Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas."

Transkript

1 Side Side 1 av 8 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Penetrant Remover S76 aerosol Produktkode 2618 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom Telefon +44 (0) Faks +44 (0) Nasjonal importør Foretak Adresse Strandbakken 1 Postnr./sted 4070 Randaberg Telefon Faks Kontaktnavn Christian Einung Dahl/Clint McMillan E-post Webside Mobil / Produktregisteret P Tilsiktet anvendelse Penetrerings inspeksjon (NDT) Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen alltid åpent Side 1 av 8

2 Side Side 2 av 8 2. Viktigste faremomenter Hovedfarer Ekstremt brannfarlig. Irriterer huden. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Farlige ingredienser Conc. CAS EINECS Symboler/R-setning(er) Sykloheksan 0.5-1% F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53 Heptan 50-60% F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53 Metylsykloheksan 10-20% F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53 Butane 10-20% F+; R12 (Butan) Beskrivelse Aerosol inneholder alifatisk, sykloparafinaktig hydrokarboner drevet av flytende gass. Side 2 av 8

3 Side Side 3 av 8 4. Førstehjelpstiltak Kontakt med hud Irriterer huden. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Fjern forurensede klær. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Kontakt med øyne Kan forårsake irritasjon av øynene. Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Innånding kan forårsake hosting, tetthet i brystet og irritasjon av åndedrettssystemet. Kan forårsake svimmelhet og hodepine. Kan i alvorlige tilfeller medføre bevissthetstap. Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Søk legehjelp. Inntak Farlig ved svelging. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten FREMKALL IKKE OPPKAST. 5. Tiltak ved brannslukning Slokkemiddel Karbonoksider Brannfarer Brenning produserer irriterende, giftige og ubehagelige damper. Damper kan tilbakelegge en betydelig avstand til antenningskilden og antennes. Verneutstyr Selvstendig pusteapparat Bruk verneklær. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forsiktighetsregler Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Bruk egnet verneutstyr. Eliminer alle antennelseskilder. Evakuer personellet til et sikkert område. Miljømessige forsiktighetsregler La ikke produktet komme i avløp. Hvis det er sikkert, må ytterligere utslipp forhindres. Rengjøringsmetoder Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Feies opp. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall. Rengjør utslippsområdet grundig med mye vann. Side 3 av 8

4 Side Side 4 av 8 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Unngå kontakt med huden og øynene Oppbevaring Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område. Ha beholderen lukket. Oppbevares i korrekte merkede beholdere. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Eksponeringsgrenser Cyclohexane TWAppm:150 TWAmgm3: 525 (Sykloheksan) STELppm: 150 STELmgm3: 525 Notes: 525 Heptane {heptane} TWAppm: 200 TWAmgm3: 800 (Heptan) STELppm: 200 STELmgm3: 800 Notes: 800 Methylcyclohexane TWAppm: 200 TWAmgm3: 800 (Metylsykloheksan) STELppm: 200 STELmgm3: 800 Notes: 800 Butane TWAppm: 250 TWAmgm3: 600 (Butan) STELppm: 250 STELmgm3: 600 Notes: 600 Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Åndedrettsvern Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke Håndvern Kjemikaliebestandige hansker (PVC) Øyevern Godkjente vernebriller Verneutstyr Bruk klær som beskytter mot kjemikalier. Side 4 av 8

5 Side Side 5 av 8 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Beskrivelse Væske Farge Fargeløs Lukt Karakteristisk Kokepunkt <34 C Tenningspunkt <-1 C 10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Stabilt under normale forhold Forhold som skal unngås Varme, gnister og åpen ild. Materialer som må unngås Oksiderende midler 11. Opplysninger om helsefare Generelt Innånding av aerosoler/damper representerer den største faren. Innåndning Damper/aerosoler kan gi: Irritasjon av luftveier/lunger. Mulige symptomer: Hodepine, svimmelhet, bevisstløshet, åndedrettsstans. Kan påvirke sentralnervesystemet og gi varige skader. Hudkontakt Avfetter huden, kan gi sprekkdannelse og eksem. Øyekontakt Sprut i øynene kan gi kraftig svie og irritasjon. Svelging På grunn av at innholdet er vanskelig å svelge ansees forgiftningsfaren for meget liten (sprayboks). Kroniske effekter Lengre tids eksponering for organiske løsningsmidler kan gi varige og alvorlige skader på sentralnervesystemet. Allergi Produktet er ikke kjent for å ha allergifremkallende egenskaper. Side 5 av 8

6 Side Side 6 av 8 Arvestoff Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. Kreft Ingen kjent kreftfare. Note P: Petroleumsdestillatet inneholder <0,1% benzen, og er ikke klassifisert som kreftfremkallende. Reproduksjonsskade Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster. Oral Toksisitet LD50 > 5000 mg/kg (rotte) Dermal Toksisitet Ikke kjent. Inh. Toksisitet Ikke kjent. 12. Miljøopplysninger Mobilitet Lite vannløselig produkt. Produktet flyter på vann og kan spres over store områder. Nedbrytbarhet Løsningsmidlene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare. Akkumulering Potensial for bioakkumulering. Økotoksisitet Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ytterligere opplysninger Stoffet er meget volatile og vil fordampe raskt i lufte. Selv om data eksisterer for å vise at stoffet er usannsynlig til å vedvare i vannmiljøet, data, basert på liknende stoffet under Europeiske klassifiserings regler, gir stoffet en klassifisering av å være meget giftig for vannlevende organismer og kunne forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Fjerning av rester og avfall Produktet er spesialavfall. Tomme beholdere skal ikke gjenbrukes, kuttes opp eller sveises, men leveres nærmeste mottakstasjon for spesialavfall. Spesialavfallsgruppe EAL-kode: maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Side 6 av 8

7 Side Side 7 av 8 Avfallsstoffnummer: 7055 Spraybokser. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. 14. Opplysninger om transport ADR/RID UN 1950 Klasse 2.1 (code 5F) Pakningsgruppe - HI Korrekt forsendelsesnavn AEROSOLBEHOLDERE IMDG UN 1950 Klasse 2 Pakningsgruppe - Marint forrurensende stoff EmS-kode F-D S-U.IATA UN 1950 Klasse 2 Pakningsgruppe - Tilleggsrisiko se SP Opplysninger om lover og forskrifter Merking Produktet er klassifisert i henhold til 67/548/EEC. Symboler F+ - Ekstremt brannfarlig; Xi - Irriterende; N Miljøskadelig Viktigste faremomenter Side 7 av 8

8 Side Side 8 av 8 R-setning(er) R12 - Ekstremt brannfarlig. R38 - Irriterer huden. R50/53 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-setning(er) S16 - Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S29 - Må ikke tømmes i kloakkavløp. 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Erstatter dato Revisjon 1.1 Tekst for risikosetninger i avsnitt 3. Dette dokumentet avviker fra den tidligere versjonen i at produsentens navn og adresse har endret seg. R11 - Meget brannfarlig R12 - Ekstremt brannfarlig. R38 - Irriterer huden. R50/53 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 - Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ytterligere opplysninger Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. Side 8 av 8

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer