SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA"

Transkript

1 Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. (RF-1170) skal leverast av alle føretak som kjem inn under forskrift nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak, nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsrekneskapsforskrifta for forsikringsselskap) 1-1 og norske filialar av utanlandske forsikringsselskap. Det vil seie at forsikringsselskap som har sitt hovudsæte og er underlagt tilsyn i Noreg, jf. lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsverksemdlova), og holdingselskap med hovudsæte her i riket som eig forsikringsselskap, skal levere RF Filialar av utanlandske forsikringsselskap som er etablerte i Noreg etter finansieringsverksemdlova 1-4 pkt. 4 og 5, og pensjonskasser som kjem inn under forskrift av nr 1457, skal levere RF Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a., RF erstattar Næringsoppgåve 2 (RF-1167). Næringsoppgåve for forsikringsselskap skal leverast som vedlegg til Sjølvmelding for aksjeselskap o.a." (RF- 1028). Eit utanlandsk skadeforsikringsselskap kan etter føresegna i sktl. 8-5 (4) velje sjablongskattlegging. Etter Finansdepartementet si samleforskrift til skattelova, (3) skal slike selskap som bilag til selvangivelsen vedlegge kopi av selskapets hovedregnskap. Videre vedlegges eller inntas i selvangivelsen oppgaver over og beregninger av inntekter som nevnt i første og annet ledd. Selskap som leverer slikt vedlegg til sjølvmeldinga slepp difor å levere Næringsoppgåve 3 (RF-1170). Det er utarbeidd ei felles næringsoppgåve for skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Næringsoppgåva er på 6 sider og inneheld på side 1 felt for spesifikasjonar og tilleggsopplysningar som skal gjevast. På side 2 5 i næringsoppgåva finst ei oppstilling over resultatrekneskap og balanse. Oppstillinga av resultat og balanse byggjer på FORT (Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering) og PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering), og ikkje på oppstillingsplanen i årsrekneskapsforskriften for forsikringsselskap eller pensjonsforetak. Resultatrekneskapen på side 2 og 3 i næringsoppgåva byggjer på FORT 20 og PORT 20 (Årsresultat). Balansen på side 4 og 5 i næringsoppgåva byggjer på FORT 50 og PORT 50 (Årsbalanse). Det som skal rapporterast i næringsoppgåva er berre RF-1172N hovudpostane frå FORT/PORT. Teksten til postane på side 2 og 3 i næringsoppgåva (Resultat) tek utgangspunkt i teksten i rapport 20 for skadeforsikringsselskap. I dei tilfella teksten er forskjellig for skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap er teksten til den einskilde posten todelt. Dette er markert med bruk av teiknet /. Teksten som gjeld skadeforsikring står framfor /, medan teksten for posten for livsforsikringsselskap følgjer bak skråstrekteiknet. Enkelte postar gjeld berre livsforsikringsselskap og skal berre fyllast ut av desse. Dette er markert med ein parentes (berre liv). Dersom rettleiinga til Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. avvik frå rettleiinga til FORT/PORT eller frå generelle retningslinjer frå Finansdepartementet eller Finanstilsynet, har rettleiingane frå desse forrang for rettleiinga til Næringsoppgåva 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Årsresultat frå side 3 og sum endring i forskjellar frå skjemaet "Skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar" (RF-1217), skal overførast til side 6. På side 6 gjer ein òg dei andre endringane som er nødvendige for å kome fram til ei næringsinntekt/eit underskot som skal førast over til sjølvmeldinga. Realisasjonsprinsippet er innført som hovudregel for tidfesting av inntekter og kostnader for føretak som er årsrekneskapspliktige (sktl 14-2). Realisasjonsprinsippet inneber at inntekter skal skattleggjast når skattytar får ein vilkårslaus rett til ytinga. Kostnader kjem til frådrag når det oppstår ei vilkårslaus plikt til å dekkje eller innfri kostnaden. I sktl andre ledd andre punktum er det teke inn ei presisering om at kostnader knytte til ei plikt til å utføre, unnlate eller tåle noko i framtida, ikkje kan trekkjast frå før tidspunktet for å utføre, unnlate eller tåle noko har kome. Det gjeld særskilde reglar for tidfesting for livsforsikringsselskap, private tenestepensjonskasser og kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, jf. sktl tredje ledd. SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA Rekneskapsperiode Her fører ein starttidspunkt og sluttidspunkt (dato) for rekneskapsperioden, normalt til (andre tidspunkt kan vere aktuelle ved t.d. oppstart eller opphøyr av verksemd i løpet av året). Datoen skal gjevast opp med seks siffer, som i dømet over. Dersom verksemda har avvikande rekneskapsår gjev ein opp den rekneskapsperioden som er i bruk, t.d til Inneheld næringsoppgåva omrekningsdifferansar som skuldast omrekning av rekneskap frå utanlandsk valuta, jf. bokføringsforskrifta 4-2? Dersom rekneskapen er ført i ein annan valuta enn NOK eller inneheld avdelingsrekneskap som er ført i ein annan valuta enn NOK, skal ein gje opp kva valuta som er brukt, jf. bokføringsforskrifta 4-2, rekneskapslova 3-4 og IAS 21. Alle postar i næringsoppgåva skal førast i NOK. Ved omrekning av rekneskap som er ført i annan valuta enn NOK, kan det oppstå omrekningsdifferansar. Differansane oppstår av di det skattemessige omrekna resultatet ikkje samsvarer med endringane i eigenkapitalen i løpet av inntektsåret. For skattemessig handsaming av omrekningsdifferansar, sjå Finansdepartementet si fråsegn i brev av 21. april Rekneskapsførar Etter 3 i lov om autorisasjon av regnskapsførere (rekneskapsførarlova) skal namnet og forretningsadressa til den eksterne rekneskapsføraren førast på alle dokument som rekneskapsføraren utarbeider for oppdragsgjevaren. Øvst på side 1 er det sett av eit eige felt for dette. Nærare spesifisering av forsikringstekniske- og forsikringsmessige avsetjingar o.a. Her spesifiserer ein nærare høvesvis forsikringstekniske avsetjingar og forsikringsmessige avsetjingar i tillegg til nokre eigenkapitalpostar. Skadeforsikringsselskap fyller ut postane og livsforsikringsselskap fyller ut postane Faktisk avsetjing er avsetjingane ved utgangen av rekneskapsperioden. Minstekrava er

2 dei krava Finanstilsynet set til storleiken på dei forsikringstekniske- og forsikringsmessige avsetjingane. I spesifikasjonspostane på side 1 skal ein gje ei fullstendig oversikt over dei avsetjingane og postane under EK som eksplisitt følgjer av særføresegnene for forsikringsselskap. Skadeforsikringsselskap: Forsikringstekniske avsetjingar o.a. Post 0100 Avsetjing for ikkje opptent bruttopremie Her fører ein avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. For nærare spesifikasjon av posten, sjå post 3800 i rettleiinga. Her fører ein òg minstekravet til avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. Bruk tal som er rapporterte til Finanstilsynet pr Post 0110 Brutto erstatningsavsetjing Her fører ein alle melde og ikkje melde skader som har kome til. Post 0120 Avsetjing til premierabattar og andre gevinstavtalar Beløpet skal vere det same som i post 3820 i næringsoppgåva, klassifisert som gjeld. Post 0130 Tryggingsavsetjing o.a. Her fører ein tryggingsavsetjing gjort av skattytaren i samsvar med minstekapitaldekningskravet fastsett av Finanstilsynet. Feltet minstekrav skal òg fyllast ut. Avsetjinga er ikkje obligatorisk for NUF. Post 0160 Andre tekniske avsetjingar Beløpet som blir ført her skal vere det same som i post 3840 i næringsoppgåva, klassifisert som gjeld. Post 0170 Avsetjing til naturskadefond Beløpet skal vere det same som i post 4087 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. Post 0180 Avsetjing til garantiordning Beløpet skal vere det same som i post 4088 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. Livsforsikringsselskap: Forsikringsmessige avsetjingar o.a. Post Forsikringsmessige avsetjingar. Postane dekkjer forsikringsmessige avsetjingar for kontraktar både med og utan investeringsval. Postane utgjer til saman post 3705 og 3720 i næringsoppgåva. Post 0235 Kursreguleringsfond Her registrerer ein berre forsikringsmessige avsetjingar utan investeringsval. Alle meirverdiar ut over kostpris på finansielle omløpsmiddel i kollektivporteføljen skal leggjast til kursreguleringsfondet. Dette omfattar aksjar, obligasjonar, tilhøyrande derivat og urealisert gevinst/tap på valutaterminkontraktar på balansedagen. Post 0236 Supplerande avsetjingar Her fører ein berre forsikringsmessige avsetjingar med investeringsval. Post 0245 Risikoutjamningsfond Avsetjingar til dekning av eventuelt framtidig negativt risikoresultat skal spesifiserast her. Beløpet skal vere det same som i post 4085 i næringsoppgåva, klassifisert som eigenkapital. SIDE 2-5 I NÆRINGSOPPGÅVA Generelt om resultatrekneskap og balanse Både resultatrekneskapen og balansen skal vise tala for året før. Særskilt om bruken av forteikn i skjema Alle tal skal førast utan forteikn når det går fram av ledeteksten eller er førehandstrykt. Forteikn skal berre brukast dersom talet skal ha motsett verknad av det som går fram av ledeteksten eller er førehandstrykt. RESULTATREKNESKAPEN Inntekter Post 1010 Premieinntekter o.a. /Premiar Her fører ein forfallen bruttopremie for perioden, dvs. all premie som har forfalle til betaling, inkludert premie som ikkje er betalt. For skadeforsikringsselskap: Gjenforsikringsdel av forfalne premiar. Endring i avsetjing for ikkje opptent bruttopremie. Gjenforsikringsdel av endring i avsetjing for ikkje opptent premie For livforsikringsselskap: Avgjevne gjenforsikringspremiar. Post 1020 Overføring av premiereservar frå andre (berre livsforsikring) Her fører ein overføring av forsikringsmidlar ved flytting av forsikringskontraktar frå andre. Post 1030 Renteinntekter o.a. Her fører ein renteinntekter frå innskot, vekslar, sertifikat, ihendehavarobligasjonar, finansielle derivat og utlån o.a. Utbetalingar for opptente renter ved kjøp av verdipapir skal kostnadsførast her som motrekning for seinare renteinnbetalingar. Renter på skatt skal førast i post Side 2 Post 1035 Avkastning på obligasjonsog pengemarknadsfond Her fører ein renter, utbytte, netto verdiendringar og netto realisert gevinst/tap på obligasjons- og pengemarknadsfond. Post 1039 Utbytte og konsernbidrag på aksjar og partar i eigedomsselskap Utbytte og konsernbidrag knytte til indirekte eigde eigedomar skal førast her og ikkje under post 1090 Driftsinntekter faste eigedomar. Post 1040 Anna utbytte på aksjar, partar og eigenkapitalbevis inkl. konsernbidrag Her fører ein utbytte på aksjar, partar og eigenkapitalbevis som ikkje gjeld indirekte eigde eigedomar, og som ikkje blir vurdert etter eigenkapitalmetoden. Utbytte på partar i andre verdipapirfond enn obligasjons- og pengemarknadsfond skal òg førast her. Konsernbidrag som blir klassifisert som finansinntekt skal førast her, bidraget skal då tilbakeførast i post 7410 "Andre frådrag", for deretter å inntektsførast i post 209 i sjølvmeldinga for aksjeselskap o.a. Post 1042 Resultatdel eigenkapitalmetoden (Kan vere negativ.) Her fører ein resultatdel frå investeringar i konsernselskap, tilknytte selskap og felleskontrollert verksemd, som blir vurdert etter eigenkapitalmetoden. Post 1063 Netto verdiendringar på direkteeigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto urealiserte gevinstar/tap og netto verdireguleringar på bygningar og annan fast eigedom som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivingar, jf. sktl. 14-4, tredje ledd. Dette omfattar ikkje indirekte eigd eigedom som skal førast i post (Posten kan vere negativ.) Post 1065 Netto verdiendringar på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto urealiserte gevinstar/tap og netto verdiereguleringar på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivingar. Post 1069 Andre netto verdiendringar Her fører ein netto verdiendringar på andre eigedelar. Dvs. netto urealiserte gevinstar og urealiserte tap og netto verdireguleringar på eigedelar som er vurdert til verkeleg verdi, og netto nedskrivingar og reversering av nedskrivningar på ein eigedel som er

3 vurdert etter eigenkapitalmetoden eller amortisert kost. Alle kredittap og tapsnedskrivingar på utlån skal førast her. (Posten kan vere negativ.) Post 1073 Netto realiserte gevinstar/tap på direkteeigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på bygningar og annan fast eigedom. Dette omfattar ikkje indirekte eigd eigedom som skal førast i post (Posten kan vere negativ.) Post 1075 Netto realiserte gevinstar/tap på indirekte eigde bygningar og annan fast eigedom Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på bygningar og annen fast eigedom som er eigd indirekte. Post 1079 Andre netto realiserte gevinstar/tap Her fører ein netto realiserte gevinstar/tap på andre eigedelar. (Posten kan vere negativ.) Post 1080 Provisjonar og administrasjonsgebyr Her fører ein provisjonar og gebyr knytte til forsikringsrelaterte tenester og finansielle tenester (t.d. gebyr o.a. knytte til forvalting, emisjonar og omsetning av verdipapir). Provisjonsinntekter av avgjeven gjenforsikring og koassuranseforretning skal ikkje førast her, men i post Post 1090 Driftsinntekter faste eigedomar Her fører ein inntekter av drift av fast eigedom som er direkteeigd. Post 1140 Andre forsikringsrelaterte inntekter Her fører ein ordinære forsikringsrelaterte inntekter som ikkje blir førte under andre postar. Post 1150 Rente på skatt og andre inntekter i ikkje-teknisk rekneskap Her fører ein renteinntekter av for mykje innbetalt skatt og andre ikkje tekniske inntekter som ikkje kjem inn under inntekter frå finansielle eigedelar. Kostnader Post 1300 Erstatningskostnader/ ErstatningarPensjoner Her fører ein: Alle brutto pensjoner eller erstatningsbeløp som på grunnlag av forsikringsavtalen er betalte til forsikringstakarane eller andre som har rettar etter forsikringsavtalen, i rekneskapsperioden. Dei betalte erstatningane skal i tillegg dekkje selskapet sine eksterne og interne utgifter til skadehandsaming. Den delen av brutto erstatningar som reassurandørane skal betale på grunnlag av inngådde avtalar. (I hovudsak ein reduksjon av erstatningskostnadene.) For skadeforsikringsselskap: Endring i erstatningsavsetjing, dvs. erstatningsavsetjingane på slutten av rekneskapsperioden minus avsetjingane på byrjinga av rekneskapsperioden. Gjenforsikringsdel av endring i erstatningsavsetjing, dvs. erstatningsavsetjingane av gjenforsikringsdelen på slutten av rekneskapsperioden minus avsetjingane på byrjinga av rekneskapsperioden. Nedskriving av tap skal ikkje førast her. Post 1310 Overføring av premiereserve o.a. til andre (berre liv) Her fører ein overføring av forsikringsmidlar ved flytting av forsikringskontraktar til andre forsikringsselskap/pensjonskasser. Post 1315 Endring i andre forsikringstekniske avsetjingar/resultatførte endringar i forsikringsmessige avsetjingar (ekskl. administrasjonsavsetjing/ risikoutjamningsfond) For skadeforsikringsselskap: Her fører ein endringar i avsetjingar for ikkje avløpt risiko, tryggingsavsetjingar og andre tekniske avsetjingar, ekskl. administrasjonsavsetjingar. For livselskap: Her fører ein alle resultatførte endringar i forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. endringar i risikoutjamningsfond og justering av forsikringsmessige avsetjingar. Posten skal førast med negativt forteikn dersom endringa er ei inntekt. Post 1340 Premierabattar og andre gevinstavtalar (berre skade) Her fører ein premierabattar og gevinstavtalar til fordel for forsikringstakarane eller andre som har rettar etter forsikringsavtalen, når desse har kome til i rekneskapsperioden. Ei eventuell fordeling/utdeling av element av finansresultatet bør førast som utbytte. Premierabattar og andre inntekter knytte til gevinstavtalar som selskapet har motteke, skal førast netto mot kostnader. Post 1350 Midlar tilordna forsikringskontraktar (berre liv) Her fører ein alle beløp som i rekneskapsåret skal tilførast forsikringskontraktar utan investeringsval av det som er opptent i rekneskapsperioden. Post 1365 Rentekostnader Her fører ein alle rentekostnader, bortsett frå renter på skatt som skal førast i post Side 3 Post 1370 Provisjonar, kurtasje o.a. Her fører ein provisjonar til agentar o.l. og provisjonar for motteken og avgjeven gjenforsikring og koassuranse. Kurtasje, gebyr og andre kostnader knytte til verdipapirforvaltinga skal òg førast her. Post 1381 Lønn og personalkostnader Her fører ein alle former for lønnskostnader til dei tilsette i forsikringsselskapet. Dvs. alle former for lønnsgodtgjersle, overtidsgodtgjersle, gratiale og bonus, feriepengar og lønn under sjukdom, militærteneste og anna fråvere. Andre personalkostnader som t.d. arbeidsgjevaravgift, pensjonskostnader og kostnader til utdanning og kurs skal førast her. Godtgjersle til andre enn eigne tilsette for anna verksemd enn ordinær forretningsdrift, skal førast i post Godtgjersle for tenester til vedlikehald og ordinær drift av fast eigedom, t.d. reingjeringsbyrå, skal førast i post Post 1382 Honorar Her fører ein godtgjersle for tenester som blir ytte av andre enn dei tilsette i forsikringsselskapet til ordinær forretningsdrift, inkludert honorar til ekstern revisor. Godtgjersle for tenester som andre enn eigne tilsette yter til anna verksemd enn ordinær forretningsdrift, skal førast i post Post 1390 Driftskostnader faste eigedomar Her fører ein ordinære kostnader knytte til eigedomar som forsikringsselskapet eig direkte. Dette gjeld m.a. kostnader ved oppvarming, elektrisk kraft, forsikringspremie, eigedomsskatt, tomteleige, utgifter til reingjeringsbyrå, reparasjonar og vedlikehald. Post 1440 Andre ordinære driftskostnader Her fører ein andre driftskostnader som inngår i den tekniske rekneskapen, bortsett frå avskrivingar. Dette gjeld t.d. leige- og driftskostnader for leigde lokale og for eigne og leigde maskiner, inventar, transportmiddel o.a. Vidare fører ein her anskaffing av maskiner, inventar o.a. som ikkje blir aktiverte. Salskostnader, forsikringsrelaterte administrasjonskostnader og administrasjonskostnader knytte til investeringar som ikkje høyrer inn under nokon annan post, skal òg førast her. Post 1451 Avskrivingar av bygningar og annan fast eigedom Her fører ein ordinære avskrivingar knytte til bygningar og annan fast eigedom som forsikringsselskapa eig direkte. Post 1452 Andre avskrivingar Her fører ein ordinære avskrivingar for andre eigedelar.

4 Post 1460 Emisjonskostnader, rente på skatt og andre kostnader Her fører ein andre ikkje tekniske kostnader som ikkje kjem inn under postane over. Godtgjersle for tenester som andre enn eigne tilsette yter til anna verksemd enn ordinær forretningsdrift og drift av faste eigedomar, skal førast her. Post 1600 Resultat før skattekostnad Posten skal svare til beløpet som er registrert i den offisielle rekneskapen, linja for resultat før skattekostnad. Post 1650 Periodeskatt Posten dekkjer skatt som er rekna ut på grunnlag av skattemessig resultat i perioden (betalbar skatt). Også korreksjonar for tidligare avsetninger skal tas med her. Post 1660 Endring i forpliktingar ved utsett skatt Endring i utsett skatteforplikting på grunn av endring i mellombelse forskjellar. Også korreksjonar for tidligare avsetninger skal tas med her. Post Spesifikasjon av andre resultatkomponentar Her fører ein til dømes opp- eller nedskriving av eigedom, aktuarmessige gevinstar og tap på ytingsbaserte pensjonsordningar i samsvar med IAS 19, gevinstar og tap som oppstår av omrekning av finansrekneskapen til ein utanlandsk verksemd jf. fråsegn frå Finansdepartementet av 21. april 2009 (valutakursendringar), gevinstar og tap ved ny måling av finansielle eigedelar som er tilgjengelege for sal (IAS 39) og den effektive delen av gevinstar og tap på sikringsinstrument i ei kontantstraumsikring (IAS 39). For nærare spesifikasjon, sjå IAS 1, forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av nr Post 1900 Totalresultat Posten skal svare til beløpet som er registrert i den offisielle rekneskapen, linja for totalresultat" (disponibelt resultat). BALANSE Eigedelar Kontantar, innskot og verdipapir Post 3010 Kontantar og innskot Posten dekkjer norske og utanlandske setlar og skiljemynt, og plassering av midlar i norske og utanlandske bankar som ikkje har karakter av utlån (t.d. lån til bankar/finansieringsføretak mot pant i fast eigedom, lån til bankar/finansieringsføretak i form av ansvarleg lån). I tillegg skal ein føre tilgodehavande som har oppstått ved vanleg kontomellomvere mellom forsikringsselskapet og bankar. Overtrekk på bankinnskot skal førast i post Post 3021 Obligasjonar, sertifikat o.l. Her fører ein behaldning av statskassevekslar, sertifikat og ihendehavarobligasjonar, inkludert premieobligasjonar, konvertible obligasjonar og part i ansvarleg lånekapital (partialobligasjonar). Post 3022 Obligasjons- og pengemarknadsfond Her fører ein partar i obligasjons- og pengemarknadsfond. Post 3031 Eigarinteresser i selskap med avgrensa ansvar som blir førte etter eigenkapitalmetoden Her fører ein eigarinteresser i konsernselskap og tilknytte selskap som ikkje er deltakarlikna. Eigarinteresser i som blir vurderte etter eigenkapitalmetoden fører ein i post Post 3035 Aksjar i eigedomsselskap Her fører ein aksjar i indirekte eigde eigedomar. Post 3036 Andre aksjar, partar i verdipapirfond og eigenkapitalbevis Her fører ein andre aksjar, partar og eigenkapitalbevis enn dei ein fører i post 3031 og Partar i verdipapirfond som ikkje inngår i post 3022, skal førast her. Det same gjeld aksjar og partar i eigedomsselskap og -fond, og kapitalinnskot i pensjonskasser. Eigne aksjar eller eigenkapitalbevis skal ikkje først her, men i post 4030 og Post 3037 Partar i norske deltakarlikna eigedomsselskap (KS og ANS o.a.) og norske indre eigedomsselskap (IS) Her fører ein indirekte eigde eigedomar som ein eig gjennom deltakarlikna selskap. Post 3038 Partar i andre norske (KS og ANS o.a.), og andre norske indre selskap (IS) Her fører ein kapitalinnskot i pensjonskasser. Post 3039 Partar i utanlandske Her fører ein partar i utanlandske deltakarlikna selskap. For informasjon om oppgåveplikta for norske deltakarar i utanlandske ansvarlige selskaper o.a., sjå forskrift av 15. mars 1993 nr Dersom ein registrerer eit beløp i denne posten, medfører det plikt til å levere inn separat likningsoppgåve på vegner av det utanlandske et. Sentralskattekontoret for Storbedrifter utfører likning av dei utanlandske a. Side 4 Post 3061 Finansielle derivat Her fører ein alle finansielle derivat, inkludert valutarelaterte-, renterelaterte-, eigenkapitalrelaterte-, varerelaterte derivat og andre kontraktar. Post 3071 Andre verdipapir Her fører ein andre eigedelar som ikkje er nemnde ovanfor. Utlån, fordringar og andre finansielle eigedelar Postane skal dekkje fordingar på kundar og finansinstitusjonar når fordringa har ein klar karakter av utlån. Postane skal ikkje innehalde innskot i bankar eller plasseringar i verdipapir. Lån til bankar/ finansieringsføretak mot pant i deira faste eigedomar eller i form av ansvarleg lånekapital på annan måte enn i form av ihendehavarobligasjonar, skal førast som utlån. Det same gjeld overdragingssummen som forsikringsselskapet betalar for eigedelar som blir overdregne frå bankar eller andre i samband med ekte sals- og gjenkjøpstransaksjonar. Utlånspostane dekkjer òg behaldning av omsetningsgjeldsbrev. Utlåna skal førast som utlån heilt til forfall, og ikkje overførast til andre fordringar ved utfakturering. Utlånspostane skal førast opp brutto, det vil seie før eventuelt fråtrekk av spesifiserte- og uspesifiserte tapsavsetjingar. Post 3101 Utlån Her fører ein part i ansvarleg lånekapital, lån i form av ansvarleg lånekapital som blir gjeve på annan måte enn i form av ihendehavarobligasjonar. Vidare fører ein utlån med pant i bustad eller pant i anna enn bustad. Andre utlån til varig eige/ikkje varig eige skal òg førast her. Her fører ein nedskrivingar på utlån, jf. forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner av 21. desember 2004 nr Posten skal vere negativ. Her fører ein nedskrivingar på grupper av utlån, jf. forskrifta som er nemnt ovanfor. Posten skal vere negativ. Post 3201 Gjenforsikringsdelar av forsikringstekniske/forsikringsmessi ge avsetjingar For skadeforsikringsselskap: Her fører ein gjenforsikringsdelar av forsikringstekniske avsetjingar i samsvar med 3-9 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap. Gjenforsikringsdelen omfattar dei faktiske eller dei pårekna beløpa som skadeforsikringsselskapet ventar å få frå gjenforsikringsselskapet i samsvar med inngådde gjenforsikringsavtalar, etter nedskriving for verdifall. For livsforsikringsselskap: Her fører ein gjenforsikringsdelen av forsikringsmessige avsetjingar i samsvar

5 med 3-19 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap. Gjenforsikringsdelen omfattar dei faktiske eller dei pårekna beløpa som livsforsikringsselskapet ventar å få frå gjenforsikringsselskapet i samsvar med inngådde gjenforsikringsavtalar, etter nedskriving for verdifall. Post 3211 Opptente, ikkje forfalne inntekter Posten dekkjer inntekter som blir betalte etterskotsvis, men som ikkje har forfalle til betaling, t.d. leigeinntekter og renter på ihendehavarobligasjonar og renter på utlån med etterskotsrente. Opptente, ikkje forfalne renter som blir førte på underliggjande objekt, skal ikkje førast her. Post 3212 Forskotsbetalte kostnader Her fører ein den delen av dei forskotsbetalte kostnadene som ikkje er påkomne, t.d. direkte salskostnader som er vesentlege for selskapet, overfinansiering av pensjonsforpliktingar, forskotsleige for lokale eller andre kostnader som regelbunde blir betalte for eit bestemt tidsrom (renter på innlån). Forskotsbetalte rentekostnader som blir førte på underliggjande objekt, skal ikkje førast her, men på objektet. Post 3220 Andre fordringar Her fører ein fordringar på teikna kapital. Dette gjeld kapitalforhøgingar der kapitalen er teikna, men ikkje innbetalt. Her fører ein òg forfalne premiar som ikkje er betalte av forsikringstakarar eller meklarar, fordringar på gjenforsikring, gjenforsikringsdepot og andre typar fordringar. Post 3340 Eigedelar ved skatt (utsett skattefordel) Her fører ein balanseførte eigedelar ved skatt. (Tidlegare utsett skattefordel som kan førast opp i balansen i samsvar med førebels norsk rekneskapsstandard for resultatskatt (1999) NRS og IAS 12.) Post 3347 Andre eigedelar Her fører ein andre eigedelar som ikkje er tekne med i postane over, t.d. innskot frå leigebuarar og overfinansiering av pensjonsforpliktingar. Post 3350 Goodwill Her fører ein goodwill i samsvar med 3-3 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap, jf. rekneskapslova 5-7 og IAS 38 (immaterielle eigedelar). Post 3360 Andre immaterielle eigedelar Her fører ein andre identifiserbare immaterielle eigedelar, sjå 3-3 i forskrift om årsrekneskap o.a. for forsikringsselskap, jf. rekneskapslova 5-7 og IAS 38 (immaterielle eigedelar). Realkapital og andre immaterielle eigedelar Post 3405 Investeringseigedom Posten dekkjer investeringseigedom, inkludert bygningar under oppføring, oppussing og ombygging. Eigedom som er eigd gjennom eit selskap eller fond skal ikkje førast i denne posten, men i postane 3035 til Post 3410 Bygningar og fast eigedom, brukt av eigaren Posten dekkjer eigne bygningar, eigedomar og tomter som nyttast til eige bruk, inkl. eigne forretningsbygg under oppføring, oppussing og ombygging. Post 3430 Maskiner, inventar og transportmiddel Her fører ein i tillegg til maskiner, inventar og transportmiddel, òg innreiing i leigde lokale og laus innreiing i lokale i eige bygg. Gjeld og eigenkapital Lån, anna gjeld og avsetjingar Post 3600 Lån I denne posten fører ein likviditetslån, kassakreditt, verdipapirlån, repolån og motposten til ekte gjenkjøpsavtalar som forsikringsselskapet eventuelt har. I tillegg fører ein pantegjeld på eigne faste eigedomar. Vidare fører ein overdragingssummen knytt til gjenforsikringsavtalen (verdipapir- /repolån). Post 3610 Påkomne, ikkje forfalne kostnader Her fører ein periodiserte kostnader som skal reknast ut mest mogleg nøyaktig for kvar rapporteringsperiode. Posten dekkjer kostnader som er påkomne, men ikkje har forfalle til betaling. Dvs. kostnader som kjem på regelbunde for visse tidsrom, t.d. etterskotsrente på eigne lån, leiger, opptent lønn og ferielønn. Påkomne, ikkje forfalne renter skal ikkje førast her, men på underliggjande objekt. Post 3620 Mottekne, ikkje opptente inntekter Her fører ein periodiserte inntekter som skal reknast ut mest mogleg nøyaktig for kvar rapporteringsperiode. Posten dekkjer innbetalte inntekter som ikkje er opptente, t.d. leigeinntekter, etableringsgebyr (sjå forskrift om årsoppgjer o.a. for forsikringsselskap 4-13) og provisjonar. Post 3640 Utbytte, konsernbidrag, avsatt til renter på innskutt kapital o.l. Her fører ein utbytte, renter på eigenkapitalbevis og konsernbidrag som skal utbetalast på selskapskapitalen når generalforsamlinga har gjort vedtak om dette. Før det er gjort generalforsamlingsvedtak om utbetaling, Side 5 skal utbytte, renter på eigenkapitalbevis og konsernbidrag førast under eigenkapital. Skal da førast under post For pensjonskasser vil beløpet alltid førast som gjeld. Post 3650 Finansielle derivat Her fører ein gjeld som har oppstått ved handel med finansielle derivat. Post 3670 Anna gjeld Her fører ein forpliktingar knytte til direkte forsikring, gjenforsikring, premiedepot frå gjenforsikringsselskap (dvs. beløp som er deponert av, eller haldne tilbake frå andre forsikringsselskap i samsvar med gjenforsikringsavtalane). Vidare fører ein gjeld som ikkje er ansvarleg lånekapital. Her fører ein òg mellom anna skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og andre trekk, meirverdiavgift, leverandørgjeld, kortsiktig mellomvere med kundar knytt til omsetning av verdipapir, leigebuarinnskot osb. Posten dekkjer ikkje ansvarleg lånekapital. Post 3675 Forpliktingar ved skatt Her fører ein både utlikna og ikkje utlikna periodeskatt. I tillegg fører ein forpliktingar ved utsett skatt. Post 3680 Andre avsetjingar o.l. Her fører ein underfinansiering av pensjonsforpliktingar jf. Norsk rekneskapsstandard nr. 6 om pensjonskostnader, NRS Vidare fører ein spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetjingar på garantiar og avsetjingar til dekning av kurstap på verdipapir ut over den nettoverdien desse er vurderte til. Forsikringsmessige avsetjingar i livsforsikring, ekskl. risikoutjamningsfond Med forsikringsmessige avsetjingar meiner ein midlar som er avsette til å dekkje selskapet sine forpliktingar. Post 3705 Forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, for kontraktar utan investeringsval Her fører ein forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, som skal dekkje dei forpliktingane selskapet har etter kontraktar med kontrakstfastsette forpliktingar. Premiefond, innskotsfond og pensjonsreguleringsfond knytte til kontraktane skal takast med i posten. Post 3720 Forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, for kontraktar med investeringsval Her fører ein forsikringsmessige avsetjingar, ekskl. risikoutjamningsfond, som skal dekkje selskapet sine forpliktingar knytte til verdien av ei

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste ØRSKOG SPAREBANK er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken ble etablert i 1857, og har en stabil og jevn utvikling, med en forvaltningskapital på ca. 1,9 milliard kroner. Banken er

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår ÅRSMELDING 2010 Rammevilkår for sparebankane 2010 vart eit år prega av meir uro i finansmarknadane enn året før. Børskursane utvikla seg rett nok positivt,

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer