Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader"

Transkript

1 Innst. 218 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:11 S ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere Til Stortinget 1. Sammendrag I dokumentet fremmes følgende forslag: «1. Stortinget ber regjeringen legge frem en sak der regjeringen redegjør for mulige konsekvenser av innføringen av nye kompetansekrav for alle lærere, og på bakgrunn av dette komme med en plan for hvordan de nye kompetansekravene skal innføres i skolen. 2. Stortinget ber regjeringen åpne for at lærere som fylte kravene for å bli tilsatt i undervisningsstillinger før 1. januar 2014, får vurdert sin realkompetanse i undervisningsfag, og eventuelt får mulighet til å bli godkjent uten å delta i videreutdanning.» 2. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Christian Tynning Bjørnø, lederen Trond Giske, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Marianne Aasen, fra Høyre, Henrik Asheim, Norunn Tveiten Benestad, Kent Gudmundsen og Kristin Vinje, fra Fremskrittspartiet, Lill Harriet Sandaune og Bente Thorsen, fra Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Venstre, Iselin Nybø, og fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, viser til representantforslaget. K o m i t e e n viser til Prop. 82 L ( ) fra regjeringen og Innst. 352 L ( ), samt Stortingets vedtak 11. juni 2015 om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. K o m i t e e n vil understreke at alle lærere skal ha formell kompetanse i de fagene de underviser i, og viser i den forbindelse til at Stortinget i 2012 vedtok høyere kompetansekrav i fagene norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk, men at det var åpnet for unntak i 10-2 for lærere som fylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar K o m i t e e n viser til at denne unntaksbestemmelsen ble opphevet i forbindelse med behandlingen av Prop. 82 L ( ) våren 2015 slik at gjeldende kompetansekrav skulle omfatte alle lærere. K o m i t e e n har merket seg tall fra Kunnskapsdepartementet som viser at det er rundt lærere i skolen som i dag ikke oppfyller de nye kompetansekravene. K o m i t e e n viser til at det er tverrpolitisk enighet om innføringen av økte kompetansekrav for lærere som er utdannet etter den nye grunnskolelærerutdanningen etter 1. januar K o m i t e e n har merket seg at den faktiske kompetansesituasjonen i skolen i dag vil gjøre det vanskelig for alle skoler på kort sikt å tilfredsstille de nye kravene. K o m i t e e n har videre merket seg at enkelte mener at oppheving av den tidligere unntaksbestemmelsen vil ha konsekvenser som ikke framkom tydelig nok da saken ble behandlet i Stortinget. K o m i t e e n viser til at da lovproposisjonen ble behandlet i juni 2015, ble det understreket at endrin-

2 2 Innst. 218 S gene ikke ville innebære en plikt for lærere til å ta del i videreutdanning, og at det ble åpnet for å fravike kompetansekravene dersom det var nødvendig på grunn av mangel på kvalifisert personale. K o m i t e e n mener alle elever har rett til undervisning av kvalifiserte lærere. K o m i t e e n mener at fagkompetanse er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap på en god måte. I dag er det om lag lærere som underviser i grunnskolen uten godkjent utdanning. K o m i t e e n understreker at det er svært viktig at denne gruppen også får formalisert sin kompetanse i tillegg til de som mangler studiepoeng i de fagene som er prioritert i videreutdanningsreformen. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, merker seg at både de organisasjoner og instanser som er fornøyd med vedtaket om å oppheve unntaksbestemmelsen, og de som mener at vedtaket bør reverseres, fraråder innføring av realkompetansevurdering slik representantforslaget tar til orde for. Det blir blant annet påpekt at realkompetansevurdering vil medføre vanskelige avgrensninger og økt byråkratisering. F l e r t a l l e t merker seg også motstanden mot å erstatte formell kompetanse med realkompetansevurdering for å tilfredsstille høyere kompetansekrav. F l e r t a l l e t mener forslaget om en vurdering av konsekvenser og en plan for implementering kan være fornuftig, men oppfatter at det allerede er tett samarbeid med utdanningsmyndighetene om implementering, og mener derfor at forslaget er overflødig. F l e r t a l l e t mener GSI-rapporteringen over manglende studiepoeng i den enkelte kommune gir en god indikasjon på utfordringene for implementeringen, og gir et godt grunnlag for videre dialog med universitets- og høyskolesektoren for å kunne planlegge og ivareta ulike behov for faglig kompetanseheving. Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er enige om å videreføre kompetansekravene som innebærer at alle elever skal undervises av en lærer med fordypning i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk. Disse medlemmer er også enige i at det for lærere utdannet før 1. januar 2014 skal gis dispensasjon fra dette kravet frem til 1. august Det understrekes at dette skal gjelde samtlige lærere innenfor denne kategorien. D i s s e m e d l e m m e r anser det også som naturlig at lærere som har utdannet seg etter den «gamle» lærerutdanningen, men som fullførte denne etter 1. januar 2014, også gis dispensasjon, og ber regjeringen følge opp dette. Disse medlemmer mener det er viktig at skoleledere, som i dag, benytter hele sitt undervisningspersonell rasjonelt og til elevenes beste gjennom hele dispensasjonsperioden. Videre vil d i s s e m e d l e m m e r påpeke at det er skoleeier som har plikt til å sikre at kompetansekravene oppfylles. D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre at lærere utdannet før 1. januar 2014 får dispensasjon fra kompetansekravene, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nødvendige lovendringer. Det skal fortsatt være skoleeiers ansvar å sikre at kompetansekravene oppfylles. Dispensasjonen skal ikke vare lenger enn til 1. august 2025.» Komiteens medlemmer fra Arbeid e r p a r t i e t merker seg at regjeringspartiene og Venstre har blitt enige om at lærere utdannet før 1. januar 2014 skal gis en form for dispensasjon fra kompetansekravene. D i s s e m e d l e m m e r mener det er bra at regjeringspartiene har snudd i synet på hvordan kompetansekravene skal innføres. D i s s e m e d l e m m e r mener likevel at det å lage en dispensasjonsordning fra kompetansekravene ikke er tilstrekkelig for å hindre en del av de uheldige konsekvensene lærerorganisasjonene og flere skoleeiere har advart mot. D i s s e m e d l e m m e r mener det er nødvendig å endre regelverket slik at lærere utdannet før 1. januar 2014 ikke bare skal kunne få en dispensasjon, men at de skal sikres full undervisningskompetanse i perioden frem til D i sse medlemm e r mener det er viktig for å sikre at overgangsperioden blir reell, uten avskilting av læreres allerede godkjente undervisningskompetanse. D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at lærere som er utdannet før 1. januar 2014 eller har fullført gammel lærerutdanning etter 1. januar 2014, beholder samme undervisningskompetanse som tidligere frem til 2025, for å sikre at det blir en reell overgangsperiode uten avskilting av læreres godkjente undervisningskompetanse.» Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i mener lærernes etter- og videreutdanningstilbud skal gi lærere ny faglig og pedagogisk kunnskap som skal bidra til bedre kvalitet i elevenes undervisning. D i s s e m e d l e m m e r mener det vil være unødvendig ressursbruk om etter- og videreutdanningstilbudet brukes til å formalisere den

3 Innst. 218 S reelle kompetansen erfarne lærere allerede besitter fullt ut. Komiteens medlemmer fra Arbeid e r p a r t i e t mener derfor at lærere bør kunne få vurdert sin reelle kompetanse, etter allerede etablerte prinsipper for godkjenning av realkompetanse, for å sikre at etter- og videreutdanningstilbudene bidrar til en reell kompetanseheving for lærerne og bedre undervisning for elevene. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at utdanningsinstitusjonene har gode systemer for godkjenning av allerede dokumentert erfaring/kurs/opplæring, i tråd med etablerte prinsipper for godkjenning av realkompetanse.» Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstrep a r t i, viser til komitéhøringen 4. februar 2016 der Elevorganisasjonen, KS, NHO, Norsk lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Universitets- og høgskolerådet, Spekter og Skolelederforbundet deltok. Høringen bekreftet at det hersker stor uro over hvordan de nye kompetansekravene skal implementeres, både med tanke på praktisk gjennomføring, vikarbruk, utfordringer med demografi og ikke minst når det kommer til lærernes arbeidsforhold. Høringen viste at det er stor tilslutning til at lærerne skal ha kompetansekrav, men at det er regjeringens iverksetting av kravene som skaper problemer. F l e r t a l l e t merker seg at flertallet av de organisasjonene som har uttalt seg om saken og som deltok i komitéhøringen 4. februar 2016, mener vedtaket i prinsippet blir å anse som en plikt til videreutdanning og primært ønsker at kravet om tilbakevirkende kraft blir reversert. F l e r t a l l e t viser til at erfarne lærere som ikke tilfredsstiller de nye kravene, kan få problemer med å skifte jobb ettersom en ny arbeidsgiver kan komme til å foretrekke lærere som allerede innehar utdanning med nok studiepoeng. F l e r t a l l e t er derfor bekymret for at erfarne lærere som etter den nye forskriften ikke tilfredsstiller kompetansekravene, kan bli «innelåst» i en stilling på den skolen der de allerede arbeider og risikere å bli overtallige i situasjoner ved nedbemanning. F l e r t a l l e t har merket seg uttalelsene fra Universitets- og høgskolerådet, som påpeker at en ti-års innføringsperiode kan være noe knapp. Universitetsog høgskolesektoren er forpliktet gjennom videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» til å gi tilbud om videreutdanning til lærere. F l e r t a l l e t vil understreke nødvendigheten av at disse tilbudene har god kvalitet. Med strukturendringer, innføring av ny femårig lærerutdanning og tilbud om videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk merker f l e r - t a l l e t seg bekymringen i sektoren for at andre fag i lærerutdanningen kan bli skadelidende til fordel for de prioriterte fagene. Komiteens medlem fra Senterpartiet fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at dimensjoneringen av videreutdanningstilbudet i fagene norsk, matematikk og engelsk ikke går på bekostning av videreutdanningstilbud i andre fag.» K o m i t e e n mener det er viktig at elevene i norsk skole møter lærere som har fordypning i de fellesfagene de underviser i. K o m i t e e n mener det er svært viktig at flere elever skal lære mer, og mener faglig fordypning er en viktig faktor for å oppnå dette. Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener det er utfordrende at om lag lærere i dag mangler fordypning i ett eller flere fellesfag, og mener derfor det er riktig å stille krav til lærernes arbeidsgivere, kommunene, for å sikre dem den kompetansen de selv har etterspurt i mange år. Disse medlemmer mener det er viktig at kompetansekravet gjelder fra 1. august Dette vil gi kommuner og andre skoleeiere et insentiv til å legge til rette for at lærere som ønsker det, skal få innvilget søknader om videreutdanning. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at det i dag er en dispensasjon for kommunene i ti år for å oppfylle kompetansekravet for sitt undervisningspersonell. Dette kombinert med en kraftig økning i kapasiteten ved utdanningsinstitusjonene som skal gi videreutdanningen, samt at staten tar en langt større del av regningen for kompetanseløftet, vil gjøre det mulig å nå målet innen den fastsatte dispensasjonstiden. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i støtter målet om at lærerne skal ha fordypning i fagene de underviser i. Derfor innførte den rød-grønne regjeringen, med bred støtte, kompetansekrav for nyutdannede lærere i Komiteens medlemmer fra Arbeid e r p a r t i e t viser til at et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at kompetansekravene skal innføres for alle lærere i løpet av ti år (Prop. 82 L ( )).

4 4 Innst. 218 S Vedtaket trådte i kraft i 2015, men det skulle legges opp til en fleksibel overgangsperiode på ti år frem til Disse medlemmer mener vedtaket i Stortinget i juni 2015 har fått flere utilsiktede konsekvenser for lærerne og skolen. D i s s e m e d l e m m e r merker seg blant annet bekymringer for praktisk gjennomføring av kravene, at lærere får problemer når de søker ny jobb, eller at de får stempel som «ufaglærte». D i s s e m e d l e m m e r mener at dette ikke var tilstrekkelig omtalt i proposisjonen, noe som igjen viser at regjeringen ikke har utredet konsekvensene godt nok. Disse medlemmer mener at regjeringens gjennomføring har brutt vesentlige forutsetninger for Stortingets støtte til regjeringens lovforslag. Disse medlemmer viser til Innst. 12 S ( ) og følgende merknad fra Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen: «Disse medlemmer er bekymret for noen av de negative konsekvensene dette kan få for lærere og skoleeiere. Disse medlemmer merker seg tall fra Kunnskapsdepartementet som viser at det er rundt lærere i skolen som i dag ikke oppfyller de nye kompetansekravene Disse medlemmer mener vi på en god måte må legge til rette for at også disse lærerne oppfyller kravene. Men det må ikke gjøres på en måte som gir signaler om at lærere med lang erfaring og betydelig kompetanse ikke lenger er kvalifisert for undervisning. Det må heller ikke gjøres på en måte som skaper usikkerhet rundt lærernes lønns- og ansettelsesforhold.» Disse medlemmer viser videre til Innst. 352 L ( ), der Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen skriver: «Desse medlemene understrekar at praktiseringa av dei nye kompetansekrava må klargjerast slik at ein unngår at lærarar med godkjend utdanning vert delte i eit A-lag og eit B-lag.» Disse medlemmer kan ikke se at regjeringen har fulgt opp dette på en god nok måte. D i s s e m e d l e m m e r mener dette vitner om et dårlig politisk håndverk. Disse medlemmer mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan kompetansekravene skal innføres for å hindre utilsiktede konsekvenser for lærere og skoleeiere. D i s s e m e d l e m m e r mener det må lages bedre overgangsordninger som sikrer kompetansen i skolen og lærernes arbeidsforhold i perioden frem til D i s s e m e d l e m m e r mener skolen må kunne disponere lærerkreftene og lærerkompetansen på den enkelte skole på en måte som er til det beste for elevenes læring. Komiteen mener at alle kommuner må utarbeide lokale planer for videreutdanning, slik at lærere får anledning til å ta den nødvendige videreutdanning. K o m i t e e n fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at videreutdanningstilbudene er av høy kvalitet, riktig dimensjonert og tilpasset regionale behov. Videreutdanningstilbudene må organiseres på en måte som minimerer unødvendig tidsbruk for den enkelte lærer.» «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at videreutdanningstilbud kan tilbys gjennom teknologiske løsninger som e-læringssystemer og MOOC.» Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i vil understreke universitetsog høyskolesektorens avgjørende betydning for å sikre fremtidens lærerkompetanse. Disse medl e m m e r viser til at sektoren står overfor et stort press både med tanke på videreutdanning av lærere og implementering av en femårig lærerutdanning. D i s s e m e d l e m m e r mener regjeringen må gjennomgå kvaliteten og organiseringen av videreutdanningene for å sikre at videreutdanningstilbudene er effektive, målrettede og i større grad tilpasset lokale kompetanseutviklingsbehov. Komiteens medlem fra Senterpartiet fremmer etter dette også følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre tilsyn med videreutdanningstilbudene slik at det sikres god kvalitet i tilbudet.» Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i peker på at lovendringen i praksis har påført lærerne en individuell plikt til videreutdanning uten at de har fått en tilsvarende og reell rett til å videreutdanne seg, siden dette er opp til den enkelte skole og skoleeier. D i s s e m e d l e m - m e r mener loven, slik den er utformet i dag, fratar skoleeier og rektor muligheten til selv å vurdere om skolen har nødvendig/tilstrekkelig kompetanse. Komiteens medlem fra Senterpartiet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om vurdering av rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere.» D e t t e m e d l e m viser til komitéhøringen, der det ble påpekt at etterutdanning i dag ikke gir studie-

5 Innst. 218 S poeng og at dette var uheldig. D e t t e m e d l e m fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre studiepoeng for kortere etterutdanningskurs.» Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i vil påpeke at dersom lærere skal ut i videreutdanning hvert år som følge av de nye kompetansekravene, vil det føre til et stort behov for kvalifiserte vikarer. Erfaringene i skolen viser at kvalifiserte vikarer kan være vanskelig å finne, jamfør andelen ikke-kvalifiserte som jobber i skolen i dag. D i s s e m e d l e m m e r er bekymret for at skolene framover i enda sterkere grad vil måtte basere seg på ikke-kvalifisert arbeidskraft. D i s s e m e d - l e m m e r er også bekymret for at de som allerede betegnes som ikke-kvalifiserte og som arbeider i skolen i dag, vil stille bakerst i køen når søknader om videreutdanning skal anbefales og godkjennes, og at man på denne måten bidrar til en dobbelt negativ effekt for elevene. D i s s e m e d l e m m e r mener at de endringene som ble vedtatt i 2015, er av en så omfattende og kostnadskrevende karakter for skoleeierne at det både burde vært bedre utredet i forkant og fullfinansiert fra staten, men at dette ikke er ivaretatt. Disse medlemmer viser til at disse partier påpekte de potensielt negative konsekvensene ved å oppheve unntaksbestemmelsen allerede da saken ble behandlet våren Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at lærere med godkjent utdanning før 1. januar 2014 fortsatt gis full undervisningskompetanse.» Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet viser i denne forbindelse blant annet til følgende merknad fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Innst. 352 L ( ): «Desse medlemene viser til at endringa kan føre til liten mobilitet blant lærarar, ettersom det ikkje er lagt inn noka dispensasjonsmoglegheit for den einskilde lærar.» Komiteens medlem fra Senterpartiet viser videre til merknad fra Senterpartiet i samme Innst. 352 L ( ), der det står at: «Medlemen i komiteen frå Senterpartiet meiner dette vil gjere det vanskeleg for desse lærarane å søkje på andre stillingar, sidan skuleeigar truleg vil prioritere søkjarar med full undervisningskompetanse. Denne medlemen meiner at ein lærar som har undervist i til dømes engelsk i mange år, har ein realkompetanse som kan vere like verdfull om ikkje meir enn nyutdanna lærarar med formelle studiepoeng. Det å nekte røynde lærarar å undervise i fag der dei har lang erfaring, er ikkje berre dårleg personalpolitikk og seniorpolitikk, men det tappar òg skulen for verdfull realkompetanse. Denne medlemen er særskilt uroa for kva framlegget vil føre til når det gjeld små skular. Denne medlemen fryktar difor at framlegget vil føre til nedlegging av skular.» D e t t e m e d l e m fastholder denne bekymringen og beklager at ikke flere partier tok inn over seg de konsekvensene som enkelte av høringsinstansene meldte allerede i K o m i t e e n peker på behovet for å sikre at ferdig utdannede lærere som i dag ikke jobber i skolen, har en vei inn i videreutdanningssystemet selv om de ikke er ansatt i en kommune. Skolen trenger også disse lærerne, som i mange tilfeller har verdifull kompetanse fra andre deler av arbeidslivet. K o m i t e e n understreker verdien av et fleksibelt videreutdanningssystem som gjør videreutdanning enkelt i hverdagen til lærere som er i jobb, der desentraliserte tilbud og nettundervisning er viktige elementer. K o m i t e e n viser også til at Stortinget under behandlingen av Prop. 82 L ( ) åpnet for at lærere kan gå opp til eksamen uten å følge undervisningen. K o m i t e e n fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utdannede lærere som i dag jobber utenfor skoleverket, kan tilegne seg nødvendig kompetanse for å undervise i basisfagene.» Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og V e n s t r e, fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at skoleeier gjør en vurdering av implementeringen av kompetansekravene, og på bakgrunn av dette lager planer for at lærere som underviser i og mangler kompetanse i de aktuelle fagene, skal gis gode muligheter til å skaffe seg slik kompetanse i perioden fram til Skoleeiere med svak utvikling må bli fulgt opp.» «Stortinget ber regjeringen i overgangsperioden fram til 2025 følge utviklingen i studiepoeng blant lærerne som underviser i basisfagene, og årlig komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en beskrivelse av situasjonen.» Komiteens medlem fra Venstre viser til at målet med lovendringen som ble iverksatt 1. august 2015, beskrevet i Prop. 82 L ( ), var at

6 6 Innst. 218 S «alle elevar skal få undervisning av lærarar med relevant kompetanse innan utgangen av ein ti-årsperiode». D e t t e m e d l e m mener at Stortinget ønsket en ordning utformet slik at allerede utdannede lærere som er omfattet av kompetansekravene, ble gitt ti år til å gjennomføre nødvendig videreutdanning. Det var ikke Stortingets hensikt å legge til rette for at nyutdannede lærere på generelt grunnlag skulle foretrekkes framfor lærere med lang undervisningserfaring i sentrale fag. Innføringsperioden må etter d e t - t e m e d l e m s syn utformes slik at overgangsordningen blir reell for lærerne. Når det langt på vei blir en plikt å videreutdanne seg for å kunne undervise, må rettighetene til utdannede lærere også sikres. Det handler også om elevenes behov for et stabilt og trygt læringsmiljø. Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i mener innføringen av kompetansekrav med tilbakevirkende kraft har vist seg å ha svært negative konsekvenser, og mener det haster med å omgjøre vedtaket. Så mange som allmennlærere mister muligheten til å undervise i engelsk, norsk og matematikk inntil de tar ny utdanning. Lærere med tretti års undervisningserfaring får beskjed om at de ikke er kompetente til å undervise. Utdanningsforbundet forteller om kommuner som bruker de nye reglene til å ansette folk i midlertidige stillinger i stedet for faste stillinger, og noen får også lønn som ufaglært i de fagene som er omfattet av regelendringen. De melder om lærere som får problemer med å få ny fast jobb hvis de flytter mellom kommuner. Samtidig er det flere tusen lærere som har søkt om videreutdanning, men ikke fått det. D i s s e m e d l e m m e r mener regelendringen sender feil signal til lærerne. Dyktige lærere med mange års verdifull erfaring blir fortalt at de ikke duger, og forteller at de kjenner seg uønsket i skolen og opplever regelendringen som en «avskilting». D i s s e m e d l e m m e r mener denne behandlingen er helt uakseptabel, og i tillegg et svært uheldig signal når læreryrket burde gjøres mer attraktivt for å sikre at vi ikke havner i en situasjon med stor lærermangel. Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Innst. 352 L ( ), der Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet advarte mot konsekvensene av å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft, og skrev: «Mellom anna fryktar vi at mange skular finn det naudsynt å erstatte mange dyktige lærarar med lang erfaring som arbeider i skulen i dag, med vikarar utan formell kompetanse.» Realiteten er at vi står i den paradoksale situasjonen at nye kompetansekrav kan føre til mindre kompetanse i klasserommet. Blant annet derfor konkluderte Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet slik i saken: «Sjølv om solid fagkompetanse er viktig, er det samstundes naudsynt å ta omsyn til kva konsekvensar slike endringar vil få for skulen, elevane si læring og dei tilsette i skulen. Desse medlemene meiner det er gode grunnar, praktiske og prinsipielle, for å oppretthalde gjeldande unnatak i 10-2 og ikkje gje framlegget tilbakeverkande kraft.» Komiteens medlem fra Sosialistisk V e n s t r e p a r t i mener lærere med godkjent utdanning før 1. januar 2014 fortsatt bør gis full undervisningskompetanse, men hvis disse lærerne pålegges nye kompetansekrav, bør også finansieringsordningen for etter- og videreutdanning endres. D e t t e m e d l e m fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen endre finansieringsordningen for etter- og videreutdanning, slik at lærerandelen bortfaller i overgangsperioden for allmennlærere som må ta videreutdanning for å oppfylle de nye kompetansekravene.» 3. Forslag fra mindretall Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Forslag 1 Stortinget ber regjeringen sikre at lærere utdannet før 1. januar 2014 får dispensasjon fra kompetansekravene, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til nødvendige lovendringer. Det skal fortsatt være skoleeiers ansvar å sikre at kompetansekravene oppfylles. Dispensasjonen skal ikke vare lenger enn til 1. august Forslag fra Arbeiderpartiet: Forslag 2 Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at lærere som er utdannet før 1. januar 2014 eller har fullført «gammel lærerutdanning» etter 1. januar 2014, beholder samme undervisningskompetanse som tidligere frem til 2025, for å sikre at det blir en reell overgangsperiode uten avskilting av læreres godkjente undervisningskompetanse. Forslag 3 Stortinget ber regjeringen sørge for at utdanningsinstitusjonene har gode systemer for godkjenning av allerede dokumentert erfaring/kurs/opplæ-

7 Innst. 218 S ring, i tråd med etablerte prinsipper for godkjenning av realkompetanse. Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Forslag 4 Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at lærere med godkjent utdanning før 1. januar 2014 fortsatt gis full undervisningskompetanse. Forslag fra Senterpartiet: Forslag 5 Stortinget ber regjeringen sørge for at dimensjoneringen av videreutdanningstilbudet i fagene norsk, matematikk og engelsk ikke går på bekostning av videreutdanningstilbud i andre fag. Forslag 6 Stortinget ber regjeringen gjennomføre tilsyn med videreutdanningstilbudene slik at det sikres god kvalitet i tilbudet. Forslag 7 Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om vurdering av rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere. Forslag 8 Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre studiepoeng for kortere etterutdanningskurs. Forslag fra Sosialistisk Venstreparti: Forslag 9 Stortinget ber regjeringen endre finansieringsordningen for etter- og videreutdanning, slik at lærerandelen bortfaller i overgangsperioden for allmennlærere som må ta videreutdanning for å oppfylle de nye kompetansekravene. 4. Komiteens tilråding K o m i t e e n har ellers ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak: I Stortinget ber regjeringen sørge for at videreutdanningstilbudene er av høy kvalitet, riktig dimensjonert og tilpasset regionale behov. Videreutdanningstilbudene må organiseres på en måte som minimerer unødvendig tidsbruk for den enkelte lærer. II Stortinget ber regjeringen legge til rette for at videreutdanningstilbud kan tilbys gjennom teknologiske løsninger som e-læringssystemer og MOOC. III Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utdannede lærere som i dag jobber utenfor skoleverket, kan tilegne seg nødvendig kompetanse for å undervise i basisfagene. IV Stortinget ber regjeringen sørge for at skoleeier gjør en vurdering av implementeringen av kompetansekravene, og på bakgrunn av dette lager planer for at lærere som underviser i og mangler kompetanse i de aktuelle fagene, skal gis gode muligheter til å skaffe seg slik kompetanse i perioden fram til Skoleeiere med svak utvikling må bli fulgt opp. V Stortinget ber regjeringen i overgangsperioden fram til 2025 følge utviklingen i studiepoeng blant lærerne som underviser i basisfagene, og årlig komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en beskrivelse av situasjonen. VI Dokument 8:11 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere vedlegges protokollen. Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 17. mars 2016 Trond Giske leder Anne Tingelstad Wøien ordfører

8 07 Media AS

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop.

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop. Innst. 209 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 41 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets-

Detaljer

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 27 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:150 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. 26 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 26 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 26 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:145 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 24 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:100 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 177 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:47 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Innst. 269 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:52 S (2014 2015)

Innst. 269 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:52 S (2014 2015) Innst. 269 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:52 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Innst. 398 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 398 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 398 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:86 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Innst. S. nr. 15. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 15. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 15 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:81 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. 352 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen. 1. Samandrag. Prop.

Innst. 352 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen. 1. Samandrag. Prop. Innst. 352 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen Prop. 82 L (2014 2015) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i opplæringslova

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. 152 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:134 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova HØRING

Forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova HØRING Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: firmapost.sl@loit.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Innst. S. nr. 134. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 134. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 134 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:6 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 173 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 173 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 173 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:3 S (2012 2013) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Kunnskapsdepartementet Att. Geir Fosby Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/5055-10-2288/2011-TEBA B00 07.01.2011 Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer

Detaljer

Innst. 204 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader.

Innst. 204 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Innst. 204 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:41 S (2010 2011) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Kommunesektorens viktigste utviklingspartner KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Hva mener KS om utdanning? Hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 12.09.2013 14.06.2013 13/00911-28 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2013/4032 62 24142058

Detaljer

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tilsettinger Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tillitsvalgte med i prosessen KS-området: HA: del B 3d-e PBL-området: HA kap 3.3 f FUS-område: Ikke beskrevet Spekter-området: Ikke

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 327 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:44 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 263 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Innst. 223 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 223 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 223 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 68 L (2013 2014) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i opplæringslova,

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.1.2011 10/01145-26 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 201005135-/SRM 62 24142079 forskning

Detaljer

Innst. 393 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader.

Innst. 393 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Innst. 393 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:87 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag

Detaljer

Innst. 321 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen. 1. Samandrag. Prop.

Innst. 321 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen. 1. Samandrag. Prop. Innst. 321 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen Prop. 84 L (2011 2012) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i opplæringslova

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 215 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:36 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:80 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:80 ( ) Innst. S. nr. 258 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:80 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Karin

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer

Innst. 35 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 ( )

Innst. 35 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 ( ) Innst. 35 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:8 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Innst. 189 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 189 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 189 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:167 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Innst. S. nr. 265. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 265. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 265 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:98 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:56 ( ) Innst. S. nr. 215 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:56 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017

Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017 Geir Johansen geijoh@ostfoldfk.no Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017 Ansettelse av pedagogisk personale og bruk av ufaglærte vikarer Side 1 av 13 Innhold Innhold 1.0 Kompetansekrav for lærere... 3

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 278 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:78 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:52 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:52 S ( ) Innst. 269 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:52 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:62 ( ) Innst. S. nr. 220 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:62 (2007-2008) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

: 200901085 : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen 20.04.2009 21.04.2009 28.04.2009

: 200901085 : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen 20.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901085 : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet

Detaljer

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( )

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( ) Innst. 270 S (20152016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:9 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H.

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader.

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader. nnst. 59 L (2010 2011) nnstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:142 L (2009 2010) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( ) Innst. S. nr. 131 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:13 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Høring - om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m

Høring - om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kunnskapsdepartementet, KD Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 14/01718-2 Arkivkode: A00 Saksbehandler:

Detaljer

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 231 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:47 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 67 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 67 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:109 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer