Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Mortensrud Bs"

Transkript

1 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Mortensrud Bs det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Mortensrud Bs Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Mortensrud Bs avholdes torsdag 19 mars 2015 kl på Lofsrud skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til reduksjon av udekket tap. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år Oslo Styret i Mortensrud Bs Magne Larsen(s) Shakir Mubeen Dar(s) Jøran Frisvold(s) Solveig Kongsvik(s) Anne Karin Meyer(s)

3 3 Mortensrud Bs ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Magne Larsen Mortensrudveien 14 P Styremedlem Shakir Mubeen Dar Mortensrudveien 10 S Styremedlem Jøran Frisvold Mortensrudveien 8 C Styremedlem Solveig Kongsvik Mortensrudveien 8 M Styremedlem Anne Karin Meyer Mortensrudveien 8 J Varamedlem Mirsad Hodzic Mortensrudveien 18 A Varamedlem Helge Moe-Gumø Mortensrudveien 12A Valgkomiteen Tove Bratlie Helge Moe-Gumø Mortensrudveien 8 K Mortensrudveien 12 A Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Mortensrud Bs Sameiet består av 102 seksjoner. Mortensrud Bs er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune med følgende adresse: Mortensrudveien Mortensrudveien Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Mortensrud Bs har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er EY.

4 4 Mortensrud Bs Styrets arbeid Det har vært avholdt 7 styremøter i 2014 som har behandlet 83 saker. Sameiermøtet ble avholdt 24 mars. To av styrets medlemmer har deltatt på høstseminar for styremedlemmer i regi av OBOS hvor bl.a. brannsikkerhet og tolkning av fordelingsnøkkel var tema. Forsikring Det er registrert 3 forsikringssaker i Alle er relatert til vannskader. En skyldes lekkasje på rør inne i betongkonstruksjon. En skyldes brudd på avløpsrør inne i sjakt mellom etasjene og den siste skyldes dryppskader fra radiator. De to første sakene har ført til betydelige kostnader belastet sameiets forsikringsavtale. Dette har ført til en økning av sameiets forsikringspremie på ,- for TV/Internett Sameiet gjennomførte en oppgradering av samtlige dekodere i Dette ga oss bedre internett hastighet i basispakken (5/2) og også tilgang til en del utvidet funksjonalitet. Canal Digital besøkte sameiets beboere i september for å være behjelpelig med deres tjenester. Energi Oppgjøret for 2014 viser at energiutgifter og innbetalt a konto for energi omtrent går ut i null. Oppgjøret for den enkelte seksjon er i skrivende stund ikke klart. Oversikt over utvikling i kwh. År Bygg 8-10 Bygg Total Sameiet har hatt en tvist med ISTA Norge AS vedrørende sluttoppgjør for energimålerinstallasjonene. Partene har vært i forliksrådet og Mortensrud Boligsameie ble enstemmig frikjent i forhold til krav. Vi minner om at alle seksjonseiere kan følge med på eget forbruk via ista.no sine websider. Brukernavn/passord fås hos Ista Norge AS. Har du mistanke om feil/manglende måledata må du kontakte Ista. Dersom Ista helt eller delvis mangler måledata fra en leilighet vil forbruket bli beregnet. Dugnad Det ble gjennomført en dugnad 6 mai. Denne ble benyttet til å få lagt ut tre lass med bark, ryddet i småskogen vår, samt opparbeidet og plantet i bed utenfor enden av nr 18. Til tross for regnvær var det godt oppmøte. Det ble også planlagt en mindre høstdugnad 16 oktober, men denne ble avlyst på grunn av dårlig vær.

5 5 Mortensrud Bs Bygninger Misfarget mur langs Mortensrudveien og misfargede balkongkanter for byggene 8, 12 og 14 har i lengre tid redusert sameiets helhetsinntrykk. Styret fikk derfor utført vasking og maling av mur, samt innkledning av alle nedre balkongkanter for å sikre en varig løsning. Under arbeidet ble det avdekket at treveggen i garasjen i nr 14 var svært råtten og måtte skiftes. Dette ble også gjort. Det er benyttet midler fra vedlikeholdsfondet til dette arbeidet. Styret er godt fornøyd med resultatet som utvilsomt har ført til en heving av sameiets standard. Flere takrenner er utbedret. Gjelder byggene 8, 14 og 16. Uteområder Vi har fjernet flere døde trær i Det ble utført barking under dugnaden. Renovasjon Tradisjonen tro har sameiets beboere hatt tilgang til komprimatorbil på våren for å kvitte seg med rusk og rask. Dette er et populært tiltak som vil fortsette. Renovasjonsetaten plasserte ut containere for spesialavfall i uke 42. Beboere kunne da kvitte seg med småelektronikk, batterier, maling mv. Parkering / Garasjer Garasjene blir nå rutinemessig vasket hver vår. Til tross for varsling i god tid, ser vi dessverre at enkelte ikke flytter ut bilene sine, noe som vanskeliggjør god vask. Vi oppfordrer alle til å respektere utflytting av bil vaskedagen. Leier du ut garasjeplassen din må du sikre at den som leier flytter ut kjøretøy på vaskedagen. Styret har etter søknad godkjent at seksjonseier får installere stikk for el-bil på egen parkeringsplass. Stikket må installeres av godkjent elektriker og må følge leiligheten ved eventuelt salg. Alle kostnader i forbindelse med installasjonen dekkes av seksjonseier. Seksjonseier belastes en flat månedlig sum for bruk. Søknad sendes styret om det er interesse for dette. Sikkerhet Sameiets styre har tidligere undersøkt kostnader for garasjeovervåking, men kost har langt oversteget nytteverdi. Et nytt selskap; Short Security har imidlertid kommet på banen og kunne tilby oss realtidsovervåking av våre garasjer for omlag kr 50,- pr leilighet pr mnd. Systemet er montert og blir om kort tid igangsatt. Systemet følger algoritmer for å avdekke mistenkelig adferd, samtidig som personvern ivaretas. Vaktsentralen kan kommunisere via høyttalere dersom man har behov for å verifisere legitim aktivitet. Økonomi Det ble også i år en moderat justering av fellesutgifter fra og med januar Månedlig beløp er økt fra 3287,- til 3481, Felleskost Kabel-TV/Internet Oppvarming akonto Vedlikeholdsfond

6 6 Mortensrud Bs Lån renter/avdrag Totalt Ekstraordinære utgifter i 2014 Utbedring av fasade 8,12, Skifte garasjevegg i nr Defekt varmtvannspumpe i nr 8/ Reparasjon av ødelagt bom Tett avløpskum nr Installert vifte i fyrrom i nr Planer for kommende periode Bytte noe stående panel med råtne ender på utstyrsbodene. Vurdere maling av gelendre. Fortsatt utbedring av takrenner som ikke fungerer. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjett kr ,-. Avvik skyldes hovedsakelig manglende inntekter på utleie av garasjeplasser. Andre inntekter består i hovedsak av kortidsutleie av garasjeplass kr 1 350,-, salg systemnøkkel og opprydding reskontro. Avvik finanskostnader skyldes høyere utbytte fra Gjensidige enn forventet. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjett kr ,-. Skyldes i hovedsak: Avvik i drift og vedlikehold grunnet ekstrakostnader til utbedring av fasade, skifte garasjevegg, defekt varmtvannspumpe, reparasjon av ødelagt bom, tett avløpskum og installert vifte i fyrrom. Totalt kostnad på kr ,- Ekstraordinære vaktmesterkostnader ca. kr ,- og videoovervåkning ca. kr ,-. Kabel tv høyere prisstigning enn forventet.

7 7 Mortensrud Bs Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til reduksjon av udekket tap. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med 31 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Mortensrud Bs. Lån Mortensrud Bs har lån i Obos-banken. Flytende rente 4,95 %. Annuitet. Nedbetalt 2017 For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på ca. 6 % økning av felleskostnadene fra 1. januar For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

8 8 Mortensrud Bs Oslo Styret i Mortensrud Bs Magne Larsen(s) Shakir Mubeen Dar(s) Jøran Frisvold(s) Solveig Kongsvik(s) Anne Karin Meyer(s)

9

10

11 11 Mortensrud Bs MORTENSRUD BS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

12 12 Mortensrud Bs MORTENSRUD BS BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Øremerkede bankinnskudd - fond SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Brenselsregnskap Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken II -Fond SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter 0 65 Påløpte renter Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR MORTENSRUD BS MAGNE LARSEN(s) SHAKIR MUBEEN DAR(s) JØRAN FRISVOLD(s) SOLVEIG KONGSVIK(s) KARIN MEYER(s)

13 Mortensrud Bs REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie 907 Leie garasjer Kabel -tv Vedlikeholdsfond Lån SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Mortensrud Bs NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Fjernvarme 42 Garasjeleie Korrigeringer på reskontro 43 Systemnøkkel 250 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 672, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Christiania Forvaltning og Eiendom AS - ny panel på garasjevegg/arb. Terasser SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

15 15 Mortensrud Bs NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell -179 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -197 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -672 Porto Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 627 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS-banken lån 1, renter OBOS-banken lån 2, renter OBOS-banken lån 1, gebyr -600 OBOS-banken lån 2, gebyr -600 Andre rentekostnader -74 SUM FINANSKOSTNADER

16 . 16 Mortensrud Bs NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 5,30%. Løpetiden er 5 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 5,30%. Løpetiden er 5 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser -400 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -400

17 17 Mortensrud Bs NOTE: 18 BRENSELSREGNSKAP Saldo 1/1 0 Fjernvarme Administrasjon Fjernvarme a konto innbetalt Rest avregning Rest avregning SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OBOS adm. Brenselregnskap ISTA adm. Brenselregnskap SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE 20 PANTESTILLELSE Ingen pantestillelse. Blankolån

18 18 Mortensrud Bs 1262 Mortensrud Bs VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder foreslås: MAGNE LARSEN MORTENSRUDVN, 14P, 1283 OSLO B. Styremedlemmer som ikke er på valg: JØRAN FRISVOLD SOLVEIG D. KONGSVIK MORTENSRUDV. 8C, 1283 OSLO MORTENSRUDVN. 8M, 1283 OSLO Som styremedlemmer foreslås: SHAKIR MUBEEN DAR MAY-BRITT KRUSE MALERSTUEN MORTENSRUDVN, 10S, 1283 OSLO MORTENSRUDVN, 18N, 1283 OSLO C. Som varamedlemmer foreslås: 1. ANNE KARIN MEYER MORTENSRUDVN, 8J, 1283 OSLO 2. HELGE MOE-GUMØ MORTENSRUDVN, 12A, 1283 OSLO D. Som valgkomité foreslås: TOVE BRATLIE HELGE MOE-GUMØ MORTENSRUDVN, 8K, 1283 OSLO MORTENSRUDVN, 12A, 1283 OSLO Dato 22. JAN I valgkomiteen for Mortensrud Bs.... Tove Bratlie (sign) Helge Moe-Gumø (sign.)

19 19 Mortensrud Bs Orientering om sameiets drift Styret Styret e-post er: Se sameiets hjemmeside på mortensrudbs.no for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Christiania Vedlikeholdsom kan kontaktes på telefon Selskapet har ansvaret for snømåking, gressklipping og andre vaktmestertjenester. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Parkering Garasjeplass følger leiligheten. Ekstra parkeringsplass følger ikke ved salg. Beboer som ønsker leie ekstra plass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Systemnøkler bestilles skriftlig til styret. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

20 20 Mortensrud Bs Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Mortensrud Bs er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Fjernvarme Mortensrud Bs får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Større vedlikehold og rehabilitering 2011 Radonutbedring, varme- og varmtvannsmålere og rehabilitering av postkasse stativer.

21 21 Mortensrud Bs VEDTEKTER FOR MORTENSRUD BOLIGSAMEIE Vedtatt i konstituerende sameiermøte den Revidert ordinært. sameiermøte Revidert ordinært sameiermøte NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Mortensrud Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser i drift og administrasjon av eiendommen gnr. 180 bnr. 544 i Oslo med fellesanlegg av enhver art. 2 ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT Sameiet består av 102 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 13. august Alle seksjoner skal være medlem av sameiet og seksjonene kan ikke skilles fra deltagelse i sameiet. Hver sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet til. Enerett til midlertidig bruk av deler av fellesarealet eller fellesanleggene kan vedtas med 2/3-dels flertall etter reglene i eierseksjonslovens 19, 5. ledd. Seksjonseiere på bakkeplan tildeles midlertidig eksklusiv bruksrett til fellesareal kun på stuesiden i hele seksjonens bredde og 5 meter ut fra vegg. Seksjonseier har plikt til å holde arealet vedlike. Hekk eller gjerde i front av området og utenfor levegger/vindavskjerming skal være max. 1 m. høye. Gjerder skal ha utseende likt med levegger/vindavskjerming. Det skal være enighet med naboen om hvilke avdelingsløsning som velges. Øvrig beplantning skal være max 2 m. høy. Beboere som er enige om avdelingsløsning må selv stå for oppføring og bli enig om fordeling av alle utgifter derunder til fremtidig vedlikehold. Ved omgjøring av vedtaket skal utgifter til å bringe arealet tilbake til tilnærmet samme stand som før vedtaket, bæres av seksjonseiere som har foretatt oppføring av avdeling/beplantning. Eiere av overliggende sesjon skal ha rett til adkomst og opphold på arealet for å utføre vedlikehold på sesjonen. Eiere av seksjon i 3.etasje har eksklusiv bruksrett til overliggende loftsareal. Styret gis fullmakt til å godkjenne bygningsmessige endringer av loftsarealet. Seksjonseier må søke styret om godkjennelse til å foreta bygningsmessige endringer av loftsarealet. Før

22 22 Mortensrud Bs byggearbeider igangsettes må seksjonseier fremlegge for styret tillatelse til å foreta bygningsmessige endringer av loftsarealet fra offentlige myndigheter eller dokumentasjon på at slik tillatelse ikke er nødvendig. Avslag på søknad fra styret kan ankes inn for sameiermøtet. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet. Bruksenheten kan bare benyttes til boligformål og slik at den ikke er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner ved f.eks. støy, lukt, e.lign. Fellesanlegget må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner, f.eks. endre farge, foreta utskifting av vindusglass, montere avskjerminger e.lign. Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner må ikke foretas uten styrets godkjennelse. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 3 FELLESKOSTNADER, HEFTELSESFORM OG PANTERETT. Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. Ved forsinket betaling kan styrt pålegge morarenter og purregebyr. Styret fastsetter a kontobeløp som forfaller forskuddsvis hver måned. For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk. De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følg av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 4 VEDLIKEHOLD Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere. Sameierens vedlikeholdsansvar for innvendige vann- og avløpsledninger går frem til forgreningspunktet på eiendommens hovedledning inn til seksjonen og for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringspunkt. Eier av seksjon er forpliktet til å utføre et forsvarlig vedlikehold av innretninger så som levegg, gjerder, o.lign. som han har montert/bygget på fellesareal og er ansvarlig for

23 23 Mortensrud Bs mulige skader på egen eller andres seksjon event. fellesareal som måtte være forårsaket av innretningen. Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet eller i utstyr som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangen er sameiets ansvar. 5 VEDLIKEHOLDSFOND Sameiermøtet kan vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av felleskostnadene. 6 REGISTRERING AV SAMEIERE Erververe og leietakere av seksjon skal meldes til styret for registrering. Eiere av seksjon som ikke bor i seksjonen må melde sin eller kontaktpersons bopeladresse til styret. 7 STYRET OG STYRETS OPPGAVER Sameiet skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for to år av gangen dersom sameiermøtet ikke bestemmer noe annet. Styrelederen velges særskilt. Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Bare fysiske personer kan velges som styremedlem. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen fullverdiforsikret til enhver tid. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. To styremedlemmer i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne. 8 STYREMØTE Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styremøte ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en møteleder. Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av styret. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet St. Hanshaugen Ranheim Sameiet har forretningskontor i Trondheim.

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer