MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKLISTE Del 3 75/13 REVISJON REGLEMENT FOLKEVALGTE ORGANER 76/13 STØTTE - OSCARSBORG AKUSTISKE Type Side Drøbak 3. mai 2013 Thore Vestby Ordfører

2 FROGN KOMMUNE Kommunestyret 75/13 - REVISJON REGLEMENT FOLKEVALGTE ORGANER Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/1766 Løpenr.: 5812/13 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 64/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / Formannskapet / Kommunestyret 75/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer, datert En revisjon av reglementet for klagesaksbehandlingen utredes spesielt og legges frem i en egen sak. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Gjeldende reglement for folkevalgte organer ble vedtatt i Etter dette er det kun foretatt oppdatering av utvalgenes navn og ansvarsområder i Endring i delegeringsreglement, endring i lovverk, samt et generelt behov for oppdatering, har gjort en revisjon påkrevet. Saken ble lagt frem som temadiskusjon i formannskapet den Formannskapet konkluderte med å sette ned en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å legge frem et forslag for videre behandling. Arbeidet har vært ledet av varaordfører. Etter to møter legges saken frem for utvalgene og kommunestyret. Rådmannen anbefaler at reglementet vedtas, men at reglement for klagesaksbehandling revideres i egen sak. Bakgrunn for saken: Gjeldende reglement for folkevalgte organer ble vedtatt i Etter dette er det kun foretatt oppdatering av utvalgenes navn og ansvarsområder i Endring i delegeringsreglement, endring i lovverk, samt et generelt behov for oppdatering, har gjort en revisjon påkrevet. Saken ble lagt frem som temadiskusjon i formannskapet den

3 Formannskapet konkluderte med å sette ned en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å legge frem et forslag for videre behandling. Arbeidet har vært ledet av varaordfører. Arbeidsgruppen har hatt to møter i Rådmannen har stilt sekretær til rådighet. Saken legges frem slik at samtlige kapitler i det nye reglementet kommenteres, med henvisning til hvilken del av gjeldende reglement den erstatter. Etter siste møte i arbeidsgruppen har rådmannen funnet det hensiktsmessig å foreslå enkelte endringer. Endringene angår tekst som er videreført fra gammelt reglement og ikke endringer som arbeidsgruppen har foreslått. I teksten nedenfor vil tydelig det fremgå hvor rådmannen har foreslått endringer. Reglement for folkevalgte organer er nært knyttet til delegeringsreglementet. Delegeringsreglementet er også under redigering, og det vil bli lagt frem en egen sak om dette senere i år. Eventuelle endringer i delegeringsreglementet kan medføre behov for endringer også i reglement for folkevalgte organer. Dette vil rådmannen i så fall komme tilbake til. Del 1 Reglement for Frogn kommunestyre 1.1 Kommunestyrets oppgaver og myndighet (1.1 i gjeldende reglement). Siste avsnitt: Rådmannen foreslår å bytte ut ordene «frie skjønnsutøvelse» med «vedtak» i siste setning. Begrunnelsen for dette er at spørsmålet om «fritt skjønn» dreier seg om domstolenes adgang til å prøve forvaltningens skjønn, og at dette derfor er irrelevant i denne sammenhengen Konstituerende møter (1.2.1 i gjeldende reglement) Ingen endringer Møteprinsippet (1.2.2 i gjeldende reglement) Femte avsnitt: Frist for å sende innkallingen er endret fra 7 til 10 dager. Dette er i tråd med dagens praksis med utsending på fredager. 6. avsnitt. Reglementet er tilpasset dagens annonsepraksis. Med fast annonsering hver 14. dag må annonseringen av politiske møter tilpasses disse fristene. Nest siste avsnitt ny setning er satt inn for å unngå ettersendelse av saker «Som hovedregel tillates ikke ettersendelse av saker». Siste avsnitt: Ny setning er satt inn: «Som hovedregel bør kommunestyremøter avsluttes senest kl » Arbeidsgruppen har diskutert hvorvidt det er ønskelig å sette en slik tidsgrense, og konkluderte med at det er ønskelig, samtidig som man åpner for lengre møter ved behov Medlemmers rettigheter og plikter (1.2.3 i gjeldende reglement) Tredje avsnitt: I gjeldende reglement står det at «Representanter fra administrasjonen eller sakkyndige som er særskilt innkalt av kommunestyret selv, eller av ordføreren, kan få ordet for å gi faglige råd og faktaopplysninger». Rådmannen foreslår å slette denne setningen.

4 Begrunnelsen er at kommunestyret her innskrenker rådmannens myndighet etter kommuneloven 23 mer enn det er anledning til. Det er i tillegg en logisk inkonsistens siden representanter fra administrasjonen representerer rådmannen. Siste avsnitt: Tekst om ankemulig er satt inn. Arbeidsgruppen har også satt inn teksten «eller rett underutvalg». Arbeidsgruppen har ønsket å markere at en sak også kan ankes til et underorgan, dersom dette organet har myndighet til å avgjøre saken. Rådmannen foreslår i tillegg å legge til et nytt avsnitt som omhandler folkevalgtes taushetsplikt. «Kommunestyrets medlemmer er omfattet av lovpålagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 13, samt andre lovers bestemmelser om taushetsplikt. I henhold til forvaltningsloven 13 plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om a) Noens personlige forhold eller b) Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Videre fremgår det at taushetsplikten også gjelder etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet Andre møtedeltakere (nytt kapittel) I gjeldende reglement står teksten i kapittel under egen overskrift. Nytt kapittel er etablert. 2. avsnitt: «Politisk sekretær» er endret til «Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester» Møteledelse offentlighet taushetsplikt (1.2.4 i gjeldende reglement) Det er gjort noen tilpasninger m.h.t. lovverket (nye paragrafer). 9. avsnitt: I gjeldende reglement står det «Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som må delta under saken å bevare tausheten om forhandlingen og de vedtak som treffes. Taushetsplikten varer innen annet blir bestemt av kommunestyret eller inntil de hensyn som bevirket vedtak om lukkede dører er falt bort, jfr. også reglementets pkt » Rådmannen foreslår å endre dette til «Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører i hht. kommuneloven 31 nr. 2, 3 og 4, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som må delta under saken å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes, dersom opplysningene som har kommet fram i saken eller behandlingen er omfattet av reglene om lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 eller tilsvarende bestemmelser i andre lover. Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører i hht. kommuneloven 31 nr. 5 varer taushetsplikten inntil annet blir bestemt av kommunestyret eller inntil de hensyn om bevirket vedtak om lukkede dører er falt bort.»

5 Rådmannen har her valgt å skille mellom lovbestemt taushetsplikt (som kommunestyret ikke kan overstyre), og taushetsplikt som kommunestyret selv har vedtatt. Dette kan for eksempel være taushetsplikt som skyldes et ønske om å beskytte kommunens interesser. Typisk eksempel på det siste er vedtak om kjøp av tjenester gjennom anbudskonkurranse, der det ikke er ønskelig at potensielle tilbydere skal kjenne til rammen som er bevilget før anbudskonkurransen er gjennomført Åpning av møtet (Nytt kapittel) Teksten er identisk med gjeldende reglement, men plassert i et eget kapittel ( i gjeldende reglement) Ingen endringer Ordskiftet (1.2.8 i gjeldende reglement) Tredje avsnitt: I gjeldende reglement står det «Retter han seg da ikke etter reglementet.». Dette er endret til «Retter han/hun seg ikke etter reglementet.». Tilsvarende rettelse er gjort i siste avsnitt Avgrensning og avslutning av ordskiftet (1.2.9 i gjeldende reglement) I gjeldende reglement var det satt en tidsgrense på 15 minutter til gruppemøter. Arbeidsgruppen har ikke ønsket å sette noen tidsramme, men ønsker i stedet at ordfører skal fastsette tidsrammen. Ny tekst: «Når en gruppeleder ber om gruppemøte, skal ordfører sette tydelig tidsramme for gruppemøtet» Forslag ( i gjeldende reglement). Deler av kapitlet er omformulert og tilpasset kommunestyrevedtaket fra , med hensyn til elektronisk innsending av forslag. I tillegg er det foreslått at utsettelsesforslag skal være skriftlige og med begrunnelse. Det er videre foreslått at partiene skal oppfordres til å distribuere forslagene seg i mellom. Ny tekst lyder slik: «Forslag kan bare settes frem under møtet av ordfører og kommunestyrets medlemmer. Rådmannens formulerte forslag til vedtak må fremmes, enten av ordfører eller ett av kommunestyrets øvrige medlemmer. Forslag som partiene planlegger å fremme i møtets sendes elektronisk til sekretariatet fortrinnsvis innen kl møtedagen. Sekretariatet pålegges taushetsplikt om forslagene inntil de fremmes. Forslagsstiller oppfordres til å sende kopi til øvrige partigrupper. Forslag som fremmes i møtet oversendes fortrinnsvis elektronisk til sekretariatet i møtet. Forslag som oversendes elektronisk skrives ut av møtesekretariat slik at forslagsstiller kan undertegne. Forslag som ikke fremmes elektronisk leveres til ordfører og undertegnes av forslagsstiller. Ordfører referer forslagene. Ordfører kan gjøre unntak fra kravet om skriftlighet. Går forslaget ut på hvem som skal velges, ansettes, oversendes annet kommunalt organ eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Utsettelsesforslag skal være skriftlige og med begrunnelse.»

6 ( i gjeldende reglement) Ingen endringer Vedtaksførhet Avstemning ( i gjeldende reglement) Dette kapitlet er uendret, bortsett fra noen oppdateringer mht. lovhenvisninger Forespørsler ( i gjeldende reglement) Hensikten med endringene i dette kapitlet har vært å rydde opp i begrepsbruken og gi klarere regler. Arbeidsgruppen har også vært opptatt av å redusere tidsbruken. Reglementet presiserer at man har en lovfestet rett til å rette forespørsler til ordføreren, også i møtet. Videre definerer man to typer forespørsler: Interpellasjoner og spørsmål. Hvis man ønsker svar på hhv interpellasjoner og spørsmål i møtet, må man forholde seg til tidsfrister (hhv 10 dager for interpellasjoner og 4 dager for spørsmål). Hvis ikke fristene overholdes kan spørsmålet bli besvart skriftlig og legges frem som referatsak. Dette utelukker altså ikke at spørsmålet kan bli besvart muntlig i møtet, dersom det er mulig. I arbeidsgruppen ble «Eventuelt» diskutert, og enkelte i gruppen har ønsket å få «Eventuelt» tilbake på sakskartet i kommunestyret. I de siste møtene i kommunestyret er spørsmål blitt protokollert slik «eventuelt» tidligere har vært protokollert. Rådmannens vurdering er at dette har fått sin praktiske løsning og at «Spørsmål» allerede har erstattet «Eventuelt». Når det gjelder hvordan interpellasjoner og spørsmål behandles, har arbeidsgruppen vært spesielt opptatt av å redusere tidsbruken. Først interpellasjoner: Den som spør og den som svarer får 5 minutter hver. Ellers er taletiden 3 minutter. I gjeldende reglementet er tidsgrensen hhv 10 og 5 minutter. I tillegg er tidsgrensen totalt for behandling av en forespørsel satt til en time. Arbeidsgruppen har fjernet bestemmelsen. Regelen om at den som spør og den som svarer kan få ordet to ganger, og at andre kun skal få ordet en gang, er beholdt. I arbeidsgruppen var det en viss diskusjon om forslagsrett i forbindelse med interpellasjoner, men man valgte å beholde teksten i gjeldende reglement. Den eneste endringen er at det er tatt med en henvisning til en annen del av reglementet. Behandling av spørsmål: I reglementet presiseres det at spørsmål som hovedregel stilles etter at sakene på dagsorden er behandlet (tilsvarende eventuelt). Den som spør og den som svarer kan ha ett innlegg hver på inntil 3 minutters varighet og ha ordet en gang hver til korte bemerkninger (tilleggsspørsmål og svar). Ingen andre kan få ordet. Den eneste endringen er at tiden er redusert fra 5 til 3 minutter. I gjeldende reglement er det et kapittel (1.2.17) om deputasjoner (sendenemnder fra berørte parter). Det foreslås å fjerne hele kapitlet, da ordningen med deputasjoner er en frivillig ordning (ikke lovfestet), og det heller ikke synes som om det er interesse for å bruke ordningen Ro og orden ( i gjeldende reglement) 1. avsnitt: Formuleringen om at mobiltelefoner og andre innretninger som kan virke forstyrrende skal være slått av er fjernet. Arbeidsgruppen anser dette som en overflødig bestemmelse. 3. avsnitt: «Tegninger, tabeller eller lignende» er erstattet med «Plakater, faner eller lignende».

7 4. avsnitt: Det er satt inn en tekst: «Det er ikke tillatt å dele ut skriftlig informasjon til medlemmene i rommet kommunestyremøtet avholdes, med mindre ordfører har godkjent at informasjonen deles ut.» Forslaget er i tråd med dagens praksis, og det er altså ingenting i veien for å dele ut informasjon utenfor kommunestyresalen Møtebok ( i gjeldende reglement) 3. avsnitt: Det er tidligere vedtatt at det ved dissens skal fremgå hvor mange medlemmer fra partiene som har stemt på de ulike alternativene, og dette er tatt inn i reglementet. Det er også i tråd med dagens praksis. 4. avsnitt: Det er tatt inn i reglementet at det skal fremgå når det er sendt ut dokumenter til kommunestyret etter at saklisten er sendt ut eller om det er delt ut dokumenter i møtet. Spesielt i utvalg er det vanlig at parter i saker ønsker å sende ut tilleggsinformasjon. Dette bør dokumenteres i protokollen. I det gamle reglementet var det her et punkt om protokolltilførsel. Arbeidsgruppen ønsket å opprette eget kapittel om protokolltilførsel (Se nedenfor ) 5. avsnitt: Handler om godkjenning av protokollen. Det er tatt inn en tekst om at forslaget til protokoll sendes elektronisk til kommunestyrets møtende medlemmer, og at kommunestyret får en frist til å komme med evt. merknader. Arbeidsgruppen ønsker at fristen skal være tre dager. Møteprotokollen godkjennes og underskrives av ordfører og minst to andre medlemmer på vegne av kommunestyret. Dette innebærer at dagens praksis med at kommunestyret eller utvalget godkjenner protokollen i påfølgende møte opphører. Kommunestyrets møtebok arkiveres i Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester og det presiseres at møtebøkene skal oppbevares i henhold til deg til enhver tid gjeldende bestemmelser i arkivloven. Til orientering er det ikke lenger et krav at protokollene fra møtene bindes inn, slik praksis har vært til nå. Det er tilstrekkelig at et underskrevet eksemplar av protokollen er registrert inn i det elektroniske arkivsystemet Protokolltilførsler (Nytt kapittel) Dette er et helt nytt kapittel og er skrevet inn etter ønske fra arbeidsgruppen: «Et enkeltmedlem av kommunestyret kan kreve å få protokolltilførsel i saken. Dette må skje før kommunestyret begynner behandlingen av neste sak på dagsorden. Protokolltilførsler oversendes fortrinnsvis elektronisk til sekretariatet i møtet.» Møtets uformelle del (Nytt kapittel) Dette er et helt nytt kapittel. Struktur og tidsbruk i møter engasjerer mange kommunestyremedlemmer. Arbeidsgruppen som har gjennomgått reglementet har også brukt mye tid på nettopp dette. Det foreslås at ordningen med formell og uformell del av møtet, som medlemmene hhv inviteres og innkalles til, fremkommer i reglementet. I forslag til nytt reglement hører følgende elementer til møtets uformelle del: a) muntlige orienteringer/presentasjoner fra ordfører, rådmann eller representanter for disse. Arbeidsgruppen mener at skriftlige orienteringer hører med til den formelle delen av møtet. Bakgrunnen for dette er at man skal sikres at alle kommunestyrets medlemmer får anledning til å komme med merknader til orienteringene, selv om de ikke er til stede i den uformelle delen av møtet.

8 b) Orienteringer/presentasjoner fra eksterne. Reglementet fastsetter en makstid for muntlige orienteringer en time, videre at ordfører og rådmannens orientering som hovedregel bør foreligge skriftlig. c) Spørsmål og innspill fra innbyggerne. Retningslinjene for spørsmål og innspill fra innbyggerne er tatt inn i reglementet og klokkeslett er satt til kl (lik dagens praksis). Tilsvarende er tatt inn i reglementene for utvalgene, men tilpasset utvalgene mht. klokkeslett. Arbeidsgruppen ønsker ikke å ha temadiskusjoner i kommunestyret og foreslår at de skal være forbeholdt utvalgsmøtene Tilsyn og kontroll ( i gjeldende reglement) Kapitlet justert mht. lovhenvisning, og i tillegg er det noe utvidet når det gjelder det som står om lovlighetskontroll. Det er tatt inn at lovlighetskontroll også gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører og avgjørelser om habilitet. Videre at avgjørelser om ansettelser, oppsigelse eller avskjed ikke er gjenstand for lovlighetskontroll Rett til innsyn i dokumenter ( i gjeldende reglement) Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling. Frogn kommunes reglement er basert på et veiledende normalreglement fra KRD, datert I gjeldende reglement er normalreglementet tatt inn her. Dette reglementet er lagt inn som et eget kapittel (kapittel 5) Møtegodtgjøring Dekning av utgifter og tap ( i gjeldende reglement). Ingen substansielle endringer, bortsett fra at en ekstra lovhenvisning er tatt med. Del 2 Reglement for formannskapet og utvalgene. Det foreslås et felles reglement for både formannskap og utvalg, det vil si en del som inneholder bestemmelser som er like for alle utvalg og en del som inneholder særregler for hvert enkelt utvalg Formannskapets og hovedutvalgenes oppgaver (2.1.1 i gjeldende reglement) Når det gjelder utvalgenes myndighetsområde ønsker arbeidsgruppen å vise til delegeringsreglementet. I det gjeldende reglementet står en opplisting hva oppgavene, men disse er derfor tatt ut. Deler av delegeringsreglementet er tatt i teksten (avsnitt 3). Arbeidsgruppen er opptatt av å få frem at hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker på lik linje med formannskapet Valg (3.1 i gjeldende reglement, siste avsnitt).

9 Teksten finnes også i gjeldende reglement, men som en del av et annet kapittel. Kommunelovens bestemmelser om valg er tatt inn i reglementet Supplering (Nytt kapittel) Kommunelovens bestemmelser om supplering er tatt inn i reglementet Myndighet (3.2 i gjeldende reglement) Deler av delegeringsreglementet er tatt inn her. Igjen har arbeidsgruppen ønsket å fremheve hovedutvalgenes myndighet til å avgjøre saker innenfor eget område og innstiller direkte til kommunestyret, også der det har økonomiske konsekvenser. Rådmannen presiserer at man nå har begynt en prosess med revisjon av delegeringsreglementet, og at det på et senere tidspunkt kan bli nødvendig å tilpasse dette kapitlet til revidert delegeringsreglement. I det nye reglementet er det, etter arbeidsgruppens ønske, tatt inn en oversikt over hvilke saker som skal legges frem for kommunestyret til avgjørelse Møteprinsipper (3.3.1 i gjeldende reglement) 4. avsnitt: Det presiseres at leder har ansvar for å sende ut innkallingen og fristen er satt til 10 dager før møtet tilsvarende kommunestyret. Det er også gjort noen tilpasninger til den teknologiske utvikling mht. hvordan sakspapirene distribueres Medlemmers rettigheter og plikter (3.3.2 i gjeldende reglement) I siste avsnitt: Samme endring som Spørsmål (Nytt kapittel) En bearbeidet versjon av kapitlet forespørsler, men tilpasset utvalgsmøter. Arbeidsgruppen ønsker ikke interpellasjoner i utvalgsmøtene, derfor er det kun «spørsmålsdelen» som er tatt med. Denne er imidlertid lik den i kommunestyret Uformell del av møtet (Nytt kapittel) Som i delen om kommunestyret er dette er et helt nytt kapittel. Også i utvalgene er det en uformell del av møtet, selv om den ikke er like klart definert i utvalgene som i kommunestyret. Tradisjonelt har det vært opp til utvalgslederne å bestemme tidsplan for møtene og dette videreføres med forslaget. Det gis en redegjørelse for hva som regnes inn i den uformelle delen av møtet: a) Orienteringer/presentasjoner fra utvalgsleder, rådmann eller representanter for disse. Det skilles her ikke mellom muntlige og skriftlige orienteringer i det man ikke har en del medlemmene av utvalget kun er invitert til å være med på. I praksis vil samtlige medlemmer være til stede hele møtet. b) Orienteringer/presentasjoner fra eksterne. c) Temadiskusjoner.

10 Formålet med temadiskusjoner er først og fremst at politikerne skal kunne gi innspill til administrasjonen i viktige saker tidlige i prosessen. I tillegg inviteres berørte parter til å delta. Gruppen ønsker at temadiskusjoner avholdes i formannskap og hovedutvalgene, men bare her og ikke i kommunestyret. I reglementet er tidligere vedtatte retningslinjer for temadiskusjon tatt inn, med en endring i siste avsnitt. I gjeldende retningslinjer står det at «Temaet og hovedtrekkene i eventuelle konklusjoner protokolleres. Trekkes ingen konklusjoner protokolleres kun at saken ble diskutert. Som grunnlag for det videre arbeid lages det et internt notat der meninger, innspill og eventuelle konklusjoner er referert.» I forslaget fra arbeidsgruppen står det «Temaet for temadiskusjonen protokolleres. Som grunnlag for det videre arbeid i administrasjonen, utarbeides det et kortfattet referat der meninger og innspill fremgår. Referatet arkiveres på saken». Bakgrunnen for forslaget er at arbeidsgruppen mener det som oftest er vanskelig, og til og med umulig, for utvalgslederne å trekke konklusjoner av en slik temadiskusjon. Referatet bør heller ikke være internt, men tilgjengelig som alle andre offentlige dokumenter. d) Åpne høringer Selv om innbyggerne er invitert til å delta på temadiskusjonen ønsker arbeidsgruppen å gjøre det enklere for politikerne å komme direkte i kontakt med innbyggerne. De har derfor foreslått åpne høringer som et nytt element i utvalgsmøtene. Kort fortalt innebærer åpne høringer at berørte parter, interessegrupper, lag og foreninger inviteres spesielt til å delta. Deltakerne gis inntil 5 minutter til å presentere sitt standpunkt. De som ønsker det kan i tillegg levere et skriftlig innspill på inntil en A4-side. Hvert parti gis også 5 minutter til å presentere sitt standpunkt. I tillegg åpnes for spørsmål fra utvalgsmedlemmene til panelet. Det foreslås at man bruker maksimalt en time på den åpne høringen Øvrige bestemmelser I realiteten vil de fleste bestemmelser som gjelder for kommunestyret også gjelde for formannskap og hovedutvalg. I forslaget vises det til de relevante kapitlene i delen som omhandler kommunestyret. 2.2 Særskilte bestemmelser for formannskapet Oppgaver og myndighet (2.2.1 i gjeldende reglement). Arbeidsgruppen ønsker ikke at oversikten over formannskapets oppgaver skal fremgå av reglementet. I stedet vises det til delegeringsreglementet Om økonomiplan og årsbudsjett (2.2.2 i gjeldende reglement). Formannskapet har en særskilt rolle når det gjelder kommunens økonomiplan og budsjett. Dette kapitlet er litt utvidet i forhold til gjeldende reglement. Noe mer tekst fra kommuneloven er tatt med: «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.»

11 Arbeidsgruppen ønsket i tillegg å legge til en tekst om offentlig alminnelig ettersyn: «Innstillingen til økonomiplanen med de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommuneloven 44 nr. 7.» 2.3 Særskilte bestemmelser for hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (Del 5 i gjeldende reglement) Oppgaver og myndighet Arbeidsgruppen ønsker ikke at oversikten over utvalgets oppgaver skal fremgå av reglementet. I stedet vises det til delegeringsreglementet. 2.4 Særskilte bestemmelser for hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (Del 4 i gjeldende reglement) Oppgaver og myndighet Arbeidsgruppen ønsker ikke at oversikten over utvalgets oppgaver skal fremgå av reglementet. I stedet vises det til delegeringsreglementet. Del 3 Øvrige utvalg 3.1 Reglement for administrasjonsutvalget Sammensetning (6.1 i gjeldende reglement) Sammensetningen i administrasjonsutvalget endret av kommunestyret etter at gjeldende reglement ble vedtatt, og i forslaget til reglement er det gjort tilpasninger i samsvar med dette Oppgaver og myndighet (6.2 i gjeldende reglement) Strekpunktet «Avgjørelse i ansettelsessaker dersom det ikke er enighet med dem som har uttalerett etter hovedavtalens 12-10b, jfr. 13-4» er strøket, da punktet refererer til utdatert versjon av hovedavtalen. Avsnittet «Avgjørelse fattet i administrasjonsutvalget kan av et mindretall forlanges anket til kommunestyret som overordnet organ. Ordfører og rådmann, eller den som møter i deres sted, kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokollere» er strøket, da den for øvrig mangler forankring i lov eller regelverk. Derimot fastslår kommuneloven at de samme bestemmelser som gjelder for andre faste utvalg også skal gjelde administrasjonsutvalget (kommuneloven 25 nr. 4). Nytt reglement viser også til de generelle bestemmelsene i reglementets kapittel Reglement for eldrerådet (Nytt kapittel). Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for eldrerådet. Reglement for eldrerådet er tatt inn i fellesreglementet. Reglementet ble senest endret den 20. juni Retningslinjer for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (Nytt kapittel) Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for rådet. Retningslinjene er tatt inn i fellesreglementet.

12 Del 4. Reglement for klagebehandling Kap ( i gjeldende reglement) Ingen endringer Kap. 4.5 Saksbehandling Arbeidsgruppen har bedt om å få vurdert muligheten for å endre reglene for klagebehandling. I kommunestyresak 82/07, , ble klagebehandlingsrutinene endret slik at utvalgene ikke lenger skulle være førsteinstans for behandling av administrative vedtak. Bakgrunnen for dette var blant annet et ønske om å redusere saksmengden i utvalgene. Konsekvensen av vedtaket er at klager på administrative vedtak ikke lenger skulle behandles i politiske utvalg, men kun vurderes av administrasjonen før saken eventuelt sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Arbeidsgruppen mener det i større grad enn i dag bør være mulig for innbyggerne å få behandlet klager på administrative vedtak i de politiske organene. Arbeidsgruppen har spesielt trukket frem byggesaksfeltet som aktuelt, men den har også vært opptatt av saker innenfor helse- og omsorgsfeltet. Rådmannen har det siste året foreslått å legge frem enkelte klager på administrative vedtak etter plan- og bygningsloven for Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker. Rådmannens vurdering er at det ikke er noe i veien for at man, selv med dagens klagereglement, kan legge frem klager på administrative vedtak, for eksempel etter plan- og bygningsloven, for utvalgene. Rådmannens anbefaling at en revisjon av klagereglementet bør gjøres i en egen sak. Blant annet det må vurderes om det finnes begrensninger i kommunens myndighet når det gjelder klagebehandling. Eksempelvis har den nye helselovgivningen gjort kommunens tidligere klageorgan på området (pasient- og klientutvalget) overflødig, og alle klager på helse- og omsorgsfeltet skal nå sendes rett til fylkesmannen. Det fremstår som noe uklart om det er anledning til å opprette egne klageordninger i kommunene for slike saker. Arbeidsgruppen har ikke kommet med noen konkrete forslag til endringer i reglementet, og rådmannen foreslår derfor at saksbehandlingsreglene for klagesaker vurderes i en egen sak, videre at man i første omgang redigerer reglementet slik at det er i tråd med det som ble vedtatt i Generelt (7.5 i gjeldende reglement) Ingen endringer Klagebehandling etter statlig klageordning (nytt kapittel) Forslaget er tilpasset kommunestyrevedtak i sak 87/ Klagebehandling etter intern klageordning (nytt kapittel) Forslaget er tilpasset kommunestyrevedtak i sak 87/ Klageorganenes kompetanse (7.6 i gjeldende reglement)

13 I gjeldende reglement står det «klagenemndas kompetanse». I forslaget er dette endret til «klageorganenes kompetanse» Inhabilitet kommuneloven 40 nr. 3 c Der benevnelsen «klagenemnd» er brukt står det nå «klageorgan». Del 5 Reglement vedrørende folkevalgtes innsynsrett (Del 8 i gjeldende reglement) Reglementet er basert på et «veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett» (Rundskriv H-2141 fra KRD). 5.4 Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Etter arbeidsgruppens siste møte har rådmannen vurdert reglementets bestemmelser om taushetsplikt. I gjeldende reglement står følgende formulering i siste avsnitt: «Når en sak behandles for lukkede dører, jfr. kommuneloven 31, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet». Rådmannen mener det denne teksten er unødvendig å ha med og at det som står i reglementets kapittel om taushetsplikt er tilstrekkelig. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer, datert , med følgende endringer: Reglement for klagesaksbehandling revideres i egen sak. Vurdering: En redigering av reglement for folkevalgt organer er påkrevet. Gruppelederne har gjennomgått rådmannens utkast til reglement kapittel for kapittel og foretatt endringer der man har ment det har vært nødvendig. I tillegg har rådmannen foreslått ytterligere et par endringer. Rådmannens vurdering er at det forslag til reglement som nå foreligger både har gjennomgått de nødvendige endringer og har tilstrekkelig forankring i de politiske organer til å kunne vedtas. Rådmannens vurdering er videre at Arbeidsgruppens ønske om en revidering av reglementet for klagebehandling kan etterkommes ved at det legges fram en egen sak. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det foreliggende forslag til nytt reglement for folkevalgte organer, datert 3. mai 2013 vedtas. Videre foreslår rådmannen at en revisjon av klagereglement utredes spesielt og legges frem i en egen sak.

14 Rådmannen i Frogn, 3. mai 2013 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Reglement for folkevalgte organer, datert 3.mai Gjeldende reglement for folkevalgte organer.

15 Sak 76/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret 76/13 -STØTTE - OSCARSBORG AKUSTISKE Saksbehandler: Henriette Eriksen Arkivsaksnr.: 13/949 Løpenr.: 7988/13 Arkiv: C00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / Formannskapet / Kommunestyret 76/ RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Frogn kommune stiller kr i støtte for arrangementet Oscarsborg akustiske festival Pengene tas fra Disposisjonsfondet Sammendrag Selskapet Oscarsborg Akustiske AS søker kommunen om økonomisk støtte på kr for musikkfestival på Oscarsborg festning sommeren I fjor fikk selskapet avslag på sin søknad om underskuddsgaranti. Da var kommunestyrets vedtak: Frogn kommune avslår søknaden om underskuddsgaranti for Oscarsborg akustiske festival. Begrunnelse: Søknaden faller ikke innenfor retningslinjene. Det henvises til saksframlegg i siste møte i OOK og Formannskapet, (vedlagt) hvor politikerne ba om regnskap for festivalen i Dette ligger vedlagt. Arrangementet avvikles over to dager, 28. og 29. juni, av samme selskap som i fjor. Selskapet består av Oscarsborg Spa og Hotel, Mentometer AS, Haaland og Eidsvåg & Strøm. De sistnevnte to selskapene er profesjonelle konsertarrangører, med lang erfaring som konsert/festival arrangører. Ambisjonen for selskapet er å befeste festivalen som en viktig og solid aktør, og en aktiv bidragsyter til kulturlivet i Drøbak og regionene rundt. Fjorårets festival ble en stor kunstnerisk suksess, men dårlig vær må ta skylden for mindre publikumsframmøte enn forventet., Målet for arrangøren er at festivalen innen 2-3 år skal være en levedyktig og annerledes festival, som står på egne bein både økonomisk og organisatorisk. Selskapet ønsker også at festivalen skal komme lokal kultur, ungdomsarbeid og frivillige organisasjoners arbeid til gode. En rekke av de aller beste norske artistene er også i år booket inn til festivalen, og målgruppen til konsertene er et voksent publikum.

16 Sak 76/13 Det tilbys også et eget arrangement for barn, «Barnas Borg». Det arbeides målrettet med å få nasjonal mediedekning til festivalen. Det vil i år bli et innslag på Drøbak torg lørdag, for å gi et gratis festivalbidrag til byens borgere, noe som kan trekke publikum til sentrum, i tråd med arrangørens ambisjon. Og i tråd med Frogn kommunestyrets ønske om «Liv og røre» i Drøbak. Bakgrunn for saken Iniativtaker Hans Petter Haaland bor i Drøbak, har mange års erfaring fra festivaler, konserter og events, og ønsker å utvikle Oscarsborg akustiske festival til Norges hyggeligste festival. Sammen med kolleger har han kartlagt utfordringene ved en akustisk festival på Oscarsborg, og etter flere samtaler med Forsvarsbygg og Oscarsborg hotelldrift ble planene materialisert. Første arrangement gikk av stabelen i 2012, med betydelig kunstnerisk suksess. Arrangøren mener nærområdet er stort nok til å gjøre festivalen til en mellomstor, norsk festival med rundt besøkende hver dag. Festivalen skal være akustisk, det vil si et begrenset volum på lydanlegg, og samtidig benytte den helt spesielle akustikken i selve borgen til å lage et unikt akustisk konsept som ikke finnes andre steder. Arrangøren mener klangen i borggården gir uante muligheter for å lage konserter med artister publikum tradisjonelt opplever i helt andre formater, noe fjorårets konserter også tydelige viste. Arrangøren håper å kunne utvikle konseptet til andre årstider, og etter hvert presentere egne bestillingsverk, skrevet spesielt med tanke på akustikken i borggården. Selskapet vil bruke fjorårets erfaring når det gjelder infrastrukturelle utfordringer med logistikk og transport av publikum til og fra øya. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Frogn kommune avviser søknaden om støtte på kroner. Miljømessige konsekvenser Miljømessig vil festivalen bety økt besøk til Drøbak, noe som igjen vil kunne gi økt omsetning i butikkene. Et forventet besøkstall på mennesker hver dag vil også øke behovet for parkering både i og utenfor sentrum. Rådmannen foreslår at Seierstens-området blir knutepunktet for gjesteparkering, at området rustes opp og at det skiltes godt til ferjeavganger og sentrumsfunksjoner. Det vises til tiltak beskrevet i sak om turisme og næring i Frogn kommune. Økonomiske konsekvenser Det omsøkte beløpet er for stort til å dekkes gjennom kommunal kulturstøtte. Dersom støtten utløses skal den dekkes av Disposisjonsfondet. Økt trafikk og publikumstilstrømning kan skape behov for styrking av enkelte kommunale tjenester i forhold til logistikk. Vurdering Akershus fylke har valgt Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn i Akershus. Frogn kommune har vært med i komiteen som har laget en mulighetsstudie hvor økt aktivitet på festningen har vært temaet. Etablering av en stor musikkfestival er i tråd med så vel dette arbeidet som det pågående arbeidet Frogn kommune har med å få flere turister til kommunen.

17 Sak 76/13 En stor musikkfestival hvor noen av beste norske artistene innenfor genren det satses på kommer til Drøbak, vil forhåpentligvis gi positive synergier for kommunen. Både når det gjelder økt handel og styrket omdømme. Rådmannen ser derfor positivt på at Oscarsborg festning, Gamle Drøbak og Frogn kommune sammen, blir synliggjort gjennom en festival som dette. Akershus fylke og Frogn kommune samarbeider om en politisk sak omkring framtidig organisering av satsningen på Oscarsborg festning. I denne forbindelsen har rådmannen tidligere sagt at han vurderer å legge fram en sak om det er aktuelt å justere ordlyden i regelverket for underskuddstilsagn, slik at ønskelige aktiviteter blir lagt til festningen. Konklusjon Rådmannen anbefaler at Frogn kommune stiller kr i støtte for arrangementet Oscarsborg akustiske festival Rådmannen i Frogn, Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Saksframlegg OOK 9. april 2013 Søknad/regnskap fra Oscarsborg akustisk Foreløpig regnskap for 2012 fra Oscarsborg akustiske

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.1999 Vedtatt i Frogn kommunestyre 16.11.1998 Revidert av Frogn kommunestyre 27. 5.2013 1 Innhold 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Revisjon oktober 2013, endret 11.01.14, endret 25.04.14 Innhold 1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer