EN BRANSJE I FORANDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN BRANSJE I FORANDRING"

Transkript

1 1

2 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse % punktlighet til over kunder 9 Leverer strøm til husstander et unntaksår - med positiv utgang 11 Styrets beretning Konsernet Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 15 Konsernet Øvre Eiker Energi AS Balanse 17 Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap 18 Øvre Eiker Energi AS Balanse 20 Øvre Eiker Energi AS Kontantstrømoppstilling 21 Øvre Eiker Energi AS Noter til regnskapet 27 Revisors beretning 2

3 ADM. DIR. LARS Ø. ANDRESEN EN BRANSJE I FORANDRING 2014 har vært et krevende år for konsernet Øvre Eiker Energi AS. Vi har som kjent samlet hele virksomheten på Sundmoen, og det er første gang i selskapets 100-årige historie at vi er én enhet. 3 - Selve flyttejobben gikk greit og smertefritt. Den hadde vært planlagt i lang tid, så da sommeren 2014 kom var alt klart, og vi kunne ta det vi skulle ha med oss og flytte fra Vestfossen til Hokksund, sier Adm. dir. Lars Ø. Andresen. Men det var store omveltninger i denne prosessen, for kontorer var gjort om til et åpent landskap. Montører og teknisk stab skulle over natta ha samme arbeidsplass og kantine som administrasjonen. Det har gitt en del utfordringer, og det hele må gå seg litt til. Samtidig hadde selskapet tatt mål av seg å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Det arbeidet ble kronet med hell, og på vårparten 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overrekke diplomet som et synlig bevis på at vi tenker på miljøet. STORE ENDRINGER - Vår bransje er i en rivende utvikling, og det samme gjelder de rammebetingelsene myndighetene setter for oss. Fra 1. juli neste år har NVE innført et generelt krav om at nettselskapenes innkjøp skal konkurranseutsettes. Dette kan bety mer administrasjon og en mer tungvind drift for et lite selskap som vårt, sier Lars Ø. Andresen. Han er heller ikke veldig begeistret for Reitenutvalgets ekspertuttalelse fra 2014, der det foreslås mer vanntette skott mellom de ulike selskapene i konsernet. Det vil nemlig bety egne styrer og egne daglige ledere for nett og for konkurranseutsatt virksomhet. Det medfører økte kostnader uten at man nødvendigvis vinner så mye på andre områder. DIGITAL REVOLUSJON Energiselskaper over hele landet står nå foran en digital revolusjon ettersom det vil bli installert nye strømmålere i alle hjem. Disse er like mye en avansert datamaskin som en ordinær strømmåler. Dette vil legge grunnlaget for flere endringer fremover, bl.a. vil alle etter hvert få kun én faktura for strøm og nettleie, og denne vil bli sendt fra strømselskapet. Nye målere vil også legge til rette for utvikling av nye tjenester for kundene, og vi er nærmere til å kunne realisere «Smarte Hus» løsninger. - Samtlige målere må byttes ut. Vi var tidlig ute med automatisk avlesning her i Øvre Eiker, men disse skal fases ut til fordel for nye og enda mer intelligente løsninger som er tilpasset de nye kravene, sier Andresen. For å kunne ta dette enorme løftet, er det innledet et prosjektsamarbeid «Smart Strøm Østafjells». Nettselskapene Øvre Eiker Nett, Lier everk, Hadeland Energi Nett og EB-nett står bak dette fellesskapet. Energiselskapene i Flesberg, Rollag og Krødsherad har også mulighet til å knytte seg opp i samarbeidet. - Vi mener vi har bedre mulighet til å dra dette «lasset» sammen med andre, enn å gjøre det alene. Ettersom vi var tidlig ute med automatiske strømmålere har vi mye kompetanse å bidra med i prosjektet, sier Lars Ø. Andresen.

4 4 GODE EIERE - Jeg har en forståelse av at Øvre Eiker kommune er godt fornøyd med jobben vi gjør, og vi leverer de resultatene som forventes. Utfordringene fremover er store. Kraftprisene er svært lave, og det er ikke noe som tyder på at vi får høyere priser de nærmeste årene. Dette gir lavere avkastning innenfor kraftproduksjonen. Endrede eksterne rammebetingelser samtidig med lavere inntjening gjør at vi må snu hver stein, og se på hvilke muligheter vi har framover. Styret har derfor igangsatt en strategiutredning som tar for seg hvilke scenario vi kan se for oss, spesielt for nettselskapet. Hele 2015 vil gå med til denne vurderingen, og styret legger opp til å gi eieren en anbefaling tidlig i 2016, sier Andresen. FIBER I RUTE Også når det gjelder kommunens målsetting om «fiber til alle» er selskapet i god rute. - I løpet av vil vi ha kommet langt med infrastrukturen i kommunen på fibersiden. Det betyr at veldig mange da vil ha muligheten til å knytte seg til et fibernettverk for både TV- og datatrafikk, sier Andresen. Dette er tunge investeringer for selskapet Øvre Eiker Fibernett as, men selskapet har vist at det er mulig med en storstilt utbygging - også i strøk som normalt ikke har stort nok kundegrunnlag. DYKTIGE MEDARBEIDERE - Jeg vil også berømme våre dyktige medarbeidere for den store innsatsen som de har lagt ned dette året. Vi har fått til veldig mye i et meget spesielt år, med få folk. Det er stor byggeaktivitet i kommunen, og det betyr også mye nytt strømnett. Mange prosjekter er kjørt samtidig med at ordinært vedlikehold og drift må opprettholdes. Takket være innsatsen fra alle medarbeiderne i konsernet så kan vi bl.a. levere et utbytte til eieren vår slik de forventet av oss, sier Lars Ø. Andresen avslutningsvis.

5 JARLE MJØS OG JON OLAV NEDBERG PRODUKSJON OG DAMMER FOTO: ROY HANSEN, EIKERNYTT 5 KRAFTSTASJONER OG PRODUKSJON Til tross for at Skotselv kraftstasjon var ute av drift i ni uker på grunn av omfattende vedlikehold (revisjon), var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Også i Vestfossen var produksjonen over gjennomsnittet med KWh. Egenproduksjonen dekker strømbehovet til ca. 670 husstander har vært et år med flere utfordringer, og vedlikehold er et viktig stikkord. Driftsansvarlig Jarle Mjøs har ikke manglet arbeidsoppgaver i dette driftsåret. - Det er i første rekke Skotselv kraftstasjon som har vært en utfordring. Vi oppdaget hydraulikkolje i vannet og vanninntrenging i løpehjulet. Ettersom dette medførte demontering av turbin og generator, var det fornuftig å ta en full revisjon, som vi kaller det. Det betyr i klartekst en full overhaling av kraftstasjonen med generator og turbin, sier Mjøs. I ukene 24 til 33 var det liten vannføring i Bingselva. Produksjonsstoppen i ni uker var derfor ikke avgjørende for produksjonen ved kraftstasjonen. Året sett under ett ble derfor bedre enn gjennomsnittet de siste årene, og det ble produsert KWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 115 husstander. I tillegg til rehabiliteringen av selve kraftstasjonen, ble det gjort omfattende arbeider på anlegget i forbindelse med den nye bygdegata. Det er også installert fjernstyring i Skotselv. - Vi har hatt fjernstyring i Vestfossen en tid, men det var viktig å få dette på plass også i Skotselv ettersom dette er et elvekraftverk. Her kan vannstanden svinge langt mer og raskere enn i Eikern, og vi kan nå overvåke dette i sanntid fra kontoret, sier Jarle Mjøs. Faktisk kan han via sin smarttelefon både følge med og styre hele kraftstasjonen om det skulle være nødvendig. Det er også bygget inn alarmsystemer som varsler dersom noe er galt. MANGE GAMLE DAMMER Da Øvre Eiker Energi as ble opprettet som et heleid kommunalt AS, ble ansvaret for alle dammene i kommunen lagt til selskapet. Det betyr at de i dag har ansvaret for drift og vedlikehold av til sammen 25 dammer. Det er kun Vestfossen og Skotselv hvor det er produksjon. Jon Olav Nedberg er vassdragsteknisk ansvarlig eller VTA-ansvarlig som det heter til daglig. - Vi logger vannføringen i flere vassdrag, ikke bare der hvor vi har kraftproduksjon. Som kjent har det vært planer om å bygge flere småkraftverk, men med dagens energipriser er ikke dette lønnsomt. Likevel følger vi vannføringen nøye, som eksempelvis i Dørja, sier Jon Olav Nedberg. Han har kontroll på det meste når det gjelder vann og vannføring, og kan blant annet fortelle at EVIKS tok ut ca. 18 mill. kubikkmeter fra Eikern i fjor. Til sammenligning tok ikke Øvre Eiker Vannverk ut mer enn 0,65 mill. kubikkmeter, mens kraftstasjonen i Vestfossen sto for et uttak på vel 286 mill. kubikkmeter. Det ble også sluppet ut mye vann gjennom flomlukene, nærmere 138 mill. kubikkmeter eller 31 prosent av det totale vannuttaket. - På grunn av til tider store nedbørsmengder i 2014 har vi slitt med å holde vannstanden stabil. I tillegg ble målesonden i Fiskumvannet ødelagt i et tordenvær, og vi måtte da foreta manuelle målinger mens den ble reparert, sier Nedberg. Men det er ikke bare dammene knyttet til kraftproduksjonen som er hans ansvar. Igjengroing og generelt vedlikehold er en utfordring, og i 2014 ble det foretatt en omfattende torvrensk av utløpet ved Hoensvannsløken. Det jobbes også med en klassifisering av alle dammene med risikovurdering fra 0 til 4. Dette skal vise oss konsekvenser dersom en av dammene skulle ryke. - Vi har som sagt ansvaret for disse dammene, men det pågår en diskusjon om hvorvidt vi kan drifte disse lenger, ettersom det ikke er noen inntekter forbundet med dem. Vi må blant annet vurdere Hoendammen overfor «Mølla». Her er det et friområde som kanskje kommunen burde ta ansvaret for, sier han. I 2014 ble det i tillegg til generelt vedlikehold satt opp flere skilt etter krav fra NVE. Dette er varselog fareskilt som advarer publikum mot demninger og den fare de kan utgjøre. BEVARER ÅLEN - Ål er som kjent en rødlistet art som vi har jobbet i alle år for å bevare i Eikernvassdraget. I bunnen av fossen er det derfor satt opp feller og ålen løftes over i Eikern, sier Jon Olav Nedberg. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Eikern Fiskevernforening, og ålebestanden i Eikern synes å være levedyktig takket være denne innsatsen.

6 LEDER ØVRE EIKER FIBERNETT MORTEN BRAARUD FIBER TIL ALLE - PÅ VEI MOT OPPFYLLELSE Politikerne i Øvre Eiker har sagt at alle i kommunen over tid skal få tilbud om tilknytning til fibernettet. Øvre Eiker Fibernett as er på god vei til å oppfylle dette ønsket. Øvre Eiker er med sine store avstander ingen enkel kommune å bygge infrastruktur i. Det gjelder også utbygging av fibernett. De fleste tettstedene har nå tilbud om fiber, men det er noen hull på kartet som det arbeides med å få tettet. 6 Ett av disse områdene er Skotselv og Bingen hvor det høsten 2014 ble vedtatt å lage et prøveprosjekt der målet er å utnytte det eksisterende el-nettets infrastruktur som føringsvei. - Vi har jobbet mye med fortetting i 2014, og det kjøres kampanjer med jevne mellomrom i samarbeid med Nextgentel. Vi har vært mer synlige i media og det har gitt resultater. Vi har også fått til en god dialog med utbyggere av ulike byggeprosjekter, og Harakollen er ett slikt eksempel, sier avdelingsleder Morten Braarud. Det ble utført ca. 400 nye installasjoner i 2014, det betyr at vi har passert installasjoner med fibertilknytning gjennom selskapet siden oppstarten. I tillegg kommer flere bedrifter, og her vil det satses mer i årene som kommer. Ikke minst gjennom Fiberselskapet, som Øvre Eiker Fiber er deleier av. Fiberselskapet er et regionselskap som leverer fra Oslo og inne i store deler av Buskerud. Fiberselskapet tegnet en samarbeidsavtale med tilsvarende organisering med ATB Nett, som sammen med Fiberselskapet dekker Buskerud, Telemark og deler av Agder. Dette selskapet tilbyr dedikert kapasitet over fibernettet til næringslivet. KONKURRANSESITUASJONEN Øvre Eiker Fibernett har siden 2010 klart å skape en dominerende posisjon i kommunen. Dette skyldes rask og effektiv utbygging med tilhørende stort tilfang av kunder (bedrifter og husstander). Dette til tross for begrensede ressurser. - Konkurranse har det vært, og er fortsatt på ulike infrastrukturer, alt fra mobil og det gamle kobbernettet til kabel-tv. Men totalt sett opplever vi at stadig flere går over til fibernett med de mulighetene det representerer for brukerne, sier Braarud Det er også mange store utbyggingsprosjekter på gang når det gjelder gangveier i regi av kommunen og Statens vegvesen. På Røren skal det blant annet bygges gang- og sykkelvei, og dette vil få betydning for selskapet. BOSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING Bredbånd via fiber blir stadig viktigere for å opprettholde bosetting og næringsvirksomhet i store landkommuner som Øvre Eiker. Ett eksempel på dette er satsingen som ble gjort på Varlo for noen år siden. Her gikk som kjent lokalbefolkningen sammen med næringslivet inn for fiber, noe som var avgjørende for videre satsing. At Bingen og andre steder i kommunen nå får denne muligheten vil bety mye for både bosetting og næringsutvikling. - Vi har dessverre ikke fått midler fra statlige myndigheter slik vi søkte om sammen med kommunen. Dette var midler som var satt av for utbygging av fiber i grisgrendte strøk. Vi kommer likevel ikke til å gi oss med å oppnå målsettingen om «fiber til alle», sier Morten Braarud. I løpet av 2014 gjorde selskapet også et valg om å ta mer av installasjon og teknisk støtte selv. Folk og utstyr er nå på plass, og det styrker lønnsomheten i eget hus. Målet er at Øvre Eiker Fibernett as skal bli et lokalt kompetansesenter som kan betjene både private husholdninger så vel som store næringslivsaktører.

7 7

8 NETTVIRKSOMHETEN GUNNAR HAUGEN OG BENTE HOLE 99,99 % PUNKTLIGHET TIL OVER KUNDER Det kan neppe bli bedre. Øvre Eiker Nett as leverer strøm med en punktlighetsgrad på 99,99 prosent. Og det skjer til kunder i Nettsjef Gunnar Haugen og daglig leder Bente Hole har all grunn til å være fornøyd med nettets tilstand. 8 Nå skal det sies med en gang har vært langt fra et «normalår» for Øvre Eiker Energi, og spesielt ikke for nettselskapet. Grunnen til det er bygging av nye lokaler på Sundmoen og flytting av hele virksomheten hit. - For oss i administrasjonen var det rimelig greit. Vi pakket ned i Vestfossen, og da vi kom til Hokksund var alt klart. Alle systemer var oppe og gikk på rekordtid. Det takket være en enorm innsats fra mannskapene våre her på Sundmoen, sier Hole. Samtidig med planlegging, bygging, flytting og det faktum at de ansatte i nettselskapet hadde en heller kummerlig tilværelse i brakker, greide selskapet å gjennomføre tiltak som førte til status som Miljøfyrtårn. 24. april 2015 kunne ordfører Ann Sire Fjerdingstad overlevere diplomet fra Miljøfyrtårnstiftelsen som bevis på at selskapet hadde klart alle krav med glans. Og dette skjedde altså midt under en krevende byggeperiode. MANGE PROSJEKTER Også nettsjef Gunnar Haugen skryter av mannskapene sine og takker for en utrolig innsats i De har stått på - ikke bare med egne kontorer, men også med store utbygginger som Harakollen, Roaskogen og bygging av ny trafostasjon ved Eikertun. I tillegg har de sørget for kabler og strøm til lysmastene som nå lyser opp store deler av veien mellom Hokksund og Kongsberg. - Vi har byttet ut flere trafoer og fjernet flere plattformer og erstattet dette med styring fra bakkenivå. Dette gjøres for å gjøre hverdagen til mannskapene sikrere, og det er et forskriftskrav fra DSB. I tillegg jobber vi med en kontinuerlig oppgradering av ledningsnettet for å gjøre nettet enda sikrere, sier Haugen. Han er gjerne en av de første som får beskjed når det skjer noe galt med nettet. I 2014 var det 12 trafohavarier som følge av tordenvær. Likevel var det lite stans i leveransen av strøm, og få klager fra kundene. Men naturkreftene er vanskelig å måle seg mot, og slike havarier vil alltid kunne skje. Trefall er en annen viktig årsak til strømbrudd og klimaendringer synes å føre med seg mer nedbør og mer vind. Derfor har linjerydding blitt viktigere de siste årene, og i 2014 ble deler av dette arbeidet satt bort til andre for å hindre slike hendelser. Staben han har i nettselskapet er heller ikke veldig stor. Fem ansatte på plan- og driftsavdelingen og 10 montører ute, Kenneth samt to Hansen, lærlinger leder er øvre hva eiker han strøm må klare seg med. - Vi har lagt ned kabler for gatebelysningen i Skotselv og på Røren. Disse jobbene ble ferdigstilt i Når det gjelder gatelys for E 134 holder vi på ennå. Det er også planer om å bytte gatelysene i Hokksund - nok en jobb som vil kreve mye av vår avdeling, sier Haugen. NY SENTRAL - BEDRE STYRING Selv om 99,99 % er så godt som umulig å slå med tanke på leveringssikkerhet, har bygging av ny driftsentral på Sundmoen, gjort det enklere og lettere å styre nettet ved strømstans. Det er også installert et stort aggregat slik at de aldri er uten strøm selv og kan derved styre alt fra egne lokaler selv ved store utfall. Det er ikke bare nettet som er stabilt i Øvre Eiker Nett. Bente og Gunnar berømmer de ansatte for å være stabile og ikke minst dyktige i jobben som gjøres. Det samme gjelder også for lærlingene de tar inn hvert år. I 2014 fikk den eldste lærlingen fast jobb etter å ha gått prøveåret ferdig.

9 DAGLIG LEDER ØVRE EIKER STRØM KENNETH HANSEN LEVERER STRØM TIL HUSSTANDER Kampen om strømkundene er hard, og landsdekkende selskap lokker med gode tilbud og såkalt «medgift». Dette til tross - Øvre Eiker Strøm as øker stadig sin kundemasse og har nå passert kunder. 9 Målet for selskapet er minst 50 % av antall husstander og bedrifter i Øvre Eiker. Det betyr ca mulige kunder. Gjennom intensivering av salg så tror daglig leder Kenneth Hansen de har gode muligheter til å nå målet i Det er et stort antall kunder som enten bytter leverandør eller som flytter i løpet av ett år. Det gjør at vi fem som er ansatt i selskapet har mer enn nok å gjøre. Foruten innkjøp og salg av strøm har vi all registrering av flyttinger og endringer. I tillegg leier vi oss ut til nettselskapet for å avlaste dem i deres mange administrative oppgaver, sier Hansen. GIR TILBAKE Som heleid kommunalt selskap er det selvsagt krav til inntjening og lønnsomhet, men i motsetning til landsdekkende private selskap, gir Øvre Eiker Strøm mye av overskuddet sitt tilbake til lokalsamfunnet. - Vi er blitt en stor sponsor lokalt og stiller opp for lokale idrettslag og foreninger, sier Kenneth. Han kan fortelle at de nå sponser åtte lokale lag og foreninger kombinert med «happenings» som Ragnarock dataparty, i regi av Hokksund Ungdomsskole. - Det er viktig for oss å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. I tillegg til rene sponsorkontrakter bidrar vi med lys i gang- og skiløyper, og vi bidro blant annet til oppgraderingen av turløypa i Hoensmarka. Dette er saker som betyr mye for et lokalsamfunn. KLARE FORDELER Øvre Eiker Energi var tidlig ute med å installere automatiske målere hos sine kunder. Dette gir en nøyaktig avlesning hver gang, men det gir også et mer riktig bilde av forbruket til kunden. - Våre kunder får både strømkjøp og nettleie på én faktura, og det skjer uten at de behøver å lese av noe som helst. Det gir en bedre oversikt over kostnadene den enkelte har, sier Kenneth. Om få år kommer neste generasjon strømmålere, og Øvre Eiker Energi vil starte byttingen av målere så fort som mulig. Øvre Eiker Strøm har tre produkter strøm de tilbyr i hovedsak. «Eiker garantert fornøyd», «Eiker innkjøpspris» og «Eiker Trygg innkjøpspris. Felles for alle tre er at spotpris og prisgaranti ligger i bunnen. Selv om strømprisen har vært lav det siste året, er dette en god forsikring mot store overraskelser. Øvre Eiker Nett hadde et tilfang av 150 nye anlegg i Øvre Eiker Strøm økte leveransen med 500 nye kontrakter i Med den store utbyggingen av nye boliger i kommunen, håper Kenneth Hansen at stadig flere vil bruke sin lokale leverandør på kraftsiden. Selskapet leverer også «lokal strøm». Selv om all produksjon går inn i det store strømnettet, er produksjonen i Øvre Eiker Energi omtrent det samme som forbruket - ca. 70 GWh. VARMEPUMPER I et nært samarbeid med Midt-Kraft Buskerud tilbyr Øvre Eiker Strøm kjøp og installasjon av varmepumper til sine kunder. Dette samarbeidet startet i 2013 og det er solgt en del, men ettersom det er mange på markedet, må det kommuniseres jevnlig. - Vi tilbyr en avbetalingsordning over strømregningen og dette er selvsagt meget gunstig for kunden. Samtidig er det en risiko for oss dersom folk ikke kan gjøre opp for seg. Derfor har vi hatt en sakte tilnærming til produktet, men ser nå at vi kan øke salgsaktiviteten noe, sier Kenneth Hansen.

10 ADMINISTRASJON OG ØKONOMI BENTE HOLE OG SVEIN RAVNAAS ET UNNTAKSÅR - MED POSITIV UTGANG 2014 har vært et unntaksår for konsernet Øvre Eiker Energi as. Det er minst to viktige grunner til det. For det første ble hele virksomheten samlokalisert på Sundmoen etter 99 år, og det ble jobbet mot å få status som et Miljøfyrtårn. 10 Øvre Eiker Energi as har avtale om kjøp av kraft fra Døvikfoss Kraftverk i Drammenselva. På grunn av omfattende rehabilitering grunnet havari har kjøpsprisen økt mye i 2014 og Dette har medført at resultatet for Øvre Eiker Energi i 2014 har blitt vesentlig dårligere enn forventet. NYTT BYGG - STOR INNSATS «E-verket» er 100 år i 2015, men som 99-åring ble hele bedriften samlet for første gang. Det ga mange utfordringer for de som jobbet på nett og anleggssiden. - Jeg må berømme «gutta på nett» for en utrolig innsats i De har bidratt med en enorm innsatsvilje og stor fleksibilitet i forbindelse med byggingen av vårt nye fine bygg her på Sundmoen, sier Bente Hole. Hun har ansvaret for 20 ansatte og 2 lærlinger, og kan nå konstatere at flytting var det eneste riktige, selv om bedriftskulturen på de to stedene var forskjellig. Det var også en stor overgang for mange å gå fra egne kontorer til et åpent kontorlandskap, men også det har gått seg til. - Vi hadde planlagt flyttingen godt og den gikk smertefritt. I løpet av noen dager var vi installert i nye lokaler på Sundmoen og alle nettverk og tekniske installasjoner fungerte som de skulle, sier Bente. MILJØFYRTÅRN Midt i en hektisk byggevirksomhet og senere flytting skulle også bedriften sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det ga også store utfordringer, selv om det meste av fysiske installasjoner var tatt hensyn til i nybygget. - Miljø er viktig, og hvilket avtrykk vi som bedrift setter etter oss spiller en stor rolle. Vi må derfor jobbe smartere og bedre for å ha minst mulig innvirkning på miljøet, sier Bente. Øvre Eiker Energi hadde klart en del fordeler gjennom at nybygget var tilpasset kravene til sertifisering. I tillegg var kildesortering på teknisk side godt innarbeidet. Det som ikke var like greit, var transport og kjørevaner. Det betyr blant annet kursing av de ansatte på mer økonomiske kjørevaner. STORE INVESTERINGER I Vi har en god og sunn økonomi selv om vi regnskapsmessig ikke kan vise til vårt beste år i Men dette skyldes som kjent rehabiliteringen av Døvikfoss, nytt bygg og ellers store investeringer, forteller økonomisjef Svein Ravnaas. Han har kontroll på all pengebruken i konsernet og kan fortelle at investeringene i nettet lå på ca. 17 mill. kroner i 2014, mens det på fiber ble brukt ca. 8 mill. kroner. Dette er finansiert både over driften og ved låneopptak. Konsernet kunne uavhengig av dette gi de forventede 5 millionene i utbytte til sine eiere - Øvre Eiker kommune. NVEs rammebetingelser for driften av selskapet endret seg ikke i 2014 og ga på den måten ikke noen overraskelser. - Vi passer hele tiden på hvilke strømninger som kommer fra sentralt hold og forsøker å være i forkant av utviklingen. Vi ønsker også å kunne være med på å styre utviklingen til det beste for våre eiere og kunder, sier Ravnaas. Han takker for seg etter år 17 på «e-verket» og det er ansatt en ny økonomisjef som tiltrer 3. august Dette er en kvinne og andelen kvinner i ledelsen øker da til 33 % av lederteamet. Sykefraværet i Øvre Eiker Energi som konsern har i 2014 ligget på ca. 5 %. Det har ikke vært ulykker eller hendelser som har medført personskader.

11 FORAN FRA VENSTRE: ØYVOR SEKKELSTEN (STYREMEDLEM), ARNE K. STOKKE (STYRELEDER), JORUND R. INDRELID (NESTLEDER). BAK FRA VENSTRE: KJELL GJENGEDAL (STYREMEDLEM), GEIR WAMSTAD (STYREMEDLEM, ANSATT VALGT), STEINAR HAUGERUD (STYREMEDLEM), LARS Ø. ANDRESEN (ADM.DIR), JAN TERJE LIE (OBSERVATØR, ANSATT VALGT) STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Øvre Eiker Energi AS er heleiet av Øvre Eiker kommune. Selskapet har konsesjon på drift av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss Kraftstasjon og Ramfoss Kraftstasjon samt andelskraft fra Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har også konsesjon på levering av vann fra Eikeren til alminnelig vannforsyning. Selskapet eier 3 heleide datterselskaper, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Selskapets administrasjon er lokalisert i Hokksund. ARBEIDSMILJØET Virksomhetens internkontrollsystem fungerer etter intensjonen. Ved årsskiftet er 6 personer av konsernets administrative personale ansatt i Øvre Eiker Energi AS. Det har ikke vært skader eller ulykker i forbindelse med selskapets drift i løpet av året. forurenser det ytre miljø utover gjeldende lover og forskrifter. Selskapet er opptatt av miljø og klimautviklingen og deltar i arbeidet med realisering av klimaplanen til Øvre Eiker kommune. Selskapet vil også i 2015 ha fokus på ulike miljøtiltak. Selskapet ble i mars 2015 sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift. FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapet har pr lånefinansiert datterselskapene med ca. MNOK 1,6. Tilsvarende tall for 2013 var MNOK 17,5. Dette medførte at selskapet i 2014 hadde en stram likviditet. Styret forventer en stram likviditet også i FORTSATT DRIFT Selskapets økonomi er god og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. SELSKAPETS VIRKSOMHET Inntektene fra salg av kraft ble ca. 11 % lavere enn i Nedgangen skyldes lavere kraftpriser. Produksjonen i egne kraftverk ble på 13,4 GWh noe som er 10 % over middelproduksjonen. I tillegg til kraftsalg kommer inntekter i forbindelse med tjenester som er utført for andre selskaper i konsernet. Innkjøpskostnadene for vår andels- og gjeldsbrevkraft ble økt med MNOK 8,9 grunnet kostnader knyttet til rehabiliteringen av Døvikfoss kraftstasjon. 11 To av de fem styremedlemmene valgt av Øvre Eiker kommune er kvinner. MILJØRAPPORTERING Styret er ikke kjent med at selskapets drift Havariet i Døvikfoss vil i løpet av 2014 og 2015 koste selskapet ca. MNOK 30 noe som vil føre til et økt lånebehov for selskapet. Selskapet har kjøpt tjenester fra Øvre Eiker Nett AS innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingskostnader.

12 EIERINTERESSER I ANDRE SELSKAPER Selskapet eier 100 % av aksjene i datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Øvre Eiker Energi eier Hellefoss Kraft AS sammen med Modum Kraftproduksjon KF og EB Kraftproduksjon AS der eierandelene er: Øvre Eiker Energi AS 33,3 % Modum Kraftproduksjon KF 33,3 % EB Kraftproduksjon AS 33,4 % FREMTIDIG UTVIKLING Det er utredet kraftutbygging i de vassdrag der selskapet har fallrettigheter. Øvrige vassdrag i kommunen er også kartlagt for å registrere det totale vannkraftpotensialet i kommunen. Lønnsomheten i prosjektene er, med dagens priser, så lav at en utbygging er lite aktuelt. FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd på kr disponeres med MNOK 5 til utbytte mens kr overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter AL og 2. ledd er kr KONSERNFORHOLD Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 111 en nedgang på MNOK 25 fra Hovedårsakene til dette er lavere priser på kraft og en nedgang i inntektene for nettselskapet som følge av lavere ramme fra NVE. Lønnskostnadene gikk betydelig ned i 2014, noe som i sin helhet skyldtes nedgangen i aktuarberegnede pensjonsforpliktelser hos KLP. Konsernets likviditet har vært stram gjennom året, og konsernets investeringsnivå samt kostnadene for Døvikfoss rehabiliteringen gjør at likviditeten forventes å være stram også i Konsernet har i samme periode investert MNOK 26,5 i andre selskaper. Dette gjelder Hellefoss Kraft AS og Fiberselskapet AS. Totale investeringer for konsernet i perioden er MNOK 337,0. I samme periode har konsernet utbetalt MNOK 130,4 i utbytte til eier inklusive årets avsetning på MNOK 5. Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke alle ansatte for god arbeidsinnsats, fleksibilitet og endringsvilje. I tillegg ønsker styret å fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen og Øvre Eiker kommune som eier. Dette gir grunnlag for positiv utvikling for konsernets selskaper i fremtiden. Avtalen mellom «Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap» (EVIKS) og Øvre Eiker Energi AS vedrørende tapping av vann fra Eikeren gjennomføres etter forutsetningene. Styret kjenner forøvrig ikke til vesentlige forhold for konsernet som er inntruffet etter regnskapsårets utgang som har innvirkning på det avlagte regnskap. 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai februar 2014 havarerte generatoren i Døvikfoss Kraftstasjon. Dette medførte stans i produksjonen. Øvre Eiker Energi AS har imidlertid fått leveranser fra EB i henhold til gjeldende avtale. Kostnadene for rehabiliteringen vil beløpe seg til ca. MNOK 120 hvorav vår andel vil bli ca. MNOK 30. Kostnadene fordeler seg med ca. MNOK 15 i 2014 og MNOK 15 i Anlegget forventes å være i drift igjen i august / september Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som er vesentlige for å bedømme bedriftens resultat og stilling. Konsernets resultat i 2015 forventes å ligge under nivået i Konsernet har ved utgangen av ansatte (inkl. 2 lærlinger). Sykefraværet i 2014 var på 5,06 %, en oppgang på 1,58 % fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 3,18 %. INVESTERINGER I KONSERNET Samlede investeringer i konsernet var i 2014 kr fordelt på: Øvre Eiker Energi kr Øvre Eiker Nett kr Øvre Eiker Fibernett kr I perioden har konsernet investert MNOK 310,5 i høyspent-/ lavspentnett, fibernett, utstyr for kraftstasjonsdrift og utstyr for intern administrasjon. Arne K. Stokke STYRETS LEDER Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Geir Wamstad STYREMEDLEM Steinar Haugerud STYREMEDLEM

13

14 KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg overføring Salg energi Endring mer-/mindreinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Aktivering egne investeringsarbeider Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnad 6, Avskrivning Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andel overskudd/underskudd i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

15 Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Varige driftsmidler Kraftverk 8, Fordelingsnett Bygg 8, Bredbåndnett Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol. 8, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Overkurs Sum innskutt egenkapital KONSERNET ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Arne K. Stokke STYRETS LEDER Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Sum annen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

17 ØVRE EIKER ENERGI AS RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salg av strøm Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Lønnskostnad 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt utbytte Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

18 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Kraftverk 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 ØVRE EIKER ENERGI AS BALANSE PER Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Arne K. Stokke STYRETS LEDER 31. desember 2014 Hokksund, 12. mai 2015 Lars Ø. Andresen ADM. DIREKTØR Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10, Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annnen langsiktig gjeld Jorund E. Rønning Indrelid NESTLEDER Kjell D. Gjengedal STYREMEDLEM Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Steinar Haugerud STYREMEDLEM Øyvor Sekkelsten STYREMEDLEM Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Geir Wamstad STYREMEDLEM Sum egenkapital og gjeld

20 ØVRE EIKER ENERGI AS KONTANTSTRØM- OPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Inntekt på investering i DS og TS Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring kunder konsern Endring leverandør konsern Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i fordring på konsernselskap Endring i gjeld til konsernselskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling av kortsiktig gjeld konsern gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innhold. årsrapport 2012

Innhold. årsrapport 2012 1 årsrapport 212 Innhold 3 Øvre Eiker Energi AS Årsmelding 212 5 Internservice 6 Nettvirksomheten 7 Sluttkundesalg strøm 8 Fibernett 9 Styrets årsberetning 212 12 Konsernet Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer