Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: HMS leder Kjell Arild Andersen T: M: E:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk."

Transkript

1 2008 Årsrapport

2 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: HMS leder Kjell Arild Andersen T: M: E: Driftsleder Arne Harald Johnsen T: M: E: Avdelingsleder Sten Jonny Andersson T: M: E: Lett på jobb Arbeidsledere Faglig leder Jan Olav Sørlie T: M: E: Arne Kolstø T: E: Frode Løken T: E: Marit Roness Hinderaker T: E: Anne Lise Solstrand T: E: Økonomi / regnskap Karin Vedøy T: E: Anne Marit Jørgensen T: E: Jenny Ånensen T: E: Charlie Dahl T: : E: Else B Olsen T: E: Svein Inge Eriksen T: : E: May Irene Pedersen T: : E: Marianne Hogneland T: E: Arne G Hovda T: E:

3 et spennende år! Vi har lagt bak oss et år hvor det har skjedd mye på arbeidsplassen vår. Både i forhold til produksjonsoppgaver og i forhold til nye velferds tilbud til alle ansatte var også det første hele driftsåret etter fusjonen mellom Karmøy Produksjon og Industripartner Karmøy. Vi har styrket oss både faglig og administrativt. Vi har ansatt faglig leder, regnskaps og økonomiansvarlig og satt fokus på HMS arbeidet i bedriften. I tillegg har vi ansatt ny arbeidsleder og vi har to arbeidsledere på lønnstilskudd fra NAV. Etter innspill fra flere arbeidsledere satte vi høsten 2008 i gang med prosjektet Lett på jobb. Visjonen vår er at alle ansatte skal bevege seg mer og spise sunnere. Det møtte 95 personer til den første samlingen hvor vi informerte om prosjektet. Dette var en fantastisk respons som gav oss troen på at det var stor interesse for Lett på jobb. Etter kort tid var vi gang med treningsgrupper, kurs i å lage sunnere mat i kantinene og veiledningsgrupper med fokus på en helsefremmende livsstil. I oktober var nesten alle ansatte på bedriftstur. I år gikk turen til Ravnafloke hvor vi hadde en dag med mange forskjellige aktiviteter. Her var det mange som fikk prøve forskjellige utfordringer som havrafting, paintball og helt andre ting som f.eks oljemaling. Utfordringer for både kropp og sjel. Etterpå reiste vi til Stord hotell med god middag, underholdning og kick off for Lett på jobb. Vi har fortsatt mange som ønsker å jobbe hos oss. Som i 2007 har vi mange flere ansatte i tiltaket enn det vi er godkjent for. I tillegg er ni personer på venteliste. Vi har søkt NAV om flere VTA-plasser og vi har utfordret Karmøy kommune til å etablere kommunale tilrettelagte arbeidsplasser hos oss. Så langt har vi ikke lykkes med å nå fram med å få etablert flere nye tiltaksplasser. Vi har et langt og godt samarbeid med både NAV og Karmøy kommune. Det er gode relasjoner og jeg håper og tror at vi sammen skal får til noe i nærmeste fremtid. Til slutt - takk til alle for flott innsats i Vi får til det meste! Vi gjennomførte en kundeundersøkelse som viste at våre kunder er meget godt fornøyd med oss. Det de setter mest pris på er at vi er fleksible, vi har høy kvalitet, hyggelige ansatte og vi leverer på tid. Vi takker for gode tilbakemeldinger. Undersøkelsen er et godt grunnlag for ytterligere utvikling. Det er godt å ha noe å strekke seg mot :) Stord og Ravnafloke Lykke til med 2009!

4 DRIFTSBERETNING Kantine Kantinene våre er blitt sunnere! Med Lett på jobb i fokus lager vi nå sunnere mat i kantinene våre. Vi baker alt selv, lager pizza og lasagne med grovt mel og steker vafler med havregryn... Dette er mange små endringer og det er noe av filosofien vår. Vi skal gjøre mye, men vi skal bruke tid fordi vi ønsker endringer som varer. Lett på jobb Hver uke lager vi varm mat til FKH. Her ser dere Randi Naley og May-Lis Møller ved grytene. Det er god mat laget med sunne ingredienser - vi håper at gryterettene bidrar til gode sportslige resultater. Treavdeling Vea Øst Hovedproduksjon på Vea er spikring av paller. Det er i hovedsak til to store kunder som er Åkra Sementstøperi og Hydro på Karmøy. En palle er ikke en palle... Pallene til Hydro er svære og tunge. De største kan være opp til tre meter lange. I tillegg lages det plastbelagt lokk til alle pallene. Her ser dere Henning Dalsvåg produsere paller for Hydro og nedenfor er det bilde av pallene i en av hallene på Hydro. Benkebord er attraktive og poulære sittegrupper som Vea lager i samarbeid med treavdelingen på Sevland. Det er solide grupper som tåler tøft vestlandsklima. I tillegg har Vea ansvar for kapping og montering av skilt i aluminium som lages til ABT Rørmerking i Kopervik. Her er det mange forskjellige arbeidsoppgaver som er annerledes enn å jobbe med tre. Totalt 16 ansatte er tilknyttet treavdelingen på Vea.

5 Servicesenter Sevland 2008 har vært et år med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Mye av det vi produserer har vi gjort i mange år. I tillegg har vi de siste årene fått mange forskjellige mindre oppdrag. Vi er blitt potetavdelingen i bedriften - vi brukes til det meste. Eksempler på arbeidsoppgaver er garnskjæring, monterning av skilt, ventildeksel og kontorutstyr, produksjon av vannfilter og diverse tre og metallarbeid. I tillegg har vi kantine som lager og selger mat hver dag. I år har vi hatt kurs og lært mye om hvordan vi med små forandringer kan lage sunnere mat. Hver fredag har vi varm mat. Da lager vi pizza og lasagne med grovt mel og fullkornpasta! Servicesenteret i Kopervik er den største avdelingen i bedriften. Vi er til sammen 25 ansatte som ivaretar mange oppgaver i Kopervik. Hovedbeskjeftigelsen vår er Jobbfrukt. Det er godt og attraktivt arbeid og det er et sunt og godt produkt. Her ser dere Elisabeth Snørteland vakumpakke fruktkurver. Det er en nøyaktig jobb. Vi er totalt 15 ansatte på avdelingen. Her pakker Jan Paul Dyrnes, Siv Anita Jensen og Lise Veronica Eliassen Skolefrukt Nytt på huset er at vi har etablert internvaskeri og en sygruppe. De holder til i 2.etg hvor vi har innredet lokaler for produksjon og ny sosial arena. Her er også tilholdssted for sjåfører som har mulighet for å sette ned sammen. Flere av de som arbeider på servicesenteret er også i arbeid i kantinen. Aktivitet og trening Unn Karin Ellingsen pakker Jobbfrukt.

6 Ernæring og kosthold Metallbearbeiding Kopervik 2008 var et godt år for bearbeiding av aluminium. Vi fikk igjen en god del produksjon for Alustar og det er produkter vi kan mye om. I tillegg har vi fått god aktivitet på det nye maskineringssenteret vårt. Det har hovedsakelig produsert varer for Hydro Trans, men vi har og fått prøvd oss på andre produkter. Her ser dere Svein Magne Utbjo i full sving med å betjene senteret. Fjorten personer har sitt daglige virke på avdelingen. Mye av produksjonen er krevende og trenger nøyaktig oppfølging. For å styrke oss på dette området har vi utvidet med en ny arbeidsleder på metallavdelingen. Det ble roligere på slutten av året og det blir spennede å se hvordan det går med produksjonen i Vi lager svært få egne produkter her så vi er avhengig av det går bra for våre kunder og samarbeidspartnere. Alle er ved godt mot og ser frem mot et aktivt og produktivt nytt år. Trebearbeiding Sevland 2008 går inn i historien som et foreløpig rekord år for denne avdelingen. Treemballasje og transportkasser i størrelser fra ½ og opp til 8 ½ meter er nå spesialiteten og hovedbeskjeftigelsen. Den største kunden er Bauer Nilsen, men også Trålbøteriet, Karmsund Maritime offshore og Fabricom er gode kunder på dette området. Her ser dere Morten S Stava, Monica Lund og Janne Stangeland kappe bord til Bauer Nielsen. Vi har fortsatt god produksjon av våre populære dekorklosser, vindusbelistning og sperrekrakker. Avdelingen har 10 arbeidstakere og 2 elever.

7 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Lett på jobb Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 BALANSE PR Note Trening og aktivitet Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Note Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ernæring og kosthold

10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Lett på jobb Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Virksomheten er ikke skattepliktig. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipper.

11 Note 1) Varige driftsmidler Note 2) Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld: Ingen del av fordringer forfaller senere enn om ett år. Det er ingen pantstillelser Lån til ansatte: Det er ytt lån til fem ansatte på totalt kr , avtale foreligger. Ingen renteberegning. Note 3) Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Industripartner Karmøy AS pr består av 410 aksjer à kr ,-. Alle aksjene eies Karmøy kommune. Note 4) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Antall årsverk: 16,4 Antall arbeidstakere VTA: 72 Solgte plasser Karmøy kommune: 0 Skoleelever: 4 Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31/ Akkum. Avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Sunne og gode matvaner

12 Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen er frosset dvs. ansatte før fortsetter i ytelsesbasert pensjon (12 stk) og personer som ansettes etter 1/1-06 får innskuddsbasert pensjon. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr ,- eks mva. Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr eks mva. Note 5) Bundne midler Lett på jobb Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekkmidler. Note 6) Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd kr består av tilskudd mottatt fra Karmøy kommune med kr og fra Staten/NAV med kr Driftstilskuddet fra NAV er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkeshemmede arbeidstakere samt investering til drift - og utviklingsmidler. Styrets medlemmer 2008 Ole Egil Flotve Daglig leder Svein I. Eriksen Styremeldem Harald Skorpe Styremedlem Hildborg F. Saltvik Nestleder Bjørn Oddvar Madsen Styreleder

13 STYRETS BERETNING FOR 2008 Virksomhetens art og beliggenhet Industripartner Karmøy AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: trevare, metallbearbeiding, fruktservice, makulering og arbeidstrening. Virksomheten er eiet av Karmøy Kommune og drives fra Kopervik, med produksjonsavdeling i Sævelandsvik og Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er meget tilfredsstillende og er på samme nivå som forrige år. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2008 var på 5,9 %. Det er noe høyere enn i Endringen skyldes tre langtidssykemeldte. Likestilling Bedriften har pr ansatte, hvor 41 kvinner og 50 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 1 kvinne. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. Trening og aktivitet

14 Ernæring og kosthold

15 RÅDGIVENDE UTVALG Rådgivende utvalg er en viktig møteplass for å ivareta godt samarbeid mellom virksomheten, NAV Karmøy Arbeid og Karmøy kommune. Utvalget skal gi råd om tiltaket og har oppfølging av hver enkelt, fra ansettelse til avslutning av arbeidsforholdet. I 2008 ble det avholdt 4 møter. Industripartner Karmøy AS var i 2008 godkjent for 60 tiltaksplasser. Ved årsslutt var det 71 personer ansatt i tiltaket og 9 på venteliste. Det var 3 personer som sluttet i Rådgivende utvalg Industripartner Karmøy AS Egil Svela Nav Kopervik Arbeid Elin C Holten Nav Kopervik Arbeid Karin Lande Karmøy Kommune Kjell Arild Andersen Industripartner Karmøy Jan Olav Sørlie Industripartner Karmøy Ole Egil Flotve Industripartner Karmøy Målsetning for RU:? Kvalitetsikring av det arbeidet Industripartner Karmøy AS gjør i forhold til utvikling av mennesker? Samarbeid mellom partene for å gi søkere/arbeidstakere helhetlig tilrettelegging Organiseringen av RU har i løpet av 2008 vært revidert. Den viktigste formelle endringen er at Karmøy kommune nå er fullverdig medlem av RU og ikke lenger observatør. I tillegg til gjennomgang av arbeidstakere har viktige saker i 2008 vært:? Kommunikasjon med NAV Rogaland for å få til en dialog om økning av antall tiltaksplasser. I juni mottok bedriften følgende svar: Vi beklager å meddele at NAV Rogaland per i dag ikke har behov for å øke antall tiltaksplasser hos Industripartner Karmøy.? Kommunikasjon med Karmøy kommune om kjøp av arbeidsplasser. Det ble i budsjettet for 2009 ikke funnet rom til dette tiltaket. ARBEIDSMILJØTILTAK Som en fortsettelse på tiltak igangsatt i 2007, er tre av de ordinært ansatte i bedriften nå godkjent som ART trenere. ART (Aggression Replacement Training) er en forskingsbasert metodikk som gjennom arbeid i grupper har som mål å øke deltagernes sosiale kompetanse, håndtere eget sinne og øke evnen til moralsk resonering. Lett på jobb I november ble første ART gruppe startet med 6 arbeidstakere. ART vil i fremtiden bli brukt som et verktøy for å utvikle ressurser hos våre arbeidstakere og som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak.

16 BEDRIFTSTUR/KURS 2.-3.oktber dro 73 av de ansatte på bedriftstur til Ravnafloke opplevelsessenter/stord hotell. Turen kan beskrives som grensesprengende og de ansatte fikk prøve seg på aktiviteter som paint ball, havrafting og gladiatorkamp. Kvelden på Stord hotell ble benyttet til underholdning og karaoke med Ole Bergesen som kveldens konferansier. Turen var også kick off for bedriftens lett på jobb prosjekt. Lett på jobb VOKSENOPPLÆRING Industripartner Karmøy har et godt samarbeid med Karmøy voksenopplæringssenter. For skoleåret 2008/2009 er 5 arbeidstakere med på et 10 måneders kurs i yrkeslære. I tillegg gjennomføres data opplæring for å mestre produksjonsoppgaver ved maskineringssenteret i Kopervik. Begge disse kursene har lærere fra Karmøy voksenopplæringssenter. TEGNSPRÅKKURS To av de ordinært ansatte ved service avdelingen i Kopervik har gjennomført 90 timers tegnspråkkurs i regi av Stadped I Stavanger. Kurset har som mål å bedre tilretteleggingen for våre hørselshemmede arbeidstakere. KONFLIKTHÅNDTERING Fem av de ordinært ansatte har gjennomført dagskurs med en av norges fremste kapasiteter på konflikthåndtering. BRUKERMEDVIRKNING Elleve arbeidsledere har gjennomført dagskurs med fokus på brukermedvirkning for arbeidsledere i VTA bedrifter. Evaluering viser at deltakerne fra IPK var meget fornøyd med kurset. Kurset er et resultat av faglig forum for VTA bedrifter PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I samarbeid med ansatte, styret og samarbeidspartnere er det laget en plan på hvilke områder bedriften har behov for å utvikle sin kompetanse i forhold til. Planen gjelder for perioden og skal evalueres halvvegs. HMS kom skikkelig på agenaden i Vi har fått nytt HMS program, nytt verneombud og ny brannvernleder. Vi har gjennomført 2 vernerunder som har resultert i 45 handlingsplaner. Alle arbeidstakere har gjennomført internt kurs i HMS. Her har vi bl.a. brukt animasjonsfilmer. Det er laget nye instrukser for bruk av produksjonsutstyr og det er innført rutiner for bruk av biler. Det har ikke vært alvorlige personskader i 2008.

17 Lett på jobb 2008 Prosjektet Lett på jobb startet august Før start hadde vi et oppstartsmøte der innholdet i et slikt prosjekt ble diskutert. Det ble utviklet en prosjektplan som ble presentert for de ansatte. Etter oppstart har vi hatt en rekke aktiviteter. Vi har hatt tre samlinger med alle arbeidstakerne. Til det første møtet ble også nærpersoner invitert. Her ble det gitt informasjon og matertiell om prosjektet, og bedriftsturen med innlagt kick-off på Stord. Vi var godt fornøyd med at hele 95 personer kom på denne samlingen. På bedriftsturen til Stord sto Lett på jobb i fokus, her hadde vi foredrag og aktiviteter ute. I tillegg til fellessamlingene har vi startet en gruppe med fokus på vektreduksjon på Sevland. På denne deltar fem arbeidstakere. Det har blitt gjennomført syv individuelle samtaler. I kantinene på Sevland og Kopervik har vi hatt kantinekurs for både arbeidsledere og arbeidstakere. Totalt har tolv personer deltatt. I Kopervik ble en tur-gruppe startet opp, men på grunn av lav deltakelse er aktiviteten utsatt til våren. Hele prosjektgruppen har hatt tre møter og Reidun Høines og Jan Olav Sørlie har hatt kontinuerlig kontakt angående organiseringen av tiltakene. På slutten av året hadde vi evalueringsmøte. Her ble det blant annet bestemt at vi søker Rogaland fylkeskommune om RUP-midler. Vi avsluttet året med at alle fikk utdelt allværsjakke med logoen til Lett på jobb. Et av de viktigste målene vi har jobbet med er å skape bevissthet, oppmerksomhet og engasjement omkring en helsefremmende livsstil. Det er tydelig at dette prosjektet engasjerer. Det vises god innsats og stor treningsglede på treningene. Vi har etablert en veiledningsgruppe på Sevland, og resultatene her er også gode. Deltakerne har gjort endringer i sine kostvaner, de er aktivt med i diskusjoner rundt sunn mat, og de fleste har en god vektnedgang. Reidun Høines, Rådgiver Lett på jobb

18 Rapport fra treningsgruppene Bedriften startet opp med prosjektet Lett på jobb i samarbeid med ernæringsrådgiver Reidun Høines. I tillegg til veiledning i kosthold fikk alle ansatte tilbud om trening på helsestudio. Vi startet forsiktig opp torsdag den og allerede fra første dag så var det 22 personer. Senere er det 3 til som har meldt seg på, og vi har nå en gruppe på 25 ivrige og sporty personer. Vi trener fast hver torsdag på Helsebanken i Skudenes og Haugesund Aerobic - og treningssenter i Åkrehamn. I tillegg trener noen ansatte i Kopervik og på Norheim. Lett på jobb Noen hadde litt treningsbakgrunn fra før, og andre startet på null.treningsgleden er på topp og flere har ført egne skjemaer over øvelsene og apparatene de trener på. Alle har hatt en utvikling over all forventning og fortsetter det slik så blir det mange kroppsbyggere på arbeidsplassen vår :). Videre i prosjektet så håper vi at alle i bedriften vil delta på Hydro rundt den Vi stiller under mottoet Ut på tur aldri sur! Hilsen trimgruppa v/charlie Dahl

19 Solveig Haukeland Torhild Hystad Thomas Thorsen Med flere

20 Frukt Trevarer Kopiering Aluminium Makulering Garnskjæring Laminering Innbinding Jobbfrukt Kantine Frisnesveien 13 Postboks Kopervik T: F: Sveholmen Sævelandsvik T: F: Vea Øst 4276 Vedavågen T: F: E:

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer