EN BRANSJE I FORANDRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN BRANSJE I FORANDRING"

Transkript

1 1

2 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse % punktlighet til over kunder 9 Leverer strøm til husstander et unntaksår - med positiv utgang 11 Styrets beretning Konsernet Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 15 Konsernet Øvre Eiker Energi AS Balanse 17 Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 18 Øvre Eiker Energi AS Balanse 20 Øvre Eiker Energi AS Kontantstrømoppstilling 21 Øvre Eiker Energi AS Noter til regnskapet 27 Revisors beretning 2

3 ADM. DIR. LARS Ø. ANDRESEN EN BRANSJE I FORANDRING 2014 har vært et krevende år for konsernet Øvre Eiker Energi AS. Vi har som kjent samlet hele virksomheten på Sundmoen, og det er første gang i selskapets 100-årige historie at vi er én enhet. 3 - Selve flyttejobben gikk greit og smertefritt. Den hadde vært planlagt i lang tid, så da sommeren 2014 kom var alt klart, og vi kunne ta det vi skulle ha med oss og flytte fra Vestfossen til Hokksund, sier Adm. dir. Lars Ø. Andresen. Men det var store omveltninger i denne prosessen, for kontorer var gjort om til et åpent landskap. Montører og teknisk stab skulle over natta ha samme arbeidsplass og kantine som administrasjonen. Det har gitt en del utfordringer, og det hele må gå seg litt til. Samtidig hadde selskapet tatt mål av seg å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Det arbeidet ble kronet med hell, og på vårparten 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overrekke diplomet som et synlig bevis på at vi tenker på miljøet. STORE ENDRINGER - Vår bransje er i en rivende utvikling, og det samme gjelder de rammebetingelsene myndighetene setter for oss. Fra 1. juli neste år har NVE innført et generelt krav om at nettselskapenes innkjøp skal konkurranseutsettes. Dette kan bety mer administrasjon og en mer tungvind drift for et lite selskap som vårt, sier Lars Ø. Andresen. Han er heller ikke veldig begeistret for Reitenutvalgets ekspertuttalelse fra 2014, der det foreslås mer vanntette skott mellom de ulike selskapene i konsernet. Det vil nemlig bety egne styrer og egne daglige ledere for nett og for konkurranseutsatt virksomhet. Det medfører økte kostnader uten at man nødvendigvis vinner så mye på andre områder. DIGITAL REVOLUSJON Energiselskaper over hele landet står nå foran en digital revolusjon ettersom det vil bli installert nye strømmålere i alle hjem. Disse er like mye en avansert datamaskin som en ordinær strømmåler. Dette vil legge grunnlaget for flere endringer fremover, bl.a. vil alle etter hvert få kun én faktura for strøm og nettleie, og denne vil bli sendt fra strømselskapet. Nye målere vil også legge til rette for utvikling av nye tjenester for kundene, og vi er nærmere til å kunne realisere «Smarte Hus» løsninger. - Samtlige målere må byttes ut. Vi var tidlig ute med automatisk avlesning her i Øvre Eiker, men disse skal fases ut til fordel for nye og enda mer intelligente løsninger som er tilpasset de nye kravene, sier Andresen. For å kunne ta dette enorme løftet, er det innledet et prosjektsamarbeid «Smart Strøm Østafjells». Nettselskapene Øvre Eiker Nett, Lier everk, Hadeland Energi Nett og EB-nett står bak dette fellesskapet. Energiselskapene i Flesberg, Rollag og Krødsherad har også mulighet til å knytte seg opp i samarbeidet. - Vi mener vi har bedre mulighet til å dra dette «lasset» sammen med andre, enn å gjøre det alene. Ettersom vi var tidlig ute med automatiske strømmålere har vi mye kompetanse å bidra med i prosjektet, sier Lars Ø. Andresen.

4 4 GODE EIERE - Jeg har en forståelse av at Øvre Eiker kommune er godt fornøyd med jobben vi gjør, og vi leverer de resultatene som forventes. Utfordringene fremover er store. Kraftprisene er svært lave, og det er ikke noe som tyder på at vi får høyere priser de nærmeste årene. Dette gir lavere avkastning innenfor kraftproduksjonen. Endrede eksterne rammebetingelser samtidig med lavere inntjening gjør at vi må snu hver stein, og se på hvilke muligheter vi har framover. Styret har derfor igangsatt en strategiutredning som tar for seg hvilke scenario vi kan se for oss, spesielt for nettselskapet. Hele 2015 vil gå med til denne vurderingen, og styret legger opp til å gi eieren en anbefaling tidlig i 2016, sier Andresen. FIBER I RUTE Også når det gjelder kommunens målsetting om «fiber til alle» er selskapet i god rute. - I løpet av vil vi ha kommet langt med infrastrukturen i kommunen på fibersiden. Det betyr at veldig mange da vil ha muligheten til å knytte seg til et fibernettverk for både TV- og datatrafikk, sier Andresen. Dette er tunge investeringer for selskapet Øvre Eiker Fibernett as, men selskapet har vist at det er mulig med en storstilt utbygging - også i strøk som normalt ikke har stort nok kundegrunnlag. DYKTIGE MEDARBEIDERE - Jeg vil også berømme våre dyktige medarbeidere for den store innsatsen som de har lagt ned dette året. Vi har fått til veldig mye i et meget spesielt år, med få folk. Det er stor byggeaktivitet i kommunen, og det betyr også mye nytt strømnett. Mange prosjekter er kjørt samtidig med at ordinært vedlikehold og drift må opprettholdes. Takket være innsatsen fra alle medarbeiderne i konsernet så kan vi bl.a. levere et utbytte til eieren vår slik de forventet av oss, sier Lars Ø. Andresen avslutningsvis.

5 JARLE MJØS OG JON OLAV NEDBERG PRODUKSJON OG DAMMER FOTO: ROY HANSEN, EIKERNYTT 5 KRAFTSTASJONER OG PRODUKSJON Til tross for at Skotselv kraftstasjon var ute av drift i ni uker på grunn av omfattende vedlikehold (revisjon), var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Også i Vestfossen var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Egenproduksjonen dekker strømbehovet til ca. 670 husstander har vært et år med flere utfordringer, og vedlikehold er et viktig stikkord. Driftsansvarlig Jarle Mjøs har ikke manglet arbeidsoppgaver i dette driftsåret. - Det er i første rekke Skotselv kraftstasjon som har vært en utfordring. Vi oppdaget hydraulikkolje i vannet og vanninntrenging i løpehjulet. Ettersom dette medførte demontering av turbin og generator, var det fornuftig å ta en full revisjon, som vi kaller det. Det betyr i klartekst en full overhaling av kraftstasjonen med generator og turbin, sier Mjøs. I ukene 24 til 33 var det liten vannføring i Bingselva. Produksjonsstoppen i ni uker var derfor ikke avgjørende for produksjonen ved kraftstasjonen. Året sett under ett ble derfor bedre enn gjennomsnittet de siste årene, og det ble produsert KWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 115 husstander. I tillegg til rehabiliteringen av selve kraftstasjonen, ble det gjort omfattende arbeider på anlegget i forbindelse med den nye bygdegata. Det er også installert fjernstyring i Skotselv. - Vi har hatt fjernstyring i Vestfossen en tid, men det var viktig å få dette på plass også i Skotselv ettersom dette er et elvekraftverk. Her kan vannstanden svinge langt mer og raskere enn i Eikern, og vi kan nå overvåke dette i sanntid fra kontoret, sier Jarle Mjøs. Faktisk kan han via sin smarttelefon både følge med og styre hele kraftstasjonen om det skulle være nødvendig. Det er også bygget inn alarmsystemer som varsler dersom noe er galt. MANGE GAMLE DAMMER Da Øvre Eiker Energi as ble opprettet som et heleid kommunalt AS, ble ansvaret for alle dammene i kommunen lagt til selskapet. Det betyr at de i dag har ansvaret for drift og vedlikehold av til sammen 25 dammer. Det er kun Vestfossen og Skotselv hvor det er produksjon. Jon Olav Nedberg er vassdragsteknisk ansvarlig eller VTA-ansvarlig som det heter til daglig. - Vi logger vannføringen i flere vassdrag, ikke bare der hvor vi har kraftproduksjon. Som kjent har det vært planer om å bygge flere småkraftverk, men med dagens energipriser er ikke dette lønnsomt. Likevel følger vi vannføringen nøye, som eksempelvis i Dørja, sier Jon Olav Nedberg. Han har kontroll på det meste når det gjelder vann og vannføring, og kan blant annet fortelle at EVIKS tok ut ca. 18 mill. kubikkmeter fra Eikern i fjor. Til sammenligning tok ikke Øvre Eiker Vannverk ut mer enn 0,65 mill. kubikkmeter, mens kraftstasjonen i Vestfossen sto for et uttak på vel 286 mill. kubikkmeter. Det ble også sluppet ut mye vann gjennom flomlukene, nærmere 138 mill. kubikkmeter eller 31 prosent av det totale vannuttaket. - På grunn av til tider store nedbørsmengder i 2014 har vi slitt med å holde vannstanden stabil. I tillegg ble målesonden i Fiskumvannet ødelagt i et tordenvær, og vi måtte da foreta manuelle målinger mens den ble reparert, sier Nedberg. Men det er ikke bare dammene knyttet til kraftproduksjonen som er hans ansvar. Igjengroing og generelt vedlikehold er en utfordring, og i 2014 ble det foretatt en omfattende torvrensk av utløpet ved Hoensvannsløken. Det jobbes også med en klassifisering av alle dammene med risikovurdering fra 0 til 4. Dette skal vise oss konsekvenser dersom en av dammene skulle ryke. - Vi har som sagt ansvaret for disse dammene, men det pågår en diskusjon om hvorvidt vi kan drifte disse lenger, ettersom det ikke er noen inntekter forbundet med dem. Vi må blant annet vurdere Hoendammen overfor «Mølla». Her er det et friområde som kanskje kommunen burde ta ansvaret for, sier han. I 2014 ble det i tillegg til generelt vedlikehold satt opp flere skilt etter krav fra NVE. Dette er varselog fareskilt som advarer publikum mot demninger og den fare de kan utgjøre. BEVARER ÅLEN - Ål er som kjent en rødlistet art som vi har jobbet i alle år for å bevare i Eikernvassdraget. I bunnen av fossen er det derfor satt opp feller og ålen løftes over i Eikern, sier Jon Olav Nedberg. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Eikern Fiskevernforening, og ålebestanden i Eikern synes å være levedyktig takket være denne innsatsen.

6 LEDER ØVRE EIKER FIBERNETT MORTEN BRAARUD FIBER TIL ALLE - PÅ VEI MOT OPPFYLLELSE Politikerne i Øvre Eiker har sagt at alle i kommunen over tid skal få tilbud om tilknytning til fibernettet. Øvre Eiker Fibernett as er på god vei til å oppfylle dette ønsket. Øvre Eiker er med sine store avstander ingen enkel kommune å bygge infrastruktur i. Det gjelder også utbygging av fibernett. De fleste tettstedene har nå tilbud om fiber, men det er noen hull på kartet som det arbeides med å få tettet. 6 Ett av disse områdene er Skotselv og Bingen hvor det høsten 2014 ble vedtatt å lage et prøveprosjekt der målet er å utnytte det eksisterende el-nettets infrastruktur som føringsvei. - Vi har jobbet mye med fortetting i 2014, og det kjøres kampanjer med jevne mellomrom i samarbeid med Nextgentel. Vi har vært mer synlige i media og det har gitt resultater. Vi har også fått til en god dialog med utbyggere av ulike byggeprosjekter, og Harakollen er ett slikt eksempel, sier avdelingsleder Morten Braarud. Det ble utført ca. 400 nye installasjoner i 2014, det betyr at vi har passert installasjoner med fibertilknytning gjennom selskapet siden oppstarten. I tillegg kommer flere bedrifter, og her vil det satses mer i årene som kommer. Ikke minst gjennom Fiberselskapet, som Øvre Eiker Fiber er deleier av. Fiberselskapet er et regionselskap som leverer fra Oslo og inne i store deler av Buskerud. Fiberselskapet tegnet en samarbeidsavtale med tilsvarende organisering med ATB Nett, som sammen med Fiberselskapet dekker Buskerud, Telemark og deler av Agder. Dette selskapet tilbyr dedikert kapasitet over fibernettet til næringslivet. KONKURRANSESITUASJONEN Øvre Eiker Fibernett har siden 2010 klart å skape en dominerende posisjon i kommunen. Dette skyldes rask og effektiv utbygging med tilhørende stort tilfang av kunder (bedrifter og husstander). Dette til tross for begrensede ressurser. - Konkurranse har det vært, og er fortsatt på ulike infrastrukturer, alt fra mobil og det gamle kobbernettet til kabel-tv. Men totalt sett opplever vi at stadig flere går over til fibernett med de mulighetene det representerer for brukerne, sier Braarud Det er også mange store utbyggingsprosjekter på gang når det gjelder gangveier i regi av kommunen og Statens vegvesen. På Røren skal det blant annet bygges gang- og sykkelvei, og dette vil få betydning for selskapet. BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING Bredbånd via fiber blir stadig viktigere for å opprettholde bosetting og næringsvirksomhet i store landkommuner som Øvre Eiker. Ett eksempel på dette er satsingen som ble gjort på Varlo for noen år siden. Her gikk som kjent lokalbefolkningen sammen med næringslivet inn for fiber, noe som var avgjørende for videre satsing. At Bingen og andre steder i kommunen nå får denne muligheten vil bety mye for både bosetting og næringsutvikling. - Vi har dessverre ikke fått midler fra statlige myndigheter slik vi søkte om sammen med kommunen. Dette var midler som var satt av for utbygging av fiber i grisgrendte strøk. Vi kommer likevel ikke til å gi oss med å oppnå målsettingen om «fiber til alle», sier Morten Braarud. I løpet av 2014 gjorde selskapet også et valg om å ta mer av installasjon og teknisk støtte selv. Folk og utstyr er nå på plass, og det styrker lønnsomheten i eget hus. Målet er at Øvre Eiker Fibernett as skal bli et lokalt kompetansesenter som kan betjene både private husholdninger så vel som store næringslivsaktører.

7 7

8 NETTVIRKSOMHETEN GUNNAR HAUGEN OG BENTE HOLE 99,99 % PUNKTLIGHET TIL OVER KUNDER Det kan neppe bli bedre. Øvre Eiker Nett as leverer strøm med en punktlighetsgrad på 99,99 prosent. Og det skjer til kunder i Nettsjef Gunnar Haugen og daglig leder Bente Hole har all grunn til å være fornøyd med nettets tilstand. 8 Nå skal det sies med en gang har vært langt fra et «normalår» for Øvre Eiker Energi, og spesielt ikke for nettselskapet. Grunnen til det er bygging av nye lokaler på Sundmoen og flytting av hele virksomheten hit. - For oss i administrasjonen var det rimelig greit. Vi pakket ned i Vestfossen, og da vi kom til Hokksund var alt klart. Alle systemer var oppe og gikk på rekordtid. Det takket være en enorm innsats fra mannskapene våre her på Sundmoen, sier Hole. Samtidig med planlegging, bygging, flytting og det faktum at de ansatte i nettselskapet hadde en heller kummerlig tilværelse i brakker, greide selskapet å gjennomføre tiltak som førte til status som Miljøfyrtårn. 24. april 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overlevere diplomet fra Miljøfyrtårnstiftelsen som bevis på at selskapet hadde klart alle krav med glans. Og dette skjedde altså midt under en krevende byggeperiode. MANGE PROSJEKTER Også nettsjef Gunnar Haugen skryter av mannskapene sine og takker for en utrolig innsats i De har stått på - ikke bare med egne kontorer, men også med store utbygginger som Harakollen, Roaskogen og bygging av ny trafostasjon ved Eikertun. I tillegg har de sørget for kabler og strøm til lysmastene som nå lyser opp store deler av veien mellom Hokksund og Kongsberg. - Vi har byttet ut flere trafoer og fjernet flere plattformer og erstattet dette med styring fra bakkenivå. Dette gjøres for å gjøre hverdagen til mannskapene sikrere, og det er et forskriftskrav fra DSB. I tillegg jobber vi med en kontinuerlig oppgradering av ledningsnettet for å gjøre nettet enda sikrere, sier Haugen. Han er gjerne en av de første som får beskjed når det skjer noe galt med nettet. I 2014 var det 12 trafohavarier som følge av tordenvær. Likevel var det lite stans i leveransen av strøm, og få klager fra kundene. Men naturkreftene er vanskelig å måle seg mot, og slike havarier vil alltid kunne skje. Trefall er en annen viktig årsak til strømbrudd og klimaendringer synes å føre med seg mer nedbør og mer vind. Derfor har linjerydding blitt viktigere de siste årene, og i 2014 ble deler av dette arbeidet satt bort til andre for å hindre slike hendelser. Staben han har i nettselskapet er heller ikke veldig stor. Fem ansatte på plan- og driftsavdelingen og 10 montører ute, Kenneth samt to Hansen, lærlinger leder er øvre hva eiker han strøm må klare seg med. - Vi har lagt ned kabler for gatebelysningen i Skotselv og på Røren. Disse jobbene ble ferdigstilt i Når det gjelder gatelys for E 134 holder vi på ennå. Det er også planer om å bytte gatelysene i Hokksund - nok en jobb som vil kreve mye av vår avdeling, sier Haugen. NY SENTRAL - BEDRE STYRING Selv om 99,99 % er så godt som umulig å slå med tanke på leveringssikkerhet, har bygging av ny driftsentral på Sundmoen, gjort det enklere og lettere å styre nettet ved strømstans. Det er også installert et stort aggregat slik at de aldri er uten strøm selv og kan derved styre alt fra egne lokaler selv ved store utfall. Det er ikke bare nettet som er stabilt i Øvre Eiker Nett. Bente og Gunnar berømmer de ansatte for å være stabile og ikke minst dyktige i jobben som gjøres. Det samme gjelder også for lærlingene de tar inn hvert år. I 2014 fikk den eldste lærlingen fast jobb etter å ha gått prøveåret ferdig.

9 DAGLIG LEDER ØVRE EIKER STRØM KENNETH HANSEN LEVERER STRØM TIL HUSSTANDER Kampen om strømkundene er hard, og landsdekkende selskap lokker med gode tilbud og såkalt «medgift». Dette til tross - Øvre Eiker Strøm as øker stadig sin kundemasse og har nå passert kunder. 9 Målet for selskapet er minst 50 % av antall husstander og bedrifter i Øvre Eiker. Det betyr ca mulige kunder. Gjennom intensivering av salg så tror daglig leder Kenneth Hansen de har gode muligheter til å nå målet i Det er et stort antall kunder som enten bytter leverandør eller som flytter i løpet av ett år. Det gjør at vi fem som er ansatt i selskapet har mer enn nok å gjøre. Foruten innkjøp og salg av strøm har vi all registrering av flyttinger og endringer. I tillegg leier vi oss ut til nettselskapet for å avlaste dem i deres mange administrative oppgaver, sier Hansen. GIR TILBAKE Som heleid kommunalt selskap er det selvsagt krav til inntjening og lønnsomhet, men i motsetning til landsdekkende private selskap, gir Øvre Eiker Strøm mye av overskuddet sitt tilbake til lokalsamfunnet. - Vi er blitt en stor sponsor lokalt og stiller opp for lokale idrettslag og foreninger, sier Kenneth. Han kan fortelle at de nå sponser åtte lokale lag og foreninger kombinert med «happenings» som Ragnarock dataparty, i regi av Hokksund Ungdomsskole. - Det er viktig for oss å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. I tillegg til rene sponsorkontrakter bidrar vi med lys i gang- og skiløyper, og vi bidro blant annet til oppgraderingen av turløypa i Hoensmarka. Dette er saker som betyr mye for et lokalsamfunn. KLARE FORDELER Øvre Eiker Energi var tidlig ute med å installere automatiske målere hos sine kunder. Dette gir en nøyaktig avlesning hver gang, men det gir også et mer riktig bilde av forbruket til kunden. - Våre kunder får både strømkjøp og nettleie på én faktura, og det skjer uten at de behøver å lese av noe som helst. Det gir en bedre oversikt over kostnadene den enkelte har, sier Kenneth. Om få år kommer neste generasjon strømmålere, og Øvre Eiker Energi vil starte byttingen av målere så fort som mulig. Øvre Eiker Strøm har tre produkter strøm de tilbyr i hovedsak. «Eiker garantert fornøyd», «Eiker innkjøpspris» og «Eiker Trygg innkjøpspris. Felles for alle tre er at spotpris og prisgaranti ligger i bunnen. Selv om strømprisen har vært lav det siste året, er dette en god forsikring mot store overraskelser. Øvre Eiker Nett hadde et tilfang av 150 nye anlegg i Øvre Eiker Strøm økte leveransen med 500 nye kontrakter i Med den store utbyggingen av nye boliger i kommunen, håper Kenneth Hansen at stadig flere vil bruke sin lokale leverandør på kraftsiden. Selskapet leverer også «lokal strøm». Selv om all produksjon går inn i det store strømnettet, er produksjonen i Øvre Eiker Energi omtrent det samme som forbruket - ca. 70 GWh. VARMEPUMPER I et nært samarbeid med Midt-Kraft Buskerud tilbyr Øvre Eiker Strøm kjøp og installasjon av varmepumper til sine kunder. Dette samarbeidet startet i 2013 og det er solgt en del, men ettersom det er mange på markedet, må det kommuniseres jevnlig. - Vi tilbyr en avbetalingsordning over strømregningen og dette er selvsagt meget gunstig for kunden. Samtidig er det en risiko for oss dersom folk ikke kan gjøre opp for seg. Derfor har vi hatt en sakte tilnærming til produktet, men ser nå at vi kan øke salgsaktiviteten noe, sier Kenneth Hansen.

10 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI BENTE HOLE OG SVEIN RAVNAAS ET UNNTAKSÅR - MED POSITIV UTGANG 2014 har vært et unntaksår for konsernet Øvre Eiker Energi as. Det er minst to viktige grunner til det. For det første ble hele virksomheten samlokalisert på Sundmoen etter 99 år, og det ble jobbet mot å få status som et Miljøfyrtårn. 10 Øvre Eiker Energi as har avtale om kjøp av kraft fra Døvikfoss Kraftverk i Drammenselva. På grunn av omfattende rehabilitering grunnet havari har kjøpsprisen økt mye i 2014 og Dette har medført at resultatet for Øvre Eiker Energi i 2014 har blitt vesentlig dårligere enn forventet. NYTT BYGG - STOR INNSATS «E-verket» er 100 år i 2015, men som 99-åring ble hele bedriften samlet for første gang. Det ga mange utfordringer for de som jobbet på nett og anleggssiden. - Jeg må berømme «gutta på nett» for en utrolig innsats i De har bidratt med en enorm innsatsvilje og stor fleksibilitet i forbindelse med byggingen av vårt nye fine bygg her på Sundmoen, sier Bente Hole. Hun har ansvaret for 20 ansatte og 2 lærlinger, og kan nå konstatere at flytting var det eneste riktige, selv om bedriftskulturen på de to stedene var forskjellig. Det var også en stor overgang for mange å gå fra egne kontorer til et åpent kontorlandskap, men også det har gått seg til. - Vi hadde planlagt flyttingen godt og den gikk smertefritt. I løpet av noen dager var vi installert i nye lokaler på Sundmoen og alle nettverk og tekniske installasjoner fungerte som de skulle, sier Bente. MILJØFYRTÅRN Midt i en hektisk byggevirksomhet og senere flytting skulle også bedriften sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det ga også store utfordringer, selv om det meste av fysiske installasjoner var tatt hensyn til i nybygget. - Miljø er viktig, og hvilket avtrykk vi som bedrift setter etter oss spiller en stor rolle. Vi må derfor jobbe smartere og bedre for å ha minst mulig innvirkning på miljøet, sier Bente. Øvre Eiker Energi hadde klart en del fordeler gjennom at nybygget var tilpasset kravene til sertifisering. I tillegg var kildesortering på teknisk side godt innarbeidet. Det som ikke var like greit, var transport og kjørevaner. Det betyr blant annet kursing av de ansatte på mer økonomiske kjørevaner. STORE INVESTERINGER I Vi har en god og sunn økonomi selv om vi regnskapsmessig ikke kan vise til vårt beste år i Men dette skyldes som kjent rehabiliteringen av Døvikfoss, nytt bygg og ellers store investeringer, forteller økonomisjef Svein Ravnaas. Han har kontroll på all pengebruken i konsernet og kan fortelle at investeringene i nettet lå på ca. 17 mill. kroner i 2014, mens det på fiber ble brukt ca. 8 mill. kroner. Dette er finansiert både over driften og ved låneopptak. Konsernet kunne uavhengig av dette gi de forventede 5 millionene i utbytte til sine eiere - Øvre Eiker kommune. NVEs rammebetingelser for driften av selskapet endret seg ikke i 2014 og ga på den måten ikke noen overraskelser. - Vi passer hele tiden på hvilke strømninger som kommer fra sentralt hold og forsøker å være i forkant av utviklingen. Vi ønsker også å kunne være med på å styre utviklingen til det beste for våre eiere og kunder, sier Ravnaas. Han takker for seg etter år 17 på «e-verket» og det er ansatt en ny økonomisjef som tiltrer 3. august Dette er en kvinne og andelen kvinner i ledelsen øker da til 33 % av lederteamet. Sykefraværet i Øvre Eiker Energi som konsern har i 2014 ligget på ca. 5 %. Det har ikke vært ulykker eller hendelser som har medført personskader.

11 FORAN FRA VENSTRE: ØYVOR SEKKELSTEN (STYREMEDLEM), ARNE K. STOKKE (STYRELEDER), JORUND R. INDRELID (NESTLEDER). BAK FRA VENSTRE: KJELL GJENGEDAL (STYREMEDLEM), GEIR WAMSTAD (STYREMEDLEM, ANSATT VALGT), STEINAR HAUGERUD (STYREMEDLEM), LARS Ø. ANDRESEN (ADM.DIR), JAN TERJE LIE (OBSERVATØR, ANSATT VALGT) STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Øvre Eiker Energi AS er heleiet av Øvre Eiker kommune. Selskapet har konsesjon på drift av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss Kraftstasjon og Ramfoss Kraftstasjon samt andelskraft fra Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har også konsesjon på levering av vann fra Eikeren til alminnelig vannforsyning. Selskapet eier 3 heleide datterselskaper, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Selskapets administrasjon er lokalisert i Hokksund. ARBEIDSMILJØET Virksomhetens internkontrollsystem fungerer etter intensjonen. Ved årsskiftet er 6 personer av konsernets administrative personale ansatt i Øvre Eiker Energi AS. Det har ikke vært skader eller ulykker i forbindelse med selskapets drift i løpet av året. forurenser det ytre miljø utover gjeldende lover og forskrifter. Selskapet er opptatt av miljø og klimautviklingen og deltar i arbeidet med realisering av klimaplanen til Øvre Eiker kommune. Selskapet vil også i 2015 ha fokus på ulike miljøtiltak. Selskapet ble i mars 2015 sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift. FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapet har pr lånefinansiert datterselskapene med ca. MNOK 1,6. Tilsvarende tall for 2013 var MNOK 17,5. Dette medførte at selskapet i 2014 hadde en stram likviditet. Styret forventer en stram likviditet også i FORTSATT DRIFT Selskapets økonomi er god og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. SELSKAPETS VIRKSOMHET Inntektene fra salg av kraft ble ca. 11 % lavere enn i Nedgangen skyldes lavere kraftpriser. Produksjonen i egne kraftverk ble på 13,4 GWh noe som er 10 % over middelproduksjonen. I tillegg til kraftsalg kommer inntekter i forbindelse med tjenester som er utført for andre selskaper i konsernet. Innkjøpskostnadene for vår andels- og gjeldsbrevkraft ble økt med MNOK 8,9 grunnet kostnader knyttet til rehabiliteringen av Døvikfoss kraftstasjon. 11 To av de fem styremedlemmene valgt av Øvre Eiker kommune er kvinner. MILJØRAPPORTERING Styret er ikke kjent med at selskapets drift Havariet i Døvikfoss vil i løpet av 2014 og 2015 koste selskapet ca. MNOK 30 noe som vil føre til et økt lånebehov for selskapet. Selskapet har kjøpt tjenester fra Øvre Eiker Nett AS innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingskostnader.

12 EIERINTERESSER I ANDRE SELSKAPER Selskapet eier 100 % av aksjene i datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Øvre Eiker Energi eier Hellefoss Kraft AS sammen med Modum Kraftproduksjon KF og EB Kraftproduksjon AS der eierandelene er: Øvre Eiker Energi AS 33,3 % Modum Kraftproduksjon KF 33,3 % EB Kraftproduksjon AS 33,4 % FREMTIDIG UTVIKLING Det er utredet kraftutbygging i de vassdrag der selskapet har fallrettigheter. Øvrige vassdrag i kommunen er også kartlagt for å registrere det totale vannkraftpotensialet i kommunen. Lønnsomheten i prosjektene er, med dagens priser, så lav at en utbygging er lite aktuelt. FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd på kr disponeres med MNOK 5 til utbytte mens kr overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter AL og 2. ledd er kr KONSERNFORHOLD Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 111 en nedgang på MNOK 25 fra Hovedårsakene til dette er lavere priser på kraft og en nedgang i inntektene for nettselskapet som følge av lavere ramme fra NVE. Lønnskostnadene gikk betydelig ned i 2014, noe som i sin helhet skyldtes nedgangen i aktuarberegnede pensjonsforpliktelser hos KLP. Konsernets likviditet har vært stram gjennom året, og konsernets investeringsnivå samt kostnadene for Døvikfoss rehabiliteringen gjør at likviditeten forventes å være stram også i Konsernet har i samme periode investert MNOK 26,5 i andre selskaper. Dette gjelder Hellefoss Kraft AS og Fiberselskapet AS. Totale investeringer for konsernet i perioden er MNOK 337,0. I samme periode har konsernet utbetalt MNOK 130,4 i utbytte til eier inklusive årets avsetning på MNOK 5. Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke alle ansatte for god arbeidsinnsats, fleksibilitet og endringsvilje. I tillegg ønsker styret å fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen og Øvre Eiker kommune som eier. Dette gir grunnlag for positiv utvikling for konsernets selskaper i fremtiden. Avtalen mellom «Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap» (EVIKS) og Øvre Eiker Energi AS vedrørende tapping av vann fra Eikeren gjennomføres etter forutsetningene. Styret kjenner forøvrig ikke til vesentlige forhold for konsernet som er inntruffet etter regnskapsårets utgang som har innvirkning på det avlagte regnskap. 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai februar 2014 havarerte generatoren i Døvikfoss Kraftstasjon. Dette medførte stans i produksjonen. Øvre Eiker Energi AS har imidlertid fått leveranser fra EB i henhold til gjeldende avtale. Kostnadene for rehabiliteringen vil beløpe seg til ca. MNOK 120 hvorav vår andel vil bli ca. MNOK 30. Kostnadene fordeler seg med ca. MNOK 15 i 2014 og MNOK 15 i Anlegget forventes å være i drift igjen i august / september Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som er vesentlige for å bedømme bedriftens resultat og stilling. Konsernets resultat i 2015 forventes å ligge under nivået i Konsernet har ved utgangen av ansatte (inkl. 2 lærlinger). Sykefraværet i 2014 var på 5,06 %, en oppgang på 1,58 % fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 3,18 %. INVESTERINGER I KONSERNET Samlede investeringer i konsernet var i 2014 kr fordelt på: Øvre Eiker Energi kr Øvre Eiker Nett kr Øvre Eiker Fibernett kr I perioden har konsernet investert MNOK 310,5 i høyspent-/ lavspentnett, fibernett, utstyr for kraftstasjonsdrift og utstyr for intern administrasjon. Arne K. Stokke STYRETS LEDER Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Geir Wamstad STYREMEDLEM Steinar Haugerud STYREMEDLEM

13

14 KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg overføring Salg energi Endring mer-/mindreinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Aktivering egne investeringsarbeider Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnad 6, Avskrivning Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andel overskudd/underskudd i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

15 Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Varige driftsmidler Kraftverk 8, Fordelingsnett Bygg 8, Bredbåndnett Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol. 8, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Overkurs Sum innskutt egenkapital KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Arne K. Stokke STYRETS LEDER Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Sum annen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

17 ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg av strøm Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt utbytte Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

18 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Kraftverk 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Arne K. Stokke STYRETS LEDER 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10, Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annnen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

20 ØVRE EIKER ENERGI AS KONTANTSTRØM- OPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Inntekt på investering i DS og TS Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring kunder konsern Endring leverandør konsern Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i fordring på konsernselskap Endring i gjeld til konsernselskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling av kortsiktig gjeld konsern gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer