IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA"

Transkript

1 Utført - Prepared Dato Utgave - Issue Dok.nr Doc.no. JAF FSER9711 Godkjent - Approved Dato Kontrollert - Checked Tilhører / referanse fil Reference Servicesjef IDRIFTSETTELSE BRANNALARMANLEGG DELTA 1. FORBEREDELSE FØR IDRIFTSETTELSE I SERVICEADM. 1.1 Systemleveranser defineres i to kategorier. En som standard leveranse og en som prosjekt. Anlegget definert som prosjekt, har oppnevnt egen prosjektleder i prosjektavdelingen. Det skal gjennomføres et overleveringsmøte fra prosjekt til service før oppstart, hvor nødvendig dokumentasjon og opplysninger om alarmorganisering fremkommer Han har ansvaret for fremdrift og oppfølging til anlegget er ferdig idriftsatt/overlevert. Under idriftsettelsen rapporterer servicetekniker direkte til prosjektleder for vedkommende anlegg. Er det flere teknikere på samme anlegg skal det utnevnes en bas som prosjektleder forholder seg til. Anlegg som ikke er definert som prosjekt er standard leveranser. Dette er normalt mindre og enklere anlegg. Disse anleggene følges opp av ansvarlig servicetekniker i fra idriftsettelse er påbegynt til den er ferdig avsluttet. Under idriftsettelse rapporteres eller avklares avvik med ansvarlig selger. 1.2 Idriftsettelse bestilles i serviceadministrasjonen av prosjektleder eller Honeywell's kunde senter senest 10 dager før idriftsettelse. 1.3 Ved bestilling av idriftsettelse fra kunde skal følgende oppgis: Honeywell`s ordrenummer, kunde, nøyaktig anleggssted, kontaktperson/bas med telefon samt tidspunkt for ønsket idriftsettelse. Ellers alle opplysninger som er av relevant interesse for en rasjonell idriftsettelse. Servicekoordinator sjekker anleggets status mot anleggsdatabasen og avklarer eventuelle mangler, så som sjekklister, kundetekster, underlag for O-plan, alarmsender, nøkkelsafe, spesialutstyr etc. Nødvendig tegningsunderlag skal fremskaffes. Samt alt utstyr er levert, montert og klar til idriftsettelse. Liste over alle styringer/seksjoneringer skal foreligge før oppmøte! Disse forhold bør avklares mens vi ennå har kontakt med kunden på telefon. 1.4 Alle disse opplysningene legges inn i anleggsdatabasen av prosjektleder eller servicekoordinator. Arbeidsordre og komplett utskrift sendes til ansvarlig servicetekniker. 1.5 På større leveranser bør om mulig prosjektleder/servicetekniker besøke anlegget for å veilede montører og kontrollere at montasjen gjøres riktig. 1

2 2. FORBEREDELSE AV SERVICETEKNIKER FØR IDRIFTSETTELSE 2.1 Ordrebekreftelse og statusrapport sjekkes og eventuelt avklares med ansv. selger eller prosjektleder (spes prod. etc). 2.2 Basmontør kontaktes senest dagen før idriftsettelse skal påbegynnes. Dette gjøres for å få bekreftet nøyaktig tidspunkt for idriftsettelse og at anlegget er ferdigmontert. Sentralen skal ikke kobles ferdig av montør som ikke har opplæring på utstyret. Kabler skal være lagt inn i sentral, avmantlet og merket. 230V kan tilkobles terminal. 2.3 Klargjør nødvendige reservedeler, termineringsmotstander, siste version av software, Tools 8000 etc. 3. GJENNOMFØRING AV TEKNISK IDRIFTSETTELSE DELTA. Idriftsettelse på Deltasystemer skal kun utføres av Eltek sertifisert personell. Idriftsettelse og service krever god kjennskap til oppsett av nettverk og FWE programmering. Oppsettet sjekkes mot systemtegning. (systemtegning skal leveres ved mere enn 3 sentralkomponenter) 3.1 FØR SPENNINGSSETTING AV SENTRAL GJØRES FØLGENDE: Koble til kabler i h.h.t. tilkoblingstegning og kontroller at 100 ohm motstand sitter i første og siste sentralenhet. Avgreninger skal ikke forekomme, da endrer lengden på ebus seg drastisk.(2700m mot 500m) HW nødalarmlinje skal legges fra master OP og avsluttes i siste DA enhet med 6K8 motstand. 24V Nr.2 kan ikke hentes fra annen DA enhet. Kontroller styrekursene med hensyn til tilkoplet spenning og belastning. 230V må ikke tilkobles noen styrekurser. Kontroller riktig sammenkopling/polaritet av batteri samt 230V terminering. Mål (ohm) alle ledere mot jord frakoblet sentral. Analoge sløyfer måles fra + til + og - til om mulig. Max 25 ohm pr. gren. For høy sløyfemotstand kan forårsake at ikke alarmorganer i detektorene starter pga spenningsfall. Sjekk tabell (lastfaktor) for sløyfedrevne alarmorganer mot montert utstyr. 3.2 Sentral må være jordet, minimum 1,5 mm2. 230V sikringer merkes blått i fordeling. Skilletrafo kan med fordel monteres. 3.3 Tools 8000 skal kjøres på alle detektorsløyfer før de spenningssettes. Kun en og en detektorsløyfe idriftsettes av gangen. Rapport fra test legges ved anleggsdokumentasjonen i eget CRM system. Dersom sentralen har Apollo detektorer skal alle analgverdiene på disse kontrolleres. 3.4 Ved sammenkobling av flere enheter i nettverk, skal ebuslinjer måles (ohmes) frakoblet. Sjekk riktig tilkobling, kabel skal være godkjent revolvert kabel. Revolvering skal føres helt frem til klemme. 3.5 Kontroller at klokkekurser har riktig polaritet og er terminert med 6K8 i siste klokke. (Klokkekurser kan ikke kobles i stjerne), lokasjon på terminering noteres i FWE prosjektet. 2

3 4 OPPSTART AV SENTRAL 4.1 Oppstart av Delta i nettverk, gjøres etter at hver enkelt sentral er startet hver for seg og er feilfri. Oppstart gjøres i fra "toppen" av systemet. 4.2 Start nå opp sentral med batteri etter at polaritet er sjekket. Sentralens lamper og summer blir nå aktivisert en kort stund. Sett inn nettsikring, ladespenning vil ikke kunne måles nøyaktig før driftstemperatur er oppnådd. Etter dette vil sentralen nå samle data om sløyfer og detektorer som vises i display. Under denne syklusen er det normalt at sentralen komme opp med en del feil. Avstill kun summer. Ved hjelp av meny 4+7 kan må man sette riktig systemnr. Nå kan man laste ned prosjektfil fra PC. Det anbefales at man laster ned til et og et system av gangen. Etter ny oppstart må men kjøre Esser sløyfereset som kan ta opp mot 15 minutter på store anlegg. De feil som nå kommer opp er reelle og må utbedres. 5 SYSTEMDATA 5.1 Kjør opplasting av detektortyper til prosjektet. Sjekk at du har fått opp software versjon og serienummer fra alle systemer. 5.2 Test av sentralens funksjoner: Brudd/kortslutning i klokkekurser. Brudd/kortslutning i detektorsløyfer. Jordfeil mot + og -, nettfeil, batterifeil, nøkkelfunksjon/summer, lampetest. Når man forlater anlegget SKAL summer aktiviseres i OP uansett stilling på nøkkel (807E til 01) 5.3 Test av detektorer: Tools rapporten sjekkes opp mot FWE og tekstlister for å se om det er uteglemt summere, relesokkler etc. 5.4 Ladespenningen justeres til mellom 27,1 og 27,4V som er normalt ved romtemperatur. Dette gjøres når sentralen er driftsvarm (etter ½ til 1 time). Kontrollmåles på batteriutgang med batteriene frakoblet. 5.5 Strømforbruk: Sentralens totale strømforbruk måles (Amper-meteret i serie med + eller -) skru så ut nettsikring. Regn nå ut batterikapasiteten som er nødvendig. Max forbruk i alarmtilstand er lik laderens kapasitet 3A. Mål hjelpespenningskursenes strømforbruk i både hvile og alarmtilstand. Eventuelle styringer testes. (230V må ikke være tilkoblet). 3

4 6. SONETEST AV ANLEGGET 6.1 Sentralen settes i sonetest og følgende testes: 6.2 Ta stikkprøver på alle sløyfer med godkjent testgass. Grensesnitt med seksjoneringer og styringer testes i tillegg til dette. Temp. detektorer kan testes med varmepistol/føner. På transpondere testes minimum siste detektor. Sprinkelalarm testes ved å kortslutte på pressostat/strømningsvakt om det ikke er mulig og kjøre prøveventil. Alle manuelle meldere testes. Spesialdetektorer testes etter dokumentasjon som følger med den enkelte detektor. Er isolatorer frakoblet må de innkobles nå. Dette gjøres for hvert 32 punkt. Enklest er det å legge dette inn i de manuelle melderne. Isolatorer kontrolleres ved å kortslutte på sløyfe mellom sentral-iso ledd, ISO ledd - ISO ledd. Sentralen skal ha kontakt med samtlige meldere som ligger utenfor denne delen av sløyfen. 6.3 Alarmklokker kan kontrolleres med sonetest (kun aktivisering i 2 sek. pr. test). Alarmklokker kan nå avstilles eller påstilles med "kokker avstill knappen" på sentral. Klokkene skal høres godt i hele bygget. (Husk ventilasjonsrom og andre rom med mye støy.) Ved test av alarmklokker skal strømforbruk måles i alarmtilstand (benytt test fra OP, for kontinuerlig ringing som ligger inne i 20s) 6.4 Samtlige sløyfedrevne alarmorganer testes. Dette gjelder også detektorer med flash og IQ8 alarm. 7. IDRIFTSETTELSE AV ALARMSENDER (Se instruks for gjeldende type.) 8. FØLGENDE KONTROLLERES VED INSTALLASJONEN kvadrat jord bør være tilkoplet sentral (min 1,5 kvadrat). 230V sikringer merket blått (husk at kurs og hvor tavle er skal føres i logbok). Installasjonsarbeidet (merking av kabelføring osv.) Nødvendig ekstra strømforsyning for drift av eksternt utstyr som magnaloc, dørmagneter, sluttstykker etc. Generelt at anlegget er i henhold til anleggsdokumentasjon. At det er montert tette detektorer i våt, kjøl og fryserom (140ºC temp. i badstue). 8.2 Tilpassing av detektorene gjelder miljø og riktig plassering. Benytt Tools 8000 for parametersetting av detektorer i vanskelige miljøer. 8.3 Alle detektorer og sokler skal merkes med sløyfe/detektor nummer. 4

5 9. ETTER UTFØRT TEST 9.1 Etter at testing utført fjernes sikringer for 230V og batteri slik at sentralen legges "død". Etter ca. 30 sek. kan sentralen startes opp igjen. Dette må gjøres for å slette alle lagrede meldinger. Klokke og dato justeres. Sentralen skal nå vise normal drift. 9.2 Det siste som skal gjøres på anlegget er en "FULLSKALATEST". Dette for å få bekreftet at samtlige funksjoner er i orden og anlegget tåler de forutsatte belastninger. Overføring til brannvesen SKAL nå testes helt frem, om anlegget har alarmsender. Etter dette skal ikke parametere endres! 9.3 Ladespenningen kontrollmåles en siste gang. 9.4 Det er ikke tillatt å gjøre tekniske inngrep i sentralen etter at avsluttende fullskalatest er utført. 9.5 Sentralen merkes med vårt servicenummer! 9.6 Servicebok/journal fylles nøye ut, skriv inn/forklar styringer og spesialutstyr. Skriv opp hvor klokkekurser går, hvor alarmsender/230v sikringer/eksterne batterier strømforsyninger/firewin osv. er lokalisert. Lag en systemtegning, og et prinsippskjema for eventuelt styringer som kopieres slik at beskrivelse også kan skannes og arkiveres i anleggsarkiv. 10. RAPPORTERING - KONTROLLSKJEMA 10.1 Det fylles ut et kontrollskjema ved test av anlegget. Se vedlegg 2. Det beskrives hva som er kontrollert og status på anlegget. Det påføres eventuelle mangler og ansvar for oppretting av disse. Kontrollskjema fylles ut elektronisk på stedet en kopi sendes omgående til vår kunde. Sentral merkes med anleggsnummer og service/support klistrelapp Dersom det er utført tjenester som ikke er ordrebekreftet så som feilsøking, ekstra programmeringer, skal det utfylles egen manuell servicerapport.(dette skal avklares på forhånd) Begge disse sedler skal ha kundens underskrift og eventuelle bestillingsnummer (se vedlegg) Avvik i fra prosjektering/forutsetninger: Dersom anlegget har grove feil eller avvik i fra gjeldende regelverk skal forholdene avklares med ansvarlig selger/prosjektleder før kontrollskjema utferdiges. Serviceleder orienteres og tar saken videre ved evt. manglende avklaring. Ved feil på anlegg prosjektert av konsulenter, ta kontakt slik at anlegget om mulig kan rettes ved idriftsettelse. Det kan være forhold vi ikke har kjennskap til Dersom idriftsettelse ikke kan ferdigstilles, utfylles kun manuell serviceseddel som leveres bas/kunde. På denne seddel påføres hva som er gjort og hva som gjenstår for å få sluttført idriftsettelsen. Innføring i feilsøking gis til bas/montør. 5

6 10.5 Etter utført idriftsettelse utarbeides rapporter omgående og sjekkes inn i vår database, senest en dag etter sluttført anlegg. Sammen med rapporter sjekkes også prosjektfil, Tools rapporter og andre utskrifter inn i databaset. Dersom ikke underlag til O-plan er sendt til Eltek, send dette med om du har mulighet til å få med tegninger/kopier Det fylles ut og sendes inn servicerapport Feil ved idriftsettelse av systemer. Se vedlegg OPPLÆRING AV ANSVARLIG BRUKER Opplæring gis fortrinnsvis til en sluttbruker. Det er viktig at en får ansvaret for brannalarmanlegget. Opplæringen skal utføres på en enkel måte slik at vedkommende forstår anleggets funksjonalitet og betjening. La ansvarlig betjene anlegget ved opplæringen. Om mulig utfør en "fullskala" test slik at kunden ser at alt fungeres som det skal. Er det mulig få tak i telefonnr og mailadresse til sluttbruker. 6

7 FSER9711 Rev2_ Med forbehold om endringer. Honeywell Int. Inc. 12. VEDLEGG Sjekkliste Feil ved idriftsettelse av systemer (servicerapport) Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge Tlf: E-post: Internett: Faks:

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer