HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen Beskrivelse 1.3. Identifikasjon av selskap/foretak Bedrift Adresse Web Blanding av vann, milde surfaktanter og alkohol. Technical Concepts International Ltd Halifax Avenue Fradley Park, Lichfield, WS13 8SS Telefon UK: EU: Faks UK: EU: Tilsiktet anvendelse Informasjonsavdeling Trykkløs refill for rengjøring av seter og håndtak. Et Newell Rubbermaid-selskap. Teknisk serviceavdeling. sdato Side 1/6 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering Classification /4/ЕC Hovedfarer 2.2 R-setning(er) S-setning(er) Klassifiseringssystem R10 Symboler: Brannfarlig. Produktet er klassifisert som farlig i henhold til 1999/4/EC. Kun til profesjonell bruk. R10 - Brannfarlig. S2 - Oppbevares utilgjengelig for barn. Klassifiseringen er i linje med aktuelle EC-lister. Den er utvidet, men etter informasjon fra teknisk litteratur og etter informasjon gitt av leverandørselskaper. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2

2 Side 2/6 sdato /48/EEC / 1999/4/EC Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs Conc. Classification registreringsnummer (%w/w) Etanol % F; R11 2-Propanol % F; R11 Xi; R36 R67 Tilleggsinformasjon: Fullstendig tekst for alle risikosetninger nevnt i dette avsnittet er vist i avsnitt 16. Beskrivelse 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak. BRANNSLOKKINGSTILTAK.1. Slokkemidler.2. Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen.3. Råd til slokkemannskap 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Blanding av vann, milde surfaktanter og alkohol. Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Fjern forurensede klær. Vask alle forurensede klær før de brukes igjen. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Skyll munnen grundig. Ved inntak fremkalles oppkast, men kun under tilsyn av lege. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Slokkemiddel. Bruk IKKE Vannstråle. Karbonoksider kan dannes under brann. Bruk:. Verneutstyr. Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Preventive miljøtiltak Evakuer personellet til et sikkert område. Bruk egnet verneutstyr. Må ikke skylles ut i overflatevann Metoder og materiell for avgrensing og fjerning av spill 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering "Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Absorber væskekomponenter med. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må holdes unna Direkte sollys. Oppbevares ved temperaturer under 0 C. Ikke åpne med makt og ikke kast den inn i åpne flammer, selv etter bruk. Må ikke sprøytes på åpen ild eller annet glødende materiale. Oppbevares kjølig og tørt. Observer de offentlige forskriftene om lagring av antennelige pakninger. Må ikke oppbevares sammen med Sterke syrer. Må ikke oppbevares sammen med Sterkt oksiderende midler.

3 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere sdato Side 3/6 Eksponeringsgrenser 2-Propanol TWAppm: 100 TWAmgm3: 24 STELppm: 100 STELmgm3: 24 Notes: Etanol TWAppm: 00 TWAmgm3: 90 STELppm: 00 STELmgm3: 90 Notes: 8.2. Eksponeringskontroll Passende tekniske vernetiltak Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Øye-/ansiktsvern Håndvern Åndedrettsvern Yrkesmessige eksponeringskontroller Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Påkreves ikke ved bruk slik som anvist. Nruk de beste Prosedyrene for Manuell Håndtering ved håndtering, transport og dispensering. Påkreves ikke ved bruk slik som anvist. Påkreves ikke ved bruk slik som anvist. Vask hendene etter håndtering av produktet. Ikke påkrevet, men sikre tilstrekkelig ventilasjon ved bruk av produktet. Produktet inneholder ikke noen relevante materialmengder med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen. Vask hendene i pauser og på slutten av arbeidet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand Væske Farge Gjennomsiktig Lukt Alkoholisk ph Kokepunkt >78 Tenningspunkt 24 Relativ tetthet Selvantennelsestemperatur >370ºC Vannoppløselighet Viskositet 11 sec 10. STABILITET OG REAKTIVITET Kjemisk stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som må unngås Farlige nedbrytningsprodukter Oppløselig i vann. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om giftvirkning Akutt toksisitet Nedbrytes ikke hvis det oppbevares og anvendes som anbefalt. Sterke syrer. Sterkt oksiderende midler. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Karbonoksider kan dannes under brann. Ingen data omhandler dette produktet.

4 11.1. Opplysninger om giftvirkning sensibiliserende ved innånding/hudkontakt Gjentatt eller langvarig eksponering Toksikologiske opplysninger Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake irritasjon av hud og slimhinner. sdato Side 4/6 2-Propanol Innånding LC 0/4 t (rotte): >20 mg/l Oral LD 0 (rotte): >000 mg/kg Dermal LD 0 (kanin): >000 mg/kg Etanol Oral LD 0 (rotte): mg/kg 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet 2-Propanol Etanol Fisk LC 0/96 t: mg/l Fisk LC 0/96 t: mg/l Persistens og nedbrytbarhet Evne til biologisk akkumulering Ingen data omhandler dette produktet. Mer enn 90 % biologisk nedbrytbart. Bioakkumulerer ikke. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Generelle opplysninger Metoder for avfallshåndtering Håndtering av emballasjeavfall 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Fare piktogrammer Produktet er basert på biologisk nedbrytbare materialer, og undersøkelsen av formelen antyder en lav økologisk virkning ved riktig håndtering. Ikke la ufortynnede produkter komme ned i grunnvannet eller vassdrag. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler. Ikke tillat ufortynnet produkt eller store mengder av dette å nå grunnvannet, vassdrag eller kloakksystem. Avfallshåndtering i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Avfallshåndtering i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Beholdere kan gjenvinnes, hvis det er i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter UN-Nummer Korrekt forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) UN1170 ETANOLLOSNING

5 14.3. Transportfareklasse(r) ADR/RID 3 Tilleggsrisiko - IMDG 3 Tilleggsrisiko - IATA 3 Tilleggsrisiko Emballasjegruppe Pakningsgruppe 14.. Miljøfare Environmental hazards Marint forurensende stoff ADR/RID III No No HI 30 Tunnel Category IMDG EmS-kode IATA (D/E) Pakningsveiledning (last) 366 Maksimalt kvantum Pakningsveiledning (passasjer) Maksimalt kvantum Bemerkninger Bemerkninger F-E S-D 220 L 3 60 L 1. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER sdato Varer er klassifisert som "Begrensede mengder" og er derfor unntatt fra ADR-forskriftene. Kontroller lokalt lovverk for innenlandsk transport. "Farlige varer i begrensede mengder i klasse 3" er påkrevet ifølge IMDG-forskriftene. Side /6 16. ANDRE OPPLYSNINGER Andre opplysninger Datakilder Tekst for risikosetninger i avsnitt 3 Dette dokumentet avviker fra den tidligere versjonen på følgende måter: Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Tilstand) Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Farge) Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Lukt) IMDG Bemerkninger. 1 - S-setning(er). Råmaterialdataark. EH40/200 Yrkesmessige eksponeringsgrenser (Storbritannia). R11 - Meget brannfarlig R36 - Irriterer øynene. R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet

6 Informasjonsavdeling sdato Side 6/6 og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. *. Teknisk serviceavdeling.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. FP307 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7634 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer