ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen"

Transkript

1 ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

2 Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet 20 Bergen - en marin hovedstad 21 Flere selvstendige småbyer 22 Internasjonal inspirasjon og nettverksbygging 24 Grow: Mot, visjoner og kompetanse 25 Etablerersenteret: Dette gjør vi for gründerne 26

3 Visjon for Bergensregionen mot 2025: sammen skaper vi en DYNAMISK VEKSTREGION Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Regionen har samlet seg om to viktige initiativ: en felles Strategisk næringsplan for regionen og et merke som er symbolet på en felles identitet for regionen: Region Bergen-merket. Regionen har en felles målsetting om å være ledende i Norge på kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling innen prioriterte næringer. Regionen har i samarbeid prioritert følgende næringer: energinæringen, marin næring, maritim næring, media og kulturbasert næringsliv samt opplevelse, kultur og reiseliv. For å legge til rette for ytterligere utvikling i regionen er samarbeidet mellom næringsliv, det offentlige og forskning og utvikling nødvendig. Derfor stimuleres det til bredt samarbeid i regionen. Samhandling Fylkeskommunen, kommunene og næringsutviklingsaktørene i kommunene, de sterke FoU-miljøene i regionen og Næringsalliansen, hvor Bergen Næringsråd er den største organisasjonen, er sentrale samarbeidspartnere. NCE Subsea, NHO Hordaland, Innovasjon Norge, Samspelsforum for næringsutvikling (SNU), Gode Sirklar og Samarbeidsrådet for Sunnhordland er også viktige samarbeidsorgan i regionen. Nettverksorganisasjonene Nettverksorganisasjonene og næringssjefene i eierkommunene er viktige medspillere som Business Region Bergen har jevnlige møter med. De er policyorgan for kommunene og fylket og har mye kompetanse og innsikt innen sine fagfelt. Oppgavene deres spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, rådgivning og kompetanseutvikling. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammenfaller med regionens prioriterte næringer, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjoner Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi MediArena Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen business region bergens eiere: av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Følgende kommuner eier Business Region Bergen AS: Bergen kommune Hordaland fylke Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS med følgende kommuner er også eiere: Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune 3

4 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Vi legger til rette for VEKST Bergensregionen er en av landets store vekstregioner. Derfor lanserer vi Vekstlandet-kampanjen i Vi er sikker på at dette er noe som samler regionen og inspirerer til samarbeid om å tilrettelegge for vekst. Vekst betyr både flere mennesker i regionen og vekst i næringslivet. Bergensregionen er inne i en positiv utvikling og målet for en hel region som nå stiller seg bak kampanjen, er at regionen skal bli enda mer synlig som den attraktive region den er, både å bo og arbeide i. Infrastruktur For å få bærekraftig vekst er en hel region avhengig av enda bedre infrastrukturløsninger. Nå rulleres Nasjonal Transportplan, og da er det helt nødvendig å fremme felles krav til infrastrukturløsninger. Fergefri kyststamvei E39 har lenge vært en kampsak hele regionen stiller seg bak. Business Region Bergen mener også at en av de aller beste løsninger for en fremtidig bærekraftig infrastrukturløsning er en intercitybane mellom Bergen og Stavanger i tillegg til E39. Tenk hvilken vekst landet ville fått med bedre kommunikasjonsløsninger i Vekstlandet på Vestlandet! Næringsareal En av de viktige oppgavene for videre vekst er en felles plan for utvikling av næringsarealer i hele regionen. Business Region Bergen har utarbeidet en rapport på vegne av en bredt sammensatt gruppe, som konkluderer med en utvikling rundt knutepunkt både i byen og i kommunene rundt. Rapporten er blitt meget godt mottatt. Fellesstrategier for hvor næringsareal i Bergensregionen skal ligge i fremtiden må være på plass for å håndtere og generere vekst. Har vi ikke arealer for både arealkrevende næringsliv og ansatteintensive bedrifter, er det vanskelig å få den veksten regionen ønsker. Nå ligger ballen hos kommunene. Byen er generatoren for utviklingen av regionen i samspill med regionssentraene rundt byen. Nå er det opp til delregionene å finne gode samhandlingsstrategier for felles utvikling. Hele regionen har behov for god forsyning av riktige næringsarealer for sin næring. Næringer i vekst De prioriterte næringene i regionen er i vekst. Olje- og gassektoren er fremdeles en viktig driver. Uptime Centre og Competence skal utvikles til å bli en katalysator for gode kostnadseffektive utviklingsprosjekter inn mot maritim og offshore drift og vedlikehold. Marin næring og forskning i regionen har en ledende posisjon internasjonalt og har stor tro på videre vekst og utvikling i samarbeidet mellom næring og forskning. Medienæringen skal fatte viktige beslutninger ut over i 2012 om samlokalisering av forskning og næringsliv. En slik løsning gir spennende utviklingsmuligheter. Vi bor i en vekstregion, det må vi legge til rette for på den aller beste måten. Vekst er utvikling og gir fremtidsmuligheter for næring, forskning og for det offentlige. Asbjørn Algrøy administrerende direktør 4

5 Styrets årsberetning 2011 Børrea Bergensregionen er i positiv vekst og utvikling, og i følge SSBs befolkningsprognose skal regionen vokse med over innbyggere de kommende 20 årene. Dette vil også prege næringslivet. Skal regionen få ønsket utvikling, må det fokuseres på og legges til rette for vekst. Styret mener Business Region Bergen gjør en viktig og god jobb for en slik tilrettelegging gjennom prosjektene selskapet nå arbeider med. Om selskapet Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. På vegne av kommunene driver Business Region Bergen regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen og Bergen Media By. MediArena overtok som nettverksorganisasjon for Bergen Media By i Business Region Bergen har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Samhandling med forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. Et godt omdømme Omdømmebarometeret ble gjennomført både i 2009 og i 2011 og viser en svært positiv omdømmeutvikling for Bergensregionen både når det gjelder kunnskap om næringslivet, og å leve og bo i regionen. I 2011 ble regionen i større grad enn i 2009-undersøkelsen forbundet med næringsliv og et godt sted å arbeide. 87 prosent av de spurte mener Bergensregionen har mange spennende jobber, mot 78 prosent i Langt flere forbinder også regionen med leverandørindustrien til olje og gasssektoren i 2011 enn i En av Business Region Bergens viktigste oppgaver er å arbeide videre med synliggjøring og markedsføring av regionen. Bergensregionen skårer høyt på å leve og bo: Regionen har vakker natur, et attraktivt kulturliv og det er godt tilrettelagt for en aktiv fritid. Også uteliv og kulturtilbud ligger helt i tetskiktet. Virksomheten i 2011 Både Strategisk næringsplan og Region Bergen-merket kom på plass i I 2011 har Business Region Bergen arbeidet målrettet med tiltakene i Strategisk næringsplan og med å forankre og implementere symbolet for en felles regionidentitet: Region Bergen-merket har vært et utfordrende, spennende og interessant år hvor Business Region Bergen har fått vist hvordan organisasjonen kan jobbe Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg 5

6 Årsrapport Business Region Bergen 2011 i skjæringspunktet mellom næringsliv, det offentlige og forsknings- og utviklingsmiljøene. Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan for Bergensregionen inneholder en rekke tiltak som regionen i fellesskap arbeider med. Styret har, i tråd med det som er presentert og diskutert på eiermøtene, prioritert hvilke av tiltakene i Strategisk næringsplan som er de viktigste for Business Region Bergen å gripe fatt i, og hvilke andre regionale saker som har vært nødvendig å prioritere, men som ikke inngår i Strategisk næringsplan. Disse tiltakene er tatt inn i Business Region Bergens Virksomhetsplan. I løpet av 2011 er en rekke tiltak fra Strategisk næringsplan fulgt opp og flere kommuner har tatt inn relevante tiltak i egne planer. Dette gjelder Bergen, Austrheim og Lindås kommuner. Kommunene Sund, Fjell, Øygarden og Askøy er også kommet godt i gang med dette gjennom Region Vestsamarbeidet. Tiltakene Business Region Bergen arbeider med Strategisk næringsplan har sju Fokusområder som er de områdene hvor det offentlige kan sette inn tiltak, som igjen kan føre til økt verdiskaping for næringslivet. I 2011 prioriterte styret å arbeide med følgende Fokusområder: infrastruktur, kompetanseutvikling samt markedsføring og synliggjøring. Styret har hatt en strategisamling i 2011 for å summere opp tiltakene i Strategisk næringsplan, vurdere hvilke nye tiltak som skal inn i Tiltaksdelen for perioden 2012 og 2013, og legge grunnlaget for Virksomhetsplan 2012 for selskapet. INFRASTRUKTUR Ny strategi for utvikling av næringsarealer I januar 2012 ble rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen presentert. Dette samarbeidsprosjektet legger en strategi for hvordan nye næringsareal kan utvikles rundt knutepunkt i byen og i regionen. Bergensregionen har behov for over dekar nye næringsarealer de neste 20 årene. For å løse denne utfordringen har representanter fra eierkommunene, Hordaland fylkeskommune, NHO Hordaland og representanter fra Næringsalliansen arbeidet sammen med Business Region Bergen for å enes om felles strategier for utvikling av nye næringsarealer i Bergensregionen. I løpet av vinteren 2012 er rapporten presentert bredt i Bergensregionen. Fusa, Os og Samnanger kommuner er alt i gang med å ta prosjektet videre, og vurderer hvordan strategien kan implementeres i Bjørnefjordregionen. Dette er et arbeid styret og administrasjonen vil følge opp også utover Det arbeids også med utvikling av en markedsføringsportal for næringsarealer for regionen. Denne vil bli lansert våren Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Greater Stavanger og vil være et tilbud for så vel kommuner, andre offentlig aktører som for privat sektor/eiendomsbesittere. Intercity Bergen-Stavanger Styret mener Bergensregionen sammen med resten av Vestlandet og har store infrastrukturutfordringer både når det gjelder vei og bane. Vestlandet er den suverent ledende eksportregionen i landet, men sliter med lite hensiktsmessig infrastruktur. Nasjonen hadde vunnet totalt sett på å investere i vei og bane på Vestlandet. Business Region Bergen har engasjert seg i arbeidet med en fergefri E39 Kyststamveien. Sammen med Bergen Næringsråd er mulighetene for en intercity-forbindelse mellom Bergen og Stavanger utredet, og ikke bare en høyhastighetsbane mellom de to store vestlandsbyene. En intercity-forbindelse har avgang hvert 20. minutt, mens en høyhastighetsbane går noen ganger i døgnet. Reisetiden kunne med en intercityløsning vært ned i 1 time og 15 minutter, noe som hadde skapt en felles bo- og arbeidsregion på Vestlandet. I fremlegget til Nasjonal Transportplan i 2012, var dette ikke inkludert. Styret vil være en pådriver i denne prosessen også i KOMPETANSEUTVIKLING Uptime Centre of Competence 21. februar 2012 ble Uptime Centre of Competence Region Bergen-merket fungerer godt sammen med andre logoer og med flere logoer. 6

7 formelt stiftet og første daglige leder ansatt. Senteret skal legge til rette for samarbeid om forskning samt teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold. Den nye satsing har bred oppslutning fra næringen. Initiativtakerne har vært Innovasjon Norge og NCE Subsea, HOG Energi, Maritimt Forum Bergensregionen og Business Region Bergen. Prosjektet er støttet betydelig av Hordaland fylkeskommune og Christian Michelsen Research (CMR). Det er lagt mye arbeid ned i opprettelsen av senteret og styret er glad for at næringslivet, kompetansemiljøene og det offentlige sammen har etablert et senter som skal styrke og videreutvikle den store leverandørindustrien innen olje, gass og fornybar energi. Business Region Bergen har hatt ansvar for prosjektutviklingen frem mot realisering. Marin klynge Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen er sammen med regionale utviklingsaktører, i gang med en forstudie om sjømatklyngen i regionen og på Vestlandet. Dette er første steget på veien for å befeste Bergensregionens posisjonen som en marin hovedstad. Den marine næringen i Bergensregionen og FoU-miljøet, med Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet i spissen, utgjør et internasjonalt tyngdepunkt. Regionen har også et sterkt forvaltningsmiljø samt nasjonalt tunge industriaktører innen oppdrett og et betydelig engasjement innen fiskeri. Rapporten og plan for videre arbeid presenteres i MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV BERGENSREGIONEN Business Region Bergen har en viktig koordineringsoppgave i et felles fremstøt for å markedsføre, profilere og synliggjøre regionens næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøene og å leve og bo i en region med et bredt kulturliv. I 2011 har fokus vært på å forankre Region Bergen-profilen og å gjøre den kjent i regionen, og få ulike aktører til å ta den i bruk. Mot slutten av året ble det tatt initiativ til en omfattende nasjonal kampanje på vegne av regionen. Business Region Bergen har gjort et grundig arbeid med å forankre kampanjen bredt i hele regionen, og ut over eierkommunene og fylkeskommunen stiller nå både nettverksorganisasjonene og næringsrådene i regionen seg bak kampanjen. Kampanjen har fått navnet Vekstlandet. Vekstlandet 2012 En skisse til en nasjonal kampanje rundt Vekstlandet er lansert. Ambisjonen er at kampanjen skal strekke seg over en treårsperiode. Kampanjen skal bidra til at bedriftene i regionen enklere kan rekruttere arbeidskraft. Det skal gjøres ved å synliggjøre regionen, næringslivet, forsknings- Kunnskapsbaserte næringsklynger Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktører for regionens ledende miljøer innen: ENERGINÆRINGEN Olje, gass og fornybar energi erer vekst MARITIM NÆRING Rederi, verft, samt tjeneste- og utstyrsleverandører MARIN NÆRING Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV KREATIVE NÆRINGER Media, design, film og musikk Regionen har også sterke finans- og IKT-miljø Business Region Bergen Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune Eksempel på annonse for Bergensregionen. 7

8 Årsrapport Business Region Bergen 2011 og utviklingsmiljøene og at regionen er et godt sted å leve og bo. Det arbeides med å samle hele regionen som en felles avsender av kampanjen og organiseringen av arbeidet med den. Business Region Bergen går inn med et betydelig beløp i kampanjen på vegen av regionen. Et viktig arbeid blir å hente inn ekstern finansiering. INTERNASJONALISERING Offshore Wind Operations for første gang Offshore vind-industrien er voksende i regionen. Etableringen av konferansen Offshore Wind Operations var ett av tiltakene i Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Derfor var det naturlig for Business Region Bergen å være en av mange gode krefter i regionen som var med å etablere den første Offshore Wind Operations-konferansen som ble arrangert i mai Dette var en vellykket start. I 2012 arrangeres den sammen med 7-fjellskonferansen i mai. OTC Houston Over 50 deltok på den femte delegasjonsreisen til verdens største oljemesse Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, i regi av HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. Et eget program var tilrettelagt for deltakerne. Felles Kinasatsing med Bergen Næringsråd Business Region Bergen inngikk i 2011 avtale om prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd om felles Kinasatsing. Det har vært gjennomført kurs i kinesisk språk og kultur spesielt tilrettelagt for næringslivet og to seminarer med fokus på Kina. Vi har også vært aktivt engasjert i Regionalt Kinaforum som ble etablert i slutten av 2010 for norske kommuner og fylker med samarbeidsavtaler mot kinesiske byer og regioner. Bergensregionen har blitt utfordret til å overta lederskapet for dette forumet fra Regionens vertskapsrolle Prosjektsamarbeidet med Bergen Næringsråd omfatter også arbeidet med etablering av en modell for en profesjonalisert vertskapsrolle for besøkende delegasjoner til Bergensregionen. Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Business Region Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det har i 2011 vært gjennomført kartlegging av delegasjonsbesøk til regionen for å se hvordan regionen kan kommunisere og koordinere seg bedre i forhold til ulike delegasjonsbesøk med relevans for flere enn den enkelte aktør/organisasjon. Arbeidsgruppen vil i løpet av 2012 fremlegge rapport og forslag til en mulig modell. ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Grow Over 300 deltakere var til stede på Grow 16. og 17. mars 2011, hvor innovasjon og entreprenørskap var hovedtema med spennende foredragsholdere og lærerike wokshop er. Nærings- og handelsminister Trond Giske var en av foredragsholderne. Grow 2012 gikk av stabelen 15. mars med god deltakelse. Etablerersenteret I 2011 avviklet Etablerersenteret fem etablererkurs, tre økonomikurs og tre kurs i Etablering! et introduksjonskurs i formelle krav til etablering av bedrift. I tillegg ble det avviklet et kurs i «Personlig branding» og to kurs i «Vinn media». Etablerersenteret har hatt 184 kursdeltakere i Senteret har hatt ca. 300 veiledningstimer, en reduksjon i forhold til Innføringen av «1-2-3 Etablering!» har erstattet noe av behovet for veiledningstimer. Senteret har også holdt foredrag på kurs for nye næringsdrivende 8

9 i regi av Skatt Vest. 11 nyetablerte bedrifter har presentert seg som månedens bedrift på nettsiden i Dette er til inspirasjon og markedsføring av Etablerersenterets tjenester. Deltakelse på stands og foredrag har også vært prioritert. Styret Styret har åtte medlemmer, fire kvinner og fire menn. I 2011 har det vært avholdt seks styremøter, en strategisamling, ordinær generalforsamling, to eiermøter og en ekstraordinær generalforsamling for å velge ny valgkomité. I tillegg har administrasjonen hatt flere møter med kommunene for å presentere ulike prosjekter. Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Herman Friele (styreleder) Børrea Schau-Larsen Geir Nordahl-Pedersen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg Egenregiunntaket Både eierne og Business Region Bergen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. De anskaffelser som eierne foretar gjennom Business Region Bergen skal derfor i utgangspunktet utlyses på anbud. Unntaket er det såkalte Egenregiunntaket. For at dette skal kunne komme til anvendelse må eierkommunene kunne utøve tilsvarende kontroll over Business Region Bergen som over egen virksomhet, og den vesentligste delen av selskapets virksomhet må rette seg mot eierkommunene. Videre må selskapets omsetning overfor andre ikke overstige 10 prosent av selskapets omsetning overfor eierkommunene. Dersom selskapets omsetning overfor andre overstiger mer enn 10 prosent av selskapets omsetning overfor eierkommunene, fordrer regelverket at eierne må konkurranseutsette all kjøp av tjenester fra Business Region Bergen. Styret arbeider med å utrede hvordan selskapets virksomhet kan organiseres innenfor gjeldende regelverk samtidig som det gis rom for vekst og positiv utvikling for selskapet totalt sett. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2011 en omsetning på totalt kroner mot kroner i Driftskostnadene i 2011 ble på kroner mot kroner i Driftsresultatet ble på kroner mot et negativ driftsresultat i 2010 på kroner. Årsresultatet er gjort opp med et overskudd etter finansposter på kroner i Det positive årsresultatet skyldes i første rekke at prosjekter knyttet til tiltak innen markedsføring og profilering for en stor del ble utsatt til Det vil her bli satset på en større kampanje under fellesbetegnelsen Vekstlandet. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2011 ti medarbeidere, fire menn og seks kvinner, som utgjorde 9,7 årsverk. En ansatt arbeider 50 prosent i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen, og ut over en langtidssykemeldt, er sykefraværet i organisasjonen minimalt. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets fremtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Bergen den 10. mai 2012 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Katrine Trovik Håkon Nesheim Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør Inger-Elisabeth Holberg 9

10 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 1 Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Skattekostnad Årsresultat ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer ( ) 10

11 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Årsrapport Business Region Bergen 2011 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 2 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen den 10. mai 2012 Herman Friele Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Katrine Trovik Håkon Nesheim Geir Nordahl-Pedersen Magnus Stangeland Asbjørn Algrøy adm. direktør Inger-Elisabeth Holberg 12

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til pro sjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntekts føres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til på lydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Bokført skatte kostnad gjelder en tidligere periode. Pensjoner Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP ihht unntak i GRS 8. God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie. Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak. 13

14 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Note 1 Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekter fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester utenfor revisjonen Samlet honorar til revisor Ytelser til administrerende direktør spesifiseres slik: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til administrerende direktør Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2011 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Foretaket er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr

15 Note 3 Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10 % 10 % 20 % 33 % Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. 15

16 Årsrapport Business Region Bergen 2011 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består per av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet per var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionområdet Nordhordland IKS 36 3,6 % Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum % Note 6 Annen egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring: Årets resultat Egenkapital pr

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

2013 odvin oto: Helge SkF

2013 odvin oto: Helge SkF Foto: Helge Skodvin 2013 VÅRE NØKKELTALL 2013 2012 2011 i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 97 Sak nr.: 2013/61 Mcte: 30.10 2014 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetet i Bergen gir Kunnskapsdepartementet

Detaljer