Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet"

Transkript

1 Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

2 Generell info: Disse to sidene MÅ leses Du holder nå installasjonshåndboka fra Honeywell Life Safety i hånden. Denne skal gi deg nødvendig hjelp for å installere Eltek Fire & Safety brann- og talevarslingssystemer. Den inkluderer også en del tips til kabling og kabelvalg. Les hele boka før installasjonen påbegynnes. Det vil forenkle jobben og spare deg for en del arbeid. Tid spart er penger tjent. Denne lille installasjonshåndboka gir en rask innføring. For utfyllende opplysninger om hvert produkt/enhet vises det for øvrig til de enkelte manualene. Mer informasjon/dokumentasjon kan hentes på Installasjonstips brann og nødlys: På de fleste anlegg benyttes ordinær brannalarmkabel. Det er normalt ikke nødvendig med jording, men vi vil anbefale deg å benytte en av de nevnte kablene som er listet på side 23. Dersom det på anlegget er utstyr og kabler som kan generere elektrisk støy og felter anbefaler vi at det benyttes revolvert/twisted kabel på detektorsløyfer. Detektorer monteres slik at de ikke påvirkes av støy fra lysarmaturer (anbefalt 20-25cm fra armaturene). Har sløyfekabelen jord anbefales det sterkt at den jordes i sentralutstyret og videreføres i hvert koblingspunkt. Det gjør anlegget mer robust for innstrålt støy. Retur må ikke jordes (det skaper en jordsløyfe som kan forårsake støy). I rom med store elektriske felter som trafoer etc. anbefales det at kablingen legges rett over rommet og ikke rundt vegger tur/retur og lignende. Det gjøres for å unngå å lage en spolevikling som genererer ekstern spenning og støy for kommunikasjonen på sløyfene for brann, nødlys og talevarslingen. På slike anlegg må det benyttes revolvert/twisted kabel. Ved sterke EMC-felter er det best å lage en stjerneavgreining uten retur. Benyttes retur kan det lages en vikling som opptar støy og spenning. Det anbefales å benytte isolator ved slike stjernekoblinger. Alle detektorsløyfer bør først idriftsettes uten isolator innkoblet for at det skal være lettere og finne eventuelle feilkoblinger. Det forutsetter da at montørene er villige til å endre koblingene i de detektorene hvor det er naturlig å ha isolator. Montørene vil spare tid på det ved eventuelle feil. På anlegg med mye støy, eksempelvis i industri anbefales kabel med skjerm. Denne må termineres sammenhengende i hele kabelens lengde, og jordes i en ende i sentralen. Ved bruk av enheter på sløyfene med høyere strømtrekk enn detektorene, må det også påses at spenningsfallet på hver sløyfe totalt ikke er mer enn 4V målt på retur (U=RxI), se side 7. Installasjonstips talevarsling: Ved talevarsling er det viktig at det benyttes revolvert/twisted kabel på høyttalerkursene. Dette for å unngå innstrålt støy som gir uønsket lydstøy på høyttalerne. I tillegg må høyttalerkursene jordes i utgående ende, jorden videreføres hele veien til siste høyttaler. Jordlederen termineres på jordskinne i racket uten noen form for grisehale. Den avmantlede kabelen tvinnes godt (revolveres), helt fremt til tilkoblingspunktet. Uten revolvering kan kabelen plukke opp støy. Sentralutstyret forbindes direkte med tavlejord med minimum 10mm 2 jordkabel direkte fra nærmeste tavlejord, samme tavle som 230V tilførselen til ITS-2 racket. D-karakteristikk sikringer må benyttes i tavle pga. høy oppstartstrøm på forsterkere. Alle høyttalerkurser, tilførsler etc tilkobles samme jordpunkt (jordskinne), slik at det blir kun et jordpotensiale i racket/sentralutstyret. All kabling føres inn i toppen av ITS-2 racket for å unngå at kabler plukker opp støy inne i racket. Alle signalkablene må være revolverte/twistede og skjermet. De bør legges mest mulig atskilt og lengst mulig unna sterkstrømskabler på kabelbroer etc. Signalkablenes skjerm jordes i utgående ende. For valg av kabler, se side 23. OBS: Det skal benyttes en kondensator for hver høyttaler. Se egen tegning for kobling på side 20. Endemotstand 33K ohm monteres i siste høyttaler. 2

3 Klokker: Til klokker kan kabel på 2x1mm 2 benyttes på lengder under m. Opp til m benyttes normalt kabel på 2x1,5mm 2. På lengder over 350m benyttes 2x2,5mm 2 kabel slik at det ikke blir for stort spenningsfall (maks 5 Volt). Alle klokkekurser må være i parallell og det benyttes endemotstand i siste klokke, se tegning side 19. Klokkekurser kan i normaldrift ikke belastes med høyere strømtrekk enn det endemotstanden genererer (ca 4 ma). Det må ikke tilkobles reléer etc. som er trukket i normaldrift. Det er selve klokkekursen som er overvåket og ikke hver enkelt klokke. Styringer: Det er potensialfrie styringer i sentralene med begrensninger på 30V/1A. Dersom det er behov for større strømtrekk/høyere spenning må det benyttes mellomreléer. På dørmagnetkurser og annet utstyr med spoler anbefales det avkoblingsdiode for å hindre spenningspuls når dørene slipper. Disse pulsene kan ødelegge styreutgangen (den kan være på flere hundre volt). Se tegning side 19. Det kobles en diode over hver dørmagnet, art. nr. diode (det følger 10 dioder med hver DA-modul). Noen dørmagneter har sperrediode innebygget. Dersom Eltek F&S s dørmagneter er benyttet så har de innebygget diode. De overvåkede kursene kan ikke benyttes til å styre mellomreléer som er trukket i normaltilstand. Nettverkskobling: Ved større lengder benyttes kabel som er spesielt egnet for dette, og godkjent for buskommunikasjon, maks total lengde 2,7km ved bruk av riktig nettverkskabel (for kabeltyper, se side 23). Maks totallengde mellom enheter (node) er 500m ved bruk av riktig nettverkskabel. Det må det taes hensyn til ved prosjektering av systemene. Ved stjernekobling reduseres totallengden til 500m, forutsetter bruk av riktig nettverkskabel, se side 23. Kommunikasjonen er polaritetsuavhengig, men det anbefales at samme farge benyttes hele veien. Dette for å lette eventuell feilsøking etc. Skjermen skal bare jordes i en utgående ende, og kun videreføres i øvrige koblinger/avgreininger. Sammenkobling av par for å øke tverrsnitt er ikke tillatt. Det er kun tillatt å kjøre enveis kommunikasjon i en kommunikasjonskabel (dvs. at det ikke skal brukes kabel med flere par hvor kommunikasjonen kjøres tur/retur). Ved bruk av e-bus kommunikasjon benyttes 100 ohm termineringsmotstand, 2 stk.. Monteres ved idriftsettelse. Ved fiberkabel er det fibermodemene og fibertype som bestemmer avstanden. Master-slave (RS-485): Ved denne type kobling benyttes YFSK 4x0,5mm eller skjermet, twistet/revolvert Cat 5,4x0,5mm kabel. Maks lengde er 1000m. Master-slave bør unngås på Delta systemet, dette er en tregere kommunikasjon som ble benyttet tidligere. Kan benyttes ved ANX95 installasjoner. Programmering av IQ8Quad: All programmering av detektorene og manuelle meldere gjøres enkelt med en håndholdt programmerer, art. nr Detektoren settes i programmereren og adressen lastes enkelt ned. For manuelle meldere og transpondere legges det en forbindelse fra programmereren og til tilkoblingen for sløyfe inn. Ønsker man å sjekke adressen gjøres det på følgende måte: Hold inne venstre tast og trykk enter. På venstre side av displayet vises et 1 tall. Dette indikerer at programmereren er i lesemodus. Sett inn detektoren som skal leses inn i sokkelen eller tilkoble adresseenheten og trykk enter. Adressen vises deretter i displayet. For å returnere til skrivemodus, hold inne venstre knapp og trykk enter. 3

4 Tegninger: Sokkel for IQ8 detektor IQ8 røykdetektor Delta Compact Quad/Apollo Delta OP betjeningspanel Delta kommunikasjonsinterface i black box Delta OP betjeningspanel, innfelt 4

5 Koblingsskjemaer for IQ8Quad sokler, adresserbart (Likt for detektorsløyfer med og uten alarmorganer) I henhold til FG s regelverk skal minst hver 32. sløyfeenhet ha isolator på detektorsløyfer uten alarmorganer (kun detektorer). Dersom det benyttes IQ8Quad med innebygget alarm eller IQ8Quad Alarm, må det ikke være mer enn 20 alarmorganer mellom hver isolator og totalt 32 adresser. Det vil si at alternativ 1 bør velges for de fleste tilkoblinger. Alternativ 2 brukes hvor isolator skal kobles inn. IQ8Alarm-enhetene har innebygget isolator som kan kobles dersom man ønsker isolator. Hvor mange alarmorganer kan benyttes på en detektorsløyfe? Det er det totale strømforbruket på en sløyfe som bestemmer hvor mange alarmorganer, innebygget i detektorene eller frittstående (IQ8Alarm), som kan benyttes. Maks begrensning er 150nF, 50ohm og 4V spenningsfall. NB! Ved bruk av IQ8Quad eller IQ8Alarm vil strømforbruket forårsake et større spenningstall enn 4V. Dermed må motstanden holdes så lav som mulig (U=RxI). For å regne ut antall, se tekst og tabell side 7. Alternativ 1: Uten isolator (mest brukt) Dersom man ikke ønsker å ha isolator i hver detektor kan man benytte denne koblingen. Ved å gjøre det er det ikke nødvendig å vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut (hvilken vei sløyfa går). Man behøver da kun å vite hva som er + (pluss) og (minus). Hvis en ikke ønsker isolator funksjon på IQ8Quad manuell melder, kobles UL- INN/UT på terminal 1. Det anbefales alltid å koble opp hele anlegget uten isolatorer. Ved eventuelle koblingsfeil etc. er det da lettere å feilsøke, samt at oppstartstiden reduseres. Når anlegget er ferdig oppkoblet og idriftsatt, går man tilbake og kobler om der man ønsker isolatorer, se alternativ 2. Alternativ 2: Med isolator Når man ønsker benyttes isolator i hver detektor. Man må da vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut (hvilken vei går sløyfa) samt hva som er + (pluss) og (minus). 5

6 Kobling av IQ8Quad standard sokler, relésokler, man. meldere og parallellampe Sløyfe -: Inn på 4 og ut på 5. Når detektoren ikke er montert vil det være gjennomgang mellom 4 og 5. Det gjør at det er enkelt å måle ut om det er gjennomgang i detektorsløyfa og at den er hel og riktig koblet. Det anbefales derfor at detektorene monteres til slutt. Samtidig anbefales det å bare viderekoble sløyfa i boksene for manuelle meldere og montere de manuelle melderne samtidig med detektorene. Det vil gjøre eventuell feilsøking mye lettere. Det er ikke full gjennomgang i detektorene og de manuelle melderne når de er tilkoblet. Det er pga.. innebygde isolatorer. Ønsker man optimal/maksimal sikkerhet benyttes isolator i hver detektor. Man må da vite hvilken kabel som er inn og hvilken som er ut, samt hva som er + (pluss) og (minus). Sløyfe+: Inn og ut på 3. 6

7 IQ8Quad alarmorganer For å kunne se hvor mange detektorer med alarmorganer man kan ha på en sløyfe benyttes lastfaktor. Hver enhet har sin lastfaktor. Hvor høy denne lastfaktoren kan være, avhenger av lengden på sløyfa (se tabell 2 nedenfor). Generelt er det en fordel med så korte sløyfer som mulig. Merk samtidig at det er tur og retur som skal måles. I tabell 1 er det listet hvor høy lastfaktor hvert enkelt produkt har. Her tar vi kun med IQ8Quad detektorer med alarmorganer samt sløyfedrevet IQ8Alarm alarmorganer. For å se hvor mye sløyfa kan belastes med summeres ganske enkelt hvert enkelt produkts lastfaktor. Lastfaktoren skal under ingen omstendighet overstige 120. Maksimal kabellengde må ikke overskride lengden i tabellen. Tabell 1: Lastfaktor pr produkt Type Art. nr. Lastfaktor IQ8Quad optisk/summer IQ8Quad multisensor O 2 T/summer IQ8Quad multisensor O 2 T/Flash IQ8Quad med tale, flash, summer IQ8Alarm, sløyfesummer rød IQ8Alarm, sløyfesummer/flash/tale rød Tabell 2: Lastfaktor pr detektorsløyfe Maksimal belastning av en detektorsløyfe ved bruk av IQ8Qad detektorer med alarmfunksjon Kabeltversnitt og lengde (m) Lastfaktor 1mm 2 1,5mm 2 2,5mm Eksempel på sløyfe Antall art. Tot. lastfaktor 12 stk stk stk stk stk stk Tot. lastfaktor 100 Det betyr at sløyfen kan ha inntil 900m lengde med 1mm 2 kabel. IQ8Alarm 7

8 Tilkoblingstegninger transpondere Tilkobling transponder 12R art. nr / Tilkobling transponder 4Z/2R art. nr /

9 Tilkoblingstegninger transpondere Tilkobling transponder fremmedmelder art. nr / Varmedetekterende kabel Tilkobling Art. nr Betegnelse Tilkobling R1 R2 + - Alarm Overvåkn IQ8 TAM S+ S- 1K 10K Transponder 4 inn/2 ut 18, 20 22, 24 17, 19 21, Transponder fremmedmelder +G1-4 -G Ω/2W 3K IQ8TAL teknisk alarm modul 1 inn/ut +Ext -Ext 1K 10K 1K 10K 9

10 Tilkoblingstegninger tett varmedetektor SW-1KL, 57 o C, art. nr

11 Tilkoblingstegninger tett varmedetektor SW-1KL, 160 o C, art. nr

12 Delta avstillingspanel NB! Automatisk utkobling må ikke være konfigurert i DA Quad som benyttes sammen med avstillingsenheter. 12

13 Regelverk og viktige installasjonsregler Brann: Her benyttes FG s regelverk del 3 for plassering av detektorer etc. Det sikrer preaksepterte løsninger. Fulldekkende brannalarm eller brannalarm kun i rømningsveier/fellesarealer er beskrevet i HO2/98 og brannteknisk rapport. Installasjonsregler/-tips: - Detektorer må ikke plasseres nærmere vegg enn 0,5m. - Detektorer må plasseres minst 1m fra innblåsing- eller avtrekksventiler i klima- eller ventilasjonsanlegg, så sant det lar seg gjøre. - Trapperom: Trapperom skal alltid utstyres med detektorer i øverste tak. Det skal i tillegg være detektorer for minst hver tredje etasje. - Der detektor monteres i takflaten skal denne stå i avstand fra drager, minimum lik dragers høyde. For takhøyder over 6m, henvises til prosjektert løsning i hvert enkelt tilfelle. - En røykdetektor prosjekteres med en overvåkningsavstand (deteksjonsradius) på 7,5m og med en dekningsflate opptil 80m 2, forutsatt et uoppdelt, horisontalt tak. Dette gjelder opptil 6m takhøyde. - En varmedetektor prosjekteres med en overvåkningsavstand (deteksjonsradius) på 3,5m og med en dekningsflate opptil 20m 2, forutsatt et uoppdelt, horisontalt tak. Dette gjelder opptil 6m takhøyde. - Manuelle meldere bør av praktiske årsaker plasseres på veggen, ca 1,4m fra gulvet. Det skal ikke fra noe punkt i det overvåkede området være mer enn 30m til nærmeste manuelle melder. Er rømning definert i begge retninger, skal man. melder monteres på begge sider av dør i rømningsvei. Det anbefales at alle man. meldere påmonteres vippelokk for å unngå unødvendige alarmer. Talevarsling: For talevarsling gjelder nå en egen standard i EN54-systemet, EN Systemene skal være iht. denne standarden. Det som gjelder pr i dag er beskrevet i FG s regelverk, HO2/98 (temaveiledning og brannalarm) samt RENTEK. HO2/98 henviser også til EN Tommelfingerregler for montering av høyttalere: Montering av takhøyttalere med musikkvalitet: Arealet de dekker er A=r 2 x (radiusen 2 x 3,14). Radiusen er ofte takhøyden. - Avstand mellom høyttalere = dobbelt av takhøyde (radiusen = takhøyden) - Avstand høyttaler/vegg = samme som takhøyde (radiusen = takhøyden) Hvis høyttaleren monteres høyere minsker lydtrykket i ørehøyde, slik at du sannsynligvis må ha mer effekt for å få samme lydtrykk + 3 db er lik dobbel effekt. Det er den minste økningen de fleste registrerer. For at vi skal merke lyden er doblet må vi ha 6 db. For tips til monteringshøyde og avstand mellom høyttalerne, se vår produktkatalog. Montering av musikkhøyttalere (kan være både korridor-/innfelte-/kasse- og sylinderhøyttalere): - Ved montering på 4-4,5m høyde dekker en musikkhøyttaler (6W) ca 50-60m 2 med et godt lydtrykk over det hele, ca 80-85dB. - Monteres høyttalere lavere må antallet økes for å få god jevnhet. - Monteres høyttalerne høyere enn 4,5m må dette vurderes i hvert tilfelle pga. talekvaliteten. Montering av korridorhøyttalere (musikkvalitet): - En kan generelt si at en korridorhøyttaler (ikke innfelt) dekker ca 6-8m hver vei. Dette gir en avstand mellom høyttalerne på 12-16m (høyttaleren dekker da kun korridoren). Skal den dekke tilstøtende rom må de monteres noe nærmere, eventuelt suppleres med høyttalerne inne i rommet). Montering av hornhøyttalere: - Hornhøyttalere montert i 4-5 meters høyde dekker et område på m 2. - Horn bør monteres med 45º vinkel for best mulig lydbilde. - Ved større høyder monteres de ofte med spissere vinkel. 13

14 Kobling av 50RV - og 100RV linjedetektor mot transpondere PSU=24V ekstern strømforsyning til linjedetektoren. Zone wiring: Inngang til adresseenhet/konvensjonell sløyfe, velg R1 og R2 ut fra motstandsverdier inngang som benyttes har. R1=Alarm motstand R2=EOL, endemotstand Linjedetektoren strømforsynes med ekstern 24VDC. Sender og mottaker er i samme enhet med speil i andre enden. Montasje: Ta av det ytre dekselet før montering og innjustering. Detektoren og prismene må monteres på stødig underlag slik at de ikke blir stående å vibrere. Benytt medfølgende mal for festehull. Vegger som går ved temperaturforandringer etc. vil skape problemer. Ta også hensyn til at sollys ikke direkte treffer sender/mottager. Dette ivaretaes ved at sender/mottaker plasseres sør dersom sender/mottaker og speil står plassert nord/sør. Står sender/mottaker plassert øst, settes de vest/øst. Vær oppmerksom på at detektorene skal monteres noe ned fra det høyeste punktet (0,5-1m). For eksakt høyde, se FG s regelverk. Ofte er 0,5m tilstrekkelig. Prismene må ikke monteres på glass eller annet reflekterende underlag. (stål etc.) Det er veldig viktig at prismene monteres helt loddrett (benytt vater) Det holder med ett prisme for 50RV. Men det skal benyttes 4 for 100RV. Det får ikke være noen objekter nærmere enn 30 cm fra senter stråle. Ikke mer enn 3 meter av strålen (lengderetning) skal være nærmere enn 50cm fra vegg/konstruksjon. Tilførsel 10,2-30VDC ekstern driftsspenning med batteribackup. A) Koble driftspenning til +Ve rød leder og Ve sort leder. B) Koble brannkontakten NO og Com gul og blå leder til bisløyfe/transponder eller konv. sløyfe. Husk at en leder skal i serie med brannmotstand. C) Koble så til feilutgang NC og Com grønn og hvit leder. Benytt endemotstand for overvåkning. 14

15 Kobling av aspirasjonsdetektorer mot transpondere Delta Laser Compact kan kobles mot transponder for også å kunne gi forvarsel. Sone 1 kobles for brann, sone 3 for forvarsel, sone 4 for feil. 15

16 Rekkeklemmer OP/DA, Quad Delta OP Delta DA, Quad COM1 9 pinner D-Sub (hann) RS485, B RS232C, RxD RS232C, TxD +12VDC GND +24VDC RS232C, RTS RS232C, CTS RS485, A Kommunikasjonskabel 9 pinner D-Sub (hunn) COM1 9 pins D-Sub (hann) CAN H RS232C, RxD RS232C, TxD (Not Used) GND (0V) +24VDC RS232C, RTS RS232C, CTS CAN L Kommunikasjonskabel 9 pins D-Sub (hunn) Delta OP ecomm (krever Nettverkssett ebus) COM2 9 pinner D-Sub (hann) Strømforsyning Strømforsyning Nødalarm funksjon (Hardware Detection Fire Alarm) RS485, B RS232C, RxD RS232C, TxD +12VDC GND +24VDC -12VDC RS232C, CTS RS485, A Reserve Reserve FTT10A FTT10B +24VDC 0V +24VDC 0V CN Kommunikasjonskabel 9 pinner D-Sub (hunn) Delta DA kabel for OP ebus (inn/ut) Til Delta DA, CN1-1,2 Strømforsyningskurs 1 Til Delta DA, CN1-3,4 Strømforsyningskurs 2 Til Delta DA, CN2-13,14 Til Delta DA, CN1-13,14 Standard rekkeklemme tilkoblinger for DELTA OP, Hoved DELTA OP: I henhold til europanormen EN54 Part 4 må de to overvåkede +24V strømforsyningsinngangene CN1-3,4 og 5,6 mates fra to separate kurser, slik at en kortslutning i den ene ikke skal påvirke den andre. Andre DELTA OP paneler i nettverk behøver bare én strømforsyningskurs, og lasker må da tilkobles til punktene CN1-3,5 og 6,4 for å unngå feilmelding. Tilkobling av nødalarmlinjen til disse paneler skal ikke gjøres. Denne termineres da med kun 6K8 endemotstand for å unngå feilmelding. Last-/termineringsmotstander på adresserbar detektorsløyfe Quad DELTA Net ebus, +24V, nødalarm Analoge detektorsløyfer Spenningsutganger & Multifunksjons utgang Spenningsfrie reléutganger Temp. føler & +24V Batteri & +24V FUNKSJON SIGNAL X1: PLINT NR. FTT10 A ecomm FTT10 B + Nødalarm linje (inn) V strømforsyning + for Delta OP Nødalarm linje (ut) Reléutgang A Reléutgang B Temperaturføler for batterier +24V hjelpespenning for eksternt utstyr 24V batterilader utgang TB1-A TB1-B +24V hjelpespenning for eksternt utstyr 220VAC Nettinngang CN2 no 1 TB7 c 2 nc 3 TB8 no 8 c 9 nc ~ ~ CN TB1-C + 17 TB1-D 18 TB2-A + TB2-B TB2-C + 19 TB2-D 20 Overvåket TB3-A + utgang TB3-B Overvåket TB4-A + 21 utgang TB4-B 22 Overvåket TB5-A+ Multifunksjons utgang TB5-B Overvåket TB6-A + 23 utgang TB6-B CN Bruk M3 hullene i bunnplaten (foran rekkeklemmene) for jordchassis terminering. Sløyfe 1, tur Sløyfe 1, retur Sløyfe 2, tur Sløyfe 2, retur Alarmkurs 1 Alarmkurs 2 Alarmkurs 3 Alarmkurs 4 Styrekurs 1 Styrekurs 2 Må monteres dersom sløyfen har 2 eller flere isolatorer. 16 Standard rekkeklemme tilkoblinger for DELTA DA, Quad (fabrikkoppsett). Maks strømtrekk 24VDC hjelpespenning er: CN1:3-4 =24VDC/300mA CN2:11-12 =24VDC/200mA CN2:13-14 =24VDC/1A 300mA uttaket kan kun strømforsyne 1 stk. Delta OP. OBS: Over +/- på retur monteres en motstand på 1K ohm/2w.

17 Konvensjonelle detektorer, BSX 100, ECO1000 og IQ8 Konvensjonell manuell melder, universal, art. nr Merk. Inkludert i manuell melder ligger motstander for utskifting. Alarmklokker +(polaritet i brannalarmtilstand) Fra alarmutgang i BSX 100 "+" og "" D1 D1 D1 Alarmklokke 1 Alarmklokke 2 Alarmklokkekurs Alarmklokke N 4K7 Endemotstand 4K7 ohm montert i siste klokke Merk at Alle alarmklokker må ha en sperrediode tilkoblet. Klemmespenning i sentralen er vist i normaltilstand 5V overvåkningsspenning, polvender i alarm. Stjernekoblinger er ikke tillatt. Hver alarmutgang er beskyttet med 0,5A elektroniske sikringer. 17

18 Rekkeklemmer på BSX

19 Generell tegning for alarm og styrekurser. Alarmklokker, dørmagneter, etc. * Polaritet vist i normaltilstand. Alle induktive laster må utstyres med transientbeskyttelse (diode). Vår dørmagnet, art. nr har diode innebygget. 19

20 Talevarsling - Det må benyttes 16A (D-karakteristikk) treg sikring på 230V tilførselen til talevarslingsracket pga. forsterkerens oppstartsstrøm. Benyttes det 480W forsterkere kan det tilkobles maks 2 forsterkere på 1 16A kurs. - Kondensator må alltid monteres mellom hver høyttaler og felleslederen i høyttalerkabelen. Kondensatoren er ikke polaritetsavhengig. Kondensatoren må alltid kobles mellom samme tilførselsledning og høyttaleren. Eksempelvis svart leder og høyttaler. - Jord føres fra sentralen/racket mellom hvert koblingspunkt, og videre til siste høyttaler/koblingspunkt og avsluttes der. Viktig at den ikke brytes. Jord skal ikke tilkobles til punkt i høyttaleren. Det gjelder også om det står et jordtegn på en klemme i høyttaleren. Alle jordlederene termineres direkte i racket, uten noen form for grisehale. Den avmantlede kabelen tvinnes godt og legges så kort som mulig til signalutgang. Ikke bland signalkabler og 230V/jordkabel. - Det må alltid benyttes revolvert/twisted kabel på talevarslingsanlegg. For spesifisering av kabeltyper, se side 23 (er det jord i kabelen må den jordes i utgående ende og videreføres i hver høyttaler for å kunne lede innstrålt støy til jord). - For å velge effekttapping og kobling av høyttaleren, se merking på hver høyttaler. - Det må ikke benyttes stjernenett, maks 20 høyttalere pr. kurs. Det er iht. FG s regelverk. - Kondensatoren kan plasseres inne i høyttaleren der det er plass. Hvis ikke må det benyttes koblingsboks for hvert koblingspunkt. Ønskes sikring på avgreining til høyttaleren monteres den i koblingsboksen, sikring har art. nr Kit med 5 stk. keramiske 4 pol terminaler + 5 stk. kondensatorer + 5 stk. sikringer = art. nr

21 Rekkeklemmer ITS-2 talevarsling, VCU-modul 100 V høyttalerutganger 100 V audioinngang Delta Net kommunikasjons port FUNKSJON SIGNAL PLINT NR. CN1 + 1 Høyttalerutgang 1 2 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 2 11 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 3 5 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 4 14 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 5 8 Høyttalerkurs Høyttalerutgang 6 17 Høyttalerkurs 6 18 CN2 100V inngang, V utgang, forst. 1 Fra fra forsterker 1 2 eksterne 100V inngang, V utgang, forst. 2 forsterkere fra forsterker 2 4 Bruk M3-hullene i bunnplaten (foran rekkeklemmene) til felles jording av forsterkerne og VCU modulen. Serie kommunikasjonsport ecomm, inn ecomm, ut COM1 9-pins D-Sub (hann) CAN H 1 RS232C, RxD 2 RS232C, TxD (Ikke brukt) GND (0 V) +24 VDC RS232C, RTS RS232C, CTS CAN L FTT10 A FTT10 B FTT10 A FTT10 B CN Kommunikasjonskabel 9-pins D-Sub (hunn) Kabel fra forrige node Kabel til neste node Delta Net, ebus nettverk 100 V forsterkede audiokurser Kommunikasjonskurser 1V audiosignaler Styre- og logiske signaler Fra batterilader Strømforsyninger Linjeutgang forsterker 1 Linjeutgang forsterker 2 Linjeinngang VCU audiosignal Linjeutgang VCU audiosignal Linjeinngang panelmikrofon Linjeinngang PA / Aux Inngang 'VCU switch' Utgang 'VCU switch' Feilrelé styreutgang Disco Mute styreutgang Overvåket Inn- Utgang Generalalarm, overvåket inngang ITS-2 Mic. switch inngang +24V utgang for batterirelé +24 V batterilader inngang +24V batteri inngang no c nc no 26 c 27 nc CN Linjeinngangskurs til forst. 1 Linjeinngangskurs til forst. 2 VCU audiolinje VCU audiolinje Audiolinje Audiolinje 'VCU switch' linje 'VCU switch' linje Styrekurs Styrekurs Til eksterne forsterkere Fra forrige VCU Til neste VCU Fra ITS-2-panel Fra ekstern PA system Fra forrige VCU Til neste VCU Til styringer for "Systemfeil" og avstengning av disko musikk Fra ekstern enhet (for overvåkning eller styring) Fra ekstern enhet for evakueringsalarm ITS-2 Mic. switch linje Hoved forsyningskurs Fra ITS-2-panel Til batteri styrerelé Fra batteri 1 V audiokurser Styre- og logiske kurser 21

22 Kabeltyper FASC 2x1,5mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei FASC 2x1,5mm 2 E30 IEC331 Miltronic A/S Ja Nei Ja Ja Ja Nei Belden x1,3mm 2 - Holmefjord AS Nei Nei Ja Nei Ja Nei Belden 8471NH 2x1,3mm 2 - Holmefjord AS Ja Nei Ja Nei Ja Nei Kabler som legges i rør i bakken legges uten vannlås, samt at kabel type legges i bakken på en slik måte at den er beskyttet mot direkte mekanisk påkjenning.. 2) Strømforsyning 24V DC til Delta OP. Det er viktig at Delta OP ene får begge sine 24V DC tilførsler fra samme Delta DA, (ikke to forskjellige) eventuelt en fra DA og en fra ACDC konverter og lokal 230V. Benytt 2 forskjellige 24V uttak på DA en. Alle kabeltyper egnet for strømforsyning kan benyttes. 3) Flatkabel maks 1,5m lengde (2 stk.). Medfølger ITS-2 betjening. 4 ) Brannalarmsløyfer: Det er en stor fordel at all kabel for brannalarmsløyfer er revolvert/tvistet. Er det jord skal den forbindes hele veien og jordes i utgående ende. Anleggene blir da mye mer motstandsdyktig mot innstrålt støy. Anbefalte kabeltyper benyttes etter behov i installasjonen, vi anbefaler dog halogenfrie typer: 1) Nettverk, kommunikasjonskabel for ebus. Det anbefales en flat bus uten avgreininger. Ved flat bus uten forsterkning er maks lengde inntil 2,7km. Med maks avstand mellom enhetene (nodene) inntil 500m. Benyttes avgreininger (stjerne) eller annen type kom. kabel er maks totallengde på hele ebusen 500m. Anbefalte kabeltyper benyttes etter behov i installasjonen, vi anbefaler dog halogenfrie typer: El.nr Type Halo. fri Utendørs Innendørs Funksjonssikker Nedgravd i rør Nedgravd FASC Multi HFFR 2x16awg Miltronic A/S Ja Ja Ja Nei Ja Ja El.nr Type Halo. fri Utendørs Innendørs Funksjonssikker Nedgravd i rør Nedgravd Støyskjermet FASA Multi HFFR 3G1mm 2 Miltronic A/S Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei FASA 3G1mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei FASA-X 2x1mm 2 Miltronic A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei EXXP 3G1mm 2 Draka A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei PFLP 2x1mm 2 m. jord, 100m Draka A/S Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja EXXP 2x1mm 2 Draka A/S Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Kabler som legges i rør i bakken legges uten vannlås, samt at kabel type legges i bakken på en slik måte at den er beskyttet mot direkte mekanisk påkjenning. 5) Brannklokker. Ved lengder på inntil 200m 2x1mm 2 lengder inntil m 2x1,5mm 2 over 400m 2x2,5mm 2. 6) Til høyttalerkursene må det benyttes tvistet/revolvert kabel. Jordingen må forbindes hele veien og jordes i talevarslingsracket. Det er meget viktig at dette gjøres riktig for å unngå støy. Kabeltyper: FASA Multi HFFR,3G1mm2 El.nr ; halogenfri kabel, PXXP3G1mm 2 El.nr , EAN Begge kablene er merket brann/tale på kappen. PFLP 2x1mm 2 kan også benyttes (da forbindes jorden hele veien). 7) Audiolinje, her må det benyttes twisted/revolvert kabel med skjerm. Skjermen skal kun tilkobles i utgående ende. Kabeltyper: UNITRONIC Twinax2awg20 Miltronic A/S, El.nr , EAN , Belden 9463, 2x0,5mm 2 El.nr , halogenfri: El.nr ) Styrekabel for VCU/MIC switch 2x1mm. Revolvert/tvistet kabel. Alle kabeltyper listet på denne siden kan benyttes. 9) Jording til tavlerom minimum 10mm All jording må kobles til samme punkt på jordskinne i racket. Må komme fra samme tavlejord som tilførselen til ITS-2 racket. Jording og kabler føres inn i toppen av racket. Kabler som fører forskjellig signaltype holdes atskilt. 10) 230V tilførsel til ITS-2 rack og Delta DA ene, 16A treg kurs. Benyttes 480W forsterkere, maks 2 forsterkere pr. kurs (D-karr. Sikringer). 11) Til styringer kan det benyttes vanlig brannalarmkabel, eksempel el.nr: FASA 3G1mm 2, PXXP3G1mm 2 eller PFLP 2x1mm 2. 12) Mikrofonkabel for sonevalgsmikrofon. 4 par tvistet/revolvert kabel m/skjerm. Eksempelvis skjermet Cat 5 kabel. 2 par 24V DC. Hvis mulig anbefales det at 24V hentes fra nærmeste brannsentral (DA), par mik.switch. Parene må følges, ikke splittes på forskjellige signaler. Maks total kabellengde 500m. Flat eller stjerne forlegning.

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA

IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA Utført - Prepared Dato Utgave - Issue Dok.nr Doc.no. JAF 20.04.2013 3 FSER9711 Godkjent - Approved Dato Kontrollert - Checked Tilhører / referanse fil Reference Servicesjef 20.04.2013 IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

IQ8Quad branndeteksjon og varsling

IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad med Delta systemet n Sikkerhet og teknologi hånd i hånd n Fire funksjoner; én enhet: detektor, summer, blitslys og talevarsling n Trådbundet og trådløst IQ8Quad

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler - Selektiv informasjon - Sikker evakuering - Brannvarsling med taleintegrasjon Rask og sikker evakuering Talevarsling

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN Produktkatalog 2015 VAPA System VARIODYN 1 Talevarslingssystem Variodyn - komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Selektiv informasjon Sikker evakuering Utvidet funksjonalitet

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Skallsikring Glassbrudd detektorer

Skallsikring Glassbrudd detektorer Skallsikring Glassbrudd detektorer 101 Type Beskrivelse Pris GB 534 32534 Glassbruddetektor med transistorutgang. Lik GB 530, men leveres med spiralkabel og boks For liming på glassrute Hvit kapsling 3

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf: 67 80 73 00 ccc@elko.no - www.elko.no www.elko.no Kapittel Innhold 1 2 3 Antennekontakter

Detaljer

Brannalarmsentral BX-10

Brannalarmsentral BX-10 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K, 040504 OPPHAVSRETT Det er ikke

Detaljer