Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp"

Transkript

1 Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: Telefaks:

2 SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR Forskrifta er vedteken av Sykkylven kommunestyre den sak 62/06 i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr av 10. januar 1995, siste gong endra 13. juli I. GENERELLE BESTEMMINGAR Abonnentane betaler for vass- og avløpstenester levert av Sykkylven kommune. Tilhøvet mellom abonnenten og Sykkylven kommune er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglement, vedtak, regulativ og deklarasjonar. Dette er dei viktigaste dokumenta: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vass- og avløpsgebyr, sist endra 13. juli Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (dette dokumentet) 4. Andre dokument: Gebyrregulativ Leveringsvilkår - Vassforsyning/Avløpstenester Gjeldande normalreglement for sanitæranlegg (tekniske og administrative bestemmingar) 1 FØREMÅLET MED DENNE FORSKRIFTA Forskrifta gir bestemmingar om utrekning og innbetaling av gebyra som abonnentane skal betale for vass- og avløpstenestene som Sykkylven kommune leverer. 2 VERKEOMRÅDET TIL FORSKRIFTA Forskrifta gjeld alle abonnentane i kommunen, sjå definisjon i 3. 3 DEFINISJONAR Abonnent: * Person som eig eller festar eigedomar som er registrerte i grunnboka med eige gards- og bruksnummer, eller med eige festenummer eller seksjonsnummer (under felles gards- og bruksnummer eller eigedom som er organisert som burettslag skal kvar bueining vere ein abonnent), og som er tilknytte kommunal vass- og/eller avløpsleidning direkte eller gjennom felles stikkleidning. Dette gjeld òg personar som festar eigedomar der festeavtalen ikkje er registrert i grunnboka (tinglyst), men der festarane eig bygningane som er plasserte på tomta, og har festerett slik det går fram av lov om tomtefeste. For festeavtalar med kort festetid (feste til noko anna enn bustad og fritidsbustad), kan det avtalast at andre enn festaren skal vera abonnent. * Person som eig eller festar eigedommar som kommunen har kravd at skal knytast til vass- og/eller avløpsleidning, i samsvar med Plan og bygningslova, 65, 66 og 92. Abonnementsgebyr: Den faste delen av det årlege gebyret, som skal dekkje dei faste kostnadene for vass- og/eller avløpstenester. Med dei faste kostnadane er det meint leigekostnader for kommunale anlegg og avskriving/renter på investeringar. Berekna areal (BA): Bruksareal (sjå nedanfor) som vert omrekna basert på Husbanken sitt regelverk med ulike faktorar for kjellar, hovudetasje og loft. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenkla): Bruksarealet omfattar - alt areal innanfor veggane i bustaden, og - den delen av fellesarealet som høyrer til bustaden, men som ligg utanfor veggane i bustaden. Sjå NS 3940 for detaljar. Bruksendring: Med endring i bruken av eigedommen er det her meint endring mellom ulike kategoriar, som til dømes bustad, fritidsbustad, eller næringsverksemd. Eingongsgebyr for tilknyting: Eingongsgebyr for etablering av abonnement på vass- og/eller avløpstenester. Felles privat stikkleidning: Ei privat leidning som abonnentar eig i fellesskap, og som er knytt til det kommunale leidningsnettet via ei felles privat stikkleidning. Forbruksgebyr: Den variable delen av det årlege gebyret, som vert utrekna etter målt eller stipulert bruk. Fritidsbustad/hytte: Fast eigedom med hus som er regulerte eller godkjende til fritidsbustad/hytte. Gebyrregulativet: Prisoversikt for vass- og avløpsgebyr. Kvart år oppdaterer kommunestyret satsane i regulativet. 2 3

3 Næringsverksemd: Inntektsgjevande verksemd. Offentleg verksemd: Verksemd som er driven av stat, fylkeskommune eller kommune. Stipulert forbruk: Forventa forbruk hos ein abonnent med utgangspunkt i bygningsarealet. For abonnentar med vassmålar er stipulert forbruk basert på tidlegare målt forbruk. Tenestedeklarasjon: Dokument som skildrar kva rettar og plikter abonnentane og kommunen har. Dokumentet skal òg opplyse om kva som skjer når desse rettane og pliktene ikkje vert følgde, og korleis abonnentar kan klage på vedtak. Årsgebyr: Det samla årlege gebyret for abonnentar som brukar kommunale vass- og/eller avløpstenester. Årsgebyret er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. II. VASS- OG AVLØPSGEBYR 4 GEBYRTYPAR Desse gebyrtypane gjeld for vass- og avløpstenester: Eingongsgebyr for tilknyting Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for mellombels tilknyting 5 EINGONGSGEBYR FOR TILKNYTING Lov om kommunale vass- og avløpsgebyr krev at ein skal betale eingongsgebyr for tilknyting til vass- og/eller avløpstenester. Eingongsgebyra skal betalast for eigedomar med bygningar på, eller ved første gongs oppføring av bygg som blir knytte til offentlig vass- og/eller avløpsnett. Eingongsgebyra skal vere lik for alle abonnentar og skal betalast ved første gongs tilknyting. Kommunestyret fastset kvart år kor store gebyra skal vere, og dette kjem fram av Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikande eingongsgebyr for tilknyting når tilknytinga krev ekstra høge eller låge kostnader. 6 ÅRSGEBYR Årsgebyra for vass- og avløpstenester skal betalast av alle abonnentane og er sett saman av to delar: Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Dei samla abonnementsgebyra for vasstenester skal dekke dei faste kostnadene Sykkylven kommune ventar seg knytt til vasstenester. Resten blir dekt av forbruksgebyra. Dei samla abonnementsgebyra for avløpstenester skal dekke dei faste kostnadene Sykkylven kommune ventar seg knytt til avløpstenester. Resten blir dekt av forbruksgebyra. Årsgebyra skal reknast frå og med månaden etter at eigedomen er knytt til det kommunale leidningsnettet. Kommunestyret fastset kvart år kor store abonnementsgebyra og forbruksgebyra skal vere. Dette kjem fram av Gebyrregulativet. ABONNEMENTSGEBYR Alle abonnentane betaler ein like stor fast sum, som kjem fram av Gebyrregulativet. FORBRUKSGEBYR Abonnentane betaler etter faktisk vassforbruk. Abonnentar som ikkje har fått installert vassmålar, betaler etter stipulert forbruk etter utrekning av areal, innplassering i arealtrinn og pris pr m 3. For bustader skal det nyttast berekna areal medan det for alle andre typar bygg skal nyttast bruksareal. Omrekningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. Alle nye bygningar og bygningar med berekna areal/bruksareal større enn fastsett i gebyrregulativet skal ha vassmålar og betale forbruksgebyr for vatn og/eller avløp etter målt vassforbruk. For alle abonnentane gjeld hovudregelen at avløpsmengde blir rekna lik vassmengde, men kfr. dessutan 8 for eventuelt unntak. 4 5

4 Dersom forskrifta ikkje krev installering av vassmålar, kan både kommunen og abonnenten krevje at forbruksgebyra blir fastsett ut frå målt forbruk. Abonnent som har installert målar, kan ikkje krevje abonnementet endra til betaling etter stipulert forbruk. 7 VASSMÅLAR Vassmålaren er Sykkylven kommune sin eigedom. Kommunen kan bestemme type, plassering og storleik på målaren, som skal tilpassast forbruket. Det skal normalt berre vere ei tilknyting for kvar eigedom. Dersom ein eigedom har fleire tilknytingar, skal kvar tilknyting ha eigen målar. Eventuelle interne målarar er kommunen uvedkomande. Kostnad med kjøp og installasjon av vassmålar som skal nyttast som grunnlag for utrekning av årsgebyr, vert dekt av kommunen. Kjøp og installasjon av vassmålarar utover skal dette skal dekkast av abonnenten. Abonnenten skal også dekke kostnader med ev. flytting av vassmålaren. Installasjonen skal gjerast av godkjend røyrleggar i samsvar med gjeldande reglement. Etter at målaren er montert, skal han plomberast av kommunen, eller av godkjend røyrleggar. Vassmålaren skal avlesast minst ein gong i året. Abonnenten har ansvaret for denne avlesinga, og for å melde frå innan fristen som er sett. Dersom avlesinga av vassmålaren ikkje vert gjort innan fristen, eller dersom kommunen ikkje får melding om denne avlesinga innan fristen, blir det årlege forbruket stipulert. Kommunen kan eventuelt velje å lese av forbruket for abonnentens rekning (avlesingsgebyr). Avlesingsgebyret blir fastsett av kommunen og blir gjort kjent i gebyrregulativet. Kommunen skal ha tilgang til vassmålaren for inspeksjon og kontrollavlesing til varsla dato og tid. Vassmålaren må ha ei plassering som gjer at det er lett tilkomst for avlesing. Både kommunen og abonnenten kan krevje kontroll av målaren. Kommunen avgjer om kontrollen skal gjerast av kommunen eller ved ekstern kontrollinstans. Kommunen dekker kostnadane ved kontrollen. Krev abonnenten ytterlegare kontroll av målaren, skal abonnenten bere kostnadane ved slik kontroll dersom testresultatet ligg innanfor ein feilmargin på 5 %. I motsett fall dekker kommunen kostnadane. Dersom målaren ved kontroll viser meir enn 5 % for høgt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålinga. Tilbakebetalinga vert rekna frå det tidspunktet det kan reknast med at feilen har oppstått. Krav som er forelda etter reglane om foreldelse av fordringar, vert ikkje dekt. Viser målaren meir enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarande reglar. Når vassmålar er montert, kan han ikkje fjernast utan kommunens samtykke. Vassmålar skal plasserast frostsikkert. Dersom ein målar som er i bruk vert skada, skal abonnenten med ein gong melde frå til kommunen. Plomberte målarar kan berre bli opna av kommunen, eller under oppsyn av kommunen. Dersom ei plombe er broten, vert vassforbruket for den terminen sett til fire gonger forventa forbruk. For installasjon og bruk av vassmålarar gjeld elles dei kommunale tekniske vedtektene. 8 AVVIK I ÅRSGEBYRA Dersom avløpsmengda frå ein abonnent er vesentleg større eller mindre enn det målte vassforbruket, kan ein basere forbruksgebyra for avløp på målt eller stipulert/utrekna avløpsmengd (utslepp). I noko næringsverksemd og offentleg verksemd er avløpsvatnet svært ulikt det ein finn i vanlege hushald, og det verkar slik fordyrande eller sparande på drift og vedlikehald av kommunale avløpsanlegg. Det kan i slike tilfelle reknast ut eit påslag/frådrag til forbruksgebyra for avløp basert på ekstrautgiftene/sparinga ein kan vente seg. Restriksjonar for vassforbruk eller kortare avbrot i leveranse eller mottak av avløp, gjev ikkje grunnlag for reduksjon i gebyra. Det som gjev grunnlag for reduksjon av gebyra kjem fram av vedtekne Leveringsvilkår - Vassforsyning/Avløpstenester i Sykkylven kommune. 9 MELLOMBELS TILKNYTING Mellombels tilknyting gjeld for arbeidsbrakker og andre bygg av mellombels art med innlagt vatn og/eller er tilknytt kommunalt avløp, som berre skal brukast i ei avgrensa periode. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år, men ein kan søkje om forlenging. Det skal ikkje betalast eingongsgebyr for tilknyting, men alle kostnadene med tilknyting og fråkopling blir lagde på eigaren eller festaren av eigedomen. 6 7

5 Eigar eller festar av eigedomen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldande reglar, rekna ut i samsvar med den tida tilknytinga gjeld. Storleiken på gebyra kjem fram av Gebyrregulativet. Det skal betalast eingongsgebyr for tilknyting dersom ein opprettheld tilknytinga utover kommunen si godkjenning for mellombels tilknyting. Kommunen kan avtale pris i enkeltståande tilfelle med basis i prisane frå Gebyrregulativet. Alle tilknytingar og fråkoplingar krev rørleggarmelding. For andre forhold om mellombels tilknyting til kommunalt vatn og avløp, gjeld dei same administrative og tekniske bestemmingar som for permanent tilknyting. 10 PÅLEGG OM UTBETRING Kommunen kan gje abonnenten eit pålegg om å utbetre eigne avløpsanlegg innan ein frist, jamfør Forureiningslova 7. I samsvar med Forureiningslova 73 kan ein pålegge Forureiningsgebyr dersom forholdet ikkje er utbetra når fristen er gått ut. Dersom den ansvarlige ikkje gjer som pålegget seier, kan kommunen sette i verk desse tiltaka, jamfør Forureiningslova 74. Kommunen kan be abonnenten om å utbetre eigne drikkevassanlegg innan ein frist, som grunnlag for å kunne fastsette vassforbruket. Dersom forholdet ikkje er utbetra når fristen er utgått, blir det årlege forbruket stipulert. 11 INNBETALING AV GEBYR Abonnenten har ansvaret for betaling av gebyra. Kommunen sender faktura for eingongsgebyr for tilknyting til abonnenten snarast etter at igangsettingsløyve (byggeløyve) blir gjeve, eller når eksisterande bygg blir kopla til kommunale leidningar. Eingongsgebyra for tilknyting forfell til betaling seinast ved tilknyting. Abonnementsgebyra og forbruksgebyra blir kravd inn i samsvar med Gebyrregulativet. Gebyr for mellombels tilknyting blir fakturert særskilt. Dersom abonnenten sitt vassforbruk har endra seg vesentleg frå siste målaravlesinga, kan à konto summen endrast. Abonnenten skal bli varsla før slike endringar. Etter søknad kan Sykkylven kommune gje fritak for årsgebyra når gebyrpliktig eigedom blir kopla frå det kommunale leidningsnettet. Ved godkjent søknad om fritak blir abonnementet avslutta når ein mottek melding om at tilknytingspunktet er plombert. Ny tilknyting av eigedomen krev ikkje nye eingongsgebyr for tilknyting. Kostnadene ved fråkopling og ny tilknyting må abonnenten dekkje. Arbeidet skal utførast etter kommunale tilvisningar. III. AVSLUTTANDE BESTEMMINGAR 12 INNKREVJING AV GEBYR Forfalne krav på årsgebyr er sikra med pant i eigedomen etter Lov om pant 6-1. Sykkylven kommune kan krevje inn gebyra etter regler for innkrevjing av eigedomsskatt. 13 VEDTAKSMYNDE Vedtak etter denne forskrifta blir fatta av kommunen. Kommunen kan gjere mindre redaksjonelle endringar i forskrifta utan ny politisk handsaming. Kommunen sitt mynde etter denne forskrifta kan delegerast. 14 KLAGE Avgjerder etter forskrifta som er enkeltvedtak følgjer forvaltningslova kapittel IV- VI og kan påklagast. Klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket. Vedtak om storleiken på gebyra er forskrifter, og vert vedtekne av Sykkylven kommunestyre, jamfør forvaltningslova kapittel VII. 15 IVERKSETJING Forskriftene blir sette i verk For eigedomar med vassmålar skal forbruksgebyra betalast à konto basert på fjoråret sitt forbruk. 8 9

6 SYKKYLVEN ENERGI VASSFORSYNING LEVERINGSVILKÅR FELLES MÅL Både du som kunde og vi som leverer drikkevatnet ditt ynskjer det same: Best mogleg teneste til lågast mogleg pris. For å få dette til må vi begge halde oss til visse reglar. I dette dokumentet vil du finne kva reglar som gjeld, og kva du kan gjere når du meiner tenestene ikkje er slik dei bør vere. SYKKYLVEN ENERGI AS (SE) SINE PLIKTER Levere drikkevatn som næringsmiddel VASSKVALITET Drikkevatn skal ved uttak frå kommunal leidning oppfylle krava stilte i Drikkevassforskrifta. TRYKK Ved ein normal driftssituasjon skal vasstrykket ved tilknytingspunktet til kommunal leidning vere mellom 2,0 og 10,0 bar. Trykk over 6,0 bar kan øydelegge installasjonar i hus (sjå kunden sine plikter). LEVERINGSSIKRING Vi forsyner deg med stor nok mengde drikkevatn til eige forbruk. Vatnet blir levert kontinuerleg 24 timar i døgnet. Det kan likevel oppstå situasjonar med korte avbrot i leveransen. I slike tilfelle gjeld dette: Ingen planlagde avbrot i vassforsyninga skal vare meir enn 8 timar og ikkje skje oftare enn kvar 6. månad i gjennomsnitt over 2 år. Unntak er ved utskifting av leidningsnettet. Ved ikkje planlagde avbrot i vassforsyninga som gjeld meir enn 100 personar eller næringsverksemder, skal SE prøve å gjenopprette vassforsyninga innan 8 timar. Ved fleire enn 5 brot på same leidning i løpet av eit år, skal SE vurdere å renovere leidningsstrekninga. Ved leidningsbrot eller storbrann kan SE stenge vasstilførselen utan varsel. INFORMERE, VARSLE OG HALDE KONTAKT MED KUNDANE Alle planlagde stopp i leveransen (til dømes ved reparasjonar) eller inngrep som medfører avvik i vasskvalitet med følgje for deg (til dømes ved spyling av leidningsnettet) skal varslast. SE skal varsle med ein gong ved akutt forureining som kan påverke drikkevatnet slik at det ikkje lenger er hygienisk trygt. Vi informerer om endringar i prisar og/eller leveransar. Vi informerer også om vasskvalitet. Nye kundar får tilsendt kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr, gjeldande gebyrregulativ, dette dokumentet og annan informasjon om den kommunale vassforsyninga. Vi ynskjer å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftleg materiell for å auke kunnskapen din, og slik utvikle eit positivt forhold til SE. Dersom du vender deg skriftleg eller munnleg til oss om driftsproblem, skal vi svare så raskt som råd og seinast innan 3 veker. KUNDEN SINE PLIKTER Pliktene dine er fastsette i dei kommunale forskriftene om vass- og avløpsgebyr og i kommunen sine tekniske og administrative bestemmingar. Dette inneber i hovudsak at du skal: Sikre at private stikkledningar blir lagde etter kommunale bestemmingar. Sikre at innvendige installasjonar (husapparat og sanitæranlegg) blir dimensjonerte og valde etter den vasskvaliteten, det driftstrykket og dei trykkvariasjonane som det er på den kommunale vassleidningen. Dersom det er fare for at trykket er høgare enn 6,0 bar, må du sikre dei innvendige installasjonane dine ved bruk av reduksjonsventil. Dersom du driv verksemd som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevatn, har du sjølv ansvaret for å få informasjon om vasskvaliteten, driftssikringa med meir og eventuelt teikne nødvendige forsikringar. Vedlikehalde dine private anlegg i samsvar med kommunale bestemmingar (sanitæranlegg, stikkledningar og felles eigde private leidningsnett til og med anboringsklammeret på den kommunale leidninga). Prøve å utbetre lekkasjar på dine private anlegg så snart som råd, eventuelt innan faste fristar. Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikringsventil og utvendig stoppekran. Legge til rette for at SE kan inspisere installasjonane dine dersom det trengst. For deg med vassmålar: Lese av og melde frå innan tidsfristen, samt overhalde andre vilkår i tekniske bestemmingar for bruk av vassmålar. Varsle SE ved endringar i vassforsyninga. Betale vassgebyr i samsvar med motteken faktura. Elles innrette deg etter tilvisingar og informasjon frå SE

7 ANDRE TILBOD KNYTT TIL VASSFORSYNINGA Der vassleidningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette, kan vatnet frå det kommunale leidningsnettet brukast til brannslokking og ved andre særskilde situasjonar. Du kan, under vanlege driftsforhold, bruke drikkevatn til hagevatning. I tørkeperiodar, eller i andre periodar med kapasitetsproblem, kan SE likevel innføre restriksjonar mot hagevatning. Det vil bli varsla minst 24 timar før innføringa. Der kapasiteten tillet dette, og etter avtale med SE, kan du bruke drikkevatn til eige sprinklaranlegg, landbruksvatning og andre former for vassuttak. KLAGE, PRISAVSLAG OG ERSTATNING Dersom du meiner det har oppstått ein mangel ved vassleveransen i forhold til leveringsvilkåra eller i forhold til krav i Drikkevassforskrifta, kan du klage til SE. Klagen bør du sende så raskt som råd etter at mangelen er oppdaga. SE vil då sjekke forholda så snart som mogleg, noko avhengig av karakteren i saka. Du får tilbakemelding seinast innan 3 veker. Dersom SE stadfestar at det har oppstått ein mangel, kan du i samsvar med Kjøpslova krevje å få denne utbetra. Dersom mangelen handlar om at vassforsyninga var borte i meir enn eit døgn, vil du automatisk få prisavslag (som tilsvarar vassgebyr for gjeldande periode). Prisavslaget vert trekt i frå på neste faktura eller refundert på anna måte. Du kan i tillegg ha krav på erstatning dersom du er påført eit økonomisk tap på grunn av feil eller avbrot i vassleveransen. Dette gjeld så sant ikkje hindringar utanfor SE sin kontroll er skuld i mangelen. Dersom du har inngått eigen avtale med SE som næringsdrivande, regulerer avtalen rettane dine. For å få avklart rettane dine knytte til prisavslag og erstatning, kan du kontakte SE, forsikringsselskapet ditt, eller det lokale forbrukarkontoret. MEST AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974) Lov om skadeserstatning (av 13. juni 1969) Kjøpslova (av 13. mai 1988) Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, Drikkevassforskrifta (av 1. januar 1995) Forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (av 10. januar 1995, sist endra 13. juli 2000) Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (av xx.xxxxx.2006) SYKKYLVEN ENERGI AVLØPSTENESTER LEVERINGSVILKÅR FELLES MÅL Både du som kunde og vi som tek i mot avløpsvatnet ditt ynskjer det same: Best mogleg teneste til lågast mogleg pris. For å få dette til må vi begge halde oss til visse reglar. I dette dokumentet vil du finne kva reglar som gjeld, og kva du kan gjere når du meiner tenestene ikkje er slik dei bør vere. SYKKYLVEN ENERGI AS (SE) SINE PLIKTER BORTLEIING OG REINSING AV AVLØPSVATN Spillvatn (kloakkvatn) skal leiast bort og reinsast kontinuerleg 24 timar i døgnet, slik at det ikkje skaper lukt eller hygieniske problem på eigedomen din. SE legg også til rette for at du skal ha høve til å bli kvitt overvatnet (regnvatnet og drensvatnet) frå eigedomen, enten ved å leie det bort separat eller saman med spillvatnet. Bortleiinga skal ikkje føre til overløpsutslepp til lokale vassdrag ved normal driftssituasjon. SE skal drifte, vedlikehalde, utbetre og renovere avløpsanlegga for å tilfredsstille både gjeldande lover, forskrifter og konsesjonar, samt streve etter å oppfylle dei kommunale måla når det gjeld vass- og vassdragskvalitet. Dersom det oppstår driftsproblem ved det kommunale leidningsnettet, slik som tilstopping eller stans på ein pumpestasjon, skal SE vere klar til å handle raskt og fjerne årsaka til problemet. INFORMERE, VARSLE OG HALDE KONTAKT MED KUNDANE Ved akutte utslepp til vatn og vassdrag blir det varsla så snart som råd. Vi informerer om endringar i prisar og/eller leveransar. Nye kundar får tilsendt kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr, gjeldande prisliste, dette dokumentet og anna informasjon om avløpstenestene. Vi ynskjer å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftleg materiell for å auke kunnskapen din, og slik utvikle eit positivt forhold til SE. Dersom du vender deg skriftleg eller munnleg til oss om driftsproblem, skal vi svare så raskt som råd og seinast innan 3 veker

8 KUNDEN SINE PLIKTER Pliktene dine er fastsette i kommunale forskrifter om vass- og avløpsgebyr og i kommunen sine tekniske og administrative bestemmingar. Dette inneber i hovudsak at du skal: Sikre at private stikkledningar m/stakepunkt blir lagde etter kommunale bestemmingar. Halde vedlike dei private anlegga dine (inkludert sandfangkum på overvassledning) i samsvar med kommunale bestemmingar (sanitæranlegg, stikkledningar og felles eigde private leidningsnett til og med tilknytingspunktet på den kommunale ledinga). Prøve å utbetre lekkasjar på dei private anlegga dine så snart som råd, eventuelt seinast innan faste fristar. Kople ut slamavskiljar der SE krev dette. Aldri tømme restar av farleg avfall, eller gjenstandar som bleier, vattpinnar, sanitetsbind og liknande i toalettet. Der flaumfaren er kjent sikre eigedomen mot flaum ved å installere sjølvlukkande sluk med tilbakeslagsventil. Varsle SE dersom det er noko uvanleg ved avløpssystemet. Betale avløpsgebyr i samsvar med motteken faktura. Elles innrette deg etter tilvisingar og informasjon frå SE. For å få avklart rettane dine knytte til prisavslag og erstatning, kan du kontakte SE, forsikringsselskapet ditt, eller det lokale forbrukarkontoret. MEST AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974) Kommunehelsetenestelova (av 19. november 1982) Lov om skadeserstatning (av 13. juni 1969) Forureiningslova (av 13. mars 1981) Forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (av 10. januar 1995, sist endra 13. juli 2000) Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sykkylven kommune (av xx.xxxxx.2006) ANDRE TILBOD KNYTT TIL AVLØPSTENESTER Dersom du ikkje er tilknytt kommunalt leidningsnett, men har eige avløpsanlegg med slamavskiljar, skal du få tømt denne i samsvar med gjeldande Forskrifter for tømming av slamavskillarar, tette oppsamlingstankar for avløpsvatn m.v. for Sykkylven kommune. KLAGE OG ERSTATNING Dersom du meiner det har oppstått ein mangel ved avløpstenesta i forhold til leveringsvilkåra, er dette ein mangel. Dersom du meiner at det har oppstått ein slik mangel kan di sende klage til SE. Klagen bør du sende så snart som råd etter at mangelen er oppdaga. SE vil då sjekke forholda så snart som mogleg, noko avhengig av karakteren i saka. Du får tilbakemelding seinast innan 3 veker. Når ein mangel oppstår, pliktar SE å utbetre denne for eiga rekning. Utbetringa skal skje innan rimeleg tid. Dersom du har økonomiske tap på grunn av mangel ved tenesta, kan du krevje erstatning av SE. Dette gjeld så sant ikkje hindringar utanfor SE sin kontroll er skuld i mangelen. Dersom du har inngått eigen avtale med SE som næringsdrivande, regulerer avtalen rettane dine

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret den 28.05.2002 i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10.

Detaljer

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Hemsedal kommune Buskerud Vedtatt av Hemsedal kommunestyre sak 143/07 den 13.12.07 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMINGAR...3 1.1 Formål...3 1.2 Virkeområde...3 1.3 Definisjonar...3

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I KVINNHERAD KOMMUNE Vedteken i Kvinnherad kommunestyre den XX.XX.20XX i medhald av: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 2012 03 16 12. Forureiningsforskrifta av

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Heimel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR NAUSTDAL KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i kommunestyresak xx/15 den xx.xx.2015 med heimel i 5 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, og forskrift om begrensing

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland Heimel: Fastsett av Radøy kommunestyre dd. mmmm 2015 med heimel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR FOR ASKVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR FOR ASKVOLL KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR FOR ASKVOLL KOMMUNE Vedteke av Askvoll kommunestyre 12.05.2011 i K-sak 15/11 Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Askvoll kommune - vedlegg Side 2 FORSKRIFT OM VASS-

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Vedteke i Luster Kommunestyre den 15.12.2011 sak 85/11

Vedteke i Luster Kommunestyre den 15.12.2011 sak 85/11 LOKAL FORSKRIFT FOR VA-GEBYR Vedteke i Luster Kommunestyre den 15.12.2011 sak 85/11 FORSKRIFT OM VASS OG AVLØPSGEBYR I LUSTER KOMMUNE Vedteke i Luster kommunestyre sak 85/11 den 15.12.2011 med heimel i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSLAG TIL LOKAL FØRESEGN FOR VA GEBYR

FORSLAG TIL LOKAL FØRESEGN FOR VA GEBYR FORSLAG TIL LOKAL FØRESEGN FOR VA GEBYR Dato: 25.02.2014 FORSKRIFT OM VASS OG AVLØPSGEBYR I BALESTRAND KOMMUNE Vedteke i Balestrand kommunestyre den.. med heimel i 3 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Songdalen kommune

FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Songdalen kommune FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyre den 20.11.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 FLORA KOMMUNE 1. BRUK AV VASSMÅLAR 1.1 Anskaffing og installasjon Hushaldningsabonnentar/abonnentar

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer. Vedtatt av kommunestyre den 22.10.2014 i medhold av lov om kommunale vassog avløpsanlegg 5.

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer. Vedtatt av kommunestyre den 22.10.2014 i medhold av lov om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyre den 22.10.2014 i medhold av lov om kommunale vassog avløpsanlegg 5. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 I. GENERELLE BESTEMMELSER 3

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Alvdal kommune - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - KS 21.12.2006 1 Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Fastsatt av kommunestyret den 21.12.2006 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP Gjeldende fra 1/1-2014 Vedtatt av kommunestyret 18.12.13, sak 13/181 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Nes kommune Buskerud

Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Nes kommune Buskerud Forskrift om vann- og avløpsgebyr Nes kommune Buskerud Vedtatt av Nes kommunestyre sak 9/08 den 14/02-2008 1 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde... 3 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

GIVAS har vedtatt følgende standardvilkår. Tekniske bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Kommuneforlaget ISBN 978 82 446 1151 0

GIVAS har vedtatt følgende standardvilkår. Tekniske bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Kommuneforlaget ISBN 978 82 446 1151 0 FORSKRIFTER GIVAS har vedtatt følgende standardvilkår Tekniske bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget ISBN 978 82 446 1151 0 Abonnementsvilkår for vann og avløp GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

REGLEMENT. Private Stikkleidningar

REGLEMENT. Private Stikkleidningar REGLEMENT Private Stikkleidningar Åseral kommune Dato: 08.12.2011 Revisjon nr. 4.1 1. Føremål Føremålet med reglementet er å få ein betre kontroll/kvalitet på dei private stikkledningane. 2. Revisjon Reglementet

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Forskrift om kommunale vannog avløpsgebyrer SØGNE KOMMUNE

Forskrift om kommunale vannog avløpsgebyrer SØGNE KOMMUNE SØGNE KOMMUNE Forskrift om kommunale vannog avløpsgebyrer Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer side 2 Drikkevann leveringsvilkår side 7 Avløpstjenester leveringsvilkår side 10 Bestemmelser for

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vedtatt i Skaun kommunestyre 8.12.10, sak 81/10 K2000-sak: 10/1439 Vedtatt i kommunestyret den 8.12.2010 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer