 65, 66 og 92. Abonnementsgebyr: Den faste delen av det årlege gebyret, som skal dekkje dei faste kostnadene for vass- og/eller avløpstenester. Med dei faste kostnadane er det meint leigekostnader for kommunale anlegg og avskriving/renter på investeringar. Berekna areal (BA): Bruksareal (sjå nedanfor) som vert omrekna basert på Husbanken sitt regelverk med ulike faktorar for kjellar, hovudetasje og loft. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenkla): Bruksarealet omfattar - alt areal innanfor veggane i bustaden, og - den delen av fellesarealet som høyrer til bustaden, men som ligg utanfor veggane i bustaden. Sjå NS 3940 for detaljar. Bruksendring: Med endring i bruken av eigedommen er det her meint endring mellom ulike kategoriar, som til dømes bustad, fritidsbustad, eller næringsverksemd. Eingongsgebyr for tilknyting: Eingongsgebyr for etablering av abonnement på vass- og/eller avløpstenester. Felles privat stikkleidning: Ei privat leidning som abonnentar eig i fellesskap, og som er knytt til det kommunale leidningsnettet via ei felles privat stikkleidning. Forbruksgebyr: Den variable delen av det årlege gebyret, som vert utrekna etter målt eller stipulert bruk. Fritidsbustad/hytte: Fast eigedom med hus som er regulerte eller godkjende til fritidsbustad/hytte. Gebyrregulativet: Prisoversikt for vass- og avløpsgebyr. Kvart år oppdaterer kommunestyret satsane i regulativet. 2 3

3 Næringsverksemd: Inntektsgjevande verksemd. Offentleg verksemd: Verksemd som er driven av stat, fylkeskommune eller kommune. Stipulert forbruk: Forventa forbruk hos ein abonnent med utgangspunkt i bygningsarealet. For abonnentar med vassmålar er stipulert forbruk basert på tidlegare målt forbruk. Tenestedeklarasjon: Dokument som skildrar kva rettar og plikter abonnentane og kommunen har. Dokumentet skal òg opplyse om kva som skjer når desse rettane og pliktene ikkje vert følgde, og korleis abonnentar kan klage på vedtak. Årsgebyr: Det samla årlege gebyret for abonnentar som brukar kommunale vass- og/eller avløpstenester. Årsgebyret er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. VASS- OG AVLØPSGEBYR 4 GEBYRTYPAR Desse gebyrtypane gjeld for vass- og avløpstenester: Eingongsgebyr for tilknyting Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for mellombels tilknyting 5 EINGONGSGEBYR FOR TILKNYTING Lov om kommunale vass- og avløpsgebyr krev at ein skal betale eingongsgebyr for tilknyting til vass- og/eller avløpstenester. Eingongsgebyra skal betalast for eigedomar med bygningar på, eller ved første gongs oppføring av bygg som blir knytte til offentlig vass- og/eller avløpsnett. Eingongsgebyra skal vere lik for alle abonnentar og skal betalast ved første gongs tilknyting. Kommunestyret fastset kvart år kor store gebyra skal vere, og dette kjem fram av Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikande eingongsgebyr for tilknyting når tilknytinga krev ekstra høge eller låge kostnader. 6 ÅRSGEBYR Årsgebyra for vass- og avløpstenester skal betalast av alle abonnentane og er sett saman av to delar: Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Dei samla abonnementsgebyra for vasstenester skal dekke dei faste kostnadene Sykkylven kommune ventar seg knytt til vasstenester. Resten blir dekt av forbruksgebyra. Dei samla abonnementsgebyra for avløpstenester skal dekke dei faste kostnadene Sykkylven kommune ventar seg knytt til avløpstenester. Resten blir dekt av forbruksgebyra. Årsgebyra skal reknast frå og med månaden etter at eigedomen er knytt til det kommunale leidningsnettet. Kommunestyret fastset kvart år kor store abonnementsgebyra og forbruksgebyra skal vere. Dette kjem fram av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Alle abonnentane betaler ein like stor fast sum, som kjem fram av Gebyrregulativet. FORBRUKSGEBYR Abonnentane betaler etter faktisk vassforbruk. Abonnentar som ikkje har fått installert vassmålar, betaler etter stipulert forbruk etter utrekning av areal, innplassering i arealtrinn og pris pr m 3. For bustader skal det nyttast berekna areal medan det for alle andre typar bygg skal nyttast bruksareal. Omrekningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. Alle nye bygningar og bygningar med berekna areal/bruksareal større enn fastsett i gebyrregulativet skal ha vassmålar og betale forbruksgebyr for vatn og/eller avløp etter målt vassforbruk. For alle abonnentane gjeld hovudregelen at avløpsmengde blir rekna lik vassmengde, men kfr. dessutan 8 for eventuelt unntak. 4 5

4 Dersom forskrifta ikkje krev installering av vassmålar, kan både kommunen og abonnenten krevje at forbruksgebyra blir fastsett ut frå målt forbruk. Abonnent som har installert målar, kan ikkje krevje abonnementet endra til betaling etter stipulert forbruk. 7 VASSMÅLAR Vassmålaren er Sykkylven kommune sin eigedom. Kommunen kan bestemme type, plassering og storleik på målaren, som skal tilpassast forbruket. Det skal normalt berre vere ei tilknyting for kvar eigedom. Dersom ein eigedom har fleire tilknytingar, skal kvar tilknyting ha eigen målar. Eventuelle interne målarar er kommunen uvedkomande. Kostnad med kjøp og installasjon av vassmålar som skal nyttast som grunnlag for utrekning av årsgebyr, vert dekt av kommunen. Kjøp og installasjon av vassmålarar utover skal dette skal dekkast av abonnenten. Abonnenten skal også dekke kostnader med ev. flytting av vassmålaren. Installasjonen skal gjerast av godkjend røyrleggar i samsvar med gjeldande reglement. Etter at målaren er montert, skal han plomberast av kommunen, eller av godkjend røyrleggar. Vassmålaren skal avlesast minst ein gong i året. Abonnenten har ansvaret for denne avlesinga, og for å melde frå innan fristen som er sett. Dersom avlesinga av vassmålaren ikkje vert gjort innan fristen, eller dersom kommunen ikkje får melding om denne avlesinga innan fristen, blir det årlege forbruket stipulert. Kommunen kan eventuelt velje å lese av forbruket for abonnentens rekning (avlesingsgebyr). Avlesingsgebyret blir fastsett av kommunen og blir gjort kjent i gebyrregulativet. Kommunen skal ha tilgang til vassmålaren for inspeksjon og kontrollavlesing til varsla dato og tid. Vassmålaren må ha ei plassering som gjer at det er lett tilkomst for avlesing. Både kommunen og abonnenten kan krevje kontroll av målaren. Kommunen avgjer om kontrollen skal gjerast av kommunen eller ved ekstern kontrollinstans. Kommunen dekker kostnadane ved kontrollen. Krev abonnenten ytterlegare kontroll av målaren, skal abonnenten bere kostnadane ved slik kontroll dersom testresultatet ligg innanfor ein feilmargin på 5 %. I motsett fall dekker kommunen kostnadane. Dersom målaren ved kontroll viser meir enn 5 % for høgt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålinga. Tilbakebetalinga vert rekna frå det tidspunktet det kan reknast med at feilen har oppstått. Krav som er forelda etter reglane om foreldelse av fordringar, vert ikkje dekt. Viser målaren meir enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarande reglar. Når vassmålar er montert, kan han ikkje fjernast utan kommunens samtykke. Vassmålar skal plasserast frostsikkert. Dersom ein målar som er i bruk vert skada, skal abonnenten med ein gong melde frå til kommunen. Plomberte målarar kan berre bli opna av kommunen, eller under oppsyn av kommunen. Dersom ei plombe er broten, vert vassforbruket for den terminen sett til fire gonger forventa forbruk. For installasjon og bruk av vassmålarar gjeld elles dei kommunale tekniske vedtektene. 8 AVVIK I ÅRSGEBYRA Dersom avløpsmengda frå ein abonnent er vesentleg større eller mindre enn det målte vassforbruket, kan ein basere forbruksgebyra for avløp på målt eller stipulert/utrekna avløpsmengd (utslepp). I noko næringsverksemd og offentleg verksemd er avløpsvatnet svært ulikt det ein finn i vanlege hushald, og det verkar slik fordyrande eller sparande på drift og vedlikehald av kommunale avløpsanlegg. Det kan i slike tilfelle reknast ut eit påslag/frådrag til forbruksgebyra for avløp basert på ekstrautgiftene/sparinga ein kan vente seg. Restriksjonar for vassforbruk eller kortare avbrot i leveranse eller mottak av avløp, gjev ikkje grunnlag for reduksjon i gebyra. Det som gjev grunnlag for reduksjon av gebyra kjem fram av vedtekne Leveringsvilkår - Vassforsyning/Avløpstenester i Sykkylven kommune. 9 MELLOMBELS TILKNYTING Mellombels tilknyting gjeld for arbeidsbrakker og andre bygg av mellombels art med innlagt vatn og/eller er tilknytt kommunalt avløp, som berre skal brukast i ei avgrensa periode. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år, men ein kan søkje om forlenging. Det skal ikkje betalast eingongsgebyr for tilknyting, men alle kostnadene med tilknyting og fråkopling blir lagde på eigaren eller festaren av eigedomen. 6 7

5 Eigar eller festar av eigedomen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldande reglar, rekna ut i samsvar med den tida tilknytinga gjeld. Storleiken på gebyra kjem fram av Gebyrregulativet. Det skal betalast eingongsgebyr for tilknyting dersom ein opprettheld tilknytinga utover kommunen si godkjenning for mellombels tilknyting. Kommunen kan avtale pris i enkeltståande tilfelle med basis i prisane frå Gebyrregulativet. Alle tilknytingar og fråkoplingar krev rørleggarmelding. For andre forhold om mellombels tilknyting til kommunalt vatn og avløp, gjeld dei same administrative og tekniske bestemmingar som for permanent tilknyting. 10 PÅLEGG OM UTBETRING Kommunen kan gje abonnenten eit pålegg om å utbetre eigne avløpsanlegg innan ein frist, jamfør Forureiningslova 7. I samsvar med Forureiningslova 73 kan ein pålegge Forureiningsgebyr dersom forholdet ikkje er utbetra når fristen er gått ut. Dersom den ansvarlige ikkje gjer som pålegget seier, kan kommunen sette i verk desse tiltaka, jamfør Forureiningslova 74. Kommunen kan be abonnenten om å utbetre eigne drikkevassanlegg innan ein frist, som grunnlag for å kunne fastsette vassforbruket. Dersom forholdet ikkje er utbetra når fristen er utgått, blir det årlege forbruket stipulert. 11 INNBETALING AV GEBYR Abonnenten har ansvaret for betaling av gebyra. Kommunen sender faktura for eingongsgebyr for tilknyting til abonnenten snarast etter at igangsettingsløyve (byggeløyve) blir gjeve, eller når eksisterande bygg blir kopla til kommunale leidningar. Eingongsgebyra for tilknyting forfell til betaling seinast ved tilknyting. Abonnementsgebyra og forbruksgebyra blir kravd inn i samsvar med Gebyrregulativet. Gebyr for mellombels tilknyting blir fakturert særskilt. Dersom abonnenten sitt vassforbruk har endra seg vesentleg frå siste målaravlesinga, kan à konto summen endrast. Abonnenten skal bli varsla før slike endringar. Etter søknad kan Sykkylven kommune gje fritak for årsgebyra når gebyrpliktig eigedom blir kopla frå det kommunale leidningsnettet. Ved godkjent søknad om fritak blir abonnementet avslutta når ein mottek melding om at tilknytingspunktet er plombert. Ny tilknyting av eigedomen krev ikkje nye eingongsgebyr for tilknyting. Kostnadene ved fråkopling og ny tilknyting må abonnenten dekkje. Arbeidet skal utførast etter kommunale tilvisningar. III. AVSLUTTANDE BESTEMMINGAR 12 INNKREVJING AV GEBYR Forfalne krav på årsgebyr er sikra med pant i eigedomen etter Lov om pant 6-1. Sykkylven kommune kan krevje inn gebyra etter regler for innkrevjing av eigedomsskatt. 13 VEDTAKSMYNDE Vedtak etter denne forskrifta blir fatta av kommunen. Kommunen kan gjere mindre redaksjonelle endringar i forskrifta utan ny politisk handsaming. Kommunen sitt mynde etter denne forskrifta kan delegerast. 14 KLAGE Avgjerder etter forskrifta som er enkeltvedtak følgjer forvaltningslova kapittel IV- VI og kan påklagast. Klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket. Vedtak om storleiken på gebyra er forskrifter, og vert vedtekne av Sykkylven kommunestyre, jamfør forvaltningslova kapittel VII. 15 IVERKSETJING Forskriftene blir sette i verk For eigedomar med vassmålar skal forbruksgebyra betalast à konto basert på fjoråret sitt forbruk. 8 9

6 SYKKYLVEN ENERGI VASSFORSYNING LEVERINGSVILKÅR FELLES MÅL Både du som kunde og vi som leverer drikkevatnet ditt ynskjer det same: Best mogleg teneste til lågast mogleg pris. For å få dette til må vi begge halde oss til visse reglar. I dette dokumentet vil du finne kva reglar som gjeld, og kva du kan gjere når du meiner tenestene ikkje er slik dei bør vere. SYKKYLVEN ENERGI AS (SE) SINE PLIKTER Levere drikkevatn som næringsmiddel VASSKVALITET Drikkevatn skal ved uttak frå kommunal leidning oppfylle krava stilte i Drikkevassforskrifta. TRYKK Ved ein normal driftssituasjon skal vasstrykket ved tilknytingspunktet til kommunal leidning vere mellom 2,0 og 10,0 bar. Trykk over 6,0 bar kan øydelegge installasjonar i hus (sjå kunden sine plikter). LEVERINGSSIKRING Vi forsyner deg med stor nok mengde drikkevatn til eige forbruk. Vatnet blir levert kontinuerleg 24 timar i døgnet. Det kan likevel oppstå situasjonar med korte avbrot i leveransen. I slike tilfelle gjeld dette: Ingen planlagde avbrot i vassforsyninga skal vare meir enn 8 timar og ikkje skje oftare enn kvar 6. månad i gjennomsnitt over 2 år. Unntak er ved utskifting av leidningsnettet. Ved ikkje planlagde avbrot i vassforsyninga som gjeld meir enn 100 personar eller næringsverksemder, skal SE prøve å gjenopprette vassforsyninga innan 8 timar. Ved fleire enn 5 brot på same leidning i løpet av eit år, skal SE vurdere å renovere leidningsstrekninga. Ved leidningsbrot eller storbrann kan SE stenge vasstilførselen utan varsel. INFORMERE, VARSLE OG HALDE KONTAKT MED KUNDANE Alle planlagde stopp i leveransen (til dømes ved reparasjonar) eller inngrep som medfører avvik i vasskvalitet med følgje for deg (til dømes ved spyling av leidningsnettet) skal varslast. SE skal varsle med ein gong ved akutt forureining som kan påverke drikkevatnet slik at det ikkje lenger er hygienisk trygt. Vi informerer om endringar i prisar og/eller leveransar. Vi informerer også om vasskvalitet. Nye kundar får tilsendt kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr, gjeldande gebyrregulativ, dette dokumentet og annan informasjon om den kommunale vassforsyninga. Vi ynskjer å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftleg materiell for å auke kunnskapen din, og slik utvikle eit positivt forhold til SE. Dersom du vender deg skriftleg eller munnleg til oss om driftsproblem, skal vi svare så raskt som råd og seinast innan 3 veker. KUNDEN SINE PLIKTER Pliktene dine er fastsette i dei kommunale forskriftene om vass- og avløpsgebyr og i kommunen sine tekniske og administrative bestemmingar. Dette inneber i hovudsak at du skal: Sikre at private stikkledningar blir lagde etter kommunale bestemmingar. Sikre at innvendige installasjonar (husapparat og sanitæranlegg) blir dimensjonerte og valde etter den vasskvaliteten, det driftstrykket og dei trykkvariasjonane som det er på den kommunale vassleidningen. Dersom det er fare for at trykket er høgare enn 6,0 bar, må du sikre dei innvendige installasjonane dine ved bruk av reduksjonsventil. Dersom du driv verksemd som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevatn, har du sjølv ansvaret for å få informasjon om vasskvaliteten, driftssikringa med meir og eventuelt teikne nødvendige forsikringar. Vedlikehalde dine private anlegg i samsvar med kommunale bestemmingar (sanitæranlegg, stikkledningar og felles eigde private leidningsnett til og med anboringsklammeret på den kommunale leidninga). Prøve å utbetre lekkasjar på dine private anlegg så snart som råd, eventuelt innan faste fristar. Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikringsventil og utvendig stoppekran. Legge til rette for at SE kan inspisere installasjonane dine dersom det trengst. For deg med vassmålar: Lese av og melde frå innan tidsfristen, samt overhalde andre vilkår i tekniske bestemmingar for bruk av vassmålar. Varsle SE ved endringar i vassforsyninga. Betale vassgebyr i samsvar med motteken faktura. Elles innrette deg etter tilvisingar og informasjon frå SE

7 ANDRE TILBOD KNYTT TIL VASSFORSYNINGA Der vassleidningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette, kan vatnet frå det kommunale leidningsnettet brukast til brannslokking og ved andre særskilde situasjonar. Du kan, under vanlege driftsforhold, bruke drikkevatn til hagevatning. I tørkeperiodar, eller i andre periodar med kapasitetsproblem, kan SE likevel innføre restriksjonar mot hagevatning. Det vil bli varsla minst 24 timar før innføringa. Der kapasiteten tillet dette, og etter avtale med SE, kan du bruke drikkevatn til eige sprinklaranlegg, landbruksvatning og andre former for vassuttak. KLAGE, PRISAVSLAG OG ERSTATNING Dersom du meiner det har oppstått ein mangel ved vassleveransen i forhold til leveringsvilkåra eller i forhold til krav i Drikkevassforskrifta, kan du klage til SE. Klagen bør du sende så raskt som råd etter at mangelen er oppdaga. SE vil då sjekke forholda så snart som mogleg, noko avhengig av karakteren i saka. Du får tilbakemelding seinast innan 3 veker. Dersom SE stadfestar at det har oppstått ein mangel, kan du i samsvar med Kjøpslova krevje å få denne utbetra. Dersom mangelen handlar om at vassforsyninga var borte i meir enn eit døgn, vil du automatisk få prisavslag (som tilsvarar vassgebyr for gjeldande periode). Prisavslaget vert trekt i frå på neste faktura eller refundert på anna måte. Du kan i tillegg ha krav på erstatning dersom du er påført eit økonomisk tap på grunn av feil eller avbrot i vassleveransen. Dette gjeld så sant ikkje hindringar utanfor SE sin kontroll er skuld i mangelen. Dersom du har inngått eigen avtale med SE som næringsdrivande, regulerer avtalen rettane dine. For å få avklart rettane dine knytte til prisavslag og erstatning, kan du kontakte SE, forsikringsselskapet ditt, eller det lokale forbrukarkontoret. MEST AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974) Lov om skadeserstatning (av 13. juni 1969) Kjøpslova (av 13. mai 1988) Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, Drikkevassforskrifta (av 1. januar 1995) Forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (av 10. januar 1995, sist endra 13. juli 2000) Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (av xx.xxxxx.2006) SYKKYLVEN ENERGI AVLØPSTENESTER LEVERINGSVILKÅR FELLES MÅL Både du som kunde og vi som tek i mot avløpsvatnet ditt ynskjer det same: Best mogleg teneste til lågast mogleg pris. For å få dette til må vi begge halde oss til visse reglar. I dette dokumentet vil du finne kva reglar som gjeld, og kva du kan gjere når du meiner tenestene ikkje er slik dei bør vere. SYKKYLVEN ENERGI AS (SE) SINE PLIKTER BORTLEIING OG REINSING AV AVLØPSVATN Spillvatn (kloakkvatn) skal leiast bort og reinsast kontinuerleg 24 timar i døgnet, slik at det ikkje skaper lukt eller hygieniske problem på eigedomen din. SE legg også til rette for at du skal ha høve til å bli kvitt overvatnet (regnvatnet og drensvatnet) frå eigedomen, enten ved å leie det bort separat eller saman med spillvatnet. Bortleiinga skal ikkje føre til overløpsutslepp til lokale vassdrag ved normal driftssituasjon. SE skal drifte, vedlikehalde, utbetre og renovere avløpsanlegga for å tilfredsstille både gjeldande lover, forskrifter og konsesjonar, samt streve etter å oppfylle dei kommunale måla når det gjeld vass- og vassdragskvalitet. Dersom det oppstår driftsproblem ved det kommunale leidningsnettet, slik som tilstopping eller stans på ein pumpestasjon, skal SE vere klar til å handle raskt og fjerne årsaka til problemet. INFORMERE, VARSLE OG HALDE KONTAKT MED KUNDANE Ved akutte utslepp til vatn og vassdrag blir det varsla så snart som råd. Vi informerer om endringar i prisar og/eller leveransar. Nye kundar får tilsendt kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr, gjeldande prisliste, dette dokumentet og anna informasjon om avløpstenestene. Vi ynskjer å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftleg materiell for å auke kunnskapen din, og slik utvikle eit positivt forhold til SE. Dersom du vender deg skriftleg eller munnleg til oss om driftsproblem, skal vi svare så raskt som råd og seinast innan 3 veker

8 KUNDEN SINE PLIKTER Pliktene dine er fastsette i kommunale forskrifter om vass- og avløpsgebyr og i kommunen sine tekniske og administrative bestemmingar. Dette inneber i hovudsak at du skal: Sikre at private stikkledningar m/stakepunkt blir lagde etter kommunale bestemmingar. Halde vedlike dei private anlegga dine (inkludert sandfangkum på overvassledning) i samsvar med kommunale bestemmingar (sanitæranlegg, stikkledningar og felles eigde private leidningsnett til og med tilknytingspunktet på den kommunale ledinga). Prøve å utbetre lekkasjar på dei private anlegga dine så snart som råd, eventuelt seinast innan faste fristar. Kople ut slamavskiljar der SE krev dette. Aldri tømme restar av farleg avfall, eller gjenstandar som bleier, vattpinnar, sanitetsbind og liknande i toalettet. Der flaumfaren er kjent sikre eigedomen mot flaum ved å installere sjølvlukkande sluk med tilbakeslagsventil. Varsle SE dersom det er noko uvanleg ved avløpssystemet. Betale avløpsgebyr i samsvar med motteken faktura. Elles innrette deg etter tilvisingar og informasjon frå SE. For å få avklart rettane dine knytte til prisavslag og erstatning, kan du kontakte SE, forsikringsselskapet ditt, eller det lokale forbrukarkontoret. MEST AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974) Kommunehelsetenestelova (av 19. november 1982) Lov om skadeserstatning (av 13. juni 1969) Forureiningslova (av 13. mars 1981) Forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (av 10. januar 1995, sist endra 13. juli 2000) Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (av xx.xxxxx.2006) ANDRE TILBOD KNYTT TIL AVLØPSTENESTER Dersom du ikkje er tilknytt kommunalt leidningsnett, men har eige avløpsanlegg med slamavskiljar, skal du få tømt denne i samsvar med gjeldande Forskrifter for tømming av slamavskillarar, tette oppsamlingstankar for avløpsvatn m.v. for Sykkylven kommune. KLAGE OG ERSTATNING Dersom du meiner det har oppstått ein mangel ved avløpstenesta i forhold til leveringsvilkåra, er dette ein mangel. Dersom du meiner at det har oppstått ein slik mangel kan di sende klage til SE. Klagen bør du sende så snart som råd etter at mangelen er oppdaga. SE vil då sjekke forholda så snart som mogleg, noko avhengig av karakteren i saka. Du får tilbakemelding seinast innan 3 veker. Når ein mangel oppstår, pliktar SE å utbetre denne for eiga rekning. Utbetringa skal skje innan rimeleg tid. Dersom du har økonomiske tap på grunn av mangel ved tenesta, kan du krevje erstatning av SE. Dette gjeld så sant ikkje hindringar utanfor SE sin kontroll er skuld i mangelen. Dersom du har inngått eigen avtale med SE som næringsdrivande, regulerer avtalen rettane dine

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Hovudplan for avløp og vassmiljø

Hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune Hovudplan for avløp og vassmiljø 2014 2023 Vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 Innhald Innhald i hovudplan for avløp og vassmiljø Del 1: Samandrag Kortfatta samandrag av innhaldet i hovudrapporten,

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer