Innhold. Kalde fakta - varme mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kalde fakta - varme mennesker"

Transkript

1

2 Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens år i Signo... 6 Hovedstyrets årsberetning Oversikt over alle virksomhetene Organisasjonen - styrke for framtiden Resultatregnskap Balanse - eiendeler Balanse - egenkapital og gjeld Tall og nummer kan oppleves som «kalde fakta». I Signo er det likevel fakta med varme. Bak hvert tall gjemmer det seg et tilbud. Tilbud til en person som får kommunisere med sitt språk, eller sin kommunikasjons form. Et menneske som blir sett, møtt og hørt. Et menneske som får en livskvalitet de fleste av oss andre tar for gitt. Tegnspråk er nøkkelen. Signo er et kommunikasjons miljø som gir fellesskap. Visjonen er «Grenseløs tro på mennesket muligheter.» Livsglede handler om tilstedeværelse. Om verdighet. Om vennskap. Om størst mulig grad av selvstendighet. Om å finne kjærlighet og en partner, for å nevne noe. Alt dette er noe av det som gjemmer seg bak tallene i denne årsrapporten. Signo er en ideell stiftelse. Det betyr alle midler vi har går til å yte og utvikle tjenestene våre. I denne årsrapporten kan vi presentere overskudd. Det er i tråd med våre målsettinger. Bare slik kan vi bygge robusthet for at vi kan finnes også i årene som kommer. Bare slik kan vi gi oss selv økonomisk grunnlag for å utvikle tjenestene våre videre. Signo har gjennom årene gått foran. Tatt risiko, investert i nye tilbud. Dette er denne tenkningen som gjør oss til den omfattende virksomheten vi er i dag. Ved åtte virksomheter er det 817 mennesker som i 2013 mottok et tilbud fra oss. Signo ønsker å være her også om ti år - fordi noen mennesker trenger tegnspråk eller tilrettelagt kommunikasjon for sine liv. Inger Helene Venås generalsekretær Årsrapport side 2 Årsrapport side 3

3 Hva er Signo? Ordet «signo» betyr jeg tegner. Med det mener vi ikke å lage tegninger, men at Signo bruker tegnspråk og andre typer kommunikasjon for å forstå hvilke ønsker og drømmer våre brukere har. I Signo er det ikke hvilket språk du bruker som er det viktigste, men at alle får mulighet til å kommunisere fra sitt ståsted. Vi vil bidra til å sikre døve/hørselshemmede og døvblinde full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Sitat: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisering Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Vi gir et landsdekkende tilbud gjennom åtte forskjellige virksomheter. I 2013 gav vi i sum tilbud til 679 døve/hørselshemmede, og 138 døvblinde. Virksomhetene våre er lokalisert i Oslo, Andebu og Sandefjord, Bergen og Trondheim. Vi har 1083 ansatte og driften finansieres i hovedsak gjennom enkeltavtaler med norske kommuner samt andre offentlige avtaler. Menneskene Signo er til for Siden 1898 har Signo tilegnet seg kunnskap om døve/hørselshemmede og døvblindes ønsker og behov. Vi mener alle er unike og verdifulle. Noen ønsker tilbud en kort periode, mens andre har behov for et livslangt bo-, omsorg- og arbeidstilbud. Tilbud Tilbudene våre er like forskjellige som menneskene som benytter seg av dem. Signo gir: Bolig og omsorgstilbud Kultur- og fritidstilbud Rehabilitering Avlastningstilbud til barn og voksne Tilbud om grunn- og videregående skole Voksenopplæring Arbeidstilbud i egne bedrifter Bistand til døve/hørselshemmede i det ordinære arbeidsmarkedet Tilbud om eksterne tjenester gjennom utredning, veiledning og kurs. Vi deltar også i internasjonale nettverk og samarbeider om ulike bistandsprosjekter både i Asia, Afrika, Midt-Østen og Europa. Utdanning og skole Signo grunn- og videregående AS skole gir et landsdekkende tilbud om utdanning til døvblinde, døve/hørselshemmede elever med nedsatt funksjonsevne. Skolen har internat. Kompetansesenter Signo kompetansesenter gir voksenopplæring og kommunikasjonskurs for voksne. På oppdrag fra fylker og kommuner yter senteret tjenester til faglige nettverk for barn og unge med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonshemminger og personer med døvblindhet. Tjenestene omfatter blant I BLOMSTERENGEN: Bilde fra innsamlingskampanjen til midler for å kunne bygge en sansehagen ved Tomaskirken ved Sukke gård i Andebu. Foto: Sigmund W. Aarhaug annet utredning, rådgivning og kurs. Senteret dekker hele landet. Signo kompetansesenter tilbyr deltidsopplæring ved senteret for barn og unge som får opplæringen sin ved bostedsskolen. Arbeidstilbud Tre av Signos virksomheter driver arbeids markedstiltak på oppdrag fra Nav. Vi har lang erfaring i hvilke utfordringer hørselshemmede, døvblinde og døve med funksjonshemminger møter i arbeids søkerprosesser og senere i arbeidslivet. Målet er å gi mulighet til vekst og utvikling. Vi samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Signo Grantoppen AS i Vestfold har også dagsenter virksomhet Botilbud Signo gir bo- og omsorgstilbud til døvblinde og døve/ hørselshemmede som har behov for det. Bomiljø med visuell og taktil kommunikasjon er et fundament i tilbudene. Det er først og fremst tegnspråkmiljøet og vår spesialkompetanse innen psykiatri som gjør at mange ønsker et tilbud hos oss: Omsorgsboliger Alders- og sykehjem Bokollektiv til døve elever i videregående skole. Du finner en geografisk oversikt over alle virksomhetene på side 14. Årsrapport side 4 Årsrapport side 5

4 Året som gikk Kunnskapens år i Signo FØRSTE SPADETAK: Aud Bergerud, direktør ved Signo skole- og kompetanse senter tar det første spade taket i forbindelse med bygging av nytt internatbygg. Foto: Thomass Torjussen - I en anbudssituasjon med private aktører, er det ofte viktigst for begge parter å gjøre det billigst mulig. Men i en avtale hvor vi bruker en samarbeidspartner med spesielle kompetanse, så får du fokus på kunnskapen, sier Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Vi vet at kunnskap er mer verdt, men at en ordfører i en stor kommune vi samarbeider med sier dette, er nok en bekreftelse om hvor viktig det er å forvalte og utvikle kunnskapen Signo eier. Derfor må kunnskapsmiljøene våre være i løpende utvikling var «Kunnskapens år» i Signo. Alle ansatte fikk en nøkkelring med ordene: «For nøkkelpersoner i Signo». Og nominasjonene strømmet inn da våre ansatte kunne nominere kollegaer til nøkkelpersoner. Signo ønsker å initiere, delta i kunnskapsutvikling gjennom samarbeid med relevante miljøer. Som et ledd i dette skolerte vi spesielt i 2013 ansatte både i systematisk prosjekt- og utviklingsarbeid, og i presentasjonsteknikk. Signo har et formalisert samarbeid med Norges Døveforbund, som er representert i våre organer. I 2013 ble det gjennomført dialogmøter med døveforeningene i de områder hvor vi er lokalisert. Kunnskapsbygging Det er økende interesse for å delta på kurs og konferanser i Signo. I 2013 ble det arrangert fagkonferanser om alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråklig opplæring samt en døvblindkonferanse. Vi har også arbeidet systematisk for å utvikle dialogen med døvblinde. I samarbeid med Riitta Lahtinen og Russ Palmer, ble det arrangert et modulbasert kurs over seks dager i sosial-haptisk kommunikasjon med døvblinde. Paret er ledende innen dette feltet internasjonalt. Signoansatte som fulgte kurset er nå blant de i Norge som kan mest om dette. I 2013 tok Signo initiativ til en brukerundersøkelse på tvers av hele organisasjonen. Vi innledet samarbeid med Rehab Nor som partner. For å sikre vår historie, dro Signo i gang et historieprosjekt i samarbeid med professor Aud Tønnesen på Universitetet i Oslo. Målet er en historiebok fra starten i Det ble delt ut kr til utviklingsprosjekter. Det ble blant annet gjennomført et pilotprosjekt for familier og nærpersoner til barn med kombinert sansetap. Tegnspråk i Signo I Signo er visualitet en ressurs, og vi er Norges største arbeidsplass for døve/hørselshemmede. I 2013 økte andelen ytterligere. I dag har vi 184 døve/hørselshemmede ansatte. På Signo Dokken utgjør dette 43 %, mens Signo Conrad Svendsen senter som er vår største arbeidsgiver, har en andel på 20 %, som tilsvarer 71 personer. Signo Vivo startet opp en mål rettet lederutdanning (30 studiepoeng) med spesiell tanke på utvikling/rekruttering av døve ledere, hvor ansatte i alle virksomhetene er invitert inn. Signo vil bidra til at tegnspråk får oppmerksomhet og blir benyttet. På initiativ fra hovedstyret startet vi arbeidet med å lage en tegnspråkvisjon for hele Signo. I 2013 startet vi også en kartlegging av våre egne tegnspråkopplæringstilbud, og hvordan disse kan videreutvikles. Vi ser nærmere på metodikk, undervisningsmateriell og teknologi. Vi gjennomførte en konferanse med temaet undervisning for voksne. Avtaler og samarbeid med det offentlige I 2013 ble Signo kompetansesenter løftet ut av Statped. De er nå likeverdige samarbeidspartnere. Kunnskapsdepartementet delegerte inngåelsen av en 5-årig samarbeidsavtale til Utdannings direktoratet. Det ble en omfattende prosess, med politiske avklaringer underveis. Signo fikk en god og tydelig avtale som basis for videre drift. Signo hadde i 2013 omfattende dialog med Trondheim kommune knyttet til driften i Klostergata 60. Både ordfører Rita Ottervik og kommunalråd Geirmund Lykke engasjerte seg, og saken lå i flere runder til politisk behandling i formannskapet. Årsrapport side 6 Årsrapport side 7

5 BRUKERUNDERSØKELSE: Et viktig tiltak i kunnskapens år er at Signo-brukerne får si hva de mener om tilbudene de får. Brukerundersøkelsen er trolig den første i sitt slag her til lands. Undersøkelsen gjennomføres i Tine Brager Hynne, leder i fagavdelingen i Signo, er prosjektleder. Foto: Elisabeth Moe Resultatet ble et styrket samspill på tvers av de døve faglige tilbudene i Trondheim og en overordnet avtale for Signos drift. Økonomi og forvaltning Det er viktig å utvikle driften i tråd med våre behov og langsiktige økonomiske hensyn. Vi driver et systematisk arbeid under overskriften «nivå og pris setting», hvor virksomhetene jobber med kostnads reduserende tiltak. Sentralt i dette arbeidet var virksomhetenes budsjettarbeid for Signos finansforvaltning ble revidert i 2012, og i 2013 iverksatt vi kapitalplasseringene i tråd med denne. Nytt rapporteringsverktøy overfor hovedstyret er utviklet. Signo har også i 2013 vurdert sin bankforbindelse og konsernavtale. Signos hovedstyre gjennomgikk i 2013 fullmaktstrukturen i organisasjonen med utgangspunkt i Stiftelsesloven og Signos statutter. Ny «styreperm» ble sendt alle våre styremedlemmer. Det er mye å hente ved å jobbe på tvers av virksomhetene. Det ble etablert et utviklings- og vikarnettverk innen for økonomi. Det er gjort kompetansekartlegging internt på offentlige anbud og holdt seminar om anskaffelses prosesser for helse og omsorgstjenester for enkeltbrukere, prisberegningsmodeller og trender i anskaffelsesregelverket. Hovedstyret bestilte en utredning av en helintegrert løsning for økonomi og HRM, og arbeidet ble dratt i gang. Nye bygg nye muligheter Signo grunn- og videregående skole er privatskole fra 1. august Det gav mulighet til å bygge et internat som ivaretar dagens behov. Byggearbeidet er startet og internatet tas i bruk fra skoleåret 2014/2015. Hovedbygget til Signo Conrad Svendsen senter ble rehabilitert. Bygget fra 1984 er oppgradert til dagens standard og arealene er tilpasset dagens og fremtidens behov. Rehabiliteringen gir også muligheter til å yte nye tjenester overfor Signos målgrupper. Signos eiendom i Enebakk, Akershus har lenge vært basen for dagsenter-virksomhet for Signo Conrad Svendsen senter, men er nå rehabilitert. Ny teknologi I 2013 ble det jobbet med flere teknologiområder innenfor bygg, informasjon og miljøterapi/spesialpedagogikk. På bygningssiden dreier det seg om enøk og oppvarmingssystemer i nybygg. I våre siste byggeprosjekter benyttes grunnvarme via borebrønner. Signo vektlegger arkitektoniske løsninger i tråd med deaf-space tenkningen, med vektlegging av fysisk tilrettelegging for visuell kommunikasjon. Det nye internatet på skolen skal bli et funksjonelt bygg for døve/hørselshemmede og døvblinde elever, og får elevnett, varslingsløsninger, teleslynger og etablering av ladestasjoner for rullestoler. Signo har tatt i bruk LYNC som videotelefonisystem for ansatte, slik at ansatte kan kommunisere visuelt via pc n både med døve og hørende. Vi utvidet også vårt videokonferansesystem. Ansikt innad og utad I 2013 tok vi i bruk sosiale medier med full styrke. Det er utarbeidet egne målsetninger og retningslinjer. Vårt mål er: å vise frem det gode Signolivet og å formidle kunnskap om målgruppene våre. Syv av åtte virksomhetene har nå egne Facebooksider. I januar åpnet Signo nettbutikk. Tilbudet er utviklet i samarbeid med de tre arbeidsvirksomhetene våre og med utviklingsmidler fra Signo. I selger vi Signo-produkter laget av brukere. Signonett er Signos intranettsider. I 2013 hadde vi en større gjennomgang der vi vurderte videre utvikling av systemet. Signos nettsider er vår viktigste informasjonskanal. Høsten 2013 startet en prosess med å lage nye nettsider. Endringene i nettverdenen skjer raskt og sidene må integreres mer med sosiale medier, bruke mer video. I tillegg utfordrer nye regler for universell utforming oss, helt konkret. I samarbeid med Andebu Sparebanks 150 årsjubileum, gjennomførte Signo en «kultur- og aktivitetsdag» på Sukke og to konserter i Tomaskirken i Arrangementene ble støttet med kroner av banken. Dagen samlet 1800 mennesker. For mange var dette første møtet med Signo. Kunnskapseksport Signos arbeid har faglig kompetanse som er etterspurt, og Atlas-alliansen er vår plattform for våre internasjonale prosjekter. I samarbeid med Signo døvblindesenter arrangerte vi kurs om døvblindhet for lokale fagmiljøer i Malawi. Kurset skal gjentas i løpet av Vi håper dette er starten på en økt innsats for kompetanseheving i Afrika. På slutten av året gjennomførte Signo en sluttevaluering av SigAm-prosjektet i Kina. Siden 2004 er det innført tegnspråk i 14 utvalgte døveskoler. 300 elever har vært direkte berørt av tiltakene. Det viktigste vi har oppnådd er en endring i den offentlige læreplanen som styrer innholdet i undervisningen i døveskolene. Her står det nå at det er lov å bruke tegnspråk i undervisningen. Fram til 2007 var dette forbudt. Prestetjenesten Signos prestetjeneste er i utvikling og gir mange tilbud til både brukere og ansatte. Kirkebesøket er økende i Signo. I fjor ble det gjennomført tilsammen 22 gudstjenester på tegnspråk i Signo, i Tomaskirken og på Signo Conrad Svendsen senter. I tillegg bidro signopresten i ulike samlinger av åndelig, sosial og kulturell karakter. To konfirmasjoner og et bryllup ble også gjennomført. Mye arbeid er lagt ned i å tilpasse Tomaskirken til brukernes behov. Den enestående sansekirken har blitt et samlingspunkt for brukere, ansatte og bygdefolk i Andebu. Og utenfor kirkedøra er interessen stor fra busser med besøkende som er nysgjerrige på sansekirken. Signo ønsker at alle virksomheter skal ha arenaer for refleksjon og stillhet. I løpet av 2013 har vi jobbet med å etablere og videreutvikle flere stillerom i Signo. Årsrapport side 8 Årsrapport side 9

6 Hovedstyrets årsberetning Virksomhetens art og hvordan den drives Virksomhetsidé Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsens visjon er: Grenseløs tro på menneskets muligheter. Målgrupper Signo gir ulike tilbud til døve og døvblinde, og til hørsels hemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et kommunikasjonsmiljø basert på tegn språk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Driftens lokalisering og omfang Signo hadde i 2013 åtte ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til fire virksom heter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. Signo kompetanse senter og Signo grunn- og videregående skole AS betraktes her som én virksomhet. Skolevirksomheten i Signo er skilt ut som et aksjeselskap. Skolen har fått navnet Signo grunn- og videregående skole AS, og er heleid av stiftelsen. Totalt utgjør konsernets virksomhet 677 årsverk fordelt på ansatte. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål «Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for til rettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. bevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som omgås eller arbeider med målgruppene.» ( 2 Stiftelsens statutter) Styringsstruktur Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens statutter. Signo har fire heleide aksjeselskaper og for disse er Signos hovedstyre generalforsamling. De øvrige virksomhetene er en del av selve stiftelsen. Disse har egne driftsstyrer som rapporterer til hovedstyret. Daglig ledelse ved Signo Daglig leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hoved styret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av 15 personer. Hovedkontoret bestod i 2013 av fire avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Signo servicesenter er i tillegg en egen enhet ved hovedkontoret. Servicesenteret beskjeftiger 6 IT-rådgivere og har ansvaret for drift og vedlikehold av Signos IT-systemer. Blant generalsekretærs hovedoppgaver er å sikre helheten og samspillet i stiftelsen, strategisk utviklingsarbeid, og ivaretakelse av overordnet økonomi og avtaleforhold. Dette gjelder forhold som myndighetskontakt, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering, verdi- og faglig utviklingsarbeid, prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bistands arbeidet og annen internasjonal virksomhet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn i års regnskapet og at denne er til stede. Til grunn for HOVEDSTYRET I 2013: Fra venstre; Ole Elvesveen, Sissel Marit Grønlie (vara), John Grimsby, Kristine Stiansen, Inger Helene Venås, Jens Baarland, Finn Arild Thordarson, Roar Bredvei, Jan Erik Knarbakk, Ken Davidsen, Aud Bergerud og Irene Grytnes. Foto: Elisabeth Moe Stiftelsen vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overantagelsen ligger resultatprognoser for 2014 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Signos målsetting er å være et arbeidssted med et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø var «Kunnskapens år» i Signo. Dette året har vi arbeidet spesielt med faglig utvikling. Det har vært tatt en rekke tiltak i den forbindelse, vi viser til vår årsrapport når det gjelder dette. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget internkontrollsystem, og inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger. Virksomhetene har videre ansvar for syke fraværsregistrering, personskaderegistrering samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Det gjennom snittlige sykefravær var 8.0 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 3,3 % og ved Servicesenteret 0.5 %. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IA-bedrifter. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i Likestilling Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Signo har vedtekts regulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsens generalsekretær er kvinne. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 43 %. Av Signos ni organisatoriske enheter har vi i 2013 hatt fire kvinnelige ledere. Det er ingen døve virksomhetsledere. Andelen døve og døvblinde i hovedstyret utgjør 37,5 %. Signo ønsker å arbeide for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Signo har et spesielt fokus på døve og døvblinde. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Signo har ulike ressurs- og verdidokument der spesielt likebehandling mellom hørende og hørselshemmede Årsrapport side 10 Årsrapport side 11

7 STYRET I ARBEID: Bilde fra hovedstyret. Ole Elvesveen er døvblind og får alt tolket. Foto: Elisabeth Moe ansatte vektlegges. Signo hadde i døve/ hørselshemmede ansatte. Ytre miljø Signo har høy bevissthet om forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning utover det som fremkommer av ordinær aktivitet. Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Hovedkontoret og 7 av virksomhetene er nå miljøfyrtårnsertifisert. Framtidig utvikling Styret vurderer Signos situasjon og inntjening som sikker fremover. Driften av Signos virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdanningsdirektoratet, Helse SørØst, NAV samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer. Signo har en god finansiell stilling, som danner et nødvendig grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Det er rettet økt oppmerksomhet fra eieren stiftelsen Signo, som forutsetter at virksomhetene gjennom sin årlige budsjettering gjenspeiler inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Det er vedtatt en målsetting om 3 % driftsmargin. Signos hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjeningsgrunnlaget tilsier. Resultat, invistering, finansiering og likviditet (morselskapets tall i paranteser) Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 532,7 mill (429,6 mill) i 2012 til kr. 558,7 mill (452,2 mill) i Årsresultatet ble kr 22,6 mill (kr 19,3 mill). Det vises for øvrig til regnskapet og notene til regnskapet. De samlede investeringene i konsernet i 2013 var kr. 28,1 mill (kr 21,5 mill). Av årets investeringer har kr. 25,0 mill (kr 19,5 mill) medgått til kjøp og oppgradering av fast eiendom som har økt konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 90,5 mill (kr 69,3 mill) pr Beholdningen av bankinnskudd pr er redusert fra året før til fordel for økte plasseringer i aksje-, obligasjons- og rentefond. Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,5 % (26,8 %) av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med 29,5 % (26,8 %) pr Konsernets og morselskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 515,7 mill (kr 474,5 mill) sammenlignet med kr. 490,7 mill (kr 456,8 mill) året før. Egenkapitalandelen pr var 38,9 % (39,8 %) sammenlignet med 36,2 % (37,1 %) pr Finansiell risiko Markedsrisiko 79,8 % av konsernets gjeld til finansinstitusjoner er bundet opp med fast rente. Dette reduserer konsernets eksponering mot endringer i rentenivået og gir forutsigbarhet. Kredittrisiko Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav. Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr som styret foreslår disponert slik: Overført til egenkapital med internt pålagte restriksjoner kr Overført til gavefond kr Overført til annen egenkapital kr Totalt disponert kr Årsrapport side 12 Årsrapport side 13

8 Oversikt virksomhetene Bergen Signo - Norges største arbeidsplass for døve Stiftelsen Signo Generalsekretær: Inger Helene Venås Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter. Driftsinntekter Årsresultat Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 21 personer fordelt på fem avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag, Service IKT og informasjon. Virksomhet Beskrivelse Nøkkeltall Driftsavtale og finansiering Signo Dokken AS Daglig leder: Sylvi Leirvaag Vi gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Bergen og nærliggende kommuner. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Bokollektiv for elever ved Nordahl Grieg videregående skole. Driftsinntekster Årsresultat NAV er den viktigste samarbeidspartneren for Signo Dokken AS. Bergen kommune delfinansierer 20 av våre 22 plasser. Tolk på arbeidsplass betjener også Signo Konows senter og vårt eget bokollektiv. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker betaler for plassene ved bokollektivet Signo Konows senter Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad Signo Konows senter har basis i døves språk og kultur. Ut fra det gir vi et helhetlig bo- og omsorgstilbud til eldre døve og døvblinde i sykehjem. Vi gir også et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til voksne døve med utviklingshemming i bofellesskap. Driftsinntekster Årsresultat Sykehjemmet drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. Bofellesskapet drives etter samme lov, der den enkelte beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg har de individuelle vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester. Antall ansatte Hørende Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder Gj.snittsalder Gj.snittsalder TOTALT: Døve 679 Døvblinde 138 Tjenester og tilbud Døve 49 Døvblinde 1 Døve 15 Døvblinde 12 Hovedstyreleder: Jens Barland Medlemmer: Roar Bredvei, Torstein Lalim, Sonja M. Holten, Finn Arild Thordarson, Irene Grytnes, Ole Elvesveen Ledelse og styre Styreleder: Steinar Jacobsen Nestleder: Jann Aasbak Medlemmer: Ann Liss Oppdal, Tone Høylandskjær, Ida Sætersdal og Siri-Helen Johannessen, Vara styremedlemmer: Frode Holgersen, Alette Knudsen og Morten Hauken Styreleder: Kristin Ravnanger Styrets nestleder: Helge M. Haaland Medlemmer:, Ingeborg Skaten, Martin Skinnes, Ansattrepresentanter: Ole Morten Rolland, Trude Håvardstun Brukerrepresentant: Jorunn Hovland. Årsrapport side 14 Årsrapport side 15

9 Vestfold Virksomhet Signo skole- og kompetansesenter (består av to deler) Direktør: Aud Bergerud Signo døvblindesenter Daglig leder: Knut Johansen Signo Grantoppen AS Daglig leder: Bjørn Einar Islann Beskrivelse Signo kompetansesenter: Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet som målgrupper. Kompetansesenterets tjenestespekter: Spesialpedagogiske tjenester på system og individnivå til opplæringsansvarlige som arbeider med elever med hørselshemming og elever med døvblindhet i vanlig skole. FoU arbeid i samarbeid med høyskole, universitet og andre fagmiljøer. Kurs og konferanser for foreldre og fagpersoner Selger voksenopplæring til kommuner Kommunikasjonskurs til voksne med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og voksne med døvblindhet som bor geografisk spredt. Deltidsopplæring ( inntil 12 uker i året) til barn og unge Signo grunn- og videregående skole AS: Godkjent som privatskole for mennesker med funksjonshemming. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet Skolen har internat for elever med lang reisevei. Tre boenheter og et regionsenter. Boenhetene gir helhetlige tjenester til voksne med medfødt døvblindhet - i et livsløpsperspektiv. Regionsenteret er en spesialisthelsetjeneste i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Kjerneoppgavene er å samle og utvikle kunnskap og kompetanse og spre dette til personer i målgruppen og deres nettverk. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som skreddersyr tjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Tolk på arbeidsplass. Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Arbeider på oppdrag fra fylker og kommuner. Fra ikke lenger en del av Statped. I påvente av ny framforhandlet avtale, ble Signo kompetansesenter i 2013 drevet på grunnlag av en prolongert avtale med Utdanningsdirektoratet (av 16. okt. 2006). Stiftelsen Signo har i hele 2013 vært i forhandlinger med Utdanningsdirektoratet om ny samarbeidsavtale uten å komme i havn før årets slutt. Voksenopplæringen ble fra finansiert ved salg av tjenester til kommuner. Skolen finansieres over post 227 og 228 i statsbudsjettet. Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune/bydel, som betaler døgnpris. Regionsenterets drift er basert på avtale med Helse Nord RHF samt årlig ytelsesavtale. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger den økonomiske rammen som Helse Nord RHF tildeler regionsenteret. Våre viktigste samarbeids-partnere er NAV og 65 kommuner; det er disse som finansierer VTA-plassene. I tillegg finansierer NAV Arbeid med Bistand-stillinger, APSplassene og Tolk på arbeidsplass. Vi har også driftsavtaler med andre enheter i Signo. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Gj.snittsalder Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder 54, Gj.snittsalder Gj.snittsalder Tjenester og tilbud Døve 116 Døvblinde 2 Døve 16 Døvblinde 4 Døve 0 Døvblinde = 98* Døve 71 Døvblinde 1 Ledelse og styre Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken Johnsrud, Heidi Kittelsen, Lill-Johanne Eilertsen Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken Johnsrud, Merethe Asprusten Styreleder: Lise Beate Hoxmark Nestleder: Cathrine Ellefsrød Øvrige: Geir Jensen, Kurt Orre, Malvin Hansen, Arvid Leeber, Anita Brattås. *Boenheter + regionsenter Styreleder: Thorvald Hillestad Medlemmer: Anne Berit Gran, Trond Olsen, Beate S. Syvertsen, Frode Berg, Nina Grødem Larsen, Kjell Erik Kristiansen, Heidi Trolldalen Årsrapport side 16 Årsrapport side 17

10 Vestfold Oslo Virksomhet Signo Vivo Daglig leder: Hilde Kari Maugestad Signo Conrad Svendsen senter Direktør: John Grimsby Signo Rycon AS Daglig leder: Svein Garden Beskrivelse Signo Vivo gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø. Bo- og tilrettelagt omsorgstilbud i Oslo og Trondheim Dagtilbud med arbeid og aktivitet Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Kultur- og fritidstilbud Seksjon for helsefag med legetjeneste, psykologer og andre terapeuter Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon Sosialpedagogiske tilbud (bofellesskap) i Oslo og Trondheim for ungdom i videregående skole -Tolketjeneste i Trondheim Vi driver fire ulike arbeidsmarkedstiltak i Oslo og nærliggende kommuner, ett er varig og de tre andre er tidsbegrensede. 1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. 2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. 3. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. 4. Avklaring mot videre karriere. Tolk på arbeidsplass både internt og til tre samarbeidende virksomheter.. Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Brukerne får vedtak om tjenester i sin hjemkommune. Kommunen inngår deretter avtale med oss. Kostnadene beregnes individuelt, avhengig av behov for oppfølging. Tjenestene beskrives i individuell plan. Bo- og dagtilbudene er basert på individuelle avtaler med kommuner og bydeler. Bofellesskapene er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør- Øst. Seksjon for helsefag og Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon er finansiert over statsbudsjettet. De arbeidsmarkedstiltakene som er rettet mot formidling til ordinært arbeid, har driftsavtaler med Nav. Varige tiltak baserer seg i tillegg på driftsavtaler med bydeler og kommuner. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve og h.hem Døve og h.hem Døve og h.hem Gj.snittsalder Gj.snittsalder Gj.snittsalder Tjenester og tilbud Døve 62 Døvblinde 6 Døve = 120* Døvblinde 11 Døve 228 Døvblinde 4 Ledelse og styre Styreleder: Karen Anne Kjendlie Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe Bergem, Marit Skyltbæk, Line Renholt og Ragnar Myhren Styreleder: Trude Husjord Medlemmer: Paal Richard Peterson, Jan Erik Nilsen, Sunniva Holberg, Sigurd Dehli, Erik Lundqvist og Aslaug * Oslo og Trondheim Styreleder: Morten Buan Medlemmer: Margrete Singsaas, Henrik Vestergaard, Nina Lyng, Åse Storvik, Tone-Britt Handberg, Hilde Astrup. Årsrapport side 18 Årsrapport side 19

11 Økonomi forvaltningen i Signo Styrke for framtiden Signos totale økonomi viser en positiv utvikling i Målbevisst arbeid med nivå og prissetting i Signo, samt en god styring og forvaltning for å nå egne målsetninger, gav effekt. Samlet fikk konsernet et driftsresultat på 4,1 prosent. Hovedstyret har hatt høy bevissthet knyttet til en god soliditet i møte med fremtidens muligheter og utfordringer. Det gir en styrket egenkapitalandel på 38,9 % for konsernet. Brutto driftsutgifter for hele konsernet er på 597,4 mill. Og driftsregnskapet viser et positivt resultat på kr 22,6 mill for Signo forvalter verdier for til sammen 515,7 mill. Åtte virksomheter Signo har i 2013 hatt lite ledig kapasitet men stabil og god søkning til våre ulike tjenester og tilbud. Vi har hatt fokus på å utnytte det som har vært ledig, blant annet gjennom godt informasjonsarbeid om Signos tjenester. Virksomhetene har hatt høy fokus på økonomioppfølgingen, noe som er viktig i en utfordrende og krevende drift. Men to av virksomheten gikk med underskudd, flere virksomheter har hatt utfordringer i 2013, og vi kan spesielt nevne: Signo skole- og kompetansesenter i Andebu, har hatt sitt første hele driftsår som to-delt virksomhet. Privatskolen startet opp skoleåret 2012/2013 og driftes som en egen juridisk enhet basert på privatskoleloven og aksjeloven. Kompetansesenteret har vært i forhandlinger med Utdanningsdirektoratet om ny samarbeidsavtale i store deler av 2013, noe som gav usikkerhet rundt de økonomiske driftsrammene for Virksomheten drev etter forsiktighetsprinsippet og regnskapene viser positive resultater for både kompetansesenterog skoledriften. Signo Konows senter i Bergen, har arbeidet med reforhandling av ny driftsavtale for bofellesskapet 2013, men avtalen blir ikke klar før i Virksomheten fikk et samlet driftsunderskudd for sykehjemmet og bofelleskapet på ca 2,3 mill kr. Bergen kommune har som vanlig gitt et ekstra forskudd. Virksomheten har store økonomiske utfordringer, spesielt i forhold til håndtering av fremtidige pensjonsforpliktelser. Signo døvblindesenter er regionsenter for Vest- Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Døvblindesenteret tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og opplæring. Signo Conrad Svendsen i Oslo, har overtatt ansvaret for tilbudet i Trondheim. Signo fikk på plass en driftsavtale med Trondheim kommune om overtakelse av driftsansvaret for beboerne i Klostergata 60 i Trondheim. Tilbudet i Trondheim er i en positiv utvikling, og vi håper at 2014 vil gi et etablert driftsgrunnlag. Signo Dokkens AS i Bergen hadde et økonomisk utfordrende år, men fikk likevel et lite driftsoverskudd i 2013 på 0,65 mill kr. Virksomheten fortsetter sitt omleggings- og utviklingsarbeid i Totalt har Signo et godt og solid driftsgrunnlag, der vi opplever en god og jevn etterspørsel etter tjenestene våre. Den største utfordringen i 2013 har vært økende pensjonskostnader knyttet til den tariffestede ytelsesbaserte pensjonsordningen. Virksomhetene har samtidig lykkes med å effektivisere driften med 2,8%. Personalkostnader Personalkostnadene for konsernet var på 453,2 mill. Dette er en økning på litt over 23 mill. fra Personalkostnadene er Signos største kostnadsbærer og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå 85,1 % av de samlede driftskostnader. Totalt har Signo 1046 ansatte fordelt på 677 årsverk. Samlet har konsernet et sykefravær på 8,0 %. Virksomhetene har stort fokus på personalkostnadene, og det arbeides mye med ressursstyringen av personalet for å oppnå en effektiv og riktig bemanning. Investeringer Stiftelsen Signo eier et næringsbygg i Gaupeveien 25 i Enebakk. Det er Signo Conrad Svendsen senter i Oslo som bruker dette til sitt dagtilbud. Denne eiendommen er rehabilitert og utviklet og ble ferdigstilt Signo Conrad Svendsen har også gjennomført et større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt av hovedbygget i Solveien 117, for å oppgradere og tilrettelegge arealene i forhold til kommende fremtidige behov. I Andebu har Signo rehabilitert og bygget ut bofellesskapet Hauganveien 1 for Signo Vivo, slik at det nå rommer syv boenheter. Dette ble ferdig til påske i På Sukke Gård startet Signo grunn- og videregåendeskole AS opp bygging av et nytt internat for 12 elever i Molandveien 33. Dette internatet skal være ferdigstilt i juli 2014, slik at det kan benyttes fra skoleåret 2014/2015. Dette bygget eies av virksomheten, og tomten festes av stiftelsen Signo. Årsrapport side 20 Årsrapport side 21

12 Regnskap Regnskap Resultatregnskapet Balanse - eiendeler KONSERN MORSELSKAP Driftsinntekster Salgsinnteker Tilskudd fra det offentlige Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Årsresultat Overføringer Overført til e.k. med int. restr Overført til gavefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer KONSERN MORSELSKAP ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger og tomter og inventar Tomter, bygninger Transportmidler Inventar, maskiner Sum bygninger og liknende Finansielle driftsmidler 0 0 Invisteringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Invisteringer i aksjer og andeler i a.f Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr Overfinansiert pensjonsforsikr Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og liknende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport side 22 Årsrapport side 23

13 Regnskap Balanse - egen kapital og gjeld KONSERN MORSELSKAP EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Egenkap. med interne pålagte restr Gavefond Sum egenkapital GJELD Avsatt til forpliktelse Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsrapport side 24

14

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter www.signo.no Årsrapport 2013 Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter www.signo.no Årsrapport 2014 Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter Innhold Signo i utvikling Generalsekretæren har ordet... 3 Året som gikk - Et åpnere Signo... 4 Hovedstyrets årsberetning...

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer