Årsberetning holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning."

Transkript

1 Årsberetning 2012 Årsberetning 2014 Sjekk vår hjemmeside Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl Husk påmelding innen mandag 20. april, av hensyn til bestilling av mat til årsmøtemiddagen.

2 Årsmøte på Brumundheimen Innkalt ved annonse i Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad 26. mars samt i samband med utsendelsen. Årsberetning og regnskap ble lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret onsdag Dagsorden Årsmøte starter med middag kl Etter middagen: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder, godkjenning av innkalling og gjennomgang av dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen 4. Årsberetning v/ Lars Bjerke-Narud Jr. Virksomheten i allmenningen v/ Terje Uggen 5. Regnskap v/ Gina Torpengen 6. Revisjonsberetning v/ Jan Rosseland, BDO AS 7. Orientering om status og utvikling i deleide selskaper: - RingAlm Tre AS v/ Øystein Snuggerud - Brumund Eiendom AS v/ Terje Uggen - RJFO DA v/ Kjetil Molstad - Tretopphyttene AS v/ Erik Hagen 8. Behandling av eventuelt innkomne saker 9. Fastsettelse av styrehonorar og revisors honorar 10. Orientering om allmenningens strategiplan 11. Opplesing, godkjenning og underskrift av protokoll Kaffe med kake og noe godt i et lite glass for de som ønsker det. Fotografiene i årsberetningen er tatt av Frode Schei og Terje Uggen Side 2

3 Årsberetning for Veldre Almenning Administrasjon Årsmøte for driftsåret 2013 ble avholdt på Veldrom 29. april bruksberettigede møtte. Styret har i 2014 bestått av: Styremedlemmer Valgt år Varamedlemmer i rekkefølge Lars Bjerke-Narud Jr Mauritz Aarskog Kristin Jevne Hanne Sofie Holmen Kjetil Molstad Britt Unni Storihle Erik Hagen Per Aksel Lillehaug Øystein Onsrud Harald Gropen Lars Bjerke-Narud Jr. har vært styreleder og Erik Hagen nestleder. Revisor har vært BDO AS ved Jan Rosseland. Valgkomiteen har bestått av: Lars Storlien Bjarte Holm Trond Sørum Representanter til styrer og utvalg: Styret i Ringalm Tre AS: Styret i Brumund eiendom AS: Styret i Tretopphyttene AS Styret i RJFO DA: valgt i 2010 for 6 år valgt i 2012 for 6 år valgt i 2014 for 6 år Lars Bjerke Narud Jr. Kristin Jevne Erik Hagen Kjetil Molstad I Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS møter formann og bestyrer. Årsmøte i Norsk Almenningsforbund ble avholdt på Hurdalssjøen Hotell den 27. og 28. juni, med påfølgende fagsamling Eidsvoll Almenning var vert. Fra allmenningen møtte styreleder og bestyrer. 2. Virksomheten i allmenningen Veldre Almenning er en bygdeallmenning som er underlagt Lov om bygdeallmenninger av 19. juni Allmenningen har 213 bruksberettigede. Eiendommen ligger i Ringsaker kommune. Totalarealet er ca daa med produktivt skogareal på ca daa. Det er avholdt 8 styremøter og 1 befaring. Det er behandlet 52 saker. Søknader om rabatter og bidrag har utgjort det største antallet av sakene. Side 3

4 Viktige saker har vært rullering av allmenningens strategiplan, allmenningens bruksrettsregler, beitebruk, oppfølging og plassering av ledig likviditet og oppfølging av RingAlm Tre AS. Hovedmålet for Veldre Almenning er å forvalte og utnytte sine ressurser på en bærekraftig måte for å oppnå størst mulig avkastning til dekning av de bruksberettigedes jordbruksmessige behov på kort og lang sikt. Som delmål er følgende to punkter definert: 1. Videreutvikle potensialet innenfor tradisjonell virksomhet 2. Etablere ny virksomhet som styrker allmenningens økonomiske bærekraft på lang sikt Det etablerte samarbeidet med Pihl AS er videreført. Samarbeidet innebærer at bestyrer er engasjert som konsulent i Pihl med hovedansvar for innløsningssaker av hyttetomter i henhold til Tomtefesteloven. Dette har hatt et omfang på 2 dager pr. uke. I tillegg fungerer bestyrer som daglig leder i Brumund Eiendom AS. I Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS er det avholdt 2 møter og behandlet 10 saker. Sammen med Nes Almenning har Veldre Almenning i 2014 hatt 4 ansatte hvorav 1 kvinne. Arbeidsmiljøet ansees som godt. En ansatt har vært langtidssykemeldt siste halvår. Allmenningen har som mål å være en arbeidsplass og et arbeidsmiljø der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjenesten. Styret bekrefter at regnskapet er basert på forutsetning om fortsatt drift. Styret takker medarbeidere og samarbeidende entreprenører for engasjement og innsats i Sertifisering, miljø og virksomhet i skog og utmark Allmenning er sertifisert etter miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. Allmenningen er medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppeordning (tidligere kalt Levende Skog Standarden). I tillegg er Allmenningen medlem av Mjøsen Skogs FSC gruppeordning (FSC-C103764). Mjøsen Skogs gruppeordning er FSC-sertifisert av Soil Association Woodmark. Skogforvaltningen på eiendommen skjer følgelig i tråd med både Norsk PEFC Skogstandard og FSCs prinsipper og kriterier. Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer kartlegging og beskrivelse av miljø-, kulturminne- og flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig. Siste skogbruksplan (fra 2013) viser en beregnet tilvekst på ca m3. Forutsatt hogstmodenhet for gran 10 år før inngangen til hogstklase 5, er årlig hogstkvantum satt til m3. Det er gjennomført miljøregistrering med kartlegging av biologisk viktige områder. 440 daa er avsatt som nøkkelbiotoper. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon av aktuelle miljødatabaser. Det har ikke vært skader på nøkkelbiotoper i Veldre Almenning i Side 4

5 Foryngelseskontroll utføres i samarbeid med kommunal skogmyndighet. Det føres kontroll med fremmede arter og skadegjørere (hyll, granrustsopp, snutebiller, granbarkbiller, beiteskader mm.) Reirplasser for rovfugl er hensyntatt med forskriftsmessig randsone ved sluttavvirkning. Det har ikke vært registrert hendelser som har gitt endringer i flora og fauna. Det har heller ikke blitt registrert avvik knyttet til andre miljøverdier. Allmenningen har ikke registrert noen forurensning av det ytre miljø som følge av allmenningens drift. 3.1 Avvirkning i 2014 Skurtømmer Massev./ved Laftet.& åser Sum kbm Gran Furu Ved Sum kbm Sagtømmerandelen for hele årsavvirkningen er på 67,5 %. 3.2 Avvirkning siste 20 år Balansekvantum I gjennomsnitt i 20-årsperioden er det avvirket mindre enn balansekvantum Den horisontale linjen viser antatt balansekvantum som tidligere har ligget på kbm, men som er justert opp til i henhold til ny driftsplan. Den andre linjen viser svingningene i avvirkning pr. år fra 1994 til I gjennomsnitt i 20 års perioden er det avvirket under balansekvantum. Side 5

6 Dokumentnavn Årsberetning Salget Kjøper Skurtømmer Massev./ved Laftet. & åser Sum kbm RingAlm Tre AS Andre Sum kbm I all hovedsak er skurtømmer og massevirke solgt gjennom Mjøsen til gjeldende priser, med tillegg for avtalte bonusordninger. Skurtømmer av gran har gått til RingAlm Tre AS. Granslipen har i stor grad gått med jernbane til Karlstadområdet i Sverige. Spesialsortimenter av gran og furu er solgt som henholdsvis takåser og laftetømmer til Løten Bygdesag. Noe massevirke, samt lauvtrevirke og energivirke er i tillegg solgt som ved. 3.4 Oppnådde priser ved salg av tømmer Skurtømmer Massevirke/ved Oppnådde gjennomsnittpriser pr. kbm inkludert bonuser (kr.15,- pr. kbm for hele volumet av sagtømmer og slip levert gjennom Mjøsen, med ytterligere tillegg på kr. 20,- pr. kbm fra RingAlm Tre AS for levert sagtømmer og kr. 5,- for FSC sertifisert granslip til Karlstadindustrien) Høsten 2013 kom en markant økning i etterspørsel av norsk sagtømmer fra Svenske sagbruk. Dette bidro til konkurranse om sagtømmeret blant norske sagbruk og trakk prisene oppover mot inngangen til Sagtømmerprisen gikk ytterligere opp fra årsskiftet. Flere norske sagbruk hadde små tømmerlagre gjennom vinteren 2014 og stor etterspørsel opprettholdt en god tømmerpris. Hogstinteressen økte utover året og gode driftsforhold gjennom høsten og forvinteren bidro til rekordhøy avvirkning i hele landet. Mot årsskiftet og inn i 2015 ble alle tømmerlagre fylt opp. Slipprisen har endret seg lite gjennom Side 6

7 Dokumentnavn 3.5 Skogkultur Antall planter Beplantet areal i da Grøfte- og bekkerens i meter Areal for 1. gangs tynning i da Areal for 2. gangs tynning i da Areal for avstandsregulering i da Markberedning i da Vedlikehold av skogsbilveier Det har vært normalt vedlikehold på veinettet. Veien fra Ringsrud mot grensen til Nes Almenning har blitt forsterket med lokale skalfjellmasser som et forsøk på bæremessig egnethet. Skalfjellet er tatt ut ved etablering av parkering for en av tretopphyttene på Danseråsen. Dersom denne typen masse viser seg velegnet til forsterkning av skogsbilveinettet, kan det bli aktuelt å fremme reguleringsplan for større uttak til bruk på eget veinett. 3.7 Festetomter og utleie av koier Det har ikke vært endringer med hensyn til festetomter når det gjelder antall. Festeavgiftene er regulert i henhold til respektive avtaler. 3.8 Beiteressurs og beitebruk Beiteressursen overvåkes og forvaltes av Beiteutvalget i samarbeid med de andre allmenningene i Ringsaker og Pihl AS. Gjennom egne beitebruksregler sikres det at beiteressursen forvaltes bærekraftig. På det felles beiteområdet ble det i 2014 sluppet sauer. Dette er 327 fler enn i Tap av sau var 685 dyr som utgjør 4,2 %. Dette er en betydelig forbedring fra de foregående 8-10 år med store rovdyrtap. Mye av årsaken til dette kan tilskrives ekstraordinært tilsyn i de mest utsatte områdene med økonomisk bidrag fra Fylkesmannen, samt tidligsanking i de samme områdene. Fylkesmannen har gitt tilskudd til innkjøp av flere radiobjeller som har vært leid ut til bruk i områder med særlig store tap til rovdyr tidligere. Sauebeitelaget disponerer nå ca. 700 radiobjeller. Bruken av radiobjeller har medført at flere skadde og drepte sau ble funnet tidlig. Skade- og dødsårsaken har da kunnet fastsettes med sikkerhet, som har gitt bedre grunnlag for krav om erstatning for tap til rovdyr. Det ble sluppet storfe hvorav ca var kjøttfe. Det foreløpig satte makstallet på dyr som var gjort gjeldende for 3-årsperioden fram til og med 2013, er videreført av Beiteutvalget og står fortsatt som gjeldende makstall. Den totale beitekapasiteten i Ringsakerfjellet er ifølge 3 gjennomførte beiteressurskartlegginger nær fullt ut utnyttet med det totale antall beitedyr som slippes i dag. Side 7

8 Dokumentnavn Årsberetning Andre forhold knyttet til aktiviteter i skogen og bruk av utmarka Allmenningen har betydelig fokus på å tilrettelegge for flerbruk av utmark, stier og veger. MjøsSki har et omfattende løypenett med utgangspunkt i skistadion på Veldre Sag. Løypenettet båndlegger et betydelig totalareal uten noen form for kompensasjon. Det er årlig kontaktmøte med ledelsen i MjøsSki. Det er tilrettelagt for hundekjøring i egne traseer vinterstid. Moelvmarkas Venner har fått bygge en ny turkoie ved Ellevsæterdammen. Denne er blitt et yndet turmål og er mye i bruk. Det er god dialog med representanter for Moelvmarkas Venner. Allmenningen har oppsyn og vedlikehold på Helseth hytta som står åpen for turgåere sommer og vinter. I Bøverlundområdet har motorsportsinteresserte egen bane for motorcross og enduro. Skyttermiljøet har lerduebane og eget område for jaktfelt. Allmenningens skogsveinett er i all hovedsak åpent for fri ferdsel, slik at friluftsfolk, bær og sopplukkere har lett adgang til utmarka. Det er ikke gjødslet eller sprøytet noe sted i allmenningen gjennom Jakt og Fiske 4.1 Felles forvaltning med de øvrige allmenningene i Ringsaker og Pihl AS Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO DA) er en grunneiersammenslutning for forvaltningen av all jakt og fiske i området som dekker Allmenningene Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes, samt Pihl AS. Området utgjør daa og har i alt daa vann og 60 km fiskeførende elver og bekker. 4.2 Elgjakt I Veldre Almenning ble det i 2014 tildelt en fellingskvote på 26 dyr. Alle 26 ble felt. I 2013 ble det felt 29 dyr og i dyr. I årene 2009, 2010 og 2011 ble det felt 28 dyr. Fordeling: Kalv/ungdyr Voksne dyr Sum dyr Handyr Hundyr Sum dyr Samlet vekt i kg 3033 Side 8

9 Dokumentnavn 4.3 Rådyr- og hjortejakt Det ble felt totalt 13 rådyr og 4 rein i RJFO. Det ble ikke felt hjort. 4.4 Småviltjakt, bever og fiske Tabellen nedenfor viser jaktstatistikk for hele RJFOs område Rype Storfugl Orrfugl Hare Ender Rev Kråke Mink Solgte jaktkort Bever Det er åpent for fiske på alle vann i RJFO hele året med unntak i fredningstiden 15. september til 15. oktober. Dette gir også mulighet for å pilke på alle vann. Det drives kontinuerlig vedlikehold av områdets fiskevann og det er satt ut totalt ca settefisk. Det vises for øvrig til årsberetning fra RJFO DA som kan fås ved henvendelse til RJFO s kontor på Brumund Sag. 5. Virksomheten i tilknyttede og deleide selskaper 5.1 Brumund Eiendom (Eierandel: 50%) I 2014 var det ingen annen aktivitet i selskapet enn oppfølging av Syljuåsens siste gjenstående utbedringsarbeid av feil og mangler. Årsresultatet ble et underskudd på kr , RingAlm Tre AS (RAT) (Eierandel: 17,9%) Gjennom 2014 har vekst i eksportmarkedene i Europa og Nord-Afrika, samt endringene i valutasituasjonen, bidratt til dempet konkurranse fra svensk trelast i det norske markedet. Dette har gitt positive bidrag på markedssituasjonen i Norge. Stort fiberoverskudd i Norge, Skandinavia og store deler av Europa, har gitt norsk sagbruksindustri en vanskelig avsettningssituasjon mht. flis. RAT har posisjonert seg godt i dette anstrengte markedet med en, etter forholdene, god og langsiktig avtale med Hunton. Selskapets omsetning ble kr ,- med driftsresultatt på ,- og årsresultat etter skatt på kr ,-. Side 9

10 Dokumentnavn Årsberetning Tretopphyttene AS (Eierandel: 19,6 %) Interessen for tretopphyttene er stor og fortsatt økende, både fra media og fra publikum. Den 5. hytta, «Bjørkehytta» på Danseråsen var ferdig og ble satt i drift våren Totalomsetning ved utleie av tretopphyttene lå på ca. 4,0 mill. kr. Det ble utbetalt kr i utbytte fra selskapet i 2014, basert på årsresultatet i Selskapet har ikke ekstern gjeld. 6.0 Framtidsutsikter. Skog-22 er kommet som en helhetlig nasjonal skogstrategi med anvisning av et betydelig potensiale for vekst og utvikling. Det er stipulert potensiale for en firedobling av omsetningen i skog og trenæringen og en økning av det årlige uttaket i norsk skogbruk til 15 mill kbm. En forutsetning for å realisere dette, er betydelig videreutvikling og nyetablering i norsk industri basert på skogråstoff. I det korte perspektivet forventes etterspørselen i det norske trelastmarkedet å holde seg oppe på et godt nivå. Til tross for fulle tømmerlagre nå i mars/april forventes full avsetning på alle sortimenter i Oljeprisfallet som førte til svekkelse av norske kroner mot flere valutaer, blant annet mot svenske kroner og euro, bidrar til å øke konkurransekraften for norsk trelastindustri. For sagtømmerprisen forventes likevel en nedgang sammenlignet med fjoråret. Allmenningens massevirke går i hovedsak til industri i Karlstadområdet med et produktspekter i vekst, og det forventes volumvekst framover. Slipprisen forventes å holde seg uendret eller noe høyere enn i For biovirke til energiflisproduksjon må det påregnes fortsatte begrensninger på grunn av markedssituasjonen for brenselsflis. Allmenningen vil fortsatt søke å utnytte alle muligheter som ligger i leveranser av spesialsortimenter både på gran og furu. For RingAlm Tre AS er de økonomiske utsiktene preget av pressede marginer i et tøft marked. Hjemmemarkedet forventes å delvis stagnere eller flate ut i Det er likevel tro på at den markedstilpassning, effektivisering og omstilling som bedriften har vært preget av de siste 4-5 årene, vil gi fortsatt positiv effekt. Sterk fokus på kvalitet og service vil være avgjørende for at selskapet skal lykkes i årene som kommer. Side 10

11 Dokumentnavn Årsberetning 2014 Investeringsplanen som ble vedtatt i 2014 vil bidra til fortsatt effektivisering av produksjonen og sikre fortsatt høy produktkvalitet. Omstillings- og omorganiseringsprosessen i Takstol og Landbruk forventes å styrke denne delen av virksomhetens markedsposisjon, leveransedyktighet og lønnsomhet. Overordnet mål for Brumund Eiendom AS er å få avsluttet engasjementet på Gjøvik. Det vil sannsynligvis iløpet av året bli tatt stilling til hva eierne gjør videre med selskapet. Det kan være aktuelt å benytte selskapet i annen type virksomhet med omdefinerte vedtekter og eventuelt nytt virksomhetsområde. I Tretopphyttene AS er stort sett alle de 5 hyttene fullbooket gjennom året. Interessen er så stor at det er til dels lange ventelister for å få plass. Det er stadig stor interesse fra media og stor pågang av henvendelser. Den omfattende interessen gir positiv profilering av våre egne og nærliggende områder og kan danne grunnlag for utvikling av nye tilbud for selskapet, allmenningen og samarbeidende aktører. Samarbeidet med Pihl AS fortsetter og utvikles videre. Brumunddal, Side 11

12 Resultatregnskap Note Driftsinntekter: Salgsinntekter tømmer Annen salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader: Beholdningsendring tømmer Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader: Annen renteinntekter Annen finansinntekt Netto finansposter allmenningen Resultat fra tilknyttet selskap 1/ Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat Bruksrettsytelser Til kapitalkonto Sum disponeringer Side 12

13 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Driftsplan Bil Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 13

14 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kulturfond Skogfond Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Brumunddal, Side 14 Side 14 13

15 Noter NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Aksjer og andeler Aksjer i tilknyttet selskap er inntatt i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at allmenningens andel av selskapets årsresultat og egenkapital i tilknyttet selskap inntas i allmenningsregnskapet. Allmenningens andel av det tilknyttede selskapets resultat er tatt inn under posten "resultat fra investering i tilknyttet selskap" i resultatregnskapet og allmenningens andel av det tilknyttede selskapets balanseførte egenkapital er inntatt i posten "investeringer i tilknyttet selskap" i balansen. Andel av resultat Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er inntatt under annen driftsinntekt. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Tømmerlager er vurdert til påløpne driftskostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatter Allmenning er i utgangspunktet ikke et eget skattesubjekt. Inntekter i allmenningen beskattes derfor som hovedregel på bruksberettigedes hånd ved at mottatte bruksrettsytelser er skattepliktig. Etter skatteloven 2-2 første ledd bokstav h skal imidlertid allmenningskassen lignes som eget skattesubjekt. Med allmenningskasse forstås de midler som er oppspart ved allmenningens drift og som er plassert i bank eller annen virksomhet (sidevirksomheter) utenom allmenningsskogen. Dette beskattes med 27% på skattepliktig inntekt og 0,3% på skattepliktig formue. NOTE 2 - EIERFORHOLD Pr hadde allmenningen 213 bruksberettigede Side 15

16 NOTE 3 - MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTET SELSKAP Brumund Eiendom AS RingAlm Tre AS Langsiktige fordringer Øvrig mellomværende NOTE 4 - SPESIFIKASJON AV INNTEKTER Salg tømmer og ved Festeavgifter Inntekter jakt Utleie arbeidskraft Andre inntekter Sum driftsinntekter NOTE 5 - ANDRE FORDRINGER Fordringer RingAlm-Tre as - - Andre kortsiktige fordringer NOTE 6 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sum lønnskostnader Antall ansatte 2 2 Veldre Almenning har i tillegg til Allmenningsbestyreren i full stilling, en ansatt på 60 % stilling som leies ut på 50/50 basis til Nes Almenning. 2 medarbeidere som er ansatt på deltid i Nes Almenning, leies av Veldre Almenning delvis på 50/50 basis og delvis etter behov. Side 16

17 Ytelser til ledende personer Almenningsbestyrer Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Allmenningsbestyreren har delvis vært utleid til Pihl AS gjennom hele året. Dette er viderefakturert og nå lagt inn i regnskapet under salgsinntekter. Allmenningen har en pensjonsordning som er dekket gjennom forsikringsselskap DNB. Ordningen inkluderer 2 ansatte og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Denne ordningen tilfredsstiller tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Saldo premiefond pr Årets premie dekket av premiefond - Tilført renter mv 330 Saldo premiefond pr Revisor Revisjonshonorar er kostnadsført med kr ,-. Honorar for annen bistand er kostnadsført med kr ,- NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMILER Fast Bil/tilhenger eiendom Driftsplan Sum Anskaffelskost Avgang Tilgang Samlede avskr.pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningsats 15 % 4 % 10 % Side 17

18 NOTE 8 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Anskaffelses- Balanseført Årets Utbytte/ Balanseført Eierandel kost verdi resultat Kap.forh. verdi RingAlm Tre AS 17,90 % Brumund Eiendom AS 50 % Sum investering i tilknyttede selskap RJFO 7 % Andelsinnskudd i Mjøsen Tretopphyttene AS 19,57 % Pihl AS Opplandske Bioenergi AS Andre aksjer Sum andre aksjer/andeler Avkastning obligasjonsfond Annen finansinntekt NOTE 9 - SKOGFOND Planting Vedlikehold veger Grøfting Ungskogpleie/ Markberedning Sum forbruk Avsatt på årets avvirkning Årets forbruk Årets endring belastet drift Tilført renter på kulturfond Årets endring Skogfond Skogfond NOTE 10 - BRUKSRETTSYTELSER Rabatt på ved Sperregjerde Rabatt på trelast, limtre,imp. og stolper Rabatt på flis Bidrag på tak Sum bruksrettsytelser Side 18

19 NOTE 11 - BEHOLDNINGER Tømmer NOTE 12 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Avsatt tidligere år Årets skattekostnad NOTE 13 - EGENKAPITAL Annen Kulturfond Skogfond egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Bruksrettsytelser Egenkapital pr NOTE 14 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kostnader avvirkning tømmer Skogen Jakt & fiske Kostnader administrasjonshus Kostnader koier Felleskostnader Sum NOTE 15 - BUNDNE BANKINNSKUDD Av allmenningens bankinnskudd er kr ,- inntrukne skattetrekksmidler. Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22

23 Rabatter og bidragssatser for de bruksberettigede i Veldre Almenning Generelle betingelser 1. Det ytes ikke rabatter eller bidrag til andre formål enn de som tilfredsstiller de bruksberettigede eiendommers jordbruksmessige behov. 2. Det ytes ikke bidrag til trelast kjøpt utenom Byggmakker Skattum, avd. Ringsaker. (Unntatt kasser). Dette vil det bli gjort endring på iløpet av 2015, slik at det også åpnes adgang til å få etterbetalt allmenningsrabatt på trelast kjøpt andre steder. Den nye ordningen vil bli bekjentgjort pr. brev til de bruksberettigede så snart ordningen er klar. 3. Nybygg og vedlikeholdsarbeid skal utføres fagmessig. 4. Det må søkes allmenningsstyret minst en måned i forkant av byggeprosessen for å oppnå bruksrettsytelser når de samlede ytelser (bruksrettsrabatt) det enkelte år overstiger kr ,-. Likeså skal det sendes søknad ved større uttak av gjerdestolper. Skogsved bestilles før 1. september året før. (Det kan ikke leveres tørr ved). 5. Vedtak om bruksrettsytelse har gyldighet i ett år. Dersom tiltaket det er søkt om bruksrettsytelser til tar lenger tid å ferdigstille enn ett år, må det søkes om forlenget gyldighet det etterfølgende år. 6. Bidrag ved bygging av nye tak og utbedring av gamle tak (se under Erstatninger og bidrag) gis bare etter søknad/ melding til allmenningens oppmåler, Kjell Vidar Holmen Melding/søknad sendes oppmåler innen Bidrag gis kun én gang pr. år. 7. Gammel gjeld til allmenningen må være gjort opp nye ytelser kan påregnes. Gjeld til allmenningen renteberegnes i henhold til morarenteloven. Gjenoppbygging Det ytes normalt ikke rabatter og bidrag når gjenoppbyggingen er dekket av forsikringer eller erstatninger. I spesielle tilfeller kan det dog ytes bruksrettsrabatt. Hvis det som gjenoppbygges er større enn det som ble ødelagt og det ligger innenfor det jordbruksmessige behov, eller andre særlige grunner tilsier det. Frasalg av hus eller materialer Blir hus eller materialer som det er gitt bruksrettsytelser til solgt, skal gitte rabatter og bidrag tilbakebetales til allmenningen korrigert for avskrivning. Bruksrettsrabatter: 1. Det ytes 45 % bruksrettsrabatt på trelast fra RingAlm Tre AS. Bruksrettsrabatten gis i tillegg til den storkunderabatten allmenningen har framforhandlet med Byggmakker Ringsaker på vegne av de bruksberettigede. 2. På impregnerte gjerdestolper: 38 %. 3. På limtre og takstoler bestilt gjennom Ring AlmTre AS gis det -20 %. Faktura må sendes allmenningskontoret som etterbetaler rabatt. 4. På skogsved -20 %. 5. Det ytes 40 % rabatt på kutter- og sagflis avhentet RingAlm Tre AS. 6. Erstatninger og bidrag: 1. Godkjente papptak (etter oppmåling) kr 15,- pr. m2. 2. Takstein, taksteinsplater og alle godkjente bølgeplater til tak, også tak på ferdighus (Etter oppmåling) kr 35,- pr. m2. 3. Det ytes 20 % bidrag på transport- og lagringskasser fra produsent. (Kassene kjøpes og betales til produsent / leverandør og kopi av faktura sendes allmenningen). Hentedager kutterflis Kutterflis han hentes tirsdag og fredag på Brumund Sag. Kutterflis og sagflis lesses på Buvika hver dag kl og NB! Eiendomsoverdragelser må meldes skriftlig til allmenningskontoret. På vår hjemmeside: kan man lese bl.a. bruksregler, rabatter og bidragssatser. Der finner man også søknadsskjema angående bruksrettsytelser.

Årsberetning 2013. Årsmøte holdes på Veldrom tirsdag 29 april 2014 kl. 19.00. Årsberetning 2012

Årsberetning 2013. Årsmøte holdes på Veldrom tirsdag 29 april 2014 kl. 19.00. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning 2013 Årsmøte holdes på Veldrom tirsdag 29 april 2014 kl. 19.00. Side 1 Husk påmelding innen torsdag 24. april, av hensyn til bestilling av mat til årsmøtemiddagen. Årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2012. holdes på Brumundheim tirsdag 30. april 2013 kl. 19.00. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012. holdes på Brumundheim tirsdag 30. april 2013 kl. 19.00. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheim tirsdag 30. april 2013 kl. 19.00. Husk påmelding innen onsdag 24. april, av hensyn til bestilling av mat til årsmøtemiddagen. Årsmøte

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Husk påmelding til årsmøte pga. servering, innen 20.04.2012.

Husk påmelding til årsmøte pga. servering, innen 20.04.2012. Årsberetning 2011 Årsmøte for de bruksberettigede i Veldre Almenning holdes på Veldrom tirsdag 24. april 2012 kl. 19.00. Husk påmelding til årsmøte pga. servering, innen 20.04.2012. 2 Veldre Almenning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning holdes på Veldrom fredag 15. april 2016 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside

Årsberetning holdes på Veldrom fredag 15. april 2016 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside Årsberetning 2012 Årsberetning 2015 Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.no Side 1 Årsmøte holdes på Veldrom fredag 15. april 2016 kl. 19.00. Husk påmelding innen onsdag 13 april av hensyn til bestilling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsberetning holdes på Brumundheimen torsdag 20. april 2017 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside

Årsberetning holdes på Brumundheimen torsdag 20. april 2017 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside Årsberetning 2012 Årsberetning 2016 Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.no Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheimen torsdag 20. april 2017 kl. 19.00. Husk påmelding innen mandag 17 april av hensyn

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer