Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial læreplan for Solvang skole og SFO"

Transkript

1 Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15

2 Innledning I Stortingsmelding 31 ( ), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. I Hamarskolen som merkevare følges dette opp med følgende målsettinger: Hamarskolen skal ha et godt og inkluderende miljø Hamarskolen skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing, og et spesielt fokus på digital mobbing. Alle elevene på Solvang skole skal oppleve et godt og inkluderende skolemiljø. Målet med denne sosialpedagogiske planen er å sikre et systematisk arbeid med skolemiljø slik at alle elevene kan utvikle sin faglige og sosiale kompetanse. Et godt og inkluderende læringsmiljø på Solvang skole kjennetegnes av tydelige læringsmål, et positivt elevsyn, respekt for ulikheter, trygge og engasjerte voksne og et godt samarbeid mellom skole og hjem. Planen beskriver hvordan vi arbeider med skolemiljøet på alle nivåer i samarbeid med foreldre og foresatte, på skolenivå, på trinn og med den enkelte elev. Vi har valgt å legge stor vekt på sosial kompetanse, og har beskrevet forventninger til elever, foreldre/foresatte og de ansatte i dette arbeidet. Planen innholder en handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Planen er hele skolens ansvar, og den er forpliktende for alle parter i skolesamfunnet, skolens ansatte, elever og foreldre/foresatte. Det er på bakgrunn av Hamarskolens visjon og mål denne sosiale handlingsplanen har blitt til. Vi ønsker også å synliggjøre skolens visjon i planen: LITEN SKOLE STORT HJERTE. Solvang skoles sosiale læreplan er vedtatt i driftsutvalget første gang Revidert og vedtatt i driftsutvalget siste gang september 2014 Jorid Skinnehaugen Myhre Rektor Vi vet, og tar konsekvensen av at: Lærerens fingeravtrykk blir sittende i oss for livet. Innholdsfortegnelse (Jens Bjørnebo) 1

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for planen 3 2. Hvordan jobber Solvang skole med sosial kompetanse og skolemiljø Felles tiltak og arrangement ved skole og SFO Tiltak i elevrådet Ferdighetsmål for sosial kompetanse i skole og SFO Ansvarsplan 8 3. Forventninger til ansatte Vi forventer at de ansatte ved skolen: Forventninger til de ansatte ved SFO 9 4. Forventninger til hjemmet 10 5 Solvang skole/sfo`s trivselsregler Handlingsplan ved krenkende atferd Mål og definisjoner Avdekking krenkende atferd Ved mistanke om krenkende atferd Håndtering av krenkende atferd Bekymringsmelding rundt elevens psykososiale arb.miljø Skjema for oppfølging av bekymringsmelding rundt elevenes psykososiale arbeidsmiljø Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Oppl.loven 9a-3 17 Vedlegg 18 2

4 1. Bakgrunn for planen Opplæringsloven 9a 9a i Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov og befester elevenes rett til et trygt og godt skole-og læringsmiljø, både fysisk og psykososialt. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å sikre denne rettigheten. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 9a-3 Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø (1), der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør, Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkja saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. (1) Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. En sosial læringsplan skal bidra til: - Skape et godt læringsmiljø - Skape grobunn for et trygt fellesskap - Utvikle gode grupper og miljøer i samarbeid med elever og foresatte - Legge til rette for elevenes sosiale utvikling - Legge til rette for at elever og foresatte kan engasjere seg - Elever og foreldre kan oppleve positive aktiviteter sammen - Et hjelpemiddel i arbeidet mot mobbing og krenkende atferd - Synliggjøre skolens arbeid i forhold til miljøskapende arbeid og konkrete handlingstiltak - Synliggjøre Solvang skoles ansatte og foreldres holdning til fellesskapets ansvar og engasjement Planen skal drøftes og evalueres årlig i alle skolens samarbeidsorganer. 3

5 2. Hvordan Solvang skole jobber med sosial kompetanse og skolemiljø Det er vanlig å ta utgangspunkt i fem dimensjoner/områder som dekker de viktigste gruppene av sosiale ferdigheter som mennesker benytter i samhandling med hverandre: Empati - Evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Samarbeidsferdigheter Kunne bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder samt kunne skifte aktiviteter uten å protestere. Selvhevdelse - Be om informasjon, presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter. Selvkontroll - Evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, samt evnen til å utsette behov, for eksempel vente på tur, og kunne vise glede og sinne på aldersadekvate og gode måter. Ansvarlighet Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver. I tillegg handler det om lek, glede og humor. Målet må være å kunne føle glede ved egen og andres mestring. Evnen til å leke med andre blir en forutsetning for sosialt samspill med andre barn og for læring av sosiale ferdigheter Felles tiltak og arrangement ved skole og SFO Vi bruker Solvang skole og SFOs trivselsregler. Tas opp med elevene hvert år Vi bruker aktivitetsplan. Vi har inspeksjonsplan. Alle som har tilsyn bærer synlige vester og dekker alle områder i skolegården / toalett. Vi har handlingsplan mot mobbing. Vi bruker Mitt valg som opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid. Vi bruker LP-modellen som et verktøy for å jobbe med uønsket adferd og faglig utfordringer. Vi har to årlige elevsamtaler, to årlige utviklingssamtaler (inkludert halvårsvurdering) og to årlige foreldremøter. Fadderordning: Elever fra 5.trinn er faddere for elever på 1.trinn, 6. trinn for 2. trinn og 7. trinn for 3. trinn. Vi arbeider med positivt språkbruk. Vi arbeider med den digitale hverdagen inkludert nettvett. Gjennom å møte elevene med positive forventninger og holdninger blir elevene tatt på alvor. Gode relasjoner mellom elev og lærer er i fokus. Vi vektlegger å se alle elevene hver dag, gjennom håndhilsing, samtaler m.m 4

6 Vi gjennomfører elev-og foreldreundersøkelser med oppfølging av tiltak. Vi arrangerer aktivitetsdager for hele skolen, eksempelvis: o Høstdag o Mattedag / 100-dagen o Vinteraktivitetsdag o Solvangleker Tradisjoner: - Julesamling o Adventstunder o Gang rundt juletreet / Julegrøt servert av FAU o Lysfest / Kirkegang o Julekafé på SFO o Diverse elevrådsarrangementer; eks.: elevkafé o Hvert trinn har morgensamlinger for hele skolen. o Middag med foreldre og søsken på SFO o Småstjerner på SFO o Sommerkafe på SFO o SF4-klubben for elevene på 4.trinn, samt tilrettelegging for ulike aktiviteter på tvers av alle trinn. Vi passer på å ha det ryddig rundt oss både ute og inne. Vi gir beskjed om noe er ødelagt, slikt at dette kan ordnes raskt. Vernerunde gjennomføres hvert år. Fokus på tydelig skoleledelse, klasseledelse, struktur og god organisering 2.2 Tiltak i elevrådet Elever er oppmerksomme på hverandre. Elever tar selv ansvar for at ingen er alene: hvis noen går alene, - få dem med på leken. I perioder organiseres trivselsledere. Elever kan få noen som er alene med på ting ved å finne ut hva de liker. Være hyggelige mot hverandre / si hyggelige ting. Elever kan se etter tegn på krenkende atferd Elever må si i fra til en voksen hvis man ser krenkende atferd. Elevrådet ønsker i tillegg følgende tiltak: Arrangere aktiviteter som løp for et godt formål og fotballturnering. Arrangere elevkafè høst og vår. 5

7 2.3 Ferdighetsmål for sosial kompetanse i skole og sfo ut fra fem dimensjoner for sosial kompetanse: Elever ved 1. og 2. trinn Elever ved 3. og 4. trinn Elever ved 5. 7.trinn Empati Jeg kan gi ros. Jeg kan se om noen er sint, lei seg eller glad. Jeg kan si ja når andre spør om å få være med i leken. Jeg kan lytte til det andre sier. Jeg er hjelpsom mot voksne og barn Jeg tar hensyn til hvordan andre har det. Jeg kan rose og oppmuntre andre. Jeg kan si ifra til andre på en måte som gjør at den andre ikke blir lei seg. Jeg hilser på de jeg møter. Jeg prøver å bidra til at alle som ønsker det, får være med på det vi gjør. Jeg forstår at alle er ulike og respekterer andre for den de er. Jeg kan gi positive tilbakemeldinger til alle medelever. Jeg kan hjelpe og trøste andre som trenger det Selvhevdelse Jeg kan rekke opp hånda og snakke høyt i klassen Jeg kan si nei til å gjøre dumme ting Jeg kan presentere meg selv Jeg kan spørre om få bli med i lek på en god måte. Jeg tør å si hva jeg mener selv om jeg at de andre mener noe annet. Jeg kan innrømme feil. Jeg kan forklare hvordan jeg har det, og kan si fra til en voksen hvis jeg ikke har det bra. Jeg kan forstå at min måte å være betyr noe for andre Jeg kan fortelle om egne sterke og svake sider. Jeg tør å være meg sjøl. Jeg kan stå for egne meninger og begrunne disse. Samarbeid Jeg kan låne bort og dele med andre Jeg kan bidra positivt i samarbeid med andre. Jeg kan godta at andre mener noe annet enn meg. Jeg kan vente på tur. Jeg kan følger regler i lek og spill Jeg kan hjelpe andre som trenger det Jeg kan foreslå hvordan vi kan løse et problem. Jeg kan andre slippe til. Jeg kan si unnskyld når det trengs. Jeg kan samarbeide med alle når det forventes av meg. Jeg kan godta et nei. Jeg er en aktiv deltager i gruppearbeid Selvkontroll Jeg kan la være å ta igjen Jeg kan arbeide stille og rolig. Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre Jeg kan vente til det er min tur. Jeg kan holde negative kommentarer for meg selv. Jeg kan tåle å tape i sport og spill. Jeg har mot til å si nei. Jeg kan innrette meg etter felles avgjørelser. Jeg kan kontrollere egne følelser. Jeg kan kontrollere hvordan jeg uttrykker meg. Jeg kan vurdere om et problem / en konflikt er alvorlig eller en bagatell. Jeg kan si ifra når jeg er lei meg eller sint. 6

8 Ansvar Jeg kan holde ordne på pulten, i hylla og i garderoben. Jeg kan ta vare på skolens / andres utstyr. Jeg kan si fra når noen har slått seg eller blir ertet. Jeg kan følge klassereglene. Jeg kan stå for egne meninger og handlinger Jeg har gode arbeidsrutiner på skolen og hjemme. Jeg sier i fra når jeg ser erting/mobbing. Jeg kan rydde etter meg selv. Jeg kan se eget ansvar i en eventuell konflikt. Jeg holder orden på skolesakene mine. Jeg sier ifra til en voksen ved erting/mobbing. Jeg arbeider så godt jeg kan i timene og med hjemmearbeidet. Jeg kan kle av og på meg selv. Jeg har med det utstyret jeg trenger. Jeg kan gjøre oppgaver for fellesskapet. Jeg er rolig i timen Jeg kan rydde etter meg selv uten at noen ber meg om det. 7

9 2.4 Ansvarsplan MØTE OG AKTIVITETSPLAN 2014/15 MÅN: FELLESAKTIVITETER ANSVAR AUGUST Fellesmøte: foreldrekontakt/lærere/fau Rektor/FAU/kont.lærer SEPT. Høstaktivitetsdag Mellomtrinnet Foreldreskolen for 1. trinnsforeldre Rektor/1.trinnslære Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk 5.trinn Kont.lærer 5. tr / rektor Foreldreskolen for 1. trinnsforeldre Rektor/1.trinnslære Vennskapsdag 1.- 3trinn småtrinnet Foreldreskolen: temamøte Skolen/OO OKT HØSTFERIE TV-aksjon FAU Morgensamling 5. trinn 5.trinn Internasjonale dager m. FN-dagmarkering Lærerne / 4. trinn Fotografering av alle elever og ansatte Rektor NOV Prosjektuke skolen DES Julekaffe for foresatte på SFO SFO Adventstund Trinnene Morgensamling 3.trinn: St. Lucia 3.trinn Lysfest / samling i kirken Alle Juletregang/ julegrøt FAU/ rektor JAN Oppstart nytt år, fellessamling Rektor + Alle Juletrefest FAU/1.trinnsforeldre 100-DAGEN Småtrinnet FEB Morgensamling 2. trinn 2.trinn Mattedag Trinnene VINTERFERIE MARS Vinteraktivitetsdag Alle Morgensamling 6. Trinn Skistafett på Gåsbu Foreldre på de ulike trinn Fysikkdag Alle APRIL PÅSKEFERIE 2.påskedag FRI Morgensamling 6. Trinn MAI Småstjerner på SFO SFO 17. Mai - arrangement v/fau FAU / 5. trinn foreldre Orientering "skolesprinten" for 6.& 7.trinn lærere på trinnene Tinestafetten/lille Hamar stafett Foreldre på trinnene Morgensamling 1.trinn 1. Trinn JUNI Besøksdag for neste års 1. trinnselever Rektor Solvangleker Trinnene Kaffe for foresatte på SFO SFO Morgensamling, dagtid / Avslutning kveld. 7.trinn /foreldre Siste skoledag samles i gymsal/skolegården Alle trinn 8

10 3 Forventinger til ansatte Arbeid med sosial kompetanse er et kontinuerlig arbeid. En viktig faktor i forebygging av mobbing og utvikling av et godt læringsmiljø, er de voksnes evne til å lede grupper og skape gode relasjoner til elevene. Alle ansatte ved Solvang skole er gode rollemodeller! 3.1 Vi forventer at de ansatte ved skolen: Initierer og tar ansvar for samarbeidet med foreldre og foresatte i henhold tilfelles forpliktelser Involverer elevene i utarbeidelse av trivselsregler for hele trinnet. Klasseregler og rutiner settes i løpet av de to første skoleukene. Følger opp inspeksjonsplaner og er ute i friminutt. De voksne skal følge godt med på det som skjer og skal gripe inn og bidra når det oppstår uenighet eller forekommer utestenging i lek og aktiviteter. Arbeider målbevisst for å lære elevene god nettbruk og digital dømmekraft Synliggjør sosiale mål på læringsplanene og i klasserommet Involverer elevene regelmessig i vurdering av måloppnåelse, faglig og sosialt Har gruppedeling på tvers av klasser i ulike fag. Gjennomfører aktiviteter, samlinger og samarbeid på trinnet og på tvers av trinn Sikrer god informasjon til de minoritetsspråklige elevene. 3.2 Forventninger til ansatte ved SFO: SFO er et fritidstilbud og de fleste aktivitetene vil derfor være frivillige. Frileken står i fokus på SFO. Leken er en viktig arena der barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. På SFO er forventningene til de voksne knyttet til fire sentrale deler av dagen: morgenåpning, oppstart etter skoledagen, måltider og frilek: Ved morgenåpning skal de voksne møte og ønske alle barna velkomne, hils e på alle barna ved navn, påse at barna holder orden på egen plass i garderoben og tilrettelegge for en hyggelig frokost Ved oppstart etter skoledagen skal de voksne etablere ro i barnegruppa, hilse og tiltale barna ved navn, gi klare beskjeder om sfo-dagens innhold og være i dialog med lærer om hendelser som kan ha betydning for resten av dagen. Primærkontakter må vær tilstede for barna i garderoben. Ved måltider skal de voksne etablere ro og orden i rommet før måltidet, skape en hyggelig atmosfære sammen med barna. De skal sørge for god hygiene og være tilstede, hjelpe og veilede barna gjennom måltidet. De ha samtaler med barna under måltidet og gi alle en mulighet for å bli sett og hørt. 9

11 Ved frilek skal de voksne legge til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek og være tilgjengelig under lek for eventuelt å kunne veilede barna. Ved konflikter skal de voksne alltid veilede barna, la alle parter bli hørt ogmøtt med respekt. De skal gi barna mulighet til å løse egne konflikter, men ha ansvart for at konflikten blir løst og avsluttet på en god måte. 4. Forventninger til hjemmet Foreldre og foresatte som støtter barna på en god måte i hjemmet og samarbeider godt med skolen og lærere, bidrar til at skolen lykkes med å nå sine mål. Dette gjelder både faglig og sosial utvikling hos elevene. Vi forventer at foreldre og foresatte: samarbeider med skolen om elevens faglige og sosiale utvikling er lojale mot skolens mål og regler leser og følger opp informasjon fra skolen deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler veileder elevene i nettvett, følger opp skolens IKT-reglement og overholder aldersgrensene for deltakelse i digitale nettverk følger opp at lekser blir gjort informerer skolen om forhold som påvirker elevens hverdag hjemme eller på skolen, for eksempel ved digital mobbing bidrar til et positivt klasse- og skolemiljø lærer barna respekt og toleranse sørger for at barnet møter presis, opplagt, med skolemat og hensiktsmessig klær og utstyr. Hvert år velger vi foreldrekontakter i alle klasser. Dette vervet går tradisjonelt på rundgang blant foreldrene. På foreldremøte hver vår velges ny foreldrekontakt for neste skoleår. Alle foreldrene og foresatte er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, er bindeleddet mellom foreldregruppen og skolens ledelse. Det velges en foreldrerepresentant for hvert trinn. Foreldrerepresentanter i FAU for 1. trinn er medlem av FAU i ett år, mens det velges nye representanter i 2., 4. og 6. trinn som er medlem av FAU i 2 år. Valg av FAU-representanter skal foregå på vårens foreldremøte, slik at de er klare ved nytt skoleår. 10

12 5 Solvang skole/sfo`s trivselsregler På Solvang skole /SFO tar vi ansvar for at alle skal trives på skolen Alle skal være greie mot hverandre Alle skal ha et godt arbeidsmiljø Alle skal ha det bra i pauser 1. Skolen forventer at alle opptrer høflig og ordentlig mot hverandre. Vi respekterer og tolererer hverandre og bruker ikke stygt og sårende språk. Dette gjelder også ved bruk av digitale medier. 2. Stoppregelen gjelder! 3. Hver elev er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og holder orden på skolesakene sine (klær, sko, bøker, ark, gymtøy o.l) og tar med riktig utstyr til rett dag. 4. Skolen forventer at alle viser respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell. 5. Ball og uteleker brukes bare ute, og utstyret ryddes inn igjen. 6. Snøball kan kastes på bestemte snøballblinker. Snøballkasting ellers er forbudt! 7. Aking, snølek, skilek og bruk av rullebrett foregår på bestemte områder. Hjelm skal brukes av alle på sykkelturer og på skøytebanen. Skolen oppfordrer til hjelmbruk ved sykling til / fra skolen. Sykkel kan brukes etter at elevene har gjennomført opplæringen på slutten av 4. trinn. Hjelm, albue- kne- og håndleddbeskyttelse skal brukes av alle elever på rullebrett, jfr. forsikring pkt Innevær er kaldere enn 15 kuldegrader, ellers brukes alle pauser ute. 9. Godteri og tyggegummi tas bare med etter avtale med lærer. 10. Oppbevaring og bruk av tobakk og rusmidler er forbudt. 11. Skolen tar ikke ansvar for elevenes penger, verdisaker eller personlige eiendeler. Alle slags leker / utstyr tas med på eget ansvar. Skolen oppfordrer elevene til å la mobiltelefonen bli igjen hjemme. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i sekken, ev. oppbevares på kontoret. Trivselsreglene brukes som vurderingsgrunnlag i forhold til elevenes orden og oppførsel, jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-6, der det heter I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering uten karakter i orden og i åtferd Tiltak ved regelbrudd på skolens trivselsregler (tiltak vurderes ut i fra situasjonen) Alle ansatte ved Solvang skole / SFO reagerer på regelbrudd Kontaktlærer / SFO personalet tar en samtale med eleven. Feil bruk av medbrakt utstyr (f.eks. mobiltelefon, rullebrett, leker) medfører at utstyret plasseres på kontoret. Dette hentes av elevene sammen med foresatte. Elever kan fratas muligheten til å delta i aktiviteter. Elever kan plasseres midlertidig under annet voksentilsyn / rektor Foresatte informeres. 11

13 Skade gjort med vilje må erstattes / repareres. Skade gjort ved uhell kan bli avkrevd en egenandel. Rektor avgjør dette. Rektor kan vise elever bort fra resten av skoledagen, etter samtaler med eleven og samrådd seg med skolens voksne og foresatte. Solvang skoles/sfos trivselsregler bygger på Forskrift om ordens- og oppførselsreglement for Hamarskolen og er vedtatt i driftsstyret ved Solvang skole Revidert i driftutvalget Handlingsplan ved krenkende atferd 6.1 Mål og definisjon Alle elevene på Solvang skole skal oppleve et godt og inkluderende skolemiljø. Alle har en individuell rett til ikke å bli utsatt for mobbing, utestenging, diskriminering, vold, overgrep eller rasisme. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets brosjyre om elvenes skolemiljø bruker vi følgende definisjoner: Mobbing - verbalt, digitalt, fysisk - innebærer at en/flere elever eller voksne ved skolen sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en annen elev. Dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Utestenging: - Betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Diskriminering: - betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse. Vold: - Innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Overgrep: - innebærer fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn/ungdoms seksuelle integritet Rasisme: - innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Viktige kjennetegn er at atferden er ondsinnet og oppleves krenkende er at det er ubalanse i styrkeforholdet. 12

14 6.2 Avdekking av krenkende atferd Et nært og godt samarbeid i voksenmiljøet mellom skole og hjemmene er nødvendig for at vi sammen skal oppdage og handle når krenkende atferd oppdages. Krenkende atferd skal ikke aksepteres i Hamarskolen. Mesteparten av dette foregår uten at voksne er til stede. Det kan være vanskelig å oppdage, og vi må derfor være aktive på flere områder: Gjennomføre elevundersøkelsen på 5, 6. og 7.trinn hvert år. Resultatene må følges opp av kontaktlærer, team og ledelse. Aktuelle tiltak settes i verk og dokumenteres. Tilsyn i alle friminutt Skolemiljøet er tema i samtaler med elevene, i klassene og i elevrådet Et aktivt skolemiljøutvalg. Elevrådsrepresentantene skal få opplæring i skolemiljøarbeid Ved mistanke om krenkende atferd 1. Varsle personalet, samtale med elever, observasjon 2. Skaffe dokumentasjon: observere, registrere konflikter, fra samtalene, hvem er innblandet. 3. Samtale med den som er utsatt og den som utøver hver for seg. o Samtale med den som utøver atferden 2 voksne fra skolen deltar. o Samtale med den som er utsatt en voksen eleven har tillit til deltar. 4. Kontakt med foresatte til begge parter. Det er viktig at samtalene loggføres og blir arkivert på riktig måte. 6.3 Håndtering av krenkende atferd Solvang skole har nulltoleranse for brudd på Opplæringslovens 9a-3, andre ledd: om elevers psykososiale miljø. Personalet har ansvar for at alle henvendelser / mistanker blir tatt på alvor og behandlet på en best mulig måte. Sakene skal løses så raskt som mulig. Nedenfor beskrives skolens rutiner for håndtering av krenkende atferd. Når skolen mottar en bekymringsmelding eller oppdager brudd på Opplæringsloven 9a-3, skal følgende gjøres: 1) Meldingsskjema fylles ut. Den som mottar henvendelsen skal sørge for at den blir skriftliggjort. 2) I samråd med kontaktlærer, de voksne på trinnet og øvrige ressurser på skolen, plikter rektor å undersøke bekymringen. 3) Alle involverte skal møtes med respekt. 13

15 4) Gjennomføre samtaler med den som er plaget for å skaffe informasjon og gi støtte. 5) Gjennomføre samtale med foreldrene til den som er blitt plaget. 6) Gjennomføre samtale med foreldrene til den som utøver krenkende atferd. Er det flere som utøver krenkende atrferd skal samtalene gjennomføres enkeltvis. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at atferden er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Det inviteres til samarbeid for å få slutt på den krenkende atferden og gjøres avtaler om hva som skal skje videre. Avtalen dokumenteres og legges i vedkommendes mappe. Det settes opp en ny samtale. 7) Enkeltvedtak: Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak. Foreldre og foresatte kan be om at skolen handler. 8) Sanksjoner og dokumentasjon. Forskrift for Hamarskolen og skolens trivselsreglement beskriver hvilke sanksjoner som kan brukes. Kollektiv avstraffelse skal ikke brukes. Sanksjoner må dokumenteres. 9) Oppfølging: Situasjonene følges til de opphører helt. Det kan være gunstig å ha en samtale mellom den som blir plaget og de som plager. Dette bør ikke gjøres for tidlig. 10) Saken skal følges opp gjennom evalueringsmøter etter 4 uker, 12 uker og 24 uker sammen med ledelsen. 14

16 6.4 Bekymringsmelding rundt elevens psykososiale arbeidsmiljø (Opplæringsloven 9a-3, andre ledd) Elevens navn: Mottatt av: Klasse: Dato: Bekymringen er meldt av: Bekymringen gjelder: Hvordan ble bekymringen oppdaget? Annen faktainformasjon? Dato: Foresatte Kontaktlærer Rektor 15

17 6.5 Skjema for oppfølging av bekymringsmelding rundt elevenes psykososiale arbeidsmiljø Elevens navn: Mottatt av: Klasse: Dato: Bekymringen er meldt av: Oppfølgingsarbeid 1. Samtale med foresatte Dato: 2. Kartlegging Samtale med den som er krenket Samtale med klassen eller andre personer som har vært vitne til plagingen Samtale med mulige plagere og foresatte Observasjon ute og inne Samtale med andre voksne på skolen 3. Kartlegging har avdekket følgende: 4. Tiltak: 5. Evuleringsmøter: Etter 4 uker Etter 12 uker Etter 24 uker 6. Konklusjon / videre arbeid: Dato: Foresatte Kontaktlærer Rektor 16

18 6.6 Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Opplæringsloven 9a-3 skole Unntatt fra offentligheten, off.l. 5a Foresatt til : Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Opplæringsloven 9a-3 Vi viser til samarbeidsmøte i dag den, og samtykker i at skolen kan iverksette følgende tiltak; Igangsetting av undersøkelse knyttet til. Fatte enkeltvedtak knyttet til Opplæringslova 9a-3 Igangsette tiltak (i samråd med elev og foresatte) Innkalling til evalueringsmøte Vi ønsker ikke at det settes i verk tiltak knyttet til melding. Hamar, den. Mor:.. Far: signatur. signatur Vi som foresatte er informert om at vi når som helst kan trekke tilbake samtykket. Kopi til HIPPT dersom eleven er henvist. 17

19 Vedlegg 1. Solvangs plan mot vold. 2. Samarbeid skole hjem. 3. Forslag til foreldreerklæring. 4. Forslag til gruppemiljøplan fritid. 5. Prosessbeskrivelse 9a-3. 18

20 Med ordet vold, mener vi: SOLVANG SKOLES PLAN MOT VOLD Bruk av fysisk makt med fare for å skade andre. Dette mener Solvang skole om bruk av vold: VEDLEGG 1. Solvang skole forventer at alle parter i skolesamfunnet, barn og voksne, viser gjensidig respekt for hverandre. Trivselsreglene og planen mot mobbing forteller hva som er riktig og hva som er galt på vår skole. Vi forventer at alle greier å løse uenigheter og konflikter seg i mellom uten å benytte uakseptabel atferd som slag og spark. Hvis noen allikevel bruker slag, spark eller annen vold i situasjoner på Solvang skole, vil skolen: 1. Stanse volden og ivareta offeret og overgriper 2. Samtale med partene for å avklare alvorligheten i saken 3. Skolen, ved rektor, avgjør om saken: A. avsluttes etter at foreldrene/foresatte til offer og overgriper er varslet B. må forfølges videre på følgende måte a) kontakte foreldrene til begge parter så fort som mulig b) ev. utvise den eller de som har utøvet vold for resten av dagen (jfr. Opplæringsloven, 2-10) c) informere foreldrene til overgriper som bekymringsmelding til politiet hvis gjentakelse d) er saken alvorlig nok, skal politiet varsles Hvis situasjonen gjentar seg, skal skolen: 1. Ha en samtale med partene så fort som mulig for å avklare alvorlighetsgraden. 2. Kontakte foreldrene/foresatte så raskt som mulig for å fortelle hva som er skjedd. 3. Informere foreldrene/foresatte om mulige hjelpeinstanser som kan samarbeide med foreldre/foresatte, eleven og skolen. Skolen har ansvar for å initiere et samarbeid med andre instanser hvis foreldrene vil dette. Eventuelle behov for fritak fra taushetsplikt avklares i det videre samarbeidet. 4. Vurdere utvisning for resten av dagen av den som har brukt slag, spark eller annen type vold. 5. Vurdere å sende bekymringsmelding til Ungdomsavdelingen ved Hamar politistasjon, med beskrivelse av atferden, som er bakgrunn for bekymringsmeldingen. Kopi sendes foreldrene/foresatte og grunnskolesjefen. 19

21 SAMARBEID SKOLE - HJEM Trinn Huskeliste for foreldremøte: høst/vår Vedlegg 2 Foreldrerollen, kan bruke HIPPT/ politiet / barn og familie o.a. Felles kommunalt tema, f.eks 1. leseopplæring, foreldrerollen. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1 FAU-repr. for to neste år Naturskolen: Fysisk aktivitet / kosthold 2. Nettverksgrupper: klassemiljø **Nettvett Valg av 2foreldrekontakter for neste skoleår Sosial kompetanse / forventninger / medvirkning i foreldregruppen MITT VALG. Hvordan 3. bidra til å skape en trygg foreldregruppe / elevgruppe? forebyggende. (nettverksgrupper) Foreldreundersøkelsen gjennomføres. **Nettvett. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1 FAU-repr. for to neste år Trafikksikkerhet. Sykkelbyen Hamar / Trygg Trafikk 4. Nettverksgrupper: elevenes trivsel **Nettvett. Evalueringen av foreldre og elevundersøkelsen. (høst). Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår **Nettvett. *Samarbeid med politiet. Foreldreundersøkelsen gjennomføres. 5. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1FAU-repr. for to neste år Leirskole. Klassemiljø 6. Evalueringen av foreldre og elevundersøkelsen. (høst) **Nettvett. *Samarbeid med politiet. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår Fra barn til ungdom (utfordringer, rus, grensesetting, egenvurdering) 7. *Samarbeid med politiet/forebyggende team. Foreldreundersøkelsen gjennomføres. **Nettvett. *Det er viktig å understreke at man kan samarbeide med politiet. ** Nettvett som tema trenger ikke å gjennomsyre hele foreldremøtet, men kan tas opp som en del av møtet. Tema for foreldreskole for 1. trinn. Hvem leder møtet? Første God overgang fra barnehage til skole foreldremøte Kort informasjon om skolen. Mai Innhold og organisering. SFO. Samarbeid skole hjem / valg av 2 foreldrekontakter og 1 FAU-repr. Hva kan foreldre gjøre for å gi sine egne barn en god skolestart. Andre Tema: Hva skjer i 1.klasse? foreldremøte Forventninger skole/hjem September Sosial læreplan Hvordan kan foreldre bidra til et godt klassemiljø? Foreldreerklæringen drøftes Foreldrekontaktene leder foreldrekvarten. SFO Tredje Fokus på faglig/sosial komp: Norsk, matematikk og it`s learning og foreldremøte Det er mitt valg September Fjerde Tema: Språk og lesing - tidlig læring. Hva og hvordan? foreldremøte September Rektor Kontaktlærere SFO-leder Rektor Kontaktlærere SFO-leder Kontaktlærere. Merethe Rustad Vigdis Refsahl. 20

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer