SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA"

Transkript

1 Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. (RF-1170) skal leverast av alle føretak som kjem inn under forskrift nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak, nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsrekneskapsforskrifta for forsikringsselskap) 1-1 og norske filialar av utanlandske forsikringsselskap. Det vil seie at forsikringsselskap som har sitt hovudsæte og er underlagt tilsyn i Noreg, jf. lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsverksemdlova), og holdingselskap med hovudsæte her i riket som eig forsikringsselskap, skal levere RF Filialar av utanlandske forsikringsselskap som er etablerte i Noreg etter finansieringsverksemdlova 1-4 pkt. 4 og 5, og pensjonskasser som kjem inn under forskrift av nr 1457, skal levere RF Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a., RF erstattar Næringsoppgåve 2 (RF-1167). Næringsoppgåve for forsikringsselskap skal leverast som vedlegg til Sjølvmelding for aksjeselskap o.a." (RF- 1028). Eit utanlandsk skadeforsikringsselskap kan etter føresegna i sktl. 8-5 (4) velje sjablongskattlegging. Etter Finansdepartementet si samleforskrift til skattelova, (3) skal slike selskap som bilag til selvangivelsen vedlegge kopi av selskapets hovedregnskap. Videre vedlegges eller inntas i selvangivelsen oppgaver over og beregninger av inntekter som nevnt i første og annet ledd. Selskap som leverer slikt vedlegg til sjølvmeldinga slepp difor å levere Næringsoppgåve 3 (RF-1170). Det er utarbeidd ei felles næringsoppgåve for skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Næringsoppgåva er på 6 sider og inneheld på side 1 felt for spesifikasjonar og tilleggsopplysningar som skal gjevast. På side 2 5 i næringsoppgåva finst ei oppstilling over resultatrekneskap og balanse. Oppstillinga av resultat og balanse byggjer på FORT (Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering) og PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering), og ikkje på oppstillingsplanen i årsrekneskapsforskriften for forsikringsselskap eller pensjonsforetak. Resultatrekneskapen på side 2 og 3 i næringsoppgåva byggjer på FORT 20 og PORT 20 (Årsresultat). Balansen på side 4 og 5 i næringsoppgåva byggjer på FORT 50 og PORT 50 (Årsbalanse). Det som skal rapporterast i næringsoppgåva er berre RF-1172N hovudpostane frå FORT/PORT. Teksten til postane på side 2 og 3 i næringsoppgåva (Resultat) tek utgangspunkt i teksten i rapport 20 for skadeforsikringsselskap. I dei tilfella teksten er forskjellig for skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap er teksten til den einskilde posten todelt. Dette er markert med bruk av teiknet /. Teksten som gjeld skadeforsikring står framfor /, medan teksten for posten for livsforsikringsselskap følgjer bak skråstrekteiknet. Enkelte postar gjeld berre livsforsikringsselskap og skal berre fyllast ut av desse. Dette er markert med ein parentes (berre liv). Dersom rettleiinga til Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. avvik frå rettleiinga til FORT/PORT eller frå generelle retningslinjer frå Finansdepartementet eller Finanstilsynet, har rettleiingane frå desse forrang for rettleiinga til Næringsoppgåva 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Årsresultat frå side 3 og sum endring i forskjellar frå skjemaet "Skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar" (RF-1217), skal overførast til side 6. På side 6 gjer ein òg dei andre endringane som er nødvendige for å kome fram til ei næringsinntekt/eit underskot som skal førast over til sjølvmeldinga. Realisasjonsprinsippet er innført som hovudregel for tidfesting av inntekter og kostnader for føretak som er årsrekneskapspliktige (sktl 14-2). Realisasjonsprinsippet inneber at inntekter skal skattleggjast når skattytar får ein vilkårslaus rett til ytinga. Kostnader kjem til frådrag når det oppstår ei vilkårslaus plikt til å dekkje eller innfri kostnaden. I sktl andre ledd andre punktum er det teke inn ei presisering om at kostnader knytte til ei plikt til å utføre, unnlate eller tåle noko i framtida, ikkje kan trekkjast frå før tidspunktet for å utføre, unnlate eller tåle noko har kome. Det gjeld særskilde reglar for tidfesting for livsforsikringsselskap, private tenestepensjonskasser og kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, jf. sktl tredje ledd. SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA Rekneskapsperiode Her fører ein starttidspunkt og sluttidspunkt (dato) for rekneskapsperioden, normalt til (andre tidspunkt kan vere aktuelle ved t.d. oppstart eller opphøyr av verksemd i løpet av året). Datoen skal gjevast opp med seks siffer, som i dømet over. Dersom verksemda har avvikande rekneskapsår gjev ein opp den rekneskapsperioden som er i bruk, t.d til Inneheld næringsoppgåva omrekningsdifferansar som skuldast omrekning av rekneskap frå utanlandsk valuta, jf. bokføringsforskrifta 4-2? Dersom rekneskapen er ført i ein annan valuta enn NOK eller inneheld avdelingsrekneskap som er ført i ein annan valuta enn NOK, skal ein gje opp kva valuta som er brukt, jf. bokføringsforskrifta 4-2, rekneskapslova 3-4 og IAS 21. Alle postar i næringsoppgåva skal førast i NOK. Ved omrekning av rekneskap som er ført i annan valuta enn NOK, kan det oppstå omrekningsdifferansar. Differansane oppstår av di det skattemessige omrekna resultatet ikkje samsvarer med endringane i eigenkapitalen i løpet av inntektsåret. For skattemessig handsaming av omrekningsdifferansar, sjå Finansdepartementet si fråsegn i brev av 21. april Rekneskapsførar Etter 3 i lov om autorisasjon av regnskapsførere (rekneskapsførarlova) skal namnet og forretningsadressa til den eksterne rekneskapsføraren førast på alle dokument som rekneskapsføraren utarbeider for oppdragsgjevaren. Øvst på side 1 er det sett av eit eige felt for dette. Nærare spesifisering av forsikringstekniske- og forsikringsmessige avsetjingar o.a. Her spesifiserer ein nærare høvesvis forsikringstekniske avsetjingar og forsikringsmessige avsetjingar i tillegg til nokre eigenkapitalpostar. Skadeforsikringsselskap fyller ut postane og livsforsikringsselskap fyller ut postane Faktisk avsetjing er avsetjingane ved utgangen av rekneskapsperioden. Minstekrava er

2 dei krava Finanstilsynet set til storleiken på dei forsikringstekniske- og forsikringsmessige avsetjingane. I spesifikasjonspostane på side 1 skal ein gje ei fullstendig oversikt over dei avsetjingane og postane under EK som eksplisitt følgjer av særføresegnene for forsikringsselskap. Skadeforsikringsselskap: Forsikringstekniske avsetjingar o.a. Post 0100 Avsetjing for ikkje opptent bruttopremie Her fører ein avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. For nærare spesifikasjon av posten, sjå post 3800 i rettleiinga. Her fører ein òg minstekravet til avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. Bruk tal som er rapporterte til Finanstilsynet pr Post 0110 Brutto erstatningsavsetjing Her fører ein alle melde og ikkje melde skader som har kome til. Post 0120 Avsetjing til premierabattar og andre gevinstavtalar Beløpet skal vere det same som i post 3820 i næringsoppgåva, klassifisert som gjeld. Post 0130 Tryggingsavsetjing o.a. Her fører ein tryggingsavsetjing gjort av skattytaren i samsvar med minstekapitaldekningskravet fastsett av Finanstilsynet. Feltet minstekrav skal òg fyllast ut. Avsetjinga er ikkje obligatorisk for NUF. Post 0160 Andre tekniske avsetjingar Beløpet som blir ført her skal vere det same som i post 3840 i næringsoppgåva, klassifisert som gjeld. Post 0170 Avsetjing til naturskadefond Beløpet skal vere det same som i post 4087 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. Post 0180 Avsetjing til garantiordning Beløpet skal vere det same som i post 4088 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. Livsforsikringsselskap: Forsikringsmessige avsetjingar o.a. Post Forsikringsmessige avsetjingar. Postane dekkjer forsikringsmessige avsetjingar for kontraktar både med og utan investeringsval. Postane utgjer til saman post 3705 og 3720 i næringsoppgåva. Post 0235 Kursreguleringsfond Her registrerer ein berre forsikringsmessige avsetjingar utan investeringsval. Alle meirverdiar ut over kostpris på finansielle omløpsmiddel i kollektivporteføljen skal leggjast til kursreguleringsfondet. Dette omfattar aksjar, obligasjonar, tilhøyrande derivat og urealisert gevinst/tap på valutaterminkontraktar på balansedagen. Post 0236 Supplerande avsetjingar Her fører ein berre forsikringsmessige avsetjingar med investeringsval. Post 0245 Risikoutjamningsfond Avsetjingar til dekning av eventuelt framtidig negativt risikoresultat skal spesifiserast her. Beløpet skal vere det same som i post 4085 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. SIDE 2-5 I NÆRINGSOPPGÅVA Generelt om resultatrekneskap og balanse Både resultatrekneskapen og balansen skal vise tala for året før. Særskilt om bruken av forteikn i skjema Alle tal skal førast utan forteikn når det går fram av ledeteksten eller er førehandstrykt. Forteikn skal berre brukast dersom talet skal ha motsett verknad av det som går fram av ledeteksten eller er førehandstrykt. RESULTATREKNESKAPEN Inntekter Post 1010 Premieinntekter o.a. /Premiar Her fører ein forfallen bruttopremie for perioden, dvs. all premie som har forfalle til betaling, inkludert premie som ikkje er betalt. For skadeforsikringsselskap: Gjenforsikringsdel av forfalne premiar. Endring i avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. Gjenforsikringsdel av endring i avsetjing for ikkje opptent premie For livforsikringsselskap: Avgjevne gjenforsikringspremiar. Post 1020 Overføring av premiereservar frå andre (berre livsforsikring) Her fører ein overføring av forsikringsmidlar ved flytting av forsikringskontraktar frå andre. Post 1030 Renteinntekter o.a. Her fører ein renteinntekter frå innskot, vekslar, sertifikat, ihendehavarobligasjonar, finansielle derivat og utlån o.a. Utbetalingar for opptente renter ved kjøp av verdipapir skal kostnadsførast her som motrekning for seinare renteinnbetalingar. Renter på skatt skal førast i post Side 2 Post 1035 Avkastning på obligasjonsog pengemarknadsfond Her fører ein renter, utbytte, netto verdiendringar og netto realisert gevinst/tap på obligasjons- og pengemarknadsfond. Post 1039 Utbytte og konsernbidrag på aksjar og partar i eigedomsselskap Utbytte og konsernbidrag knytte til indirekte eigde eigedomar skal førast her og ikkje under post 1090 Driftsinntekter faste eigedomar. Post 1040 Anna utbytte på aksjar, partar og eigenkapitalbevis inkl. konsernbidrag Her fører ein utbytte på aksjar, partar og eigenkapitalbevis som ikkje gjeld indirekte eigde eigedomar, og som ikkje blir vurdert etter eigenkapitalmetoden. Utbytte på partar i andre verdipapirfond enn obligasjons- og pengemarknadsfond skal òg førast her. Konsernbidrag som blir klassifisert som finansinntekt skal førast her, bidraget skal då tilbakeførast i post 7410 "Andre frådrag", for deretter å inntektsførast i post 209 i sjølvmeldinga for aksjeselskap o.a. Post 1042 Resultatdel eigenkapitalmetoden (Kan vere negativ.) Her fører ein resultatdel frå investeringar i konsernselskap, tilknytte selskap og felleskontrollert verksemd, som blir vurdert etter eigenkapitalmetoden. Post 1063 Netto verdiendringar på direkteeigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto urealiserte gevinstar/tap og netto verdireguleringar på bygningar og annan fast eigedom som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivingar, jf. sktl. 14-4, tredje ledd. Dette omfattar ikkje indirekte eigd eigedom som skal førast i post (Posten kan vere negativ.) Post 1065 Netto verdiendringar på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto urealiserte gevinstar/tap og netto verdiereguleringar på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivingar. Post 1069 Andre netto verdiendringar Her fører ein netto verdiendringar på andre eigedelar. Dvs. netto urealiserte gevinstar og urealiserte tap og netto verdireguleringar på eigedelar som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivningar på ein eigedel som er

3 vurdert etter eigenkapitalmetoden eller amortisert kost. Alle kredittap og tapsnedskrivingar på utlån skal førast her. (Posten kan vere negativ.) Post 1073 Netto realiserte gevinstar/tap på direkteeigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på bygningar og annan fast eigedom. Dette omfattar ikkje indirekte eigd eigedom som skal førast i post (Posten kan vere negativ.) Post 1075 Netto realiserte gevinstar/tap på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på bygningar og annen fast eigedom som er eigd indirekte. Post 1079 Andre netto realiserte gevinstar/tap Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på andre eigedelar. (Posten kan vere negativ.) Post 1080 Provisjonar og administrasjonsgebyr Her fører ein provisjonar og gebyr knytte til forsikringsrelaterte tenester og finansielle tenester (t.d. gebyr o.a. knytte til forvalting, emisjonar og omsetning av verdipapir). Provisjonsinntekter av avgjeven gjenforsikring og koassuranseforretning skal ikkje førast her, men i post Post 1090 Driftsinntekter faste eigedomar Her fører ein inntekter av drift av fast eigedom som er direkteeigd. Post 1140 Andre forsikringsrelaterte inntekter Her fører ein ordinære forsikringsrelaterte inntekter som ikkje blir førte under andre postar. Post 1150 Rente på skatt og andre inntekter i ikkje-teknisk rekneskap Her fører ein renteinntekter av for mykje innbetalt skatt og andre ikkje tekniske inntekter som ikkje kjem inn under inntekter frå finansielle eigedelar. Kostnader Post 1300 Erstatningskostnader/ ErstatningarPensjoner Her fører ein: Alle brutto pensjoner eller erstatningsbeløp som på grunnlag av forsikringsavtalen er betalte til forsikringstakarane eller andre som har rettar etter forsikringsavtalen, i rekneskapsperioden. Dei betalte erstatningane skal i tillegg dekkje selskapet sine eksterne og interne utgifter til skadehandsaming. Den delen av brutto erstatningar som reassurandørane skal betale på grunnlag av inngådde avtalar. (I hovudsak ein reduksjon av erstatningskostnadene.) For skadeforsikringsselskap: Endring i erstatningsavsetjing, dvs. erstatningsavsetjingane på slutten av rekneskapsperioden minus avsetjingane på byrjinga av rekneskapsperioden. Gjenforsikringsdel av endring i erstatningsavsetjing, dvs. erstatningsavsetjingane av gjenforsikringsdelen på slutten av rekneskapsperioden minus avsetjingane på byrjinga av rekneskapsperioden. Nedskriving av tap skal ikkje førast her. Post 1310 Overføring av premiereserve o.a. til andre (berre liv) Her fører ein overføring av forsikringsmidlar ved flytting av forsikringskontraktar til andre forsikringsselskap/pensjonskasser. Post 1315 Endring i andre forsikringstekniske avsetjingar/resultatførte endringar i forsikringsmessige avsetjingar (ekskl. administrasjonsavsetjing/ risikoutjamningsfond) For skadeforsikringsselskap: Her fører ein endringar i avsetjingar for ikkje avløpt risiko, tryggingsavsetjingar og andre tekniske avsetjingar, ekskl. administrasjonsavsetjingar. For livselskap: Her fører ein alle resultatførte endringar i forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. endringar i risikoutjamningsfond og justering av forsikringsmessige avsetjingar. Posten skal førast med negativt forteikn dersom endringa er ei inntekt. Post 1340 Premierabattar og andre gevinstavtalar (berre skade) Her fører ein premierabattar og gevinstavtalar til fordel for forsikringstakarane eller andre som har rettar etter forsikringsavtalen, når desse har kome til i rekneskapsperioden. Ei eventuell fordeling/utdeling av element av finansresultatet bør førast som utbytte. Premierabattar og andre inntekter knytte til gevinstavtalar som selskapet har motteke, skal førast netto mot kostnader. Post 1350 Midlar tilordna forsikringskontraktar (berre liv) Her fører ein alle beløp som i rekneskapsåret skal tilførast forsikringskontraktar utan investeringsval av det som er opptent i rekneskapsperioden. Post 1365 Rentekostnader Her fører ein alle rentekostnader, bortsett frå renter på skatt som skal førast i post Side 3 Post 1370 Provisjonar, kurtasje o.a. Her fører ein provisjonar til agentar o.l. og provisjonar for motteken og avgjeven gjenforsikring og koassuranse. Kurtasje, gebyr og andre kostnader knytte til verdipapirforvaltinga skal òg førast her. Post 1381 Lønn og personalkostnader Her fører ein alle former for lønnskostnader til dei tilsette i forsikringsselskapet. Dvs. alle former for lønnsgodtgjersle, overtidsgodtgjersle, gratiale og bonus, feriepengar og lønn under sjukdom, militærteneste og anna fråvere. Andre personalkostnader som t.d. arbeidsgjevaravgift, pensjonskostnader og kostnader til utdanning og kurs skal førast her. Godtgjersle til andre enn eigne tilsette for anna verksemd enn ordinær forretningsdrift, skal førast i post Godtgjersle for tenester til vedlikehald og ordinær drift av fast eigedom, t.d. reingjeringsbyrå, skal førast i post Post 1382 Honorar Her fører ein godtgjersle for tenester som blir ytte av andre enn dei tilsette i forsikringsselskapet til ordinær forretningsdrift, inkludert honorar til ekstern revisor. Godtgjersle for tenester som andre enn eigne tilsette yter til anna verksemd enn ordinær forretningsdrift, skal førast i post Post 1390 Driftskostnader faste eigedomar Her fører ein ordinære kostnader knytte til eigedomar som forsikringsselskapet eig direkte. Dette gjeld m.a. kostnader ved oppvarming, elektrisk kraft, forsikringspremie, eigedomsskatt, tomteleige, utgifter til reingjeringsbyrå, reparasjonar og vedlikehald. Post 1440 Andre ordinære driftskostnader Her fører ein andre driftskostnader som inngår i den tekniske rekneskapen, bortsett frå avskrivingar. Dette gjeld t.d. leige- og driftskostnader for leigde lokale og for eigne og leigde maskiner, inventar, transportmiddel o.a. Vidare fører ein her anskaffing av maskiner, inventar o.a. som ikkje blir aktiverte. Salskostnader, forsikringsrelaterte administrasjonskostnader og administrasjonskostnader knytte til investeringar som ikkje høyrer inn under nokon annan post, skal òg førast her. Post 1451 Avskrivingar av bygningar og annan fast eigedom Her fører ein ordinære avskrivingar knytte til bygningar og annan fast eigedom som forsikringsselskapa eig direkte. Post 1452 Andre avskrivingar Her fører ein ordinære avskrivingar for andre eigedelar.

4 Post 1460 Emisjonskostnader, rente på skatt og andre kostnader Her fører ein andre ikkje tekniske kostnader som ikkje kjem inn under postane over. Godtgjersle for tenester som andre enn eigne tilsette yter til anna verksemd enn ordinær forretningsdrift og drift av faste eigedomar, skal førast her. Post 1600 Resultat før skattekostnad Posten skal svare til beløpet som er registrert i den offisielle rekneskapen, linja for resultat før skattekostnad. Post 1650 Periodeskatt Posten dekkjer skatt som er rekna ut på grunnlag av skattemessig resultat i perioden (betalbar skatt). Også korreksjonar for tidligare avsetninger skal tas med her. Post 1660 Endring i forpliktingar ved utsett skatt Endring i utsett skatteforplikting på grunn av endring i mellombelse forskjellar. Også korreksjonar for tidligare avsetninger skal tas med her. Post Spesifikasjon av andre resultatkomponentar Her fører ein til dømes opp- eller nedskriving av eigedom, aktuarmessige gevinstar og tap på ytingsbaserte pensjonsordningar i samsvar med IAS 19, gevinstar og tap som oppstår av omrekning av finansrekneskapen til ein utanlandsk verksemd jf. fråsegn frå Finansdepartementet av 21. april 2009 (valutakursendringar), gevinstar og tap ved ny måling av finansielle eigedelar som er tilgjengelege for sal (IAS 39) og den effektive delen av gevinstar og tap på sikringsinstrument i ei kontantstraumsikring (IAS 39). For nærare spesifikasjon, sjå IAS 1, forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av nr Post 1900 Totalresultat Posten skal svare til beløpet som er registrert i den offisielle rekneskapen, linja for totalresultat" (disponibelt resultat). BALANSE Eigedelar Kontantar, innskot og verdipapir Post 3010 Kontantar og innskot Posten dekkjer norske og utanlandske setlar og skiljemynt, og plassering av midlar i norske og utanlandske bankar som ikkje har karakter av utlån (t.d. lån til bankar/finansieringsføretak mot pant i fast eigedom, lån til bankar/finansieringsføretak i form av ansvarleg lån). I tillegg skal ein føre tilgodehavande som har oppstått ved vanleg kontomellomvere mellom forsikringsselskapet og bankar. Overtrekk på bankinnskot skal førast i post Post 3021 Obligasjonar, sertifikat o.l. Her fører ein behaldning av statskassevekslar, sertifikat og ihendehavarobligasjonar, inkludert premieobligasjonar, konvertible obligasjonar og part i ansvarleg lånekapital (partialobligasjonar). Post 3022 Obligasjons- og pengemarknadsfond Her fører ein partar i obligasjons- og pengemarknadsfond. Post 3031 Eigarinteresser i selskap med avgrensa ansvar som blir førte etter eigenkapitalmetoden Her fører ein eigarinteresser i konsernselskap og tilknytte selskap som ikkje er deltakarlikna. Eigarinteresser i som blir vurderte etter eigenkapitalmetoden fører ein i post Post 3035 Aksjar i eigedomsselskap Her fører ein aksjar i indirekte eigde eigedomar. Post 3036 Andre aksjar, partar i verdipapirfond og eigenkapitalbevis Her fører ein andre aksjar, partar og eigenkapitalbevis enn dei ein fører i post 3031 og Partar i verdipapirfond som ikkje inngår i post 3022, skal førast her. Det same gjeld aksjar og partar i eigedomsselskap og -fond, og kapitalinnskot i pensjonskasser. Eigne aksjar eller eigenkapitalbevis skal ikkje først her, men i post 4030 og Post 3037 Partar i norske deltakarlikna eigedomsselskap (KS og ANS o.a.) og norske indre eigedomsselskap (IS) Her fører ein indirekte eigde eigedomar som ein eig gjennom deltakarlikna selskap. Post 3038 Partar i andre norske (KS og ANS o.a.), og andre norske indre selskap (IS) Her fører ein kapitalinnskot i pensjonskasser. Post 3039 Partar i utanlandske Her fører ein partar i utanlandske deltakarlikna selskap. For informasjon om oppgåveplikta for norske deltakarar i utanlandske ansvarlige selskaper o.a., sjå forskrift av 15. mars 1993 nr Dersom ein registrerer eit beløp i denne posten, medfører det plikt til å levere inn separat likningsoppgåve på vegner av det utanlandske et. Sentralskattekontoret for Storbedrifter utfører likning av dei utanlandske a. Side 4 Post 3061 Finansielle derivat Her fører ein alle finansielle derivat, inkludert valutarelaterte-, renterelaterte-, eigenkapitalrelaterte-, varerelaterte derivat og andre kontraktar. Post 3071 Andre verdipapir Her fører ein andre eigedelar som ikkje er nemnde ovanfor. Utlån, fordringar og andre finansielle eigedelar Postane skal dekkje fordingar på kundar og finansinstitusjonar når fordringa har ein klar karakter av utlån. Postane skal ikkje innehalde innskot i bankar eller plasseringar i verdipapir. Lån til bankar/ finansieringsføretak mot pant i deira faste eigedomar eller i form av ansvarleg lånekapital på annan måte enn i form av ihendehavarobligasjonar, skal førast som utlån. Det same gjeld overdragingssummen som forsikringsselskapet betalar for eigedelar som blir overdregne frå bankar eller andre i samband med ekte sals- og gjenkjøpstransaksjonar. Utlånspostane dekkjer òg behaldning av omsetningsgjeldsbrev. Utlåna skal førast som utlån heilt til forfall, og ikkje overførast til andre fordringar ved utfakturering. Utlånspostane skal førast opp brutto, det vil seie før eventuelt fråtrekk av spesifiserte- og uspesifiserte tapsavsetjingar. Post 3101 Utlån Her fører ein part i ansvarleg lånekapital, lån i form av ansvarleg lånekapital som blir gjeve på annan måte enn i form av ihendehavarobligasjonar. Vidare fører ein utlån med pant i bustad eller pant i anna enn bustad. Andre utlån til varig eige/ikkje varig eige skal òg førast her. Her fører ein nedskrivingar på utlån, jf. forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner av 21. desember 2004 nr Posten skal vere negativ. Her fører ein nedskrivingar på grupper av utlån, jf. forskrifta som er nemnt ovanfor. Posten skal vere negativ. Post 3201 Gjenforsikringsdelar av forsikringstekniske/forsikringsmessi ge avsetjingar For skadeforsikringsselskap: Her fører ein gjenforsikringsdelar av forsikringstekniske avsetjingar i samsvar med 3-9 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap. Gjenforsikringsdelen omfattar dei faktiske eller dei pårekna beløpa som skadeforsikringsselskapet ventar å få frå gjenforsikringsselskapet i samsvar med inngådde gjenforsikringsavtalar, etter nedskriving for verdifall. For livsforsikringsselskap: Her fører ein gjenforsikringsdelen av forsikringsmessige avsetjingar i samsvar

5 med 3-19 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap. Gjenforsikringsdelen omfattar dei faktiske eller dei pårekna beløpa som livsforsikringsselskapet ventar å få frå gjenforsikringsselskapet i samsvar med inngådde gjenforsikringsavtalar, etter nedskriving for verdifall. Post 3211 Opptente, ikkje forfalne inntekter Posten dekkjer inntekter som blir betalte etterskotsvis, men som ikkje har forfalle til betaling, t.d. leigeinntekter og renter på ihendehavarobligasjonar og renter på utlån med etterskotsrente. Opptente, ikkje forfalne renter som blir førte på underliggjande objekt, skal ikkje førast her. Post 3212 Forskotsbetalte kostnader Her fører ein den delen av dei forskotsbetalte kostnadene som ikkje er påkomne, t.d. direkte salskostnader som er vesentlege for selskapet, overfinansiering av pensjonsforpliktingar, forskotsleige for lokale eller andre kostnader som regelbunde blir betalte for eit bestemt tidsrom (renter på innlån). Forskotsbetalte rentekostnader som blir førte på underliggjande objekt, skal ikkje førast her, men på objektet. Post 3220 Andre fordringar Her fører ein fordringar på teikna kapital. Dette gjeld kapitalforhøgingar der kapitalen er teikna, men ikkje innbetalt. Her fører ein òg forfalne premiar som ikkje er betalte av forsikringstakarar eller meklarar, fordringar på gjenforsikring, gjenforsikringsdepot og andre typar fordringar. Post 3340 Eigedelar ved skatt (utsett skattefordel) Her fører ein balanseførte eigedelar ved skatt. (Tidlegare utsett skattefordel som kan førast opp i balansen i samsvar med førebels norsk rekneskapsstandard for resultatskatt (1999) NRS og IAS 12.) Post 3347 Andre eigedelar Her fører ein andre eigedelar som ikkje er tekne med i postane over, t.d. innskot frå leigebuarar og overfinansiering av pensjonsforpliktingar. Post 3350 Goodwill Her fører ein goodwill i samsvar med 3-3 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap, jf. rekneskapslova 5-7 og IAS 38 (immaterielle eigedelar). Post 3360 Andre immaterielle eigedelar Her fører ein andre identifiserbare immaterielle eigedelar, sjå 3-3 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap, jf. rekneskapslova 5-7 og IAS 38 (immaterielle eigedelar). Realkapital og andre immaterielle eigedelar Post 3405 Investeringseigedom Posten dekkjer investeringseigedom, inkludert bygningar under oppføring, oppussing og ombygging. Eigedom som er eigd gjennom eit selskap eller fond skal ikkje førast i denne posten, men i postane 3035 til Post 3410 Bygningar og fast eigedom, brukt av eigaren Posten dekkjer eigne bygningar, eigedomar og tomter som nyttast til eige bruk, inkl. eigne forretningsbygg under oppføring, oppussing og ombygging. Post 3430 Maskiner, inventar og transportmiddel Her fører ein i tillegg til maskiner, inventar og transportmiddel, òg innreiing i leigde lokale og laus innreiing i lokale i eige bygg. Gjeld og eigenkapital Lån, anna gjeld og avsetjingar Post 3600 Lån I denne posten fører ein likviditetslån, kassakreditt, verdipapirlån, repolån og motposten til ekte gjenkjøpsavtalar som forsikringsselskapet eventuelt har. I tillegg fører ein pantegjeld på eigne faste eigedomar. Vidare fører ein overdragingssummen knytt til gjenforsikringsavtalen (verdipapir- /repolån). Post 3610 Påkomne, ikkje forfalne kostnader Her fører ein periodiserte kostnader som skal reknast ut mest mogleg nøyaktig for kvar rapporteringsperiode. Posten dekkjer kostnader som er påkomne, men ikkje har forfalle til betaling. Dvs. kostnader som kjem på regelbunde for visse tidsrom, t.d. etterskotsrente på eigne lån, leiger, opptent lønn og ferielønn. Påkomne, ikkje forfalne renter skal ikkje førast her, men på underliggjande objekt. Post 3620 Mottekne, ikkje opptente inntekter Her fører ein periodiserte inntekter som skal reknast ut mest mogleg nøyaktig for kvar rapporteringsperiode. Posten dekkjer innbetalte inntekter som ikkje er opptente, t.d. leigeinntekter, etableringsgebyr (sjå forskrift om årsoppgjer o.a. for forsikringsselskap 4-13) og provisjonar. Post 3640 Utbytte, konsernbidrag, avsatt til renter på innskutt kapital o.l. Her fører ein utbytte, renter på eigenkapitalbevis og konsernbidrag som skal utbetalast på selskapskapitalen når generalforsamlinga har gjort vedtak om dette. Før det er gjort generalforsamlingsvedtak om utbetaling, Side 5 skal utbytte, renter på eigenkapitalbevis og konsernbidrag førast under eigenkapital. Skal da førast under post For pensjonskasser vil beløpet alltid førast som gjeld. Post 3650 Finansielle derivat Her fører ein gjeld som har oppstått ved handel med finansielle derivat. Post 3670 Anna gjeld Her fører ein forpliktingar knytte til direkte forsikring, gjenforsikring, premiedepot frå gjenforsikringsselskap (dvs. beløp som er deponert av, eller haldne tilbake frå andre forsikringsselskap i samsvar med gjenforsikringsavtalane). Vidare fører ein gjeld som ikkje er ansvarleg lånekapital. Her fører ein òg mellom anna skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og andre trekk, meirverdiavgift, leverandørgjeld, kortsiktig mellomvere med kundar knytt til omsetning av verdipapir, leigebuarinnskot osb. Posten dekkjer ikkje ansvarleg lånekapital. Post 3675 Forpliktingar ved skatt Her fører ein både utlikna og ikkje utlikna periodeskatt. I tillegg fører ein forpliktingar ved utsett skatt. Post 3680 Andre avsetjingar o.l. Her fører ein underfinansiering av pensjonsforpliktingar jf. Norsk rekneskapsstandard nr. 6 om pensjonskostnader, NRS Vidare fører ein spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetjingar på garantiar og avsetjingar til dekning av kurstap på verdipapir ut over den nettoverdien desse er vurderte til. Forsikringsmessige avsetjingar i livsforsikring, ekskl. risikoutjamningsfond Med forsikringsmessige avsetjingar meiner ein midlar som er avsette til å dekkje selskapet sine forpliktingar. Post 3705 Forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, for kontraktar utan investeringsval Her fører ein forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, som skal dekkje dei forpliktingane selskapet har etter kontraktar med kontrakstfastsette forpliktingar. Premiefond, innskotsfond og pensjonsreguleringsfond knytte til kontraktane skal takast med i posten. Post 3720 Forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, for kontraktar med investeringsval Her fører ein forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, som skal dekkje selskapet sine forpliktingar knytte til verdien av ei

6 særskild investeringsportefølje. Premiefond, innskotsfond og pensjonsreguleringsfond knytte til kontraktane skal takast med i posten. Post 3730 Kursreguleringsfond Her fører ein livsforsikringsselskapa sine urealiserte gevinstar på finansielle omløpsmiddel som går over til kollektivporteføljen, jf. forsikringsverksemdlova Forsikringstekniske avsetjingar i skadeforsikring, ekskl. adm. avsetjing Sjå forskrift av 10. mai 1991 nr. 301 og utfyllande forskrift av 18. november 1992 nr om forsikringstekniske avsetjingar og risikostatistikk i skadeforsikring. Sjå òg 3-6 til 3-12 i rekneskapsforskrifta. Administrasjonsavsetjing, avsetjing til naturskadefond og avsetjing til garantiordninga, skal reknast inn som eigenkapital. Post 3800 Avsetjing for ikkje opptent bruttopremie Her fører ein den delen av bruttopremien som svarar til den ikkje avløpte delen av dekningsperiodane for forsikringane (dvs. rett periodisering). Sjå rekneskapsforskrifta Døme på avsetjing for ikkje opptent premie i skadeforsikring : Ein forsikringspremie blei inngådd for 1/4-10 til 31/3-11. Årspremien er på kr Pr blir følgjande status registrert: -Premieinntekter Bank Avsetjing for ikkje opptent premie Post 3810 Brutto erstatningsavsetjing Her fører ein forventa framtidige erstatningsutbetalingar og eksterne og interne skadehandsamingskostnader knytte til skadetilfelle som har kome på før balansedagen, men som ikkje er oppgjorde innan balansedagen. Sjå rekneskapsforskrifta Post 3820 Avsetjing til premierabattar og andre gevinstavtalar Her fører ein dei premiebeløpa som er tilbakebetalte eller skal tilbakebetalast til forsikringstakarane, jf i rekneskapsforskrifta. Post 3830 Tryggingsavsetjing o.a. Her fører ein avsetjing for ikkje avløpt risiko. Dvs. dei beløpa som i tillegg til ikkje opptent premie, er sette av for å dekkje forventa utgifter til eventuelle framtidige skadetilfelle knytte til dei forsikringane som er aktive på balansedagen. Ansvarleg lånekapital Her fører ein ansvarleg lånekapital i samsvar med forskrift om utrekning av ansvarleg kapital for finansinstitusjonar, fastsett av Finansdepartementet 1. juni Ansvarleg lånekapital i valuta skal reknast om til norske kroner ved utgangen av rekneskapsåret. Post 3905 Obligasjonslån Posten inkluderer evigvarande ansvarleg lånekapital, dvs. at låneavtalen ikkje inneheld klausular som tillet långjevaren å krevje tilbakebetaling av lånet. Det er ikkje nødvendig å skilje mellom ordinære ikkje-konvertible og konvertible lån. Andre ansvarlege lån som ikkje er evigvarande, skal førast i post Ei behaldning av eigne obligasjonar/fondsobligasjonar skal førast med negativt forteikn i denne posten Annan ansvarleg lånekapital Her fører ein ansvarlege lån som ikkje blir førte i post 3905 eller I tillegg fører ein andre ansvarlege lån som ikkje er evigvarande i denne posten Fondsobligasjonar Posten inkluderer evigvarande ansvarleg lånekapital, dvs. at låneavtalen ikkje inneheld klausular som tillet långjevaren å krevje tilbakebetaling av lånet. Andre ansvarlege lån som ikkje er evigvarande, skal førast i post Ei behaldning av eigne obligasjonar/fondsobligasjonar skal førast med negativt forteikn i denne posten. Eigenkapital Innskoten eigenkapital skal førast i post 4010, 4020, 4030, 4040, 4049, 4050, 4051 og Post 4010 Aksjekapital Her fører ein forsikringsselskapet sin aksjekapital til pålydande verdi. Post 4020 Kapital i form av eigenkapitalbevis Her fører ein selskapskapital i form av eigenkapitalbevis til pålydande verdi. Post 4030 Eigne aksjar Her fører ein forsikringsselskapet sine eigne aksjar til pålydande verdi. Behaldninga av eigne aksjar skal førast med negativt forteikn. Post 4040 Eigne eigenkapitalbevis Her fører ein forsikringsselskapet sine eigne eigenkapitalbevis til pålydande verdi. Behaldninga av eigne eigenkapitalbevis skal førast med negativt forteikn. Post 4049 Garantifond Her fører ein gjensidige selskap sine garantifond minus eventuell ansvarleg lånekapital eller selskapskapitalen i form av eigenkapitalbevis. Side 6 Post 4050 Overkursfond Her fører ein overkurs ved teikning av aksjar eller eigenkapitalbevis etter frådrag for kostnader i samband med teikninga (emisjonen). Post 4051 Teikna, ikkje registrert kapitalforhøging Her fører ein kapitalforhøging som ikkje er registrert i Føretaksregisteret. Post 4052 Annan innskoten eigenkapital Her fører ein konsernbidrag frå morselskapet til dotterselskap. I tillegg fører ein eigenkapitaldelen av samansette finansielle instrument og andre eigenkapitalinstrument. Òg annan innskoten eigenkapital skal førast i denne posten. Post 4070 Fond for vurderingsforskjellar (gjeld skadeforsikring) Sjå aksjelova 3-3. Post 4075 Fond for urealiserte gevinstar Sjå aksjelova 3-3a. Gjeld skadeforsikringsselskap. Post 4085 Risikoutjamningsfond Gjeld livsforsikringsselskap. Her fører ein avsetjing til risikoutjamningsfond. Post 4086 Administrasjonsavsetjing Gjelder skadeforsikringsselskap. Her fører ein avsetjing til administrative kostnader i samband med ei eventuell avvikling av forsikringsselskapet. Post 4087 Avsetjing til naturskadefond Gjeld skadeforsikringsselskap. Her fører ein avsetjing etter lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Post 4088 Avsetjing til garantiordning Gjeld skadeforsikringsselskap. Her fører ein avsetjing til skadeforsikringsselskapa si garantiordning, eller kredittforsikringsselskapa si garantiordning, jf. forskrift av 22. desember 2006 nr om skadeforsikringsselskapenes garantiordning og lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner 2A. Post 4090 Annen opptjent egenkapital Her fører ein utbytte, renter på egenkapitalbevis og konsernbidrag, før det er beslutta utbetaling i generalforsamligsvedtak. Se under post 3640.

7 SIDE 6 I NÆRINGSOPPGÅVA Utrekning av næringsinntekt Post 7010 Representasjonskostnad som ikkje gjev frådragsrett Her fører ein den delen av kostnadsførte representasjonskostnader som ikkje gjev rett til frådrag ved inntektslikninga. Post 7020 Kontingentar som ikkje gjev frådragsrett Her fører ein kostnadsførte kontingentar som ikkje gjev rett til frådrag ved inntektslikninga. Post 7040 og 7310 Rentekostnad på ilikna skatt/ renteinntekt på tilbakebetalt skatt Her fører ein kostnadsførte renter på ilikna skatt og renteinntekter på tilbakebetalt skatt. Rentekostnadene gjev ikkje rett til frådrag ved inntektslikninga, og dei går inn under post Renteinntektene er ikkje skattepliktig inntekt, og går inn under post Post 7050 Andre kostnader som ikkje gjev frådragsrett Her fører ein andre kostnader som ikkje gjev rett til frådrag, t.d. bøter, gebyr o.l., som følgjer av brot på lover og forskrifter, muting o.a. Post 7060 og 7320 Tilbakeføring av resultatdel frå investering i dotterselskap, tilknytt selskap og felleskontrollert verksemd Ved bruk av eigenkapitalmetoden og bruttometoden skal resultatdelen frå dotterselskap, tilknytte selskap og felleskontrollert verksemd førast tilbake her. Resultatdelen er rekneskapsmessig ført i post 1042, men skal ikkje verke inn på det skattemessige resultatet. Ved bruk av bruttometoden er del av inntekter og kostnader rekneskapsmessig ført saman med dei andre inntektene og kostnadene til verksemda. Netto positivt resultat blir tilbakeført i post 7320 og netto negativt resultat blir tilbakeført i post Utbytte av investeringar vurdert etter kostmetoden og inntektsført i post 1040 skal ikkje trekkjast ut i post Post 7070 Foreslege utbytte frå dotterselskap og tilknytt selskap ved bruk av eigenkapitalmetoden Posten skal brukast for utbytte som ikkje fell inn under fritaksmetoden. For verksemder som har kontrollerande innverknad i ei anna verksemd vil det vere god rekneskapsskikk å inntektsføre utbytte i det året avsetjinga til utbytte blir gjort. For verksemder som verdset ein eigarpart etter eigenkapitalmetoden, vil delen av utbyttet vere trekt ut i post Av skjematekniske grunnar skal eit slikt utbytte leggjast til i post Etter dette vil næringsinntekta/- underskotet vere korrigert til å berre innehalde avsett utbytte frå dotterselskap og tilknytte selskap. Inntektsført avsett utbytte frå dotterselskap eller tilknytte selskap fører til ein mellombels forskjell, sidan utbyttet først er skattepliktig i vedtaksåret. Skjemamessig er denne mellombelse forskjellen plassert i post 71 i "spesifikasjonsskjemaet" (RF-1217). Post 71 skal òg fyllast ut ved bruk av kostmetoden når det avsette utbyttet er inntektsført rekneskapsmessig. Post 7082 og 7332 Tilbakeføring av netto verdiendring knytt til selskapsporteføljen (berre liv) Her fører ein tilbake verdiendring av marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel. Verdiendringar er rekneskapsmessig kostnads-/inntektsført i post 1072, men skal ikkje verke inn på det skattemessige resultatet. Post 7090 og 7340 Rekneskapsmessig tap/rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Her fører ein høvesvis det rekneskapsmessige tapet og den rekneskapsmessige gevinsten ved realisasjon av aksjar o.a. Rekneskapsmessig gevinst/tap inngår i post Post 7100 og 7350 Skattemessig gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av aksjar og andre verdipapir Her fører ein høvesvis skattemessig gevinst og skattemessig tap ved sal av aksjar o.a. Beløpet skal overførast frå post 902 i skjemaet "Aksjar og fondspartar m.m. (RF 1059)". Ein skattytarar som kjem inn under fritaksmetoden, jf. sktl. 2-38, er ikkje skattepliktig for gevinst ved realisasjon av aksjar o.a., og må passe på at gevinsten ikkje blir ført opp her. Tilsvarande har skattytarar som kjem inn under fritaksmetoden i utgangspunktet ikkje frådragsrett for tap ved realisasjon av aksjar o.a., og må passe på at tapet ikkje blir ført opp her. Merk at fritaksmetoden ikkje kjem til anvendelse for inntekt og tap på aksjar o.a., i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som inngår i kollektivporteføljen og investeriongsvalgporteføljen, jf sktl 2-38 syvende ledd. Post 7105 Skattepliktig utbytte på aksjar o.l. Her fører ein skattepliktig utbytte og tillegg etter skattelova femte ledd. Fritaksmetoden i sktl avgjer om utbyttet er skattepliktig eller ikkje. Fritaksmetoden gjeld ikkje utbytte på aksjer mv i livsforsikringsselskap og og pensjonsforetak som inngår i kollektivporteføljen og investeriongsvalgporteføljen, jf sktl 2-38 syvende ledd. Side 7 Post 7110 og 7360 Rekneskapsmessig nedskriving o.a. som er kostnadsført i året / reversering av nedskriving på aksjar o.a. for tidlegare år som er inntektsført Her tilbakefører ein rekneskapsmessig nedskriving på aksjar av di slik nedskriving skal førast som ein rekneskapsmessig kostnad som verkar inn på årsoverskotet/-underskotet utan at beløpet skattemessig gjev rett til frådrag. Dersom tidlegare nedskriving på aksjar er reversert og dette er ført i resultatrekneskapen, vil ein måtte føre den inntektsmessige verknaden til frådrag i post Nedskriving og reversering av nedskriving på aksjar og andre verdipapir inngår i post For livsforsikring skal nedskriving av faste eigedomar òg inngå her. Post 7115 Tre prosent av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden Her blir 3 % av selskapet sine netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden tilbakeført til skattlegging. Dette gjeld følgjande av selskapet sine inntekter: utbytte på aksjar osb., utdeling frå deltakerligna selskap (ANS, KS mv) Dette gjeld likevel ikkje utbytte mellom konsernselskaper. Inntekta blir redusert med tap som ikkje gjev frådragsrett etter fritaksmetoden i same perioden. Post 7120 og 7370 Del av rekneskapsmessig underskot/del av rekneskapsmessig overskot i norske Her fører ein tilbake den rekneskapsmessige resultatverknaden av partar i norske. Resultatverknaden av den einskilde selskapsparten kan vere spreidd på fleire postar i resultatrekneskapen, eller den kan vere ført på ein post i resultatrekneskapen, avhengig av kva metode som er brukt. Post 7121 og 7371 Del av rekneskapsmessig underskot/del av rekneskapsmessig overskot i utanlandske Her fører ein tilbake den rekneskapsmessige resultatverknaden av partar i utanlandske deltakarlikna selskap. Resultatverknaden av den einskilde selskapsparten kan vere spreidd på fleire postar i resultatrekneskapen, eller den kan vere ført på ein post i resultatrekneskapen, avhengig av kva metode som er brukt. Post 7130 og 7380 Del av skattemessig underskot/del av skattemessig overskot i norske Her korrigerer ein for skattemessig overskot/underskot i norske. Her fører ein

8 høvesvis del av skattemessig overskot/underskot i deltakarlikna selskap. Beløpa overfører ein frå RF-1221 "Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap". Post 7131 og 7381 Del av skattemessig underskot/del av skattemessig overskot i utanlandske Her korrigerer ein for skattemessig overskot/ underskot i utanlandske. Her fører ein høvesvis del av skattemessig overskot/underskot i deltakarlikna selskap. For omrekning av resultat, sjå forskrift av 15. mars 1993 nr , tredje ledd. Beløpa overfører ein frå RF "Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap". Om frådrag for underskot i utanlandsk (KS, ANS o.l.), sjå skattelova første ledd. Post 7140 og 7390 Rekneskapsmessig tap/rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av partar i norske Her fører ein høvesvis rekneskapsmessig tap/gevinst ført i resultatrekneskapen ved sal av norske selskapspartar. Rekneskapsmessig tap/gevinst inngår i post 1610, 1074 og Post 7141 og 7391 Rekneskapsmessig tap/rekneskapsmessig gevinst ved realisasjon av partar i utanlandske Her fører ein høvesvis rekneskapsmessig tap/gevinst ført i resultatrekneskapen ved sal av utanlandske selskapspartar. Rekneskapsmessig tap/gevinst inngår i post 1074 og Post 7150 og 7400 Skattemessig gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av partar i deltakarlikna selskap Her fører ein høvesvis skattemessig gevinst/tap ved sal av selskapspartar. Frå og med inntektsåret 2006 er m.a. aksjeselskap o.a. fritekne frå skatteplikt på gevinst ved realisasjon av partar i, jf. sktl andre ledd bokstav b. Tilsvarande vil slike selskap ikkje har rett til frådrag for tap ved realisasjon av partar. Post 7405 Sjablongfradrag for livsforsikringsselskap og pensjonsføretak Livsforsikringsselskap og pensjonsføretak som har eigerandeler og finansielle instrumenter som fell innafor skatteloven 2-38 annet ledd, og som forvaltes i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen, jf. skatteloven 2-38 syvende ledd kan få fradrag i skattepliktig inntekt. Ved beregning av fradraget vil følgjande inntekter inngå: a) del av overskott etter forsikringsvirksomhetsloven 9-12 tredje ledd, b) del av overskott etter forskrift 30. juni 2006 nr 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) 7-1 c) del av overskott etter forskrift 30. juni 2006 nr 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) 4-1) Fradraget vil vere grunnlaget multiplisert med ein faktor. Faktoren setter ein til den delen av inntekten etter skatteloven 2-38 syvende ledd som er skattefri etter skatteloven 2-38 andre til fjerde ledd. Post 7160 og 7410 Andre tillegg og andre frådrag inkludert utbytte Her fører ein frådrag for skattefrie offentlege tilskot. Vidare fører ein emisjonskostnader og endring pga. feil i tidlegare årsrekneskap som er førte direkte mot eigenkapitalen og som skal gje frådragsverknad. Endringar i rekneskapsprinsipp som blir førte direkte mot eigenkapitalen vil ikkje vere resultatført, men verkar inn på balanseverdiar som er førte i skjema RF "Skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar". Dette skal ikkje ha skattemessig verknad og må difor rettast her. Føretak som har teke ut eigedelar frå norsk skattleggingsområde etter skattelova 9-14, må i desse postane korrigere for rekneskapsmessige inntekter og kostnader. Rekneskapsmessig netto overskot for driftsmiddel som er tekne ut av norsk skattleggingsområde skal leggjast til næringsinntekta i post Tilsvarande skal rekneskapsmessig netto overskot trekkjast frå næringsinntekta i post Gevinst for eigedelar og forpliktingar som blir skattepliktig i uttaksåret fører ein i post Motsvarande tap som gjev frådrag fører ein i post Denne gevinsten/dette tapet skal uansett ikkje førast på gevinst- og tapskontoen. I denne posten blir inntektsført utbytte ført tilbake. Med inntektsført utbytte meiner ein anten utbytte som er resultatført eller motteke utbytte som er resultatført tidlegare år. Beløpet skal spesifiserast i eit eige beløpsfelt. For skattytarar som kjem inn under fritaksmetoden (jf. sktl. 2-38) vil utbyttet vere skattefritt dersom det er utdelt på lovleg måte. Dersom utbyttet er skattefritt, skal det ikkje førast opp i sjølvmeldinga RF For skattytarar som ikkje kjem inn under fritaksmetoden vil utbyttet vere skattepliktig inntekt. Utbytte skal då inntektsførast i post 209 i sjølvmeldinga RF Ved bruk av eigenkapitalmetoden eller bruttometoden skal heile resultatdelen tilbakeførast i post 7320 eller i post Utbyttedel for skattytarar som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, skal difor ikkje førast i denne posten. For skattytarar som ikkje kjem inn under fritaksmetoden, fører ein foreslege utbytte i post 7070 og i post 71 i RF Seinare år skal motteke utbytte inntektsførast skattemessig ved å reversere forskjellen i post 71 i RF-1217, tilbakeføre det i denne posten og inntektsføre det i sjølvmeldinga. Post 7550 Endring i forskjellar som verkar inn på forholdet mellom rekneskapsmessig og skattemessig inntekt frå post 100 i RF-1217 Her fører ein summen av endringar i forskjellar som kjem fram i post 100 i skjemaet "Skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar RF-1217". Dersom summen av endringar er positiv, skal beløpet leggjast til inntekta. Ein negativ sum skal trekkjast frå inntekta. Post 7700 Næringsinntekt (skal overførast til sjølvmeldinga) Næringsinntekta skal overførast til post 201 i Sjølvmelding for aksjeselskap o.a. (RF-1028). Post 7800 Næringsunderskot (skal overførast til sjølvmeldinga) Underskotet skal overførast til post 222 i Sjølvmelding for aksjeselskap o.a. (RF- 1028). Side 8

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer = = = =

Organisasjonsnummer = = = = Skatteetaten Næringsoppgåve 4 for for bankar, finansieringsføretak o.a. Sjå rettleiinga (RF-1174) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til sjølvmeldinga Namnet og adressa til føretaket osv.: Rekneskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGAVEN

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGAVEN Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a.

Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a. Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a.

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer