NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR"

Transkript

1 NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR Rev. 1, juni 1998

2 This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy of this standard, neither OLF nor TBL or any of their members will assume liability for any use thereof. NTS is responsible for the administration and publication of this standard. Norsk Teknologistandardisering Oscarsgt. 20, Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo, Norge Telefon: Fax: E-post: Website: Copyrights reserved

3 INNHOLD FORORD 1 OMFANG 3 2 NORMGIVENDE REFERANSER 3 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER Definisjoner Forkortelser 4 4 TEKNISKE KRAV Innledning Kontainere Andre typer midlertidig utstyr Tekniske krav for midlertidig utstyr Grensesnitt for oppkopling Dokumentasjon 23 VEDLEGG AADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER (FOR INFORMASJON) 25 VEDLEGG B: DATABLAD OG KONTROLLISTER (FOR INFORMASJON) 29 NORSOK standard Page 1 of 32

4 FORORD NORSOK (Norsk sokkels konkurranseposisjon) er industriens initiativ for å øke verdiskapningen, ved å redusere kostnad og gjennomføringstid, og å fjerne unødvendige aktiviteter innenfor feltutbygging og drift av installasjoner til havs. NORSOK standardene er utviklet av norsk oljeindustri som en del av NORSOK initiativet, og er støttet av OLF (Oljeindustriens Landsforening) og TBL (Teknologibedriftenes Landsforening). NORSOK standardene blir administrert og utgitt av NTS (Norsk Teknologistandardisering). Hensikten med NORSOK standardene er å bidra til å nå NORSOK's mål, dvs å erstatte oljeselskapenes individuelle spesifikasjoner for bruk i eksisterende og fremtidige prosjekter i oljeindustrien. NORSOK standardene refererer i stor utstrekning til internasjonale standarder. Der det er relevant vil denne standarden bli benyttet som underlag i den internasjonale standardiseringsprosessen. Dersom denne standarden senere inngår i en internasjonal standard, vil denne NORSOK standarden bli trukket tilbake. Vedlegg er til informasjon. NORSOK standard Page 2 of 32

5 1 OMFANG Denne standarden definerer de tekniske og sikkerhetsrelaterte minimumskrav til midlertidig utstyr, til bruk på alle installasjoner i Nordsjøen. 2 NORMGIVENDE REFERANSER Følgende standarder inkluderer bestemmelser som, ved at de blir referert til i denne teksten, legger føringer for denne NORSOK standarden. Siste utgave av referansene skal benyttes hvis ikke annet er bestemt (se note 1 under). Andre anerkjente standarder kan benyttes, dersom det kan vises at de stiller like, eller strengere krav enn standardene referert nedenfor. DBE Regler for kjeler Arbeidstilsynet Trykkluftanlegg (best. nr 192) Arbeidstilsynet Høytrykkspyling (best. nr 515) Arbeidstilsynet Maskiner (best. nr 522) DNV EN 792 IMDG NFPA 72 E NORSOK E-001 NORSOK H-001 NORSOK R-001 NORSOK S-DP-001 NORSOK S-002 NORSOK S-DP-003 NORSOK Z-DP-002 NORSOK Z-001 NORSOK Z-010 OD OD OD NS-EN 418 Sertifikat note nr: 2.7.1: "Offshore freight containers design and certification. Se note 2 under. Ikke elektrisk håndverktøy - sikkerhetskrav "International Maritime Dangerous Goods Code" (IMO) Automatiske branndetektorer Elektriske systemer HVAC - Varme, Ventilasjon, Luftkondisjonering Mekanisk utstyr Teknisk sikkerhet (vil bli endret til S-001) Arbeidsmiljø Miljøvern (vil bli endret til S-003) Merkesystem Dokumentasjon for drift Elektro, instrument og telekommunikasjons installasjon Forskrift om elektriske installasjoner i petroleumsvirksomheten Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet Forskrift om prosess og hjelpesystemer Maskinsikkerhet - Nødstopp utstyr, funksjonskrav - designkriterier NORSOK standard Page 3 of 32

6 Note 1: Spesifikke referanser i denne NORSOK standard til setninger, paragrafer eller deler av normgivende referanser, kan være feil for normgivende referanser revidert etter utgivelse av denne standard. Dette skal, imidlertid ikke hindre bruk av siste utgave av normgivende referanser. Note 2: Referansen til regler fra klassifikasjonsselskap gjelder kun det tekniske innhold. Eventuelle krav i disse regler mht klassifikasjon, sertifisering eller 3.dje parts verifikasjon, er ikke del av denne NORSOK standard, og kan anses som en separat tjeneste. 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER 3.1 Definisjoner Midlertidig utstyr: Utstyr for tidsbegrenset bruk offshore og som krever oppkobling for bruk og / eller kan være en tennkilde. Skal Bør Kan Varmt Arbeid Skal er et absolutt krav som må følges strengt for å sikre overensstemmelse med standarden. Bør er en anbefaling. Alternative løsninger med samme funksjonalitet og kvalitet kan aksepteres. Kan indikerer en fremgangsmåte som er tillatt innenfor rammene av standarden (en tillatelse) eller et forslag som indikerer en mulighet for brukeren av standarden. Varmt arbeid betyr arbeidsoperasjoner, der tennkilder benyttes eller skapes. Slike kilder er normalt inndelt i gruppe A og B, der B tennkilder lettere kan kontrolleres: - Eksempler på type A tennkilder er: Sveising, hulling på rør og tanker under trykk, bruk av åpen flamme til varmekrymping, forvarming, spenningsgløding, skjærebrenning og sliping. - Eksempler på type B tennkilder er: Varmekrymping ved bruk av elektrisk varmepistol, sandblåsing, elektrisk håndverktøy, megger testing, lodding, kamera med blitz, ikke Ex-sertifisert elektrisk utstyr og meisling/ nålepikking. 3.2 Forkortelser ABE Brannslukkere - godkjent for brennbare væsker, brann i tre, papir, stoffer eller elektrisk utstyr opp til 1000V SKR Sentralt kontrollrom DBE Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet NAS Nødavstengningssystemer HVAC Varme, ventilasjon og luftkondisjonering IE Instrument og telekommunikasjons jord IMDG International Maritime Dangerous Goods IS Egensikker installasjon LEL Nedre eksplosjonsgrense MCC Motorstarter tavle NC Normalt lukket NFPA National Fire Protection Association (USA) NORSOK standard Page 4 of 32

7 OD PA PE ROV SAM SELV SJA UPS Oljedirektoratet Høyttaleranlegg Beskyttelsesjord Fjernstyrt utstyr / farkost Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet Ekstra lav spenning for sikkerhet Sikker jobb analyse Avbruddsfri strømforsyning 4 TEKNISKE KRAV 4.1 Innledning Funksjonskrav Midlertidig utstyr skal konstrueres og utstyres for å: Sikre at det vil innfri sine tiltenkte funksjoner Unngå å sette sikkerheten til personell og installasjoner i fare Bli sikkert transportert Alt midlertidig utstyr skal tilfredsstille gjeldende regelverk. Rekvirenten skal spesifisere de relevante miljøkrav (utendørs/innendørs, vind, regn, temperatur min/max, etc) Matrise for gruppering av kontainere Tekniske og sikkerhets - relaterte krav for ulike typer av service-kontainere er listet i tabell 1 og 2 under. NORSOK standard Page 5 of 32

8 NORSOK standard Page 6 of 32

9 NORSOK standard Page 7 of 32

10 4.2 Kontainere Type A: Boligkontainer Kontainerbeskrivelse: a) Lugarer og korridorer. b) Messerom og rekreasjonsrom. c) Sanitærrom, garderober og vaskerier. d) Bysse, bakeri og kjøkken. e) Sykestuer. NB! Spesielle krav er ikke tatt med i dette dokument. f) Andre rom brukt til boligformål ombord. Spesielle krav: a) Boligkontainere skal alltid være plassert i ikke eksplosjonsfarlig område og skal aldri ha åpninger av noe slag som leder ut til eksplosjonsfarlig område. b) Brannspjeld: Kanalgjennomføringer i bygningsdel med brannklasse A som har et tverrsnitt på minimum 750 cm 2 skal være forsynt med godkjent automatisk brannspjeld. Brannspjeld er ikke nødvendig dersom kanalgjennomføringen har et tverrsnitt på mindre enn 750 cm 2 Kanalgjennomføringen skal da i en samlet lengde på 900 mm være av minimum 3 mm tykt stål. Denne lengden skal være isolert til samme brannmotstand som den tilstøtende bygningsdel Type B: Kontorer, kaffebar, laboratorier, brønnservice etc. Kontainerbeskrivelse; bemannede kontainere som antas å inneholde tennkilder som: a) Laboratorier b) Kontorer c) Kontainere for brønnservice d) Test/kalibreringskontainer e) Kontainer for kalibrering av sikkerhetsventiler (PSV) f) Kaffebar Spesielle krav: a) Kaffebar skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område Type C: Verksted for varmt arbeid Kontainerbeskrivelse: a) Verksted for forskjellig typer fabrikasjonsarbeid inkludert varmt arbeid. Spesielle krav: a) Dersom gassflasker er lagret i kontaineren skal det være varselskilt om dette plassert utvendig ved siden av inngangsdør. b) Dersom det foregår arbeid som gir luftforurensing må punktavsug innstalleres. c) Varmt arbeid type A er ikke tillatt (se avsnitt 3.1) Type D:Komprimering og avfallslagring Kontainerbeskrivelse: a) Avfallskontainer som har komprimator tilkoblet. Spesielle krav: a) Utstyret skal være utstyrt med dødmannsfunksjon. NORSOK standard Page 8 of 32

11 4.2.5 Type E: Verksted for kaldt arbeid Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer for forskjellige typer fabrikasjonsarbeid uten tennkilder og tenningspotensial. b) Bemannet verktøykontainer for ikke brennbart materiell/verktøy Type F: Kontainer for dieselmotor i ikke eksplosjonsfarlig område Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer med innebygd dieselmotor for plassering i ikke eksplosjonsfarlig område. Spesielle krav: a) For krav til dieselmotor, se avsnitt b) Dieselmotor skal ha nødstopp på utsiden av kontainer. c) Dersom kontaineren ikke har ventilasjon og utstyret ikke er Ex, er plassering av kontainer kun tillatt som vist i avsnitt tabell 4 pkt Type G: Kontainer for dieselmotor i eksplosjonsfarlig område (sone 2) Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer med innebygd dieselmotor og for plassering i eksplosjonsfarlig område, begrenset til sone 2. Spesielle krav: a) For krav til dieselmotor, se avsnitt b) For krav til luftinntak, se avsnitt c) Dieselmotor skal ha nødstopp på utsiden av kontainer. d) For kontainere med innebygd dieselmotor plassert i sone 2 gjelder følgende spesielle krav: Alt utstyr i kontaineren skal være godkjent for bruk i sone 2 område eller kontaineren skal ha overtrykk. Dersom overtrykksalternativet velges, skal ventilasjonen være dimensjonert for kjøling av kontaineren. Dieselmotoren skal da ha eget luftinntak for forbrenningsluft. Tennkilder skal frakobles når gass er detektert eller ved tap av overtrykk. e) Motorens eksostemperatur skal ikke overstige 300 C. Motorens eller eksosrørets overflatetemperatur skal ikke overstige 200 C (T3). Testmålinger skal inkluderes i dokumentasjonen Type H: Kontrollkontainer for ROV Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer inneholdende kontrollutstyr for ROV Type I: Lager for brannfarlig materiell Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer som benyttes til lagring av brannfarlig materiell, unntatt lagring av produkter som krever kontainer type K (se avsnitt ) Type J: Lager for ikke brannfarlig materiell Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt til lagring av ikke brannfarlig materiell. b) Ubemannet verktøykontainer som ikke er utstyrt for fabrikasjonsarbeid. NORSOK standard Page 9 of 32

12 Type K: Lager for maling Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt til lagring av maling og farlig gods. b) Kontainer for lagring av produkter i lukket original emballasje samt andre produkter som ikke kan avgi løsemiddeldamper. All åpning av emballasje eller lagring av produkter som kan avgi løsemiddeldamp skal skje i kontainertype L (se avsnitt ) Type L: Arbeidsplass for malere Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer der åpen kontakt med maling og løsemidler forekommer. Spesielle krav: a) Kontainer skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område. b) Innvendig kontainer klassifiseres som eksplosjonsfarlig område. Bestemmelse av sonekategori baseres på produktets utslipp av brannfarlige og eksplosive gasser samt varighet i tilfelle utslipp. Elektrisk utstyr skal minimum være godkjent for gruppe ΙΙB og temperaturklasse T3 (200 C). c) Bestiller skal spesifisere spesielle HVAC-krav Type M: Kjøle- og frysekontainer Spesielle krav: a) Kjøle- og frysekontainere skal alltid plasseres i ikke eksplosjonsfarlig område. b) Dør må kunne åpnes innenfra. c) Alarm for personnel som er sperret inne Type N: Radio og kommunikasjonsrom Kontainerbeskrivelse: a) Kontainer brukt som rom for radio og kommunikasjonsutstyr. Spesielle krav: a) Kun for plassering i ikke eksplosjonsfarlig område Type O: Toalett kontainer Ingen spesielle beskrivelser eller krav Type P: MCC-rom Kontainer beskrivelse: a) Kontainere som inneholder elektriske tavler/fordelinger. Spesielle krav: a) Dørene skal være låsbare (fortrinnsvis med hengelås) Type Q: Ikke Ex-sikker utstyrt kontainer Kontainerbeskrivelse: a) Ubemannet kontainer som er utstyrt med systemer/utstyr som ikke er Ex-godkjent (potensielle tennkilder). Spesielle krav: a) Dersom kontaineren inneholder brannfarlige stoffer vil kravene for kontainer type I tre i kraft. NORSOK standard Page 10 of 32

13 Type R: Ex-sikker utstyrt kontainer Kontainer beskrivelse: a) Ubemannet kontainer som er utstyrt med systemer/utstyr som er Ex-godkjent (ingen tennkilder). Spesielle krav: a) Dersom kontaineren inneholder brannfarlige stoffer vil kravene for kontainer type I tre i kraft. b) Dersom utstyret er godkjent for sone 2, vil kravene gjelde som for kontainer type Q i klassifisert område. 4.3 Andre typer midlertidig utstyr Diesel motorer Generelle krav: a) Krav til elektrisk utstyr, se punkt b) For krav til ramme og løfteutstyr, se punkt c) Støydemping skal være iht SAM-forskriften. d) Det legges til rette for god vibrasjonsdemping. e) Dieselmotoren skal være utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, herunder gass detektor i luftinntaket (til forbrenningen), lokal nød-stopp anordning (se punkt 4.4.8), fjernstyrt stopp-anordning på innretningen (f eks i innretningens nødavstengningssystem (NAS)) og forskjellige motor beskyttelsesanordninger. Motor beskyttelsesanordninger skal minimum omfatte lavt smøreoljetrykk, høy temperatur på kjølevannet og høy eksostemperatur. De automatiske avstengningsmekanismene skal som et minimum tilfredsstille kravene som forutsatt i tabellen under. f) Eksosanlegget på motoren skal ha godkjent gnistfanger. g) Bruk av gjengede eller sveisede forbindelser er å foretrekke. Dersom flensede forbindelser skal brukes må de være utstyrt med en flammesikker pakning. h) Trykkluftsoperert start av motorer foretrekkes, alternativt kan dette skje ved hjelp av elektrisk starter. Dersom det skal nyttes elektrisk starter, skal batteriet være utstyrt med effektbryter som er koplet til plattformens system for tennkildeutkopling, se punkt i) Overflødig diesel skal ikke ledes til pumpens fødekammer, men tilbake til diesel tanken. Returområdet skal være avskjermet og luftet for å unngå kontinuerlig omrøring i dieselen og trykkoppbygging i tanken. j) Dryppanne skal plasseres under motoren for oppsamling av lekkasjer av olje eller diesel. k) Alle olje- og dieselrør/ledninger skal være laget av hydrokarbonbestandig materiale (armert slange eller rør). l) Påfyllingslokk for smøreolje og nivåmåleren skal være sikret mot å løsne under drift. Gassdeteksjon i luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Motorbeskyttelse Stans av motor X X X X Automatisk lukking av X luftinntak Stenge X dieseltilførselsventil Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X NORSOK standard Page 11 of 32

14 Tilleggskrav for dieselmotorer som er plassert i sone 2: a) For dieselmororer plassert i kontainer, se punkt 4.2.7, spesielle krav. b) Viftereimer skal være antistatiske. c) Vifter skal være laget av ikke gnistdannende materialer. d) Elektriske systemer på diesel motorer som ikke er installert i kontainer skal være Ex-godkjent, se punkt e) Motorens eksostemperatur skal ikke overstige 300 grader C. Motorens overflatetemperatur og temperaturen på eksosrøret skal under ingen omstendighet overstige 200 grader C. Prøveprotokollen skal utgjøre en del av dokumentasjonen Luftkompressorer Utstyrsbeskrivelse: Diesel- eller elektrisk drevet kompressorenhet for tilførsel av trykkluft. Krav til overvåking: a) Krav til diesel motorer, se punkt b) Kompressoren skal værer utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, herunder gassdetektor i luftinntak, lokal nødstopp (se punkt 4.4.8), fjernstyrt nødavstengning fra kontrollrom (NAS) og forskjellige beskyttelsesanordninger for kompressoren. Disse skal som et minimum omfatte rusningsvakt, lavt oljetrykk og høy temperatur på kjølevæske. Automatiske funksjoner skal som et minimum omfatte krav som vist i tabellen under. c) For rammer og løfteutstyr vises til punkt d) Støydemping iht SAM. Gassdeteksjon I luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Motorbeskyttelse Stans av kompressor X X X X Automatisk lukking av X X luftinntak Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X Krav til kompressorseksjonen: a) Tilluft skal tas fra ikke eksplosjonsfarlig område. b) Automatisk nedstenging dersom gass detekteres i luftinntaket, for høyt turtall, lavt smøreoljetrykk, eller høy temperatur i kjølevæske. Lokal nødstopp og fjernstyrt nødavstenging fra kontrollrom (NAS). c) Viftereimer skal være antistatiske. d) Dryppanne skal installeres. Forøvrig gjelder Forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, bestillingsnummer 192, Trykkluftanlegg Tanker Krav til utstyret: a) Tanker skal være godkjent, vedlikeholdt og merket iht IMDG-koden. b) For rammer og løfteutstyr, se punkt c) Tankene skal leveres med jordingspunkt. d) Grensesnitt for tilkopling skal samsvare med bestillingen. NORSOK standard Page 12 of 32

15 4.3.4 Anlegg for høytrykkspyling Utstyrsbeskrivelse: a) Med anlegg for høyttrykkspyling menes et anlegg hvor væske, væske og damp eller væske og et slipende/polerende medium under trykk sendes ut I fri stråle gjennom dyse eller rør. b) Væsken kan være kald eller oppvarmet. Krav til utstyret: a) For ramme og løfteutstyr, se punkt b) Dersom løsemidler brukes som væsketilsetning, skal stråleinnretningen jordes. c) Utstyret skal være utstyrt med sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventiler, trykkregulator og omløpsventil. d) Utstyret skal ha en lett synlig nødstopp. e) Dersom avtrekkeren (stråleverktøyet) slippes, skalventile stenge automatisk (dødmannsgrep). Det samme prinsippet anvendes for fotopererte enheter. f) Reaksjonskreftene for håndoperert utstyr skal ikke overstige 250 N. g) Utstyr med oppvarming skal ha to sikkerhetsanordninger som skal hindre overoppheting. h) Oppvarming av væske/damp bør fortrinnsvis skje med bruk av elektriske varmeelement. Forøvrig gjelder Forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, bestillingsnummer 515, Høytrykkspyling m.m Dampkjele Utstyrsbeskrivelse a) Kjele som leverer overopphetet vann (over 100 grader celsius) eller vanndamp, normalt oppvarmet ved bruk av elektrisk kraft eller ved bruk av dieselbrenner. Krav til kjeler med diesel brenner: a) For ramme og løfteutstyr, se punkt b) Kjelen skal beregnes og bygges iht forskrifter fra DBE. c) Dampkjelens dieselbrenner skal være utstyrt med forskjellige stopp- og sikkerhetsfunksjoner, som gassdetektor i luftinntak, lokalt plassert nødstopp (se punkt 4.4.8), fjernstyrt nødavstengning (NAS) og forskjellige beskyttelsesanordninger på dieselbrenner. Beskyttelse for dieselbrenner skal som et minimum omfatte flammevakt og alarm for lavt vannivå. Automatiske tiltak skal som et minimum omfatte krav som vist i tabellen under. d) Eksostemperaturen til omgivelsene skal ikke overstige 300 grader Celcius. Overflatetemperaturen skal under ingen omstendighet overstige 200 grader Celcius. Prøveprotokollen skal utgjøre en del av dokumentasjonen. e) Eksosrøret skal ha brannsikre pakninger mellom flenser. Bruk av skrudde eller sveisede sammenføyninger foretrekkes. f) Godkjent gnistfanger skal monteres i eksosrøret. g) Alt elektrisk utstyr skal være godkjent for bruk i sone 1, apparat gassgruppe IIA, temperatur kategori T3. h) Overflødig diesel skal ikke ledes til pumpens fødekammer, men tilbake til diesel tanken. Returområdet skal være avskjermet og luftet for å unngå kontinuerlig omrøring i dieselen og trykkoppbygging i tanken. i) Dryppanne skal innstalleres under brennerenheten for å samle opp lekkasjer av diesel. j) Alle vifter skal være laget av ikke gnistdannende materiale. k) Alle olje- og dieselrør/ledninger skal være laget av hydrokarbonbestandig materiale (armert slange eller rør). l) Det er krav til montering av permanent brannslukningssystem med automatisk og manuell utløsning plassert på utsiden, samt minimum et brannslukningsapparat Type ABE på 12 kg. NORSOK standard Page 13 of 32

16 m) Sikkerhetsventiler skal være sertifiserte og vedlikeholdes. n) Enheten skal være utstyrt med alarm for lavt vannivå. o) Brennerdelen skal være utstyrt med flammevakt. Gassdeteksjon i luftinntak Lokal nødstopp Fjernstyrt nødavstengning (NAS) fra kontrollrom Utstyrsbeskyttelse Stans av diesel brenner X X X X Automatisk lukking av X luftinntak Lukke diesel X X X tilførselsventil Strømutkopling X X Isolering av tennkilder X X X Trykkavlasting X X X Brønnoverhalingsutstyr Utstyrsbeskrivelse: a) Med brønnoverhalingsutstyr menes alt utstyr som brukes i forbindelse med brønnoverhalingsoperasjoner og alt hjelpeutstyr som er brukt til å forberede brønnoverhalingsoperasjoner. b) Utstyr som brukes er vanligvis plassert i egne kontainere, slik som kontroll- og hovedsystemenheter. I tillegg kommer utstyrsenheter for lagring og forsendelse av hjelpeutstyr som vanligvis er plassert i kontainer eller montert på egne rammer, med beskyttelse mot skader ved håndtering og beskyttet med presenning mot kjemikaliesøl m.m. Dette er særlig viktig for lagring av utstyr offshore hvor det ikke foregår bore og- eller brønnaktiviteter. Krav til utstyr: a) For ramme og løfteutstyr. Se punkt Fordelingstavler Utstyrsbeskrivelse: a) Midlertidige elektriske fordelinger og flyttbare stikkontaktarrangementer som er brukt i forbidelse med større modifikasjonsprosjekter, revisjonsstanser og lignende. Krav til utstyr: a) Midlertidig fordelinger skal vanligvis være utstyrt med stikkontaktarrangement for utgående kurser. b) Generelt skal fordelingstavler eller stikkontaktarrangementer være tilkoplet kursavgang i tavle på innretningen som har tennkilde-utkopling på laveste nivå. c) Overgang mellom permanent installasjon (innretning) og midlertidige installasjon skal nomalt være stikkontakt/støpsel. d) Midlertidige fordelinger eller stikkontaktarrangement som er tiltenkt for utendørs bruk (også i naturlig ventilerte områder) eller i klassifiserte områder skal være Ex-godkjent. e) Alle avganger i midlertidige fordelinger skal ha jordfeilbryter med følsomhet 30 ma Håndverktøy Håndverktøy skal tilfredsstille krav i forskrift no. 522, fastsatt av Arbeidstilsynet og relevante standarder, herunder EN 792 "Hand-held non-electric power tools - safety requirements". NORSOK standard Page 14 of 32

17 Elektrisk utstyr, håndverktøy, krav og sjekkliste: a) Alle håndlamper, provisoriske lys, elektrisk håndverktøy, skjøteledninger, og overganger skal merkes med eier, måned og for siste utførte inspeksjon. b) Skjøteledninger skal være av oljebestandig type. c) Provisorisk lys, håndlamper og skjøteledninger for bruk utendørs (også i naturlig ventilert område) eller i eksplosjonsfarlig område skal være Ex-godkjent. d) Bruk av ikke Ex-godkjent verktøy er begrenset til ikke eksplosjonsfarlig område. I sone 2 området kan ikke Ex-godkjent verktøy (varmt arbeid klasse B, ref kapittel 3.1) brukes dersom de nødvendige hensyn er tatt (sjekk selskapets prosedyrer). e) På arbeidsstedet kan kort overgang benyttes (maks. 1 meter) fra Ex-støpsel til skjøtekontakt med lokk, der ikke Ex-godkjent elektrisk verktøy kan plugges inn. f) Ved bruk av elektrisk midlertidig utstyr, skal sikkerhet mot elektrisk støt ved normal drift og i tilfelle feil vurderes. Faktorer som kan påvirke valg av sikkerhetstiltak kan være luftfuktighet, kontakt med jordpotensiale og mulighet for evakuering. Løsninger som kan være aktuelle er hurtig automatisk utkobling (jordfeilvern), eller beskyttelse ved SELV(redusert spenning). g) Verktøyet skal vanligvis kobles til stikkontakt som har tennkildenedstenging på laveste nivå. Pneumatisk verktøy, krav og sjekkliste: a) Riktig slange type, dimensjon og trykklasse. b) Luft-trykk ved innløp til maskinen skal ikke overstige 7 bar eller lavere hvis spesifisert. c) Godkjente slangekuplinger og slangeklemme ( U-bolter er ikke tillatt). d) Klokoblinger sikres med splinter. e) Skjøtede tilførsels-slanger sikres i tillegg med wire av type chineese fingers, eller tilsvarende. f) Det er viktig å være oppmerksom på at luftdrevet verktøy normalt ikke er isolert mot elektrisk støt. 4.4 Tekniske krav for midlertidig utstyr Struktur DNV Note No eller tilsvarende standard skal brukes for design verifikasjon, testing og godkjenning av enhver type redskap anbrakt på en løfteinnretnings lastekrok, f.eks. kontainere, stålkurver, skidder, rammer, løfteåk, kjetting og ståltauskrev o.l. For redskaper som ikke benyttes til transport av farlig gods er det ikke krav til dropp test. Slikt utstyr kan testes og godkjennes av autorisert firma. En forklaring på hva som inngår i farlig gods er å finne i IMDG koden. Under følger utdyping til tabell 1 og 2. Brannklasse: For kontainere med utstyr som normalt er i drift i nødsituasjoner er brannklassekravet A-60, som for eksempel dieseldrevet nødgenerator (type F) og nødtavlerom (type P). For boligkontainere se brannklassespesifikasjonen i regelverket. For brannspjeld, se under punkt Nødutgang: Kontainere som normalt er bemannet og har en lengde på mer enn 5 meter skal ha egen nødutgang. Nødutgangen skal være minimum 800 mm x 800 mm og den må kunne åpnes fra begge sider. NORSOK standard Page 15 of 32

18 Luftsluse: Det er ingen generelle krav til luftsluse i kontainere som er ment å stå i ikke eksplosjonsfarlig område. For kontainere som innehar tennkilder (ikke Ex godkjent utstyr) lokalisert i sone 1, er det krav til overtrykksventilasjon og luftsluse. For kontainere som innehar tennkilder (ikke Ex-godkjent) lokalisert i sone 2, er det krav til overtrykksventilasjon og anbefalt luftsluse. Selv-lukkende dør: Krav til selvlukkende dør gjelder alle normale person adkomstdørerer. Kravet gjelder ikke transportdører eller nødutganger. Påmontert løfteskrev: Kontainere og rammer skal ha fast påmontert løfteskrev. Ved lengre opphold offshore, kan løfteskrev tas av for lagring på tørt sted Brann beskyttelse og alarmer Et branndetekterings- og varslingssystem skal på en rask, sikker og entydig måte oppdage og varsle om brann eller tilløp til brann. Brannvarsling er påkrevet i de tilfeller der det er en reell mulighet for at en brann kan oppstå og/eller underholdes. Detektorene skal plasseres ut fra de mest sannsynlige brannforløp. Automatiske system for brannvarsling skal møte kravene i NFPA 72E - Automatic Fire Detectors og NORSOK S - DP (ref. avsnitt rev. 1). Håndslukkningsapparater av tilstrekkelig størrelse og mengde, tilpasset det forventede brannforløp, skal følge utstyret. Det skal være fastmonterte braketter for håndslukningsapparater. Selvutløsende sprinkler system skal installeres som anvist i tabell 1 og 2 i avsnitt Gass og eksplosjonsvern Systemet for gassdeteksjon og varsling skal gi hurtig og pålitelig varsling av eksplosjonsfarlige gasser. Automatisk system for gassvarsling skal oppfylle kravene i NORSOK S-DP-001 (ref. avsnitt rev. 1).Gassdetektorer skal anbringes i alle inntak til mekanisk ventilerte kontainere, i alle forbrenningsmotorer og kompressorer, og i ventilasjonsutløp fra klassifisert område. Hvis luftinntaket går til flere kontainere er det tilstrekkelig å overvåke felles innløp. I kontainere hvor all installasjon er Ex, og hvor det ikke er aktuelt å bruke løst utstyr som har tennkildepotensiale, er det ikke nødvendig med gassdetektor i eventuelle luftinntak. Ved deteksjon av gass skal gult blinkende lys i kontaineren aktiveres. Videre skal et lokalt nødavstengingssystem i kontaineren besørge sikker og kontrollert nedstenging av utstyret (utkobling av alle tennkilder). Alarm til SKR skal alltid gis ved 20% LEL. Nødavstengningsnivå: a) Dersom kontaineren ikke inneholder viktig utstyr, skal utkoblingen også skje ved 20% LEL. b) Dersom kontaineren inneholder viktig utstyr skal utkobling skje ved 60% LEL (ved 2 eller flere detektorer, når første måler 60% LEL). NORSOK standard Page 16 of 32

19 c) Dersom automatisk nødavstengning av utstyret vil medføre økt fare for personell, skal nødavstengningssystemet varsle operatøren i et permanent bemannet kontrollrom. Ved slike varsler skal operatøren umiddelbart starte nedstengingen av utstyret iht godkjente prosedyrer. Nedstenging av UPS og batterisystemer: For batterisystemer som kan stenges ned ved utfall av hovedkraft, brukes spenning fra plattformen som nedstengingssignal (se beskrivelsen for nødstopp i avsnitt ). Kontainere utrustet med et batterisystem som skal være i drift etter utfall av hovedkraft (for eksempel UPS), skal ha ett separat nedstengingssignal fra plattformens nødavstengingssystem. Signalet fra plattformen vil normalt være en potensialfri NC kontakt (kontakten vil åpne når nedstenging er aktivert) Signal til sentralt kontrollrom Krav til signaler er å finne i tabell 1 og 2 i avsnitt 4.1 og selskapets behov skal være definert i rekvisisjonen. a) Signal fra kontainere eller utstyr til SKR skal inkludere: - Gassalarm - Brannalarm - Tilstandsovervåkningsalarmer (kan samles i en fellesalarm til SKR) - Manuell alarm - Tap av overtrykk Signal fra kontainer til SKR skal være utformet slik: For alle signal: Potensialfri kontakt, aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt. b) Signal fra SKR til kontainer eller utstyr skal inkludere: - Nødstopp - Nedstenging (batterisystem) - Informasjon via plattformens alarm system (høyttaleranlegget) Signalet fra SKR til kontainer skal være utformet slik: Nødstopp: 230 AC V signal, nødstopp aktivert ved bortfall av spenning (eksempel: stopp av dieselmotor). Dette 230V AC signalet vil normalt komme fra en stikkontakt på plattformen, tilknyttet system for tennkildeutkobling på laveste nivå. Nedstenging: Potensialfri kontakt, aktivert signal (utkobling) er åpen krets (for eksempel: batterisystem, ref avsnitt 4.4.3). Informasjon via plattformens alarm system: Her benyttes PA, telefon og blinkende lys. Alarmsystemet skal tilfredstille kravene i avsnitt og i NORSOK S-DP Telekomunikasjon PA og telefonanlegg (høyttaleranlegget): PA og telefoner skal være tilkoblet og tilpasset anlegget på innretningen slik at innretningens statusalarmer inkludert brann-, gass- og evakueringsalarmer samt PA meldinger formidles innvendig i kontainerene. Høyttalere: Innelukkede rom med høyt støynivå som kan være bemannet skal utstyres med egen høyttaler NORSOK standard Page 17 of 32

20 for tilkobling til plattformens PA og alarmsystem. Høyttaleren skal ha innebygget transformator for volumekontroll. To typer høytalere kan brukes: a) I områder med støynivå over 83 dba. Høytaleren skal ha et karakteristisk gjennomsnittlig lydtrykk på 104 dba ved 1m og 1 Watt elektrisk effekt tilført, effektiv frekvensområde minimum fra 500 til 6000 Hz. Normal effektuttak vil være 10 Watt, men kan variere fra 2,5 til 20 Watt. b) I områder med støynivå under 83 dba. Høytaleren skal ha et karakteristisk gjennomsnittlig lydtrykk på 98 dba ved 1 m og 1 Watt elektrisk effekt tilført, effektivt frekvensområde minimum 500 til 6000 Hz. Enhetene vil ha effektuttak fra 0,25 Watt til maks. 8 Watt. Høyttalerkabel og telefonkabel skal være separate kabler. Alarm lamper: I spesielt støyende rom, skal lyssignaler være installert iht NORSOK S DP-001. Lampen bør være av en xenon strobe (gas discharge tube) med ca. 30 blink pr. minutt. Lampen skal opereres av og på av et innebygget kontrollsystem som styres av plattformes PA-system. Separat grensesnitt (oppkoplinger) til lampen vil dermed unngås Elektro Detaljerte krav for elektriske system. For detaljerte krav til elektrosystem og elektroinstallasjon se referanse til NORSOK standarder listet opp i tabell under. Tabell 3 - Krav til elektriske anlegg. Emne Beskrivelse Ref NORSOK E-001 (rev.3) avsnitt: Jording Systemjording, jordreferanse PE, IE, bonding, jordingsklemme Lyssystem Lysutstyr Stikkontakter Varmekabel Tennkildeutkopling 5.13 Generatorer Generatorer 5.6 Motorer IP, Ex klasse 6.5 Motorbeskyttelse Vern 7.4 Kurser i fordelinger Vern av ulike kurser 7.6 Ex-beskyttelsesgrad Bruksområde for ulike 4.1 Ex-klasser IP-grad 4.2 Ref NORSOK Z-010 (rev. 2) avsnitt: NORSOK standard Page 18 of 32

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer