Landsmøte mars Universitetsgata 20, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte. 17.-20. mars 2011. Universitetsgata 20, Oslo"

Transkript

1 Landsmøte mars 2011 Universitetsgata 20, Oslo

2 Innholdsfortegnelse V e l k o m m e n t i l l a n d s m ø t e t! P r o g r a m f o r L a n d s m ø t e t Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop...8 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...8 Sak 1.3 Godkjenning av saksliste...8 Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden...10 Sak 1.5 Valg av dirigenter...11 Sak 1.6 Valg av referenter...11 Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere...11 Sak 1.8 Valg av tellekorps...11 Sak 1.9 Oppnevning av komiteer R e f e r a t f r a L M Referat fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund april Åpning og konstituering Referat fra LM Årsmeldinger 2009 og rapporteringer Regnskap for Budsjett Grunnlagsdokumentene Lovendringsforslag Organisasjonssaker Valg Protokoll fra ekstraordinært landsmøte 16. oktober Å r s m e l d i n g e r o g r a p p o r t e r i n g e r Godkjenning av årsberetning for NKS Orientering fra Internasjonalt Utvalg Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Årsberetning fra ansatte til orientering Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NCC) Orientering fra WSCF / WSCF-Europa Årsberetning fra BIFFE til orientering Årsberetning fra NSKF til orientering Godkjenning av årsberetning fra Akt Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering Årsberetning fra Midtøstengruppen til orientering...64 Side 2

3 4. R e g n s k a p Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering Regnskap BIFFE til orientering Regnskap NSKF til orientering B u d s j e t t Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT) Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering L o v e n d r i n g s f o r s l a g Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter Lovendringsforslag om utnevning av utvalg O r g a n i s a s j o n s - s a k e r Arbeidsprogram Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Uttalelser / resolusjoner V a l g Valg av leder og nestleder for ett år Valg av LS-representanter Valg av valgkomité Valg av revisor...94 V E D L E G G Vedlegg 1: Lover for NKS vedtatt på Landsmøtet Vedlegg 2: Prinsipprogram...99 Vedlegg 3: Teologisk plattform Vedlegg 4: Kjønnsrettferdig plattform Side 3

4 V e l k o m m e n t i l l a n d s m ø t e t! Det er en glede å igjen kunne ønske velkommen til det årlige landsmøtet i Norges kristelige studentforbund. Vi ser frem til en helg med gode diskusjoner og godt åndelig og sosialt samvær. Spesielt velkommen til deg som deltar på landsmøtet for første gang. Vi kan også ønske velkommen til et nyoppusset U20, som vi tror vil gi gode rammer for årets landsmøte. Dersom alle bidrar til fruktbare diskusjoner og et åpent og inkluderende sosialt miljø, vil landsmøtet bli en god opplevelse for alle. Selv om vi kommer fra ulike lokalforbund, kan vi sammen skape en felles opplevelse av tilhørighet til Forbundet, hver på vår måte. I programmet har vi lagt opp til nye former for saksbehandling, og vi har også satt av tid til andre ting enn bare forhandlinger. Vi håper at dette totalt sett vil være en god måte å stake ut kursen for Forbundet i året som kommer. Vi vil prøve å ha en lavest mulig terskel for spørsmål av alle slag. Sammen med landsmøtepapirene er det sendt ut en håndbok som kan være til hjelp. Men ingen spørsmål er for dumme, og informasjonen kan aldri bli god nok. Spør om det dukker opp noe som helst som du er usikker på, så skal vi svare så godt vi kan! Vel møtt! Side 4

5 Program for Landsmøtet mars 2011 med forbehold om endringer Torsdag Før 16:00 Innsjekking 16:00 Middag 17:00 Gutte- og jenteformøter 18:00 Infomøte: Alt om landsmøtet 18:30 Konstituering, referater 20:00 Kveldsbønn 20:30 Kveldsmat 21:00 Komitémøte, felles 21:30 Sosialt opplegg, bli-kjent Fredag 08:00 Frokost 09:00 Siste frist for forslag til resolusjoner 09:00 Morgenbønn og opprop 09:15 Leders tale, årsberetning for NKS, debatt 10:00 Årsmeldinger og rapporter 10:45 PAUSE 11:00 Årsberetning for NSKF 11:30 Lunsj 12:30 Palestina-tema 14:30 Komitémøter / FRITID 16:30 Presentasjon av resolusjoner 17:00 Arbeidsprogram, plenum 17:15 Arbeidsprogram, grupper 18:00 Arbeidsprogram, plenum 18:30 Middag 19:30 Avmarsj til Fagerborg kirke 20:00 Fastegudstjeneste i Fagerborg kirke 21:00 Sosialt Side 5

6 Lørdag 08:00 Frokost 09:00 Frist for endringer til satsingsområder i arbeidsprogrammet 09:00 Morgenbønn og opprop 09:15 Organisasjonskultur 10:15 PAUSE 10:30 Presentasjon av innstilte kandidater 11:00 Presentasjon av nettsider 11:30 Grunnlagsdokument for Palestina 1. gang 12:00 Lunsj 13:00 Arbeidsprogram, plenums- og plakatarbeid 14:30 PAUSE 14:45 Info om styrehåndbok 15:00 Resolusjoner 15:45 PAUSE med frukt og kjeks 16:15 Grunnlagsdokument for Palestina 2. gang 17:00 Regnskap og budsjett 18:00 FRITID 20:00 Festmiddag og påfølgende fest på Teologisk fakultet Søndag Frokost 10:00 Morgenbønn og opprop 10:15 Lovendringer, vedtak 11:00 Arbeidsprogram, endelig vedtak 12:00 Valg 12:30 Lunsj 13:30 Grunnlagsdokument for Palestina, vedtak 14:00 Resolusjoner, vedtak 14:30 Presentasjon liturgibank 15:00 Møteslutt 15:00-15:20 LS-møte Side 6

7 1. Å p n i n g o g ko n s t i t u e r i n g Side 7

8 1. Åpning og konstituering Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete delegater. Sak 1.2 Godkjenning av innkalling 1. innkalling ble sendt ut 20. januar innkalling med sakspapirer ble sendt ut 24. februar Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Sak 1.3 Godkjenning av saksliste 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigenter 1.6 Valg av referenter 1.7 Valg av protokollunderskrivere 1.8 Valg av tellekorps 1.9 Oppnevning av komiteer 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2010 til godkjenning 2.2 Referat fra ekstraordinært landsmøte 2010 til godkjenning 3. Årsmeldinger og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering 3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering 3.11 Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering 4. Regnskap 4.1 Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 4.4 Regnskap NSKF til orientering Side 8

9 1. Åpning og konstituering 5. Budsjett 5.1 Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT) 5.2 Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering 6. Lovendringsforslag 6.1 Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter ( 8.6) 6.2 Lovendringsforslag om oppnevning av utvalg ( 13.5) 7. Organisasjonssaker 7.1 Arbeidsprogram Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement 7.3 Uttalelser/resolusjoner 8. Valg 8.1 Valg av leder og nestleder 8.2 Valg av LS-representanter 8.3 Valg av valgkomité 8.4 Valg av revisor Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes Side 9

10 1. Åpning og konstituering Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1. Landsmøtet ledes til enhver tid av to personer (dirigent og settedirigent). Hvem dette er velges ved møtets start. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. Eventuelle spørsmål om inhabilitet avgjøres av LM ved en saks begynnelse. 2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens anvisninger under møtets gang. 3. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til vedtak fra LS eller den LS har utpekt. 4. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes under debatten og leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles. 5. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. 6. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, regulere taletid og anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten. 7. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 8. Stemmetegn avgis ved opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med simpelt flertall dersom ikke NKS-lovene eller Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves 2/3-flertall. Under plakatarbeid gjennomføres det en rådgivende avstemning som den aktuelle komité legger til grunn i sitt videre arbeid. Endelig avstemning foretas i plenum på vanlig måte. 9. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må ordstyrerbordet gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 10. Landsmøtet utnevner i begynnelsen av møtet komiteer for å lette saksbehandlingen. 11. Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett og/eller forslagsrett når det er ønskelig. Side 10

11 1. Åpning og konstituering Sak 1.5 Valg av dirigenter Følgende velges som dirigenter: Erik Lunde Anette Tjomsland Ingrid Eiane Setvik Kjartan Lindøe Rannveig Skjerve Hannah Chetwynd Sak 1.6 Valg av referenter Følgende velges som referenter: Ida M. H. Gilbert Ingvar T. Skjerve Kristian Mosvold Tomas Olsson Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere Følgende foreslås som protokollunderskrivere: To tilstedeværende med stemmerett Sak 1.8 Valg av tellekorps Følgende foreslås som tellekorps: Tre tilstedeværende Sak 1.9 Oppnevning av komiteer Til komité for arbeidsprogrammet oppnevnes: Andreas Carlmark, Ragnhild Opsahl og Tom Tornedal. Til komité for resolusjonsbehandling oppnevnes: Marte H. Ottesen, Håvard T. Ihle og Marit H. Tønnessen. Til komité for behandling av grunnlagsdokument for Palestinaengasjement oppnevnes: Harald Torgauten, Stine Walmsness og en delegat til. Side 11

12 Side 12

13 2. Re f e rat f ra L M Side 13

14 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund april 2010 Sted: Håndverkeren konferansesenter og Universitetsgata 20, Oslo 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop Avtroppande leiar Torkil Hvidsten ynskja velkomen, opna møtet, og informerte om programmet. Grunna vulkansk aske frå Island ankom dei fleste utanbys delegatane seint, og føremøtene og blikjend-opplegget som var planlagt torsdag blei derfor avlyst. Fungerande generalsekretær Signhild Stave Samuelsen føretok opprop. Nr Namn Lokalforbund Fredag Laurdag Søndag 1 Andreas Carlmark Oslo X x x 2 Andreas Ihlang Berg Oslo Frå 1130 x x 3 Ragnhild Bjørvik Opsahl Oslo X x x 4 Sindre Punsvik Oslo x x x 5 Ingrid Melve Oslo x Frå Tom Tornedal Tromsø Askefast Askefast Askefast 7 Rami Muhtadi Tromsø Askefast Askefast Askefast 8 Finn Alexander Clementsen Bergen X x x 9 Ingrid Sandvik Bergen Frå kl 14 x x 10 Håvard Ihle Kristiansand x x x I tillegg hadde følgande observatørstatus under møtet: Nr Namn Grunnlag for observatørstatus 50 Torkil Hvidsten Leiar / Arbeidutvalet 51 Marte Hovda Ottesen 1. nestleiar / Arbeidsutvalet 52 Marit Heimstad Tønnessen Landssstyret 53 Stine Walmsness 1. vara for Oslo 54 Kari Zakariassen 2. vara for Oslo 55 Harald Torgauten Innstilt 1. nestleiar 56 Katrine Lind-Solstad Leiar, internasjonalt utval / vara til AU 57 Kristine Hofseth Hovland Redaktør for AKT 58 Ranveig Aamodt Eiendomskonsulent, NSKF Side 14

15 59 Olav Nomeland Leiar, NSKF 60 Daniel Brändle Praktiskgruppa 61 Gaute Granlund Valkomiteen 62 Ingvar Skjerve Ansatt (Oslo) 63 Kristian Mosvold Ansatt (Kristiansand) 64 Edgar-Stark Y. Dobie-Njaastad Ansatt (Bergen) 65 Ida M. Haugen Gilbert Ansatt (Informasjonsansvarlig) 66 Signhild Stave Samuelsen Vikarierande generalsekretær 67 Trond Egil Hustad Jakobsen Praktiskgruppa 1.2 Godkjenning av innkalling Det er innkalt til landsmøte i henhold til dei frister som gjeld for organisasjonen. Ingen ynskja ordet til saka. Innkallinga blei godkjent ved akklamasjon. 2. Referat fra LM Godkjenning av saksliste Den utsendte sakslista såg slik ut: 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigenter 1.6 Valg av referenter 1.7 Valg av protokollunderskrivere 1.8 Valg av tellekorps 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2009 til godkjenning 3. Årsmeldinger 2009 og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering 3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering 3.11 Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering Side 15

16 2. Referat fra LM Regnskap for Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 4.4 Regnskap NSKF til orientering 5. Budsjett 5.1 Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl.akt) til vedtak 5.2 Lokalforbundenes budsjett til orientering 6. Grunnlagsdokumentene 6.1 Teologisk plattform til revidering 6.2 Prinsipprogram til revidering 7. Lovendringsforslag 12. Lovendringsforslag til behandling 9. Valg 8. Organisasjonssaker 8.1 Kjønnsrettferdig plattform 8.2 Forholdet NKS/NSKF 8.3 Vedtak av instruks for Internasjonalt Kvinneutvalg 8.4 Vedtak av instruks for Midtøstengruppa 8.5 Retningslinjer for AKT 9.1 Valg av leder 9.2 Valg av LS-representanter 9.3 Valg av ny valgkomité 9.4 Valg av revisor Framlegg til endring av sakslista frå Torkil Hvidsten: Sak 3.2: Orientering fra internasjonalt utvalg endre til Godkjenning av årsberetning for Internasjonalt utvalg. Sak 9.1: Valg av leder endre til Valg av leder og første nestleder. Framlegg til endring av sakslista frå Marit Heimstad Tønnessen: Sak 4.3: Regnskap BIFFE til orientering utgår. Desse hadde ordet i saka: Torkil Hvidsten, Marit Heimstad Tønnessen og Signhild Stave Samuelsen. Som ein konsekvens av for sein informasjon og endring av landsmøtetidspunkt, er det fleire delar av organisasjonen som ikkje hadde høve til å presentere orienteringer, budsjett og rekneskap til landsmøtet mange har ikkje sjølv hatt årsmøte der dette skal godkjennast ennå. Sakslista, med dei endringsforslag som forelåg, blei godkjent ved akklamasjon Side 16

17 2. Referat fra LM Godkjenning av forretningsorden Alle delegatar har tale-, forslags- og røysterett. Alle observatørar har tale- og forslagsrett. Desse hadde ordet i debatten: Sindre Punsvik og Torkil Hvidsten Forretningsorden blei godkjent ved akklamasjon Fordi det ikkje var sett opp som eit eige punkt på dagsorden at ein skulle velge komitear, og forretningsorden angir komitésamansetting, valde landsmøtet å velge komitear som ein del av dette punktet. Arbeidsutvalet sitt framlegg til komitear under landsmøtet: Kjønnsrettferdig plattform: Torkil Hvidsten Marte Hovda Ottesen Prinsipprogram: Katrine Lind-Solstad Håvard Tveit Ihle Teologisk Plattform: Morten Andreas Carlmark Marit Heimstad Tønnessen Ingrid Melve Komiteane blei valde ved akklamasjon Innstilte 1. nestleiar er den einaste av observatørane som ikkje også sit i eit fast utval, og har såleis ikkje tale- og forslagsrett i henhold til forretningsorden. Forslag til vedtak frå Torkil Hvidsten: Harald Torgauten, av valkomiteen innstilt som 1. nestleiar, innvilges tale- og forslagsrett på landsmøtet. Harald Torgauten fekk innvilga tale- og forslagsrett ved akklamasjon Side 17

18 2. Referat fra LM Valg av dirigenter AU føreslo følgande møtedirigentar: Ingvar Skjerve Katrine Lind-Solstad Janne Nyhus Gjermund Skaar Marius Pellerud Johannes Rindal Dirigentane blei valde ved akklamasjon 1.6 Valg av referenter Arbeidsutvalet føreslo følgande som referenter: Ida Gilbert Ingvar Skjerve Edgar-Stark Dobie-Njaastad Kristian Mosvold Signhild Stave Samuelsen Trond Egil Hustad Jakobsen Referentane blei valde ved akklamasjon 1.7 Valg av protokollunderskrivere Arbeidsutvalet sitt framlegg til protokollunderskrivarar var følgande: To tilstedeværende med stemmerett Ragnhild Bjørvik Opsahl og Ingrid Melve blei valde til protokollunderskrivarar ved akklamasjon 1.8 Valg av tellekorps Arbeidsutvalet sitt framlegg til tellekorps var følgande: Tre tilstedeværende Torkil Hvidsten foreslo så, på vegne av AU, at ein i staden valde 2 til tellekorps, ettersom det ikkje var så mange røysteføre i salen. Marte Hovda Ottesen og Harald Torgauten blei valde til tellekorps ved akklamasjon Side 18

19 2. Referat fra LM Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2009 til godkjenning Signhild Stave Samuelsen presenterte saka. Desse tok ordet: Torkil Hvidsten, Finn Alexander Clementsen. Følgande punkt i landsmøtereferatet bes retta opp i: I punkt 2 har tillegget ramla ut: Finn Alexander Clementsen blei vald inn i valkomiteen. I lovendringsforslaga i sak 6, ber ein om at forslaga settes inn, slik at ein kan sjå kva det er som er avvist. Finn Alexander heiter ClemeNtsen til etternamn Torgauten var ikkje til stades søndag, og Thoresen ikkje til stades fredag. Landsmøtereferatet frå landsmøtet 2009 er godkjent med dei endringane som føreligg. Referatet er godkjent ved akklamasjon. 3. Årsmeldinger 2009 og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 1. nestleiar Marte Hovda Ottesen innleia til årsberetninga på vegne av landsstyret. I tala si peika ho på at noko av det mest spanande med å vere aktiv i ein organisasjon som NKS, er å sjå kor samansett organisasjonen er. På ei og same tid er skilnadene mellom dei ulike lokalforbunda store, samstundes som ein har eit felles grunnlag og plattform som ein står på. Vi er et kristent studentforbund som skal tilby møteplasser og inkl fellesskap: som tviler, tror, under, kritiserer og debatterer. Et kristent grunnlag, et menneskesyn som gir oss et ansvar. Vår tro angår mer enn oss selv, handling, hva som holder mennesker nede. For første gong på fleire år har ein hatt medlemsvekst. Arbeidet ein har gjort med medlemsverving har med andre ord virka og det må fortsette. Sjølv Noregs eldste studentorganisasjon har framleis eit stort behov for medlemsvekst. Særleg er behovet stort for verving av medlemmer under 26 år. Frå 2010 har vi falt ut av Frifondsordninga, fordi vi ikkje hadde 100 medlemmer under 26 i Derfor er det viktig at vi fortset arbeidet med å skape ein vervekultur i organisasjonen. Organisasjonsbygging har vore, og skal fortsatt vere eit viktig satsingsområde for organisasjonen framover. Ein har derfor oppretta forbundsforumet på nettsidene, slik at det er åpent for samtale om viktige tema for alle i organisasjonen. Desse tok ordet i debatten: Ragnhild Bjørvik Opsahl, Signhild Stave Samuelsen, Marit Heimstad Tønnessen, Torkil Hvidsten, Gaute Granlund, Finn Alexander Clementsen, Kristian Mosvold, Morten Andreas Carlmark, Sindre Punsvik. Side 19

20 2. Referat fra LM 2010 Den versjonen som er forelagt landsmøtet, er versjonen som Landsstyret vedtok på sitt møte i mars. Det var meininga at LS skulle lage ein endeleg og oppdatert versjon før landsmøtet, men då vulkansk aske sette ein stopper for møtet dagen før landsmøtet, fekk ikkje LS høve til å komme med ein endeleg versjon. Landsmøtet gav derfor AU høve til å redaksjonelt oppdatere følgande punkt, i høve til vitring i møtet: endring av talet på landsstyremøter bytte ut «NN» der det førekjem med namn på den som var med AKT #2 kom ikkje før landsmøtet, og skal såleis ikkje vere med i denne årsberetninga Landsmøtedatoane må endrast Ansatte i 2010 må inn Tillegg i siste avsnitt under NSKF: «Forholdet ble diskutert på landsmøtet i tråd med arbeidsprogrammet» Landsmøtet godkjenner årsberetning , og gir Arbeidsutvalet fullmakt til å oppdatere redaksjonelt. 3.2 Godkjenning av årsberetning fra Internasjonalt Utvalg Årsberetning for Internasjonalt Utval er ført i pennen av Sara Thorvik Andersson, som var IU-leiar i Internasjonalt utval er eit nyoppretta nettverk som skal sørge for at det internasjonale arbeidet i organisasjonen koordineres. IU består av ein frå kvart lokalforbund (dersom lokalforbundet ikkje vel ein spesielt til denne rolla: LS-representanten). Desse tok ordet i debatten: Torkil Hvidsten Årsberetninga for Internasjonalt Utval blei godkjent utan merknader. 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering Sindre Punsvik presenterte årsmeldinga til Osloforbundet. Kristian Mosvold presenterte årsmeldinga til Kristiansandsforbundet. Marit Heimstad Tønnessen presenterte årsmeldinga til Bergensforbundet. Trondheim og Tromsø sine årsmelding var i tillegg forelagt i skriftleg form. Årsberetningene frå lokalforbundene blei tatt til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering Årsberetningene frå Margit Haatveit, Per Ivar Thorstad og Kristian Mosvold var omdelt i sakpapirene. Årsberetning frå Mpole Samuel Masemola blei omdelt i møtet. Som den einaste tilstadesverande av desse, presenterte Kristian Mosvold i tillegg si årsberetning i møtet. Landsmøtet tar årsberetningene fra ansatte til orientering Side 20

21 2. Referat fra LM Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd Morten Andreas Carlmark orienterte på vegne av Nordisk-Baltisk Samarbeidsråd, også kjent som NCC. Vintermøtet i NCC var i Oslo, og det komande sommarmøtet blir frå august på Samsø i Danmark, i regi av Økumenisk Ungdom. Desse tok ordet i debatten: Torkil Hvidsten og Ragnhild Bjørvik Opsahl 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa Morten Andreas Carlmark orienterte om arbeidet i WSCF globalt og på europeisk plan. 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering Saka utgjekk, då BIFFE ikkje hadde levert årsberetning, fordi meldinga kom for seint. 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering Då NSKF ikkje har hatt årsmøte ennå, har dei heller ikkje levert årsberetning. Saka blei derfor omgjort frå orientering om årsberetning til orientering om NSKF. Olav Nomeland, leiar i Norske Studenters Kristelige Forbund, også kjent som Huskomiteen, innleiia, og presenterte organisasjonen. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Kristian Mosvold, Olav Nomeland, Morten Andreas Carlmark, Finn Alexander Clementsen, Signhild Stave Samuelsen, Torkil Hvidsten og Gaute Granlund 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt AKT-redaktør Kristine Hofseth Hovland presenterte årsmeldinga på vegne av redaksjonen. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Torkil Hvidsten, Ingrid Melve, Gaute Granlund, Marit Heimstad Tønnessen, Andreas Ihlang Berg, Kristian Mosvold, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Kristine Hofseth Hovland og Marte Hovda Ottesen. Landsmøtet godkjente årsberetninga frå AKT utan merknader 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering Signhild Stave Samuelsen orienterte på vegne av Internasjonalt Kvinneutvalg. Landsmøtet tok årsberetninga frå Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering Side 21

22 2. Referat fra LM Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering Katrine Lind-Solstad presenterte årsberetninga frå Midtøstengruppa. Landsmøtet tok årsberetninga frå Midtøstengruppa til orientering 4. Regnskap for Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS 2009 Torkil Hvidsten presenterte rekneskapen. I dei utsendte sakspapirene, låg den mellombelse rekneskapen, som var tufta på skuggerekneskapen. Denne rekneskapen synte eit overskot. Då rekneskapen kom attende frå rekneskapsføraren, viste denne rekneskapen eit underskot. Skuggerekneskapen har vore ført som eit kontorekneskap, og ikkje i henhold til rekneskapsføringsskikk. Det er særleg to grunnar til at skuggerekneskapen blei så fatalt feil: for det første var rekneskapsføringshonorar for 2009, som blei betalt i 2010, ikkje tatt med i skuggerekneskapen, mens det skal stå i rekneskapen. For det andre tok ein med kring kroner under Finansinntekter som skulle i balansen, og ikkje i rekneskapen, fordi det var pengar NKS hadde uteståande frå Landsmøtet sprakk med godt over Dette skuldes både at landsmøtelokalet var dyrere enn beregna, og at ein ikkje henta inn kompensasajon frå lokalforbund. I tillegg er det dekka reise for somme av lokalforbunda sine delegatar. Fordi rekneskapen kom seint til og frå rekneskapsfører, og AU i ettertid har brukt tid på å grave seg ned i rekneskapen, har revisor ikkje fått forelagt tala til revisjon. AU foreslår å hente inn underskotet over 2 år. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Sindre Punsvik, Finn Alexander Clementsen, Torkil Hvidsten og Signhild Stave Samuelsen Landsmøtet godkjenner samrøystes rekneskapen, og føreset at revisjonen godkjenner rekneskapen. 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering Dei færraste lokalforbunda har klart rekneskapen for 2009, og saka utgår. 4.3 Regnskap BIFFE til orientering Fordi det ikkje er mottatt rekneskap for BIFFE 2009, utgår saka. 4.4 Regnskap NSKF til orientering Landsmøtet tok rekneskapen til NSKF til orientering Side 22

23 2. Referat fra LM Budsjett 5.1 Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl. AKT) til vedtak Torkil Hvidsten orienterte om framlegget til tentativt budsjett på vegne av AU. Ein har i det tentative budsjettet vald å sette dette budsjettet opp på ein ny måte, med det mål for auget å gjere det så oversiktleg som mogleg. Det er også eit ynskje om at ein frå 2011 skal gå over til å føre rekneskapen i henhold til dei nye posteringane. Som ein konsekvens av at ein har gått med underskot i 2009, er det trange rammer både i det reviderte budsjettet for 2010 (som landsmøtet ikkje skal ta stilling til) og i budsjettet for Fordi vi fall ut av Frifondsordninga frå 2010, er vi ikkje lenger revisjonspliktige. AU har derfor ønska å kutte drastisk i revisjonsutgiftene ved å bruke ein økonomikyndig person framfor ein statsautorisert revisor, ettersom revisjonen heretter utelukkande er til internkontroll. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Morten Andreas Carlmark, Andreas Ihlang Berg, Torkil Hvidsten, Sindre Punsvik, Gaute Granlund, Finn Alexander Clementsen. Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl AKT) blei samrøystes vedteke av landsmøtet. Fotnota til budsjettet blei samrøystes vedteke. 5.2 Lokalforbundenes budsjett til orientering Då mange av lokalforbunda ikkje har hatt årsmøter ennå, og budsjett såleis ikkje føreligg, utgjekk saka. 6. Grunnlagsdokumentene 6.1 Teologisk plattform til revidering Landsmøtelyden hadde først gruppearbeid der ein gjekk gjennom plattforma. Landsmøtet hadde så to handsaminger av plattforma, med komitéarbeid mellom. Morten Andreas Carlmark opna første gangs plenum. Desse tok ordet i debatten: Andreas Ihlang Berg, Marte Hovda Ottesen, Marit Heimstad Tønnessen, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Håvard Ihle, Gaute Granlund, Morten Andreas Carlmark, Kristian Mosvold, Ingrid Melve, Torkil Hvidsten, Sindre Punsvik og Harald Torgauten Ved andre gangs plenum la Morten Andreas Carlmark fram innspela som var komne inn på vegne av komiteen og opna for diskusjon. I debatten tok desse ordet: Andreas Ihlang Berg, Gaute Granlund, Morten Andreas Carlmark, Torkil Hvidsten, Ingrid Melve, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Finn Alexander Clementsen, Håvard Tveit Ihle og Marte Hovda Ottesen. Teologisk plattform - voteringer Forslag 1 Fjerne alle pronomen "de" i teksten. Vedtatt Side 23

24 2. Referat fra LM 2010 Forslag 2 Fjern de to bibelhenvisningene Matt 5:9 og Lukas 9:48 Vedtatt Forslag 3 Endre setningen "vi tror på en treenig gud, skaperen, frigjøreren og livgiveren til "vi tror på en treenig gud, skaperen, Jesus frigjøreren, den hellige ånd livgiveren". Avvist Forslag 4 Endre setningen "vi tror på en treenig gud" til "vi tror på Den treenige gud..." Vedtatt Forslag 5 Nåværende tekst: I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva vår gudbilledlighet kaller oss til: å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap." Endres til: "I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si å være skapt i Guds bilde: Vi kalles til å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap." Vedtatt Forslag 6 Endre setningen "I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte" til "I Jesu Kristi radikale identifikasjon" Avvist Forslag 7 Legg til setningen "Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi." før setningen som starter med "I Jesu Kristi radikale..." Avvist Forslag 8 (dette forslaget går ut om forslag 1 vedtas) Vi ønsker å delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige stemmer stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres. Ignorerte gruppers tale om Gud skal høres; deriblant kvinner, fattige, homofile, barn og gamle. Når mektige taler om Gud, vil vi tale avmektiges teologi for den som er den minste av alle, han er stor (Luk 9,48). Forslaget fell som ein konsekvens av forslag 1 Forslag 9 Stryk setningen: Ignorerte gruppers tale om Gud skal høres, deriblant kvinner, fattige, homofile, barn og gamle. Vedtatt Side 24

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund

Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund 15.-17. mars 2013 Sted: Universitetsgata 20, Oslo Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 17.-20. mars 2011

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 17.-20. mars 2011 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 17.-20. mars 2011 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Åpning og konstituering Sak 1.1 Åpning og opprop Avtroppende leder Marte H. Ottesen i Norges

Detaljer

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2017 2 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro

Detaljer

Årsberetning for Landsstyret i NKS 2010-2011

Årsberetning for Landsstyret i NKS 2010-2011 Årsberetning for Landsstyret i NKS 2010-2011 1. Landsstyret har i perioden bestått av Marte Hovda Ottesen (leder) Harald Torgauten (1. nestleder) Oslo: Morten Andreas Carlmark (vara: Katrine Intelhus Lind-Solstad)

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo Til stede med stemmerett: Andreas I. Berg (leder), Elisabeth Fongen (Oslo), Sindre Punsvik (Trondheim), Ingvar Tølløv Skjerve

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

LANDSMØTET 2014 REFERAT

LANDSMØTET 2014 REFERAT LANDSMØTET 2014 REFERAT Oslo, 14.-16. mars 2014 1. Konstituering 1.1 Åpning og opprop Leder i NKS, Sara Moss, åpnet møtet. Opprop og opptelling av antall stemmeberettigete delegater ved Sara Moss. Møte-,

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

LANDSMØTET 2016 REFERAT

LANDSMØTET 2016 REFERAT LANDSMØTET 2016 REFERAT Saksliste: 1. Konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av forretningsorden 1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden 1.5 Valg av dirigenter

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

LANDSSTYRET 20. FEBRUAR 2016 PROTOKOLL

LANDSSTYRET 20. FEBRUAR 2016 PROTOKOLL LANDSSTYRET 20. FEBRUAR 2016 PROTOKOLL Referat fra LS 20.-21. februar Tid og sted: Lørdag 20. februar, kl. 11.15 14.30. I biblioteket i Universitetsgata 20. Til stede: Forfall: Permisjon: Ikke møtt: Sara

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»?

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? ORGANISASJONSTEORI Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? En vanlig definisjon på en organisasjon er: En organisasjon er to eller

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2016 22.mars 2017 Sted: Samsen kulturhus / Agder Parkour, Kristiansand Vedlegg: Deltagerliste Sak 1 Åpning Jacqueline Spinnangr, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden Kirkemøtets vedtak Kirkemøtet fastsetter det fremlagte forslag som Kirkemøtets forretningsorden. Kap. 1 Generelle bestemmelser 1-1. Kirkemøtet er det øverste representative

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

6.1 Endringsforslag, NKS lover

6.1 Endringsforslag, NKS lover 6.1 Endringsforslag, NKS lover Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Landsstyret Vedtakssak Landsstyret har foreslått åtte endringer til NKS lover. Landsmøtet skal diskutere og stemme

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

2-1. Tid og sted for Kirkemøtet Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke og avholder årlige møter.

2-1. Tid og sted for Kirkemøtet Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke og avholder årlige møter. KM 5.1.1/07 Forslag til Kirkemøtets forretningsorden Kap.1 Lojalitet 1-1. Kirkemøtet skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk-lutherske lære, jf kl 28. Kap. 2 Generelle bestemmelser 2-1.

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

LANDSSTYRET 30.-31. MAI 2015 REFERAT

LANDSSTYRET 30.-31. MAI 2015 REFERAT LANDSSTYRET 30.-31. MAI 2015 REFERAT Tid og sted: Universitetsgata 20 i Oslo, lørdag 30.05 kl. 10:30 søndag 31.05 Til stede: Forfall: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder,

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer