Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS"

Transkript

1 Innhold 0 Generelt Byggherre (BH) og byggesaken Byggherrens prosjektorganisasjon Entrepriseform Kontraktsbestemmelser Sikkerhetsstillelse: Evt. regulering av rigg/byggetid: Tvister Lønns- og arbeidsvilkår Byggetillatelser Prosjektmaterialet Prosjektering utført av byggherre Videre detaljprosjektering m.m Tomt og riggforhold Fremdrift Entreprenørens organisasjon Kvalitetssikring, kvalitetskontroll, HMS, miljø Dokumentasjon og innsynsrett Fakturering Overtagelse/Dagmulkt/Erstatning Forvaltning, drift og vedlikehold Tilbudsskjema Tilbudssammendrag Byggetid Regulering av kontraktssummen Regningsarbeider Autorisasjon Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Garanti Erklæring og underskrift Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 1 av 19

2 12.11 Eventuelle andre opplysninger/ forbehold: Vedlegg: Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 2 av 19

3 0 Generelt 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) skal utvide boligkapasiteten ved fortetting i eksisterende bebyggelse. To eksiterende skal bygges om. Trimveien 6, prosjektnr. 284: Nyere eksisterende bygg. Det skal etableres 4 nye hybler på plan 1 og U i det som i dag brukes som fellesareal. Det skal etableres ny trappeforbindelse mellom plan 1 og U. Den eksisterende trappa fjernes og hull i dekket støpes igjen. Prosjektet medfører at terrenget på utsiden senkes for å etablere gode lysforhold med nye vinduer for underetasjen Marselis' gate 24, prosjektnr. 283: Eksisterende bygg ble ombygd fra kornsilo til studentboliger. Fasader i betong med utvendig isolasjon med puss. Det skal etableres 3 hybler i 18. etasje i siloen på Grünerløkka. Det medfører også 3 boder på plan 17 og trappeforbindelse mellom plan 17 og 18. Rammesøknad for begge adressene er innsendt 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon T-2 Prosjekt Asker AS v. Per Ove Haugland er engasjert av byggherre som prosjektleder for prosjektet. Alle henvendelser vedrørende tilbudsmaterialet skal rettes til prosjektleder. Prosjektleder: T-2 Prosjekt Asker AS Per Ove Haugland Radarveien 107 B 1152 Oslo e-post: Byggherre er: SiO Eiendom v. Torbjørn Tuoremaa e-post: Arkitekt og rådgivende ingeniører: Nedenforstående firmaer er ansvarlige for utarbeidelse av beskrivelser. SiO ønsker å beholde RIE, RIV, RIB og RIBR som sine rådgivere for oppfølging i byggefasen. ARK tiltransporteres totalentreprisen, da han har inngående kjennskap til prosjektet Tilbyder står fritt til å velge øvrige konsulenter eller andre i forbindelse med detaljprosjekteringen Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 3 av 19

4 Arkitekt: Felix Arkitekter AS v /Rolf Bækkevold e-post: RIB: Reinertsen AS v/ Andreas Dönhoff e-post: RIE: Reinertsen AS v/ Erik Johansson e-post: RIV: Siv.ing.Erling Bjartnes as v/ Linda Tjøstland Stillerud e-post: Brann. RIBr: Reinertsen AS v/ Jonas Grønning e-post: Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 4 av 19

5 0.3 Entrepriseform Prosjektet vil bli kontrahert som en totalentreprise. Byggherre forbeholder seg retten til selv å innhente priser på eventuelt tilleggsarbeid for tiltransport til totalentreprenør. Arkitekt og konsulenter blir honorert direkte av byggherren fram til tidspunkt for kontraktsinngåelse med totalentreprenør. Arkitekt tiltransporteres etter dette til totalentreprenør til avtalt pris som fremgår av tilbudsskjema. Det påhviler entreprenørene å ha med alle nødvendige arbeider som skal til for å få arbeidene godkjent og i tråd med regler fra alle offentlige myndigheter. Det er en forutsetning at det leverte bygg er gjennomført med godt faglig håndverk. Løsninger skal være i tråd med relevante lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger, våtromsnorm, (hele badet er våt sone), Norske standarder og NBI byggforskserien. Valgte løsninger skal være tidsmessige, vedlikeholds- og energiøkonomiske. I tillegg skal prosjektet gjennomføres i tråd med det arkitektoniske ambisjonsnivå som fremgår av arkitektens tegninger og beskrivelse. Videre detaljering skal harmonere med dette og ivareta funksjonskrav til moderne studentboliger. Dersom det er poster som mangler i det foreliggende materialet, plikter entreprenøren å redegjøre for dette i pristilbudet, ellers anses disse postene for å være inkludert i øvrige prisbærende poster. 1 Kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 med følgende supplerende bestemmelser erstatter/gjelder foran NS 3431: 1.1 Sikkerhetsstillelse: NS 3431 pkt 18.3 erstattes av følgende: Byggherre stiller ikke sikkerhet eller bankgaranti. 1.2 Evt. regulering av rigg/byggetid: Entreprenør skal kunne påta seg økning av kontraktsvolumet på inntil 15% av opprinnelig kontraktssum uten å kunne påberope seg regulering av riggkapitlet. Entreprenør skal kunne påta seg økning av kontraktsvolumet på inntil 15% av opprinnelig kontraktssum uten å kunne påberope seg forlenget byggetid. 1.3 Tvister Tvister mellom partene om kontraktsforholdet søkes løst i minnelighet. Dersom løsning ikke oppnås, skal uenighet avgjøres ved ordinære domstoler. 1.4 Lønns- og arbeidsvilkår TE skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av allmenngjøringsforskriften. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. TE skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 5 av 19

6 arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler TE inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom TE eller hans underleverandører ikke etterlever disse pliktene, har byggherre rett til å holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 2 Byggetillatelser Det er søkt rammetillatelse på begge adressene Totalentreprenør er søker og ansvarlig for å utarbeide søknad om igangsettingstillatelse(r) i henhold til fremdriftsplan. Alt ansvar i forbindelse med detaljprosjektering og søknad om igangsettingstillatelse, innhenting av andre offentlige tillatelser og ferdigattest inngår i totalentreprisen. 3 Prosjektmaterialet 3.1 Prosjektering utført av byggherre Byggherrens prosjektmateriale er definert ved det foreliggende tilbudsmaterialet, inklusive tegninger. Prosjektmaterialet inneholder funksjons-, kvalitets- og ytelseskrav samt beskrivelse og tegninger. Bygningstekniske utførelser og konstruksjoner fremkommer delvis i det foreliggende tegningsmaterialet. Totalentreprenøren kan velge andre utførelser. TE skal informere byggherren om bruk av alle alternative løsninger. Ved alternative løsninger skal ikke utseende og kvalitet, levetid eller driftskostnader forringes i forhold til konkurransegrunnlagets prosjekteringsmateriale. Funksjons-, kvalitets- og ytelseskrav samt tegninger og beskrivelser skal ses samlet og utgjør sammen underlag for konkurransen og leveransen. Totalentreprenør skal kontrollere og overta risikoen for alt prosjekteringsmateriale inntatt i tilbudsgrunnlaget, som om han selv skulle ha forestått prosjekteringen fra begynnelsen av. 3.2 Videre detaljprosjektering m.m. TE har ansvaret for nødvendig detaljprosjektering og skal i god tid, minst 4 uker, før utførelsen av arbeider fremlegge prosjektmaterialet med angivelse av materialvalg, fargevalg og detaljutførelse samt evt. tekniske beregninger for byggherrens representanter. Byggherren kan kreve full teknisk dokumentasjon for alle utførelser som foreslås av entreprenøren. De bygningsmessige konstruksjoner skal generelt dimensjoneres, prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende offentlige lover, forskrifter, Norsk Standard og Norges Byggforskningsinstitutts Byggdetaljer, leverandørs anvisning for utførelse og byggebransjens våtromsnorm. Bygget skal ha god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger. Materialanvendelse og utførelse skal Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 6 av 19

7 legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. 4 Tomt og riggforhold TE skal i henhold til byggherreforskriften 9 sørge for a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer h) forsvarlige arbeidstidsordninger i) tilfredsstillende personalrom j) forsvarlig innkvartering. Totalentreprenøren får stillet deler av tomten til disposisjon i nåværende forfatning, og skal ta ansvaret for alle uforutsette forhold som måtte oppstå i forbindelse med byggingen. Det skal tas tilbørlig hensyn til naboer og omgivelsene i anleggsperioden slik at disse ikke påføres ulemper som følge av byggingen. De respektive byggeplassene skal kontinuerlig holdes lukket med byggegjerde, stillaser må sikres for inntrenging av fremmende og all transport til/fra byggeplassen må organiseres på en sikker måte uten å være til unødig sjenanse for beboerne på området. Den eksisterende bygningsmassen må sikres mot vanninntrenging og skader i hele byggeperioden. Alle kostnader for sikring mot- og utbedring av skader i eksisterende bygg skal dekkes av TE. Byggearbeidene skal foregå i hht. RIF norm rent og tørt, så langt dette er praktisk gjennomførbart. Det skal ikke bygges inn skadelig fukt/støv. Bygningsmaterialer som er våte eller har vært våte (selv om de er blitt tørket), skal ikke benyttes. Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 7 av 19

8 Støy i anleggsperioden Det vil bo studenter i alle eksisterende hybler/leiligheter. Det er ikke planlagt at disse skal flytte ut. Støyende arbeider kan kun gjennomføres i tidsrommet kl mandag til fredag. Gjeldende retningslinje vedr. støy i anleggsperioden er T-1442 og Bydelsoverlegenes krav Totalentreprenør må sørge for å overholde de aktuelle grenser. Varsling av støyende aktiviteter og kommunikasjon av disse aktiviteter i forhold til omkringliggende bebyggelse, må påregnes. Alle utgifter, offentlige gebyrer og avgifter i forbindelse med rigg skal dekkes av entreprenøren. 5 Fremdrift TE skal påse at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av kontraktsarbeidene og de ulike arbeidsoperasjoner. Totalentreprenøren skal ved innsendelse av sitt tilbud redegjøre for sine fremdriftsplaner og oppgi totalt tidsforbruk for byggingen inklusive eventuelle ferieuker. Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide en detaljert fremdriftsplan og beslutningsplan med milepæler. Fremdriftsplanen skal vise når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner. BH ser for seg en byggetid på 5 måneder, men TE må selv vurdere hvor lang tid som det er behov for, jf 1. avsnitt ovenfor. TE skal videre sørge for en forsvarlig bemanning til enhver tid, både hva angår prosjektering og utførelse, slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal leveres månedlige oppdaterte fremdriftsplaner med fremdriftsfront til byggherre i forbindelse med fakturering. Følgende antatte hovedmilepæler legges til grunn etter avtale med TE: Tilbud inn: Kontrahering: Byggestart, senest: (avhenger av rammesøknad og IG) Ønsket ferdigstillelse: Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 8 av 19

9 6 Entreprenørens organisasjon Det forutsettes at samtlige underentreprenører som engasjeres har den nødvendige kompetanse og lokale/sentrale godkjenning som er nødvendig for å utføre de respektive oppgaver på en faglig og håndverksmessig tilfredsstillende måte. Totalentreprenøren avholder egne møter for å styre og kontrollere prosjektering, koordinering og fremdrift. Byggherrens representanter skal informeres om møtene og ha rett til å delta i disse. 7 Kvalitetssikring, kvalitetskontroll, HMS, miljø Det kreves at alle virksomheter som er engasjert i prosjektet har et vel fungerende internkontrollsystem og TE skal påse at hans underleverandører har et slikt system. BH kan kreve å få dokumentert TEs internkontrollsystem. Byggherrens mål er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette skal det legges spesiell vekt på at byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres i henhold til regler og intensjoner i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). SHA-planen vil være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. TE skal sørge for at SHA-planen til enhver tid er lett tilgjengelig og godt kjent nedover i kontraktskjeden. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå det målet som er beskrevet ovenfor. Ved prosjekteringen skal TE risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives særskilt og meddeles SiO. De spesifikke tiltakene for ivaretakelse av risikoen skal beskrives og innarbeides i SHA-planen Det skal videre utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som er av betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive byggets konstruksjon og utforming samt byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endringer og riving. I forbindelse med utarbeidelse av foreliggende forprosjekt har SiO ved innleiet prosjektleder ivaretatt funksjon som koordinator for prosjektering. For videre prosjektering og gjennomføringsfasen skal totalentreprenør ivareta rollen som koordinator for prosjektering og utførelse. Det skal inngås særskilt avtale mellom SiO/SiOs prosjektleder og TE hvor arbeidsoppgaver, rapporteringsrutiner mv Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 9 av 19

10 avklares. I denne forbindelse skal det foretas en vurdering av hvorvidt oppgaven som koordinator kan komme i konflikt med TEs øvrige forpliktelser i prosjektet og hvilke tiltak som i så fall skal iverksettes. Overholdelse av de til enhver tid gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet er en del av TE sine kontraktsforpliktelser. Ved brudd på disse har byggherren adgang til selv å utbedre slike forhold for TEs regning. Ved prosjektering skal substitusjonsplikten ivaretas ved at det skal vurderes om det kan anvendes alternative stoffer/materialer av hensyn til sikkerhet, helse og miljø. Jf. Produktkontrolloven 3. Totalentreprenøren skal utarbeide en spesifikk kvalitetskontrollplan. Den skal beskrive hvilke spesifikke tiltak for kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for prosjektet. Totalentreprenøren skal også utarbeide kontrollplan(er) for både rutinemessig og spesielle kontroller som skal utføres. Totalentreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll også av underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. Totalentreprisen skal inneholde alle ytelser med tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering og vedlikehold av kvalitetsplan for entreprisen / leveransene, utarbeidelse og oppfølging av kontrollplaner og beredskapsplaner, gjennomføring av kvalitetssikring / internkontroll, oppfølging og revisjon av kvalitetssystem / kvalitetsplan. Det vises for øvrig til kap. Rigg og drift. Kvalitetsplan med kontrollplaner skal oversendes byggherren ved kontraktsinngåelse. Samtlige kvalitetssikringstiltak inklusive oversikt over organisasjon, skjemaer som anvendes, protokoller, etc. skal samles i en kvalitetssikringshåndbok spesielt for prosjektet. Byggherrens representant skal ha et eksemplar av håndboken. Det forutsettes at totalentreprenøren gjør samtlige i sin organisasjon kjent med kravet til kvalitetssikring, og motiverer så vel ledelse som arbeidere til å oppnå et best mulig produkt. Totalentreprenøren skal sørge for systematisk, ukentlig elektronisk bildetaking og arkivering gjennom hele byggefasen. Det skal spesielt prosjekteres og bygges varige løsninger, for beskyttelse mot vann-, kondens- og fuktskader. Entreprenør må redegjøre for / dokumentere kvalitetssikringssystem i bedriften, herunder også oppfølging og gjennomføring av garantiarbeider i garantiperioden. Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 10 av 19

11 8 Dokumentasjon og innsynsrett Totalentreprenøren overtar det samlede ansvar for byggherrens prosjektmateriale og grensesnitt mellom de ulike fag. Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Funksjons-, ytelses- og kvalitetskrav skal oppfylles i tråd med forutsetningene i tilbudsdokumentene. Totalentreprenør er ansvarlig for samtlige fag/underentreprenører og koordineringen av disse. Byggherren skal fortløpende motta kopier av tegninger, beskrivelser, beregninger etc. for informasjon. Dette innebærer dog ingen overføring av prosjekteringsansvar eller produktansvar til byggherren. Byggherren skal varsles ved endringer av konstruksjoner, masser, volumer, mv. som ligger innenfor TEs prosjekteringsansvar før arbeidene igangsettes. Oppfyllelse av kravspesifikasjoner og ytelseskrav skal dokumenteres. Dette gjelder bl.a.: - Bygningskonstruksjoner med hensyn til dimensjonering, styrke, retnings- og overflateavvik - Sikring av bygget mot ytre klimapåvirkninger - Sikring av bygget mht. isolasjon og diffusjonstetting - Ytelser på tekniske installasjoner innenfor VVS, elektro, heis, teleanlegg - Branninstruks/Branndokumentasjon. - Ytelser mht lyd / akustikk / vibrasjoner - Estetiske krav Byggherrens representant har rett til å delta i alle møter som omfatter prosjektering, byggearbeider og fremdrift, og han skal motta referater fra disse møtene. Han skal også ha full anledning til å foreta stikkprøvekontroller i alle faser av prosjektet av kvalitet og utførelse. Totalentreprenøren skal i nødvendig grad tilrettelegge for slike kontroller. 9 Fakturering Det skal utarbeides betalingsplan som tar utgangspunkt i den oppsatte fremdriftsplan før kontraktsinngåelse. Ved avvik fra avtalt fremdriftsplan, justeres betalingsplanen tilsvarende. Korrespondanse og fakturaer stiles til SiO Eiendomsavdeling, med kopi til prosjektleder. Faktura adresse: Eiendomsavd. SiO Postboks Trondheim Avdragsnota skal stiles til byggherre og sendes i tre eksemplarer til byggherre med anførsel av prosjektnummer, og inneholde avdragssummer og spesifisert oppgave over totalt utført arbeid i henhold til kontrakt, samt fremdriftsplan med inntegnet fremdriftsfront. Tilleggsarbeider faktureres på egen faktura. Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 11 av 19

12 10 Overtagelse/Dagmulkt/Erstatning Før overtagelse skal totalentreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider. Før ferdigmelding kan aksepteres av byggherre skal følgende dokumentasjon skal være oversendt og godkjent: - Ferdigattest el brukstillatelse - Produkt- og komponentspesifikasjon - Komponentkontroll - Innreguleringskontroll av luft- og vannsystemer - Innreguleringskontroll for automatikk - Tetthetskontroll for luft- og vannsystemer - Lydmålinger - Funksjonstester - Drifts- og vedlikeholdsinstruks - Endelig effekt-, energi- og driftsbudsjett - Branndokumentasjon - Kvitterte lister etter entreprenørens egenkontroll - Alle tegninger både digitalt og med papirkopier. - Kopi av statiske beregninger - Komplett FDV dokumentasjon Feil som avdekkes ved forhåndsbefaring skal utbedres umiddelbart. Det løper en særskilt dagmulkt stor kr pr hverdag dersom den frist som blir fastsatt ved overtagelse for utbedring av eventuelle feil og mangler ikke blir overholdt. Byggherren kan i slike tilfeller selv sette inn ressurser for utbedring etter skriftlig varsel til entreprenør. Tilsvarende gjelder for utbedring av garantiarbeider. Dersom entreprenøren ikke overholder avtalt frist for utbedring, kan byggherre velge å gjennomføre utbedringsarbeidene selv og kreve kostnadene dekket av totalentreprenøren. 11 Forvaltning, drift og vedlikehold Utkast til FDV-dokumentasjon skal utarbeides 2 måneder før bygget er ferdig, Den komplette FDV-dokumentasjon skal leveres ved overtakelse av byggeprosjektet fra entreprenør til byggherre. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger, vurderer byggherren ikke å overta prosjektet. Krav til leveranse: 2 stk CD med pdf format 2 stk CD med dwg/doc/xls format 2 stk permer (papirformat) Det skal utarbeides en framdriftsplan for ferdigstillelse av FDV-dokumentasjon. Lagstruktur for tegninger (Lydia) Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 12 av 19

13 Alle tegninger skal følge SiO sine krav til lagdeling, Lagstrukturen tar utgangspunkt i NS Arkitekt og tekniske konsulenter: Tegningene skal bygges opp lagdelt og objektbasert (polygonisert) for direkte inntaking i FDV-programmet Lydia, som SiO har valgt som databasert FDVprogram. Prosjekterende må ta kontakt med programleverandør Lydia AS slik at tekniske detaljer avklares. I byggeperioden skal samtlige tegninger oversendes byggherren via mail i PDFformat og merkes systematisk slik at nyere versjoner klart kan skilles fra gamle versjoner. As built tegninger skal leveres i formater som beskrevet i FDV-dokumentasjonen Revisjonsfeltet skal påføres bokstaven Z. Tegningslistene skal inneholde dato for As built. Før overtagelse skal totalentreprenør gjennomgå drift for samtlige tekniske installasjoner med brukers og eiers vedlikeholdsansvarlige, slik at de kan ta ansvaret for drift av installasjonene f.o.m overtagelse. I løpet av garantiperioden skal fagpersonell fra leverandør kunne kontaktes for driftskonsultasjon på hovedfunksjonene i de tekniske anleggene, omkostningsfritt. Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 13 av 19

14 12 Tilbudsskjema 12.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for Trimveien 6: Kapittel 01 Rigg og drift og alle hjelpearbeider Kapittel 2 Bygning Kapittel 20 Bygning generelt Kapittel 22 Bæresystem og veggskiver, se kap. 29 Kapittel 23 Yttervegger Kapittel 24 Innervegger Kapittel 25 Dekker, himlinger Kapittel 26 Yttertak Kapittel 27 Fast inventar Kapittel 28 Trapper/rekkverk Kapittel 29 Alle arbeider beskrevet i kap 29 Kapittel 3 VVS- installasjoner Kapittel 30 Generelle kostnader VVS Kapittel 31 Sanitærarbeid Kapittel 32 Varmeanlegg Kapittel 33 Brannslukking Kapittel 36 Luftbehandlingsanlegg Kapittel 4 Elkraft Kapittel 40 Generelt Kapittel 41 Generelle Anlegg Kapittel 43 Fordeling Kapittel 44 Lys Kapittel 45 El-varme Kapittel 46 Drifttekniske anlegg Kapittel 5 Tele og automatisering Kapittel 50 Tele- og automasjon generelt Kapittel 51 Basis installasjoner Kapittel 52 Integrert kommunikasjon Kapittel 53 Telefoni og personsøking Kapittel 54 Alarm og signalsystemer Kapittel 55 Lyd og bildesystemer Kapittel 6 Andre installasjoner Kapittel 60 Andre installasjoner, generelt Kapittel 61 Prefabrikkerte rom Kapittel 62 Heis Kapittel 7 Utendørs Kapittel 70 Utomhusarbeider Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 14 av 19

15 Kapittel 9 Kapittel 99 Prosjektering Kapittel 999 Tiltransport arkitekt?????? Sum eks mva 25 % mva Tilbudssum inkl mva De komplette arbeider, leveranser og ytelser omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for Marselis' gate 24: Kapittel 01 Rigg og drift og alle hjelpearbeider Kapittel 2 Bygning Kapittel 20 Bygning generelt Kapittel 22 Bæresystem og veggskiver, se kap. 29 Kapittel 23 Yttervegger Kapittel 24 Innervegger Kapittel 25 Dekker, himlinger Kapittel 26 Yttertak Kapittel 27 Fast inventar Kapittel 28 Trapper/rekkverk Kapittel 29 Alle arbeider beskrevet i kap 29 Kapittel 3 VVS- installasjoner Kapittel 30 Generelle kostnader VVS Kapittel 31 Sanitærarbeid Kapittel 32 Varmeanlegg Kapittel 33 Brannslukking Kapittel 36 Luftbehandlingsanlegg Kapittel 4 Elkraft Kapittel 40 Generelt Kapittel 41 Generelle Anlegg Kapittel 43 Fordeling Kapittel 44 Lys Kapittel 45 El-varme Kapittel 46 Drifttekniske anlegg Kapittel 5 Tele og automatisering Kapittel 50 Tele- og automasjon generelt Kapittel 51 Basis installasjoner Kapittel 52 Integrert kommunikasjon Kapittel 53 Telefoni og personsøking Kapittel 54 Alarm og signalsystemer Kapittel 55 Lyd og bildesystemer Kapittel 6 Andre installasjoner Kapittel 60 Andre installasjoner, generelt Kapittel 61 Prefabrikkerte rom Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 15 av 19

16 Kapittel 62 Heis Kapittel 7 Utendørs Kapittel 70 Utomhusarbeider Kapittel 9 Kapittel 99 Prosjektering Kapittel 999 Tiltransport arkitekt?????? Sum eks mva 25 % mva Tilbudssum inkl mva Opsjonspris 1, energimåling av tappevann og oppvarming i alle boenheter i påbygget Alle kostnader forbundet med etablering av energimåling av tappevann og oppvarming i alle boenheter i påbygget inkl mva Opsjonspris 2, energimåling av EL-forbruk i alle boenheter i påbygget Alle kostnader forbundet med etablering av EL-forbruk i alle boenheter i påbygget inkl mva Ønsket spesifikasjon av priser på deler av leveransen. Alle oppgitte totalpriser skal medtas skal medtas i det kapittel de hører hjemme i tilbudsskjemaet og uten mva. Alle nedenfor spesifiserte priser oppgis inklusiv mva: Nøkkelsystem: Totalpris for bytting av eksisterende nøkkelsystem: Totalpris for nytt nøkkelsystem: Enhetspris pr dør til hybel leilighet: Enhetspris pr dør skallsikring : Hvitevarer: Hvitevarer til kjøkken og sentralvaskeri som det skal gis pris på: Ferdig montert, tilkoblet, idriftsatt og funksjonstestet. Totalpris Whirlpool WBE A+ WF kjøl/frys 175 cm eller likeverdig Enhetspris kjøl/frys WBE A+ WF kjøl/frys 175 cm eller likeverdig Totalpris benkekjøleskap Gorenje RB3138W 85 cm eller likeverdig Enhetspris benkekjøleskap Gorenje RB3138W 85 cm eller likeverdig Totalpris oppvaskmaskin ASKO D5437 SOF eller likeverdig Enhetspris oppvaskmaskin ASKO D5437 SOF eller likeverdig Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 16 av 19

17 Totalpris komfyr 60 cm m/ glasstopp Type Asko CC9652W eller likeverdig Enhetspris komfyr 60 cm m/ glasstopp Type Asko CC9652W eller likeverdig Fast inventar: Totalpris for møbler til felleskjøkken TEs leverandører av: Isolerglass og type: Vinduer og type: Dører og type: 12.2 Byggetid TE må selv vurdere hvor lang tid som det er behov for. TEs foreslåtte byggetid oppgitt i måneder:.måneder 12.5 Regulering av kontraktssummen Kontraktssummen er fast med mindre det er tatt forbehold om noe annet i tilbudet Regningsarbeider Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesats utfylles. Byggherre velger hvorledes oppgjør skal skje. Kalkulasjonsfaktor lønn. Tilbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren pluss mva. Ka =... Timesats inkl. alle påslag, ekskl. mva.: Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 17 av 19

18 a) Fagarbeider/ montør b)fagarbeider/ montør tekniske fag c) Hjelpearbeider/læregutt d Prosjekteringsarbeider ARK e) Prosjekteringsarbeider RIB f) Prosjekteringsarbeider RIV g) Prosjekteringsarbeider RIE h) Prosjekteringsarbeider RIG i) Prosjekteringsarbeider LARK Timesats ved overtid inkl. alle påslag og administrasjon: a) Fagarbeider/ montør b)fagarbeider/ montør tekniske fag c) Hjelpearbeider/læregutt d Prosjekteringsarbeider ARK e) Prosjekteringsarbeider RIB f) Prosjekteringsarbeider RIV g) Prosjekteringsarbeider RIE h) Prosjekteringsarbeider RIG i) Prosjekteringsarbeider LARK 13.7 Autorisasjon Sentralgodkjenning for totalentreprenør og de største underentreprenørene skal vedlegges tilbudet. Ekstra gebyr fra PBE grunnet manglende sentral godkjenning dekkes av TE 12.8 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å administrere/ få tiltransportert ansvaret for de øvrige sideentreprenørene. Påslagsprosent for administrasjon/koordinering:...% Påslagsprosent for full tiltransport som underentreprise:...% 12.9 Garanti Garantier vil bli stillet gjennom... Forsikring vil bli stillet gjennom Erklæring og underskrift Undertegnede tilbyder er inneforstått med at tilbudsgrunnlaget med bok 0, krav, beskrivelser, spesielt tegninger samt vedlegg, vil kunne danne grunnlag for bestilling av arbeidene. Tilbyder erklærer å ha gjennomgått hele tilbudsgrunnlaget og ha kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte grunnlaget. Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til beskrivelse og mengdespesifikasjon. Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger med priskonsekvenser er angitt og priset i tilbudsbrevet. Dersom en post ikke er utfylt, skal denne forstås innkalkulert i øvrige poster. Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 18 av 19

19 12.11 Eventuelle andre opplysninger/ forbehold: Firma: Adresse: Telefon: Sted:... Dato tilbyders stempel og signatur Vedlegg: Tilbudsdokumentet har følgende vedlegg: Bok 0 Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Dato: Side 19 av 19

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer