HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 907/2006/EC, Artikkel 3. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET.. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen Beskrivelse.3. Identifikasjon av selskap/foretak Bedrift Oppvaskmiddel. Chemisphere UK Ltd Adresse Unit 4 No 3 Richmond Road Trafford Park Manchester M7 RE UK Web Telefon Faks Ansvarlig/utsteder sdato Side /5 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering 2... Classification - 999/45/ЕC Hovedfarer 2.2 Symboler Xi; R36/37/38 Symboler: Xi: Irriterende. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Xi: Irriterende. R-setning(er) S-setning(er) P-setning(er) R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden. S/2 - Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S22 - Unngå innånding av støv. S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 - Får man stoff på huden, vask straks med store mengder Såpe og vann. S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 - Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S62 - Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

2 2/5 sdato Andre farer Andre farer R3 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER /548/EEC / 999/45/EC Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs Conc. Classification registreringsnummer (%w/w) Chlorinated Trisodium Phosphate Xi; R36/37/38 Sodium carbonate Xi; R36 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Hold den berørte personen varm og i ro. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Skyll omgående med mye vann i 5 minutter mens øynene holdes åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dra til sykehuset for å få øyet undersøkt av en øyenlege. Fjern forurensede klær. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. IKKE framkall brekning. Drikk -2 glass vann. Hvis den skadde er bevisstløs, sjekk om vedkommende puster, og gi eventuelt munn til munn. Hvis den skadde er bevistløs, men puster, legges vedkommende i stabilt sideleie. Overføres til sykehus så raskt som mulig Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Inntak forårsaker etsing i luftveiene Opplysning om eventuelt behov for umiddelbar legehjelp eller spesiell behandling 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.. Slokkemidler Velg behandling i forhold til symptomer Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen 5.3. Råd til slokkemannskap 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Bruk slokkemidler som er egnet til forholdene rundt brannen. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. May develop highly toxic or corrosive fumes if heated. Selvstendig pusteapparat. Bruk egnede verneklær. 6.. Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Preventive miljøtiltak Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. La ikke produktet komme i avløp Metoder og materiell for avgrensing og fjerning av spill Unngå støvdannelse. Overføres til egnet, merket beholder. Rengjør utslippsområdet grundig med mye vann.

3 3/5 sdato Se seksjon 8 angående personlig beskyttelse. 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Nruk de beste Prosedyrene for Manuell Håndtering ved håndtering, transport og dispensering. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Må IKKE blandes med andre produkter Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Unngå kontakt med: Syrer. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Vasking av servise og bestikk i integrert oppvaskmaskin. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.2. Eksponeringskontroll Passende tekniske vernetiltak Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Unngå innånding av støv. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand Pulver Farge Hvit Lukt Lett/Klor ph ingen data tilgjengelig Smeltepunkt ingen data tilgjengelig Frysepunkt ingen data tilgjengelig Kokepunkt ingen data tilgjengelig Tenningspunkt Ikke relevant. Fordampningshastighet ingen data tilgjengelig Tenningsgrenser Ikke relevant. Vapour Flammability Ikke relevant. Damptrykk ingen data tilgjengelig Damptetthet ingen data tilgjengelig Relativ tetthet Fettløselighet ingen data tilgjengelig Partisjonskoeffisient ingen data tilgjengelig Selvantennelsestemperatur Ikke relevant. Viskositet ingen data tilgjengelig Eksplosivt stoff Ikke relevant. Oksidering Ikke relevant. Solubility Oppløselig i vann 9.2. Andre opplysninger

4 4/5 sdato 9.2. Andre opplysninger Ledningsevne ingen data tilgjengelig Overflatespenning ingen data tilgjengelig Gassgruppe Ikke relevant. Benzene Content Ikke relevant. Lead content Ikke relevant. VOC (flyktige organiske forbindelser) Ikke relevant. 0. STABILITET OG REAKTIVITET 0.. Reaktivitet 0.2. Kjemisk stabilitet 0.3. Mulighet for farlige reaksjoner 0.4. Forhold som må unngås 0.5. Uforlikelige stoffer 0.6. Farlige nedbrytningsprodukter Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig. Unngå kontakt med: Syrer. Stabilt under normale forhold. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Varme. Fukt. Sterke syrer.. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER.. Opplysninger om giftvirkning Akutt toksisitet hudetsing/hudirritasjon alvorlig øyeskade/øyeirritasjon aspirasjonsfare..4. Toksikologiske opplysninger Klor. Brenning produserer irriterende, giftige og ubehagelige damper. Farlig ved svelging. Irriterer huden. 2. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 2.. Giftighet 2.2. Persistens og nedbrytbarhet 2.3. Evne til biologisk akkumulering 2.4. Mobilitet i jordsmonn Irriterer øynene. Irriterer luftveiene. ingen data tilgjengelig ingen data tilgjengelig Lett biologisk nedbrytbart. Bioakkumulerer ikke. Oppløselig i vann. 3. INSTRUKSER VED DISPONERING Generelle opplysninger ingen data tilgjengelig.

5 Generelle opplysninger Metoder for avfallshåndtering Håndtering av emballasjeavfall sdato Avfallshåndtering i overensstemmelse med. lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Side 5/5 Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomme beholdere kan rengjøres med vann. Tomme beholdere kan sendes som avfall eller til gjenvinning. Må ikke kastes med normalt avfall. 4. TRANSPORTOPPLYSNINGER ADR/RID IMDG IATA 5. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 5.. Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet Regulations 6. ANDRE OPPLYSNINGER Andre opplysninger Tekst for risikosetninger i avsnitt 3 COMMISSION REGULATION (EU) No 453/200 of 20 May 200 amending Regulation (EC) No 907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 9/55/EEC, 93/67/EEC, 93/05/EC and 2000/2/EC. Forsiktig - dette stoffet er ikke fullt testet enda. Dette dokumentet avviker fra den tidligere versjonen på følgende måter: R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R36 - Irriterer øynene. Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/7 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. FP307 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Stoffnavn: Synonymer: Kalsiumdihydroksid lesket kalk, bygningskalk, kalkvann, kjemisk kalk, kalsiumhydroksid, hydratkalk Merk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: FUELPOWER SOOT REMOVER Produktkode: 571240 (25 kg) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 1. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikator

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer