Innhold. Kalde fakta - varme mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kalde fakta - varme mennesker"

Transkript

1

2 Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens år i Signo... 6 Hovedstyrets årsberetning Oversikt over alle virksomhetene Organisasjonen - styrke for framtiden Resultatregnskap Balanse - eiendeler Balanse - egenkapital og gjeld Tall og nummer kan oppleves som «kalde fakta». I Signo er det likevel fakta med varme. Bak hvert tall gjemmer det seg et tilbud. Tilbud til en person som får kommunisere med sitt språk, eller sin kommunikasjons form. Et menneske som blir sett, møtt og hørt. Et menneske som får en livskvalitet de fleste av oss andre tar for gitt. Tegnspråk er nøkkelen. Signo er et kommunikasjons miljø som gir fellesskap. Visjonen er «Grenseløs tro på mennesket muligheter.» Livsglede handler om tilstedeværelse. Om verdighet. Om vennskap. Om størst mulig grad av selvstendighet. Om å finne kjærlighet og en partner, for å nevne noe. Alt dette er noe av det som gjemmer seg bak tallene i denne årsrapporten. Signo er en ideell stiftelse. Det betyr alle midler vi har går til å yte og utvikle tjenestene våre. I denne årsrapporten kan vi presentere overskudd. Det er i tråd med våre målsettinger. Bare slik kan vi bygge robusthet for at vi kan finnes også i årene som kommer. Bare slik kan vi gi oss selv økonomisk grunnlag for å utvikle tjenestene våre videre. Signo har gjennom årene gått foran. Tatt risiko, investert i nye tilbud. Dette er denne tenkningen som gjør oss til den omfattende virksomheten vi er i dag. Ved åtte virksomheter er det 817 mennesker som i 2013 mottok et tilbud fra oss. Signo ønsker å være her også om ti år - fordi noen mennesker trenger tegnspråk eller tilrettelagt kommunikasjon for sine liv. Inger Helene Venås generalsekretær Årsrapport side 2 Årsrapport side 3

3 Hva er Signo? Ordet «signo» betyr jeg tegner. Med det mener vi ikke å lage tegninger, men at Signo bruker tegnspråk og andre typer kommunikasjon for å forstå hvilke ønsker og drømmer våre brukere har. I Signo er det ikke hvilket språk du bruker som er det viktigste, men at alle får mulighet til å kommunisere fra sitt ståsted. Vi vil bidra til å sikre døve/hørselshemmede og døvblinde full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Sitat: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisering Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Vi gir et landsdekkende tilbud gjennom åtte forskjellige virksomheter. I 2013 gav vi i sum tilbud til 679 døve/hørselshemmede, og 138 døvblinde. Virksomhetene våre er lokalisert i Oslo, Andebu og Sandefjord, Bergen og Trondheim. Vi har 1083 ansatte og driften finansieres i hovedsak gjennom enkeltavtaler med norske kommuner samt andre offentlige avtaler. Menneskene Signo er til for Siden 1898 har Signo tilegnet seg kunnskap om døve/hørselshemmede og døvblindes ønsker og behov. Vi mener alle er unike og verdifulle. Noen ønsker tilbud en kort periode, mens andre har behov for et livslangt bo-, omsorg- og arbeidstilbud. Tilbud Tilbudene våre er like forskjellige som menneskene som benytter seg av dem. Signo gir: Bolig og omsorgstilbud Kultur- og fritidstilbud Rehabilitering Avlastningstilbud til barn og voksne Tilbud om grunn- og videregående skole Voksenopplæring Arbeidstilbud i egne bedrifter Bistand til døve/hørselshemmede i det ordinære arbeidsmarkedet Tilbud om eksterne tjenester gjennom utredning, veiledning og kurs. Vi deltar også i internasjonale nettverk og samarbeider om ulike bistandsprosjekter både i Asia, Afrika, Midt-Østen og Europa. Utdanning og skole Signo grunn- og videregående AS skole gir et landsdekkende tilbud om utdanning til døvblinde, døve/hørselshemmede elever med nedsatt funksjonsevne. Skolen har internat. Kompetansesenter Signo kompetansesenter gir voksenopplæring og kommunikasjonskurs for voksne. På oppdrag fra fylker og kommuner yter senteret tjenester til faglige nettverk for barn og unge med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonshemminger og personer med døvblindhet. Tjenestene omfatter blant I BLOMSTERENGEN: Bilde fra innsamlingskampanjen til midler for å kunne bygge en sansehagen ved Tomaskirken ved Sukke gård i Andebu. Foto: Sigmund W. Aarhaug annet utredning, rådgivning og kurs. Senteret dekker hele landet. Signo kompetansesenter tilbyr deltidsopplæring ved senteret for barn og unge som får opplæringen sin ved bostedsskolen. Arbeidstilbud Tre av Signos virksomheter driver arbeids markedstiltak på oppdrag fra Nav. Vi har lang erfaring i hvilke utfordringer hørselshemmede, døvblinde og døve med funksjonshemminger møter i arbeids søkerprosesser og senere i arbeidslivet. Målet er å gi mulighet til vekst og utvikling. Vi samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Signo Grantoppen AS i Vestfold har også dagsenter virksomhet Botilbud Signo gir bo- og omsorgstilbud til døvblinde og døve/ hørselshemmede som har behov for det. Bomiljø med visuell og taktil kommunikasjon er et fundament i tilbudene. Det er først og fremst tegnspråkmiljøet og vår spesialkompetanse innen psykiatri som gjør at mange ønsker et tilbud hos oss: Omsorgsboliger Alders- og sykehjem Bokollektiv til døve elever i videregående skole. Du finner en geografisk oversikt over alle virksomhetene på side 14. Årsrapport side 4 Årsrapport side 5

4 Året som gikk Kunnskapens år i Signo FØRSTE SPADETAK: Aud Bergerud, direktør ved Signo skole- og kompetanse senter tar det første spade taket i forbindelse med bygging av nytt internatbygg. Foto: Thomass Torjussen - I en anbudssituasjon med private aktører, er det ofte viktigst for begge parter å gjøre det billigst mulig. Men i en avtale hvor vi bruker en samarbeidspartner med spesielle kompetanse, så får du fokus på kunnskapen, sier Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Vi vet at kunnskap er mer verdt, men at en ordfører i en stor kommune vi samarbeider med sier dette, er nok en bekreftelse om hvor viktig det er å forvalte og utvikle kunnskapen Signo eier. Derfor må kunnskapsmiljøene våre være i løpende utvikling var «Kunnskapens år» i Signo. Alle ansatte fikk en nøkkelring med ordene: «For nøkkelpersoner i Signo». Og nominasjonene strømmet inn da våre ansatte kunne nominere kollegaer til nøkkelpersoner. Signo ønsker å initiere, delta i kunnskapsutvikling gjennom samarbeid med relevante miljøer. Som et ledd i dette skolerte vi spesielt i 2013 ansatte både i systematisk prosjekt- og utviklingsarbeid, og i presentasjonsteknikk. Signo har et formalisert samarbeid med Norges Døveforbund, som er representert i våre organer. I 2013 ble det gjennomført dialogmøter med døveforeningene i de områder hvor vi er lokalisert. Kunnskapsbygging Det er økende interesse for å delta på kurs og konferanser i Signo. I 2013 ble det arrangert fagkonferanser om alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråklig opplæring samt en døvblindkonferanse. Vi har også arbeidet systematisk for å utvikle dialogen med døvblinde. I samarbeid med Riitta Lahtinen og Russ Palmer, ble det arrangert et modulbasert kurs over seks dager i sosial-haptisk kommunikasjon med døvblinde. Paret er ledende innen dette feltet internasjonalt. Signoansatte som fulgte kurset er nå blant de i Norge som kan mest om dette. I 2013 tok Signo initiativ til en brukerundersøkelse på tvers av hele organisasjonen. Vi innledet samarbeid med Rehab Nor som partner. For å sikre vår historie, dro Signo i gang et historieprosjekt i samarbeid med professor Aud Tønnesen på Universitetet i Oslo. Målet er en historiebok fra starten i Det ble delt ut kr til utviklingsprosjekter. Det ble blant annet gjennomført et pilotprosjekt for familier og nærpersoner til barn med kombinert sansetap. Tegnspråk i Signo I Signo er visualitet en ressurs, og vi er Norges største arbeidsplass for døve/hørselshemmede. I 2013 økte andelen ytterligere. I dag har vi 184 døve/hørselshemmede ansatte. På Signo Dokken utgjør dette 43 %, mens Signo Conrad Svendsen senter som er vår største arbeidsgiver, har en andel på 20 %, som tilsvarer 71 personer. Signo Vivo startet opp en mål rettet lederutdanning (30 studiepoeng) med spesiell tanke på utvikling/rekruttering av døve ledere, hvor ansatte i alle virksomhetene er invitert inn. Signo vil bidra til at tegnspråk får oppmerksomhet og blir benyttet. På initiativ fra hovedstyret startet vi arbeidet med å lage en tegnspråkvisjon for hele Signo. I 2013 startet vi også en kartlegging av våre egne tegnspråkopplæringstilbud, og hvordan disse kan videreutvikles. Vi ser nærmere på metodikk, undervisningsmateriell og teknologi. Vi gjennomførte en konferanse med temaet undervisning for voksne. Avtaler og samarbeid med det offentlige I 2013 ble Signo kompetansesenter løftet ut av Statped. De er nå likeverdige samarbeidspartnere. Kunnskapsdepartementet delegerte inngåelsen av en 5-årig samarbeidsavtale til Utdannings direktoratet. Det ble en omfattende prosess, med politiske avklaringer underveis. Signo fikk en god og tydelig avtale som basis for videre drift. Signo hadde i 2013 omfattende dialog med Trondheim kommune knyttet til driften i Klostergata 60. Både ordfører Rita Ottervik og kommunalråd Geirmund Lykke engasjerte seg, og saken lå i flere runder til politisk behandling i formannskapet. Årsrapport side 6 Årsrapport side 7

5 BRUKERUNDERSØKELSE: Et viktig tiltak i kunnskapens år er at Signo-brukerne får si hva de mener om tilbudene de får. Brukerundersøkelsen er trolig den første i sitt slag her til lands. Undersøkelsen gjennomføres i Tine Brager Hynne, leder i fagavdelingen i Signo, er prosjektleder. Foto: Elisabeth Moe Resultatet ble et styrket samspill på tvers av de døve faglige tilbudene i Trondheim og en overordnet avtale for Signos drift. Økonomi og forvaltning Det er viktig å utvikle driften i tråd med våre behov og langsiktige økonomiske hensyn. Vi driver et systematisk arbeid under overskriften «nivå og pris setting», hvor virksomhetene jobber med kostnads reduserende tiltak. Sentralt i dette arbeidet var virksomhetenes budsjettarbeid for Signos finansforvaltning ble revidert i 2012, og i 2013 iverksatt vi kapitalplasseringene i tråd med denne. Nytt rapporteringsverktøy overfor hovedstyret er utviklet. Signo har også i 2013 vurdert sin bankforbindelse og konsernavtale. Signos hovedstyre gjennomgikk i 2013 fullmaktstrukturen i organisasjonen med utgangspunkt i Stiftelsesloven og Signos statutter. Ny «styreperm» ble sendt alle våre styremedlemmer. Det er mye å hente ved å jobbe på tvers av virksomhetene. Det ble etablert et utviklings- og vikarnettverk innen for økonomi. Det er gjort kompetansekartlegging internt på offentlige anbud og holdt seminar om anskaffelses prosesser for helse og omsorgstjenester for enkeltbrukere, prisberegningsmodeller og trender i anskaffelsesregelverket. Hovedstyret bestilte en utredning av en helintegrert løsning for økonomi og HRM, og arbeidet ble dratt i gang. Nye bygg nye muligheter Signo grunn- og videregående skole er privatskole fra 1. august Det gav mulighet til å bygge et internat som ivaretar dagens behov. Byggearbeidet er startet og internatet tas i bruk fra skoleåret 2014/2015. Hovedbygget til Signo Conrad Svendsen senter ble rehabilitert. Bygget fra 1984 er oppgradert til dagens standard og arealene er tilpasset dagens og fremtidens behov. Rehabiliteringen gir også muligheter til å yte nye tjenester overfor Signos målgrupper. Signos eiendom i Enebakk, Akershus har lenge vært basen for dagsenter-virksomhet for Signo Conrad Svendsen senter, men er nå rehabilitert. Ny teknologi I 2013 ble det jobbet med flere teknologiområder innenfor bygg, informasjon og miljøterapi/spesialpedagogikk. På bygningssiden dreier det seg om enøk og oppvarmingssystemer i nybygg. I våre siste byggeprosjekter benyttes grunnvarme via borebrønner. Signo vektlegger arkitektoniske løsninger i tråd med deaf-space tenkningen, med vektlegging av fysisk tilrettelegging for visuell kommunikasjon. Det nye internatet på skolen skal bli et funksjonelt bygg for døve/hørselshemmede og døvblinde elever, og får elevnett, varslingsløsninger, teleslynger og etablering av ladestasjoner for rullestoler. Signo har tatt i bruk LYNC som videotelefonisystem for ansatte, slik at ansatte kan kommunisere visuelt via pc n både med døve og hørende. Vi utvidet også vårt videokonferansesystem. Ansikt innad og utad I 2013 tok vi i bruk sosiale medier med full styrke. Det er utarbeidet egne målsetninger og retningslinjer. Vårt mål er: å vise frem det gode Signolivet og å formidle kunnskap om målgruppene våre. Syv av åtte virksomhetene har nå egne Facebooksider. I januar åpnet Signo nettbutikk. Tilbudet er utviklet i samarbeid med de tre arbeidsvirksomhetene våre og med utviklingsmidler fra Signo. I selger vi Signo-produkter laget av brukere. Signonett er Signos intranettsider. I 2013 hadde vi en større gjennomgang der vi vurderte videre utvikling av systemet. Signos nettsider er vår viktigste informasjonskanal. Høsten 2013 startet en prosess med å lage nye nettsider. Endringene i nettverdenen skjer raskt og sidene må integreres mer med sosiale medier, bruke mer video. I tillegg utfordrer nye regler for universell utforming oss, helt konkret. I samarbeid med Andebu Sparebanks 150 årsjubileum, gjennomførte Signo en «kultur- og aktivitetsdag» på Sukke og to konserter i Tomaskirken i Arrangementene ble støttet med kroner av banken. Dagen samlet 1800 mennesker. For mange var dette første møtet med Signo. Kunnskapseksport Signos arbeid har faglig kompetanse som er etterspurt, og Atlas-alliansen er vår plattform for våre internasjonale prosjekter. I samarbeid med Signo døvblindesenter arrangerte vi kurs om døvblindhet for lokale fagmiljøer i Malawi. Kurset skal gjentas i løpet av Vi håper dette er starten på en økt innsats for kompetanseheving i Afrika. På slutten av året gjennomførte Signo en sluttevaluering av SigAm-prosjektet i Kina. Siden 2004 er det innført tegnspråk i 14 utvalgte døveskoler. 300 elever har vært direkte berørt av tiltakene. Det viktigste vi har oppnådd er en endring i den offentlige læreplanen som styrer innholdet i undervisningen i døveskolene. Her står det nå at det er lov å bruke tegnspråk i undervisningen. Fram til 2007 var dette forbudt. Prestetjenesten Signos prestetjeneste er i utvikling og gir mange tilbud til både brukere og ansatte. Kirkebesøket er økende i Signo. I fjor ble det gjennomført tilsammen 22 gudstjenester på tegnspråk i Signo, i Tomaskirken og på Signo Conrad Svendsen senter. I tillegg bidro signopresten i ulike samlinger av åndelig, sosial og kulturell karakter. To konfirmasjoner og et bryllup ble også gjennomført. Mye arbeid er lagt ned i å tilpasse Tomaskirken til brukernes behov. Den enestående sansekirken har blitt et samlingspunkt for brukere, ansatte og bygdefolk i Andebu. Og utenfor kirkedøra er interessen stor fra busser med besøkende som er nysgjerrige på sansekirken. Signo ønsker at alle virksomheter skal ha arenaer for refleksjon og stillhet. I løpet av 2013 har vi jobbet med å etablere og videreutvikle flere stillerom i Signo. Årsrapport side 8 Årsrapport side 9

6 Hovedstyrets årsberetning Virksomhetens art og hvordan den drives Virksomhetsidé Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsens visjon er: Grenseløs tro på menneskets muligheter. Målgrupper Signo gir ulike tilbud til døve og døvblinde, og til hørsels hemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et kommunikasjonsmiljø basert på tegn språk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Driftens lokalisering og omfang Signo hadde i 2013 åtte ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til fire virksom heter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. Signo kompetanse senter og Signo grunn- og videregående skole AS betraktes her som én virksomhet. Skolevirksomheten i Signo er skilt ut som et aksjeselskap. Skolen har fått navnet Signo grunn- og videregående skole AS, og er heleid av stiftelsen. Totalt utgjør konsernets virksomhet 677 årsverk fordelt på ansatte. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål «Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for til rettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. bevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som omgås eller arbeider med målgruppene.» ( 2 Stiftelsens statutter) Styringsstruktur Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens statutter. Signo har fire heleide aksjeselskaper og for disse er Signos hovedstyre generalforsamling. De øvrige virksomhetene er en del av selve stiftelsen. Disse har egne driftsstyrer som rapporterer til hovedstyret. Daglig ledelse ved Signo Daglig leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hoved styret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av 15 personer. Hovedkontoret bestod i 2013 av fire avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Signo servicesenter er i tillegg en egen enhet ved hovedkontoret. Servicesenteret beskjeftiger 6 IT-rådgivere og har ansvaret for drift og vedlikehold av Signos IT-systemer. Blant generalsekretærs hovedoppgaver er å sikre helheten og samspillet i stiftelsen, strategisk utviklingsarbeid, og ivaretakelse av overordnet økonomi og avtaleforhold. Dette gjelder forhold som myndighetskontakt, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering, verdi- og faglig utviklingsarbeid, prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bistands arbeidet og annen internasjonal virksomhet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn i års regnskapet og at denne er til stede. Til grunn for HOVEDSTYRET I 2013: Fra venstre; Ole Elvesveen, Sissel Marit Grønlie (vara), John Grimsby, Kristine Stiansen, Inger Helene Venås, Jens Baarland, Finn Arild Thordarson, Roar Bredvei, Jan Erik Knarbakk, Ken Davidsen, Aud Bergerud og Irene Grytnes. Foto: Elisabeth Moe Stiftelsen vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overantagelsen ligger resultatprognoser for 2014 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Signos målsetting er å være et arbeidssted med et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø var «Kunnskapens år» i Signo. Dette året har vi arbeidet spesielt med faglig utvikling. Det har vært tatt en rekke tiltak i den forbindelse, vi viser til vår årsrapport når det gjelder dette. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget internkontrollsystem, og inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger. Virksomhetene har videre ansvar for syke fraværsregistrering, personskaderegistrering samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Det gjennom snittlige sykefravær var 8.0 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 3,3 % og ved Servicesenteret 0.5 %. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IA-bedrifter. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i Likestilling Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Signo har vedtekts regulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsens generalsekretær er kvinne. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 43 %. Av Signos ni organisatoriske enheter har vi i 2013 hatt fire kvinnelige ledere. Det er ingen døve virksomhetsledere. Andelen døve og døvblinde i hovedstyret utgjør 37,5 %. Signo ønsker å arbeide for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Signo har et spesielt fokus på døve og døvblinde. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Signo har ulike ressurs- og verdidokument der spesielt likebehandling mellom hørende og hørselshemmede Årsrapport side 10 Årsrapport side 11

7 STYRET I ARBEID: Bilde fra hovedstyret. Ole Elvesveen er døvblind og får alt tolket. Foto: Elisabeth Moe ansatte vektlegges. Signo hadde i døve/ hørselshemmede ansatte. Ytre miljø Signo har høy bevissthet om forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning utover det som fremkommer av ordinær aktivitet. Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Hovedkontoret og 7 av virksomhetene er nå miljøfyrtårnsertifisert. Framtidig utvikling Styret vurderer Signos situasjon og inntjening som sikker fremover. Driften av Signos virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdanningsdirektoratet, Helse SørØst, NAV samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer. Signo har en god finansiell stilling, som danner et nødvendig grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Det er rettet økt oppmerksomhet fra eieren stiftelsen Signo, som forutsetter at virksomhetene gjennom sin årlige budsjettering gjenspeiler inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Det er vedtatt en målsetting om 3 % driftsmargin. Signos hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjeningsgrunnlaget tilsier. Resultat, invistering, finansiering og likviditet (morselskapets tall i paranteser) Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 532,7 mill (429,6 mill) i 2012 til kr. 558,7 mill (452,2 mill) i Årsresultatet ble kr 22,6 mill (kr 19,3 mill). Det vises for øvrig til regnskapet og notene til regnskapet. De samlede investeringene i konsernet i 2013 var kr. 28,1 mill (kr 21,5 mill). Av årets investeringer har kr. 25,0 mill (kr 19,5 mill) medgått til kjøp og oppgradering av fast eiendom som har økt konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 90,5 mill (kr 69,3 mill) pr Beholdningen av bankinnskudd pr er redusert fra året før til fordel for økte plasseringer i aksje-, obligasjons- og rentefond. Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,5 % (26,8 %) av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med 29,5 % (26,8 %) pr Konsernets og morselskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 515,7 mill (kr 474,5 mill) sammenlignet med kr. 490,7 mill (kr 456,8 mill) året før. Egenkapitalandelen pr var 38,9 % (39,8 %) sammenlignet med 36,2 % (37,1 %) pr Finansiell risiko Markedsrisiko 79,8 % av konsernets gjeld til finansinstitusjoner er bundet opp med fast rente. Dette reduserer konsernets eksponering mot endringer i rentenivået og gir forutsigbarhet. Kredittrisiko Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav. Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr som styret foreslår disponert slik: Overført til egenkapital med internt pålagte restriksjoner kr Overført til gavefond kr Overført til annen egenkapital kr Totalt disponert kr Årsrapport side 12 Årsrapport side 13

8 Oversikt virksomhetene Bergen Signo - Norges største arbeidsplass for døve Stiftelsen Signo Generalsekretær: Inger Helene Venås Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter. Driftsinntekter Årsresultat Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 21 personer fordelt på fem avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag, Service IKT og informasjon. Virksomhet Beskrivelse Nøkkeltall Driftsavtale og finansiering Signo Dokken AS Daglig leder: Sylvi Leirvaag Vi gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Bergen og nærliggende kommuner. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Bokollektiv for elever ved Nordahl Grieg videregående skole. Driftsinntekster Årsresultat NAV er den viktigste samarbeidspartneren for Signo Dokken AS. Bergen kommune delfinansierer 20 av våre 22 plasser. Tolk på arbeidsplass betjener også Signo Konows senter og vårt eget bokollektiv. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker betaler for plassene ved bokollektivet Signo Konows senter Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad Signo Konows senter har basis i døves språk og kultur. Ut fra det gir vi et helhetlig bo- og omsorgstilbud til eldre døve og døvblinde i sykehjem. Vi gir også et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til voksne døve med utviklingshemming i bofellesskap. Driftsinntekster Årsresultat Sykehjemmet drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. Bofellesskapet drives etter samme lov, der den enkelte beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg har de individuelle vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester. Antall ansatte Hørende Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder Gj.snittsalder Gj.snittsalder TOTALT: Døve 679 Døvblinde 138 Tjenester og tilbud Døve 49 Døvblinde 1 Døve 15 Døvblinde 12 Hovedstyreleder: Jens Barland Medlemmer: Roar Bredvei, Torstein Lalim, Sonja M. Holten, Finn Arild Thordarson, Irene Grytnes, Ole Elvesveen Ledelse og styre Styreleder: Steinar Jacobsen Nestleder: Jann Aasbak Medlemmer: Ann Liss Oppdal, Tone Høylandskjær, Ida Sætersdal og Siri-Helen Johannessen, Vara styremedlemmer: Frode Holgersen, Alette Knudsen og Morten Hauken Styreleder: Kristin Ravnanger Styrets nestleder: Helge M. Haaland Medlemmer:, Ingeborg Skaten, Martin Skinnes, Ansattrepresentanter: Ole Morten Rolland, Trude Håvardstun Brukerrepresentant: Jorunn Hovland. Årsrapport side 14 Årsrapport side 15

9 Vestfold Virksomhet Signo skole- og kompetansesenter (består av to deler) Direktør: Aud Bergerud Signo døvblindesenter Daglig leder: Knut Johansen Signo Grantoppen AS Daglig leder: Bjørn Einar Islann Beskrivelse Signo kompetansesenter: Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet som målgrupper. Kompetansesenterets tjenestespekter: Spesialpedagogiske tjenester på system og individnivå til opplæringsansvarlige som arbeider med elever med hørselshemming og elever med døvblindhet i vanlig skole. FoU arbeid i samarbeid med høyskole, universitet og andre fagmiljøer. Kurs og konferanser for foreldre og fagpersoner Selger voksenopplæring til kommuner Kommunikasjonskurs til voksne med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og voksne med døvblindhet som bor geografisk spredt. Deltidsopplæring ( inntil 12 uker i året) til barn og unge Signo grunn- og videregående skole AS: Godkjent som privatskole for mennesker med funksjonshemming. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet Skolen har internat for elever med lang reisevei. Tre boenheter og et regionsenter. Boenhetene gir helhetlige tjenester til voksne med medfødt døvblindhet - i et livsløpsperspektiv. Regionsenteret er en spesialisthelsetjeneste i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Kjerneoppgavene er å samle og utvikle kunnskap og kompetanse og spre dette til personer i målgruppen og deres nettverk. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som skreddersyr tjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Tolk på arbeidsplass. Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Arbeider på oppdrag fra fylker og kommuner. Fra ikke lenger en del av Statped. I påvente av ny framforhandlet avtale, ble Signo kompetansesenter i 2013 drevet på grunnlag av en prolongert avtale med Utdanningsdirektoratet (av 16. okt. 2006). Stiftelsen Signo har i hele 2013 vært i forhandlinger med Utdanningsdirektoratet om ny samarbeidsavtale uten å komme i havn før årets slutt. Voksenopplæringen ble fra finansiert ved salg av tjenester til kommuner. Skolen finansieres over post 227 og 228 i statsbudsjettet. Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune/bydel, som betaler døgnpris. Regionsenterets drift er basert på avtale med Helse Nord RHF samt årlig ytelsesavtale. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger den økonomiske rammen som Helse Nord RHF tildeler regionsenteret. Våre viktigste samarbeids-partnere er NAV og 65 kommuner; det er disse som finansierer VTA-plassene. I tillegg finansierer NAV Arbeid med Bistand-stillinger, APSplassene og Tolk på arbeidsplass. Vi har også driftsavtaler med andre enheter i Signo. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Gj.snittsalder Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder 54, Gj.snittsalder Gj.snittsalder Tjenester og tilbud Døve 116 Døvblinde 2 Døve 16 Døvblinde 4 Døve 0 Døvblinde = 98* Døve 71 Døvblinde 1 Ledelse og styre Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken Johnsrud, Heidi Kittelsen, Lill-Johanne Eilertsen Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken Johnsrud, Merethe Asprusten Styreleder: Lise Beate Hoxmark Nestleder: Cathrine Ellefsrød Øvrige: Geir Jensen, Kurt Orre, Malvin Hansen, Arvid Leeber, Anita Brattås. *Boenheter + regionsenter Styreleder: Thorvald Hillestad Medlemmer: Anne Berit Gran, Trond Olsen, Beate S. Syvertsen, Frode Berg, Nina Grødem Larsen, Kjell Erik Kristiansen, Heidi Trolldalen Årsrapport side 16 Årsrapport side 17

10 Vestfold Oslo Virksomhet Signo Vivo Daglig leder: Hilde Kari Maugestad Signo Conrad Svendsen senter Direktør: John Grimsby Signo Rycon AS Daglig leder: Svein Garden Beskrivelse Signo Vivo gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø. Bo- og tilrettelagt omsorgstilbud i Oslo og Trondheim Dagtilbud med arbeid og aktivitet Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Kultur- og fritidstilbud Seksjon for helsefag med legetjeneste, psykologer og andre terapeuter Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon Sosialpedagogiske tilbud (bofellesskap) i Oslo og Trondheim for ungdom i videregående skole -Tolketjeneste i Trondheim Vi driver fire ulike arbeidsmarkedstiltak i Oslo og nærliggende kommuner, ett er varig og de tre andre er tidsbegrensede. 1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. 2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. 3. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. 4. Avklaring mot videre karriere. Tolk på arbeidsplass både internt og til tre samarbeidende virksomheter.. Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Brukerne får vedtak om tjenester i sin hjemkommune. Kommunen inngår deretter avtale med oss. Kostnadene beregnes individuelt, avhengig av behov for oppfølging. Tjenestene beskrives i individuell plan. Bo- og dagtilbudene er basert på individuelle avtaler med kommuner og bydeler. Bofellesskapene er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør- Øst. Seksjon for helsefag og Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon er finansiert over statsbudsjettet. De arbeidsmarkedstiltakene som er rettet mot formidling til ordinært arbeid, har driftsavtaler med Nav. Varige tiltak baserer seg i tillegg på driftsavtaler med bydeler og kommuner. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder Gj.snittsalder Gj.snittsalder Tjenester og tilbud Døve 62 Døvblinde 6 Døve = 120* Døvblinde 11 Døve 228 Døvblinde 4 Ledelse og styre Styreleder: Karen Anne Kjendlie Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe Bergem, Marit Skyltbæk, Line Renholt og Ragnar Myhren Styreleder: Trude Husjord Medlemmer: Paal Richard Peterson, Jan Erik Nilsen, Sunniva Holberg, Sigurd Dehli, Erik Lundqvist og Aslaug * Oslo og Trondheim Styreleder: Morten Buan Medlemmer: Margrete Singsaas, Henrik Vestergaard, Nina Lyng, Åse Storvik, Tone-Britt Handberg, Hilde Astrup. Årsrapport side 18 Årsrapport side 19

11 Økonomi forvaltningen i Signo Styrke for framtiden Signos totale økonomi viser en positiv utvikling i Målbevisst arbeid med nivå og prissetting i Signo, samt en god styring og forvaltning for å nå egne målsetninger, gav effekt. Samlet fikk konsernet et driftsresultat på 4,1 prosent. Hovedstyret har hatt høy bevissthet knyttet til en god soliditet i møte med fremtidens muligheter og utfordringer. Det gir en styrket egenkapitalandel på 38,9 % for konsernet. Brutto driftsutgifter for hele konsernet er på 597,4 mill. Og driftsregnskapet viser et positivt resultat på kr 22,6 mill for Signo forvalter verdier for til sammen 515,7 mill. Åtte virksomheter Signo har i 2013 hatt lite ledig kapasitet men stabil og god søkning til våre ulike tjenester og tilbud. Vi har hatt fokus på å utnytte det som har vært ledig, blant annet gjennom godt informasjonsarbeid om Signos tjenester. Virksomhetene har hatt høy fokus på økonomioppfølgingen, noe som er viktig i en utfordrende og krevende drift. Men to av virksomheten gikk med underskudd, flere virksomheter har hatt utfordringer i 2013, og vi kan spesielt nevne: Signo skole- og kompetansesenter i Andebu, har hatt sitt første hele driftsår som to-delt virksomhet. Privatskolen startet opp skoleåret 2012/2013 og driftes som en egen juridisk enhet basert på privatskoleloven og aksjeloven. Kompetansesenteret har vært i forhandlinger med Utdanningsdirektoratet om ny samarbeidsavtale i store deler av 2013, noe som gav usikkerhet rundt de økonomiske driftsrammene for Virksomheten drev etter forsiktighetsprinsippet og regnskapene viser positive resultater for både kompetansesenterog skoledriften. Signo Konows senter i Bergen, har arbeidet med reforhandling av ny driftsavtale for bofellesskapet 2013, men avtalen blir ikke klar før i Virksomheten fikk et samlet driftsunderskudd for sykehjemmet og bofelleskapet på ca 2,3 mill kr. Bergen kommune har som vanlig gitt et ekstra forskudd. Virksomheten har store økonomiske utfordringer, spesielt i forhold til håndtering av fremtidige pensjonsforpliktelser. Signo døvblindesenter er regionsenter for Vest- Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Døvblindesenteret tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og opplæring. Signo Conrad Svendsen i Oslo, har overtatt ansvaret for tilbudet i Trondheim. Signo fikk på plass en driftsavtale med Trondheim kommune om overtakelse av driftsansvaret for beboerne i Klostergata 60 i Trondheim. Tilbudet i Trondheim er i en positiv utvikling, og vi håper at 2014 vil gi et etablert driftsgrunnlag. Signo Dokkens AS i Bergen hadde et økonomisk utfordrende år, men fikk likevel et lite driftsoverskudd i 2013 på 0,65 mill kr. Virksomheten fortsetter sitt omleggings- og utviklingsarbeid i Totalt har Signo et godt og solid driftsgrunnlag, der vi opplever en god og jevn etterspørsel etter tjenestene våre. Den største utfordringen i 2013 har vært økende pensjonskostnader knyttet til den tariffestede ytelsesbaserte pensjonsordningen. Virksomhetene har samtidig lykkes med å effektivisere driften med 2,8%. Personalkostnader Personalkostnadene for konsernet var på 453,2 mill. Dette er en økning på litt over 23 mill. fra Personalkostnadene er Signos største kostnadsbærer og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå 85,1 % av de samlede driftskostnader. Totalt har Signo 1046 ansatte fordelt på 677 årsverk. Samlet har konsernet et sykefravær på 8,0 %. Virksomhetene har stort fokus på personalkostnadene, og det arbeides mye med ressursstyringen av personalet for å oppnå en effektiv og riktig bemanning. Investeringer Stiftelsen Signo eier et næringsbygg i Gaupeveien 25 i Enebakk. Det er Signo Conrad Svendsen senter i Oslo som bruker dette til sitt dagtilbud. Denne eiendommen er rehabilitert og utviklet og ble ferdigstilt Signo Conrad Svendsen har også gjennomført et større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt av hovedbygget i Solveien 117, for å oppgradere og tilrettelegge arealene i forhold til kommende fremtidige behov. I Andebu har Signo rehabilitert og bygget ut bofellesskapet Hauganveien 1 for Signo Vivo, slik at det nå rommer syv boenheter. Dette ble ferdig til påske i På Sukke Gård startet Signo grunn- og videregåendeskole AS opp bygging av et nytt internat for 12 elever i Molandveien 33. Dette internatet skal være ferdigstilt i juli 2014, slik at det kan benyttes fra skoleåret 2014/2015. Dette bygget eies av virksomheten, og tomten festes av stiftelsen Signo. Årsrapport side 20 Årsrapport side 21

12 Regnskap Regnskap Resultatregnskapet Balanse - eiendeler KONSERN MORSELSKAP Driftsinntekster Salgsinnteker Tilskudd fra det offentlige Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Årsresultat Overføringer Overført til e.k. med int. restr Overført til gavefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer KONSERN MORSELSKAP ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger og tomter og inventar Tomter, bygninger Transportmidler Inventar, maskiner Sum bygninger og liknende Finansielle driftsmidler 0 0 Invisteringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Invisteringer i aksjer og andeler i a.f Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr Overfinansiert pensjonsforsikr Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og liknende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport side 22 Årsrapport side 23

13 Regnskap Balanse - egen kapital og gjeld KONSERN MORSELSKAP EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Egenkap. med interne pålagte restr Gavefond Sum egenkapital GJELD Avsatt til forpliktelse Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsrapport side 24

14

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013 Innhold Innledning... 3 1 Skolens grunnlag... 3 1.1 Visjon og kjerneverdier... 3 1.2 Privatskole...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8 ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Med løftet blikk 3 Organisasjonen 4 Nøkkeltall 4 Å se fremover 6 Høydepunkter fra 2005 7 Styrets årsrapport 8 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer