HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen Tilsiktet anvendelse Beskrivelse 1.3. Identifikasjon av selskap/foretak Bedrift Adresse Web sdato [SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC3] Air care products; Målte aerosoler - luftnøytraliserere. Rubbermaid Commercial Products LLC Newell Rubbermaid Europe Sàrl Chemin de Blandonnet 10 CH-12 Vernier / Geneva / Switzerland Telefon +44 (0) Faks +44 (0) Nødnummer Nødtelefonnummer UK: EU: Tilsiktet anvendelse Informasjonsavdeling Side 1/8 Parfymert målt aerosol romsprayer designet til bruk i opphavsbeskyttede automatiske dispensere. Teknisk serviceavdeling. 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering Classification /45/ЕC Hovedfarer 2.2 Symboler F+; R12 Symboler: F+: Ekstremt brannfarlig. Ekstremt brannfarlig. Produktet er klassifisert i henhold til 67/548/EEC. Kun til profesjonell bruk. F+: Ekstremt brannfarlig. R-setning(er) S-setning(er). R12 - Ekstremt brannfarlig.

2 2.2 P-setning(er) Klassifiseringssystem S2 - Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 - Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 - Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S51 - Må bare anvendes på godt ventilerte steder. sdato P10 - Inneholder hexyl cinnamal, citronellol, amyl cinnamal, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, acetyl cedrene, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, butylphenyl methylpropional. Kan gi en allergisk reaksjon. Side 2/8 For blandinger er klassifiseringen i samsvar med forskrift (EF) 1999/45. Klassifiseringen er i linje med aktuelle EC-lister. Den er utvidet, men etter informasjon fra teknisk litteratur og etter informasjon gitt av leverandørselskaper. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER /548/EEC / 1999/45/EC Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs Conc. Classification registreringsnummer (%w/w) Isobutane % F+; R12 Propan % F+; R12 Etanol % F; R11 2-Propanol % F; R11 Xi; R36 R67 Amyl Cinnamal < 1% Xi; R43 N; R51/53 tetramethyl < 1% Xi; R43 N; R51/53 Acetyloctahydronaphthalenes Butylphenyl methylpropional < 1% Xn; R22-62 Xi; R38-43 N; R51/53 Hexyl Cinnamal < 1% Xi; R43 N; R50/53 Linalyl acetate < 1% Xi; R38 N; R51/53 Acetyl Cedrene < 1% Xi; R43 N; R50/53 Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene < 1% Xi; R43 R52/53 carboxaldehyde Geranyl Acetate < 1% N; R51/53 Citronellol < 1% Forskrift (EF) 453/2012 Stoffer i samsvar med forskrift (EF) 1272/2008. Isobutane - Flam. Gas 1: H220; GHS02; GHS04;. Propane - Flam. Gas 1: H220; GHS02; GHS04;. Ethanol - Flam. Liq. 2: H225; GHS02;. Isopropanol - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; GHS07; GHS02;. Amyl cinnamal - Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;. Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes - Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquat. Chronic 2: H411; GHS07; GHS09;. Butylphenyl methylpropional - Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Repr. 2: H361; Aquatic Chronic 2: H411; GHS07; GHS09; GHS08;. Hexyl cinnamal - Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; GHS07; GHS09;. Linalyl acetate - Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 2: H319; GHS07;. Acetyl cedrene - Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410; GHS07; GHS09;. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde - Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412; GHS07;. Geranyl acetate - Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411; GHS07; GHS09;. Citronellol - Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 2: H319; GHS07;.

3 sdato Andre opplysninger: Fullstendig tekst for alle risikosetninger nevnt i dette avsnittet er vist i avsnitt 16. Beskrivelse Blanding av organiske løsemidler, parfyme og propan/isobutan (brennstoff). Side 3/8 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Skyll munnen grundig. FREMKALL IKKE OPPKAST Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Kan forårsake svimmelhet og hodepine. Kan forårsake irritasjon av øynene. Kan forårsake irritasjon av huden Opplysning om eventuelt behov for umiddelbar legehjelp eller spesiell behandling Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkemidler Søk legehjelp hvis du føler deg uvel (vis etiketten hvis det er mulig). Søk legehjelp Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen 5.3. Råd til slokkemannskap 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Karbondioksid (CO2). Alkoholbestandig skum. Bruk IKKE vannstråle. Ekstremt brannfarlig aerosol. Karbonoksider. Karbondioksid (CO2). Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov. Avkjøl brannutsatte beholdere med vannsprøyte Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Preventive miljøtiltak Bruk egnet verneutstyr. Evakuer personellet til et sikkert område. Ingen miljøkrav Metoder og materiell for avgrensing og fjerning av spill 6.4. Henvisning til andre punkter 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering "Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Absorber væskekomponenter med. Se avsnitt for mer informasjon. Bruk egnet verneutstyr Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område. Varme øker trykket i lukkede beholdere.

4 7.2. Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter 7.3. Spesifikk(e) sluttanvendelser sdato Side 4/8 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Skal ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk. Skal ikke sprøytes på åpen ild eller annet glødende materiale. Må ikke oppbevares sammen med Sterkt oksiderende midler, Sterke syrer. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Observer de offentlige forskriftene om lagring av pakninger med trykkbeholdere. Air care products. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser 2-Propanol TWAppm: 100 TWAmgm3: 245 STELppm: 100 STELmgm3: 245 Notes: Etanol TWAppm: 500 TWAmgm3: 950 STELppm: 500 STELmgm3: 950 Notes: Propan TWAppm: 500 TWAmgm3: 900 STELppm: 500 STELmgm3: 900 Notes: 8.2. Eksponeringskontroll Passende tekniske vernetiltak Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Øye-/ansiktsvern Håndvern Åndedrettsvern Andre opplysninger: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Nruk de beste Prosedyrene for Manuell Håndtering ved håndtering, transport og dispensering. Unngå kontakt med øynene. Vask hendene etter håndtering av produktet. Normalt ikke påkrevd. Vask hendene i arbeidspauser og ved slutten av arbeidet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand Aerosol Farge Ifølge produktets spesifikasjon. Lukt Karakteristisk Damptrykk bar Eksplosivt stoff vol % Relativ tetthet STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Stabilt under normale forhold Kjemisk stabilitet Nedbrytes ikke hvis det oppbevares og anvendes som anbefalt Mulighet for farlige reaksjoner Sterkt oksiderende midler.

5 10.4. Forhold som må unngås Oppbevares ved temperaturer over 50 C. Varme, gnister og åpen ild Uforlikelige stoffer ingen data tilgjengelig Farlige nedbrytningsprodukter Karbonoksider. Karbondioksid (CO2). sdato Side 5/8 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om giftvirkning hudetsing/hudirritasjon Toksikologiske opplysninger Kan forårsake irritasjon av huden. Kan forårsake allergiske reaksjoner hos disponerte personer. 2-Propanol Innånding LC 50/4 t (rotte): >20 mg/l Oral LD 50 (rotte): >5000 mg/kg Dermal LD 50 (kanin): >5000 mg/kg Etanol Oral LD 50 (rotte): mg/kg 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Etanol Fisk LC 50/96 t: 100 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Evne til biologisk akkumulering Mobilitet i jordsmonn Ingen data omhandler dette produktet. Fordamper lett. Bioakkumulerer ikke. Fordamper lett Resultater av PBT- og vpvb-analyse Andre skadevirkninger 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Generelle opplysninger Metoder for avfallshåndtering Håndtering av emballasjeavfall. TRANSPORTOPPLYSNINGER Fare piktogrammer Ingen data omhandler dette produktet. ingen data tilgjengelig. La ikke produktet komme i avløp. Avfallshåndtering i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Kontakt et godkjent renovasjonsselskap. Tomme beholdere må IKKE gjenbrukes. Tomme beholdere kan sendes som avfall eller til gjenvinning.

6 Side 6/8 sdato Fare piktogrammer.1. UN-Nummer.2. Korrekt forsendelsesnavn.3. Transportfareklasse(r) ADR/RID 2 Tilleggsrisiko IMDG 2 Tilleggsrisiko IATA 2 Tilleggsrisiko.4. Emballasjegruppe Pakningsgruppe -.5. Miljøfare Environmental hazards Marint forurensende stoff ADR/RID HI - Tunnel Category IMDG EmS-kode IATA UN1950 AEROSOLBEHOLDERE see SP63 see SP63 see SP63 No No (D) Pakningsveiledning (last) 203 Maksimalt kvantum Pakningsveiledning (passasjer) Maksimalt kvantum Bemerkninger Bemerkninger Bemerkninger F-D S-U 150 kg kg Varer er klassifisert som "Begrensede mengder" og er derfor unntatt fra ADR-forskriftene. Kontroller lokalt lovverk for innenlandsk transport. IMDG Varene er klassifisert som «Begrensede mengder» og kommer derfor ikke inn under IMDG-forskriftene. Kontroller lokale bestemmelser for innenriks transport. "Begrenset mengde". 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet Regulations Aerosol produktet er produsert i samsvar med EU-kommisjonens direktiv 2008/47/EC. COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 88/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC.

7 15.1. Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet sdato Side 7/ Kjemisk sikkerhetsanalyse 16. ANDRE OPPLYSNINGER Andre opplysninger Datakilder Tekst for risikosetninger i avsnitt 3 Generelle opplysninger REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 88/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. Ingen data omhandler dette produktet. Trykksatt beholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv etter bruk. Må ikke sprayes på åpen flamme eller glødende materialer. Dette dokumentet avviker fra den tidligere versjonen på følgende måter: Kontakt med hud. 4 - Kontakt med hud Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (Relativ tetthet) sensibiliserende ved innånding/hudkontakt P-setning(er) Generelle opplysninger. Råmaterialdataark. Eksponeringsgrenser. R11 - Meget brannfarlig R12 - Ekstremt brannfarlig. R22 - Farlig ved svelging. R36 - Irriterer øynene. R38 - Irriterer huden. R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 - Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 - Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R62 - Mulig fare for skade på forplantningsevnen. R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Tilleggsinformasjon i samsvar med forordning (EF) 1272/2008. H220 - Ekstremt brannfarlig gass. H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved svelging. H315 - Irriterer huden. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi. H400 - Meget giftig for liv i vann. H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

8 Informasjonsavdeling sdato Side 8/8 Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. *. Teknisk serviceavdeling.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. FP307 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7634 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer