Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift Nytt barnehagebygg ble ferdig og består nå av to bygninger, 10 avdelinger, og er Karmøys største barnehage. Barnehagen er tilpasset attføring med tanke på varierte praksisplasser, som i tillegg til ordinært barnehagearbeid omfatter vedlikeholdsarbeid, kjøkkenarbeid, gartneroppgaver og lignende Bedriften overtok den foreldredrevne Eidsbakkane barnehage. Dette var en stor satsing både sett fra et økonomisk perspektiv og for å gi et serviceorientert og variert attføringstilbud til deltakerne. Ettersom det viste seg å bli vellykket startet snart planlegging av en utvidelse av barnehagen Styret vedtok å legge ned mekanisk verksted med begrunnelse i at arbeidsplassene var lite tilpasset behovet hos NAV og at behovet for investeringer var omfattende dersom en skulle fortsette denne virksomheten Bedriften kjøpte opp en liten databedrift, erbecco, med hensikt å satse på salg og service innen data. Etter hvert viste det seg at avdelingen fikk problem med å følge markeds- og teknologi-utviklingen i bransjen og styret vedtok å legge ned avdelingen i Monteringsavdeling med oppdrag fra Lærdal Medical etablert. Oppdraget gikk på montering og pakking av engangsutstyr for opplæring i gjenoppliving. Etter hvert overførte Lærdal produksjonen til utlandet, og etter diverse forsøk med annen produksjon ble avdelingen lagt ned i Det ble opprettet egen kurs og kompetanseavdeling ved bedriften. NAV var, og er, hovedkunde og har kjøpt både individuell databasert opplæring og AMO-kurs Kjøkkenfornyeren ble først etablert i leide lokaler. Forretningsideen var fornying av kjøkken, bad og garderober, men også salg av nytt fra fabrikk var en viktig del av avdelingens virksomhet. I 2006 flyttet avdelingen inn i nyoppussede, tilpassede lokaler der mekanisk verksted tidligere hadde vært Kopisenteret ble etablert. Etter hvert ble det investert i moderne utstyr og avdelingen har vært en viktig del av bedriftens virksomhet. Hovedproduksjon har vært kopiering av sakskart for kommunen. I de senere år har også tekstiltrykk vært en viktig del av produksjonen AS Karmøy Industri ble etablert på Bygnes Industriområde i 1973 som en vernet industribedrift. Hovedsaklig basert på mekanisk delproduksjon og bearbeiding.

3 VISJON Aski anbefalt og foretrukket FORMÅL Aski AS har til formål gjennom prøving, trening og kvalifisering, å attføre yrkeshemmede arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv. ASKI skal være den anbefalte og foretrukne leverandør av attføringstjenester ASKI skal tilby konkurransedyktige attføringstjenester i et reelt bedriftsmiljø som til en hver tid dekker kundenes behov ASKI skal levere sine tjenester på en måte som sikrer kundene god kvalitet og service ASKI skal ha en bedriftskultur som skaper og fornyer verdiholdninger og etiske normer i bedriften, og som gir bedriften framgang ASKI skal ha et godt og positivt omdømme hos kundene STYRET 2010 Anders Rundhaug Helga Rullestad Inger Kallevik Håvik Ernst Morgan Endresen Åse Boge Håkon Liknes Anne Jakobsen Lid Alf Inge Flokketvedt Rigmor Sjo Bjørn Gismervik leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem, valgt av de ansatte styremedlem, valgt av de ansatte 1.varamedlem 2.varamedlem varamedlem, for Åse Boge varamedlem, for Håkon Liknes Fra venstre: Åse Boge, Ernst Morgan Endresen, Håkon Liknes, Anders Rundhaug (leder), Helga Rullestad (nestleder), Anne Jakobsen Lid (1.vararepresentant). Inger Kallevig Haavik var ikke til stede da bildet ble tatt.

4 PRESENTASJON AV AVDELINGENE I ASKI Aski Opplæring Aski Opplæring er deltakernes første utprøvingsarena på Aski. Før evt. overføring til andre avdelinger gjennomgår alle nye deltakere et introduksjonsprogram i avdelingen som består av interaktive program med gjennomgang av personalhåndbok, internkontroll-håndbok, HMS, førstehjelp, Veien til arbeidslivet osv. Ellers tilbyr avdelingen dataopplæring i ulike program. Via NAV tilbys dataopplæring, eventuelt datakort, gjennom AMO enkeltplasser. Avdelingen har også ansvar for tema-dager for deltakerne. En moderne og viktig opplæringsarena for alle deltakere. Aski Kopi & Profilering Aski Kopi & Profilering består av flere produktog virksomhetsområder, men hovedaktivitetene er nå kopiering og profilering. Avdelingen har det siste året fornyet mye av det tekniske utstyret, og kan derved tilby høyere kvalitet og stor fleksibilitet til ulike kundegrupper. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og er derved utmerket som attføringsarena. Aski Kjøkkenfornying Aski Kjøkkenfornying omfatter produksjon av kjøkken, garderobe og bad, med hovedfokus på kjøkken. Kundene kan velge mellom egenproduserte produkter (tilpasset og laget etter mål) eller ferdigproduserte kjøkkenløsninger. Avdelingen påtar seg små og større oppgaver, og tilbyr dessuten montering hos kundene. En attraktiv attføringsarena for deltakere som liker praktiske oppgaver. Aski Kontor & Kantine Aski Kontor & Kantine sorterer under administrasjonsavdeling, og tilbyr arbeidspraksis innen kontorrelaterte oppgaver som sentralbord, arkivering, post- og dokumenthåndtering, utarbeidelse av statistikker, innkjøp osv. Daglig kantinedrift for ansatte og deltakere, innkjøp av matvarer, tilbereding og salg av smørbrød er en del av arbeidsoppgavene. Dessuten vask og renholdsoppgaver. God opplæring og erfaring for deltakere som satser på denne type arbeidsoppgaver. Aski Barnehage Aski Barnehage blir etter utvidelsen i 2010 Karmøys største barnehage. Barnehagen har full ordinær bemanning og ordinær barnehagedrift. Det gir mulighet for praksis i vanlig barnehagearbeid. Størrelsen på barnehagen medfører også mange interessante oppgaver innen vedlikehold, renhold og kantineoppgaver. En investering som har gitt flotte resultater for Aski. Attføringsmessig også et svært positivt tilskudd, blant annet for deltakere interessert i omsorgsyrket. Aski Detaljhandel Aski Detaljhandel (Europris Karmøy) er siste tilskudd til attføringsarenaer i regi av Aski AS. Butikken har i flere år vært en utmerket samarbeidspartner innen ekstern attføring, med mange varierte oppgaver. Fra er butikken overtatt av Aski, og kan derved brukes av alle deltakere på Aski. En meget populær praksisplass for deltakere som satser på salg- og servicebransjen.

5 AKTIVITETER 2010 ATTFØRING Gode attføringsmessige resultater og utvidet kapasitet i attføringsteamet. I februar 2010 ble tiltakene Avklaring og APS (ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet) slått sammen til et tiltak. Samtidig ble tiltaket KiA (Kvalifisering i ) redusert fra 10 til 3 plasser. Med disse endringene økte også de totale rammene i tiltaket APS fra 15 til 44 plasser, samt at tiltaket AB (Arbeid med Bistand) fikk en ny tilrettelegger og dermed økte fra 24 til 36 plasser. Erfaringer etter disse endringene er så langt svært positive. Vi kan nå tilby attføringsdeltakerne et mer effektivt og målrettet attføringsløp med mindre bruk av tid i ventelister mellom tiltakene, samtidig som vår totale attføringskapasitet er styrket. I forbindelse med denne omleggingen er også APS-teamet styrket med én stilling. Også Arbeid med Bistand fikk utvidet sine rammer i løpet av Med utvidede rammer er ventetiden for inntak i Arbeid med Bistand betydelig redusert. Vår hovedkunde er NAV Karmøy. Aski er tiltaksarrangør for flere av de tiltakene som NAV tilbyr mennesker i en attføringssituasjon. Samarbeidet mellom Aski AS og NAV Virkemiddelenhet Rogaland er basert på en skriftlig samarbeidsavtale som årlig blir evaluert. Avtalen inneholder blant annet målsettinger og resultatkrav, betingelser, tiltaksoversikt, antall deltakere i ulike tiltak etc. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra NAV ved evaluering av avtalen i Aski AS samarbeider med ulike aktører. F.eks. Karmøy Voksenopplæringssenter i kartlegging av lese- og skriveferdigheter, Karriereveiledningssenteret for realkompetanse-vurdering og karriereveiledning, Karmøy DPS, LAR Helse Fonna og fastleger, og bidrar ellers annen videre individuell oppfølging dersom dette er hensiktsmessig. Bedriften har hatt spesielt fokus på brukermedvirkning i Inntaksplaner, handlingsplaner og andre dokumenter har blitt gjennomgått og endret med tanke på målsetningen om aktiv deltakelse fra brukerne. Følgende tiltak tilbys ved utgangen av 2010 ved Aski AS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 44 tiltaksplasser Arbeid med Bistand (AB) 36 tiltaksplasser Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) 3 tiltaksplasser Tilrettelagt i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) 10 tiltaksplasser I tillegg har vi Funksjonsvurdering etter behov AMO-enkeltplasser etter innsøkning Totalt sett har 2010 vært et år med ekspansjon og en spennende utvikling for attføringsarbeidet på Aski. Det er lagt ned et godt og faglig arbeid i alle ledd i bedriften og alle har vært med på å dra lasset. Det er med spenning og optimisme vi går i gang med ArbeidsPraksis i skjermet virksomhet (APS) For deltakere med fortsatt usikkerhet om videre arbeidsmuligheter er dette en lengre avklarings- og utprøvingsperiode (inntil 24 mnd) I 2010 har 75 personer startet opp i tiltaket og 45 er avsluttet. Sluttallene for APS viser at 66 % av deltakerne er avsluttet til aktive løsninger (formidlingsklare til arbeidslivet). 15 % av disse gikk direkte til ordinært arbeid. I løpet av år 2010 har vi hatt svært stor tilgang på søkere til APS og dette har ført til lengre ventelister enn kapasitet/rammetall. Det jobbes kontinuerlig med fokus rettet mot å oppnå raskere avklaringer med målsetting om å oppnå enda større gjennomstrømming i tiltaket. Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket var 7 måneder i Attføringsresultat APS Direkte formidling til arbeid (15%) Andre aktive løsninger (51%) Utdanning. Formidlingsklar til NAV. Søkt til AB, KIA Andre løsninger (34%) Rehabilitering. Søkt uføretrygd Arbeid med Bistand (AB) For deltakere med antatt eller midlertidig redusert arbeidsevne og dermed begrenset mulighet for yrkesvalg i det ordinære arbeidslivet (inntil 3 år). Et formidlingstiltak mot ordinært arbeid, der målet er å få hjelp til å finne og beholde en ordinær jobb. NAV sine målkrav til tiltaket er at minst 50 % av de som skrives ut av tiltaket går til positive løsninger som er lønnet jobb eller egenfinansiert utdanning ble et godt formidlingsår for tiltaket Arbeid med Bistand, tatt i betraktning den noe avventende holdningen som fortsatt råder i arbeidslivet som følge av finanskrisen. 26 deltakere startet i AB dette året, og 13 deltakere sluttet i tiltaket. Slutt-tallene viser for AB sin del da at 53,8 % av arbeidssøkerne som ble skrevet ut av tiltaket ble formidlet til positive løsninger, som i forhold til dette tiltaket betyr lønnet stilling. Arbeid med bistand Antall begynt i tiltaket Antall sluttet i tiltaket Gjennomsnittstid (måneder) Aktive løsninger (prosent) ,25 22,50 21,77 62,50 58,33 53,

6 Kvalifisering (KIA) For deltakere som skal tilføres formalkompetanse og som med stor sannsynlighet vil klare å komme i ordinær jobb i løpet av to år eller når læretiden er ferdig. Ved utgangen av 2010 var det kun to aktive deltakere i tiltaket. To deltakere er sluttet i tiltaket i løpet av En ble overført til TiA og en ble søkt til AB. Tilrettelagt arbeid (TIA) For arbeidstakere med en restarbeidsevne til tross for helseproblemer. De har en tidsubegrenset arbeidsavtale og får vanlig lønn. Formidling skal vurderes også i dette tiltaket hvis formålstjenlig. Funksjonsvurdering For personer som etter lang tids sykemelding trenger/ønsker funksjonsvurdering i forhold til egen arbeidsplass og/eller se på alternative løsninger. Også arbeidsgivere kan bestille denne tjenesten (inntil 6 uker). Funksjonsvurdering blir fortrinnsvis brukt av IA-bedrifter. I 2010 var det seks personer som gjennomførte tiltaket. AMO-enkeltplass data For langtidsledige eller ordinære arbeidssøkere som trenger datakompetanse for å komme ut i jobb eller utdanning. Disse blir direkte søkt inn fra NAV til Aski Opplæring. I 2010 var det 17 personer som gjennomførte tiltaket. BEVEGELSER Arbeid med bistand Kvalifisering i AMB Tilrettelagt arbeid i AMB Avklaring APS Sum Antall per: Direkte inn Fra Kvalifisering i AMB Fra Avklaring Fra APS Antall begynt i perioden AB Annet, aktive løsninger APS Arbeid/trygd kombinasjon Fødselspermisjon NAV overtar videre utredning Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering Søkt/fått uførepensjon Tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver Tilrettelagt arbeid i AMB Tiltaket Arbeidspraksis Utdanning, dekket av NAV som Yrkesrettet attføring Antall sluttet i perioden Antall per:

7 ANDRE AKTIVITETER Sommerkurs KVOS På forespørsel fra KVOS arrangerte Aski sommeren 2010 et tre ukers sommerkurs for minoritetsspråklige flyktninger fra introprogrammet i kommunen. Innholdet i kurset var en del teori om arbeidslivet og praktisk arbeidstrening i avdelingene. Kurset ble oppfattet som svært vellykket både fra Aski, deltakerne og KVOS Equass I løpet av året har vi jobbet aktivt for å bli EQUASS-sertifisert bedrift. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Gjennom forberedelsen til sertifisering har vi gjennomgått rutiner og prosedyrer i bedriften og gjort endringer og forbedringer. Selve sertifiseringen vil bli gjennomført våren Kompetanse I Aski AS er vi opptatt av å ha bredest og best mulig kompetanse blant de ansatte. Det jobbes med å opprette en kompetanseplan for bedriften. Kompetansebehovet til den enkelte blir vurdert og diskutert blant annet gjennom medarbeidersamtalene. attføring. I 2010 var temaene på disse dagene opplæring innen attføringstiltak, samt fokus på psykiske lidelser. Gjennom tiltaket Arbeid med Bistand er det også opprettet et fagforum i attføringsbedrifter i Haugaland/Sunnhordaland. Utvekslingen av erfaringer og forelesinger innen ulike tema, med hovedfokus på formidling, står sentralt for fagforumet. Felles leder for produksjonsavdelingene ved Aski I 2010 ble det ansatt ny leder for de to produksjonsavdelingene ved bedriften. Ved dette tror vi at ressurssene både innen ledelse, produksjon og attføring kan utnyttes maksimalt. Deltakerne får prøvd seg i ulike oppgaver ved avdelingene og overgang mellom avdelinger, observasjoner og rapportering forenkles. Utvidelse av barnehagen Sommeren 2010 ble det nye bygget i Aski barnehage, på Eidsbakkane, tatt i bruk. Samtidig ble renoveringen av det gamle bygget startet slik at ved slutten av 2010 var hele den nye barnehagen ferdig. Det framstår nå som et moderne, romslig og formålstjenlig bygg, både til barnehagedrift og attføring. Overtakelse Europris Høsten 2010 ble forhandlingene om oppkjøp av franchiseavtalen med Europris Bygnes sluttført. Fra blir Aski Detaljhandel (Europris Bygnes) et datterselskap under Aski AS. Vi har samarbeidet med denne butikken i flere år, men nå er den en del av vår bedrift og vi ser fram til å kunne nytte den svært aktivt i attføringsarbeidet vårt. kompensasjon og dette gir også økonomiske utfordringer. Vår produksjon må gi oss den inntjening vi trenger for å sikre et godt attføringstilbud. Overgang til rammefinansiering av barnehager vil gi oss mindre tilskudd til barnehagedrift i årene som kommer, samtidig som vi i år har finansiert ny barnehage ved lån og vil ha store utgifter til å betjene lånet i mange år framover. Det har blitt gjort kutt i statsbudsjettet som resulterer i færre tiltaksplasser, hvilket kan ramme også vår bedrift. I tillegg til dette jobber myndighetene med en NOU-utredning som skal legges fram til høsten. Denne skal gi innspill til videre organisering av attføring her i landet. Det snakkes blant annet om en opprydding i tiltakene, slik at noen av tiltakene kan komme til å forsvinne. Aski AS legger stor vekt på å inneha endringsvilje og endringsevne for å kunne være på tilbudssiden som tiltaksarrangør. Aski har i denne sammenheng gjort framstøt mot NAV Rogaland for å se på om en fullstendig tiltaksløs AMB ville være mer formålstjenlig for alle parter enn en tradisjonell tiltaks-tenkning. Etter styrets vurdering står Aski godt rustet til å møte disse utfordringene i og med at vi er måloppfyllende i tiltakene og har mange kompetente ansatte som viser endringsvilje og effektiv målrettet innsats. Aski anser det som viktig at alle ansatte har kompetanse og felles oppfatning av mål og metodikk i attføringsarbeidet. Vi har en bevisst holdning til at både realkompetanse, utdanning, bredde og spisskompetanse er viktige momenter ved ansettelser. Det blir tilbudt aktuelle kurs og seminarer til de ansatte. Hele attføringsteamet og ledergruppa deltok i 2010 på et tre dagers innføringskurs i Motiverende Intervju i regi av Attføringsbedriftene v/psykolog Stian Midtgård. Aski har to årlige fagdager for alle ansatte hvor målet er å øke felles kompetanse innen UTFORDRINGER Attføringsbedriftene står foran store utfordringer. NAV-reformen vil blant annet resultere i at vi må utvikle gode tilbud til nye og krevende brukergrupper. Det blir også gitt signaler om at det blir større konkurranse fra andre interessenter i markedet om de samme brukergruppene. Forventningene til at attførings-bedriftene skal oppfylle myndighetenes krav til stadig bedre attføringsresultater forsterkes. Attføringsbedriftene får ikke full økonomisk

8 REFERANSEHISTORIER Odd Kåre Høines Jeg jobbet tidligere i Nordsjøen, som matros på en standby båt, men måtte slutte der på grunn av helse problemer, så da måtte jeg finne meg noe nytt å jobbe med. Jeg bestemte meg for å satse på noe innen IT, men det ble ikke så lett uten utdannelse og kun selvlært kunnskap. NAV søkte meg inn på attføringsbedriften Aski hvor jeg jobbet i data butikken (erbeco som den het dengang). Etter en stund der begynte jeg i Arbeid med Bistand, til slutt greide vi i lag å finne en arbeids plass innen profileringsbransjen. Fra 1. Januar 2011 starter jeg opp i full stilling ved Tonjer Skilt & Dekor i Haugesund etter avsluttet attføringsløp i Arbeid med Bistand på Aski. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og all hjelpen jeg har fått fra ASKI og deres ansatte og kan anbefale Aski til andre. Skudenes 22. Desember 2010 Odd Kåre Høines Euronics Kopervik Euronics Kopervik er en av mange bedrifter på Haugalandet som tar i mot og gir praksisplass til deltakere fra formidlingstiltaket Arbeid med Bistand fra Aski. Eier og daglig leder av bedriften, Terje Kolbeinsen, har samarbeidet med Aski de siste femseks årene og har tilmed ansatt flere medarbeidere på bakgrunn av ordningen. Og det er han godt fornøyd med. Praksisplass for deltaker oppleves vanligvis som en «vinn-vinn» situasjon der arbeidsgiver får et nyttig tilskudd av arbeidskraft og deltaker får anledning til å opparbeide seg arbeidserfaring som er gull verdt i den videre arbeidssøkingen. - Dette er faktisk en fin måte å rekruttere nye arbeidstakere på, og det første jeg gjør når jeg trenger nye folk er å ringe Aski, sier Kolbeinsen og fortsetter: - En av fordelene med å gjøre det på denne måten er at deltakerne blir gitt mulighet til gradvis å prøve seg ut og komme inn i jobben for å se om dette er noe de liker og passer til. Jeg blir også på denne måten gitt en mulighet til å prøve dem ut før jeg eventuelt går til ansettelse. En annen viktig fordel er det gode samarbeidet jeg har med min kontaktperson på Aski. Han vet hva vi trenger og sender oss ikke personer han vet ikke passer inn her hos oss, sier Kolbeinsen. Kolbeinsen har erfart at det også medfører utfordringer å ha deltakere fra Aski i arbeid. Flere har hatt helsemessige utfordringer og han har opplevd at folk har måttet slutte i jobben i elektrobutikken på grunn av sykdom. Kolbeinsen sier dette har ført til en del turnover i staben. Dette har likevel ikke skremt ham fra å fortsette det gode samarbeidet han har med Aski og å tilby praksisplasser. OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Økonomiske resultater Årsresultat for 2010 viser et overskudd på kroner ,- som er i tråd med budsjettet. Tallene viser en forbedring i forhold til 2009 hvor vi hadde et underskudd på kroner ,-. Omsetningen for 2010 var på 29,8 millioner kroner. Av dette er omtrent 11 millioner kroner inntekter fra attføringstjenester, 13,2 millioner kroner fra barnehagedriften og de resterende ca 5.6 millioner kroner er inntekter fra annen produksjon. Årsresultatet ble 2,6% av omsetningen, hvilket bedriften sier seg fornøyd med. Egenkapitalsituasjonen i bedriften er fremdeles god, og det vises i denne forbindelse til vedlagte regnskap. Gjelden har imidlertid økt kraftig dette året. Bakgrunnen for dette er opptakelse av lån i forbindelse med utbygging og renovering av eksisterende barnehage. Egenkapitaldekningen er ved årsskiftet på 20.5 millioner kroner, 46,3 % av egenkapitalandel. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter utfyllende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til noe vedrørende avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i bedriftens virksomhet som har interesse for bedømmelsen av selskapet, utover det som framgår av årsregnskapet. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Samfunnsmessig resultat av driften for 2010 viser at bedriftens ansatte betalte ,- i inntektsskatt og bedriften betalte ,- i arbeidsgiveravgift.

9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til Internkontrollforskriften. Bedriften gjennomførte i 2010 risikokartlegging i barnehagen og startet også en kartlegging ved avdelingene på Bygnes. Resulater fra kartleggingene blir vurdert og nødvendige forebyggende tiltak iverksettes. Bedriften har IA-avtale, og arbeider bevisst for å nå målene i denne avtalen. Vi har også avtale om bedriftshelsetjeneste med Haugaland HMSsenter. Arbeidsmiljø For 2010 var sykefraværet ved Aski 11,1 %. Dette er en økning på 1,1 % fra i fjor. Korttidsfraværet var på 3,5 % og langtidsfraværet var på 7,7 % hvor 3 % er fødselspermisjoner. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er redusert i 2010 sammenlignet med Den totale økningen skyldes fødselspermisjoner. Vi har i år laget oversikt og statistikk over forskjellige områder i bedriften for å kunne se på sykefraværet for hvert område. Barnehagen og tilrettelagte arbeidsplasser skiller seg ut med høyere sykefravær og det bør der vurderes tiltak for å få ned fraværet. Vår spesielle virksomhet tatt i betraktning må sykefraværprosenten likevel sies å være tilfredsstillende og på linje med sammenlignbare virksomheter. Det var i 2010 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men 6 mindre personskader er registrert, hvorav 2 resulterte i legebehandling. Bedriften har en målsetting om null skader, og samtlige rapporterte skader er behandlet i AMU og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Likestilling Ved utgangen av året hadde bedriften 44 fast ansatte. I tillegg er 11 personer ansatt i tilrettelagte stillinger. 34 av de 44 fast ansatte ved bedriften er kvinner. Videre er 3 av totalt 6 styremedlemmer og 9 av 11 i tilrettelagte stillinger kvinner. Skjevheten i kjønnsfordeling gjør seg spesielt gjeldende i barnehagen der vi har 26 kvinner og ingen menn. Ved rekruttering og ansettelser i barnehagen blir menn spesielt oppfordret til å søke. Klager Bedriften har et system for klagebehandling. I 2010 er det ikke mottatt noen klager på ytelser og gjennomføring fra brukere, bestillere eller andre aktuelle interesseparter. Ytre miljø Bedriften har prosedyrer for behandling av avfall og forurenser ikke det ytre miljø. DISPONERING AV OVERSKUDD Styret foreslår at årets overskudd på kroner ,- blir overført til annen egenkapital. VERDIGRUNNLAG Vår visjon for Aski er at vi skal være en anbefalt og foretrukket samarbeidspartner for alle som vil tilbake til arbeidslivet og for våre kunder ellers. Våre verdier skal hjelpe oss å nå dette målet, og skal være grunnleggende for måten vi jobber på og de avgjørelser vi tar. Det er kun med vilje til endring verden vil gå fremover. Evaluering Det innebærer kontinuerlig fokus på kundens behov, evne til å se nye muligheter og til å iverksette disse. Arbeidsmiljø Det innebærer evne til å analysere ulike alternativ, åpenhet om endrings - forløp og god kommunikasjon om endringsprosessen. Gjennom entusiasme og arbeidsglede får vi ting til å gro Trygghet Det innebærer klare mål, tydelig, engasjert og inkluderende ledelse og medarbeidere, og høy faglig kompetanse. Kun når vi står sammen kan vi skape fellesskap Raushet Det innebærer at vi er åpne for andres meninger, gir av oss selv og respekterer og støtter opp om hverandre. Lojalitet Det innebærer tilhørighet og eierforhold til våre vedtak og målsettinger, vilje til å etterleve dette, og at vi er i stand til å ta ting opp i rett fora. Hos oss er alltid mennesket i fokus Respekt og tillit Det innebærer at vi lytter til hverandre, verdsetter andres meninger, opptrer høflig, får nødvendig informasjon og snakker med og ikke om hverandre. Omsorg Det innebærer å se og bli sett, bry oss om hverandre, lete etter det positive og møte mennesker «der de er». Trivsel Det innebærer interessante arbeidsoppgaver, medansvar, at vi inspirerer og motiverer hverandre og ser verdien av å gi hverandre ros og ris.

10 REGNSKAP TILTAK Resultat 2010 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tilrettelagt/Kvalifisering/Avklaring Beløp i hele 1000 Attføringsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere Deltakere ,3 Arbeid med bistand Beløp i hele 1000 Attføringskostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere Deltakere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Beløp i hele 1000 Attføringsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere 10 3,4 11 Deltakere I løpet av 2010 har bedriften hatt vesentlige endringer i rammetildelingen fra NAV.

11 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter , ,92 Attføringsinntekter , ,10 Inntekter barnehage , ,41 Annen driftsinntekt 1 500,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,43 Varekostnader , ,65 Lønnskostnader m.m , ,40 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler , ,00 Annen driftskostnad , ,45 Sum driftskostnader , ,50 Driftsresultat , ,07 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt , ,00 Annen finansinntekt 4 109, ,77 Annen rentekostnad , ,16 Annen finanskostnad 674,01 188,39 Resultat av finansposter , ,22 Resultat før skattekostnad , ,85 Ordinært resultat , ,85 Årsoverskudd (Årsunderskudd) , ,85 Overføringer Avsatt til annen egenkapital ,66 0,00 Overført fra annen egenkapital 0, ,85 Sum overføringer , ,85

12 BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , ,81 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr , ,00 Sum varige driftsmidler , ,81 Sum anleggsmidler , ,81 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning , ,00 Fordringer Kundefordringer , ,00 Andre fordringer , ,46 Sum fordringer , ,46 Bankinnskudd, kontanter o.l , ,97 Sum omløpsmidler , ,43 Sum eiendeler , ,24

13 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 645 á , ,00 Overkursfond , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,91 Sum opptjent egenkapital , ,91 Sum egenkapital , ,91 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ,93 0,00 Leverandørgjeld , ,49 Skyldig offentlige avgifter , ,84 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,33 Sum gjeld , ,33 Sum egenkapital og gjeld , ,24

14 NOTER TIL ARSREGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. OmIøpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. AnIeggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller til betaling mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære kun dersom postene, ut fra foretakets spesifikke forhold, er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Dersom virkningen av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap resultatferes, klassifiseres slike poster alltid som ekstraordinære, så fremt de er vesentlige.

15 Note 1: Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Goodwill Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostpr. 31/ Akkum. avskrivn. 31/ Boliført verdi 31/ Årets avskrivninger Note 2: Fordringer og gjeld/ pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld: Andel av fordringer som forfaller senere enn om ett år 0 Andel av langsiktig gjeld som forfaller senere enn om 5 år 0 Pantstillelser og lignende: Pantstillelser og lignende Gjeld sikret ved pant Eiendeler stillet som sikkerhet Balanseført verdi pant Gjeld til kredittinnst Eiendommer inntill 17,5 mill. Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Aski AS pr består av 645 aksjer a kr De største aksjonærene i Aski AS pr var: Aksjonær Antall Eier og stemmeandel Karmøy Kommune ,0 Rogaland Fylke ,6 Haugesund Kommune 50 7,7 SR-Bank 38 5,9 Norsk Hydro 30 4,6 DnB 17 2,6 Haaland og Thuestad AS 10 1,6 Skudnes & Aakra Sparebank 6 0,9 Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder 0

16 Note 4: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Diverse honorarer Annen godtgjørelse Sum Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Styrehonorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ekskl. mva. Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr ekskl. mva. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Note 5: Bundne midler Av innestående i bank er kr ,-bundne skattetrekkmidler. Note 6: Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: Påløpne feriepenger inkl. aga Andre poster Sum

17

18

19 ORGANISASJON Daglig leder Mary Ann Lund Attføring Bjørn Ståle Stangeland Attføringsleder Administrasjon Kari Tove Jensen Kontorleder Aski Kopi & Profilering Aski Kjøkkenfornying Geirmund Monsen Leder produksjonsavdelingene Aski Barnehage Aud June Våge Barnehageleder Aski Opplæring Bjørn Ståle Stangeland Opplæringsleder

20

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer