HiOA er landets største høgskole med ca studenter og ca 1850 ansatte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte."

Transkript

1 Kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Saksnr.: 2013/ Bakgrunn HiOA er landets største høgskole med ca studenter og ca 1850 ansatte. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte 1. august Den nye høgskolen fikk navnet Høgskolen I Oslo og Akershus (HiOA), og har studiested både i Pilestredet i Oslo og på Kjeller i Skedsmo. Da styrene ved daværende Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fattet vedtak om faglig og administrativ organisering av HiOA, var ett av vedtakspunktene at ordningen skal evalueres i løpet av styreperioden. Høgskolen i Oslo og Akershus vil søke universitetsstatus, og vil bli det tredje universitetet i Oslo og Akershus. HiOA skal være et nasjonalt ledende profesjons- og arbeidslivsuniversitet, regionalt forankret med en klart storbyprofil og internasjonal orientering. Styret til Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok følgende på styremøte den : 1. Styret beslutter å gjennomføre en underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering (høgskolens organisasjonsdesign). 2. Evalueringen gjennomføres av en ekstern evaluator. 3. Styret fastsetter følgende mandat for underveisevalueringen: Ekstern evaluators mandat er: a. Gjennomføre en evaluering av hvordan eksisterende organisasjonsdesign fungerer, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ ledelse og erfaringene med todelt/enhetlig ledelse. Evalueringen bør også trekke inn prinsipper for og erfaringer med forholdet mellom faglig og administrativ ledelse ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. b. Gjennomføre en analyse av i hvilken grad dagens organisasjonsdesign understøtter realiseringen av Strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer. I dette ligger også en analyse av hvordan dagens organisering kommuniserer høgskolens profil og egenart utad. c. Foreslå tiltak til forbedring som kan gi en bedre understøttelse for realisering av strategien og nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske føringer.

2 d. Foreslå tiltak til forbedring som kan bidra til at institusjonens profil og egenart kommuniseres bedre utad e. Gjennomføre en risikovurdering og kost/nytteanalyse av tiltakspunktene, herunder også en vurdering av hvilke omkostninger iverksettelse av endringsforslagene vil ha for institusjonen 4. Styret fastsetter følgende hovedmilepæler for arbeidet: a. Evalueringen gjennomføres i perioden Fase 1 gjennomføres i perioden: (helst med oppstart i uke 8) Fase 2 gjennomføres i perioden: b. Høringsperioden fastsettes til c. Vedtak om framtidig organisasjonsdesign fattes i styremøte d. Implementering av eventuelle endringer skjer med virkning fra Anskaffelsens formål og omfang Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er organisert i fire fakulteter, 21 institutter, fakultetsstyrer og rådsorganer. I tillegg kommer fire administrative avdelinger og tre faglige sentre. Høgskolens øverste organ er styret, hvor rektor er styreleder. Rektor og høgskoledirektør utgjør høgskolens øverste ledelse sammen med to prorektorer. Hvert fakultet ledes av en dekan og en fakultetsdirektør. Fakultetsstyret har ekstern styreleder oppnevnt av HiOA-styret. Høgskolen har et studieutvalg og et FoU-utvalg som ledes av høgskolens to prorektorer. Studieutvalget og FoU-utvalget ivaretar oppgaver delegert av styret. HiOAs sentrale lederfora består av dekanmøtet og direktørmøtet. Organisasjonen til HiOA er relativt ny og organisasjonsstrukturen begynner å falle på plass etter fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i Dagens organisasjonsmodell ble utarbeidet med utgangspunkt i de målene som ble satt for fusjonen og strategi for universitetssatsing. Siden da har styret vedtatt Strategi 2020 som gjelder for perioden HiOA ønsker en evaluering av i hvilken grad den strukturen som er valgt understøtter de strategiske veivalgene og høgskolens profil og egenart. Det er hensiktsmessig med en evaluering nå mens HiOAs organisering er relativt fersk og gjøre eventuelle justeringer før det går for lang tid. Etter at styret fastsatte Strategi 2020, er det blant annet lagt fram skriver St. Meld. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (forskningsmeldingen) og en rekke andre meldinger med relevans for høgskolens virksomhet. I tillegg har regjeringen besluttet at Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 2

3 Norge skal delta i EUs neste rammeprogram, Horizon Dette gir nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer som det også er relevant å ta med i evalueringen. HiOA er en høgskole med en klar profesjonsprofil og har som ambisjon å bli et universitet med profesjonsrettet profil innen utgangen av Den organiseringen som er valgt er imidlertid en blåkopi av hvordan de klassiske breddeuniversitetene er organisert. I evalueringen ønskes det der derfor også en vurdering av i hvilken grad den interne organiseringen kommuniserer institusjonens profesjonsrettede profil utad, og få råd om eventuelle tiltak til forbedring. Det vises til Vedlegg 3 for organisasjonskart til Høgskolen i Oslo og Akershus. Organisasjonsdesign Med organisasjonsdesign menes institusjonens organisasjonsstruktur, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling og samhandlings- og koordineringsmekanismer. Det favner med andre ord bredere enn bare «boksene på kartet» og omhandler hele rammeverket for institusjonens indre liv. I det videre er det denne definisjonen som legges til grunn når begrepet «organisering» brukes. Tidsplan etter denne anskaffelsen Nåværende styreperiode utløper Rekruttering til lederstillinger som rektor og prorektorer (uavhengig av valgt eller tilsatt rektor), dekaner, instituttledere og studieledere, samt representanter til styrer, råd og utvalg må starte senest ved årsskiftet 2014/2015. Det innebærer at institusjonens organisering må være klarlagt på dette tidspunktet. Med andre ord må sittende styre ta stilling til institusjonens organisasjonsdesign for neste styreperiode senest i november/desember Det vises til HiOAs milepælsplan i kravspesifikasjonens kapittel Kvalifikasjonskrav Kun kvalifiserte tilbydere vil få sine tilbud vurdert videre. Tilbydere som ikke kvalifiserer seg i henhold til kvalifikasjonskravene, som står i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV), vil bli meddelt dette. 4. Krav til ytelsen (tilbudet) Følgende minimumskrav må oppfylles før tilbudet kan bli vurdert. Dersom krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kreves at tilbudte personer har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne fullføre denne kontrakten, og at kontrakten gjennomføres i tråd med fastsatte krav til leveranser. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 3

4 Leverandøren skal kunne stille til disposisjon et team bestående av minimum 4 personer, inkludert oppdragsleder. Personene skal være på seniornivå og stilles til disposisjon når det er hensiktsmessig for HiOA. 1. Oppdragsleder hos tilbyder skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært oppdragsleder på og gjennomført sammenlignbare oppdrag i universitet- og høgskolesektoren. Erfaring med sammenlignbare oppdrag for andre kunnskapsorganisasjoner. Ha totalt fem (5) år erfaring fra organisasjonsdesign og -analyse, evaluering av organisasjonsstruktur, styring og ledelse, og/eller omstilling. God kjennskap til prinsipper for forholdet mellom faglig og administrativ organisering. Relevant høyere utdanning. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig. 2. Alle teammedarbeidere skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært teammedarbeidere på sammenlignbare komplekse oppdrag enten innen universitet- og høgskolesektoren eller innen andre kompetanseorganisasjoner i offentlig sektor. Ha betydelig erfaring fra organisasjonsdesign, -analyse og evalueringer. 3. Minimum en person i tilbudt team skal minimum ha følgende kompetanse: Dokumentert erfaring og/eller utdanning med kost/nytteanalyser primært relatert til organisasjonsevalueringer eller organisasjonsutvikling. 4. Tilbyder må angi hvem i teamet som skal være oppdragsleder, teammedarbeider, samt hvem som er hovedkontakt/kundeansvarlig for HiOA. 5. Det kreves at de oppsatte tidspunktene i HiOAs milepælsplan overholdes, herunder: Fase 1 skal være fullført, dvs. rapport mottatt og godkjent av HiOA innen Endelig rapport skal være ferdig og mottatt av HiOA innen (fase 2) 6. Det kreves at tilbudt personell møter opp på jevnlige møter i regi av eller hos HiOA. Tilbudt personell må signere taushetserklæring før de kan starte arbeidet. Oppdraget skal være påbegynt innen to uker etter signert kontrakt. 7. Ved kjøp av bistand, som kan finne sted etter endt fase 2, skal følgende krav overholdes: Oppstart av bestilt arbeid skal finne sted innen 2 uker (maks 10 arbeidsdager) etter bestilling. Bistand skal kun leveres av tilbudte personer med oppdatert kunnskap på problemstillinger knyttet til fase 1 og fase 2. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 4

5 Dokumentasjonskrav til punkt 4 Krav til ytelsen Utfylt Vedlegg 1 krav til ytelsen, som viser oppfyllelse av krav til ytelsen. Navneliste i Vedlegg 1 krav til ytelsen som viser tilbudte personer og hvilken rolle disse har i teamet (oppdragsleder, teammedarbeider og hovedkontakt/kundeansvarlig). 5. Tildelingskriterier (TK) Etter tilbudsfristen vil alle som har levert gyldige tilbud bli innkalt til et intervju. Her vil personlig egnethet bli vurdert. Tilbyder må sørge for at det er de tilbudte konsulenter som deltar i dette intervjuet. Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges etter en total vurdering i henhold til følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterium Vekt TK1 De tilbudte konsulentenes samlede kompetanse 40 TK2 Tilnærming og metode 30 TK3 Pris 30 Totalsum 100 TK 1- De tilbudte konsulentenes samlede kompetanse (vekt 40%) Her menes de tilbudte konsulentenes faglige kompetanse inn i HiOAs eksterne underveisevaluering, herunder leverandørens samlede kompetanse, erfaring med sammenlignbare oppdrag samt utdanning og personlig egnethet. Oppdragsgiver vil legge vekt på: Erfaring fra sammenlignbare oppdrag i store og komplekse organisasjoner, herunder: Oppdrag innen universitet og -høgskolesektoren, forskning og utdanning. Organisasjonsdesign, -analyse og evaluering av organisasjonsstruktur, med fokus på styring og ledelse, samt tiltak til forbedring. Evaluering av organisasjoner, styringsformer, med fokus på faglig og administrativ organisering, erfaring med todelt/enhetlig ledelse, samt tiltak til forbedring. Relevant akademisk kompetanse. For dette oppdraget er det viktig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig ut til HiOAs ledelse, nøkkelpersoner, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vil bli vurdert ved at minimum oppdragsleder og en teamdeltager deltar på et minutters intervju, tentativ tidsplan for gjennomføring av intervju er 21.1 og I intervjuet vil oppdragsgiver vektlegge kommunikasjon og samarbeidsstil. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 5

6 Det må leveres: 1. CV for minimum fire tilbudte konsulenter med beskrivelse av relevant erfaring, referanseprosjekter for dette oppdraget, og akademisk kompetanse. Erfaring med planlegging og gjennomføring av følgende områder må beskrives spesielt: a. Oppdrag innen universitet og høgskolesektoren, forskning og utdanning. b. Organisasjonsanalyse og organisasjonsdesign c. Evaluering av organisasjoner og styringsformer d. Forslag til tiltak, omstillingsarbeid og organisasjonsutvikling i offentlig sektor e. Risikovurderinger og kost/nytte analyser knyttet til organisasjon 2. Referanser på oppdragsleder fra minst tre relevante oppdrag de siste fem årene listet opp med kundenavn, kontaktperson, telefonnummer, oppdragets innhold og omfang. HiOA vil kontakt en eller flere referanser. TK 2 - Tilnærming og metode (vekt 30%) Her sammenlignes tilbudene med hensyn til hvordan de imøtekommer HiOAs behov som beskrevet i denne kravspesifikasjonen under punkt 1 Bakgrunn, punkt 2 Anskaffelsens formål og omfang, punkt 7 Mer om tilnærming og leveranse. For å kunne overholde HiOAs tidsplan og oppnå god kvalitet i leveranser bør oppdraget gjennomføres i nært samarbeid med interne ressurser hos HiOA. Det må leveres: 1. Forslag til tilnærming (løsningsbeskrivelse) ut fra rammen i dokumentet og egen forståelse av oppdraget. 2. Beskrivelse av kritiske suksessfaktorer og metode for underveisevalueringen. 3. Beskrivelse av hva tilbyderen vil vektlegge i underveisevalueringen av en kompleks kunnskapsorganisasjon. 4. Beskrivelse av hvordan leverandøren ser for seg at et slikt samarbeid kan gjennomføres i praksis og hvordan man best sikrer intern forankring. 5. Beskrivelse av leverandørens interne kvalitetssikringssystem for eksterne oppdrag, og hvordan leverandør vil kvalitetssikre underveisevalueringen for HiOA. Innleveringen i TK2 må ha overskriften Tilnærming og metode, og besvare de overnevnte punktene i den rekkefølgen de står. Teksten må vise til hvilke punkter det svares på. Beskrivelsen under TK 2 skal være på maks 12 stykk A4-sider, totalt inkludert plansjer o.l. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 6

7 TK 3 - Pris (vekt 30%) Leverandøren skal oppgi priser i vedlegg 2 Prisskjema. HiOA krever pristilbud på følgende prisformater: 1. Fase 1 og fase 2 skal prises med en (1) felles fastpris i NOK eks. mva. Alle kostnader i forbindelse med oppdraget er inkludert i fastprisen som er en totalpris for Oppdragsgiver for komplett fullført kontrakt med Leverandør. Fastprisen inkluderer Leverandørens fortjeneste og kostnader, herunder sosiale og administrative kostnader, samt eventuelle reisekostnader. Leverandøren er ansvarlig for at framdrift og sluttresultat av fase 1 og 2 er i tråd med krav og betingelser i Oppdragsgivers kunngjøring og dokumenter, samt Leverandørens tilbud. Leverandøren skal uten kostnad, i rimelig grad innenfor kontrakten, akseptere variasjoner i arbeidsmengde og øvrige forutsetninger. 2. Alt etter aktivitet 2.7 i HiOAs milepælsplan blir evt. kjøp av konsulenttimer etter tilbudt timepris i NOK eks. mva. Det skal kun tilbys en (1) timepris, og denne prisen inkluderer Leverandørens fortjeneste og kostnader, herunder reise, sosiale og administrative kostnader. Oppdragsgiver skal kunne bestille bistand av alle tilbudte personer til samme timepris. Timeprisen er for hele klokketimer. Kun timer som er bestilt skriftlig fra Oppdragsgiver i perioden og kan faktureres, og totalt timeantall skal ikke overstige 650 timer. Bestilling av timer skal kun skje av avdeling for HR v/kontaktperson for avtalen. HiOA vil for hver enkelt tilbyder regne ut en estimert totalpris for hele anskaffelsen. Totalprisen vil bestå av fastprisen for fase 1 og 2, samt timeprisen for kjøp bistand. Timeprisen vil ganges med maksimalt antall timer (se ovenfor), og totalsummen vil deretter legges til fastpris. 6. Mer om tilnærming og leveranse Evalueringen skal gjennomføres av en ekstern evaluator. Dette for å få en uhildet evaluering og et utenfrablikk på hvordan HiOAs som organisasjon fungerer og råd om eventuelle endringer. Begrunnelsen for dette er at alle ledere, medarbeidere, tjenestemannsrepresentanter og studenter er interessenter i dette og kan sies å ha en egeninteresse i HiOAs organisering, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling mv. HiOA ser for seg at arbeidet forankres og gjennomføres på ordinær måte i linjeorganisasjonen. Styret skal være en aktiv part gjennom hele prosessen og vil evt. delta i oppstartmøte med valgt oppdragstaker. Tjenestemannsorganisasjonene skal også involveres. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 7

8 Arbeidet legges opp i 2 faser. Resultatet av fase 1 legges fram for styret gjennom en presentasjon fra evaluator, for deretter å fatte beslutning om hva som skal prioriteres i fase 2. Når den samlede evalueringen foreligger, sendes denne på høring i organisasjonen. Evaluator skal presentere den samlede rapporten for styret og bidra til å utvikle forslag til høringsspørsmål. Høringsinstanser er normalt fakulteter og sentra, fellesadministrasjonen, tjenestemannsorganisasjonene, hovedverneombudet og Studentparlamentet. Høringsperioden er satt til Når høringsuttalelsene foreligger inngår disse sammen med den rådgivende underveisevalueringen, i beslutningsunderlaget for saken som fremmes for styret til endelig beslutning. Det legges opp til styrebehandling 18. desember HiOA etablerer en referansegruppe i tilknytning til underveisevalueringen. Den vil rådspørres ved avslutningen av fase 1 og fase 2 i evalueringen samt i forberedelsen av styrets endelige vedtak i saken. Referansegruppen består av UF-tilsatte (undervisning og forskning) TAtilsatte (teknisk administrativt), studentrepresentanter og eksterne medlemmer. Etter at den eksterne evalueringsrapporten foreligger og mens høringsperioden pågår, vil HiOA ta sikte på å opprette ulike møteplasser for både ansatte, studenter og eksterne representanter med formål å diskutere og gi råd om forslag til forbedringstiltak. Et møte kan eksempelvis være et dagsseminar der alle representanter i fakultetsstyrene og instituttråd møter styret. Innspill på dette fra tilbyder vil også telle positivt (ref. TK 2 tilnærming og metode). HiOAs milepælsplan Med utgangspunkt i ovennevnte er det skissert følgende milepælsplan. Aktivitet Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig nr 1.0 Planlegging Utarbeide mandat og milepælsplan samt gjennomføre anskaffelse av ekstern evaluator Utarbeide forslag til mandat og milepælsplan Styresak med forslag til mandat og milepælsplan HiOA Referat fra IDF-møtet HiOA 1.2. Møte med tjenestemannsorganisasjonene 1.3. Styremøte Vedtak om mandat og Styret MP1 milepælsplan HiOA 1.5. Tilbudsfrist for tilbydere, kl Tilbydere 1.6. Intervju av oppdragsleder og team Tilbydere og HiOA 1.7. Velge og meddelelse kontraktstildeling ekstern evaluator Meddelelse om kontraktstildeling Uke 5-6 HiOA Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 8

9 Aktivitet Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig nr 2.0 Gjennomføring Gjennomføre evalueringen, fase 1 Rapport med av evalueringen og fase 2 anbefalinger om tiltak til forbedring, vurdering av risiko og kost/nytteanalyse 2.1. Evt. oppstarsmøte mellom styret og ekstern evaluator Avklare forventninger og forankre planlagt Uke 8-9, HiOA og Ekstern 2.2. Gjennomføre evalueringens Fase Påske 2.4. Utarbeide styresak med forslag til områder for en mer dyptgående evaluering 2.5. Møte med tjenestemannsorganisasjonene 2.6. MP2 Styremøte 2.7. Gjennomføre evalueringens Fase Utarbeide styresak med forslag til høringsspørsmål prosess En overordnet analyse med anbefalinger om områder som bør være gjenstand for en mer dyptgående evaluering evaluator Ekstern evaluator Styresak April HiOA Referat fra IDF-møtet April HiOA Vedtak om områder som er gjenstand for en mer dyptgående evaluering Samlet evalueringsrapport med anbefaling om forslag til tiltak for forbedring Mai Styret Ekstern evaluator Styresak August HiOA 2.9. Møte med tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møtet August HiOA Styremøte Vedtak om August HiOA MP3 høringsspørsmål 3.0 Høring Rapporten sendes på høring Høringsuttalelser HiOA 4.0 Beslutningsprosess Behandling av høringsinnspill Beslutning om organisasjonsdesign 4.1. Utarbeide styresak om organisasjonsdesign med virkning fra Møte med tjenestemannsorganisasjonene Oppsummere høringsinnspill Organisasjonsstruktur, rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling, samhandlings- og koordineringsmekanismer Styresak HiOA Referat og/eller protokoll avhengig av om forslaget innebærer endringer i Des HiOA Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 9

10 Aktivitet nr Omhandler Aktivitet Leveranse Dato Ansvarlig organisasjonsstrukturen Sakspapirer til styremøte sendes ut Forslag til beslutning Styremøte (ekstraordinært) Gjennomføre rekruttering til lederstillinger og valg til høgskolestyret, evt også til andre styrer, råd og utvalg Beslutning om organisasjonsdesign HiOA Styret 4.3. MP Forberedelse til implementering HiOA Tidspunkt for avslutning av fase 1 og fase 2 kan pga. uforutsette omstendigheter forskyves noe av HiOA. Blir det forskjøvet med mer enn en (1) uke, vil HiOA betale timepris i forskyvelsesperioden. Kommunikasjonsplan I fusjonsprosessen i 2011 høstet HiOA svært gode erfaringer med åpenhet i alle dokumenter, møtereferater mv. gjennom en egen nettside. I tillegg ble det gjennomført en rekke seminarer, allmøter mv. HiOA vil legge opp til at det vil jobbes etter samme modell med underveisevalueringen. Kravspesifikasjon til anskaffelse Ekstern underveisevaluering HiOA side 10

11 Vedlegg 1- Krav til ytelsen Følgende minimumskrav må oppfylles før tilbudet kan bli vurdert. Dersom krav ikke er oppfylt vil tilbudet bli avvist. Det kreves at tilbudte personer har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne fullføre denne kontrakten, og at kontrakten gjennomføres i tråd med fastsatte krav til leveranser. Krav til ytelsen Leverandøren skal kunne stille til disposisjon et team bestående av minimum 4 personer, inkludert oppdragsleder. Personene skal være på seniornivå og stilles til disposisjon når det er hensiktsmessig for HiOA. 1. Oppdragsleder hos tilbyder skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært oppdragsleder på og gjennomført sammenlignbare oppdrag i universitet- og høgskolesektoren. Erfaring med sammenlignbare oppdrag for andre kunnskapsorganisasjoner. Ha totalt fem (5) år erfaring fra organisasjonsanalyse og -design, evaluering av organisasjonsstruktur, styring og ledelse, og/eller omstilling. Erfaring med arbeid innen faglig og administrativ organisering. Relevant høyere utdanning. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig. 2. Alle teammedarbeidere skal minimum ha følgende kompetanse: Ha vært teammedarbeidere på sammenlignbare komplekse oppdrag enten innen universitet- og høgskolesektoren eller innen andre kompetanseorganisasjoner i offentlig sektor. Ha betydelig erfaring fra organisasjonsanalyse og evalueringer. 3. Minimum en person i tilbudt team skal minimum ha følgende kompetanse: Dokumentert erfaring og/eller utdanning med kost/nytteanalyser primært relatert til organisasjonsevalueringer eller organisasjonsutvikling. 4. Tilbyder må angi hvem i teamet som skal være oppdragsleder, teammedarbeider, samt hvem som er hovedkontakt/kundeansvarlig for HiOA. 5. Det kreves at de oppsatte tidspunktene i HiOAs milepælsplan overholdes, herunder: Fase 1 skal være fullført, dvs. rapport mottatt og godkjent av HiOA innen Endelig rapport skal være ferdig og mottatt av HiOA innen (fase 2) 6. Det kreves at tilbudt personell møter opp på jevnlige møter i regi av eller hos HiOA. Tilbudt personell må signere taushetserklæring før de kan starte arbeidet. Oppdraget skal være påbegynt innen to uker etter signert kontrakt. 7. Ved kjøp av bistand, som kan finne sted etter endt fase 2, skal følgende krav overholdes: JA/NEI Kommentar hvis nei 1

12 Oppstart av bestilt arbeid skal finne sted innen 2 uker (maks 10 arbeidsdager) etter bestilling. Bistand skal kun leveres av tilbudte personer med oppdatert kunnskap på problemstillinger knyttet til fase 1 og fase 2. Navneliste over tilbudte personer og hvilken rolle disse har i teamet (oppdragsleder, teammedarbeider og hovedkontakt/kundeansvarlig). Oppdragsleder Teammedarbeider Hovedkontakt/kundeansvarlig Navn (fornavn, etternavn) 2

13 Vedlegg 2 Prisskjema 2013/5079 PRISSKJEMA SAKSNR. 2013/ Pris Pris skal gis i tråd med punkt 5 «TK 3 Pris». Alle former for fakturagebyr, tillegg og lignende godtas ikke, jmf. SI-HiOA Eventuelle andre kostnader som ikke er tatt med i tilbudet, men som er nødvendig for å levere i henhold til kravspesifikasjonen, ansees som inkludert i tilbudsprisen. 1.1 Prismatrise Prisen skal oppgis i NOK og være eksklusive mva. Post Oppgave Enhet Pris i NOK ekskl. mva. 1 Fastpris for fase 1 og fase 2 Fastpris 2 Pris per time ved kjøp av konsulentbistand Timepris Side 1 av 1

14 Gjeldende fra 1. juni 2013 Virksomhetsutvikling og intern kontroll Avd. for forskning og bibliotek Prorektor Utdanning og regional forankring Prorektor FOU og internasjonalisering Rektor Styret Høgskoledirektør FoU-seksjonen Læringssenter og bibliotek Læringssenteret Pilestredet 48 Læringssenteret Pilestredet 35 og Pilestredet Park Biblioteket Kjeller Audiovisuell seksjon Avd. for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Seksjon for opptak og veiledning Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Seksjon for eksamen og studieadm. systemer Seksjon for internasjonalisering Avd. for samfunnskontakt og kommunikasjon Senter for profesjonsstudier (SPS) Vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling Seksjon for studentrekruttering, profilering og førstelinje Avd. for ressursutvikling og infrastruktur Stab og arkiv Avdeling for økonomi Seksjon for lønn og regnskap Seksjon for økonomistyring Avdeling for HR Avdeling for IKT Seksjon for systemadministrasjon Seksjon for brukerstøtte Avdeling for eiendom Seksjon for eiendomsutvikling og -forvaltning Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi, kunst og design Dekan Dekan Dekan Dekan Institutt for: atferdsvitenskap ergoterapi og ortopediingeniørfag farmasi og bioingeniørfag fysioterapi helse, ernæring og ledelse radiografi og tannteknikk sykepleie Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Institutt for: barnehagelærerutdanning grunnskole- og faglærerutdanning internasjonale studier og tolkeutdanning yrkesfaglærerutdanning Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Seksjon for oppdragsadm. Institutt for: arkiv, bibliotek- og info.fag journalistikk og mediefag offentlig adm. og velferdsfag sosialfag økonomi og administrasjon Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR Institutt for: bygg og energiteknikk estetiske fag industriell utvikling informasjonsteknologi produktdesign Fak.adm. Stab Seksjon for studieadm. Seksjon for økonomi Seksjon for HR

15 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: 2013/5079 Kontraktsområde: Konsulenttjenester for ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Versjon 3.0

16 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser mellom: [Navn på Oppdragsgiveren] (heretter omtalt som Oppdragsgiver) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) Oppdragsgiver handler for denne Kontrakten etter fullmakt også på vegne av følgende samarbeidspartnere, som også opptrer som Oppdragsgivere etter denne Kontrakten: [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] [Navn på samarbeidspartner] For Oppdragsgiver: [Sted/dato] [Navn på signatursetter] [Tittel] For Leverandør: [Sted/dato] [Navn på signatursetter] [Tittel] Oppdragsgivers signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne Kontrakt. Fullmakt i henhold til stilling Skriftlig fullmakt vedlagt Leverandørs signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne Kontrakt. Fullmakt i henhold til stilling Skriftlig fullmakt vedlagt Denne Kontrakten er utstedt i [antall] eksemplarer, hvorav [antall] beholdes av Oppdragsgiver og [antall] beholdes av Leverandør. Side 2 av 27

17 Skriftlige henvendelser i relasjon til Kontrakten Alle skriftlige henvendelser angående dette kontraktsforholdet skal sendes til følgende adresser: Henvendelser til Oppdragsgiver: [Adressat] [Adresse] [Postnummer og poststed] Henvendelser til Leverandør: [Adressat] [Adresse] [Postnummer og poststed] Partenes oppnevnte kontaktpersoner (navn, stilling, telefon, e-post) For Oppdragsgiver: [Navn] [Stilling] [Telefon] [E-post] For Leverandør: [Navn] [Stilling] [Telefon] [E-post] Side 3 av 27

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTSTYPE OG KONTRAKTENS FORMÅL Kontraktstype Kontraktens formål KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING Kontraktens dokumenter Rangordning OMFANG OG VARIGHET (TJENESTEYTELSEN) Kontraktens omfang Kontraktens varighet Rammeavtale tjenestekjøp Enkel tjenestekjøpskontrakt DEFINISJONER PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Pris Timebasert vederlag Utlegg og reiser Prisendring Forskuddsbetaling Fakturering Faktureringsrutiner Overdraging av fakturaer LEVERING TID, STED OG MÅTE RAMMEAVTALETYPE HVEM SOM KAN GJØRE AVROP AVROP PÅ RAMMEAVTALEN Generelt om avrop... Error! Bookmark not defined. 9.2 Avrop på rammeavtale med én leverandør der alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.3 Avrop på rammeavtale med én leverandør der ikke alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.4 Avrop på rammeavtale med flere leverandører der alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen... Error! Bookmark not defined. 9.5 Avrop på rammeavtale med flere leverandører der ikke alle vilkår er fastsatt i rammeavtalen (minikonkurranse)... Error! Bookmark not defined Konkurranseform... Error! Bookmark not defined. Side 4 av 27

19 9.5.2 Overordnet om gjennomføring av minikonkurranser... Error! Bookmark not defined Resultatet av minikonkurransen... Error! Bookmark not defined. 10 LEVERANDØRENS KONTRAKTSFORPLIKTELSER Generelle forpliktelser Levering Tjenesteytelsens egenskaper Generelt Standarder og metoder Kompetanseoverføring Overføring av rettigheter Overføringen Rettsmangler Overføring av dokumenter Overføring av dokumenter som representerer Tjenesteytelsen Overføring av dokumenter som er av betydning for nyttiggjørelse av Tjenesteytelsen Overføring av leveringsstatistikk m.v Nøkkelpersonell og annet personell Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon Bruk av underleverandører Forsikringer Varslingsplikt Taushetsplikt Reklame, kundepleie m.v Gjengs lønns- og arbeidsvilkår OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLDSBEFØYELSER Reklamasjonsperiode Brudd på varslingsplikt Tilleggsfrist Utskiftning av personell Oppdragsgiverens krav på avhjelp Leverandørens rett til omlevering eller retting Utbedring mot vederlag Tilbakehold av betaling Dagbot ved forsinkelse Prisavslag Side 5 av 27

20 11.11 Heving Heving ved forsinkelse Heving ved funksjonsmangler Heving ved rettsmangler Heving ved rettskraftig dom Heving ved konkurs, akkord e.l Hevingsoppgjør Dekningskjøp ved heving Erstatning/erstatningsbegrensning Forventet mislighold Forventet mislighold Tilbakeholdsrett Heving ved forventet mislighold Brudd på regler om reklame, kundepleie m.v Brudd på krav om gjengs lønns- og arbeidsvilkår OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSFORPLIKTELSER Generelle forpliktelser Undersøkingsplikt Betaling Sikkerhetsstillelse Medvirkning Klarhet overfor Leverandøren Risiko og ansvar for dokumentasjon og kommunikasjon Bruk av tredjepart Forsikringer Varslingsplikt Taushetsplikt LEVERANDØRENS MISLIGHOLDSBEFØYELSER Reklamasjon Forsinket betaling Varslingsplikt Begrensning i Leverandørens tilbakeholdsrett Tilleggsfrist Rett til å kreve oppfyllelse Heving Heving ved forsinket betaling Heving ved manglende medvirkning Side 6 av 27

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: 13/190 Kontraktsområde: Spyling og tømming av slam,olje,fett fra kommunale bygg Og anlegg og fra private renseanlegg/septiktanker for Ski kommune Versjon

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP KONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: NOR 023-2012 Rammeavtale vektertjenester Kontraktsområde: Vektertjenester på BBB s eiendommer. Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Bksaknr: 201302520-2 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: NOR 004-2013 Kontraktsområde: Rammeavtale for kjøp av innmålingstjenester Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Orientering: Fyll inn tekst er markert med [] og rød tekst. Ta stilling til om skal benyttes []og blå tekst. Kursiv tekst: Informasjon til den som skal lage konkurransegrunnlaget. Husk å fjerne all tekst

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP. Rammeavtale for levering av øvrige matvarer

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP. Rammeavtale for levering av øvrige matvarer STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP Kontraktsområde: Rammeavtale for levering av øvrige matvarer Standardkontrakt for varekjøp Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Vestby kommune, Nesodden kommune, Frogn kommune

Detaljer

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Kolumbus AS (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP STANDARDKONTRAKT FOR VAREKJØP Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: DMF07-13 Utstyr for måling av kjemiluminesens og fluorescens Versjon 3.0 Standardkontrakt for varekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig

DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: DMF04-13 Non-invasivt system for måling av blodtrykk hos flere rotter/mus samtidig Arkivnr. 2013/6752 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP 1 KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING 1.1 Kontraktens dokumenter Kontrakten består av følgende dokumenter: Avtaledokumentet Alminnelige kontraktsvilkår for varekjøp

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Bksaknr: 201529966-1 STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: EØS 049-2015 Kontraktsområde: Rammeavtale Tømrertjenester Versjonsdato: 2015-02-06 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt

Detaljer

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP

STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP STANDARD RAMMEAVTALE FOR VAREKJØP 1 KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING 1.1 Kontraktens dokumenter Kontrakten består av følgende dokumenter: Avtaledokumentet Alminnelige kontraktsvilkår for varekjøp

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om er inngått mellom:

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VIKARTJENESTER RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VIKARTJENESTER Avtalereferanse: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] For Oppdragsgiver: Side 1 av 13 For Leverandøren: Rammeavtale for kjøp av vikartjenester Rammeavtale mellom:

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE

RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE RAMMEAVTALE FOR KONSULENTKJØP PROSJEKTLEDELSE Rammeavtale for konsulentkjøp IT Kontrakt om partsforpliktelser mellom: NDLA (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør)

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR VARE- OG TJENESTEKJØP

STANDARDKONTRAKT FOR VARE- OG TJENESTEKJØP EØS 021-2010 Avfallsbehandlingsanlegg Mathall Torget Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag STANDARDKONTRAKT FOR VARE- OG TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: EØS 021-2010 Kontraktsområde: Avfallsbehandlingsanlegg

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid KONTRAKT. Kontraktsreferanse: 2011/2457

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid KONTRAKT. Kontraktsreferanse: 2011/2457 Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid KONTRAKT Kontraktsreferanse: 2011/2457 Kontraktsområde: RENHOLDS- OG TØRKEPRODUKTER Innhold PARTENES OPPNEVNTE KONTAKTPERSONER (NAVN, STILLING, TELEFON, E-POST)...

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000)

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) 1 Partene og deres representanter Oppdragsgiver Organisasjonsnr: Stortingets administrasjon 971 524 960

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Konsulentbistand til modellering

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP

LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Bksaknr: 201111655-2 Vedlegg 1 LITEN STANDARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJØP Kontraktsreferanse: FOR 006-2011 Kontraktsområde: Utredning om organiseringen av revisjonen i Bergen kommune Standardkontrakt for

Detaljer