SiO. Funksjonsbeskrivelse, rammebetingelser og kravspesifikasjon (BOK 0) for tilbud på totalentreprise. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SiO. Funksjonsbeskrivelse, rammebetingelser og kravspesifikasjon (BOK 0) for tilbud på totalentreprise. for"

Transkript

1 SiO Funksjonsbesivelse, rammebetingelser og avspesifikasjon (BOK 0) for tilbud på totalentreprise. for Sogn 2012 trinn III og IV - Fortetting Sogn studentby Prosjektnr. 297, Sogn 2012 Utarbeidet av Sohlberg & Toftenes as i samarbeid med HRTB AS Arkitekter MNAL Heiberg & Tveter AS Hjellnes Consult as Ingeniørene Seim & Hultgreen AS Sweco Norge AS Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2012 Macintosh HD:Users:erik:Documents:01 Sohl & Toft:Prosj.adm.:Prosjekter:1316 Sogn III og IV:11 Besivelser:Endelige S&T-dokumenter:Bok side 1

2 Side: 2 av19 0 GENERELT BYGGHERRE (BH) OG BYGGESAKEN BYGGHERRENS PROSJEKTORGANISASJON ENTREPRISEFORM KONTRAKTSBESTEMMELSER SIKKERHETSSTILLELSE: EVT. REGULERING AV RIGG/BYGGETID: FERDIGSTILLELSE/DAGMULKT: TVISTER: BRUK AV KONTRAKTØRER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR BYGGETILLATELSER PROSJEKTMATERIALET PROSJEKTERING UTFØRT AV BYGGHERRE VIDERE DETALJPROSJEKTERING M.M TOMT OG RIGGFORHOLD ENDRINGER FREMDRIFT ENTREPRENØRENS ORGANISASJON KVALITETSSIKRING, KVALITETSKONTROLL, HMS, MILJØ DOKUMENTASJON OG INNSYNSRETT FAKTURERING OVERTAGELSE/DAGMULKT/ERSTATNING side 2

3 Side: 3 av19 12 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD TILBUDSSKJEMA TILBUDSSAMMENDRAG BYGGETID REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN AUTORISASJON PÅSLAGSPROSENTER FOR ADMINISTRASJON OG TILTRANSPORT GARANTI ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT EVENTUELLE ANDRE OPPLYSNINGER/ FORBEHOLD: VEDLEGG: side 3

4 Side: 4 av19 0 Generelt 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken SiO planlegger ombygging og utvidelse av eksisterende hybelbygg for studenter på Sogn. SiO fikk i 2003 omregulert tomten for Sogn Studentby, Sognsveien 85, slik at det ble mulig å fortette området med nye studentboliger. Sogn studentby er bygget i perioden Sentralverkstedet ble bygget senere (1994). En tidlig utredning konkluderte med at det kunne etableres inntil ca 350 nye HE (Hybelenheter). SiO fikk i 2009 tildelt statlig støtte til 147 HE, og ble i februar 2010 tildelt ytterligere statlig støtte til 78 HE for 2010, til sammen 225 HE. Byggetrinn I og II ble igangsatt sommeren 2011 og skal pågå til november Prosjektets ambisjoner: Sogn 2012 skal være et nasjonalt og internasjonalt referanseprosjekt for fremtidens studentboliger hvor studenter skal oppleve høy prioritering av bokvalitet. Prosjektet skal ivareta fremtidens av til helhetlige og ledende løsninger innen miljø, energi og god materialbruk Prosjektet skal planlegges og bygges med klimaeffektive arkitektoniske løsninger som har fokus på kvalitet og helhetlige løsninger. Løsningene skal i størst mulig grad være tilpasset avene til universell utformning. 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon Byggherre er: SiO Eiendom v. Øistein Myhrvold e-post: Sohlberg & Toftenes as v/erik Einerkjær er engasjert av byggherre som prosjektleder for prosjektet i byggefasen. Alle henvendelser vedrørende tilbudsmaterialet skal rettes til prosjektleder. Prosjektleder Sohlberg & Toftenes as v/erik Einerkjær Solliveien Lysaker e-post: side 4

5 Side: 5 av19 Arkitekt og rådgivende ingeniører: Nedenstående firmaer er ansvarlige for utarbeidelse av besivelser. Tilbyder står fritt til å velge å benytte disse rådgiverne eller andre i forbindelse med detaljprosjekteringen. Arkitekt skal tiltransporteres totalentreprenør for detaljfasen. Arkitekt: HRTB AS Arkitekter MNAL v/ Paul Woodville, Kiki Brinch Skaara e-post: RIB: Seim & Hultgreen Ingeniørene AS v/ Helge Seim e-post: RIE: Heiberg & Tveter v/ Per Tveter RIV.: Hjellnes Consult as v/ Rune Holsted Brann: Sweco Norge AS v/ Katarina Lindgren side 5

6 Side: 6 av Entrepriseform Prosjektet vil bli kontrahert som totalentreprise. Byggherre forbeholder seg retten til selv å innhente priser på eventuelt tilleggsarbeid for tiltransport til totalentreprenør. Totalentreprenør har rett til å avvise tiltransport av underentreprenør, dersom det foreligger saklig grunn, jf NS 3431 pkt Arkitekt og konsulenter blir honorert direkte av byggherren fram til tidspunkt for kontraktsinngåelse med totalentreprenør. Arkitekt tiltransporteres etter dette til totalentreprenør. Dersom det gjøres endringer i prosjektet som følge av ønske fra byggherren, skal entreprenøren gi tilbud på både prosjektering og utførelse. Det påhviler entreprenørene å ha med alle nødvendige arbeider som skal til for å få arbeidene godkjent og i tråd med regler fra alle offentlige myndigheter. Det er en forutsetning at det leverte bygg er gjennomført med godt faglig håndverk. Løsninger skal være i tråd med relevante lover, forsifter, veiledninger og temaveiledninger, våtromsnorm, (hele badet er våt sone), Norske standarder og NBI byggforskserien. Valgte løsninger skal være tidsmessige, vedlikeholds- og energiøkonomiske. I tillegg skal prosjektet gjennomføres i tråd med det arkitektoniske ambisjonsnivå som fremgår av arkitektens tegninger og besivelse. Videre detaljering skal harmonere med dette og ivareta funksjonsav til moderne studentboliger. Dersom det er poster som mangler i det foreliggende materialet, plikter entreprenøren å redegjøre for dette i pristilbudet. 1 Kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 med følgende supplerende bestemmelser som erstatter/gjelder foran NS 3431: 1.1 Sikkerhetsstillelse: NS 3431 pkt 18.3 erstattes av følgende: Byggherre stiller ikke sikkerhet eller bankgaranti. 1.2 Evt. regulering av rigg/byggetid: Entreprenør skal kunne påta seg økning av kontraktsvolumet på inntil 15% av opprinnelig kontraktssum uten å kunne påberope seg regulering av riggkapitlet. Entreprenør skal kunne påta seg økning av kontraktsvolumet på inntil 15% av opprinnelig kontraktssum uten å kunne påberope seg forlenget byggetid. side 6

7 Side: 7 av Ferdigstillelse/Dagmulkt: Ferdigstillelsesfristen er dagmulktsbelagt. Bygget skal være i funksjonsmessig stand slik at det kan tas i bruk ved frist for ferdigstillelse. Brukstillatelse må foreligge før ferdigstillelsesfrist. Garantiarbeider: Det løper særskilt dagmulkt stor 4.000,- pr hverdag dersom omforente frister for utbedring av eventuelle mindre feil, mangler og garantiarbeider ikke blir overholdt. Byggherre kan i slike tilfeller selv sette inn ressurser for utbedring etter siftlig varsel til entreprenør. 1.4 Tvister: Tvister mellom partene om kontraktsforholdet søkes løst i minnelighet. Dersom løsning ikke oppnåes, skal uenighet avgjøres ved ordinære domstoler. 1.5 Bruk av kontraktører Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtaler om underentrepriser med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidsaft må være oppgitt og begrunnet og godkjent siftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidsaft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidsaft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonen omfatter også underentreprenører og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. side 7

8 Side: 8 av19 Byggherren kan eve særskilt dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke FAKS: kontraktsmessig arbeidsaft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved siftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. Mulkten er 4.000,- pr hverdag. Ved gjentatte brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren rett til å utelukke entreprenøren / underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil fem år. Eventuelle tilleggskostnader pga. at et oppdrag må overføres til annen underentreprenør pga. brudd på foranstående regler, belastes entreprenøren (byggherrens kontraktspart). 1.6 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av allmenngjøringsforsiften, tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for yrket. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forsifter. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har byggherre rett til å holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 2 Byggetillatelser Rammetillatelse foreligger for tilbygget (Hus H) og ombygging av eksisterende RES 9 (høyblokka). Endringsmelding for ombygging av deler av plan 1 i RES 9 ble innsendt Søknad om rammetillatelse for ombygging av Sognsveien 85 (Y-blokka) 1. og 2. etg inkl påbygg av 2 stk nye etasjer ble innsendt Dispensasjonssøknad for boder og lagringsplass ble innsendt Mottatt rammetillatelse inngår som del av tilbudsgrunnlaget. Dersom de pr. dd ikke behandlede søknader innvilges innen tilbudsfristens utløp vil tillatelsene bli ettersendt og skal da inngå i tilbudsgrunnlaget. Unntak er dersom tillatelsene inneholder vesentlige endringer og tid for evaluering blir uforholdsmessig kort før tilbudsfristen utløper. Disse forholdene vil i så fall søkes klarlagt i forhandlinger før kontrahering. side 8

9 Side: 9 av19 Totalentreprenør er søker og ansvarlig for å utarbeide søknad(er) om igangsettingstillatelse(r) i henhold til fremdriftsplan. Alt ansvar i forbindelse med detaljprosjektering og søknad om igangsettingstillatelse, innhenting av andre offentlige tillatelser og ferdigattest inngår i totalentreprisen. Totalentreprenøren er ansvarlig for nødvendige avfallsplaner- og miljøsaneringsrapporter. For rivearbeider ifm ombyggingen har byggherre iverksatt utarbeidelse av miljøsaneringsrapport, denne vil foreligge ca i uke 9 og vil inngå i tilbudsgrunnlaget. Avfallsplaner skal revideres kontinuerlig underveis i prosjektet ved behov og sluttrapporter innsendes senest ved overtakelse. 3 Prosjektmaterialet 3.1 Prosjektering utført av byggherre Byggherrens prosjektmateriale er definert ved det foreliggende tilbudsmaterialet, inklusive tegninger. Prosjektmaterialet inneholder funksjons-, kvalitets- og ytelsesav samt besivelse og tegninger. Bygningstekniske utførelser og konstruksjoner fremkommer delvis i det foreliggende tegningsmaterialet. Totalentreprenøren kan velge andre utførelser. Dette skal i så fall fremkomme som et alternativ. Ved alternative løsninger skal ikke utseende og kvalitet, levetid eller driftskostnader forringes. Funksjons-, kvalitets- og ytelsesav samt tegninger og besivelser skal ses samlet og utgjør sammen underlag for konkurransen og leveransen. Totalentreprenør skal kontrollere og overta risikoen for løsninger mv. i tilbudsgrunnlaget, som om han selv skulle ha forestått prosjekteringen. 3.2 Videre detaljprosjektering m.m. For dette prosjektet har myndighetene stilt av til uavhengig kontroll (3.- partskontroll) av utførelse for våtrom, prosjektering for geoteknikk og prosjektering samt utførelse for brannkonsept. 3.-partskontroll av våtrom og geoteknikk forutsettes ivaretatt av TE ifm søknad om IG. Byggherren engasjerer selv kontrollør av brannkonsept (prosjektering og utførelse). TE har ansvaret for nødvendig detaljprosjektering og skal i god tid, minst 4 uker, før utførelsen av arbeider fremlegge prosjektmaterialet med angivelse av materialvalg, fargevalg og detaljutførelse samt evt. tekniske beregninger for byggherrens representanter. Byggherren kan eve full teknisk dokumentasjon for alle utførelser som foreslås av entreprenøren. De bygningsmessige konstruksjoner skal generelt dimensjoneres, prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende offentlige lover, forsifter, Norsk Standard og Norges side 9

10 Side: 10 av19 Byggforskningsinstitutts Byggdetaljer, leverandørs anvisning for utførelse og byggebransjens våtromsnorm. Bygget skal ha god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger. Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. 4 Tomt og riggforhold. Totalentreprenøren får stillet tomten til disposisjon i nåværende forfatning, og skal ta ansvaret for alle uforutsette forhold som måtte oppstå i forbindelse med byggingen. Det skal tas tilbørlig hensyn til naboer og omgivelsene i anleggsperioden slik at disse ikke påføres ulemper som følge av byggingen. Byggeplassen skal kontinuerlig holdes lukket med byggegjerde og all transport til/fra byggeplassen må organiseres på en sikker måte uten å være til unødig sjenanse for beboerne på området. I tillegg til nærliggende områder til byggeplassen kan det rigges mellom Jon P. Erliens vei 1 13 og 4 14 (øvre del). Byggearbeidene skal foregå i hht. RIF norm rent og tørt, så langt dette er praktisk gjennomførbart. Det skal ikke bygges inn skadelig fukt/støv. Bygningsmaterialer som er våte eller har vært våte (selv om de er blitt tørket) skal ikke benyttes. Støy i anleggsperioden Det ligger boliger nært opp til og inne på området, dette vil avstedkomme strenge grenser for støy både fra byggeplassen og fra transport til og fra. Entreprenørene må forholde seg til følgende arbeidstider: Ingen arbeider kan starte før kl og støyende arbeider kan ikke startes før kl Begrensing av arbeidstid avslutning: Ingen arbeider uten spesiell tillatelse etter kl 20:00, ingen støyende arbeider etter kl Dersom det er behov for arbeid etter kl 20:00, skal SiO varsles min 4 dager i forveien, det samme med driftsavbrudd er støyende arbeider. For øvrig vil av fra Bydelsoverlegen gjelde. Totalentreprenør må sørge for å overholde de aktuelle grenser. Prediksjon av støyende aktiviteter og kommunikasjon av disse aktiviteter i forhold til omingliggende bebyggelse må påregnes. Gjeldende retningslinje vedr. støy i anleggsperioden er T Alle utgifter, offentlige gebyrer og avgifter i forbindelse med rigg skal dekkes av entreprenøren. side 10

11 Side: 11 av19 5 Endringer Til støtte for å beregne eventuelle tillegg eller fradrag ved endringer av/i prosjektet underveis, skal totalentreprenøren overlevere kopi av sitt kalkulasjonsgrunnlag på enhetsprisnivå før kontraktssignering. Ved prisendringer som foranlediges av byggherrens ønske om endringer ut over de som dekkes av ovennevnte enhetspriser, har entreprenøren full dokumentasjonsplikt for sine kostnader. Priser for tilleggs- og fradragsarbeider skal ha samme nivå som kontrakten forøvrig, og fradragspriser skal inkludere totalentreprenørens påslag og ikke ligge under markedspris for slike arbeider. Byggherre skal ved slike situasjoner ha full innsynsrett i entreprenørens kalkulasjon, inkl. evt. underentreprenørers kalkulasjoner og tilbud på enhetsprisnivå. Byggherre kan om han ønsker det i samarbeid med totalentreprenør innhente tilbud fra eksterne underentreprenører og tiltransportere arbeidet til totalentreprenør til avtalte påslag. Totalentreprenørens forslag til endringer etter kontraktsslutning skal godkjennes av byggherre før slike endringer gjennomføres. I forbindelse med at slike forslag fremmes skal det gjøres rede for den totale kostnadsmessige konsekvens av endringen, samt drifts- og vedlikeholdsmessige konsekvenser. 6 Fremdrift Totalentreprenøren skal legge de under angitte hovedmilepeler til grunn ved innsendelse av sitt tilbud. Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide en detaljert fremdriftsplan og beslutningsplan med milepæler. Trenger TE mer tid kan det forhandles om det. Det skal leveres månedlige fremdriftsplaner med fremdriftsfront til byggherre i forbindelse med fakturering. Følgende antatte hovedmilepæler legges til grunn Tilbud inn: , kl Evaluering tilbud: april 2012 Kontrahering: april/mai 2012 Oppstart: ca 1. juli 2012 Klart for teknisk prøving: 1 mnd før ferdigstillelse av det enkelte delprosjekt. Planlagt ferdigstillelse 1. august 2013 side 11

12 Side: 12 av19 7 Entreprenørens organisasjon Det forutsettes at samtlige underentreprenører som engasjeres har den nødvendige kompetanse og lokale/sentrale godkjenning som er nødvendig for å utføre de respektive oppgaver på en faglig og håndverksmessig tilfredsstillende måte. Totalentreprenøren avholder egne møter for å styre og kontrollere prosjektering, koordinering og fremdrift. Byggherrens representanter skal informeres om møtene og ha rett til å delta i disse. 8 Kvalitetssiing, kvalitetskontroll, HMS, miljø Byggherrens mål er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette skal det legges spesiell vekt på at byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres i henhold til regler og intensjoner i forsift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser (byggherreforsiften). HMS-planen vil være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forsifter et regelverk som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå det målet som er besevet ovenfor. Ved prosjekteringen skal den eller de prosjekterende risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger. Dersom det kan oppstå risikoforhold som ever spesifikke tiltak, skal dette besives særskilt og meddeles SiO. Det skal videre utarbeides dokumentasjon for bygningene eller anleggene om de forhold som er av betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal besive byggets konstruksjon og utforming samt byggeprodukter som er brukt. Besivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endringer og riving. I forbindelse med utarbeidelse av foreliggende forprosjekt har SiO ved innleid prosjekteringsleder ivaretatt funksjonen som koordinator for helse, miljø og arbeidsmiljø. For den videre prosjektering og gjennomføringsfasen skal totalentreprenøren (TE) ivareta rollen som koordinator for HMS. Det skal inngås særskilt avtale mellom SiO/SiOs prosjektleder og koordinatoren hvor arbeidsoppgaver, rapporteringsrutiner mv avklares. side 12

13 Side: 13 av19 Eventuelle gjentatte brudd på eller vesentlige mangler ved lovbestemt HMS-arbeid gir byggherre rett til å ilegge TE en konvensjonalbot stor , Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ved prosjektering skal substitusjonsplikten ivaretas ved at det skal vurderes om det kan anvendes alternative stoffer/materialer av hensyn til sikkerhet, helse og miljø. Jf. produktkontrolloven 3. Totalentreprenøren skal utarbeide en spesifikk kvalitetskontrollplan. Den skal besive hvilke spesifikke tiltak for kvalitet, ressurser og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for prosjektet. Totalentreprenøren skal også utarbeide kontrollplaner for både de rutinemessige og spesielle kontroller som skal utføres. Kontroll av tetthet og isolasjon For bygningene gjelder følgende tetthetsav: Lekkasjetall ved 50 Pa, n 50 1,5 h -1 og entreprenøren skal utføre tetthetskontroll i 3 trinn for den enkelte bygning: 1. ved ferdig vindsperre 2. ved innsatt vindu lukket innervegg 3. ved ferdig bygg. Totalentreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll også av underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. Totalentreprisen skal inneholde alle ytelser med tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering og vedlikehold av kvalitetsplan for entreprisen / leveransene, utarbeidelse og oppfølging av kontrollplaner og beredskapsplaner, gjennomføring av kvalitetssiing / internkontroll, oppfølging og revisjon av kvalitetssystem / kvalitetsplan. Det vises for øvrig til kap. Rigg og drift. Kvalitetsplan med kontrollplaner skal oversendes byggherren ved kontraktsinngåelse. Samtlige kvalitetssiingstiltak inklusive oversikt over organisasjon, skjemaer som anvendes, protokoller, etc. skal samles i en kvalitetssiingshåndbok spesielt for prosjektet. Byggherrens representant skal ha et eksemplar av håndboken. Det forutsettes at totalentreprenøren gjør samtlige i sin organisasjon kjent med avet til kvalitetssiing, og motiverer så vel ledelse som arbeidere til å oppnå et best mulig produkt. Totalentreprenøren skal sørge for systematisk, ukentlig elektronisk bildetaking og arkivering gjennom hele byggefasen. Det skal spesielt prosjekteres og bygges varige løsninger, for beskyttelse mot vann-, kondens- og fuktskader. Entreprenør må redegjøre for / dokumentere kvalitetssiingssystem i bedriften, herunder også oppfølging og gjennomføring av garantiarbeider i garantiperioden. side 13

14 Side: 14 av19 9 Dokumentasjon og innsynsrett Totalentreprenøren overtar det samlede ansvar for byggherrens prosjektmateriale og grensesnitt mellom de ulike fag. Alle arbeider skal utføres innenfor gjeldende lover, forsifter og vedtekter. Funksjons-, ytelses- og kvalitetsav skal oppfylles i tråd med forutsetningene i tilbudsdokumentene. Totalentreprenør er ansvarlig for samtlige fag/underentreprenører og koordineringen av disse. Byggherren skal fortløpende motta kopier av tegninger, besivelser, beregninger etc. for informasjon. Dette innebærer dog ingen overføring av prosjekteringsansvar eller produktansvar til byggherren. Endringer av konstruksjoner, masser, volumer, eller kvaliteter skal være godkjent av byggherrens representant før arbeidene igangsettes. Oppfyllelse av avspesifikasjoner og ytelsesav skal dokumenteres. Dette gjelder bl.a.: - Bygningskonstruksjoner med hensyn til dimensjonering, styrke, retnings- og overflateavvik - Siing av bygget mot ytre klimapåvirkninger - Siing av bygget mht. isolasjon og diffusjonstetting - Ytelser på tekniske installasjoner innenfor VVS, elektro, heis, teleanlegg - Branninstruks/Branndokumentasjon. - Ytelser mht lyd / akustikk / vibrasjoner - Estetiske av Byggherrens representant har rett til å delta i alle møter som omfatter prosjektering, byggearbeider og fremdrift, og han skal motta referater fra disse møtene. Han skal også ha full anledning til å foreta stikkprøvekontroller i alle faser av prosjektet av kvalitet og utførelse. Totalentreprenøren skal i nødvendig grad tilrettelegge for slike kontroller. 10 Fakturering Det skal utarbeides betalingsplan som tar utgangspunkt i den oppsatte fremdriftsplan før kontraktsinngåelse. Ved avvik fra avtalt fremdriftsplan, justeres betalingsplanen tilsvarende. Korrespondanse og fakturaer stiles til SiO Eiendomsavdeling, med kopi til prosjektleder. Fakturaadresse vil bli oppgitt i forbindelse med kontraktsinngåelse. Avdragsnota skal stiles til byggherre og sendes til byggherre med anførsel av prosjektnummer, og inneholde avdragssummer og spesifisert oppgave over totalt side 14

15 Side: 15 av19 utført arbeid i henhold til kontrakt, samt fremdriftsplan med inntegnet fremdriftsfront. Tilleggsarbeider faktureres på egen faktura. 11 Overtagelse/Dagmulkt/Erstatning Før overtagelse skal totalentreprenør oversende siftlig ferdigmelding for sine arbeider. Før ferdigmelding kan aksepteres av byggherre skal følgende dokumentasjon være oversendt og godkjent: - Ferdigattest el brukstillatelse - Produkt- og komponentspesifikasjon - Komponentkontroll - Innreguleringskontroll av luft- og vannsystemer - Innreguleringskontroll for automatikk - Tetthetskontroll for luft- og vannsystemer - Isolasjons- og tetthetskontroller av byggene - Lydmålinger - Funksjonstester - Drifts- og vedlikeholdsinstruks - Endelig effekt-, energi- og driftsbudsjett - Branndokumentasjon - Kvitterte lister etter entreprenørens egenkontroll - Alle tegninger både digitalt og med papirkopier. - Kopi av statiske beregninger - Komplett FDV dokumentasjon Feil som avdekkes ved forhåndsbefaring skal utbedres umiddelbart av serviceteam som har fått opplæring i slik utbedring. Feil og mangler skal rettes så raskt som mulig dog senest tre uker etter overtagelse. Det løper en dagmulkt på. 4000,- pr. kalenderdag etter de avtalte tre uker for manglende utbedringer av feil og mangler. Dersom entreprenøren ikke overholder avtalt frist for utbedring, kan byggherre velge å gjennomføre utbedringsarbeidene selv og eve kostnadene dekket av totalentreprenøren. 12 Forvaltning, drift og vedlikehold Utkast til FDV-dokumentasjon skal utarbeides 2 måneder før bygget er ferdig, Den komplette FDV-dokumentasjon skal leveres ved overtakelse av byggeprosjektet fra entreprenør til byggherre. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger, vurderer byggherren ikke å overta prosjektet. side 15

16 Side: 16 av19 Krav til leveranse: 2 stk CD med pdf - format 2 stk CD med dwg/doc/xls format 2 stk permer (papirformat) Det skal utarbeides en framdriftsplan for ferdigstillelse av FDV-dokumentasjon. Lagstruktur for tegninger (Lydia) Alle tegninger skal følge SiO sine av til lagdeling, Lagstrukturen tar utgangspunkt i NS Arkitekt og tekniske konsulenter: Tegningene skal bygges opp lagdelt og objektbasert (polygonisert) for direkte inntaking i FDV-programmet Lydia, som SiO har valgt som databasert FDVprogram. Prosjekterende må ta kontakt med programleverandør Lydia AS slik at tekniske detaljer avklares. I byggeperioden skal samtlige tegninger oversendes byggherren via mail i PDFformat og merkes systematisk slik at nyere versjoner klart kan skilles fra gamle versjoner. As built tegninger skal leveres i formater som besevet i FDV-dokumentasjonen Revisjonsfeltet skal påføres bokstaven Z. Tegningslistene skal inneholde dato for As built. Før overtagelse skal totalentreprenør gjennomgå drift for samtlige tekniske installasjoner med brukers og eiers vedlikeholdsansvarlige, slik at de kan ta ansvaret for drift av installasjonene f.o.m overtagelse. I løpet av garantiperioden skal fagpersonell fra leverandør kunne kontaktes for driftskonsultasjon på hovedfunksjonene i de tekniske anleggene, omkostningsfritt. side 16

17 Side: 17 av19 13 Tilbudsskjema - Fylles ut på en kopi som legges ved tilbudsbrevet! 13.1 Tilbudssammendrag Pristilbud skal fylles ut i eget prisskjema utarbeidet av byggherre: Prissammendrag overført fra tilbudskjema: sum hovedalternativ ink mva... Opsjon1 - Gjenvinningsanlegg VVS-kap. 31: ink mva Byggetid Dersom tilbyder mener en forlengelse av byggetiden vil kunne gi en lavere pris pga mer rasjonell fremdrift gis det anledning til å prise fradrag ved forlengelse av byggetid som følger: Fradrag ved forlengelse av byggetid med 1 mnd: Regulering av kontraktssummen Kontraktssummen er fast med mindre det er tatt forbehold om noe annet i tilbudet Autorisasjon Sentralgodkjenning for totalentreprenør og de største underentreprenørene skal vedlegges tilbudet Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport samt regningsarbeid Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil eve som vederlag for å administrere/ få tiltransportert ansvaret for de øvrige sideentreprenørene. Påslagsprosent for administrasjon/koordinering:...% Påslagsprosent for full tiltransport som underentreprise:...% side 17

18 Side: 18 av19 Regningsarbeider Leverandøren oppgir her timepris og påslag for regningsarbeider: Følgende timepriser for faglærte arbeidere og hjelpearbeidere tilbys som faste i hele byggeperioden. Timesatsene skal i tillegg til lønn inkludere alle nødvendige tillegg som sosiale utgifter, tariffestede godtgjørelser, rigg og drift, samt administrasjon, tilrettelegging av arbeidene og fortjeneste mv. NB! Husk at oppgitte timesatser og påslagsprosenter vil bli vektlagt i evaluering av tilbud! Faggruppe: Grunnarbeider Murer / flislegger Forskalingssnekker Tømrer / snekker Blikkenslager Stål / metallarbeider Maler Formann Hjelpearbeider Lærling Elektriker Rørlegger Ingeniør Overtidsarbeider 50 % overtid Overtidsarbeider 100 % overtid Timesats eks mva: % påslag på timesats opp til 3 timer overtid. % påslag på timesats over 3 timer overtid inkl lørdag og søndag. Materialer og komponenter mv. avregnes med netto selvkost eks mva tillagt... Maskinleie avregnes ifølge utleiebyråenes nettosatser eks. mva tillagt... Transport avregnes ifølge transportørens satser eks. mva tillagt Innkjøpte tjenester avregnes med tjenestens pris eks mva tillagt % % % % 13.8 Garanti Garantier vil bli stillet gjennom... side 18

19 Side: 19 av Erklæring og undersift Undertegnede tilbyder er inneforstått med at tilbudsgrunnlaget med bok 0, av, besivelser, spesielt tegninger samt vedlegg, vil kunne danne grunnlag for bestilling av arbeidene. Tilbyder erklærer å ha gjennomgått hele tilbudsgrunnlaget og ha kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte grunnlaget. Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til besivelse og mengdespesifikasjon. Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger med priskonsekvenser er angitt og priset i tilbudsbrevet. Dersom en post ikke er utfylt, skal denne forståes innkalkulert i øvrige poster Eventuelle andre opplysninger/ forbehold: Firma: Adresse: Telefon: Sted:... Dato tilbyders stempel og signatur Vedlegg: Tilbudsdokumentet har følgende vedlegg: side 19

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om 10952004

Detaljer

ENTREPRISEBOKA (8405)

ENTREPRISEBOKA (8405) ENTREPRISEBOKA (8405) SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8405 pkt 2)... 4 2.1. Byggherre(NS 8405 pkt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise

Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise Del 2: Oppdragsbeskrivelse og kontraktsregler, datert 26/9-2013 1 A Skoleanlegget... 3 A.1 INNLEDNING... 3 A.2 MÅLSETTINGER MED OPPDRAGET... 4 A.3 KONKURRANSEOMRÅDET...

Detaljer

Denne rapporten tar sikte på å gi en kortfattet beskrivelse av byggherrestyrte sideentrepriser samt fordeler og ulemper.

Denne rapporten tar sikte på å gi en kortfattet beskrivelse av byggherrestyrte sideentrepriser samt fordeler og ulemper. byggherrestyrte entrepriser, fordeler og ulemper samt undersøkelse av et konkret prosjekt Construction Managment, arguments for and against with evaluation of one concrete project Anders Carlsen Institutt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer