Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger"

Transkript

1

2 Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi Kongsgt. 52, 4005 STAVANGER Fiskebåt Postboks 67, 6001 Ålesund Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310, 5020 Bergen Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, 4001 Stavanger Fylkesmannen i Vest Agder Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Greenpeace Norge Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Helsetilsynet i Rogaland Postboks 59, 4001 Stavanger Norsk Polarinstitutt Hjalmar Johansens gt. 14, 9296 Tromsø Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kystverket Postboks 1502, 6025 Ålesund LO Rogaland Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim Norges Miljøvernforbund Postboks 593, 5806 Bergen Norges Naturvernforbund Mariboes gate 8, 0183 Oslo Norsk institutt for by- og regionsforskning Gaustadalleen 21, 0349 Oslo Norsk olje og gass Postboks 8065, 4068 Stavanger Norsk Oljemuseum Postboks 748 Sentrum, 4004 Stavanger Norsk Ornitologisk Forening Sandgata 30 B, 7012 Trondheim Oljedirektoratet Postboks 600, 4003 Stavanger Petroleumstilsynet Postboks 599, 4003 Stavanger Riksantikvaren Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger Statens strålevern Postboks 55,1332 Østerås Sør-Norges Trålarlag Sørhauggt.128, 5527 Haugesund WWF-Norge Postboks 6784, 0130 Oslo

3 Høringsinstans og tilhørende uttalelser Miljødirektoratet (Ref: 2013/2574) 1. Det må velges et mottaksanlegg på land som har de nødvendige tillatelser til å utføre oppgavene beskrevet i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen peker også på utenlandske anlegg og vi minner om at det da må sendes en eksportsøknad til avsendermyndighet. 2. I kapittel 2.7 er det samlet en oversikt over nødvendige søknader og tillatelser i forbindelse med avviklingen av Varg. Miljødirektoratet ber om at søknader sendes i god tid før de søknadspliktige aktivitetene skal igangsettes. 3. Det framgår av blant annet kapittel at marin begroing vil følge med innretningen til land og fjernes fra strukturene på mottaksanlegget. Slik fjerning vil erfaringsmessig ta en del tid og kunne medføre til dels betydelige luktproblemer i nærområdene rundt anlegget. Forutsatt at begroingen ikke er forurenset med miljøgifter fra for eksempel begroingshemmende midler, anser Miljødirektoratet det som et bedre alternativ å fjerne begroingen før plattformunderstellet fraktes til land, jf. Anbefalinger gitt i rapporten Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner (TA 2643/2010, mai 2010). Vi ber derfor om at det vurderes nærmere om fjerning av marin begroing offshore kan være en aktuell løsning for Varg. 4. Kartlegging av stoffer om bord på plattformen som kan være miljøskadelige bør gjennomføres av personer med lokal kunnskap om innretningen. Ekspertise fra landanlegget bør også være tilstede under kartleggingen. 5. Dersom det skal gjennomføres operasjoner med risiko for utslipp av olje bør man forsøke å unngå periodene på vinteren med antatt høye forekomster av lomvi i området. Norges Fiskarlag (Ref: 2014/ ) 1. Norges Fiskarlag har ingen kommentarer til den foreslåtte fjerning av FPSO Petrojarl Varg eller for innretningen. Det forutsettes at det blir foretatt en inspeksjon (video inkl.) i ettertid for å dokumentere at området er ryddet og at det vil kunne bli tilgjengelig for redskap uten fare for hekting eller annen skade. 2. Norges Fiskarlag ber om en utdypning av det som omtales under pkt om rørledninger og ankere med hensyn til; «ankere og ankerkjettinger vil bli lagt ned på havbunnen før FPSO en forlater feltet og vil bli betraktet som en del av havbunnsstrukturene. Stigerørene blir firt ned på havbunnen, og behandles som en del av rørledningssystemet. Rørene etterlatesfylt med vann og med åpne ender». 3. Norges Fiskarlag registrerer at det er lagt til grunn en praksis om at rørleninger kan etterlates når disse er gravd ned eller på annen måte utenfor påvirkning av fiskeredskaper. Dette er en praksis som Norges Fiskarlag går sterkt imot, og som er kommentert overfor myndighetene i andre sammenhenger. Det kreves derfor at det i forbindelse med avslutning av Varg-feltet blir foretatt full fjerning også av rørledninger knyttet til både FPSO en og innretningen. Talisman sin vurdering 1. Talisman bekrefter at de aktuelle anleggene som skal håndtere opphuggingen på land skal ha de nødvendige godkjenninger og utsleppsløyve fra myndighetene. Ved valg av utenlandsk anlegg vil eksportsøknad bli sendt. 2. Søknader om tillatelser etter forurensningsloven vil bli oversendt i god tid. 3. Håndtering av Marin begroing vil bli vurdert fjernet offshore før fjerning, ellers bragt til land. 4. Kartlegging av miljøskadelige stoffer av spesialist vil bli gjennomført i god tid før fjerning. Ekspertise fra landanlegget vil bli gitt tilgang til resultater, samt muligheten for egen survey om bord. 5. Kommentaren tas til etterretning. 1. Talisman bekrefter at det vil bli gjennomført en inspeksjon etter fjerning for å dokumentere at området er ryddet som forutsatt. 2. Talisman ser at det kan fremstå som noe uklart med hensyn til hva og hvilke rør som er planlagt etterlatt. Talisman presiserer at anker, ankerkjettinger, havbunnsstrukturer og stigerør, vil bli fjernet. Det er kun de rør som allerede er nedgravd og grusdumpet som vil bli etterlatt fylt med vann og med åpne ender. 3. Talisman tar kommentarene til orientering, men anser etterlatelse av rørledningen som mindre teknisk utfordrende og utgjør derfor en mindre sikkerhetsmessig risiko sammenlignet med fjerning. Totale utslipp til både luft og marint miljø vil i tillegg være lavere ved etterlatelse in situ. Talisman vil derfor følge den etablerte praksis i industrien og etterlate nedgravde rørledninger. Frie spenn og rørledninger som ikke er nedgravd vil bli fjernet.

4 Riksantikvaren (Ref: 06/ ) 1. Riksantikvaren er fornøyd med konsekvensutredningen for avslutning av virksomheten og disponering av innretninger fra Varg-feltet. Olje- og gassfelt i Norg., Kulturminneplan, og prioriteringslista som er satt opp der, er fulgt opp på en god måte. Vi regner med at dette følges opp med et godt samarbeid med Norsk Oljemuseum og Stavanger maritime museum i den praktiske gjennomføringen av avslutning av virksomheten og disponering av innretninger og dokumentasjon. 2. Riksantikvaren vil til slutt understreke at en tilfredsstillende kartlegging av eventuelle skipsfunn i forbindelse med også avvikling av anlegg knyttet til utvinning av olje og gass forutsetter gode rutiner for rapportering mellom kulturminneforvaltningen og oljeindustrien. Det er mest hensiktsmessig at tiltakshaver samkjører eventuelle surveys med kulturminneforvaltningen, slik at man unngår å måtte kjøre doble slike. Jo tidligere kulturminneforvaltningen kobles inn i dette arbeidet, jo tidligere vil konflikter med eventuelle kulturminner under vann oppdages og unngås. Kostnadsmessig er dette også i aller høyeste grad den beste løsningen. Videre gjør Riksantikvaren oppmerksom på at finner av skipsfunn plikter å melde disse til vedkommende myndighet jf. Kulturminnelovens 14 tredje ledd. Fiskeridirektoratet (Ref; 14/17074) 1 I punkt 8.6, anbefalt avviklingsløsning, står det at ut ifra vurderingene som er presentert i kapitel6 til 8 fremstår fjerning av stigerørsystemet og etterlatelse av gasseksportrørledningen (alternativ 1) totalt sett som den beste disponeringsløsningen. Fiskeridirektoratet er på generelt grunnlag skeptisk til dagens praksis, hvor rørledninger blir etterlatt etter avvikling av feltene. Det tar svært lang tid før etterlatte rørledninger blir brutt ned naturlig. Over tid vil etterlatte rørledninger kunne skape hefter for fiske med bunnredskaper, og kan også være en fare for fartøyets sikkerhet, selv om rørledningene opprinnelig var nedgravd eller på andre måter gjort overtrålbare. Vi vil be om at det utredes fjerning av rørledninger m.v. etter avslutning av Varg-feltet. Oljedirektoratet (Ref; TENAS REF: OD-TEN I punkt uttales det at hovedsakelig vil marin begroing følge med innretningen til land og fjernes fra strukturen på mottaksanlegget. Vi vil påpeke at marin begroing er et problem når det tas til land, både på grunn av volum og lukt. På en så liten struktur burde fjerning til havs være et alternativ, men kostnader for tungløftfartøyet vil være et motargument. Kystverket (Ref; 2014/825-4) 1. Kystverket anmoder at når metode for fjerning av overbygning og understellet er bestemt, må beredskapen tilpasses valgt metodikk. Dette innebærer også risikomomentene ved bruk av valgt metode. Kystverket antar at TENAS bygger opp en tilstrekkelig beredskap under fjerningsoperasjonen for å minimere risikoen for at rester av oljeprodukter eller andre 1 Talisman vil følge opp samarbeid med Norsk oljemuseum og Stavanger maritime museum. avklare om det skal gjennomføres dokumentasjon i forbindelse med avslutning av virksomheten på Varg feltet. 2 Kartlegging og rapportering av kulturminner tas til orientering. 1. Talisman tar kommentarene til orientering, men anser etterlatelse av rørledningen som mindre teknisk utfordrende og utgjør derfor en mindre sikkerhetsmessig risiko sammenlignet med fjerning. Totale utslipp til både luft og marint miljø vil i tillegg være lavere ved etterlatelse in situ. Talisman vil derfor følge den etablerte praksis i industrien og etterlate nedgravde rørledninger. Frie spenn og rørledninger som ikke er nedgravd vil bli fjernet. Talisman planlegger ikke en videre utredning av dette. 1. Håndtering av Marin begroing vil bli vurdert fjernet offshore for fjerning av innretninger, ellers bragt til land. 1. Talisman bekrefter at det vil bli gjennomført risikoanalyse av fjerningen. Beredskapen under fjerningsoperasjonen vil tilpasses deretter.

5 kjemikalier lekker ut. 2. Kystverket anbefaler at all hydraulikkolje og andre forurensende stoffer fjernes før demonteringen av plattformen starter. Statens Strålevern (Ref; 14/00178/425.1) 1. I vår kommentar til programmet for konsekvensutredningen påpekte Strålevernet at gjeldende tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Varg-feltet gjelder for driftsfasen, og eventuelle utslipp i forbindelse med rengjøring av innretningen etter ay produksjonen har opphørt vil kreve en egen tillatelse. Talisman har ikke tatt med et eventuelt behov for tillatelse fra Strålevernet i konsekvensutredningens punkt 2.7 som omhandler nødvendige søknader og tillatelser. Dette nevnes derfor i denne uttalelsen også. 2. Før demontering starter vil hydraulikkolje og forurensende stoffer vil bli fjernet så langt dette er praktisk mulig. 1. Talisman bekrefter at det vil bli fokusert på identifikasjon av radioaktive avleiringer i detaljplanleggingen og at eventuelle utslipp vil bli omsøkt. Det framkommer av konsekvensutredningen at Talisman vil ha fokus på identifisering av radioaktive avleiringer i forbindelse med detaljplanleggingen av fjerningsarbeidet. Strålevernet anser med dette at problemstillinger knyttet til radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning er ivaretatt. Arbeids- og sosialdepartementet Fagforbundet Industri Energi Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Vest Agder Direktoratet for arbeidstilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet LO Rogaland Natur og Ungdom Norges Naturvernforbund Norsk Oljemuseum Norsk Ornitologisk Forening Nærings- og fiskeridepartementet Petroleumstilsynet Sør-Norges Trålarlag Fiskebåt Ingen kommentar Ikke avgitt uttalelse Havforskningsinstituttet Klima- og miljødepartement Fylkesmannen i Rogaland Greenpeace Norge Helsetilsynet i Rogaland Forsvarsdepartementet Miljøstiftelsen Bellona Norges Miljøvernforbund Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk olje og gass Norsk Polarinstitutt Olje og energidepartementet Rogaland Fylkeskommune WWF-Norge

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Høringsuttalelse til Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge

Høringsuttalelse til Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge Til: - Justis- og beredskapsdepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Oslo, 09. September 2014 Ref.: 1084/TBP/ph Høringsuttalelse til Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk,

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer