EN BRANSJE I FORANDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN BRANSJE I FORANDRING"

Transkript

1 1

2 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse % punktlighet til over kunder 9 Leverer strøm til husstander et unntaksår - med positiv utgang 11 Styrets beretning Konsernet Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 15 Konsernet Øvre Eiker Energi AS Balanse 17 Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 18 Øvre Eiker Energi AS Balanse 20 Øvre Eiker Energi AS Kontantstrømoppstilling 21 Øvre Eiker Energi AS Noter til regnskapet 27 Revisors beretning 2

3 ADM. DIR. LARS Ø. ANDRESEN EN BRANSJE I FORANDRING 2014 har vært et krevende år for konsernet Øvre Eiker Energi AS. Vi har som kjent samlet hele virksomheten på Sundmoen, og det er første gang i selskapets 100-årige historie at vi er én enhet. 3 - Selve flyttejobben gikk greit og smertefritt. Den hadde vært planlagt i lang tid, så da sommeren 2014 kom var alt klart, og vi kunne ta det vi skulle ha med oss og flytte fra Vestfossen til Hokksund, sier Adm. dir. Lars Ø. Andresen. Men det var store omveltninger i denne prosessen, for kontorer var gjort om til et åpent landskap. Montører og teknisk stab skulle over natta ha samme arbeidsplass og kantine som administrasjonen. Det har gitt en del utfordringer, og det hele må gå seg litt til. Samtidig hadde selskapet tatt mål av seg å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Det arbeidet ble kronet med hell, og på vårparten 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overrekke diplomet som et synlig bevis på at vi tenker på miljøet. STORE ENDRINGER - Vår bransje er i en rivende utvikling, og det samme gjelder de rammebetingelsene myndighetene setter for oss. Fra 1. juli neste år har NVE innført et generelt krav om at nettselskapenes innkjøp skal konkurranseutsettes. Dette kan bety mer administrasjon og en mer tungvind drift for et lite selskap som vårt, sier Lars Ø. Andresen. Han er heller ikke veldig begeistret for Reitenutvalgets ekspertuttalelse fra 2014, der det foreslås mer vanntette skott mellom de ulike selskapene i konsernet. Det vil nemlig bety egne styrer og egne daglige ledere for nett og for konkurranseutsatt virksomhet. Det medfører økte kostnader uten at man nødvendigvis vinner så mye på andre områder. DIGITAL REVOLUSJON Energiselskaper over hele landet står nå foran en digital revolusjon ettersom det vil bli installert nye strømmålere i alle hjem. Disse er like mye en avansert datamaskin som en ordinær strømmåler. Dette vil legge grunnlaget for flere endringer fremover, bl.a. vil alle etter hvert få kun én faktura for strøm og nettleie, og denne vil bli sendt fra strømselskapet. Nye målere vil også legge til rette for utvikling av nye tjenester for kundene, og vi er nærmere til å kunne realisere «Smarte Hus» løsninger. - Samtlige målere må byttes ut. Vi var tidlig ute med automatisk avlesning her i Øvre Eiker, men disse skal fases ut til fordel for nye og enda mer intelligente løsninger som er tilpasset de nye kravene, sier Andresen. For å kunne ta dette enorme løftet, er det innledet et prosjektsamarbeid «Smart Strøm Østafjells». Nettselskapene Øvre Eiker Nett, Lier everk, Hadeland Energi Nett og EB-nett står bak dette fellesskapet. Energiselskapene i Flesberg, Rollag og Krødsherad har også mulighet til å knytte seg opp i samarbeidet. - Vi mener vi har bedre mulighet til å dra dette «lasset» sammen med andre, enn å gjøre det alene. Ettersom vi var tidlig ute med automatiske strømmålere har vi mye kompetanse å bidra med i prosjektet, sier Lars Ø. Andresen.

4 4 GODE EIERE - Jeg har en forståelse av at Øvre Eiker kommune er godt fornøyd med jobben vi gjør, og vi leverer de resultatene som forventes. Utfordringene fremover er store. Kraftprisene er svært lave, og det er ikke noe som tyder på at vi får høyere priser de nærmeste årene. Dette gir lavere avkastning innenfor kraftproduksjonen. Endrede eksterne rammebetingelser samtidig med lavere inntjening gjør at vi må snu hver stein, og se på hvilke muligheter vi har framover. Styret har derfor igangsatt en strategiutredning som tar for seg hvilke scenario vi kan se for oss, spesielt for nettselskapet. Hele 2015 vil gå med til denne vurderingen, og styret legger opp til å gi eieren en anbefaling tidlig i 2016, sier Andresen. FIBER I RUTE Også når det gjelder kommunens målsetting om «fiber til alle» er selskapet i god rute. - I løpet av vil vi ha kommet langt med infrastrukturen i kommunen på fibersiden. Det betyr at veldig mange da vil ha muligheten til å knytte seg til et fibernettverk for både TV- og datatrafikk, sier Andresen. Dette er tunge investeringer for selskapet Øvre Eiker Fibernett as, men selskapet har vist at det er mulig med en storstilt utbygging - også i strøk som normalt ikke har stort nok kundegrunnlag. DYKTIGE MEDARBEIDERE - Jeg vil også berømme våre dyktige medarbeidere for den store innsatsen som de har lagt ned dette året. Vi har fått til veldig mye i et meget spesielt år, med få folk. Det er stor byggeaktivitet i kommunen, og det betyr også mye nytt strømnett. Mange prosjekter er kjørt samtidig med at ordinært vedlikehold og drift må opprettholdes. Takket være innsatsen fra alle medarbeiderne i konsernet så kan vi bl.a. levere et utbytte til eieren vår slik de forventet av oss, sier Lars Ø. Andresen avslutningsvis.

5 JARLE MJØS OG JON OLAV NEDBERG PRODUKSJON OG DAMMER FOTO: ROY HANSEN, EIKERNYTT 5 KRAFTSTASJONER OG PRODUKSJON Til tross for at Skotselv kraftstasjon var ute av drift i ni uker på grunn av omfattende vedlikehold (revisjon), var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Også i Vestfossen var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Egenproduksjonen dekker strømbehovet til ca. 670 husstander har vært et år med flere utfordringer, og vedlikehold er et viktig stikkord. Driftsansvarlig Jarle Mjøs har ikke manglet arbeidsoppgaver i dette driftsåret. - Det er i første rekke Skotselv kraftstasjon som har vært en utfordring. Vi oppdaget hydraulikkolje i vannet og vanninntrenging i løpehjulet. Ettersom dette medførte demontering av turbin og generator, var det fornuftig å ta en full revisjon, som vi kaller det. Det betyr i klartekst en full overhaling av kraftstasjonen med generator og turbin, sier Mjøs. I ukene 24 til 33 var det liten vannføring i Bingselva. Produksjonsstoppen i ni uker var derfor ikke avgjørende for produksjonen ved kraftstasjonen. Året sett under ett ble derfor bedre enn gjennomsnittet de siste årene, og det ble produsert KWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 115 husstander. I tillegg til rehabiliteringen av selve kraftstasjonen, ble det gjort omfattende arbeider på anlegget i forbindelse med den nye bygdegata. Det er også installert fjernstyring i Skotselv. - Vi har hatt fjernstyring i Vestfossen en tid, men det var viktig å få dette på plass også i Skotselv ettersom dette er et elvekraftverk. Her kan vannstanden svinge langt mer og raskere enn i Eikern, og vi kan nå overvåke dette i sanntid fra kontoret, sier Jarle Mjøs. Faktisk kan han via sin smarttelefon både følge med og styre hele kraftstasjonen om det skulle være nødvendig. Det er også bygget inn alarmsystemer som varsler dersom noe er galt. MANGE GAMLE DAMMER Da Øvre Eiker Energi as ble opprettet som et heleid kommunalt AS, ble ansvaret for alle dammene i kommunen lagt til selskapet. Det betyr at de i dag har ansvaret for drift og vedlikehold av til sammen 25 dammer. Det er kun Vestfossen og Skotselv hvor det er produksjon. Jon Olav Nedberg er vassdragsteknisk ansvarlig eller VTA-ansvarlig som det heter til daglig. - Vi logger vannføringen i flere vassdrag, ikke bare der hvor vi har kraftproduksjon. Som kjent har det vært planer om å bygge flere småkraftverk, men med dagens energipriser er ikke dette lønnsomt. Likevel følger vi vannføringen nøye, som eksempelvis i Dørja, sier Jon Olav Nedberg. Han har kontroll på det meste når det gjelder vann og vannføring, og kan blant annet fortelle at EVIKS tok ut ca. 18 mill. kubikkmeter fra Eikern i fjor. Til sammenligning tok ikke Øvre Eiker Vannverk ut mer enn 0,65 mill. kubikkmeter, mens kraftstasjonen i Vestfossen sto for et uttak på vel 286 mill. kubikkmeter. Det ble også sluppet ut mye vann gjennom flomlukene, nærmere 138 mill. kubikkmeter eller 31 prosent av det totale vannuttaket. - På grunn av til tider store nedbørsmengder i 2014 har vi slitt med å holde vannstanden stabil. I tillegg ble målesonden i Fiskumvannet ødelagt i et tordenvær, og vi måtte da foreta manuelle målinger mens den ble reparert, sier Nedberg. Men det er ikke bare dammene knyttet til kraftproduksjonen som er hans ansvar. Igjengroing og generelt vedlikehold er en utfordring, og i 2014 ble det foretatt en omfattende torvrensk av utløpet ved Hoensvannsløken. Det jobbes også med en klassifisering av alle dammene med risikovurdering fra 0 til 4. Dette skal vise oss konsekvenser dersom en av dammene skulle ryke. - Vi har som sagt ansvaret for disse dammene, men det pågår en diskusjon om hvorvidt vi kan drifte disse lenger, ettersom det ikke er noen inntekter forbundet med dem. Vi må blant annet vurdere Hoendammen overfor «Mølla». Her er det et friområde som kanskje kommunen burde ta ansvaret for, sier han. I 2014 ble det i tillegg til generelt vedlikehold satt opp flere skilt etter krav fra NVE. Dette er varselog fareskilt som advarer publikum mot demninger og den fare de kan utgjøre. BEVARER ÅLEN - Ål er som kjent en rødlistet art som vi har jobbet i alle år for å bevare i Eikernvassdraget. I bunnen av fossen er det derfor satt opp feller og ålen løftes over i Eikern, sier Jon Olav Nedberg. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Eikern Fiskevernforening, og ålebestanden i Eikern synes å være levedyktig takket være denne innsatsen.

6 LEDER ØVRE EIKER FIBERNETT MORTEN BRAARUD FIBER TIL ALLE - PÅ VEI MOT OPPFYLLELSE Politikerne i Øvre Eiker har sagt at alle i kommunen over tid skal få tilbud om tilknytning til fibernettet. Øvre Eiker Fibernett as er på god vei til å oppfylle dette ønsket. Øvre Eiker er med sine store avstander ingen enkel kommune å bygge infrastruktur i. Det gjelder også utbygging av fibernett. De fleste tettstedene har nå tilbud om fiber, men det er noen hull på kartet som det arbeides med å få tettet. 6 Ett av disse områdene er Skotselv og Bingen hvor det høsten 2014 ble vedtatt å lage et prøveprosjekt der målet er å utnytte det eksisterende el-nettets infrastruktur som føringsvei. - Vi har jobbet mye med fortetting i 2014, og det kjøres kampanjer med jevne mellomrom i samarbeid med Nextgentel. Vi har vært mer synlige i media og det har gitt resultater. Vi har også fått til en god dialog med utbyggere av ulike byggeprosjekter, og Harakollen er ett slikt eksempel, sier avdelingsleder Morten Braarud. Det ble utført ca. 400 nye installasjoner i 2014, det betyr at vi har passert installasjoner med fibertilknytning gjennom selskapet siden oppstarten. I tillegg kommer flere bedrifter, og her vil det satses mer i årene som kommer. Ikke minst gjennom Fiberselskapet, som Øvre Eiker Fiber er deleier av. Fiberselskapet er et regionselskap som leverer fra Oslo og inne i store deler av Buskerud. Fiberselskapet tegnet en samarbeidsavtale med tilsvarende organisering med ATB Nett, som sammen med Fiberselskapet dekker Buskerud, Telemark og deler av Agder. Dette selskapet tilbyr dedikert kapasitet over fibernettet til næringslivet. KONKURRANSESITUASJONEN Øvre Eiker Fibernett har siden 2010 klart å skape en dominerende posisjon i kommunen. Dette skyldes rask og effektiv utbygging med tilhørende stort tilfang av kunder (bedrifter og husstander). Dette til tross for begrensede ressurser. - Konkurranse har det vært, og er fortsatt på ulike infrastrukturer, alt fra mobil og det gamle kobbernettet til kabel-tv. Men totalt sett opplever vi at stadig flere går over til fibernett med de mulighetene det representerer for brukerne, sier Braarud Det er også mange store utbyggingsprosjekter på gang når det gjelder gangveier i regi av kommunen og Statens vegvesen. På Røren skal det blant annet bygges gang- og sykkelvei, og dette vil få betydning for selskapet. BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING Bredbånd via fiber blir stadig viktigere for å opprettholde bosetting og næringsvirksomhet i store landkommuner som Øvre Eiker. Ett eksempel på dette er satsingen som ble gjort på Varlo for noen år siden. Her gikk som kjent lokalbefolkningen sammen med næringslivet inn for fiber, noe som var avgjørende for videre satsing. At Bingen og andre steder i kommunen nå får denne muligheten vil bety mye for både bosetting og næringsutvikling. - Vi har dessverre ikke fått midler fra statlige myndigheter slik vi søkte om sammen med kommunen. Dette var midler som var satt av for utbygging av fiber i grisgrendte strøk. Vi kommer likevel ikke til å gi oss med å oppnå målsettingen om «fiber til alle», sier Morten Braarud. I løpet av 2014 gjorde selskapet også et valg om å ta mer av installasjon og teknisk støtte selv. Folk og utstyr er nå på plass, og det styrker lønnsomheten i eget hus. Målet er at Øvre Eiker Fibernett as skal bli et lokalt kompetansesenter som kan betjene både private husholdninger så vel som store næringslivsaktører.

7 7

8 NETTVIRKSOMHETEN GUNNAR HAUGEN OG BENTE HOLE 99,99 % PUNKTLIGHET TIL OVER KUNDER Det kan neppe bli bedre. Øvre Eiker Nett as leverer strøm med en punktlighetsgrad på 99,99 prosent. Og det skjer til kunder i Nettsjef Gunnar Haugen og daglig leder Bente Hole har all grunn til å være fornøyd med nettets tilstand. 8 Nå skal det sies med en gang har vært langt fra et «normalår» for Øvre Eiker Energi, og spesielt ikke for nettselskapet. Grunnen til det er bygging av nye lokaler på Sundmoen og flytting av hele virksomheten hit. - For oss i administrasjonen var det rimelig greit. Vi pakket ned i Vestfossen, og da vi kom til Hokksund var alt klart. Alle systemer var oppe og gikk på rekordtid. Det takket være en enorm innsats fra mannskapene våre her på Sundmoen, sier Hole. Samtidig med planlegging, bygging, flytting og det faktum at de ansatte i nettselskapet hadde en heller kummerlig tilværelse i brakker, greide selskapet å gjennomføre tiltak som førte til status som Miljøfyrtårn. 24. april 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overlevere diplomet fra Miljøfyrtårnstiftelsen som bevis på at selskapet hadde klart alle krav med glans. Og dette skjedde altså midt under en krevende byggeperiode. MANGE PROSJEKTER Også nettsjef Gunnar Haugen skryter av mannskapene sine og takker for en utrolig innsats i De har stått på - ikke bare med egne kontorer, men også med store utbygginger som Harakollen, Roaskogen og bygging av ny trafostasjon ved Eikertun. I tillegg har de sørget for kabler og strøm til lysmastene som nå lyser opp store deler av veien mellom Hokksund og Kongsberg. - Vi har byttet ut flere trafoer og fjernet flere plattformer og erstattet dette med styring fra bakkenivå. Dette gjøres for å gjøre hverdagen til mannskapene sikrere, og det er et forskriftskrav fra DSB. I tillegg jobber vi med en kontinuerlig oppgradering av ledningsnettet for å gjøre nettet enda sikrere, sier Haugen. Han er gjerne en av de første som får beskjed når det skjer noe galt med nettet. I 2014 var det 12 trafohavarier som følge av tordenvær. Likevel var det lite stans i leveransen av strøm, og få klager fra kundene. Men naturkreftene er vanskelig å måle seg mot, og slike havarier vil alltid kunne skje. Trefall er en annen viktig årsak til strømbrudd og klimaendringer synes å føre med seg mer nedbør og mer vind. Derfor har linjerydding blitt viktigere de siste årene, og i 2014 ble deler av dette arbeidet satt bort til andre for å hindre slike hendelser. Staben han har i nettselskapet er heller ikke veldig stor. Fem ansatte på plan- og driftsavdelingen og 10 montører ute, Kenneth samt to Hansen, lærlinger leder er øvre hva eiker han strøm må klare seg med. - Vi har lagt ned kabler for gatebelysningen i Skotselv og på Røren. Disse jobbene ble ferdigstilt i Når det gjelder gatelys for E 134 holder vi på ennå. Det er også planer om å bytte gatelysene i Hokksund - nok en jobb som vil kreve mye av vår avdeling, sier Haugen. NY SENTRAL - BEDRE STYRING Selv om 99,99 % er så godt som umulig å slå med tanke på leveringssikkerhet, har bygging av ny driftsentral på Sundmoen, gjort det enklere og lettere å styre nettet ved strømstans. Det er også installert et stort aggregat slik at de aldri er uten strøm selv og kan derved styre alt fra egne lokaler selv ved store utfall. Det er ikke bare nettet som er stabilt i Øvre Eiker Nett. Bente og Gunnar berømmer de ansatte for å være stabile og ikke minst dyktige i jobben som gjøres. Det samme gjelder også for lærlingene de tar inn hvert år. I 2014 fikk den eldste lærlingen fast jobb etter å ha gått prøveåret ferdig.

9 DAGLIG LEDER ØVRE EIKER STRØM KENNETH HANSEN LEVERER STRØM TIL HUSSTANDER Kampen om strømkundene er hard, og landsdekkende selskap lokker med gode tilbud og såkalt «medgift». Dette til tross - Øvre Eiker Strøm as øker stadig sin kundemasse og har nå passert kunder. 9 Målet for selskapet er minst 50 % av antall husstander og bedrifter i Øvre Eiker. Det betyr ca mulige kunder. Gjennom intensivering av salg så tror daglig leder Kenneth Hansen de har gode muligheter til å nå målet i Det er et stort antall kunder som enten bytter leverandør eller som flytter i løpet av ett år. Det gjør at vi fem som er ansatt i selskapet har mer enn nok å gjøre. Foruten innkjøp og salg av strøm har vi all registrering av flyttinger og endringer. I tillegg leier vi oss ut til nettselskapet for å avlaste dem i deres mange administrative oppgaver, sier Hansen. GIR TILBAKE Som heleid kommunalt selskap er det selvsagt krav til inntjening og lønnsomhet, men i motsetning til landsdekkende private selskap, gir Øvre Eiker Strøm mye av overskuddet sitt tilbake til lokalsamfunnet. - Vi er blitt en stor sponsor lokalt og stiller opp for lokale idrettslag og foreninger, sier Kenneth. Han kan fortelle at de nå sponser åtte lokale lag og foreninger kombinert med «happenings» som Ragnarock dataparty, i regi av Hokksund Ungdomsskole. - Det er viktig for oss å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. I tillegg til rene sponsorkontrakter bidrar vi med lys i gang- og skiløyper, og vi bidro blant annet til oppgraderingen av turløypa i Hoensmarka. Dette er saker som betyr mye for et lokalsamfunn. KLARE FORDELER Øvre Eiker Energi var tidlig ute med å installere automatiske målere hos sine kunder. Dette gir en nøyaktig avlesning hver gang, men det gir også et mer riktig bilde av forbruket til kunden. - Våre kunder får både strømkjøp og nettleie på én faktura, og det skjer uten at de behøver å lese av noe som helst. Det gir en bedre oversikt over kostnadene den enkelte har, sier Kenneth. Om få år kommer neste generasjon strømmålere, og Øvre Eiker Energi vil starte byttingen av målere så fort som mulig. Øvre Eiker Strøm har tre produkter strøm de tilbyr i hovedsak. «Eiker garantert fornøyd», «Eiker innkjøpspris» og «Eiker Trygg innkjøpspris. Felles for alle tre er at spotpris og prisgaranti ligger i bunnen. Selv om strømprisen har vært lav det siste året, er dette en god forsikring mot store overraskelser. Øvre Eiker Nett hadde et tilfang av 150 nye anlegg i Øvre Eiker Strøm økte leveransen med 500 nye kontrakter i Med den store utbyggingen av nye boliger i kommunen, håper Kenneth Hansen at stadig flere vil bruke sin lokale leverandør på kraftsiden. Selskapet leverer også «lokal strøm». Selv om all produksjon går inn i det store strømnettet, er produksjonen i Øvre Eiker Energi omtrent det samme som forbruket - ca. 70 GWh. VARMEPUMPER I et nært samarbeid med Midt-Kraft Buskerud tilbyr Øvre Eiker Strøm kjøp og installasjon av varmepumper til sine kunder. Dette samarbeidet startet i 2013 og det er solgt en del, men ettersom det er mange på markedet, må det kommuniseres jevnlig. - Vi tilbyr en avbetalingsordning over strømregningen og dette er selvsagt meget gunstig for kunden. Samtidig er det en risiko for oss dersom folk ikke kan gjøre opp for seg. Derfor har vi hatt en sakte tilnærming til produktet, men ser nå at vi kan øke salgsaktiviteten noe, sier Kenneth Hansen.

10 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI BENTE HOLE OG SVEIN RAVNAAS ET UNNTAKSÅR - MED POSITIV UTGANG 2014 har vært et unntaksår for konsernet Øvre Eiker Energi as. Det er minst to viktige grunner til det. For det første ble hele virksomheten samlokalisert på Sundmoen etter 99 år, og det ble jobbet mot å få status som et Miljøfyrtårn. 10 Øvre Eiker Energi as har avtale om kjøp av kraft fra Døvikfoss Kraftverk i Drammenselva. På grunn av omfattende rehabilitering grunnet havari har kjøpsprisen økt mye i 2014 og Dette har medført at resultatet for Øvre Eiker Energi i 2014 har blitt vesentlig dårligere enn forventet. NYTT BYGG - STOR INNSATS «E-verket» er 100 år i 2015, men som 99-åring ble hele bedriften samlet for første gang. Det ga mange utfordringer for de som jobbet på nett og anleggssiden. - Jeg må berømme «gutta på nett» for en utrolig innsats i De har bidratt med en enorm innsatsvilje og stor fleksibilitet i forbindelse med byggingen av vårt nye fine bygg her på Sundmoen, sier Bente Hole. Hun har ansvaret for 20 ansatte og 2 lærlinger, og kan nå konstatere at flytting var det eneste riktige, selv om bedriftskulturen på de to stedene var forskjellig. Det var også en stor overgang for mange å gå fra egne kontorer til et åpent kontorlandskap, men også det har gått seg til. - Vi hadde planlagt flyttingen godt og den gikk smertefritt. I løpet av noen dager var vi installert i nye lokaler på Sundmoen og alle nettverk og tekniske installasjoner fungerte som de skulle, sier Bente. MILJØFYRTÅRN Midt i en hektisk byggevirksomhet og senere flytting skulle også bedriften sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det ga også store utfordringer, selv om det meste av fysiske installasjoner var tatt hensyn til i nybygget. - Miljø er viktig, og hvilket avtrykk vi som bedrift setter etter oss spiller en stor rolle. Vi må derfor jobbe smartere og bedre for å ha minst mulig innvirkning på miljøet, sier Bente. Øvre Eiker Energi hadde klart en del fordeler gjennom at nybygget var tilpasset kravene til sertifisering. I tillegg var kildesortering på teknisk side godt innarbeidet. Det som ikke var like greit, var transport og kjørevaner. Det betyr blant annet kursing av de ansatte på mer økonomiske kjørevaner. STORE INVESTERINGER I Vi har en god og sunn økonomi selv om vi regnskapsmessig ikke kan vise til vårt beste år i Men dette skyldes som kjent rehabiliteringen av Døvikfoss, nytt bygg og ellers store investeringer, forteller økonomisjef Svein Ravnaas. Han har kontroll på all pengebruken i konsernet og kan fortelle at investeringene i nettet lå på ca. 17 mill. kroner i 2014, mens det på fiber ble brukt ca. 8 mill. kroner. Dette er finansiert både over driften og ved låneopptak. Konsernet kunne uavhengig av dette gi de forventede 5 millionene i utbytte til sine eiere - Øvre Eiker kommune. NVEs rammebetingelser for driften av selskapet endret seg ikke i 2014 og ga på den måten ikke noen overraskelser. - Vi passer hele tiden på hvilke strømninger som kommer fra sentralt hold og forsøker å være i forkant av utviklingen. Vi ønsker også å kunne være med på å styre utviklingen til det beste for våre eiere og kunder, sier Ravnaas. Han takker for seg etter år 17 på «e-verket» og det er ansatt en ny økonomisjef som tiltrer 3. august Dette er en kvinne og andelen kvinner i ledelsen øker da til 33 % av lederteamet. Sykefraværet i Øvre Eiker Energi som konsern har i 2014 ligget på ca. 5 %. Det har ikke vært ulykker eller hendelser som har medført personskader.

11 FORAN FRA VENSTRE: ØYVOR SEKKELSTEN (STYREMEDLEM), ARNE K. STOKKE (STYRELEDER), JORUND R. INDRELID (NESTLEDER). BAK FRA VENSTRE: KJELL GJENGEDAL (STYREMEDLEM), GEIR WAMSTAD (STYREMEDLEM, ANSATT VALGT), STEINAR HAUGERUD (STYREMEDLEM), LARS Ø. ANDRESEN (ADM.DIR), JAN TERJE LIE (OBSERVATØR, ANSATT VALGT) STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Øvre Eiker Energi AS er heleiet av Øvre Eiker kommune. Selskapet har konsesjon på drift av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss Kraftstasjon og Ramfoss Kraftstasjon samt andelskraft fra Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har også konsesjon på levering av vann fra Eikeren til alminnelig vannforsyning. Selskapet eier 3 heleide datterselskaper, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Selskapets administrasjon er lokalisert i Hokksund. ARBEIDSMILJØET Virksomhetens internkontrollsystem fungerer etter intensjonen. Ved årsskiftet er 6 personer av konsernets administrative personale ansatt i Øvre Eiker Energi AS. Det har ikke vært skader eller ulykker i forbindelse med selskapets drift i løpet av året. forurenser det ytre miljø utover gjeldende lover og forskrifter. Selskapet er opptatt av miljø og klimautviklingen og deltar i arbeidet med realisering av klimaplanen til Øvre Eiker kommune. Selskapet vil også i 2015 ha fokus på ulike miljøtiltak. Selskapet ble i mars 2015 sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift. FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapet har pr lånefinansiert datterselskapene med ca. MNOK 1,6. Tilsvarende tall for 2013 var MNOK 17,5. Dette medførte at selskapet i 2014 hadde en stram likviditet. Styret forventer en stram likviditet også i FORTSATT DRIFT Selskapets økonomi er god og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. SELSKAPETS VIRKSOMHET Inntektene fra salg av kraft ble ca. 11 % lavere enn i Nedgangen skyldes lavere kraftpriser. Produksjonen i egne kraftverk ble på 13,4 GWh noe som er 10 % over middelproduksjonen. I tillegg til kraftsalg kommer inntekter i forbindelse med tjenester som er utført for andre selskaper i konsernet. Innkjøpskostnadene for vår andels- og gjeldsbrevkraft ble økt med MNOK 8,9 grunnet kostnader knyttet til rehabiliteringen av Døvikfoss kraftstasjon. 11 To av de fem styremedlemmene valgt av Øvre Eiker kommune er kvinner. MILJØRAPPORTERING Styret er ikke kjent med at selskapets drift Havariet i Døvikfoss vil i løpet av 2014 og 2015 koste selskapet ca. MNOK 30 noe som vil føre til et økt lånebehov for selskapet. Selskapet har kjøpt tjenester fra Øvre Eiker Nett AS innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingskostnader.

12 EIERINTERESSER I ANDRE SELSKAPER Selskapet eier 100 % av aksjene i datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Øvre Eiker Energi eier Hellefoss Kraft AS sammen med Modum Kraftproduksjon KF og EB Kraftproduksjon AS der eierandelene er: Øvre Eiker Energi AS 33,3 % Modum Kraftproduksjon KF 33,3 % EB Kraftproduksjon AS 33,4 % FREMTIDIG UTVIKLING Det er utredet kraftutbygging i de vassdrag der selskapet har fallrettigheter. Øvrige vassdrag i kommunen er også kartlagt for å registrere det totale vannkraftpotensialet i kommunen. Lønnsomheten i prosjektene er, med dagens priser, så lav at en utbygging er lite aktuelt. FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd på kr disponeres med MNOK 5 til utbytte mens kr overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter AL og 2. ledd er kr KONSERNFORHOLD Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 111 en nedgang på MNOK 25 fra Hovedårsakene til dette er lavere priser på kraft og en nedgang i inntektene for nettselskapet som følge av lavere ramme fra NVE. Lønnskostnadene gikk betydelig ned i 2014, noe som i sin helhet skyldtes nedgangen i aktuarberegnede pensjonsforpliktelser hos KLP. Konsernets likviditet har vært stram gjennom året, og konsernets investeringsnivå samt kostnadene for Døvikfoss rehabiliteringen gjør at likviditeten forventes å være stram også i Konsernet har i samme periode investert MNOK 26,5 i andre selskaper. Dette gjelder Hellefoss Kraft AS og Fiberselskapet AS. Totale investeringer for konsernet i perioden er MNOK 337,0. I samme periode har konsernet utbetalt MNOK 130,4 i utbytte til eier inklusive årets avsetning på MNOK 5. Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke alle ansatte for god arbeidsinnsats, fleksibilitet og endringsvilje. I tillegg ønsker styret å fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen og Øvre Eiker kommune som eier. Dette gir grunnlag for positiv utvikling for konsernets selskaper i fremtiden. Avtalen mellom «Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap» (EVIKS) og Øvre Eiker Energi AS vedrørende tapping av vann fra Eikeren gjennomføres etter forutsetningene. Styret kjenner forøvrig ikke til vesentlige forhold for konsernet som er inntruffet etter regnskapsårets utgang som har innvirkning på det avlagte regnskap. 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai februar 2014 havarerte generatoren i Døvikfoss Kraftstasjon. Dette medførte stans i produksjonen. Øvre Eiker Energi AS har imidlertid fått leveranser fra EB i henhold til gjeldende avtale. Kostnadene for rehabiliteringen vil beløpe seg til ca. MNOK 120 hvorav vår andel vil bli ca. MNOK 30. Kostnadene fordeler seg med ca. MNOK 15 i 2014 og MNOK 15 i Anlegget forventes å være i drift igjen i august / september Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som er vesentlige for å bedømme bedriftens resultat og stilling. Konsernets resultat i 2015 forventes å ligge under nivået i Konsernet har ved utgangen av ansatte (inkl. 2 lærlinger). Sykefraværet i 2014 var på 5,06 %, en oppgang på 1,58 % fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 3,18 %. INVESTERINGER I KONSERNET Samlede investeringer i konsernet var i 2014 kr fordelt på: Øvre Eiker Energi kr Øvre Eiker Nett kr Øvre Eiker Fibernett kr I perioden har konsernet investert MNOK 310,5 i høyspent-/ lavspentnett, fibernett, utstyr for kraftstasjonsdrift og utstyr for intern administrasjon. Arne K. Stokke STYRETS LEDER Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Geir Wamstad STYREMEDLEM Steinar Haugerud STYREMEDLEM

13

14 KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg overføring Salg energi Endring mer-/mindreinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Aktivering egne investeringsarbeider Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnad 6, Avskrivning Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andel overskudd/underskudd i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

15 Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Varige driftsmidler Kraftverk 8, Fordelingsnett Bygg 8, Bredbåndnett Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol. 8, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Overkurs Sum innskutt egenkapital KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Arne K. Stokke STYRETS LEDER Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Sum annen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

17 ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg av strøm Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt utbytte Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

18 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Kraftverk 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Arne K. Stokke STYRETS LEDER 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10, Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annnen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

20 ØVRE EIKER ENERGI AS KONTANTSTRØM- OPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Inntekt på investering i DS og TS Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring kunder konsern Endring leverandør konsern Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i fordring på konsernselskap Endring i gjeld til konsernselskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling av kortsiktig gjeld konsern gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer