Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial læreplan for Solvang skole og SFO"

Transkript

1 Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15

2 Innledning I Stortingsmelding 31 ( ), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. I Hamarskolen som merkevare følges dette opp med følgende målsettinger: Hamarskolen skal ha et godt og inkluderende miljø Hamarskolen skal ha nulltoleranse i forhold til mobbing, og et spesielt fokus på digital mobbing. Alle elevene på Solvang skole skal oppleve et godt og inkluderende skolemiljø. Målet med denne sosialpedagogiske planen er å sikre et systematisk arbeid med skolemiljø slik at alle elevene kan utvikle sin faglige og sosiale kompetanse. Et godt og inkluderende læringsmiljø på Solvang skole kjennetegnes av tydelige læringsmål, et positivt elevsyn, respekt for ulikheter, trygge og engasjerte voksne og et godt samarbeid mellom skole og hjem. Planen beskriver hvordan vi arbeider med skolemiljøet på alle nivåer i samarbeid med foreldre og foresatte, på skolenivå, på trinn og med den enkelte elev. Vi har valgt å legge stor vekt på sosial kompetanse, og har beskrevet forventninger til elever, foreldre/foresatte og de ansatte i dette arbeidet. Planen innholder en handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Planen er hele skolens ansvar, og den er forpliktende for alle parter i skolesamfunnet, skolens ansatte, elever og foreldre/foresatte. Det er på bakgrunn av Hamarskolens visjon og mål denne sosiale handlingsplanen har blitt til. Vi ønsker også å synliggjøre skolens visjon i planen: LITEN SKOLE STORT HJERTE. Solvang skoles sosiale læreplan er vedtatt i driftsutvalget første gang Revidert og vedtatt i driftsutvalget siste gang september 2014 Jorid Skinnehaugen Myhre Rektor Vi vet, og tar konsekvensen av at: Lærerens fingeravtrykk blir sittende i oss for livet. Innholdsfortegnelse (Jens Bjørnebo) 1

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for planen 3 2. Hvordan jobber Solvang skole med sosial kompetanse og skolemiljø Felles tiltak og arrangement ved skole og SFO Tiltak i elevrådet Ferdighetsmål for sosial kompetanse i skole og SFO Ansvarsplan 8 3. Forventninger til ansatte Vi forventer at de ansatte ved skolen: Forventninger til de ansatte ved SFO 9 4. Forventninger til hjemmet 10 5 Solvang skole/sfo`s trivselsregler Handlingsplan ved krenkende atferd Mål og definisjoner Avdekking krenkende atferd Ved mistanke om krenkende atferd Håndtering av krenkende atferd Bekymringsmelding rundt elevens psykososiale arb.miljø Skjema for oppfølging av bekymringsmelding rundt elevenes psykososiale arbeidsmiljø Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Oppl.loven 9a-3 17 Vedlegg 18 2

4 1. Bakgrunn for planen Opplæringsloven 9a 9a i Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov og befester elevenes rett til et trygt og godt skole-og læringsmiljø, både fysisk og psykososialt. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å sikre denne rettigheten. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 9a-3 Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø (1), der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør, Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkja saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. (1) Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. En sosial læringsplan skal bidra til: - Skape et godt læringsmiljø - Skape grobunn for et trygt fellesskap - Utvikle gode grupper og miljøer i samarbeid med elever og foresatte - Legge til rette for elevenes sosiale utvikling - Legge til rette for at elever og foresatte kan engasjere seg - Elever og foreldre kan oppleve positive aktiviteter sammen - Et hjelpemiddel i arbeidet mot mobbing og krenkende atferd - Synliggjøre skolens arbeid i forhold til miljøskapende arbeid og konkrete handlingstiltak - Synliggjøre Solvang skoles ansatte og foreldres holdning til fellesskapets ansvar og engasjement Planen skal drøftes og evalueres årlig i alle skolens samarbeidsorganer. 3

5 2. Hvordan Solvang skole jobber med sosial kompetanse og skolemiljø Det er vanlig å ta utgangspunkt i fem dimensjoner/områder som dekker de viktigste gruppene av sosiale ferdigheter som mennesker benytter i samhandling med hverandre: Empati - Evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Samarbeidsferdigheter Kunne bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder samt kunne skifte aktiviteter uten å protestere. Selvhevdelse - Be om informasjon, presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter. Selvkontroll - Evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, samt evnen til å utsette behov, for eksempel vente på tur, og kunne vise glede og sinne på aldersadekvate og gode måter. Ansvarlighet Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver. I tillegg handler det om lek, glede og humor. Målet må være å kunne føle glede ved egen og andres mestring. Evnen til å leke med andre blir en forutsetning for sosialt samspill med andre barn og for læring av sosiale ferdigheter Felles tiltak og arrangement ved skole og SFO Vi bruker Solvang skole og SFOs trivselsregler. Tas opp med elevene hvert år Vi bruker aktivitetsplan. Vi har inspeksjonsplan. Alle som har tilsyn bærer synlige vester og dekker alle områder i skolegården / toalett. Vi har handlingsplan mot mobbing. Vi bruker Mitt valg som opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid. Vi bruker LP-modellen som et verktøy for å jobbe med uønsket adferd og faglig utfordringer. Vi har to årlige elevsamtaler, to årlige utviklingssamtaler (inkludert halvårsvurdering) og to årlige foreldremøter. Fadderordning: Elever fra 5.trinn er faddere for elever på 1.trinn, 6. trinn for 2. trinn og 7. trinn for 3. trinn. Vi arbeider med positivt språkbruk. Vi arbeider med den digitale hverdagen inkludert nettvett. Gjennom å møte elevene med positive forventninger og holdninger blir elevene tatt på alvor. Gode relasjoner mellom elev og lærer er i fokus. Vi vektlegger å se alle elevene hver dag, gjennom håndhilsing, samtaler m.m 4

6 Vi gjennomfører elev-og foreldreundersøkelser med oppfølging av tiltak. Vi arrangerer aktivitetsdager for hele skolen, eksempelvis: o Høstdag o Mattedag / 100-dagen o Vinteraktivitetsdag o Solvangleker Tradisjoner: - Julesamling o Adventstunder o Gang rundt juletreet / Julegrøt servert av FAU o Lysfest / Kirkegang o Julekafé på SFO o Diverse elevrådsarrangementer; eks.: elevkafé o Hvert trinn har morgensamlinger for hele skolen. o Middag med foreldre og søsken på SFO o Småstjerner på SFO o Sommerkafe på SFO o SF4-klubben for elevene på 4.trinn, samt tilrettelegging for ulike aktiviteter på tvers av alle trinn. Vi passer på å ha det ryddig rundt oss både ute og inne. Vi gir beskjed om noe er ødelagt, slikt at dette kan ordnes raskt. Vernerunde gjennomføres hvert år. Fokus på tydelig skoleledelse, klasseledelse, struktur og god organisering 2.2 Tiltak i elevrådet Elever er oppmerksomme på hverandre. Elever tar selv ansvar for at ingen er alene: hvis noen går alene, - få dem med på leken. I perioder organiseres trivselsledere. Elever kan få noen som er alene med på ting ved å finne ut hva de liker. Være hyggelige mot hverandre / si hyggelige ting. Elever kan se etter tegn på krenkende atferd Elever må si i fra til en voksen hvis man ser krenkende atferd. Elevrådet ønsker i tillegg følgende tiltak: Arrangere aktiviteter som løp for et godt formål og fotballturnering. Arrangere elevkafè høst og vår. 5

7 2.3 Ferdighetsmål for sosial kompetanse i skole og sfo ut fra fem dimensjoner for sosial kompetanse: Elever ved 1. og 2. trinn Elever ved 3. og 4. trinn Elever ved 5. 7.trinn Empati Jeg kan gi ros. Jeg kan se om noen er sint, lei seg eller glad. Jeg kan si ja når andre spør om å få være med i leken. Jeg kan lytte til det andre sier. Jeg er hjelpsom mot voksne og barn Jeg tar hensyn til hvordan andre har det. Jeg kan rose og oppmuntre andre. Jeg kan si ifra til andre på en måte som gjør at den andre ikke blir lei seg. Jeg hilser på de jeg møter. Jeg prøver å bidra til at alle som ønsker det, får være med på det vi gjør. Jeg forstår at alle er ulike og respekterer andre for den de er. Jeg kan gi positive tilbakemeldinger til alle medelever. Jeg kan hjelpe og trøste andre som trenger det Selvhevdelse Jeg kan rekke opp hånda og snakke høyt i klassen Jeg kan si nei til å gjøre dumme ting Jeg kan presentere meg selv Jeg kan spørre om få bli med i lek på en god måte. Jeg tør å si hva jeg mener selv om jeg at de andre mener noe annet. Jeg kan innrømme feil. Jeg kan forklare hvordan jeg har det, og kan si fra til en voksen hvis jeg ikke har det bra. Jeg kan forstå at min måte å være betyr noe for andre Jeg kan fortelle om egne sterke og svake sider. Jeg tør å være meg sjøl. Jeg kan stå for egne meninger og begrunne disse. Samarbeid Jeg kan låne bort og dele med andre Jeg kan bidra positivt i samarbeid med andre. Jeg kan godta at andre mener noe annet enn meg. Jeg kan vente på tur. Jeg kan følger regler i lek og spill Jeg kan hjelpe andre som trenger det Jeg kan foreslå hvordan vi kan løse et problem. Jeg kan andre slippe til. Jeg kan si unnskyld når det trengs. Jeg kan samarbeide med alle når det forventes av meg. Jeg kan godta et nei. Jeg er en aktiv deltager i gruppearbeid Selvkontroll Jeg kan la være å ta igjen Jeg kan arbeide stille og rolig. Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre Jeg kan vente til det er min tur. Jeg kan holde negative kommentarer for meg selv. Jeg kan tåle å tape i sport og spill. Jeg har mot til å si nei. Jeg kan innrette meg etter felles avgjørelser. Jeg kan kontrollere egne følelser. Jeg kan kontrollere hvordan jeg uttrykker meg. Jeg kan vurdere om et problem / en konflikt er alvorlig eller en bagatell. Jeg kan si ifra når jeg er lei meg eller sint. 6

8 Ansvar Jeg kan holde ordne på pulten, i hylla og i garderoben. Jeg kan ta vare på skolens / andres utstyr. Jeg kan si fra når noen har slått seg eller blir ertet. Jeg kan følge klassereglene. Jeg kan stå for egne meninger og handlinger Jeg har gode arbeidsrutiner på skolen og hjemme. Jeg sier i fra når jeg ser erting/mobbing. Jeg kan rydde etter meg selv. Jeg kan se eget ansvar i en eventuell konflikt. Jeg holder orden på skolesakene mine. Jeg sier ifra til en voksen ved erting/mobbing. Jeg arbeider så godt jeg kan i timene og med hjemmearbeidet. Jeg kan kle av og på meg selv. Jeg har med det utstyret jeg trenger. Jeg kan gjøre oppgaver for fellesskapet. Jeg er rolig i timen Jeg kan rydde etter meg selv uten at noen ber meg om det. 7

9 2.4 Ansvarsplan MØTE OG AKTIVITETSPLAN 2014/15 MÅN: FELLESAKTIVITETER ANSVAR AUGUST Fellesmøte: foreldrekontakt/lærere/fau Rektor/FAU/kont.lærer SEPT. Høstaktivitetsdag Mellomtrinnet Foreldreskolen for 1. trinnsforeldre Rektor/1.trinnslære Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk 5.trinn Kont.lærer 5. tr / rektor Foreldreskolen for 1. trinnsforeldre Rektor/1.trinnslære Vennskapsdag 1.- 3trinn småtrinnet Foreldreskolen: temamøte Skolen/OO OKT HØSTFERIE TV-aksjon FAU Morgensamling 5. trinn 5.trinn Internasjonale dager m. FN-dagmarkering Lærerne / 4. trinn Fotografering av alle elever og ansatte Rektor NOV Prosjektuke skolen DES Julekaffe for foresatte på SFO SFO Adventstund Trinnene Morgensamling 3.trinn: St. Lucia 3.trinn Lysfest / samling i kirken Alle Juletregang/ julegrøt FAU/ rektor JAN Oppstart nytt år, fellessamling Rektor + Alle Juletrefest FAU/1.trinnsforeldre 100-DAGEN Småtrinnet FEB Morgensamling 2. trinn 2.trinn Mattedag Trinnene VINTERFERIE MARS Vinteraktivitetsdag Alle Morgensamling 6. Trinn Skistafett på Gåsbu Foreldre på de ulike trinn Fysikkdag Alle APRIL PÅSKEFERIE 2.påskedag FRI Morgensamling 6. Trinn MAI Småstjerner på SFO SFO 17. Mai - arrangement v/fau FAU / 5. trinn foreldre Orientering "skolesprinten" for 6.& 7.trinn lærere på trinnene Tinestafetten/lille Hamar stafett Foreldre på trinnene Morgensamling 1.trinn 1. Trinn JUNI Besøksdag for neste års 1. trinnselever Rektor Solvangleker Trinnene Kaffe for foresatte på SFO SFO Morgensamling, dagtid / Avslutning kveld. 7.trinn /foreldre Siste skoledag samles i gymsal/skolegården Alle trinn 8

10 3 Forventinger til ansatte Arbeid med sosial kompetanse er et kontinuerlig arbeid. En viktig faktor i forebygging av mobbing og utvikling av et godt læringsmiljø, er de voksnes evne til å lede grupper og skape gode relasjoner til elevene. Alle ansatte ved Solvang skole er gode rollemodeller! 3.1 Vi forventer at de ansatte ved skolen: Initierer og tar ansvar for samarbeidet med foreldre og foresatte i henhold tilfelles forpliktelser Involverer elevene i utarbeidelse av trivselsregler for hele trinnet. Klasseregler og rutiner settes i løpet av de to første skoleukene. Følger opp inspeksjonsplaner og er ute i friminutt. De voksne skal følge godt med på det som skjer og skal gripe inn og bidra når det oppstår uenighet eller forekommer utestenging i lek og aktiviteter. Arbeider målbevisst for å lære elevene god nettbruk og digital dømmekraft Synliggjør sosiale mål på læringsplanene og i klasserommet Involverer elevene regelmessig i vurdering av måloppnåelse, faglig og sosialt Har gruppedeling på tvers av klasser i ulike fag. Gjennomfører aktiviteter, samlinger og samarbeid på trinnet og på tvers av trinn Sikrer god informasjon til de minoritetsspråklige elevene. 3.2 Forventninger til ansatte ved SFO: SFO er et fritidstilbud og de fleste aktivitetene vil derfor være frivillige. Frileken står i fokus på SFO. Leken er en viktig arena der barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. På SFO er forventningene til de voksne knyttet til fire sentrale deler av dagen: morgenåpning, oppstart etter skoledagen, måltider og frilek: Ved morgenåpning skal de voksne møte og ønske alle barna velkomne, hils e på alle barna ved navn, påse at barna holder orden på egen plass i garderoben og tilrettelegge for en hyggelig frokost Ved oppstart etter skoledagen skal de voksne etablere ro i barnegruppa, hilse og tiltale barna ved navn, gi klare beskjeder om sfo-dagens innhold og være i dialog med lærer om hendelser som kan ha betydning for resten av dagen. Primærkontakter må vær tilstede for barna i garderoben. Ved måltider skal de voksne etablere ro og orden i rommet før måltidet, skape en hyggelig atmosfære sammen med barna. De skal sørge for god hygiene og være tilstede, hjelpe og veilede barna gjennom måltidet. De ha samtaler med barna under måltidet og gi alle en mulighet for å bli sett og hørt. 9

11 Ved frilek skal de voksne legge til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek og være tilgjengelig under lek for eventuelt å kunne veilede barna. Ved konflikter skal de voksne alltid veilede barna, la alle parter bli hørt ogmøtt med respekt. De skal gi barna mulighet til å løse egne konflikter, men ha ansvart for at konflikten blir løst og avsluttet på en god måte. 4. Forventninger til hjemmet Foreldre og foresatte som støtter barna på en god måte i hjemmet og samarbeider godt med skolen og lærere, bidrar til at skolen lykkes med å nå sine mål. Dette gjelder både faglig og sosial utvikling hos elevene. Vi forventer at foreldre og foresatte: samarbeider med skolen om elevens faglige og sosiale utvikling er lojale mot skolens mål og regler leser og følger opp informasjon fra skolen deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler veileder elevene i nettvett, følger opp skolens IKT-reglement og overholder aldersgrensene for deltakelse i digitale nettverk følger opp at lekser blir gjort informerer skolen om forhold som påvirker elevens hverdag hjemme eller på skolen, for eksempel ved digital mobbing bidrar til et positivt klasse- og skolemiljø lærer barna respekt og toleranse sørger for at barnet møter presis, opplagt, med skolemat og hensiktsmessig klær og utstyr. Hvert år velger vi foreldrekontakter i alle klasser. Dette vervet går tradisjonelt på rundgang blant foreldrene. På foreldremøte hver vår velges ny foreldrekontakt for neste skoleår. Alle foreldrene og foresatte er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, er bindeleddet mellom foreldregruppen og skolens ledelse. Det velges en foreldrerepresentant for hvert trinn. Foreldrerepresentanter i FAU for 1. trinn er medlem av FAU i ett år, mens det velges nye representanter i 2., 4. og 6. trinn som er medlem av FAU i 2 år. Valg av FAU-representanter skal foregå på vårens foreldremøte, slik at de er klare ved nytt skoleår. 10

12 5 Solvang skole/sfo`s trivselsregler På Solvang skole /SFO tar vi ansvar for at alle skal trives på skolen Alle skal være greie mot hverandre Alle skal ha et godt arbeidsmiljø Alle skal ha det bra i pauser 1. Skolen forventer at alle opptrer høflig og ordentlig mot hverandre. Vi respekterer og tolererer hverandre og bruker ikke stygt og sårende språk. Dette gjelder også ved bruk av digitale medier. 2. Stoppregelen gjelder! 3. Hver elev er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og holder orden på skolesakene sine (klær, sko, bøker, ark, gymtøy o.l) og tar med riktig utstyr til rett dag. 4. Skolen forventer at alle viser respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell. 5. Ball og uteleker brukes bare ute, og utstyret ryddes inn igjen. 6. Snøball kan kastes på bestemte snøballblinker. Snøballkasting ellers er forbudt! 7. Aking, snølek, skilek og bruk av rullebrett foregår på bestemte områder. Hjelm skal brukes av alle på sykkelturer og på skøytebanen. Skolen oppfordrer til hjelmbruk ved sykling til / fra skolen. Sykkel kan brukes etter at elevene har gjennomført opplæringen på slutten av 4. trinn. Hjelm, albue- kne- og håndleddbeskyttelse skal brukes av alle elever på rullebrett, jfr. forsikring pkt Innevær er kaldere enn 15 kuldegrader, ellers brukes alle pauser ute. 9. Godteri og tyggegummi tas bare med etter avtale med lærer. 10. Oppbevaring og bruk av tobakk og rusmidler er forbudt. 11. Skolen tar ikke ansvar for elevenes penger, verdisaker eller personlige eiendeler. Alle slags leker / utstyr tas med på eget ansvar. Skolen oppfordrer elevene til å la mobiltelefonen bli igjen hjemme. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i sekken, ev. oppbevares på kontoret. Trivselsreglene brukes som vurderingsgrunnlag i forhold til elevenes orden og oppførsel, jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-6, der det heter I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering uten karakter i orden og i åtferd Tiltak ved regelbrudd på skolens trivselsregler (tiltak vurderes ut i fra situasjonen) Alle ansatte ved Solvang skole / SFO reagerer på regelbrudd Kontaktlærer / SFO personalet tar en samtale med eleven. Feil bruk av medbrakt utstyr (f.eks. mobiltelefon, rullebrett, leker) medfører at utstyret plasseres på kontoret. Dette hentes av elevene sammen med foresatte. Elever kan fratas muligheten til å delta i aktiviteter. Elever kan plasseres midlertidig under annet voksentilsyn / rektor Foresatte informeres. 11

13 Skade gjort med vilje må erstattes / repareres. Skade gjort ved uhell kan bli avkrevd en egenandel. Rektor avgjør dette. Rektor kan vise elever bort fra resten av skoledagen, etter samtaler med eleven og samrådd seg med skolens voksne og foresatte. Solvang skoles/sfos trivselsregler bygger på Forskrift om ordens- og oppførselsreglement for Hamarskolen og er vedtatt i driftsstyret ved Solvang skole Revidert i driftutvalget Handlingsplan ved krenkende atferd 6.1 Mål og definisjon Alle elevene på Solvang skole skal oppleve et godt og inkluderende skolemiljø. Alle har en individuell rett til ikke å bli utsatt for mobbing, utestenging, diskriminering, vold, overgrep eller rasisme. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets brosjyre om elvenes skolemiljø bruker vi følgende definisjoner: Mobbing - verbalt, digitalt, fysisk - innebærer at en/flere elever eller voksne ved skolen sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en annen elev. Dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Utestenging: - Betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Diskriminering: - betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse. Vold: - Innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Overgrep: - innebærer fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn/ungdoms seksuelle integritet Rasisme: - innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Viktige kjennetegn er at atferden er ondsinnet og oppleves krenkende er at det er ubalanse i styrkeforholdet. 12

14 6.2 Avdekking av krenkende atferd Et nært og godt samarbeid i voksenmiljøet mellom skole og hjemmene er nødvendig for at vi sammen skal oppdage og handle når krenkende atferd oppdages. Krenkende atferd skal ikke aksepteres i Hamarskolen. Mesteparten av dette foregår uten at voksne er til stede. Det kan være vanskelig å oppdage, og vi må derfor være aktive på flere områder: Gjennomføre elevundersøkelsen på 5, 6. og 7.trinn hvert år. Resultatene må følges opp av kontaktlærer, team og ledelse. Aktuelle tiltak settes i verk og dokumenteres. Tilsyn i alle friminutt Skolemiljøet er tema i samtaler med elevene, i klassene og i elevrådet Et aktivt skolemiljøutvalg. Elevrådsrepresentantene skal få opplæring i skolemiljøarbeid Ved mistanke om krenkende atferd 1. Varsle personalet, samtale med elever, observasjon 2. Skaffe dokumentasjon: observere, registrere konflikter, fra samtalene, hvem er innblandet. 3. Samtale med den som er utsatt og den som utøver hver for seg. o Samtale med den som utøver atferden 2 voksne fra skolen deltar. o Samtale med den som er utsatt en voksen eleven har tillit til deltar. 4. Kontakt med foresatte til begge parter. Det er viktig at samtalene loggføres og blir arkivert på riktig måte. 6.3 Håndtering av krenkende atferd Solvang skole har nulltoleranse for brudd på Opplæringslovens 9a-3, andre ledd: om elevers psykososiale miljø. Personalet har ansvar for at alle henvendelser / mistanker blir tatt på alvor og behandlet på en best mulig måte. Sakene skal løses så raskt som mulig. Nedenfor beskrives skolens rutiner for håndtering av krenkende atferd. Når skolen mottar en bekymringsmelding eller oppdager brudd på Opplæringsloven 9a-3, skal følgende gjøres: 1) Meldingsskjema fylles ut. Den som mottar henvendelsen skal sørge for at den blir skriftliggjort. 2) I samråd med kontaktlærer, de voksne på trinnet og øvrige ressurser på skolen, plikter rektor å undersøke bekymringen. 3) Alle involverte skal møtes med respekt. 13

15 4) Gjennomføre samtaler med den som er plaget for å skaffe informasjon og gi støtte. 5) Gjennomføre samtale med foreldrene til den som er blitt plaget. 6) Gjennomføre samtale med foreldrene til den som utøver krenkende atferd. Er det flere som utøver krenkende atrferd skal samtalene gjennomføres enkeltvis. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at atferden er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Det inviteres til samarbeid for å få slutt på den krenkende atferden og gjøres avtaler om hva som skal skje videre. Avtalen dokumenteres og legges i vedkommendes mappe. Det settes opp en ny samtale. 7) Enkeltvedtak: Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak. Foreldre og foresatte kan be om at skolen handler. 8) Sanksjoner og dokumentasjon. Forskrift for Hamarskolen og skolens trivselsreglement beskriver hvilke sanksjoner som kan brukes. Kollektiv avstraffelse skal ikke brukes. Sanksjoner må dokumenteres. 9) Oppfølging: Situasjonene følges til de opphører helt. Det kan være gunstig å ha en samtale mellom den som blir plaget og de som plager. Dette bør ikke gjøres for tidlig. 10) Saken skal følges opp gjennom evalueringsmøter etter 4 uker, 12 uker og 24 uker sammen med ledelsen. 14

16 6.4 Bekymringsmelding rundt elevens psykososiale arbeidsmiljø (Opplæringsloven 9a-3, andre ledd) Elevens navn: Mottatt av: Klasse: Dato: Bekymringen er meldt av: Bekymringen gjelder: Hvordan ble bekymringen oppdaget? Annen faktainformasjon? Dato: Foresatte Kontaktlærer Rektor 15

17 6.5 Skjema for oppfølging av bekymringsmelding rundt elevenes psykososiale arbeidsmiljø Elevens navn: Mottatt av: Klasse: Dato: Bekymringen er meldt av: Oppfølgingsarbeid 1. Samtale med foresatte Dato: 2. Kartlegging Samtale med den som er krenket Samtale med klassen eller andre personer som har vært vitne til plagingen Samtale med mulige plagere og foresatte Observasjon ute og inne Samtale med andre voksne på skolen 3. Kartlegging har avdekket følgende: 4. Tiltak: 5. Evuleringsmøter: Etter 4 uker Etter 12 uker Etter 24 uker 6. Konklusjon / videre arbeid: Dato: Foresatte Kontaktlærer Rektor 16

18 6.6 Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Opplæringsloven 9a-3 skole Unntatt fra offentligheten, off.l. 5a Foresatt til : Samtykke til å igangsette tiltak knyttet til Opplæringsloven 9a-3 Vi viser til samarbeidsmøte i dag den, og samtykker i at skolen kan iverksette følgende tiltak; Igangsetting av undersøkelse knyttet til. Fatte enkeltvedtak knyttet til Opplæringslova 9a-3 Igangsette tiltak (i samråd med elev og foresatte) Innkalling til evalueringsmøte Vi ønsker ikke at det settes i verk tiltak knyttet til melding. Hamar, den. Mor:.. Far: signatur. signatur Vi som foresatte er informert om at vi når som helst kan trekke tilbake samtykket. Kopi til HIPPT dersom eleven er henvist. 17

19 Vedlegg 1. Solvangs plan mot vold. 2. Samarbeid skole hjem. 3. Forslag til foreldreerklæring. 4. Forslag til gruppemiljøplan fritid. 5. Prosessbeskrivelse 9a-3. 18

20 Med ordet vold, mener vi: SOLVANG SKOLES PLAN MOT VOLD Bruk av fysisk makt med fare for å skade andre. Dette mener Solvang skole om bruk av vold: VEDLEGG 1. Solvang skole forventer at alle parter i skolesamfunnet, barn og voksne, viser gjensidig respekt for hverandre. Trivselsreglene og planen mot mobbing forteller hva som er riktig og hva som er galt på vår skole. Vi forventer at alle greier å løse uenigheter og konflikter seg i mellom uten å benytte uakseptabel atferd som slag og spark. Hvis noen allikevel bruker slag, spark eller annen vold i situasjoner på Solvang skole, vil skolen: 1. Stanse volden og ivareta offeret og overgriper 2. Samtale med partene for å avklare alvorligheten i saken 3. Skolen, ved rektor, avgjør om saken: A. avsluttes etter at foreldrene/foresatte til offer og overgriper er varslet B. må forfølges videre på følgende måte a) kontakte foreldrene til begge parter så fort som mulig b) ev. utvise den eller de som har utøvet vold for resten av dagen (jfr. Opplæringsloven, 2-10) c) informere foreldrene til overgriper som bekymringsmelding til politiet hvis gjentakelse d) er saken alvorlig nok, skal politiet varsles Hvis situasjonen gjentar seg, skal skolen: 1. Ha en samtale med partene så fort som mulig for å avklare alvorlighetsgraden. 2. Kontakte foreldrene/foresatte så raskt som mulig for å fortelle hva som er skjedd. 3. Informere foreldrene/foresatte om mulige hjelpeinstanser som kan samarbeide med foreldre/foresatte, eleven og skolen. Skolen har ansvar for å initiere et samarbeid med andre instanser hvis foreldrene vil dette. Eventuelle behov for fritak fra taushetsplikt avklares i det videre samarbeidet. 4. Vurdere utvisning for resten av dagen av den som har brukt slag, spark eller annen type vold. 5. Vurdere å sende bekymringsmelding til Ungdomsavdelingen ved Hamar politistasjon, med beskrivelse av atferden, som er bakgrunn for bekymringsmeldingen. Kopi sendes foreldrene/foresatte og grunnskolesjefen. 19

21 SAMARBEID SKOLE - HJEM Trinn Huskeliste for foreldremøte: høst/vår Vedlegg 2 Foreldrerollen, kan bruke HIPPT/ politiet / barn og familie o.a. Felles kommunalt tema, f.eks 1. leseopplæring, foreldrerollen. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1 FAU-repr. for to neste år Naturskolen: Fysisk aktivitet / kosthold 2. Nettverksgrupper: klassemiljø **Nettvett Valg av 2foreldrekontakter for neste skoleår Sosial kompetanse / forventninger / medvirkning i foreldregruppen MITT VALG. Hvordan 3. bidra til å skape en trygg foreldregruppe / elevgruppe? forebyggende. (nettverksgrupper) Foreldreundersøkelsen gjennomføres. **Nettvett. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1 FAU-repr. for to neste år Trafikksikkerhet. Sykkelbyen Hamar / Trygg Trafikk 4. Nettverksgrupper: elevenes trivsel **Nettvett. Evalueringen av foreldre og elevundersøkelsen. (høst). Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår **Nettvett. *Samarbeid med politiet. Foreldreundersøkelsen gjennomføres. 5. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår og 1FAU-repr. for to neste år Leirskole. Klassemiljø 6. Evalueringen av foreldre og elevundersøkelsen. (høst) **Nettvett. *Samarbeid med politiet. Valg av 2 foreldrekontakter for neste skoleår Fra barn til ungdom (utfordringer, rus, grensesetting, egenvurdering) 7. *Samarbeid med politiet/forebyggende team. Foreldreundersøkelsen gjennomføres. **Nettvett. *Det er viktig å understreke at man kan samarbeide med politiet. ** Nettvett som tema trenger ikke å gjennomsyre hele foreldremøtet, men kan tas opp som en del av møtet. Tema for foreldreskole for 1. trinn. Hvem leder møtet? Første God overgang fra barnehage til skole foreldremøte Kort informasjon om skolen. Mai Innhold og organisering. SFO. Samarbeid skole hjem / valg av 2 foreldrekontakter og 1 FAU-repr. Hva kan foreldre gjøre for å gi sine egne barn en god skolestart. Andre Tema: Hva skjer i 1.klasse? foreldremøte Forventninger skole/hjem September Sosial læreplan Hvordan kan foreldre bidra til et godt klassemiljø? Foreldreerklæringen drøftes Foreldrekontaktene leder foreldrekvarten. SFO Tredje Fokus på faglig/sosial komp: Norsk, matematikk og it`s learning og foreldremøte Det er mitt valg September Fjerde Tema: Språk og lesing - tidlig læring. Hva og hvordan? foreldremøte September Rektor Kontaktlærere SFO-leder Rektor Kontaktlærere SFO-leder Kontaktlærere. Merethe Rustad Vigdis Refsahl. 20

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2015/16 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole

Sosial læreplan for Solvang skole Sosial læreplan for Solvang skole 2011 Forord «Hamarskolen som merkevare» er vår felles visjon for skolene i Hamar. Skolen er viktig. Skolen er arbeidsplassen og læringsarenaen for barna våre. Skolen skal

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2016/17

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2016/17 Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2016/17 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2017/18

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2017/18 Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2017/18 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd

- Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse 2017-2018 Plan for sosial kompetanse Stangeland skole Sandnes kommune 20.08.2017 SOSIAL KOMPETANSE Med sosial kompetanse mener vi: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon menneskene trenger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

GRIPE GLEDEN MØTE MENNESKET SPEILE SKJØNNHETEN UTVIKLE UNDRINGEN SOSIALPEDAGOGISK PLAN FOR PRESTRUD SKOLE OG SFO

GRIPE GLEDEN MØTE MENNESKET SPEILE SKJØNNHETEN UTVIKLE UNDRINGEN SOSIALPEDAGOGISK PLAN FOR PRESTRUD SKOLE OG SFO GRIPE GLEDEN MØTE MENNESKET SPEILE SKJØNNHETEN UTVIKLE UNDRINGEN SOSIALPEDAGOGISK PLAN FOR PRESTRUD SKOLE OG SFO Sosialpedagogisk plan for Prestrud skole og SFO Innhold Innledning.. 3 1. Bakgrunn for planen

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra august 2016. Innholdsfortegnelse 1 Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Ljan skole og AKS "Alle innenfor! trygge elever i et godt læringsmiljø" Oppdatert 15.02.2017 Lovverk Opplæringsloven 9A-3 omhandler elevenes psykososiale miljø.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017 Nytt kapittel 9 A Fra 1. august 2017 9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS Gjelder også i SFO og leksehjelp Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

Detaljer