Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift Nytt barnehagebygg ble ferdig og består nå av to bygninger, 10 avdelinger, og er Karmøys største barnehage. Barnehagen er tilpasset attføring med tanke på varierte praksisplasser, som i tillegg til ordinært barnehagearbeid omfatter vedlikeholdsarbeid, kjøkkenarbeid, gartneroppgaver og lignende Bedriften overtok den foreldredrevne Eidsbakkane barnehage. Dette var en stor satsing både sett fra et økonomisk perspektiv og for å gi et serviceorientert og variert attføringstilbud til deltakerne. Ettersom det viste seg å bli vellykket startet snart planlegging av en utvidelse av barnehagen Styret vedtok å legge ned mekanisk verksted med begrunnelse i at arbeidsplassene var lite tilpasset behovet hos NAV og at behovet for investeringer var omfattende dersom en skulle fortsette denne virksomheten Bedriften kjøpte opp en liten databedrift, erbecco, med hensikt å satse på salg og service innen data. Etter hvert viste det seg at avdelingen fikk problem med å følge markeds- og teknologi-utviklingen i bransjen og styret vedtok å legge ned avdelingen i Monteringsavdeling med oppdrag fra Lærdal Medical etablert. Oppdraget gikk på montering og pakking av engangsutstyr for opplæring i gjenoppliving. Etter hvert overførte Lærdal produksjonen til utlandet, og etter diverse forsøk med annen produksjon ble avdelingen lagt ned i Det ble opprettet egen kurs og kompetanseavdeling ved bedriften. NAV var, og er, hovedkunde og har kjøpt både individuell databasert opplæring og AMO-kurs Kjøkkenfornyeren ble først etablert i leide lokaler. Forretningsideen var fornying av kjøkken, bad og garderober, men også salg av nytt fra fabrikk var en viktig del av avdelingens virksomhet. I 2006 flyttet avdelingen inn i nyoppussede, tilpassede lokaler der mekanisk verksted tidligere hadde vært Kopisenteret ble etablert. Etter hvert ble det investert i moderne utstyr og avdelingen har vært en viktig del av bedriftens virksomhet. Hovedproduksjon har vært kopiering av sakskart for kommunen. I de senere år har også tekstiltrykk vært en viktig del av produksjonen AS Karmøy Industri ble etablert på Bygnes Industriområde i 1973 som en vernet industribedrift. Hovedsaklig basert på mekanisk delproduksjon og bearbeiding.

3 VISJON Aski anbefalt og foretrukket FORMÅL Aski AS har til formål gjennom prøving, trening og kvalifisering, å attføre yrkeshemmede arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv. ASKI skal være den anbefalte og foretrukne leverandør av attføringstjenester ASKI skal tilby konkurransedyktige attføringstjenester i et reelt bedriftsmiljø som til en hver tid dekker kundenes behov ASKI skal levere sine tjenester på en måte som sikrer kundene god kvalitet og service ASKI skal ha en bedriftskultur som skaper og fornyer verdiholdninger og etiske normer i bedriften, og som gir bedriften framgang ASKI skal ha et godt og positivt omdømme hos kundene STYRET 2010 Anders Rundhaug Helga Rullestad Inger Kallevik Håvik Ernst Morgan Endresen Åse Boge Håkon Liknes Anne Jakobsen Lid Alf Inge Flokketvedt Rigmor Sjo Bjørn Gismervik leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem, valgt av de ansatte styremedlem, valgt av de ansatte 1.varamedlem 2.varamedlem varamedlem, for Åse Boge varamedlem, for Håkon Liknes Fra venstre: Åse Boge, Ernst Morgan Endresen, Håkon Liknes, Anders Rundhaug (leder), Helga Rullestad (nestleder), Anne Jakobsen Lid (1.vararepresentant). Inger Kallevig Haavik var ikke til stede da bildet ble tatt.

4 PRESENTASJON AV AVDELINGENE I ASKI Aski Opplæring Aski Opplæring er deltakernes første utprøvingsarena på Aski. Før evt. overføring til andre avdelinger gjennomgår alle nye deltakere et introduksjonsprogram i avdelingen som består av interaktive program med gjennomgang av personalhåndbok, internkontroll-håndbok, HMS, førstehjelp, Veien til arbeidslivet osv. Ellers tilbyr avdelingen dataopplæring i ulike program. Via NAV tilbys dataopplæring, eventuelt datakort, gjennom AMO enkeltplasser. Avdelingen har også ansvar for tema-dager for deltakerne. En moderne og viktig opplæringsarena for alle deltakere. Aski Kopi & Profilering Aski Kopi & Profilering består av flere produktog virksomhetsområder, men hovedaktivitetene er nå kopiering og profilering. Avdelingen har det siste året fornyet mye av det tekniske utstyret, og kan derved tilby høyere kvalitet og stor fleksibilitet til ulike kundegrupper. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og er derved utmerket som attføringsarena. Aski Kjøkkenfornying Aski Kjøkkenfornying omfatter produksjon av kjøkken, garderobe og bad, med hovedfokus på kjøkken. Kundene kan velge mellom egenproduserte produkter (tilpasset og laget etter mål) eller ferdigproduserte kjøkkenløsninger. Avdelingen påtar seg små og større oppgaver, og tilbyr dessuten montering hos kundene. En attraktiv attføringsarena for deltakere som liker praktiske oppgaver. Aski Kontor & Kantine Aski Kontor & Kantine sorterer under administrasjonsavdeling, og tilbyr arbeidspraksis innen kontorrelaterte oppgaver som sentralbord, arkivering, post- og dokumenthåndtering, utarbeidelse av statistikker, innkjøp osv. Daglig kantinedrift for ansatte og deltakere, innkjøp av matvarer, tilbereding og salg av smørbrød er en del av arbeidsoppgavene. Dessuten vask og renholdsoppgaver. God opplæring og erfaring for deltakere som satser på denne type arbeidsoppgaver. Aski Barnehage Aski Barnehage blir etter utvidelsen i 2010 Karmøys største barnehage. Barnehagen har full ordinær bemanning og ordinær barnehagedrift. Det gir mulighet for praksis i vanlig barnehagearbeid. Størrelsen på barnehagen medfører også mange interessante oppgaver innen vedlikehold, renhold og kantineoppgaver. En investering som har gitt flotte resultater for Aski. Attføringsmessig også et svært positivt tilskudd, blant annet for deltakere interessert i omsorgsyrket. Aski Detaljhandel Aski Detaljhandel (Europris Karmøy) er siste tilskudd til attføringsarenaer i regi av Aski AS. Butikken har i flere år vært en utmerket samarbeidspartner innen ekstern attføring, med mange varierte oppgaver. Fra er butikken overtatt av Aski, og kan derved brukes av alle deltakere på Aski. En meget populær praksisplass for deltakere som satser på salg- og servicebransjen.

5 AKTIVITETER 2010 ATTFØRING Gode attføringsmessige resultater og utvidet kapasitet i attføringsteamet. I februar 2010 ble tiltakene Avklaring og APS (ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet) slått sammen til et tiltak. Samtidig ble tiltaket KiA (Kvalifisering i ) redusert fra 10 til 3 plasser. Med disse endringene økte også de totale rammene i tiltaket APS fra 15 til 44 plasser, samt at tiltaket AB (Arbeid med Bistand) fikk en ny tilrettelegger og dermed økte fra 24 til 36 plasser. Erfaringer etter disse endringene er så langt svært positive. Vi kan nå tilby attføringsdeltakerne et mer effektivt og målrettet attføringsløp med mindre bruk av tid i ventelister mellom tiltakene, samtidig som vår totale attføringskapasitet er styrket. I forbindelse med denne omleggingen er også APS-teamet styrket med én stilling. Også Arbeid med Bistand fikk utvidet sine rammer i løpet av Med utvidede rammer er ventetiden for inntak i Arbeid med Bistand betydelig redusert. Vår hovedkunde er NAV Karmøy. Aski er tiltaksarrangør for flere av de tiltakene som NAV tilbyr mennesker i en attføringssituasjon. Samarbeidet mellom Aski AS og NAV Virkemiddelenhet Rogaland er basert på en skriftlig samarbeidsavtale som årlig blir evaluert. Avtalen inneholder blant annet målsettinger og resultatkrav, betingelser, tiltaksoversikt, antall deltakere i ulike tiltak etc. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra NAV ved evaluering av avtalen i Aski AS samarbeider med ulike aktører. F.eks. Karmøy Voksenopplæringssenter i kartlegging av lese- og skriveferdigheter, Karriereveiledningssenteret for realkompetanse-vurdering og karriereveiledning, Karmøy DPS, LAR Helse Fonna og fastleger, og bidrar ellers annen videre individuell oppfølging dersom dette er hensiktsmessig. Bedriften har hatt spesielt fokus på brukermedvirkning i Inntaksplaner, handlingsplaner og andre dokumenter har blitt gjennomgått og endret med tanke på målsetningen om aktiv deltakelse fra brukerne. Følgende tiltak tilbys ved utgangen av 2010 ved Aski AS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 44 tiltaksplasser Arbeid med Bistand (AB) 36 tiltaksplasser Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) 3 tiltaksplasser Tilrettelagt i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) 10 tiltaksplasser I tillegg har vi Funksjonsvurdering etter behov AMO-enkeltplasser etter innsøkning Totalt sett har 2010 vært et år med ekspansjon og en spennende utvikling for attføringsarbeidet på Aski. Det er lagt ned et godt og faglig arbeid i alle ledd i bedriften og alle har vært med på å dra lasset. Det er med spenning og optimisme vi går i gang med ArbeidsPraksis i skjermet virksomhet (APS) For deltakere med fortsatt usikkerhet om videre arbeidsmuligheter er dette en lengre avklarings- og utprøvingsperiode (inntil 24 mnd) I 2010 har 75 personer startet opp i tiltaket og 45 er avsluttet. Sluttallene for APS viser at 66 % av deltakerne er avsluttet til aktive løsninger (formidlingsklare til arbeidslivet). 15 % av disse gikk direkte til ordinært arbeid. I løpet av år 2010 har vi hatt svært stor tilgang på søkere til APS og dette har ført til lengre ventelister enn kapasitet/rammetall. Det jobbes kontinuerlig med fokus rettet mot å oppnå raskere avklaringer med målsetting om å oppnå enda større gjennomstrømming i tiltaket. Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket var 7 måneder i Attføringsresultat APS Direkte formidling til arbeid (15%) Andre aktive løsninger (51%) Utdanning. Formidlingsklar til NAV. Søkt til AB, KIA Andre løsninger (34%) Rehabilitering. Søkt uføretrygd Arbeid med Bistand (AB) For deltakere med antatt eller midlertidig redusert arbeidsevne og dermed begrenset mulighet for yrkesvalg i det ordinære arbeidslivet (inntil 3 år). Et formidlingstiltak mot ordinært arbeid, der målet er å få hjelp til å finne og beholde en ordinær jobb. NAV sine målkrav til tiltaket er at minst 50 % av de som skrives ut av tiltaket går til positive løsninger som er lønnet jobb eller egenfinansiert utdanning ble et godt formidlingsår for tiltaket Arbeid med Bistand, tatt i betraktning den noe avventende holdningen som fortsatt råder i arbeidslivet som følge av finanskrisen. 26 deltakere startet i AB dette året, og 13 deltakere sluttet i tiltaket. Slutt-tallene viser for AB sin del da at 53,8 % av arbeidssøkerne som ble skrevet ut av tiltaket ble formidlet til positive løsninger, som i forhold til dette tiltaket betyr lønnet stilling. Arbeid med bistand Antall begynt i tiltaket Antall sluttet i tiltaket Gjennomsnittstid (måneder) Aktive løsninger (prosent) ,25 22,50 21,77 62,50 58,33 53,

6 Kvalifisering (KIA) For deltakere som skal tilføres formalkompetanse og som med stor sannsynlighet vil klare å komme i ordinær jobb i løpet av to år eller når læretiden er ferdig. Ved utgangen av 2010 var det kun to aktive deltakere i tiltaket. To deltakere er sluttet i tiltaket i løpet av En ble overført til TiA og en ble søkt til AB. Tilrettelagt arbeid (TIA) For arbeidstakere med en restarbeidsevne til tross for helseproblemer. De har en tidsubegrenset arbeidsavtale og får vanlig lønn. Formidling skal vurderes også i dette tiltaket hvis formålstjenlig. Funksjonsvurdering For personer som etter lang tids sykemelding trenger/ønsker funksjonsvurdering i forhold til egen arbeidsplass og/eller se på alternative løsninger. Også arbeidsgivere kan bestille denne tjenesten (inntil 6 uker). Funksjonsvurdering blir fortrinnsvis brukt av IA-bedrifter. I 2010 var det seks personer som gjennomførte tiltaket. AMO-enkeltplass data For langtidsledige eller ordinære arbeidssøkere som trenger datakompetanse for å komme ut i jobb eller utdanning. Disse blir direkte søkt inn fra NAV til Aski Opplæring. I 2010 var det 17 personer som gjennomførte tiltaket. BEVEGELSER Arbeid med bistand Kvalifisering i AMB Tilrettelagt arbeid i AMB Avklaring APS Sum Antall per: Direkte inn Fra Kvalifisering i AMB Fra Avklaring Fra APS Antall begynt i perioden AB Annet, aktive løsninger APS Arbeid/trygd kombinasjon Fødselspermisjon NAV overtar videre utredning Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering Søkt/fått uførepensjon Tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver Tilrettelagt arbeid i AMB Tiltaket Arbeidspraksis Utdanning, dekket av NAV som Yrkesrettet attføring Antall sluttet i perioden Antall per:

7 ANDRE AKTIVITETER Sommerkurs KVOS På forespørsel fra KVOS arrangerte Aski sommeren 2010 et tre ukers sommerkurs for minoritetsspråklige flyktninger fra introprogrammet i kommunen. Innholdet i kurset var en del teori om arbeidslivet og praktisk arbeidstrening i avdelingene. Kurset ble oppfattet som svært vellykket både fra Aski, deltakerne og KVOS Equass I løpet av året har vi jobbet aktivt for å bli EQUASS-sertifisert bedrift. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Gjennom forberedelsen til sertifisering har vi gjennomgått rutiner og prosedyrer i bedriften og gjort endringer og forbedringer. Selve sertifiseringen vil bli gjennomført våren Kompetanse I Aski AS er vi opptatt av å ha bredest og best mulig kompetanse blant de ansatte. Det jobbes med å opprette en kompetanseplan for bedriften. Kompetansebehovet til den enkelte blir vurdert og diskutert blant annet gjennom medarbeidersamtalene. attføring. I 2010 var temaene på disse dagene opplæring innen attføringstiltak, samt fokus på psykiske lidelser. Gjennom tiltaket Arbeid med Bistand er det også opprettet et fagforum i attføringsbedrifter i Haugaland/Sunnhordaland. Utvekslingen av erfaringer og forelesinger innen ulike tema, med hovedfokus på formidling, står sentralt for fagforumet. Felles leder for produksjonsavdelingene ved Aski I 2010 ble det ansatt ny leder for de to produksjonsavdelingene ved bedriften. Ved dette tror vi at ressurssene både innen ledelse, produksjon og attføring kan utnyttes maksimalt. Deltakerne får prøvd seg i ulike oppgaver ved avdelingene og overgang mellom avdelinger, observasjoner og rapportering forenkles. Utvidelse av barnehagen Sommeren 2010 ble det nye bygget i Aski barnehage, på Eidsbakkane, tatt i bruk. Samtidig ble renoveringen av det gamle bygget startet slik at ved slutten av 2010 var hele den nye barnehagen ferdig. Det framstår nå som et moderne, romslig og formålstjenlig bygg, både til barnehagedrift og attføring. Overtakelse Europris Høsten 2010 ble forhandlingene om oppkjøp av franchiseavtalen med Europris Bygnes sluttført. Fra blir Aski Detaljhandel (Europris Bygnes) et datterselskap under Aski AS. Vi har samarbeidet med denne butikken i flere år, men nå er den en del av vår bedrift og vi ser fram til å kunne nytte den svært aktivt i attføringsarbeidet vårt. kompensasjon og dette gir også økonomiske utfordringer. Vår produksjon må gi oss den inntjening vi trenger for å sikre et godt attføringstilbud. Overgang til rammefinansiering av barnehager vil gi oss mindre tilskudd til barnehagedrift i årene som kommer, samtidig som vi i år har finansiert ny barnehage ved lån og vil ha store utgifter til å betjene lånet i mange år framover. Det har blitt gjort kutt i statsbudsjettet som resulterer i færre tiltaksplasser, hvilket kan ramme også vår bedrift. I tillegg til dette jobber myndighetene med en NOU-utredning som skal legges fram til høsten. Denne skal gi innspill til videre organisering av attføring her i landet. Det snakkes blant annet om en opprydding i tiltakene, slik at noen av tiltakene kan komme til å forsvinne. Aski AS legger stor vekt på å inneha endringsvilje og endringsevne for å kunne være på tilbudssiden som tiltaksarrangør. Aski har i denne sammenheng gjort framstøt mot NAV Rogaland for å se på om en fullstendig tiltaksløs AMB ville være mer formålstjenlig for alle parter enn en tradisjonell tiltaks-tenkning. Etter styrets vurdering står Aski godt rustet til å møte disse utfordringene i og med at vi er måloppfyllende i tiltakene og har mange kompetente ansatte som viser endringsvilje og effektiv målrettet innsats. Aski anser det som viktig at alle ansatte har kompetanse og felles oppfatning av mål og metodikk i attføringsarbeidet. Vi har en bevisst holdning til at både realkompetanse, utdanning, bredde og spisskompetanse er viktige momenter ved ansettelser. Det blir tilbudt aktuelle kurs og seminarer til de ansatte. Hele attføringsteamet og ledergruppa deltok i 2010 på et tre dagers innføringskurs i Motiverende Intervju i regi av Attføringsbedriftene v/psykolog Stian Midtgård. Aski har to årlige fagdager for alle ansatte hvor målet er å øke felles kompetanse innen UTFORDRINGER Attføringsbedriftene står foran store utfordringer. NAV-reformen vil blant annet resultere i at vi må utvikle gode tilbud til nye og krevende brukergrupper. Det blir også gitt signaler om at det blir større konkurranse fra andre interessenter i markedet om de samme brukergruppene. Forventningene til at attførings-bedriftene skal oppfylle myndighetenes krav til stadig bedre attføringsresultater forsterkes. Attføringsbedriftene får ikke full økonomisk

8 REFERANSEHISTORIER Odd Kåre Høines Jeg jobbet tidligere i Nordsjøen, som matros på en standby båt, men måtte slutte der på grunn av helse problemer, så da måtte jeg finne meg noe nytt å jobbe med. Jeg bestemte meg for å satse på noe innen IT, men det ble ikke så lett uten utdannelse og kun selvlært kunnskap. NAV søkte meg inn på attføringsbedriften Aski hvor jeg jobbet i data butikken (erbeco som den het dengang). Etter en stund der begynte jeg i Arbeid med Bistand, til slutt greide vi i lag å finne en arbeids plass innen profileringsbransjen. Fra 1. Januar 2011 starter jeg opp i full stilling ved Tonjer Skilt & Dekor i Haugesund etter avsluttet attføringsløp i Arbeid med Bistand på Aski. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og all hjelpen jeg har fått fra ASKI og deres ansatte og kan anbefale Aski til andre. Skudenes 22. Desember 2010 Odd Kåre Høines Euronics Kopervik Euronics Kopervik er en av mange bedrifter på Haugalandet som tar i mot og gir praksisplass til deltakere fra formidlingstiltaket Arbeid med Bistand fra Aski. Eier og daglig leder av bedriften, Terje Kolbeinsen, har samarbeidet med Aski de siste femseks årene og har tilmed ansatt flere medarbeidere på bakgrunn av ordningen. Og det er han godt fornøyd med. Praksisplass for deltaker oppleves vanligvis som en «vinn-vinn» situasjon der arbeidsgiver får et nyttig tilskudd av arbeidskraft og deltaker får anledning til å opparbeide seg arbeidserfaring som er gull verdt i den videre arbeidssøkingen. - Dette er faktisk en fin måte å rekruttere nye arbeidstakere på, og det første jeg gjør når jeg trenger nye folk er å ringe Aski, sier Kolbeinsen og fortsetter: - En av fordelene med å gjøre det på denne måten er at deltakerne blir gitt mulighet til gradvis å prøve seg ut og komme inn i jobben for å se om dette er noe de liker og passer til. Jeg blir også på denne måten gitt en mulighet til å prøve dem ut før jeg eventuelt går til ansettelse. En annen viktig fordel er det gode samarbeidet jeg har med min kontaktperson på Aski. Han vet hva vi trenger og sender oss ikke personer han vet ikke passer inn her hos oss, sier Kolbeinsen. Kolbeinsen har erfart at det også medfører utfordringer å ha deltakere fra Aski i arbeid. Flere har hatt helsemessige utfordringer og han har opplevd at folk har måttet slutte i jobben i elektrobutikken på grunn av sykdom. Kolbeinsen sier dette har ført til en del turnover i staben. Dette har likevel ikke skremt ham fra å fortsette det gode samarbeidet han har med Aski og å tilby praksisplasser. OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Økonomiske resultater Årsresultat for 2010 viser et overskudd på kroner ,- som er i tråd med budsjettet. Tallene viser en forbedring i forhold til 2009 hvor vi hadde et underskudd på kroner ,-. Omsetningen for 2010 var på 29,8 millioner kroner. Av dette er omtrent 11 millioner kroner inntekter fra attføringstjenester, 13,2 millioner kroner fra barnehagedriften og de resterende ca 5.6 millioner kroner er inntekter fra annen produksjon. Årsresultatet ble 2,6% av omsetningen, hvilket bedriften sier seg fornøyd med. Egenkapitalsituasjonen i bedriften er fremdeles god, og det vises i denne forbindelse til vedlagte regnskap. Gjelden har imidlertid økt kraftig dette året. Bakgrunnen for dette er opptakelse av lån i forbindelse med utbygging og renovering av eksisterende barnehage. Egenkapitaldekningen er ved årsskiftet på 20.5 millioner kroner, 46,3 % av egenkapitalandel. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter utfyllende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til noe vedrørende avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i bedriftens virksomhet som har interesse for bedømmelsen av selskapet, utover det som framgår av årsregnskapet. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Samfunnsmessig resultat av driften for 2010 viser at bedriftens ansatte betalte ,- i inntektsskatt og bedriften betalte ,- i arbeidsgiveravgift.

9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til Internkontrollforskriften. Bedriften gjennomførte i 2010 risikokartlegging i barnehagen og startet også en kartlegging ved avdelingene på Bygnes. Resulater fra kartleggingene blir vurdert og nødvendige forebyggende tiltak iverksettes. Bedriften har IA-avtale, og arbeider bevisst for å nå målene i denne avtalen. Vi har også avtale om bedriftshelsetjeneste med Haugaland HMSsenter. Arbeidsmiljø For 2010 var sykefraværet ved Aski 11,1 %. Dette er en økning på 1,1 % fra i fjor. Korttidsfraværet var på 3,5 % og langtidsfraværet var på 7,7 % hvor 3 % er fødselspermisjoner. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er redusert i 2010 sammenlignet med Den totale økningen skyldes fødselspermisjoner. Vi har i år laget oversikt og statistikk over forskjellige områder i bedriften for å kunne se på sykefraværet for hvert område. Barnehagen og tilrettelagte arbeidsplasser skiller seg ut med høyere sykefravær og det bør der vurderes tiltak for å få ned fraværet. Vår spesielle virksomhet tatt i betraktning må sykefraværprosenten likevel sies å være tilfredsstillende og på linje med sammenlignbare virksomheter. Det var i 2010 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men 6 mindre personskader er registrert, hvorav 2 resulterte i legebehandling. Bedriften har en målsetting om null skader, og samtlige rapporterte skader er behandlet i AMU og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Likestilling Ved utgangen av året hadde bedriften 44 fast ansatte. I tillegg er 11 personer ansatt i tilrettelagte stillinger. 34 av de 44 fast ansatte ved bedriften er kvinner. Videre er 3 av totalt 6 styremedlemmer og 9 av 11 i tilrettelagte stillinger kvinner. Skjevheten i kjønnsfordeling gjør seg spesielt gjeldende i barnehagen der vi har 26 kvinner og ingen menn. Ved rekruttering og ansettelser i barnehagen blir menn spesielt oppfordret til å søke. Klager Bedriften har et system for klagebehandling. I 2010 er det ikke mottatt noen klager på ytelser og gjennomføring fra brukere, bestillere eller andre aktuelle interesseparter. Ytre miljø Bedriften har prosedyrer for behandling av avfall og forurenser ikke det ytre miljø. DISPONERING AV OVERSKUDD Styret foreslår at årets overskudd på kroner ,- blir overført til annen egenkapital. VERDIGRUNNLAG Vår visjon for Aski er at vi skal være en anbefalt og foretrukket samarbeidspartner for alle som vil tilbake til arbeidslivet og for våre kunder ellers. Våre verdier skal hjelpe oss å nå dette målet, og skal være grunnleggende for måten vi jobber på og de avgjørelser vi tar. Det er kun med vilje til endring verden vil gå fremover. Evaluering Det innebærer kontinuerlig fokus på kundens behov, evne til å se nye muligheter og til å iverksette disse. Arbeidsmiljø Det innebærer evne til å analysere ulike alternativ, åpenhet om endrings - forløp og god kommunikasjon om endringsprosessen. Gjennom entusiasme og arbeidsglede får vi ting til å gro Trygghet Det innebærer klare mål, tydelig, engasjert og inkluderende ledelse og medarbeidere, og høy faglig kompetanse. Kun når vi står sammen kan vi skape fellesskap Raushet Det innebærer at vi er åpne for andres meninger, gir av oss selv og respekterer og støtter opp om hverandre. Lojalitet Det innebærer tilhørighet og eierforhold til våre vedtak og målsettinger, vilje til å etterleve dette, og at vi er i stand til å ta ting opp i rett fora. Hos oss er alltid mennesket i fokus Respekt og tillit Det innebærer at vi lytter til hverandre, verdsetter andres meninger, opptrer høflig, får nødvendig informasjon og snakker med og ikke om hverandre. Omsorg Det innebærer å se og bli sett, bry oss om hverandre, lete etter det positive og møte mennesker «der de er». Trivsel Det innebærer interessante arbeidsoppgaver, medansvar, at vi inspirerer og motiverer hverandre og ser verdien av å gi hverandre ros og ris.

10 REGNSKAP TILTAK Resultat 2010 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tilrettelagt/Kvalifisering/Avklaring Beløp i hele 1000 Attføringsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere Deltakere ,3 Arbeid med bistand Beløp i hele 1000 Attføringskostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere Deltakere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Beløp i hele 1000 Attføringsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Tilretteleggere 10 3,4 11 Deltakere I løpet av 2010 har bedriften hatt vesentlige endringer i rammetildelingen fra NAV.

11 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter , ,92 Attføringsinntekter , ,10 Inntekter barnehage , ,41 Annen driftsinntekt 1 500,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,43 Varekostnader , ,65 Lønnskostnader m.m , ,40 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler , ,00 Annen driftskostnad , ,45 Sum driftskostnader , ,50 Driftsresultat , ,07 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt , ,00 Annen finansinntekt 4 109, ,77 Annen rentekostnad , ,16 Annen finanskostnad 674,01 188,39 Resultat av finansposter , ,22 Resultat før skattekostnad , ,85 Ordinært resultat , ,85 Årsoverskudd (Årsunderskudd) , ,85 Overføringer Avsatt til annen egenkapital ,66 0,00 Overført fra annen egenkapital 0, ,85 Sum overføringer , ,85

12 BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , ,81 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr , ,00 Sum varige driftsmidler , ,81 Sum anleggsmidler , ,81 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning , ,00 Fordringer Kundefordringer , ,00 Andre fordringer , ,46 Sum fordringer , ,46 Bankinnskudd, kontanter o.l , ,97 Sum omløpsmidler , ,43 Sum eiendeler , ,24

13 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 645 á , ,00 Overkursfond , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,91 Sum opptjent egenkapital , ,91 Sum egenkapital , ,91 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ,93 0,00 Leverandørgjeld , ,49 Skyldig offentlige avgifter , ,84 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,33 Sum gjeld , ,33 Sum egenkapital og gjeld , ,24

14 NOTER TIL ARSREGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. OmIøpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. AnIeggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller til betaling mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære kun dersom postene, ut fra foretakets spesifikke forhold, er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Dersom virkningen av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap resultatferes, klassifiseres slike poster alltid som ekstraordinære, så fremt de er vesentlige.

15 Note 1: Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Goodwill Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostpr. 31/ Akkum. avskrivn. 31/ Boliført verdi 31/ Årets avskrivninger Note 2: Fordringer og gjeld/ pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld: Andel av fordringer som forfaller senere enn om ett år 0 Andel av langsiktig gjeld som forfaller senere enn om 5 år 0 Pantstillelser og lignende: Pantstillelser og lignende Gjeld sikret ved pant Eiendeler stillet som sikkerhet Balanseført verdi pant Gjeld til kredittinnst Eiendommer inntill 17,5 mill. Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Aski AS pr består av 645 aksjer a kr De største aksjonærene i Aski AS pr var: Aksjonær Antall Eier og stemmeandel Karmøy Kommune ,0 Rogaland Fylke ,6 Haugesund Kommune 50 7,7 SR-Bank 38 5,9 Norsk Hydro 30 4,6 DnB 17 2,6 Haaland og Thuestad AS 10 1,6 Skudnes & Aakra Sparebank 6 0,9 Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder 0

16 Note 4: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Diverse honorarer Annen godtgjørelse Sum Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Styrehonorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ekskl. mva. Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr ekskl. mva. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Note 5: Bundne midler Av innestående i bank er kr ,-bundne skattetrekkmidler. Note 6: Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: Påløpne feriepenger inkl. aga Andre poster Sum

17

18

19 ORGANISASJON Daglig leder Mary Ann Lund Attføring Bjørn Ståle Stangeland Attføringsleder Administrasjon Kari Tove Jensen Kontorleder Aski Kopi & Profilering Aski Kjøkkenfornying Geirmund Monsen Leder produksjonsavdelingene Aski Barnehage Aud June Våge Barnehageleder Aski Opplæring Bjørn Ståle Stangeland Opplæringsleder

20

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sommeren 2011 ble Aski sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS.

Sommeren 2011 ble Aski sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS. ÅRSMELDING 2011 2011 Sommeren 2011 ble Aski sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS. 2006 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer