Årsberetning holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl Årsberetning Sjekk vår hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning."

Transkript

1 Årsberetning 2012 Årsberetning 2014 Sjekk vår hjemmeside Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl Husk påmelding innen mandag 20. april, av hensyn til bestilling av mat til årsmøtemiddagen.

2 Årsmøte på Brumundheimen Innkalt ved annonse i Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad 26. mars samt i samband med utsendelsen. Årsberetning og regnskap ble lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret onsdag Dagsorden Årsmøte starter med middag kl Etter middagen: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder, godkjenning av innkalling og gjennomgang av dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen 4. Årsberetning v/ Lars Bjerke-Narud Jr. Virksomheten i allmenningen v/ Terje Uggen 5. Regnskap v/ Gina Torpengen 6. Revisjonsberetning v/ Jan Rosseland, BDO AS 7. Orientering om status og utvikling i deleide selskaper: - RingAlm Tre AS v/ Øystein Snuggerud - Brumund Eiendom AS v/ Terje Uggen - RJFO DA v/ Kjetil Molstad - Tretopphyttene AS v/ Erik Hagen 8. Behandling av eventuelt innkomne saker 9. Fastsettelse av styrehonorar og revisors honorar 10. Orientering om allmenningens strategiplan 11. Opplesing, godkjenning og underskrift av protokoll Kaffe med kake og noe godt i et lite glass for de som ønsker det. Fotografiene i årsberetningen er tatt av Frode Schei og Terje Uggen Side 2

3 Årsberetning for Veldre Almenning Administrasjon Årsmøte for driftsåret 2013 ble avholdt på Veldrom 29. april bruksberettigede møtte. Styret har i 2014 bestått av: Styremedlemmer Valgt år Varamedlemmer i rekkefølge Lars Bjerke-Narud Jr Mauritz Aarskog Kristin Jevne Hanne Sofie Holmen Kjetil Molstad Britt Unni Storihle Erik Hagen Per Aksel Lillehaug Øystein Onsrud Harald Gropen Lars Bjerke-Narud Jr. har vært styreleder og Erik Hagen nestleder. Revisor har vært BDO AS ved Jan Rosseland. Valgkomiteen har bestått av: Lars Storlien Bjarte Holm Trond Sørum Representanter til styrer og utvalg: Styret i Ringalm Tre AS: Styret i Brumund eiendom AS: Styret i Tretopphyttene AS Styret i RJFO DA: valgt i 2010 for 6 år valgt i 2012 for 6 år valgt i 2014 for 6 år Lars Bjerke Narud Jr. Kristin Jevne Erik Hagen Kjetil Molstad I Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS møter formann og bestyrer. Årsmøte i Norsk Almenningsforbund ble avholdt på Hurdalssjøen Hotell den 27. og 28. juni, med påfølgende fagsamling Eidsvoll Almenning var vert. Fra allmenningen møtte styreleder og bestyrer. 2. Virksomheten i allmenningen Veldre Almenning er en bygdeallmenning som er underlagt Lov om bygdeallmenninger av 19. juni Allmenningen har 213 bruksberettigede. Eiendommen ligger i Ringsaker kommune. Totalarealet er ca daa med produktivt skogareal på ca daa. Det er avholdt 8 styremøter og 1 befaring. Det er behandlet 52 saker. Søknader om rabatter og bidrag har utgjort det største antallet av sakene. Side 3

4 Viktige saker har vært rullering av allmenningens strategiplan, allmenningens bruksrettsregler, beitebruk, oppfølging og plassering av ledig likviditet og oppfølging av RingAlm Tre AS. Hovedmålet for Veldre Almenning er å forvalte og utnytte sine ressurser på en bærekraftig måte for å oppnå størst mulig avkastning til dekning av de bruksberettigedes jordbruksmessige behov på kort og lang sikt. Som delmål er følgende to punkter definert: 1. Videreutvikle potensialet innenfor tradisjonell virksomhet 2. Etablere ny virksomhet som styrker allmenningens økonomiske bærekraft på lang sikt Det etablerte samarbeidet med Pihl AS er videreført. Samarbeidet innebærer at bestyrer er engasjert som konsulent i Pihl med hovedansvar for innløsningssaker av hyttetomter i henhold til Tomtefesteloven. Dette har hatt et omfang på 2 dager pr. uke. I tillegg fungerer bestyrer som daglig leder i Brumund Eiendom AS. I Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS er det avholdt 2 møter og behandlet 10 saker. Sammen med Nes Almenning har Veldre Almenning i 2014 hatt 4 ansatte hvorav 1 kvinne. Arbeidsmiljøet ansees som godt. En ansatt har vært langtidssykemeldt siste halvår. Allmenningen har som mål å være en arbeidsplass og et arbeidsmiljø der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjenesten. Styret bekrefter at regnskapet er basert på forutsetning om fortsatt drift. Styret takker medarbeidere og samarbeidende entreprenører for engasjement og innsats i Sertifisering, miljø og virksomhet i skog og utmark Allmenning er sertifisert etter miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. Allmenningen er medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppeordning (tidligere kalt Levende Skog Standarden). I tillegg er Allmenningen medlem av Mjøsen Skogs FSC gruppeordning (FSC-C103764). Mjøsen Skogs gruppeordning er FSC-sertifisert av Soil Association Woodmark. Skogforvaltningen på eiendommen skjer følgelig i tråd med både Norsk PEFC Skogstandard og FSCs prinsipper og kriterier. Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer kartlegging og beskrivelse av miljø-, kulturminne- og flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig. Siste skogbruksplan (fra 2013) viser en beregnet tilvekst på ca m3. Forutsatt hogstmodenhet for gran 10 år før inngangen til hogstklase 5, er årlig hogstkvantum satt til m3. Det er gjennomført miljøregistrering med kartlegging av biologisk viktige områder. 440 daa er avsatt som nøkkelbiotoper. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon av aktuelle miljødatabaser. Det har ikke vært skader på nøkkelbiotoper i Veldre Almenning i Side 4

5 Foryngelseskontroll utføres i samarbeid med kommunal skogmyndighet. Det føres kontroll med fremmede arter og skadegjørere (hyll, granrustsopp, snutebiller, granbarkbiller, beiteskader mm.) Reirplasser for rovfugl er hensyntatt med forskriftsmessig randsone ved sluttavvirkning. Det har ikke vært registrert hendelser som har gitt endringer i flora og fauna. Det har heller ikke blitt registrert avvik knyttet til andre miljøverdier. Allmenningen har ikke registrert noen forurensning av det ytre miljø som følge av allmenningens drift. 3.1 Avvirkning i 2014 Skurtømmer Massev./ved Laftet.& åser Sum kbm Gran Furu Ved Sum kbm Sagtømmerandelen for hele årsavvirkningen er på 67,5 %. 3.2 Avvirkning siste 20 år Balansekvantum I gjennomsnitt i 20-årsperioden er det avvirket mindre enn balansekvantum Den horisontale linjen viser antatt balansekvantum som tidligere har ligget på kbm, men som er justert opp til i henhold til ny driftsplan. Den andre linjen viser svingningene i avvirkning pr. år fra 1994 til I gjennomsnitt i 20 års perioden er det avvirket under balansekvantum. Side 5

6 Dokumentnavn Årsberetning Salget Kjøper Skurtømmer Massev./ved Laftet. & åser Sum kbm RingAlm Tre AS Andre Sum kbm I all hovedsak er skurtømmer og massevirke solgt gjennom Mjøsen til gjeldende priser, med tillegg for avtalte bonusordninger. Skurtømmer av gran har gått til RingAlm Tre AS. Granslipen har i stor grad gått med jernbane til Karlstadområdet i Sverige. Spesialsortimenter av gran og furu er solgt som henholdsvis takåser og laftetømmer til Løten Bygdesag. Noe massevirke, samt lauvtrevirke og energivirke er i tillegg solgt som ved. 3.4 Oppnådde priser ved salg av tømmer Skurtømmer Massevirke/ved Oppnådde gjennomsnittpriser pr. kbm inkludert bonuser (kr.15,- pr. kbm for hele volumet av sagtømmer og slip levert gjennom Mjøsen, med ytterligere tillegg på kr. 20,- pr. kbm fra RingAlm Tre AS for levert sagtømmer og kr. 5,- for FSC sertifisert granslip til Karlstadindustrien) Høsten 2013 kom en markant økning i etterspørsel av norsk sagtømmer fra Svenske sagbruk. Dette bidro til konkurranse om sagtømmeret blant norske sagbruk og trakk prisene oppover mot inngangen til Sagtømmerprisen gikk ytterligere opp fra årsskiftet. Flere norske sagbruk hadde små tømmerlagre gjennom vinteren 2014 og stor etterspørsel opprettholdt en god tømmerpris. Hogstinteressen økte utover året og gode driftsforhold gjennom høsten og forvinteren bidro til rekordhøy avvirkning i hele landet. Mot årsskiftet og inn i 2015 ble alle tømmerlagre fylt opp. Slipprisen har endret seg lite gjennom Side 6

7 Dokumentnavn 3.5 Skogkultur Antall planter Beplantet areal i da Grøfte- og bekkerens i meter Areal for 1. gangs tynning i da Areal for 2. gangs tynning i da Areal for avstandsregulering i da Markberedning i da Vedlikehold av skogsbilveier Det har vært normalt vedlikehold på veinettet. Veien fra Ringsrud mot grensen til Nes Almenning har blitt forsterket med lokale skalfjellmasser som et forsøk på bæremessig egnethet. Skalfjellet er tatt ut ved etablering av parkering for en av tretopphyttene på Danseråsen. Dersom denne typen masse viser seg velegnet til forsterkning av skogsbilveinettet, kan det bli aktuelt å fremme reguleringsplan for større uttak til bruk på eget veinett. 3.7 Festetomter og utleie av koier Det har ikke vært endringer med hensyn til festetomter når det gjelder antall. Festeavgiftene er regulert i henhold til respektive avtaler. 3.8 Beiteressurs og beitebruk Beiteressursen overvåkes og forvaltes av Beiteutvalget i samarbeid med de andre allmenningene i Ringsaker og Pihl AS. Gjennom egne beitebruksregler sikres det at beiteressursen forvaltes bærekraftig. På det felles beiteområdet ble det i 2014 sluppet sauer. Dette er 327 fler enn i Tap av sau var 685 dyr som utgjør 4,2 %. Dette er en betydelig forbedring fra de foregående 8-10 år med store rovdyrtap. Mye av årsaken til dette kan tilskrives ekstraordinært tilsyn i de mest utsatte områdene med økonomisk bidrag fra Fylkesmannen, samt tidligsanking i de samme områdene. Fylkesmannen har gitt tilskudd til innkjøp av flere radiobjeller som har vært leid ut til bruk i områder med særlig store tap til rovdyr tidligere. Sauebeitelaget disponerer nå ca. 700 radiobjeller. Bruken av radiobjeller har medført at flere skadde og drepte sau ble funnet tidlig. Skade- og dødsårsaken har da kunnet fastsettes med sikkerhet, som har gitt bedre grunnlag for krav om erstatning for tap til rovdyr. Det ble sluppet storfe hvorav ca var kjøttfe. Det foreløpig satte makstallet på dyr som var gjort gjeldende for 3-årsperioden fram til og med 2013, er videreført av Beiteutvalget og står fortsatt som gjeldende makstall. Den totale beitekapasiteten i Ringsakerfjellet er ifølge 3 gjennomførte beiteressurskartlegginger nær fullt ut utnyttet med det totale antall beitedyr som slippes i dag. Side 7

8 Dokumentnavn Årsberetning Andre forhold knyttet til aktiviteter i skogen og bruk av utmarka Allmenningen har betydelig fokus på å tilrettelegge for flerbruk av utmark, stier og veger. MjøsSki har et omfattende løypenett med utgangspunkt i skistadion på Veldre Sag. Løypenettet båndlegger et betydelig totalareal uten noen form for kompensasjon. Det er årlig kontaktmøte med ledelsen i MjøsSki. Det er tilrettelagt for hundekjøring i egne traseer vinterstid. Moelvmarkas Venner har fått bygge en ny turkoie ved Ellevsæterdammen. Denne er blitt et yndet turmål og er mye i bruk. Det er god dialog med representanter for Moelvmarkas Venner. Allmenningen har oppsyn og vedlikehold på Helseth hytta som står åpen for turgåere sommer og vinter. I Bøverlundområdet har motorsportsinteresserte egen bane for motorcross og enduro. Skyttermiljøet har lerduebane og eget område for jaktfelt. Allmenningens skogsveinett er i all hovedsak åpent for fri ferdsel, slik at friluftsfolk, bær og sopplukkere har lett adgang til utmarka. Det er ikke gjødslet eller sprøytet noe sted i allmenningen gjennom Jakt og Fiske 4.1 Felles forvaltning med de øvrige allmenningene i Ringsaker og Pihl AS Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO DA) er en grunneiersammenslutning for forvaltningen av all jakt og fiske i området som dekker Allmenningene Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes, samt Pihl AS. Området utgjør daa og har i alt daa vann og 60 km fiskeførende elver og bekker. 4.2 Elgjakt I Veldre Almenning ble det i 2014 tildelt en fellingskvote på 26 dyr. Alle 26 ble felt. I 2013 ble det felt 29 dyr og i dyr. I årene 2009, 2010 og 2011 ble det felt 28 dyr. Fordeling: Kalv/ungdyr Voksne dyr Sum dyr Handyr Hundyr Sum dyr Samlet vekt i kg 3033 Side 8

9 Dokumentnavn 4.3 Rådyr- og hjortejakt Det ble felt totalt 13 rådyr og 4 rein i RJFO. Det ble ikke felt hjort. 4.4 Småviltjakt, bever og fiske Tabellen nedenfor viser jaktstatistikk for hele RJFOs område Rype Storfugl Orrfugl Hare Ender Rev Kråke Mink Solgte jaktkort Bever Det er åpent for fiske på alle vann i RJFO hele året med unntak i fredningstiden 15. september til 15. oktober. Dette gir også mulighet for å pilke på alle vann. Det drives kontinuerlig vedlikehold av områdets fiskevann og det er satt ut totalt ca settefisk. Det vises for øvrig til årsberetning fra RJFO DA som kan fås ved henvendelse til RJFO s kontor på Brumund Sag. 5. Virksomheten i tilknyttede og deleide selskaper 5.1 Brumund Eiendom (Eierandel: 50%) I 2014 var det ingen annen aktivitet i selskapet enn oppfølging av Syljuåsens siste gjenstående utbedringsarbeid av feil og mangler. Årsresultatet ble et underskudd på kr , RingAlm Tre AS (RAT) (Eierandel: 17,9%) Gjennom 2014 har vekst i eksportmarkedene i Europa og Nord-Afrika, samt endringene i valutasituasjonen, bidratt til dempet konkurranse fra svensk trelast i det norske markedet. Dette har gitt positive bidrag på markedssituasjonen i Norge. Stort fiberoverskudd i Norge, Skandinavia og store deler av Europa, har gitt norsk sagbruksindustri en vanskelig avsettningssituasjon mht. flis. RAT har posisjonert seg godt i dette anstrengte markedet med en, etter forholdene, god og langsiktig avtale med Hunton. Selskapets omsetning ble kr ,- med driftsresultatt på ,- og årsresultat etter skatt på kr ,-. Side 9

10 Dokumentnavn Årsberetning Tretopphyttene AS (Eierandel: 19,6 %) Interessen for tretopphyttene er stor og fortsatt økende, både fra media og fra publikum. Den 5. hytta, «Bjørkehytta» på Danseråsen var ferdig og ble satt i drift våren Totalomsetning ved utleie av tretopphyttene lå på ca. 4,0 mill. kr. Det ble utbetalt kr i utbytte fra selskapet i 2014, basert på årsresultatet i Selskapet har ikke ekstern gjeld. 6.0 Framtidsutsikter. Skog-22 er kommet som en helhetlig nasjonal skogstrategi med anvisning av et betydelig potensiale for vekst og utvikling. Det er stipulert potensiale for en firedobling av omsetningen i skog og trenæringen og en økning av det årlige uttaket i norsk skogbruk til 15 mill kbm. En forutsetning for å realisere dette, er betydelig videreutvikling og nyetablering i norsk industri basert på skogråstoff. I det korte perspektivet forventes etterspørselen i det norske trelastmarkedet å holde seg oppe på et godt nivå. Til tross for fulle tømmerlagre nå i mars/april forventes full avsetning på alle sortimenter i Oljeprisfallet som førte til svekkelse av norske kroner mot flere valutaer, blant annet mot svenske kroner og euro, bidrar til å øke konkurransekraften for norsk trelastindustri. For sagtømmerprisen forventes likevel en nedgang sammenlignet med fjoråret. Allmenningens massevirke går i hovedsak til industri i Karlstadområdet med et produktspekter i vekst, og det forventes volumvekst framover. Slipprisen forventes å holde seg uendret eller noe høyere enn i For biovirke til energiflisproduksjon må det påregnes fortsatte begrensninger på grunn av markedssituasjonen for brenselsflis. Allmenningen vil fortsatt søke å utnytte alle muligheter som ligger i leveranser av spesialsortimenter både på gran og furu. For RingAlm Tre AS er de økonomiske utsiktene preget av pressede marginer i et tøft marked. Hjemmemarkedet forventes å delvis stagnere eller flate ut i Det er likevel tro på at den markedstilpassning, effektivisering og omstilling som bedriften har vært preget av de siste 4-5 årene, vil gi fortsatt positiv effekt. Sterk fokus på kvalitet og service vil være avgjørende for at selskapet skal lykkes i årene som kommer. Side 10

11 Dokumentnavn Årsberetning 2014 Investeringsplanen som ble vedtatt i 2014 vil bidra til fortsatt effektivisering av produksjonen og sikre fortsatt høy produktkvalitet. Omstillings- og omorganiseringsprosessen i Takstol og Landbruk forventes å styrke denne delen av virksomhetens markedsposisjon, leveransedyktighet og lønnsomhet. Overordnet mål for Brumund Eiendom AS er å få avsluttet engasjementet på Gjøvik. Det vil sannsynligvis iløpet av året bli tatt stilling til hva eierne gjør videre med selskapet. Det kan være aktuelt å benytte selskapet i annen type virksomhet med omdefinerte vedtekter og eventuelt nytt virksomhetsområde. I Tretopphyttene AS er stort sett alle de 5 hyttene fullbooket gjennom året. Interessen er så stor at det er til dels lange ventelister for å få plass. Det er stadig stor interesse fra media og stor pågang av henvendelser. Den omfattende interessen gir positiv profilering av våre egne og nærliggende områder og kan danne grunnlag for utvikling av nye tilbud for selskapet, allmenningen og samarbeidende aktører. Samarbeidet med Pihl AS fortsetter og utvikles videre. Brumunddal, Side 11

12 Resultatregnskap Note Driftsinntekter: Salgsinntekter tømmer Annen salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader: Beholdningsendring tømmer Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader: Annen renteinntekter Annen finansinntekt Netto finansposter allmenningen Resultat fra tilknyttet selskap 1/ Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat Bruksrettsytelser Til kapitalkonto Sum disponeringer Side 12

13 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Driftsplan Bil Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 13

14 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kulturfond Skogfond Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Brumunddal, Side 14 Side 14 13

15 Noter NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Aksjer og andeler Aksjer i tilknyttet selskap er inntatt i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at allmenningens andel av selskapets årsresultat og egenkapital i tilknyttet selskap inntas i allmenningsregnskapet. Allmenningens andel av det tilknyttede selskapets resultat er tatt inn under posten "resultat fra investering i tilknyttet selskap" i resultatregnskapet og allmenningens andel av det tilknyttede selskapets balanseførte egenkapital er inntatt i posten "investeringer i tilknyttet selskap" i balansen. Andel av resultat Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er inntatt under annen driftsinntekt. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Tømmerlager er vurdert til påløpne driftskostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatter Allmenning er i utgangspunktet ikke et eget skattesubjekt. Inntekter i allmenningen beskattes derfor som hovedregel på bruksberettigedes hånd ved at mottatte bruksrettsytelser er skattepliktig. Etter skatteloven 2-2 første ledd bokstav h skal imidlertid allmenningskassen lignes som eget skattesubjekt. Med allmenningskasse forstås de midler som er oppspart ved allmenningens drift og som er plassert i bank eller annen virksomhet (sidevirksomheter) utenom allmenningsskogen. Dette beskattes med 27% på skattepliktig inntekt og 0,3% på skattepliktig formue. NOTE 2 - EIERFORHOLD Pr hadde allmenningen 213 bruksberettigede Side 15

16 NOTE 3 - MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTET SELSKAP Brumund Eiendom AS RingAlm Tre AS Langsiktige fordringer Øvrig mellomværende NOTE 4 - SPESIFIKASJON AV INNTEKTER Salg tømmer og ved Festeavgifter Inntekter jakt Utleie arbeidskraft Andre inntekter Sum driftsinntekter NOTE 5 - ANDRE FORDRINGER Fordringer RingAlm-Tre as - - Andre kortsiktige fordringer NOTE 6 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sum lønnskostnader Antall ansatte 2 2 Veldre Almenning har i tillegg til Allmenningsbestyreren i full stilling, en ansatt på 60 % stilling som leies ut på 50/50 basis til Nes Almenning. 2 medarbeidere som er ansatt på deltid i Nes Almenning, leies av Veldre Almenning delvis på 50/50 basis og delvis etter behov. Side 16

17 Ytelser til ledende personer Almenningsbestyrer Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Allmenningsbestyreren har delvis vært utleid til Pihl AS gjennom hele året. Dette er viderefakturert og nå lagt inn i regnskapet under salgsinntekter. Allmenningen har en pensjonsordning som er dekket gjennom forsikringsselskap DNB. Ordningen inkluderer 2 ansatte og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Denne ordningen tilfredsstiller tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Saldo premiefond pr Årets premie dekket av premiefond - Tilført renter mv 330 Saldo premiefond pr Revisor Revisjonshonorar er kostnadsført med kr ,-. Honorar for annen bistand er kostnadsført med kr ,- NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMILER Fast Bil/tilhenger eiendom Driftsplan Sum Anskaffelskost Avgang Tilgang Samlede avskr.pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningsats 15 % 4 % 10 % Side 17

18 NOTE 8 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Anskaffelses- Balanseført Årets Utbytte/ Balanseført Eierandel kost verdi resultat Kap.forh. verdi RingAlm Tre AS 17,90 % Brumund Eiendom AS 50 % Sum investering i tilknyttede selskap RJFO 7 % Andelsinnskudd i Mjøsen Tretopphyttene AS 19,57 % Pihl AS Opplandske Bioenergi AS Andre aksjer Sum andre aksjer/andeler Avkastning obligasjonsfond Annen finansinntekt NOTE 9 - SKOGFOND Planting Vedlikehold veger Grøfting Ungskogpleie/ Markberedning Sum forbruk Avsatt på årets avvirkning Årets forbruk Årets endring belastet drift Tilført renter på kulturfond Årets endring Skogfond Skogfond NOTE 10 - BRUKSRETTSYTELSER Rabatt på ved Sperregjerde Rabatt på trelast, limtre,imp. og stolper Rabatt på flis Bidrag på tak Sum bruksrettsytelser Side 18

19 NOTE 11 - BEHOLDNINGER Tømmer NOTE 12 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Avsatt tidligere år Årets skattekostnad NOTE 13 - EGENKAPITAL Annen Kulturfond Skogfond egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Bruksrettsytelser Egenkapital pr NOTE 14 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kostnader avvirkning tømmer Skogen Jakt & fiske Kostnader administrasjonshus Kostnader koier Felleskostnader Sum NOTE 15 - BUNDNE BANKINNSKUDD Av allmenningens bankinnskudd er kr ,- inntrukne skattetrekksmidler. Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22

23 Rabatter og bidragssatser for de bruksberettigede i Veldre Almenning Generelle betingelser 1. Det ytes ikke rabatter eller bidrag til andre formål enn de som tilfredsstiller de bruksberettigede eiendommers jordbruksmessige behov. 2. Det ytes ikke bidrag til trelast kjøpt utenom Byggmakker Skattum, avd. Ringsaker. (Unntatt kasser). Dette vil det bli gjort endring på iløpet av 2015, slik at det også åpnes adgang til å få etterbetalt allmenningsrabatt på trelast kjøpt andre steder. Den nye ordningen vil bli bekjentgjort pr. brev til de bruksberettigede så snart ordningen er klar. 3. Nybygg og vedlikeholdsarbeid skal utføres fagmessig. 4. Det må søkes allmenningsstyret minst en måned i forkant av byggeprosessen for å oppnå bruksrettsytelser når de samlede ytelser (bruksrettsrabatt) det enkelte år overstiger kr ,-. Likeså skal det sendes søknad ved større uttak av gjerdestolper. Skogsved bestilles før 1. september året før. (Det kan ikke leveres tørr ved). 5. Vedtak om bruksrettsytelse har gyldighet i ett år. Dersom tiltaket det er søkt om bruksrettsytelser til tar lenger tid å ferdigstille enn ett år, må det søkes om forlenget gyldighet det etterfølgende år. 6. Bidrag ved bygging av nye tak og utbedring av gamle tak (se under Erstatninger og bidrag) gis bare etter søknad/ melding til allmenningens oppmåler, Kjell Vidar Holmen Melding/søknad sendes oppmåler innen Bidrag gis kun én gang pr. år. 7. Gammel gjeld til allmenningen må være gjort opp nye ytelser kan påregnes. Gjeld til allmenningen renteberegnes i henhold til morarenteloven. Gjenoppbygging Det ytes normalt ikke rabatter og bidrag når gjenoppbyggingen er dekket av forsikringer eller erstatninger. I spesielle tilfeller kan det dog ytes bruksrettsrabatt. Hvis det som gjenoppbygges er større enn det som ble ødelagt og det ligger innenfor det jordbruksmessige behov, eller andre særlige grunner tilsier det. Frasalg av hus eller materialer Blir hus eller materialer som det er gitt bruksrettsytelser til solgt, skal gitte rabatter og bidrag tilbakebetales til allmenningen korrigert for avskrivning. Bruksrettsrabatter: 1. Det ytes 45 % bruksrettsrabatt på trelast fra RingAlm Tre AS. Bruksrettsrabatten gis i tillegg til den storkunderabatten allmenningen har framforhandlet med Byggmakker Ringsaker på vegne av de bruksberettigede. 2. På impregnerte gjerdestolper: 38 %. 3. På limtre og takstoler bestilt gjennom Ring AlmTre AS gis det -20 %. Faktura må sendes allmenningskontoret som etterbetaler rabatt. 4. På skogsved -20 %. 5. Det ytes 40 % rabatt på kutter- og sagflis avhentet RingAlm Tre AS. 6. Erstatninger og bidrag: 1. Godkjente papptak (etter oppmåling) kr 15,- pr. m2. 2. Takstein, taksteinsplater og alle godkjente bølgeplater til tak, også tak på ferdighus (Etter oppmåling) kr 35,- pr. m2. 3. Det ytes 20 % bidrag på transport- og lagringskasser fra produsent. (Kassene kjøpes og betales til produsent / leverandør og kopi av faktura sendes allmenningen). Hentedager kutterflis Kutterflis han hentes tirsdag og fredag på Brumund Sag. Kutterflis og sagflis lesses på Buvika hver dag kl og NB! Eiendomsoverdragelser må meldes skriftlig til allmenningskontoret. På vår hjemmeside: kan man lese bl.a. bruksregler, rabatter og bidragssatser. Der finner man også søknadsskjema angående bruksrettsytelser.

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 Årsberetning og regnskap 2010 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009. ÅRSMELDING 28 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 29. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 19. 2. Velge 2 for undertegning av protokollen 3. Årsmelding og regnskap for 28 4.

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010. ÅRSMELDING 29 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 21. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 14. 2. Valg stemmegivning Tid: kl 14.5-18. 3. Valg av møteleder Tid: kl 19. 4. Velge

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Toten Almenning lodd nr. 5 ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 Onsdag 8. april 2014 kl. 18.00 på Hoff Gjestgiveri SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallingen. Årsmøtet er bekjentgjort

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007 Jubileum 1907-2007 Årsmelding 2007 NØKKELTALL Nøkkeltall 2007 2006 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.289.755 2.092.935* OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.580.563 1.386.314 Tynning (m 3 ) 123.245

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014 Årsberetning og regnskap 2013 Toten Almenning lodd nr. 5 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5 5. APRIL 2014 Almenningsstyret består i henhold til bruksreglene av

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2014

INNHOLD. Årsrapport 2014 ÅRS rapport 2014 1 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer