ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen"

Transkript

1 ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

2 Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet 20 Bergen - en marin hovedstad 21 Flere selvstendige småbyer 22 Internasjonal inspirasjon og nettverksbygging 24 Grow: Mot, visjoner og kompetanse 25 Etablerersenteret: Dette gjør vi for gründerne 26

3 Visjon for Bergensregionen mot 2025: sammen skaper vi en DYNAMISK VEKSTREGION Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Regionen har samlet seg om to viktige initiativ: en felles Strategisk næringsplan for regionen og et merke som er symbolet på en felles identitet for regionen: Region Bergen-merket. Regionen har en felles målsetting om å være ledende i Norge på kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling innen prioriterte næringer. Regionen har i samarbeid prioritert følgende næringer: energinæringen, marin næring, maritim næring, media og kulturbasert næringsliv samt opplevelse, kultur og reiseliv. For å legge til rette for ytterligere utvikling i regionen er samarbeidet mellom næringsliv, det offentlige og forskning og utvikling nødvendig. Derfor stimuleres det til bredt samarbeid i regionen. Samhandling Fylkeskommunen, kommunene og næringsutviklingsaktørene i kommunene, de sterke FoU-miljøene i regionen og Næringsalliansen, hvor Bergen Næringsråd er den største organisasjonen, er sentrale samarbeidspartnere. NCE Subsea, NHO Hordaland, Innovasjon Norge, Samspelsforum for næringsutvikling (SNU), Gode Sirklar og Samarbeidsrådet for Sunnhordland er også viktige samarbeidsorgan i regionen. Nettverksorganisasjonene Nettverksorganisasjonene og næringssjefene i eierkommunene er viktige medspillere som Business Region Bergen har jevnlige møter med. De er policyorgan for kommunene og fylket og har mye kompetanse og innsikt innen sine fagfelt. Oppgavene deres spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, rådgivning og kompetanseutvikling. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammenfaller med regionens prioriterte næringer, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjoner Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi MediArena Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen business region bergens eiere: av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Følgende kommuner eier Business Region Bergen AS: Bergen kommune Hordaland fylke Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS med følgende kommuner er også eiere: Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune 3

4 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Vi legger til rette for VEKST Bergensregionen er en av landets store vekstregioner. Derfor lanserer vi Vekstlandet-kampanjen i Vi er sikker på at dette er noe som samler regionen og inspirerer til samarbeid om å tilrettelegge for vekst. Vekst betyr både flere mennesker i regionen og vekst i næringslivet. Bergensregionen er inne i en positiv utvikling og målet for en hel region som nå stiller seg bak kampanjen, er at regionen skal bli enda mer synlig som den attraktive region den er, både å bo og arbeide i. Infrastruktur For å få bærekraftig vekst er en hel region avhengig av enda bedre infrastrukturløsninger. Nå rulleres Nasjonal Transportplan, og da er det helt nødvendig å fremme felles krav til infrastrukturløsninger. Fergefri kyststamvei E39 har lenge vært en kampsak hele regionen stiller seg bak. Business Region Bergen mener også at en av de aller beste løsninger for en fremtidig bærekraftig infrastrukturløsning er en intercitybane mellom Bergen og Stavanger i tillegg til E39. Tenk hvilken vekst landet ville fått med bedre kommunikasjonsløsninger i Vekstlandet på Vestlandet! Næringsareal En av de viktige oppgavene for videre vekst er en felles plan for utvikling av næringsarealer i hele regionen. Business Region Bergen har utarbeidet en rapport på vegne av en bredt sammensatt gruppe, som konkluderer med en utvikling rundt knutepunkt både i byen og i kommunene rundt. Rapporten er blitt meget godt mottatt. Fellesstrategier for hvor næringsareal i Bergensregionen skal ligge i fremtiden må være på plass for å håndtere og generere vekst. Har vi ikke arealer for både arealkrevende næringsliv og ansatteintensive bedrifter, er det vanskelig å få den veksten regionen ønsker. Nå ligger ballen hos kommunene. Byen er generatoren for utviklingen av regionen i samspill med regionssentraene rundt byen. Nå er det opp til delregionene å finne gode samhandlingsstrategier for felles utvikling. Hele regionen har behov for god forsyning av riktige næringsarealer for sin næring. Næringer i vekst De prioriterte næringene i regionen er i vekst. Olje- og gassektoren er fremdeles en viktig driver. Uptime Centre og Competence skal utvikles til å bli en katalysator for gode kostnadseffektive utviklingsprosjekter inn mot maritim og offshore drift og vedlikehold. Marin næring og forskning i regionen har en ledende posisjon internasjonalt og har stor tro på videre vekst og utvikling i samarbeidet mellom næring og forskning. Medienæringen skal fatte viktige beslutninger ut over i 2012 om samlokalisering av forskning og næringsliv. En slik løsning gir spennende utviklingsmuligheter. Vi bor i en vekstregion, det må vi legge til rette for på den aller beste måten. Vekst er utvikling og gir fremtidsmuligheter for næring, forskning og for det offentlige. Asbjørn Algrøy administrerende direktør 4

5 Styrets årsberetning 2011 Børrea Bergensregionen er i positiv vekst og utvikling, og i følge SSBs befolkningsprognose skal regionen vokse med over innbyggere de kommende 20 årene. Dette vil også prege næringslivet. Skal regionen få ønsket utvikling, må det fokuseres på og legges til rette for vekst. Styret mener Business Region Bergen gjør en viktig og god jobb for en slik tilrettelegging gjennom prosjektene selskapet nå arbeider med. Om selskapet Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. På vegne av kommunene driver Business Region Bergen regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen og Bergen Media By. MediArena overtok som nettverksorganisasjon for Bergen Media By i Business Region Bergen har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Samhandling med forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. Et godt omdømme Omdømmebarometeret ble gjennomført både i 2009 og i 2011 og viser en svært positiv omdømmeutvikling for Bergensregionen både når det gjelder kunnskap om næringslivet, og å leve og bo i regionen. I 2011 ble regionen i større grad enn i 2009-undersøkelsen forbundet med næringsliv og et godt sted å arbeide. 87 prosent av de spurte mener Bergensregionen har mange spennende jobber, mot 78 prosent i Langt flere forbinder også regionen med leverandørindustrien til olje og gasssektoren i 2011 enn i En av Business Region Bergens viktigste oppgaver er å arbeide videre med synliggjøring og markedsføring av regionen. Bergensregionen skårer høyt på å leve og bo: Regionen har vakker natur, et attraktivt kulturliv og det er godt tilrettelagt for en aktiv fritid. Også uteliv og kulturtilbud ligger helt i tetskiktet. Virksomheten i 2011 Både Strategisk næringsplan og Region Bergen-merket kom på plass i I 2011 har Business Region Bergen arbeidet målrettet med tiltakene i Strategisk næringsplan og med å forankre og implementere symbolet for en felles regionidentitet: Region Bergen-merket har vært et utfordrende, spennende og interessant år hvor Business Region Bergen har fått vist hvordan organisasjonen kan jobbe Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg 5

6 Årsrapport Business Region Bergen 2011 i skjæringspunktet mellom næringsliv, det offentlige og forsknings- og utviklingsmiljøene. Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan for Bergensregionen inneholder en rekke tiltak som regionen i fellesskap arbeider med. Styret har, i tråd med det som er presentert og diskutert på eiermøtene, prioritert hvilke av tiltakene i Strategisk næringsplan som er de viktigste for Business Region Bergen å gripe fatt i, og hvilke andre regionale saker som har vært nødvendig å prioritere, men som ikke inngår i Strategisk næringsplan. Disse tiltakene er tatt inn i Business Region Bergens Virksomhetsplan. I løpet av 2011 er en rekke tiltak fra Strategisk næringsplan fulgt opp og flere kommuner har tatt inn relevante tiltak i egne planer. Dette gjelder Bergen, Austrheim og Lindås kommuner. Kommunene Sund, Fjell, Øygarden og Askøy er også kommet godt i gang med dette gjennom Region Vestsamarbeidet. Tiltakene Business Region Bergen arbeider med Strategisk næringsplan har sju Fokusområder som er de områdene hvor det offentlige kan sette inn tiltak, som igjen kan føre til økt verdiskaping for næringslivet. I 2011 prioriterte styret å arbeide med følgende Fokusområder: infrastruktur, kompetanseutvikling samt markedsføring og synliggjøring. Styret har hatt en strategisamling i 2011 for å summere opp tiltakene i Strategisk næringsplan, vurdere hvilke nye tiltak som skal inn i Tiltaksdelen for perioden 2012 og 2013, og legge grunnlaget for Virksomhetsplan 2012 for selskapet. INFRASTRUKTUR Ny strategi for utvikling av næringsarealer I januar 2012 ble rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen presentert. Dette samarbeidsprosjektet legger en strategi for hvordan nye næringsareal kan utvikles rundt knutepunkt i byen og i regionen. Bergensregionen har behov for over dekar nye næringsarealer de neste 20 årene. For å løse denne utfordringen har representanter fra eierkommunene, Hordaland fylkeskommune, NHO Hordaland og representanter fra Næringsalliansen arbeidet sammen med Business Region Bergen for å enes om felles strategier for utvikling av nye næringsarealer i Bergensregionen. I løpet av vinteren 2012 er rapporten presentert bredt i Bergensregionen. Fusa, Os og Samnanger kommuner er alt i gang med å ta prosjektet videre, og vurderer hvordan strategien kan implementeres i Bjørnefjordregionen. Dette er et arbeid styret og administrasjonen vil følge opp også utover Det arbeids også med utvikling av en markedsføringsportal for næringsarealer for regionen. Denne vil bli lansert våren Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Greater Stavanger og vil være et tilbud for så vel kommuner, andre offentlig aktører som for privat sektor/eiendomsbesittere. Intercity Bergen-Stavanger Styret mener Bergensregionen sammen med resten av Vestlandet og har store infrastrukturutfordringer både når det gjelder vei og bane. Vestlandet er den suverent ledende eksportregionen i landet, men sliter med lite hensiktsmessig infrastruktur. Nasjonen hadde vunnet totalt sett på å investere i vei og bane på Vestlandet. Business Region Bergen har engasjert seg i arbeidet med en fergefri E39 Kyststamveien. Sammen med Bergen Næringsråd er mulighetene for en intercity-forbindelse mellom Bergen og Stavanger utredet, og ikke bare en høyhastighetsbane mellom de to store vestlandsbyene. En intercity-forbindelse har avgang hvert 20. minutt, mens en høyhastighetsbane går noen ganger i døgnet. Reisetiden kunne med en intercityløsning vært ned i 1 time og 15 minutter, noe som hadde skapt en felles bo- og arbeidsregion på Vestlandet. I fremlegget til Nasjonal Transportplan i 2012, var dette ikke inkludert. Styret vil være en pådriver i denne prosessen også i KOMPETANSEUTVIKLING Uptime Centre of Competence 21. februar 2012 ble Uptime Centre of Competence Region Bergen-merket fungerer godt sammen med andre logoer og med flere logoer. 6

7 formelt stiftet og første daglige leder ansatt. Senteret skal legge til rette for samarbeid om forskning samt teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold. Den nye satsing har bred oppslutning fra næringen. Initiativtakerne har vært Innovasjon Norge og NCE Subsea, HOG Energi, Maritimt Forum Bergensregionen og Business Region Bergen. Prosjektet er støttet betydelig av Hordaland fylkeskommune og Christian Michelsen Research (CMR). Det er lagt mye arbeid ned i opprettelsen av senteret og styret er glad for at næringslivet, kompetansemiljøene og det offentlige sammen har etablert et senter som skal styrke og videreutvikle den store leverandørindustrien innen olje, gass og fornybar energi. Business Region Bergen har hatt ansvar for prosjektutviklingen frem mot realisering. Marin klynge Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen er sammen med regionale utviklingsaktører, i gang med en forstudie om sjømatklyngen i regionen og på Vestlandet. Dette er første steget på veien for å befeste Bergensregionens posisjonen som en marin hovedstad. Den marine næringen i Bergensregionen og FoU-miljøet, med Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet i spissen, utgjør et internasjonalt tyngdepunkt. Regionen har også et sterkt forvaltningsmiljø samt nasjonalt tunge industriaktører innen oppdrett og et betydelig engasjement innen fiskeri. Rapporten og plan for videre arbeid presenteres i MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV BERGENSREGIONEN Business Region Bergen har en viktig koordineringsoppgave i et felles fremstøt for å markedsføre, profilere og synliggjøre regionens næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og å leve og bo i en region med et bredt kulturliv. I 2011 har fokus vært på å forankre Region Bergen-profilen og å gjøre den kjent i regionen, og få ulike aktører til å ta den i bruk. Mot slutten av året ble det tatt initiativ til en omfattende nasjonal kampanje på vegne av regionen. Business Region Bergen har gjort et grundig arbeid med å forankre kampanjen bredt i hele regionen, og ut over eierkommunene og fylkeskommunen stiller nå både nettverksorganisasjonene og næringsrådene i regionen seg bak kampanjen. Kampanjen har fått navnet Vekstlandet. Vekstlandet 2012 En skisse til en nasjonal kampanje rundt Vekstlandet er lansert. Ambisjonen er at kampanjen skal strekke seg over en treårsperiode. Kampanjen skal bidra til at bedriftene i regionen enklere kan rekruttere arbeidskraft. Det skal gjøres ved å synliggjøre regionen, næringslivet, forsknings- Kunnskapsbaserte næringsklynger Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktører for regionens ledende miljøer innen: ENERGINÆRINGEN Olje, gass og fornybar energi erer vekst MARITIM NÆRING Rederi, verft, samt tjeneste- og utstyrsleverandører MARIN NÆRING Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV KREATIVE NÆRINGER Media, design, film og musikk Regionen har også sterke finans- og IKT-miljø Business Region Bergen Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune Eksempel på annonse for Bergensregionen. 7

8 Årsrapport Business Region Bergen 2011 og utviklingsmiljøene og at regionen er et godt sted å leve og bo. Det arbeides med å samle hele regionen som en felles avsender av kampanjen og organiseringen av arbeidet med den. Business Region Bergen går inn med et betydelig beløp i kampanjen på vegen av regionen. Et viktig arbeid blir å hente inn ekstern finansiering. INTERNASJONALISERING Offshore Wind Operations for første gang Offshore vind-industrien er voksende i regionen. Etableringen av konferansen Offshore Wind Operations var ett av tiltakene i Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Derfor var det naturlig for Business Region Bergen å være en av mange gode krefter i regionen som var med å etablere den første Offshore Wind Operations-konferansen som ble arrangert i mai Dette var en vellykket start. I 2012 arrangeres den sammen med 7-fjellskonferansen i mai. OTC Houston Over 50 deltok på den femte delegasjonsreisen til verdens største oljemesse Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, i regi av HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. Et eget program var tilrettelagt for deltakerne. Felles Kinasatsing med Bergen Næringsråd Business Region Bergen inngikk i 2011 avtale om prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd om felles Kinasatsing. Det har vært gjennomført kurs i kinesisk språk og kultur spesielt tilrettelagt for næringslivet og to seminarer med fokus på Kina. Vi har også vært aktivt engasjert i Regionalt Kinaforum som ble etablert i slutten av 2010 for norske kommuner og fylker med samarbeidsavtaler mot kinesiske byer og regioner. Bergensregionen har blitt utfordret til å overta lederskapet for dette forumet fra Regionens vertskapsrolle Prosjektsamarbeidet med Bergen Næringsråd omfatter også arbeidet med etablering av en modell for en profesjonalisert vertskapsrolle for besøkende delegasjoner til Bergensregionen. Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Business Region Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det har i 2011 vært gjennomført kartlegging av delegasjonsbesøk til regionen for å se hvordan regionen kan kommunisere og koordinere seg bedre i forhold til ulike delegasjonsbesøk med relevans for flere enn den enkelte aktør/organisasjon. Arbeidsgruppen vil i løpet av 2012 fremlegge rapport og forslag til en mulig modell. ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Grow Over 300 deltakere var til stede på Grow 16. og 17. mars 2011, hvor innovasjon og entreprenørskap var hovedtema med spennende foredragsholdere og lærerike wokshop er. Nærings- og handelsminister Trond Giske var en av foredragsholderne. Grow 2012 gikk av stabelen 15. mars med god deltakelse. Etablerersenteret I 2011 avviklet Etablerersenteret fem etablererkurs, tre økonomikurs og tre kurs i Etablering! et introduksjonskurs i formelle krav til etablering av bedrift. I tillegg ble det avviklet et kurs i «Personlig branding» og to kurs i «Vinn media». Etablerersenteret har hatt 184 kursdeltakere i Senteret har hatt ca. 300 veiledningstimer, en reduksjon i forhold til Innføringen av «1-2-3 Etablering!» har erstattet noe av behovet for veiledningstimer. Senteret har også holdt foredrag på kurs for nye næringsdrivende 8

9 i regi av Skatt Vest. 11 nyetablerte bedrifter har presentert seg som månedens bedrift på nettsiden i Dette er til inspirasjon og markedsføring av Etablerersenterets tjenester. Deltakelse på stands og foredrag har også vært prioritert. Styret Styret har åtte medlemmer, fire kvinner og fire menn. I 2011 har det vært avholdt seks styremøter, en strategisamling, ordinær generalforsamling, to eiermøter og en ekstraordinær generalforsamling for å velge ny valgkomité. I tillegg har administrasjonen hatt flere møter med kommunene for å presentere ulike prosjekter. Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Herman Friele (styreleder) Børrea Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg Egenregiunntaket Både eierne og Business Region Bergen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. De anskaffelser som eierne foretar gjennom Business Region Bergen skal derfor i utgangspunktet utlyses på anbud. Unntaket er det såkalte Egenregiunntaket. For at dette skal kunne komme til anvendelse må eierkommunene kunne utøve tilsvarende kontroll over Business Region Bergen som over egen virksomhet, og den vesentligste delen av selskapets virksomhet må rette seg mot eierkommunene. Videre må selskapets omsetning overfor andre ikke overstige 10 prosent av selskapets omsetning overfor eierkommunene. Dersom selskapets omsetning overfor andre overstiger mer enn 10 prosent av selskapets omsetning overfor eierkommunene, fordrer regelverket at eierne må konkurranseutsette all kjøp av tjenester fra Business Region Bergen. Styret arbeider med å utrede hvordan selskapets virksomhet kan organiseres innenfor gjeldende regelverk samtidig som det gis rom for vekst og positiv utvikling for selskapet totalt sett. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2011 en omsetning på totalt kroner mot kroner i Driftskostnadene i 2011 ble på kroner mot kroner i Driftsresultatet ble på kroner mot et negativ driftsresultat i 2010 på kroner. Årsresultatet er gjort opp med et overskudd etter finansposter på kroner i Det positive årsresultatet skyldes i første rekke at prosjekter knyttet til tiltak innen markedsføring og profilering for en stor del ble utsatt til Det vil her bli satset på en større kampanje under fellesbetegnelsen Vekstlandet. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2011 ti medarbeidere, fire menn og seks kvinner, som utgjorde 9,7 årsverk. En ansatt arbeider 50 prosent i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen, og ut over en langtidssykemeldt, er sykefraværet i organisasjonen minimalt. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets fremtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Bergen den 10. mai 2012 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Katrine Trovik Håkon Nesheim Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør Inger-Elisabeth Holberg 9

10 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 1 Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Skattekostnad Årsresultat ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer ( ) 10

11 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Årsrapport Business Region Bergen 2011 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 2 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen den 10. mai 2012 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Katrine Trovik Håkon Nesheim Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør Inger-Elisabeth Holberg 12

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til pro sjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntekts føres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til på lydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Bokført skatte kostnad gjelder en tidligere periode. Pensjoner Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP ihht unntak i GRS 8. God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie. Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak. 13

14 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Note 1 Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekter fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester utenfor revisjonen Samlet honorar til revisor Ytelser til administrerende direktør spesifiseres slik: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til administrerende direktør Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2011 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Foretaket er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr

15 Note 3 Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10 % 10 % 20 % 33 % Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. 15

16 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består per av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet per var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionområdet Nordhordland IKS 36 3,6 % Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum % Note 6 Annen egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring: Årets resultat Egenkapital pr

17 17

18 Årsrapport Business Region Bergen 2011 World Leading Maritime Cluster The Bergen Region is a leading Maritime Centre comprising world class shipping companies, suppliers and other maritime services providers such as insurance and finance. Established links to the huge energy sector and to national research institutions have further strengthened The Bergen Region, as one of the most important Maritime Clusters in Europe bn turnover 2.6 bn value creation 19,000 employees 1,300 companies Fuggibaggi Design David Zadig Photography erating power Eksempel på annonse for Bergensregionen. 18

19 Bergensregionen landets mest synlige region Bergensregionen er den mest synlige regionen i Norge. Regionen regnes for å være trygg å bo i, et godt sted å vokse opp og med gode karrieremuligheter for to. Alt ligger til rette for å markedsføre Bergensregionen som en ypperlig region å studere og arbeide i. Omdømmebarometeret 2011 som Business Region Bergen har gjennomført på vegne av regionen, viser en meget positiv utviklingen fra det første i 2009 til 2011-barometeret. Bergensregionen skårer godt på de aller fleste variablene, med en god og gledelig utvikling i de to årene mellom undersøkelsene. Offentlige tjenester avgjørende 60 prosent av de spurte kunne tenke seg å bo i regionen, mot 47 prosent i 2009-undersøkelsen. Og vurderer man å flytte, så er gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge avgjørende. Det betyr at kommunens og fylkeskommunens tilrettelegging for oppvekstmiljø og trygge forhold for barn og unge vurderes meget høyt. Og oppfatningen blant folk flest er meget positiv. Regionen skårer høyt på alle disse variablene. Godt sted for karrieren Det som er spesielt hyggelig sett med Business Region Bergens øyne er at det har vært en positiv utvikling når det gjelder oppfatningen av næringslivet i regionen. 93 prosent av de spurte mener det er mange interessante jobber for folk med høyere utdanning, og 85 prosent mener det er lett å finne interessante jobber til begge når et par flytter til regionen. Begge disse resultatene er bedre i 2011-undersøkelsen enn i 2009-undersøkelsen. Variert næringsliv Kjennskapen og kunnskapen om regionens næringsliv er relativt bra, men kunne vært bedre utenfor Bergensregionen. Det er positivt at regionen forbindes med et variert næringsliv. Men særlig for olje- og gassrelatert virksomhet er gapet mellom oppfatningen internt i regionen og i landet for øvrig, stort. 69 prosent av de spurte internt i regionen forbinder Bergensregionen med leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, mens bare 45 prosent av befolkningen utenfor regionen forbinder regionen med denne næringen. Også innen havbruk, maritim næring og reiseliv er det et visst gap mellom oppfatningen blant regionens innbygger og dem som bor utenfor regionen. Synliggjøring er nødvendig! Regionen skal vokse betraktelig i de nærmeste årene. Store deler av næringslivet trakter etter kompetansearbeidskraft. Ett av de tiltakene Business Region Bergen arbeider med er å synliggjøre næringslivet, det gode liv i Bergensregionen og mulighetene for en aktiv fritid. Omdømmebarometeret viser at Bergensregionen har en positiv klang i landet den posisjonen skal bli enda tydeligere gjennom Vekstlandet. 19

20 Årsrapport Business Region Bergen 2011 sammen om Vekstlandet! Bergensregionen er i vekst både når det gjelder forventet folketallsutvikling og sysselsetting, samtidig opplever store deler av næringslivet resultatvekst. Business Region Bergen har samlet bred oppslutning rundt kampanjeideen Vekstlandet som skal synliggjøre en attraktiv vekstregion. Med bred forankring i regionen tas det nå initiativ til en omfattende, nasjonal kommunikasjons- og markedsføringskampanje hvor det overordnede målet er å synliggjøre de store, konkurransekraftige og prioriterte næringene i regionen. Kampanjen skal strekke seg over en treårsperiode. For å vise frem de store næringsklyngene i Bergensregionen, har kampanjen et delmål hvert år. Slik får regionen synliggjort næringsklyngene med ulike virkemidler og forskjellige innfallsvinkler hvert år. Første delmål er rekruttering av flere dyktige medarbeidere til regionen. Derfor er primærmålgruppen for årets kampanje personer mellom 23 og 35 år. Reklame, PR og digitale medier skal brukes for å nå målgruppene. Ved å henvende seg til denne målgruppen og synliggjøre karrieremuligheter og det gode liv i Vekstlandet, skal Bergensregionen vise seg frem som en spennende region å bo og arbeid i for primærmålgruppen, og samtidig fortelle et bredere publikum at Vekstlandet Bergensregionen er en attraktiv region. Kampanjen er en del av tiltak 8 i Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Arbeidet med å utarbeide partner pakker med ulik eksponering for den enkelte bedrift er i gang. Business Region Bergen går inn med minimum 1,5 millioner i kampanjen, og målet er at næringslivet skal gå inn med det samme. Kampanjen er lagt opp slik at den kan startes og utvides etter hvert som flere melder sin interesse. Prosjektet er organisert i et Samarbeidsutvalg og en Prosjektgruppe med bred deltakelse fra dem som står bak kampanjen. Ambisjonen er å lansere kampanjen medio august. 20

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer