HiOA er landets største høgskole med ca studenter og ca 1850 ansatte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte."

Transkript

1 Kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Saksnr.: 2013/ Bakgrunn HiOA er landets største høgskole med ca studenter og ca 1850 ansatte. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte 1. august Den nye høgskolen fikk navnet Høgskolen I Oslo og Akershus (HiOA), og har studiested både i Pilestredet i Oslo og på Kjeller i Skedsmo. Da styrene ved daværende Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fattet vedtak om faglig og administrativ organisering av HiOA, var ett av vedtakspunktene at ordningen skal evalueres i løpet av styreperioden. Høgskolen i Oslo og Akershus vil søke universitetsstatus, og vil bli det tredje universitetet i Oslo og Akershus. HiOA skal være et nasjonalt ledende profesjons- og arbeidslivsuniversitet, regionalt forankret med en klart storbyprofil og internasjonal orientering. Styret til Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok følgende på styremøte den : 1. Styret beslutter å gjennomføre en underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering (høgskolens organisasjonsdesign). 2. Evalueringen gjennomføres av en ekstern evaluator. 3. Styret fastsetter følgende mandat for underveisevalueringen: Ekstern evaluators mandat er: a. Gjennomføre en evaluering av hvordan eksisterende organisasjonsdesign fungerer, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ ledelse og erfaringene med todelt/enhetlig ledelse. Evalueringen bør også trekke inn prinsipper for og erfaringer med forholdet mellom faglig og administrativ ledelse ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. b. Gjennomføre en analyse av i hvilken grad dagens organisasjonsdesign understøtter realiseringen av Strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer. I dette ligger også en analyse av hvordan dagens organisering kommuniserer høgskolens profil og egenart utad. c. Foreslå tiltak til forbedring som kan gi en bedre understøttelse for realisering av strategien og nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske føringer.

2 d. Foreslå tiltak til forbedring som kan bidra til at institusjonens profil og egenart kommuniseres bedre utad e. Gjennomføre en risikovurdering og kost/nytteanalyse av tiltakspunktene, herunder også en vurdering av hvilke omkostninger iverksettelse av endringsforslagene vil ha for institusjonen 4. Styret fastsetter følgende hovedmilepæler for arbeidet: a. Evalueringen gjennomføres i perioden Fase 1 gjennomføres i perioden: (helst med oppstart i uke 8) Fase 2 gjennomføres i perioden: b. Høringsperioden fastsettes til c. Vedtak om framtidig organisasjonsdesign fattes i styremøte d. Implementering av eventuelle endringer skjer med virkning fra Anskaffelsens formål og omfang Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er organisert i fire fakulteter, 21 institutter, fakultetsstyrer og rådsorganer. I tillegg kommer fire administrative avdelinger og tre faglige sentre. Høgskolens øverste organ er styret, hvor rektor er styreleder. Rektor og høgskoledirektør utgjør høgskolens øverste ledelse sammen med to prorektorer. Hvert fakultet ledes av en dekan og en fakultetsdirektør. Fakultetsstyret har ekstern styreleder oppnevnt av HiOA-styret. Høgskolen har et studieutvalg og et FoU-utvalg som ledes av høgskolens to prorektorer. Studieutvalget og FoU-utvalget ivaretar oppgaver delegert av styret. HiOAs sentrale lederfora består av dekanmøtet og direktørmøtet. Organisasjonen til HiOA er relativt ny og organisasjonsstrukturen begynner å falle på plass etter fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i Dagens organisasjonsmodell ble utarbeidet med utgangspunkt i de målene som ble satt for fusjonen og strategi for universitetssatsing. Siden da har styret vedtatt Strategi 2020 som gjelder for perioden HiOA ønsker en evaluering av i hvilken grad den strukturen som er valgt understøtter de strategiske veivalgene og høgskolens profil og egenart. Det er hensiktsmessig med en evaluering nå mens HiOAs organisering er relativt fersk og gjøre eventuelle justeringer før det går for lang tid. Etter at styret fastsatte Strategi 2020, er det blant annet lagt fram skriver St. Meld. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (forskningsmeldingen) og en rekke andre meldinger med relevans for høgskolens virksomhet. I tillegg har regjeringen besluttet at Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 2

3 Norge skal delta i EUs neste rammeprogram, Horizon Dette gir nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer som det også er relevant å ta med i evalueringen. HiOA er en høgskole med en klar profesjonsprofil og har som ambisjon å bli et universitet med profesjonsrettet profil innen utgangen av Den organiseringen som er valgt er imidlertid en blåkopi av hvordan de klassiske breddeuniversitetene er organisert. I evalueringen ønskes det der derfor også en vurdering av i hvilken grad den interne organiseringen kommuniserer institusjonens profesjonsrettede profil utad, og få råd om eventuelle tiltak til forbedring. Det vises til Vedlegg 3 for organisasjonskart til Høgskolen i Oslo og Akershus. Organisasjonsdesign Med organisasjonsdesign menes institusjonens organisasjonsstruktur, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling og samhandlings- og koordineringsmekanismer. Det favner med andre ord bredere enn bare «boksene på kartet» og omhandler hele rammeverket for institusjonens indre liv. I det videre er det denne definisjonen som legges til grunn når begrepet «organisering» brukes. Tidsplan etter denne anskaffelsen Nåværende styreperiode utløper Rekruttering til lederstillinger som rektor og prorektorer (uavhengig av valgt eller tilsatt rektor), dekaner, instituttledere og studieledere, samt representanter til styrer, råd og utvalg må starte senest ved årsskiftet 2014/2015. Det innebærer at institusjonens organisering må være klarlagt på dette tidspunktet. Med andre ord må sittende styre ta stilling til institusjonens organisasjonsdesign for neste styreperiode senest i november/desember Det vises til HiOAs milepælsplan i kravspesifikasjonens kapittel Kvalifikasjonskrav Kun kvalifiserte tilbydere vil få sine tilbud vurdert videre. Tilbydere som ikke kvalifiserer seg i henhold til kvalifikasjonskravene, som står i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV), vil bli meddelt dette. 4. Krav til ytelsen (tilbudet) Følgende minimumskrav må oppfylles før tilbudet kan bli vurdert. Dersom krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kreves at tilbudte personer har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne fullføre denne kontrakten, og at kontrakten gjennomføres i tråd med fastsatte krav til leveranser. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 3

4 Leverandøren skal kunne stille til disposisjon et team bestående av minimum 4 personer, inkludert oppdragsleder. Personene skal være på seniornivå og stilles til disposisjon når det er hensiktsmessig for HiOA. 1. Oppdragsleder hos tilbyder skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært oppdragsleder på og gjennomført sammenlignbare oppdrag i universitet- og høgskolesektoren. Erfaring med sammenlignbare oppdrag for andre kunnskapsorganisasjoner. Ha totalt fem (5) år erfaring fra organisasjonsdesign og -analyse, evaluering av organisasjonsstruktur, styring og ledelse, og/eller omstilling. God kjennskap til prinsipper for forholdet mellom faglig og administrativ organisering. Relevant høyere utdanning. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig. 2. Alle teammedarbeidere skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært teammedarbeidere på sammenlignbare komplekse oppdrag enten innen universitet- og høgskolesektoren eller innen andre kompetanseorganisasjoner i offentlig sektor. Ha betydelig erfaring fra organisasjonsdesign, -analyse og evalueringer. 3. Minimum en person i tilbudt team skal minimum ha følgende kompetanse: Dokumentert erfaring og/eller utdanning med kost/nytteanalyser primært relatert til organisasjonsevalueringer eller organisasjonsutvikling. 4. Tilbyder må angi hvem i teamet som skal være oppdragsleder, teammedarbeider, samt hvem som er hovedkontakt/kundeansvarlig for HiOA. 5. Det kreves at de oppsatte tidspunktene i HiOAs milepælsplan overholdes, herunder: Fase 1 skal være fullført, dvs. rapport mottatt og godkjent av HiOA innen Endelig rapport skal være ferdig og mottatt av HiOA innen (fase 2) 6. Det kreves at tilbudt personell møter opp på jevnlige møter i regi av eller hos HiOA. Tilbudt personell må signere taushetserklæring før de kan starte arbeidet. Oppdraget skal være påbegynt innen to uker etter signert kontrakt. 7. Ved kjøp av bistand, som kan finne sted etter endt fase 2, skal følgende krav overholdes: Oppstart av bestilt arbeid skal finne sted innen 2 uker (maks 10 arbeidsdager) etter bestilling. Bistand skal kun leveres av tilbudte personer med oppdatert kunnskap på problemstillinger knyttet til fase 1 og fase 2. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 4

5 Dokumentasjonskrav til punkt 4 Krav til ytelsen Utfylt Vedlegg 1 krav til ytelsen, som viser oppfyllelse av krav til ytelsen. Navneliste i Vedlegg 1 krav til ytelsen som viser tilbudte personer og hvilken rolle disse har i teamet (oppdragsleder, teammedarbeider og hovedkontakt/kundeansvarlig). 5. Tildelingskriterier (TK) Etter tilbudsfristen vil alle som har levert gyldige tilbud bli innkalt til et intervju. Her vil personlig egnethet bli vurdert. Tilbyder må sørge for at det er de tilbudte konsulenter som deltar i dette intervjuet. Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges etter en total vurdering i henhold til følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterium Vekt TK1 De tilbudte konsulentenes samlede kompetanse 40 TK2 Tilnærming og metode 30 TK3 Pris 30 Totalsum 100 TK 1- De tilbudte konsulentenes samlede kompetanse (vekt 40%) Her menes de tilbudte konsulentenes faglige kompetanse inn i HiOAs eksterne underveisevaluering, herunder leverandørens samlede kompetanse, erfaring med sammenlignbare oppdrag samt utdanning og personlig egnethet. Oppdragsgiver vil legge vekt på: Erfaring fra sammenlignbare oppdrag i store og komplekse organisasjoner, herunder: Oppdrag innen universitet og -høgskolesektoren, forskning og utdanning. Organisasjonsdesign, -analyse og evaluering av organisasjonsstruktur, med fokus på styring og ledelse, samt tiltak til forbedring. Evaluering av organisasjoner, styringsformer, med fokus på faglig og administrativ organisering, erfaring med todelt/enhetlig ledelse, samt tiltak til forbedring. Relevant akademisk kompetanse. For dette oppdraget er det viktig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig ut til HiOAs ledelse, nøkkelpersoner, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vil bli vurdert ved at minimum oppdragsleder og en teamdeltager deltar på et minutters intervju, tentativ tidsplan for gjennomføring av intervju er 21.1 og I intervjuet vil oppdragsgiver vektlegge kommunikasjon og samarbeidsstil. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 5

6 Det må leveres: 1. CV for minimum fire tilbudte konsulenter med beskrivelse av relevant erfaring, referanseprosjekter for dette oppdraget, og akademisk kompetanse. Erfaring med planlegging og gjennomføring av følgende områder må beskrives spesielt: a. Oppdrag innen universitet og høgskolesektoren, forskning og utdanning. b. Organisasjonsanalyse og organisasjonsdesign c. Evaluering av organisasjoner og styringsformer d. Forslag til tiltak, omstillingsarbeid og organisasjonsutvikling i offentlig sektor e. Risikovurderinger og kost/nytte analyser knyttet til organisasjon 2. Referanser på oppdragsleder fra minst tre relevante oppdrag de siste fem årene listet opp med kundenavn, kontaktperson, telefonnummer, oppdragets innhold og omfang. HiOA vil kontakt en eller flere referanser. TK 2 - Tilnærming og metode (vekt 30%) Her sammenlignes tilbudene med hensyn til hvordan de imøtekommer HiOAs behov som beskrevet i denne kravspesifikasjonen under punkt 1 Bakgrunn, punkt 2 Anskaffelsens formål og omfang, punkt 7 Mer om tilnærming og leveranse. For å kunne overholde HiOAs tidsplan og oppnå god kvalitet i leveranser bør oppdraget gjennomføres i nært samarbeid med interne ressurser hos HiOA. Det må leveres: 1. Forslag til tilnærming (løsningsbeskrivelse) ut fra rammen i dokumentet og egen forståelse av oppdraget. 2. Beskrivelse av kritiske suksessfaktorer og metode for underveisevalueringen. 3. Beskrivelse av hva tilbyderen vil vektlegge i underveisevalueringen av en kompleks kunnskapsorganisasjon. 4. Beskrivelse av hvordan leverandøren ser for seg at et slikt samarbeid kan gjennomføres i praksis og hvordan man best sikrer intern forankring. 5. Beskrivelse av leverandørens interne kvalitetssikringssystem for eksterne oppdrag, og hvordan leverandør vil kvalitetssikre underveisevalueringen for HiOA. Innleveringen i TK2 må ha overskriften Tilnærming og metode, og besvare de overnevnte punktene i den rekkefølgen de står. Teksten må vise til hvilke punkter det svares på. Beskrivelsen under TK 2 skal være på maks 12 stykk A4-sider, totalt inkludert plansjer o.l. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 6

7 TK 3 - Pris (vekt 30%) Leverandøren skal oppgi priser i vedlegg 2 Prisskjema. HiOA krever pristilbud på følgende prisformater: 1. Fase 1 og fase 2 skal prises med en (1) felles fastpris i NOK eks. mva. Alle kostnader i forbindelse med oppdraget er inkludert i fastprisen som er en totalpris for Oppdragsgiver for komplett fullført kontrakt med Leverandør. Fastprisen inkluderer Leverandørens fortjeneste og kostnader, herunder sosiale og administrative kostnader, samt eventuelle reisekostnader. Leverandøren er ansvarlig for at framdrift og sluttresultat av fase 1 og 2 er i tråd med krav og betingelser i Oppdragsgivers kunngjøring og dokumenter, samt Leverandørens tilbud. Leverandøren skal uten kostnad, i rimelig grad innenfor kontrakten, akseptere variasjoner i arbeidsmengde og øvrige forutsetninger. 2. Alt etter aktivitet 2.7 i HiOAs milepælsplan blir evt. kjøp av konsulenttimer etter tilbudt timepris i NOK eks. mva. Det skal kun tilbys en (1) timepris, og denne prisen inkluderer Leverandørens fortjeneste og kostnader, herunder reise, sosiale og administrative kostnader. Oppdragsgiver skal kunne bestille bistand av alle tilbudte personer til samme timepris. Timeprisen er for hele klokketimer. Kun timer som er bestilt skriftlig fra Oppdragsgiver i perioden og kan faktureres, og totalt timeantall skal ikke overstige 650 timer. Bestilling av timer skal kun skje av avdeling for HR v/kontaktperson for avtalen. HiOA vil for hver enkelt tilbyder regne ut en estimert totalpris for hele anskaffelsen. Totalprisen vil bestå av fastprisen for fase 1 og 2, samt timeprisen for kjøp bistand. Timeprisen vil ganges med maksimalt antall timer (se ovenfor), og totalsummen vil deretter legges til fastpris. 6. Mer om tilnærming og leveranse Evalueringen skal gjennomføres av en ekstern evaluator. Dette for å få en uhildet evaluering og et utenfrablikk på hvordan HiOAs som organisasjon fungerer og råd om eventuelle endringer. Begrunnelsen for dette er at alle ledere, medarbeidere, tjenestemannsrepresentanter og studenter er interessenter i dette og kan sies å ha en egeninteresse i HiOAs organisering, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling mv. HiOA ser for seg at arbeidet forankres og gjennomføres på ordinær måte i linjeorganisasjonen. Styret skal være en aktiv part gjennom hele prosessen og vil evt. delta i oppstartmøte med valgt oppdragstaker. Tjenestemannsorganisasjonene skal også involveres. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 7

8 Arbeidet legges opp i 2 faser. Resultatet av fase 1 legges fram for styret gjennom en presentasjon fra evaluator, for deretter å fatte beslutning om hva som skal prioriteres i fase 2. Når den samlede evalueringen foreligger, sendes denne på høring i organisasjonen. Evaluator skal presentere den samlede rapporten for styret og bidra til å utvikle forslag til høringsspørsmål. Høringsinstanser er normalt fakulteter og sentra, fellesadministrasjonen, tjenestemannsorganisasjonene, hovedverneombudet og Studentparlamentet. Høringsperioden er satt til Når høringsuttalelsene foreligger inngår disse sammen med den rådgivende underveisevalueringen, i beslutningsunderlaget for saken som fremmes for styret til endelig beslutning. Det legges opp til styrebehandling 18. desember HiOA etablerer en referansegruppe i tilknytning til underveisevalueringen. Den vil rådspørres ved avslutningen av fase 1 og fase 2 i evalueringen samt i forberedelsen av styrets endelige vedtak i saken. Referansegruppen består av UF-tilsatte (undervisning og forskning) TAtilsatte (teknisk administrativt), studentrepresentanter og eksterne medlemmer. Etter at den eksterne evalueringsrapporten foreligger og mens høringsperioden pågår, vil HiOA ta sikte på å opprette ulike møteplasser for både ansatte, studenter og eksterne representanter med formål å diskutere og gi råd om forslag til forbedringstiltak. Et møte kan eksempelvis være et dagsseminar der alle representanter i fakultetsstyrene og instituttråd møter styret. Innspill på dette fra tilbyder vil også telle positivt (ref. TK 2 tilnærming og metode). HiOAs milepælsplan Med utgangspunkt i ovennevnte er det skissert følgende milepælsplan. Aktivitet Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig nr 1.0 Planlegging Utarbeide mandat og milepælsplan samt gjennomføre anskaffelse av ekstern evaluator Utarbeide forslag til mandat og milepælsplan Styresak med forslag til mandat og milepælsplan HiOA Referat fra IDF-møtet HiOA 1.2. Møte med tjenestemannsorganisasjonene 1.3. Styremøte Vedtak om mandat og Styret MP1 milepælsplan HiOA 1.5. Tilbudsfrist for tilbydere, kl Tilbydere 1.6. Intervju av oppdragsleder og team Tilbydere og HiOA 1.7. Velge og meddelelse kontraktstildeling ekstern evaluator Meddelelse om kontraktstildeling Uke 5-6 HiOA Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 8

9 Aktivitet Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig nr 2.0 Gjennomføring Gjennomføre evalueringen, fase 1 Rapport med av evalueringen og fase 2 anbefalinger om tiltak til forbedring, vurdering av risiko og kost/nytteanalyse 2.1. Evt. oppstarsmøte mellom styret og ekstern evaluator Avklare forventninger og forankre planlagt Uke 8-9, HiOA og Ekstern 2.2. Gjennomføre evalueringens Fase Påske 2.4. Utarbeide styresak med forslag til områder for en mer dyptgående evaluering 2.5. Møte med tjenestemannsorganisasjonene 2.6. MP2 Styremøte 2.7. Gjennomføre evalueringens Fase Utarbeide styresak med forslag til høringsspørsmål prosess En overordnet analyse med anbefalinger om områder som bør være gjenstand for en mer dyptgående evaluering evaluator Ekstern evaluator Styresak April HiOA Referat fra IDF-møtet April HiOA Vedtak om områder som er gjenstand for en mer dyptgående evaluering Samlet evalueringsrapport med anbefaling om forslag til tiltak for forbedring Mai Styret Ekstern evaluator Styresak August HiOA 2.9. Møte med tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møtet August HiOA Styremøte Vedtak om August HiOA MP3 høringsspørsmål 3.0 Høring Rapporten sendes på høring Høringsuttalelser HiOA 4.0 Beslutningsprosess Behandling av høringsinnspill Beslutning om organisasjonsdesign 4.1. Utarbeide styresak om organisasjonsdesign med virkning fra Møte med tjenestemannsorganisasjonene Oppsummere høringsinnspill Organisasjonsstruktur, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling, samhandlings- og koordineringsmekanismer Styresak HiOA Referat og/eller protokoll avhengig av om forslaget innebærer endringer i Des HiOA Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 9

10 Aktivitet nr Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig organisasjonsstrukturen Sakspapirer til styremøte sendes ut Forslag til beslutning Styremøte (ekstraordinært) Gjennomføre rekruttering til lederstillinger og valg til høgskolestyret, evt også til andre styrer, råd og utvalg Beslutning om organisasjonsdesign HiOA Styret 4.3. MP Forberedelse til implementering HiOA Tidspunkt for avslutning av fase 1 og fase 2 kan pga. uforutsette omstendigheter forskyves noe av HiOA. Blir det forskjøvet med mer enn en (1) uke, vil HiOA betale timepris i forskyvelsesperioden. Kommunikasjonsplan I fusjonsprosessen i 2011 høstet HiOA svært gode erfaringer med åpenhet i alle dokumenter, møtereferater mv. gjennom en egen nettside. I tillegg ble det gjennomført en rekke seminarer, allmøter mv. HiOA vil legge opp til at det vil jobbes etter samme modell med underveisevalueringen. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 10

11 Vedlegg 1- Krav til ytelsen Følgende minimumskrav må oppfylles før tilbudet kan bli vurdert. Dersom krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kreves at tilbudte personer har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne fullføre denne kontrakten, og at kontrakten gjennomføres i tråd med fastsatte krav til leveranser. Krav til ytelsen Leverandøren skal kunne stille til disposisjon et team bestående av minimum 4 personer, inkludert oppdragsleder. Personene skal være på seniornivå og stilles til disposisjon når det er hensiktsmessig for HiOA. 1. Oppdragsleder hos tilbyder skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært oppdragsleder på og gjennomført sammenlignbare oppdrag i universitet- og høgskolesektoren. Erfaring med sammenlignbare oppdrag for andre kunnskapsorganisasjoner. Ha totalt fem (5) år erfaring fra organisasjonsanalyse og -design, evaluering av organisasjonsstruktur, styring og ledelse, og/eller omstilling. Erfaring med arbeid innen faglig og administrativ organisering. Relevant høyere utdanning. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig. 2. Alle teammedarbeidere skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært teammedarbeidere på sammenlignbare komplekse oppdrag enten innen universitet- og høgskolesektoren eller innen andre kompetanseorganisasjoner i offentlig sektor. Ha betydelig erfaring fra organisasjonsanalyse og evalueringer. 3. Minimum en person i tilbudt team skal minimum ha følgende kompetanse: Dokumentert erfaring og/eller utdanning med kost/nytteanalyser primært relatert til organisasjonsevalueringer eller organisasjonsutvikling. 4. Tilbyder må angi hvem i teamet som skal være oppdragsleder, teammedarbeider, samt hvem som er hovedkontakt/kundeansvarlig for HiOA. 5. Det kreves at de oppsatte tidspunktene i HiOAs milepælsplan overholdes, herunder: Fase 1 skal være fullført, dvs. rapport mottatt og godkjent av HiOA innen Endelig rapport skal være ferdig og mottatt av HiOA innen (fase 2) 6. Det kreves at tilbudt personell møter opp på jevnlige møter i regi av eller hos HiOA. Tilbudt personell må signere taushetserklæring før de kan starte arbeidet. Oppdraget skal være påbegynt innen to uker etter signert kontrakt. 7. Ved kjøp av bistand, som kan finne sted etter endt fase 2, skal følgende krav overholdes: JA/NEI Kommentar hvis nei 1

12 Oppstart av bestilt arbeid skal finne sted innen 2 uker (maks 10 arbeidsdager) etter bestilling. Bistand skal kun leveres av tilbudte personer med oppdatert kunnskap på problemstillinger knyttet til fase 1 og fase 2. Navneliste over tilbudte personer og hvilken rolle disse har i teamet (oppdragsleder, teammedarbeider og hovedkontakt/kundeansvarlig). Oppdragsleder Teammedarbeider Hovedkontakt/kundeansvarlig Navn (fornavn, etternavn) 2

13 Vedlegg 2 Prisskjema 2013/5079 PRISSKJEMA SAKSNR. 2013/ Pris Pris skal gis i tråd med punkt 5 «TK 3 Pris». Alle former for fakturagebyr, tillegg og lignende godtas ikke, jmf. SI-HiOA Eventuelle andre kostnader som ikke er tatt med i tilbudet, men som er nødvendig for å levere i henhold til kravspesifikasjonen, ansees som inkludert i tilbudsprisen. 1.1 Prismatrise Prisen skal oppgis i NOK og være eksklusive mva. Post Oppgave Enhet Pris i NOK ekskl. mva. 1 Fastpris for fase 1 og fase 2 Fastpris 2 Pris per time ved kjøp av konsulentbistand Timepris Side 1 av 1

14 Gjeldende fra 1. juni 2013 Virksomhetsutvikling og intern kontroll Avd. for forskning og bibliotek Prorektor Utdanning og regional forankring Prorektor FOU og internasjonalisering Rektor Styret Høgskoledirektør FoU-seksjonen Læringssenter og bibliotek Læringssenteret Pilestredet 48 Læringssenteret Pilestredet 35 og Pilestredet Park Biblioteket Kjeller Audiovisuell seksjon Avd. for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Seksjon for opptak og veiledning Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Seksjon for eksamen og studieadm. systemer Seksjon for internasjonalisering Avd. for samfunnskontakt og kommunikasjon Senter for profesjonsstudier (SPS) Vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling Seksjon for studentrekruttering, profilering og førstelinje Avd. for ressursutvikling og infrastruktur Stab og arkiv Avdeling for økonomi Seksjon for lønn og regnskap Seksjon for økonomistyring Avdeling for HR Avdeling for IKT Seksjon for systemadministrasjon Seksjon for brukerstøtte Avdeling for eiendom Seksjon for eiendomsutvikling og -forvaltning Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi, kunst og design Dekan Dekan Dekan Dekan Institutt for: atferdsvitenskap ergoterapi og ortopediingeniørfag farmasi og bioingeniørfag fysioterapi helse, ernæring og ledelse radiografi og tannteknikk sykepleie Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Institutt for: barnehagelærerutdanning grunnskole- og faglærerutdanning internasjonale studier og tolkeutdanning yrkesfaglærerutdanning Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Seksjon for oppdragsadm. Institutt for: arkiv, bibliotek- og info.fag journalistikk og mediefag offentlig adm. og velferdsfag sosialfag økonomi og administrasjon Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Institutt for: bygg og energiteknikk estetiske fag industriell utvikling informasjonsteknologi produktdesign Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR

15 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: 2013/5079 Kontraktsområde: Konsulenttjenester for ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Versjon 3.0

16 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser mellom: [Navn på Oppdragsgiveren] (heretter omtalt som Oppdragsgiver) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) Oppdragsgiver handler for denne Kontrakten etter fullmakt også på vegne av følgende samarbeidspartnere, som også opptrer som Oppdragsgivere etter denne Kontrakten: [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] For Oppdragsgiver: [Sted/dato] [Navn på signatursetter] [Tittel] For Leverandør: [Sted/dato] [Navn på signatursetter] [Tittel] Oppdragsgivers signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne Kontrakt. Fullmakt i henhold til stilling Skriftlig fullmakt vedlagt Leverandørs signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne Kontrakt. Fullmakt i henhold til stilling Skriftlig fullmakt vedlagt Denne Kontrakten er utstedt i [antall] eksemplarer, hvorav [antall] beholdes av Oppdragsgiver og [antall] beholdes av Leverandør. Side 2 av 27

17 Skriftlige henvendelser i relasjon til Kontrakten Alle skriftlige henvendelser angående dette kontraktsforholdet skal sendes til følgende adresser: Henvendelser til Oppdragsgiver: [Adressat] [Adresse] [Postnummer og poststed] Henvendelser til Leverandør: [Adressat] [Adresse] [Postnummer og poststed] Partenes oppnevnte kontaktpersoner (navn, stilling, telefon, e-post) For Oppdragsgiver: [Navn] [Stilling] [Telefon] [E-post] For Leverandør: [Navn] [Stilling] [Telefon] [E-post] Side 3 av 27

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTSTYPE OG KONTRAKTENS FORMÅL Kontraktstype Kontraktens formål KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING Kontraktens dokumenter Rangordning OMFANG OG VARIGHET (TJENESTEYTELSEN) Kontraktens omfang Kontraktens varighet Rammeavtale tjenestekjøp Enkel tjenestekjøpskontrakt DEFINISJONER PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Pris Timebasert vederlag Utlegg og reiser Prisendring Forskuddsbetaling Fakturering Faktureringsrutiner Overdraging av fakturaer LEVERING TID, STED OG MÅTE RAMMEAVTALETYPE HVEM SOM KAN GJØRE AVROP AVROP PÅ RAMMEAVTALEN Generelt om avrop... Error! Bookmark not defined. 9.2 Avrop på rammeavtale med én leverandør der alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.3 Avrop på rammeavtale med én leverandør der ikke alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.4 Avrop på rammeavtale med flere leverandører der alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.5 Avrop på rammeavtale med flere leverandører der ikke alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen (minikonkurranse)... Error! Bookmark not defined Konkurranseform... Error! Bookmark not defined. Side 4 av 27

19 9.5.2 Overordnet om gjennomføring av minikonkurranser... Error! Bookmark not defined Resultatet av minikonkurransen... Error! Bookmark not defined. 10 LEVERANDØRENS KONTRAKTSFORPLIKTELSER Generelle forpliktelser Levering Tjenesteytelsens egenskaper Generelt Standarder og metoder Kompetanseoverføring Overføring av rettigheter Overføringen Rettsmangler Overføring av dokumenter Overføring av dokumenter som representerer Tjenesteytelsen Overføring av dokumenter som er av betydning for nyttiggjørelse av Tjenesteytelsen Overføring av leveringsstatistikk m.v Nøkkelpersonell og annet personell Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon Bruk av underleverandører Forsikringer Varslingsplikt Taushetsplikt Reklame, kundepleie m.v Gjengs lønns- og arbeidsvilkår OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLDSBEFØYELSER Reklamasjonsperiode Brudd på varslingsplikt Tilleggsfrist Utskiftning av personell Oppdragsgiverens krav på avhjelp Leverandørens rett til omlevering eller retting Utbedring mot vederlag Tilbakehold av betaling Dagbot ved forsinkelse Prisavslag Side 5 av 27

20 11.11 Heving Heving ved forsinkelse Heving ved funksjonsmangler Heving ved rettsmangler Heving ved rettskraftig dom Heving ved konkurs, akkord e.l Hevingsoppgjør Dekningskjøp ved heving Erstatning/erstatningsbegrensning Forventet mislighold Forventet mislighold Tilbakeholdsrett Heving ved forventet mislighold Brudd på regler om reklame, kundepleie m.v Brudd på krav om gjengs lønns- og arbeidsvilkår OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSFORPLIKTELSER Generelle forpliktelser Undersøkingsplikt Betaling Sikkerhetsstillelse Medvirkning Klarhet overfor Leverandøren Risiko og ansvar for dokumentasjon og kommunikasjon Bruk av tredjepart Forsikringer Varslingsplikt Taushetsplikt LEVERANDØRENS MISLIGHOLDSBEFØYELSER Reklamasjon Forsinket betaling Varslingsplikt Begrensning i Leverandørens tilbakeholdsrett Tilleggsfrist Rett til å kreve oppfyllelse Heving Heving ved forsinket betaling Heving ved manglende medvirkning Side 6 av 27

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: 13/190 Kontraktsområde: Spyling og tømming av slam,olje,fett fra kommunale bygg Og anlegg og fra private renseanlegg/septiktanker for Ski kommune Versjon

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE TJENESTEKJØP

RAMMEAVTALE TJENESTEKJØP RAMMEAVTALE TJENESTEKJØP Avtale 2013 4449 Skilt Grafisk utforming Versjon 3.1 Avtale om partsforpliktelser mellom: Universitetet i Oslo (UiO) (Org.nr.: 971 035 854) (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] Snekkertjenester Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Sak 2016/4442 INNSAMLING AV SEPTIKSLAM Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 (1), jfr. forvl. 13 (1) nr 2 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom:

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom: AVTALE OM Kjøp av rens og oljing av parkett, Universitetet i Nordland, campus Bodø Avtale om partsforpliktelser mellom: org.nr. 970 940 243 8049 BODØ, heretter kalt oppdragsgiver og org.nr....... heretter

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: NOR 023-2012 Rammeavtale vektertjenester Kontraktsområde: Vektertjenester på BBB s eiendommer. Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP. Renholdstjenester Øvre Romerike tingretts lokaler

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP. Renholdstjenester Øvre Romerike tingretts lokaler STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsområde: Renholdstjenester Øvre Romerike tingretts lokaler Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Øvre Romerike tingrett (heretter

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Bksaknr: 201302520-2 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: NOR 004-2013 Kontraktsområde: Rammeavtale for kjøp av innmålingstjenester Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering

Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3289 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Basert på statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel SSA-B enkel juli 2015 Statens standardavtale

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Websaknr: 11/1430 LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: NOR 004-2011 Prosjektleder for utbygging av Kuhnle Kontraktsområde: Helse og omsorg Versjonsdato: 2010-06-2 Standardkontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR VAREKJØP

KONTRAKT FOR VAREKJØP KONTRAKT FOR VAREKJØP mellom [Navn på Oppdragsgiveren] (heretter «Oppdragsgiver») og [Navn på Leverandøren] (heretter «Leverandør») For Oppdragsgiver, [Sted/dato] For Leverandør, [Sted/dato] [Navn på signatursetter]

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Orientering: Fyll inn tekst er markert med [] og rød tekst. Ta stilling til om skal benyttes []og blå tekst. Kursiv tekst: Informasjon til den som skal lage konkurransegrunnlaget. Husk å fjerne all tekst

Detaljer

STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP STANDARDKONTRAKT TJENESTEKJØP Versjon 2.20 Standardkontrakt tjenestekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt som Leverandør) [Her må settes inn klausul om

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør)

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør) Vedlegg 7 AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandør) For oppdragsgiver: [Sted/dato] [Navn m. blokkbokstaver]

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP SAK 2016/5022 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: SAK 2016/5022 Kontraktsområde: Tømrertjenester BKS-T februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTENS FORMÅL OG OMFANG... 5 2 RANGORDNING...

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Websak: 15/xxx STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: Avtale om frakt og montering av mobile boenheter på Hvalsmoen Versjonsdato: 10.04.2015 Standardkontrakt for tjenestekjøp

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV CPOS-TJENESTER.

KONTRAKT FOR KJØP AV CPOS-TJENESTER. KONTRAKT FOR KJØP AV CPOS-TJENESTER. Saksnummer 14/1043 Kontraktsområde: Tjenestekjøp Kontrakt for kjøp av CPOS-tjenester. Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Domstoladministrasjonen (heretter omtalt

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP. Rammeavtale for levering av øvrige matvarer

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP. Rammeavtale for levering av øvrige matvarer STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP Kontraktsområde: Rammeavtale for levering av øvrige matvarer Standardkontrakt for varekjøp Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Vestby kommune, Nesodden kommune, Frogn kommune

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

BYSTASJONEN AS. v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER. Kontrakt. Bystasjonen AS.

BYSTASJONEN AS. v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER. Kontrakt. Bystasjonen AS. BYSTASJONEN AS v/ Hordaland fylkeskommune KONTRAKT PÅ KJØP AV VEKTERTJENESTER Kontrakt.. Standardkontrakt tjenestekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt

Detaljer

STANDARD PARALLELL RAMMEAVTALE FOR TJENESTEKJØP ELLER BYGGE- OG ANLEGGSOPPDRAG

STANDARD PARALLELL RAMMEAVTALE FOR TJENESTEKJØP ELLER BYGGE- OG ANLEGGSOPPDRAG STANDARD PARALLELL RAMMEAVTALE FOR TJENESTEKJØP ELLER BYGGE- OG ANLEGGSOPPDRAG Rammeavtalereferanse: EØS 004-2015 Rammeavtaleområde: Prosjekterings- og konsulenttjenester Side 1 av 20 Versjonsdato: 16.10.2014

Detaljer

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Kolumbus AS (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Kunde: Leverandør: Periode: Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Fødefantom til undervisning i gynekologi/obstetrikk

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Fødefantom til undervisning i gynekologi/obstetrikk Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Fødefantom til undervisning i gynekologi/obstetrikk Arkivnr. 2016/18254 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig

DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig Arkivnr. 2013/6752 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

STANDARDKONTRAKT VAREKJØP

STANDARDKONTRAKT VAREKJØP Arkivref. 2009/15785/085 Vedlegg 2 STANDARDKONTRAKT VAREKJØP Versjon 2.20 Standardkontrakt varekjøp Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt som Leverandør) [Her

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

Rammeavtale Anskaffelsesak Blomster Ullensaker kommune. Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper)

Rammeavtale Anskaffelsesak Blomster Ullensaker kommune. Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) Rammeavtale Anskaffelsesak 2017-203 Blomster Ullensaker kommune Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Kjøper) (heretter omtalt som Leverandør) Avtalelengde 2 år fra: xxxx med opsjonsmuligheter

Detaljer

DEL 3 KONTRAKT. Rør og rørdeler

DEL 3 KONTRAKT. Rør og rørdeler DEL 3 KONTRAKT Rør og rørdeler for levering til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid Saksnr. 2015/32286 KONTRAKT VAREKJØP Kontraktsreferanse: 2015/32286 Kontraktsområde: Rør og rørdeler Side 2 av

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Bksaknr: 201529966-1 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: EØS 049-2015 Kontraktsområde: Rammeavtale Tømrertjenester Versjonsdato: 2015-02-06 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt

Detaljer

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP 1 KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING 1.1 Kontraktens dokumenter Kontrakten består av følgende dokumenter: Avtaledokumentet Alminnelige kontraktsvilkår for varekjøp

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

AVTALE OM FORSKNINGSTOKT

AVTALE OM FORSKNINGSTOKT AVTALE OM FORSKNINGSTOKT Kontraktsreferanse: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Fiskeridirektoratet Bergen (org. nr. 971 203 420) (oppdragsgiver) Og [Navn

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om er inngått mellom:

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK Vedlegg 4 AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK AVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende service ventilasjon 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer