Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 3"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon Verksted 32 Divisjon Reiser 34 Personal og administrasjon 36 10:00 14:00 16:00 17:00 I BEVEGELSE Vi er alle i stadig endring og bevegelse. Alltid strebende mot ulike mål. Mål som også kan endre seg underveis. For å møte skiftende krav og vilkår, må hver og en gjøre tilpasninger. Vi må være villige til å finne nye og bedre måter å utføre vårt arbeid på. Ingen kan vokse, forbedre og utvikle seg uten forandring. Selv om det kan være både strevsomt og krevende å være i konstant bevegelse, har vi i Gaia Trafikk et urokkelig mål fremfor oss: Vi vil stadig bli bedre! Alle enhetene i Gaia har i 3 gjort små og store grep, noen mer synlige enn andre, for å oppnå dette målet. Skritt for skritt forbereder vi oss til nye utfordringer både de vi vil møte i morgen og de som venter lenger inne i fremtiden. 20:00 22:30 Denne årsrapporten forteller om Gaia Trafikks bevegelser i 3 om mål og resultater, produksjon, markedsaktiviteter og kundetiltak. Den beskriver også noen av de endringene som er planlagt for 4. Endringer som vil gjøre oss bedre rustet til vekst i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Endringer som vil hjelpe oss til å møte krav fra kunder, myndigheter, samarbeidspartnere og øvrige omgivelser på en enda bedre måte. Gaia vil hele tiden være i bevegelse - i trafikken, for deg og miljøet!

3 4 ÅRSRAPPORT 3 LEDERGRUPPEN: DETTE SKJEDDE I 3 I januar vedtok styret i Gaia Trafikk at man skulle omorganisere selskapet til konsernmodell fra 1. januar 4. Dette ble endelig vedtatt på generalforsamlingen i juni. Ved årsskiftet 2/3 vant Transporttjenesten Bergen AS (TTB) anbudet på drift av parkeringsbuss i sentrum i regi av Bergen Parkeringsselskap. Ruten ble startet i midten av juni med avganger hvert tiende minutt mellom Bygarasjen og Nøstet. Tilbudet er gratis og fra ca passasjerer pr. uke i starten er trafikken ved utgangen av året passert Gaia Trafikk ble Inkluderende Arbeidslivsbedrift fra 1. januar 3. De tre første månedene ble brukt til planlegging, informasjon og forberedelser til igangsettingen 1. april 3. I første halvår 3 ble det klart at Hordaland fylkeskommune ville forlenge ordningen med Kvalitetsavtale for fire nye år fra 1. januar Fra april måned innførte Gaia gunstig overgangsbillett mellom rutebuss og Flybussen i hele Gaias ruteområde. Fra mai måned ble Strandkaiterminalen nytt stoppested for alle avganger til Flesland. 16. juni 3 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i hele bedriften. Svardeltakelsen var på hele 60 %, og undersøkelsen gav bedriften verdifull informasjon. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå Gaia Trafikk har sammen med stiftelsen Bergensklinikkene deltatt i et europeisk rusforebyggende samarbeid, prosjektet EURIDICE, siden 1. Prosjektet har hatt bred støtte internt i Gaia, og det er gjennomført spørreundersøkelser og omfattende informasjonstiltak i løpet av 3. I forbindelse med sommerrutene 3 ble det gjort en tilpasning til etterspørselen som innebar at rutetilbudet ble redusert ned mot 50 % i de seks midterste ukene i skolens sommerferie. Det ble det gjennom en omfattende kampanje informert om det reduserte tilbudet. Sommeren 3 ble seks nye trolleybusser satt i drift. Det er også blitt foretatt investeringer og opprustninger på linjenettet for linje 2. Arne Buanes Konsernsjef I midten av 3 ble det avgjort at Bergen kommune, i første omgang som en prøveordning på Deleforbruket fire år, fikk de siste overført 2 år forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra Hordaland fylkeskommune fra januar 4. Det ble i løpet av 3 avholdt Utviklingskurs trinn II for sjåfører. Hovedfokus var på kjøreadferd, sikkerhet og holdninger, og kursene var også relatert til PROFT-prosjektet som fokuserer på reduksjon av antall skader og drivstofforbruk. Det ble i løpet av 3 investert ca.1,8 millioner kroner i oppgradering av gamle busser med nytt elektronisk destinasjonssystem og kameraovervåkning. Nettodieselpris utvikling med utgangspunkt i 1995 nivå 12. mars ble nytt kundemottak åpnet på verkstedet trafikkerte ruten innen Nor-Way Bussek- 10-års-jubileum, og er nå den mest Mannsverk. 1 spress. 160 Det ble i løpet av arbeidet med å opprette ny 120 og moderne søkemulighet for ruteopplysning 100 på Internett og SMS, basert på dataverktøyet HAFAS. Det ble satt prøvedrift på det nye systemet og dette ble godt mottatt. Full drift forventes å komme i gang i løpet av første halvår 4. Dieselforbruket i Gaia Trafikk de tre siste årene Gaia lanserte ny nettportal for bedriften. Gaia total 1 Internettløsningen ble lansert 27. februar, Gaia total 2 mens intranettet Globussen ble lansert Gaia total 3 1. oktober. Forbruk/mil Motorer Kystbussen kunne i 3 feire Geir Olav Mandt Viseadministrerende Forsikring 2 % direktør Gaia Reiser AS 11 % Girkasser Luftbremsesyst. Andre 1 % Gaia Buss AS 86 % 81 Karosseri Snitt 2 Snitt 3 84 Glass-Lister Atle Harald Sandtorv Økonomisjef Nicolay Leganger Markeds- og informasjonssjef Trafikken for Kystbussen har fortsatt å øke, og endte på 3,4 % over 2. Fra midten av november ble det innført timesavganger mellom Bergen og Stavanger hver fredag og søndag samt morgen og ettermiddag fra mandag til torsdag. Trolleybusstraseen for linje 2 i sentrum ble 1. september forlenget til Strandkaien. 1. november 3 ble det gjennomført en kriseberedskapsøvelse. Styrelederen deltok sammen med ca 30 ledere og øvrige ansatte. Idar Sylta Divisjonssjef Rutetrafikk Kundeutvikling Flybuss Januar Februar Mars April Mai Juni Juli SJÅFØRER Eierstruktur Gaia Trafikk AS Øvrig aksjonærer 35,4 % Årsomsetning TTB NØKKELTALL ca ansatte ca busser og andre kjøretøy ca 3 ruteavganger per hverdag (inkl. flybussruter) Kundeutvikling Kystbussen 1999 I alt 23 millioner passasjerer reiste med Gaias rutebusser ca reiser per hverdag ca 18,8 0 millioner kjørte kilometer per år, dvs. vel kjørte kilometer per hverdag 517,4 millioner kroner i omsetning i 3. August September Oktober Desember Total November HELTID DELTID SUM YTF 7,3 % Os kommune 6,4 % Jan Helge Sandvåg Divisjonssjef Verksted HSD ASA 7,5 % Gaia Trafikks eierstruktur Bergen kommune 43,4 % Svein Eriksen Divisjonssjef Reiser Gikk av med pensjon ved årsskiftet 3/4 ORGANISASJONEN GAIA TRAFIKK Gaia Trafikks historie strekker seg over 100 år tilbake i tid og startet med åpningene av Os-banene i I dag er Gaia Trafikk et av landets største privateide trafikkselskap målt både i antall reisende og i årlig omsetning. Selskapet var i 3 organisert i tre divisjoner: Divisjon Rutetrafikk er ansvarlig for ordinær rutetrafikk i Bergen og Os kommune. Rita Brokstad Ny leder for Gaia Reiser AS Divisjon Reiser består av Transporttjenesten Bergen (TTB), turkjøring, Flybussen. I tillegg kommer Kystbussen, som er ekspressbussen mellom Stavanger og Bergen. Den opereres i samarbeid med HSD Buss og Connex Vest. Divisjon Verksted er ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner av bedriftens materiell, og selger også tjenester til eksterne kunder. Gaia Trafikk driver sine aktiviteter fra fire avdelinger beliggende på Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, i Fana og på Os. Hovedadministrasjonen er lokalisert til Mannsverk. Eierstruktur Den største aksjonæren i foretaket er Bergen kommune med 43,4 % av aksjene. HSD ASA har en eierandel på 7,5 % av aksjene, Yrkestrafikkforbundet (YTF) eier 7,3% og Os kommune 6,4 %. De øvrige 35,4 % av aksjene er fordelt mellom 923 aksjonærer. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total

4 07:00 ÅRSRAPPORT :05 10:00 14:00 VI TENKER FREMOVER - av konsernsjef Arne Buanes Kollektivtrafikken er i stadig utvikling. Det gjelder både teknologisk og organisatorisk. Dette har på mange måter preget det arbeidet som er gjort i Gaia Trafikk i året 3. På bakgrunn av de hurtige endringene i samfunnet generelt, vil endringer i vår egen organisasjon være mer regelen enn unntaket. Gaia Trafikk vil alltid være i bevegelse. 16:00 17:00 20:00 22:30 Økonomisk var 3 et bra år og et resultat på 12,4 millioner etter skatt må sies å være tilfredsstillende. Den underliggende driften i selskapet viser en positiv tendens, selv om antall reiser har gått tilbake med 1,8 %. Denne tilbakegangen må tilskrives takstøkninger og var ikke uventet. Blant de gledelige begivenheter var den fornyelsen av linje 2, Landåslinjen, som fant sted i fjor sommer. Det er en fornøyelse å se disse moderne bussene i bybildet. Kollektivtrafikken i valgkampen Som valgt leder i Transportbedriftenes Landsforening (TL), fulgte jeg politiske innspill i valgkampen nøye. Det ble uttrykt velvilje og produsert utredninger. Dette må følges opp med handlig og ikke minst penger. Nøkkelen fremfor alt er penger til drift. Alle som er involvert i næringen vet at det er to faktorer som er avgjørende for at folk skal prioritere en kollektiv reise fremfor egen bil: Frekvens og billettpris. Samferdselsminister Torild Skogsholm må gjøre ord om til handling, ellers er det fare for at satsingen på kollektivtrafikken blir en stor flopp. Bergen kommune overtar ansvaret Som en forsøksordning overtok Bergen kommune ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra 1. januar 4. Dette omfatter 90 % av Gaia Trafikks ruteproduksjon. Det er et uttalt ønske fra kommunen om å utvikle kollektivtilbudet og vi ser frem til mange interessante utfordringer i tiden fremover. Samtidig med fornyelse av Kvalitetskontrakten til 31. desember 7 ble det vedtatt å investere i et nytt billettsystem for hele fylket. Dette er viktig for å møte kundenes forventning til raskere ekspedering og større fleksibilitet. Det er nå tidsmessig riktig å fornye teknologien, og et nytt system planlegges å være i drift fra årsskiftet 5/6. Bedriften omorganiseres Generalforsamlingen vedtok i 3 å fisjonere bedriften til åtte selvstendige aksjeselskap fra 1. januar 4. Arbeidet med denne endringen har pågått gjennom hele 3, og har krevd mye ressursinnsats. I prosessen har det vært gledelig å registrere den positive medvirkningen fra de ansatte. Kollektivtrafikk er god samfunnsøkonomi Investeringer i bedret kollektivtrafikk er fremtidsrettet miljøsatsing og vil gi mindre forurensing, mindre støy, mindre arealforbruk, og ikke minst færre ulykker. I sum vil dette gi en bedre livskvalitet for den enkelte. På sikt vil dette være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt. Jeg vil takke styret og alle ansatte for et konstruktivt samarbeid i 3.

5 8 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 9 ble linje 5 midlertidig omlagt til dieseldrift grunnet bygging av ny Puddefjordsbro. Etter to år ble linjen forlenget til Solheimslien, og dermed var trolleydriften på linje 5 en saga blott. Linje 2 har gjennom årene hatt forskjellige traseer i sentrum. I 1985 ble den i sør forlenget fra Bolstad til nåværende endestopp på Birkelundstoppen. TROLLEYBYEN BERGEN For 111 år siden så den første trolley en dagens lys, og oppfinnelsen har siden dukket opp i mange utgaver over store deler av verden. Trolleybussene har også satt sitt tydelige preg på Bergen. Fra 1950 og frem til i dag har trolley ene rullet uavbrutt i bergensgatene. Og det skal de fortsette med. Gaia Trafikk anskaffet sommeren 3 seks nye trolleybusser, noe som må sies å være en transporthistorisk begivenhet. Bergen har en 53 år lang tradisjon når det gjelder elektrisk fremdrift av offentlige kommunikasjonsmidler, men trolleybussens historie strekker seg mye lenger tilbake i tid. Tre år etter at Ernst Werner von Siemens demonstrerte den elektriske sporvogn, trikken, i 1879, presenterte han en ny oppfinnelse; en elektrisk passasjervogn. Denne historiske begivenhet fant sted 29. april 1882 ved enden av Kurfürstendam i Berlin-Halensee. Siemens var fornøyd med resultatet og kalte kjøretøyet elektromode. Flere fattet interesse for Siemens oppfinnelse. I årene som fulgte dukket det opp forskjellige utgaver av dette merkelige kjøretøyet over hele den vestlige verden og i koloniene. Norge og Bergen Som den første by i Norden innførte Drammen trolleybussdrift i I Oslo kom trolleybussen i Stavanger fulgte så i 1947 og tilslutt kom Bergen i Da Bergen Sporvei åpnet linje 2 i 1957, var det i norske byer til sammen 119 trolleybusser i drift på ni linjer. Stavanger innstilte driften i 1963, Drammen i 1967 og Oslo i Allerede da Bergen Sporvei anskaffet sine første bensinbusser i 1928 var trolleybussdrift tema i den gamle hansastad. I 1938 var sporveisstyret på studietur til Europa, og i begeistringens rus ble det i etterkant foreslått å erstatte Nye busser Høsten 1 vedtok Bergen bystyre nok en gang å opprettholde trolleybussdriften. En 13-årig avtale med Gaia Trafikk ble inngått, og etter en anbudsrunde ble det vedtatt å anskaffe seks trolleybusser fra MAN/Neoplan. Gaias nye trolleybusser represen terer det beste som finnes på markedet av både teknologi og design. Anskaffelsen sikrer trolleybussdriften i Bergen i en rekke år fremover. I løpet av sommeren 3 var alle de nye trolleybussene i drift på linje 2, som fikk tilnavnet Landåslinjen. Begrunnelsen for satsingen er først og fremst knyttet til miljømessige hensyn. Busser drevet med elektrisk strøm er noe av det mest miljøvennlige som kan tenkes når det gjelder kollektivtrafikk. Dette er også utgangspunktet for Gaia Trafikk når det gjelder å velge trolleybusser. En del av selskapets overordnede strategi er å Gullalderen, tilbakegang og ny fremgang Selv om trolleybussens konstruktør var tysk, var det i England den først kom på mote og fikk sitt internasjonale navn; Trolleybus. På tysk kalles den O-bus (Oberleitungsomnibus). Fra 1910 og utover ble det på de britiske øyer åpnet 49 trolleybussanlegg med store vognparker. I 1950 rullet det 10 trolleybusser i Londons gater. I Sovjetunionen ble utbyggingen av trolleybussystemer satt inn i femårsplanene. Fra 1933 og frem til i dag er det hvert år åpnet nye linjer. De tidligere Sovjetrepublikkene har i dag ca trolleybusser i drift. På 1950-tallet gikk trolleybussen av mote i Europa og Amerika. Økende omkostninger ved innkjøp og vedlikehold gjorde anleggene dyre i drift, og dermed også lette å nedlegge da første og annen generasjons materiell var nedslitt. Oljekrisen midt på 1970-tallet ble et vendepunkt. De gjenlevende systemene er etter den tid stort sett beholdt. Etter hvert er også en rekke nye systemer opprettet, noen faktisk for andre gang. samtlige trikke- og bensinbussruter med trolleybussdrift. 2. verdenskrig satt imidlertid en stopp for en videre fremdrift. Like etter krigen satte man atter i gang med trolleyprosjektet, og denne gangen med ombygde bensinbusser, såkalte flodhester, på linje 5. Prosjektet ble definert som en suksess. Kort tid etter erstattet man sporveislinje 2, Sentrum - Fridalen, med trolleybusser. Linjen ble senere forlenget med nye busser, de såkalte sputnikene. Vinteren 1994/95 satse på miljøvennlig teknologi. Kjente navn fra Landås De seks nye trolleybussene har også hatt sin dåp, og trolley ene på Landåslinjen er oppkalt etter kjente bergensere med tilknytning til nettopp Landås. Disse har fått gater i bydelen oppkalt etter seg, nemlig Sofus Madsen, Hans Wiers- Jenssen, Gerhard Gran, Nordahl Rolfsen, Adolph Berg og Kristofer Janson.

6 10 ÅRSRAPPORT 3 STYRETS BERETNING 3 Virksomhetens art Fra 1. januar 4 blir det innført en konsernmodell i Gaia Trafikk AS. Virksomhetene i dagens divisjoner blir lagt ut i egne aksjeselskaper. I tillegg til morselskapet består derfor Gaia Trafikk i dag av ni datter-selskap: GAIA VERKSTED AS GAIA BUSS AS GAIA REISER AS GAIA EIENDOM FANA AS GAIA EIENDOM NYBORG AS GAIA EIENDOM MANNSVERK AS GAIA BERGEN AS BERGEN SPORVEI AS GAIA TRANSAKSJON AS Primærvirksomheten til Gaia Trafikk er løyvepliktig kollektiv transport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Selskapet driver også flybuss til/fra Bergen lufthavn og turbussvirksomhet. Andre aktiviteter er salg av verkstedstjenester og deltakelse i et samarbeid om ekspressbuss til Stavanger (Kystbussen). Gaia Reiser AS driver transport av funksjonshemmede og annen spesialtransport. Gaia Bergen AS driver utleie av busser og annet materiell. I de syv andre datterselskapene har det ikke vært drift i 3. Gaia Trafikk er lokalisert med hovedkontor og anlegg på Mannsverk i Bergen. Videre har selskapet anlegg på Nyborg, Fana og Os (leide lokaler). Gaia Trafikk jobber ut fra følgende visjon, forretningsidé og overordnede mål: Visjon Gaia i trafikken - for deg og miljøet. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive transporttjenester. OVERORDNETE MÅL: Mål for Gaias resultat og virksomhet Gaia sitt kjerneområde skal være kollektivtransport. Gaia skal være blant Norges mest veldrevne kollektivselskap i byområder. Gaia skal drive sin virksomhet markedsrettet og etter bedriftsøkonomiske prinsipper i den hensikt å oppnå god lønnsomhet og tilfredsstillende avkastning til eierne. Gaia skal arbeide for forpliktende samarbeid og strategiske allianser. Mål for forholdet til samfunnet Gaia skal ha et åpent, korrekt og aktivt forhold til kunder, media, ansatte, eiere og samarbeidspartnere. Gaia skal samarbeide med politikere, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner for å forbedre rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Mål for arbeidet med kunder og marked Gaia skal behandle kundene som sin viktigste kapital. Gaia skal utvikle et markedstilpasset tilbud slik at kollektivandelen (og inntjening) øker. Gaia skal aktivt markedsføre de fordelene kundene og samfunnet har av våre tjenester. Gaia skal utvikle og drive lønnsomme tjenester og produkter innenfor kjerneområdet og tilgrensede aktiviteter så som verksted, eiendom og bybane. Mål for arbeidet med internkunden/medarbeidere Medarbeidere med rett kompetanse er selskapets viktigste interne ressurs, og er avgjørende for å nå selskapets mål. Rekruttering og utvikling av medarbeidere er derfor en prioritert oppgave. Gaia skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS og trivsel skal sikre individuell vekst og kraft. Gaia skal ha en målbevisst ledelse som motiverer medarbeiderne. Mål for innsatsen for miljøet Gaia vil prioritere løsninger og tilstrebe handlinger som gir miljøgevinster i samtid og fremtid. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Gaia Trafikk har ruteløyver ut år 6. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Konsernets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 3. I tillegg er det avholdt jevnlige HMS-møter ved de enkelte avdelinger. En rekke saker er fremmet og behandlet i så vel AMUutvalg som på HMS-møtene. Løsninger er vedtatt og gjennomført på flere områder. Fra og med 11. februar 4 er det vedtatt røykeforbud innendørs i Gaia. Dette gjelder på alle anleggene til selskapet. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En person arbeider i full stilling som HMS-konsulent. Videre har vi en person i stilling som sosialombud med fokus spesielt rettet mot langtidssyke, attføringsarbeid, omstilling m.v.. Selskapets valgte hovedverneombud arbeider i full stilling som verneombud. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet og driften for øvrig. I 3 var sykefraværet 12,7 %. I 2 var sykefraværet 13,5 %. Denne utviklingen ser styret positivt på. 14:00

7 12 ÅRSRAPPORT 3 ÅRSRAPPORT 3 13 Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef Gaia Trafikk inngikk 1. januar 3 en samarbeidsavtale med Trygdeetaten, og ble fra samme datoen IA-bedrift (inkluderende arbeidslivvirksomhet). Samarbeidsavtalen bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Vår målsetting er som følgende: Gjennom langsiktig og kontinuerlig fokus på vårt totale arbeidsmiljø søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. Det er totalt rapportert 28 personskader på egne ansatte i 3 mot 44 i 2. Noen av skadene har medført lengre sykmeldinger. Det forventes ikke at disse skadene vil føre til alvorlige ettervirkninger for de personer som har vært involvert. Selskapet har definerte rutiner som følges etter en ulykke. Dette er et høyt prioritet arbeid, som også skal virke forebyggende i forhold til å unngå skader i fremtiden. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Våre beredskapsrutiner har derfor vært nøye gjennomgått de siste årene. Vi har også hatt flere beredskapsøvelser. Den siste øvelsen hadde vi høsten 3. De fleste materielle skader har oppstått i bytrafikken. Redusert skadefrekvens på våre busser er en høyt prioritert oppgave. Det har ikke oppstått noen store skader. Det er viktig for selskapet å ha en god sikkerhetskultur. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling, som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets ansatte er 182 kvinner. Av styrets ti medlemmer er tre kvinner. Lønns- og arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i 3. Det ble totalt forbrukt syv millioner liter diesel. Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I tillegg har selskapet 36 busser i full drift som går på naturgass. Deler av produksjonen til Gaia Trafikk utføres med trolleybusser. Trolleybusser er dyrere i anskaffelse og drift sammenliknet med vanlige dieselbusser. Gaia mottar derfor et ekstraordinært tilskudd til trolleydriften fra Bergen kommune. I 3 ble det anskaffet seks nye trolleybusser. Bussene er meget godt mottatt av våre kunder. Fremtidig utvikling Gaia undertegnet en ny kvalitetskontrakt med Hordaland fylkeskommune i 3. Kontrakten gjelder fra 1. januar 4 til 31. desember 7. Kontrakten bygger på de samme prinsippene som den avtalen vi har hatt de siste fire årene innenfor ordinær rutetrafikk. Det vil fortsatt bli brukerundersøkelser på bussene. Et markedsrettet produkt med økende kvalitet blir derfor et viktig fokus for selskapet. I 3 undertegnet Gaia i samarbeid med HSD en avtale med Hordaland fylkeskommune om anskaffelse av nytt billetteringssystem. Dagens billetteringssystem ble tatt i bruk i 1987, og oppfattes som foreldet. Et nytt system har som mål å redusere billetteringstiden, og derigjennom også redusere reisetiden. Fra og med 4 vil Bergen kommune overta ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, mens fylket beholder ansvaret for trafikken i de andre kommunene i Hordaland. For Gaia betyr dette at kvalitetskontrakten med fylket vil gjelde for vår kjøring i Os Kommune (ca 10 % av produksjonen). For trafikken i Bergen (ca 90 % av produksjonen) må det inngåes en ny kontrakt med Bergen kommune som har vedtatt å videreføre prinsippene i kvalitetskontrakten. Vi forventer at tilpasningene av avtalen vil bli fullført i løpet av de første månedene i 4. Dette gjelder også prosessen rundt nytt billetteringssystem. Utvikling og kompetanseheving hos alle som jobber i Gaia Trafikk har også i 3 vært høyt prioritert. Verdiene i forretningsideen som miljøvennlig, trygg og moderne er viktige i kommunikasjonen med de ansatte. I 3 startet vi et prosjekt hvor defensiv kjøring står sentralt (290 ansatte har i denne forbindelse gjennomført et kurs i 3). Dette vil bli videreført i 4. Lederutvikling blir også et viktig satsingsområde. Bergen kommune ønsker å satse på en bybane i Bergen. Styret har derfor fokusert på mulige løsninger for kunne integrere buss og bane, og vil fortsette å prioritere dette høyt i året som kommer. Vi vil også se på muligheten for buss som et godt samfunnsøkonomisk alternativ til en bybane. Styret har de siste årene jobbet med å videreutvikle selskapets strategi, herunder aksjonærpolitikk og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapet. Som et ledd i dette blir Gaia omorganisert med virkning fra 1. januar 4. Dagens divisjoner, rutetrafikk, reiser (fly-, tur-, og kystbuss), verksted og eiendom, legges ut i egne aksjeselskaper. Vi får dermed en konsernmodell hvor fellesfunksjonen vil ligge igjen i morselskapet. Markedet synes å ha reagert positivt på styrets vedtatte strategier. Dette gjenspeiles i en betydelig økning i aksjenes omsetningsverdi. Gaia Trafikk har ikke noen formell strategisk allianse med andre selskaper. Dette er et område styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet økte fra 502,9 mill. kr. i 2 til 517,4 mill. kr. i 3. Årsresultatet ble + 12,2 mill. kr. mot + 11,8 mill. kr. i 2. I forbindelse med omorganiseringsprosessen av Gaia har det påløpt en del ekstraordinære kostnader i 3. På denne bakgrunn er styret fornøyd med resultatet for 3. Antall reisende i divisjon rutetrafikk, eksklusiv skolereiser, var 21,5 millioner i 3. Dette er en nedgang på reiser og tilsvarer en relativ nedgang på 1,92 % i forhold til 2. Nedgangen i antall passasjerer varierer i de ulike månedene. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juli 2 og 1. januar 3, var passasjernedgangen ventet. Mot slutten av året registrerte vi at nedgangen flatet ut. Som en følge av takstfrys 1. januar 4 forventer vi en mer positiv trafikkutvikling i 4. Turkjøring har satset på egenproduserte turer. Turene markedsføres via egne kataloger og messer arrangert i samarbeid med aktuelle reisemål. En del av turproduksjonen er konsentrert om kjøring for skoler, bedrifter med lokal forankring, sightseeing og transfer for besøkende turister i Bergen med utgangspunkt i Flyplassen, Jernbanen, Hurtigruten og cruiseskip. Omsetningen ligger på samme nivå som året før. Flybussen har et tilfredsstillende resultat i 3. Rutetilbudet er opprettholdt. Det var foretatt en takstøkning i oktober. Kystbussen har hatt en god trafikkvekst og rutetilbudet er utvidet til timesavganger. Det har vært gjort et betydelig markedsarbeid og tiltak/aktiviteter er planlagt for å møte nye aktører som har varslet at de ønsker å starte opp parallell rute i løpet av 4. Gaia Reiser AS hadde et godt driftsår i 3 og inngikk flere kontrakter på transporttjenester. Selskapet opererer i et konkurranseutsatt marked. I februar 4 mistet Gaia Reiser i anbudskonkurranse sin andel av syketransport. Parkeringsbussen er et gratis busstilbud for publikum i sentrum etablert av Bergen Parkeringsselskap i 3. Denne kjøringen vant Gaia i anbudskonkurranse. Ruten går mellom Bergen busstasjon og Nøstet og kjøres med spesielt innkjøpte lavgulv småbusser. Tilbudet har blitt meget populært og brukes av ca reisende daglig. De samlede investeringene i konsernet i 3 var på,9 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning pr var 25,7 mill. kr. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Den langsiktige gjelden er øket med 35,8 mill. kr. i 3, og var 51,6 mill. kr. pr Denne økningen må sees i sammenheng med en ekstraordinær investering i seks nye trolleybusser. Pr var konsernets kortsiktige gjeld 128,4 mill. kr. På samme tidspunkt var omløpsmidlene 68,6 mill. kr. Gaia Trafikk har en avtale med sin bankforbindelse om mulighet til å øke den langsiktige gjelden til 135 mill. kr. Den finansielle stillingen er derfor god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 3. Ved utgangen av 3 var totalkapitalen 288,8 mill. kr., sammenliknet med 259,7 mill. kr. året før. Egenkapitalprosenten pr var 29,9 %, sammenliknet med 29,8 % pr Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk: Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var selskapets frie egenkapital 60,1 mill. kr. Styret vil takke de styrerepresentantene som har gått av i løpet av 3. Styret takker også alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i 3. Bergen, 24. februar 4: Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Ragnhild Hedemann Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Lisbeth Axelsen Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes konsernsjef

8 07:00 Resultatregnskap ÅRSRAPPORT :00 MORSELSKAP KONSERN 2 3 Note Note 3 2 Driftsinntekter 14: Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til Hordaland fylke 11, Trolleybusstjenester Andre inntekter Sum driftsinntekter :00 16:00 Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd :00 20:00 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Netto finansinntekt Ordinært overskudd før skatt :30 Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer Opplysninger om avgitt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Årsrapport 2007. "En T-bane å stole på"

Årsrapport 2007. En T-bane å stole på Årsrapport 2007 "En T-bane å stole på" 01 Innhold 02 Et år med store endringer 03 Årsberetning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter til regnskapet 09 Revisjonsberetning 5

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer