Landsmøte mars Universitetsgata 20, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte. 17.-20. mars 2011. Universitetsgata 20, Oslo"

Transkript

1 Landsmøte mars 2011 Universitetsgata 20, Oslo

2 Innholdsfortegnelse V e l k o m m e n t i l l a n d s m ø t e t! P r o g r a m f o r L a n d s m ø t e t Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop...8 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...8 Sak 1.3 Godkjenning av saksliste...8 Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden...10 Sak 1.5 Valg av dirigenter...11 Sak 1.6 Valg av referenter...11 Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere...11 Sak 1.8 Valg av tellekorps...11 Sak 1.9 Oppnevning av komiteer R e f e r a t f r a L M Referat fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund april Åpning og konstituering Referat fra LM Årsmeldinger 2009 og rapporteringer Regnskap for Budsjett Grunnlagsdokumentene Lovendringsforslag Organisasjonssaker Valg Protokoll fra ekstraordinært landsmøte 16. oktober Å r s m e l d i n g e r o g r a p p o r t e r i n g e r Godkjenning av årsberetning for NKS Orientering fra Internasjonalt Utvalg Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Årsberetning fra ansatte til orientering Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NCC) Orientering fra WSCF / WSCF-Europa Årsberetning fra BIFFE til orientering Årsberetning fra NSKF til orientering Godkjenning av årsberetning fra Akt Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering Årsberetning fra Midtøstengruppen til orientering...64 Side 2

3 4. R e g n s k a p Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering Regnskap BIFFE til orientering Regnskap NSKF til orientering B u d s j e t t Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT) Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering L o v e n d r i n g s f o r s l a g Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter Lovendringsforslag om utnevning av utvalg O r g a n i s a s j o n s - s a k e r Arbeidsprogram Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Uttalelser / resolusjoner V a l g Valg av leder og nestleder for ett år Valg av LS-representanter Valg av valgkomité Valg av revisor...94 V E D L E G G Vedlegg 1: Lover for NKS vedtatt på Landsmøtet Vedlegg 2: Prinsipprogram...99 Vedlegg 3: Teologisk plattform Vedlegg 4: Kjønnsrettferdig plattform Side 3

4 V e l k o m m e n t i l l a n d s m ø t e t! Det er en glede å igjen kunne ønske velkommen til det årlige landsmøtet i Norges kristelige studentforbund. Vi ser frem til en helg med gode diskusjoner og godt åndelig og sosialt samvær. Spesielt velkommen til deg som deltar på landsmøtet for første gang. Vi kan også ønske velkommen til et nyoppusset U20, som vi tror vil gi gode rammer for årets landsmøte. Dersom alle bidrar til fruktbare diskusjoner og et åpent og inkluderende sosialt miljø, vil landsmøtet bli en god opplevelse for alle. Selv om vi kommer fra ulike lokalforbund, kan vi sammen skape en felles opplevelse av tilhørighet til Forbundet, hver på vår måte. I programmet har vi lagt opp til nye former for saksbehandling, og vi har også satt av tid til andre ting enn bare forhandlinger. Vi håper at dette totalt sett vil være en god måte å stake ut kursen for Forbundet i året som kommer. Vi vil prøve å ha en lavest mulig terskel for spørsmål av alle slag. Sammen med landsmøtepapirene er det sendt ut en håndbok som kan være til hjelp. Men ingen spørsmål er for dumme, og informasjonen kan aldri bli god nok. Spør om det dukker opp noe som helst som du er usikker på, så skal vi svare så godt vi kan! Vel møtt! Side 4

5 Program for Landsmøtet mars 2011 med forbehold om endringer Torsdag Før 16:00 Innsjekking 16:00 Middag 17:00 Gutte- og jenteformøter 18:00 Infomøte: Alt om landsmøtet 18:30 Konstituering, referater 20:00 Kveldsbønn 20:30 Kveldsmat 21:00 Komitémøte, felles 21:30 Sosialt opplegg, bli-kjent Fredag 08:00 Frokost 09:00 Siste frist for forslag til resolusjoner 09:00 Morgenbønn og opprop 09:15 Leders tale, årsberetning for NKS, debatt 10:00 Årsmeldinger og rapporter 10:45 PAUSE 11:00 Årsberetning for NSKF 11:30 Lunsj 12:30 Palestina-tema 14:30 Komitémøter / FRITID 16:30 Presentasjon av resolusjoner 17:00 Arbeidsprogram, plenum 17:15 Arbeidsprogram, grupper 18:00 Arbeidsprogram, plenum 18:30 Middag 19:30 Avmarsj til Fagerborg kirke 20:00 Fastegudstjeneste i Fagerborg kirke 21:00 Sosialt Side 5

6 Lørdag 08:00 Frokost 09:00 Frist for endringer til satsingsområder i arbeidsprogrammet 09:00 Morgenbønn og opprop 09:15 Organisasjonskultur 10:15 PAUSE 10:30 Presentasjon av innstilte kandidater 11:00 Presentasjon av nettsider 11:30 Grunnlagsdokument for Palestina 1. gang 12:00 Lunsj 13:00 Arbeidsprogram, plenums- og plakatarbeid 14:30 PAUSE 14:45 Info om styrehåndbok 15:00 Resolusjoner 15:45 PAUSE med frukt og kjeks 16:15 Grunnlagsdokument for Palestina 2. gang 17:00 Regnskap og budsjett 18:00 FRITID 20:00 Festmiddag og påfølgende fest på Teologisk fakultet Søndag Frokost 10:00 Morgenbønn og opprop 10:15 Lovendringer, vedtak 11:00 Arbeidsprogram, endelig vedtak 12:00 Valg 12:30 Lunsj 13:30 Grunnlagsdokument for Palestina, vedtak 14:00 Resolusjoner, vedtak 14:30 Presentasjon liturgibank 15:00 Møteslutt 15:00-15:20 LS-møte Side 6

7 1. Å p n i n g o g ko n s t i t u e r i n g Side 7

8 1. Åpning og konstituering Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete delegater. Sak 1.2 Godkjenning av innkalling 1. innkalling ble sendt ut 20. januar innkalling med sakspapirer ble sendt ut 24. februar Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Sak 1.3 Godkjenning av saksliste 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigenter 1.6 Valg av referenter 1.7 Valg av protokollunderskrivere 1.8 Valg av tellekorps 1.9 Oppnevning av komiteer 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2010 til godkjenning 2.2 Referat fra ekstraordinært landsmøte 2010 til godkjenning 3. Årsmeldinger og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering 3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering 3.11 Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering 4. Regnskap 4.1 Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 4.4 Regnskap NSKF til orientering Side 8

9 1. Åpning og konstituering 5. Budsjett 5.1 Budsjett for NKS 2011 og 2012 (inkl. AKT) 5.2 Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering 6. Lovendringsforslag 6.1 Lovendringsforslag om behandling av grunnlagsdokumenter ( 8.6) 6.2 Lovendringsforslag om oppnevning av utvalg ( 13.5) 7. Organisasjonssaker 7.1 Arbeidsprogram Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement 7.3 Uttalelser/resolusjoner 8. Valg 8.1 Valg av leder og nestleder 8.2 Valg av LS-representanter 8.3 Valg av valgkomité 8.4 Valg av revisor Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes Side 9

10 1. Åpning og konstituering Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1. Landsmøtet ledes til enhver tid av to personer (dirigent og settedirigent). Hvem dette er velges ved møtets start. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. Eventuelle spørsmål om inhabilitet avgjøres av LM ved en saks begynnelse. 2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens anvisninger under møtets gang. 3. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til vedtak fra LS eller den LS har utpekt. 4. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes under debatten og leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles. 5. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. 6. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, regulere taletid og anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten. 7. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 8. Stemmetegn avgis ved opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med simpelt flertall dersom ikke NKS-lovene eller Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves 2/3-flertall. Under plakatarbeid gjennomføres det en rådgivende avstemning som den aktuelle komité legger til grunn i sitt videre arbeid. Endelig avstemning foretas i plenum på vanlig måte. 9. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må ordstyrerbordet gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 10. Landsmøtet utnevner i begynnelsen av møtet komiteer for å lette saksbehandlingen. 11. Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett og/eller forslagsrett når det er ønskelig. Side 10

11 1. Åpning og konstituering Sak 1.5 Valg av dirigenter Følgende velges som dirigenter: Erik Lunde Anette Tjomsland Ingrid Eiane Setvik Kjartan Lindøe Rannveig Skjerve Hannah Chetwynd Sak 1.6 Valg av referenter Følgende velges som referenter: Ida M. H. Gilbert Ingvar T. Skjerve Kristian Mosvold Tomas Olsson Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere Følgende foreslås som protokollunderskrivere: To tilstedeværende med stemmerett Sak 1.8 Valg av tellekorps Følgende foreslås som tellekorps: Tre tilstedeværende Sak 1.9 Oppnevning av komiteer Til komité for arbeidsprogrammet oppnevnes: Andreas Carlmark, Ragnhild Opsahl og Tom Tornedal. Til komité for resolusjonsbehandling oppnevnes: Marte H. Ottesen, Håvard T. Ihle og Marit H. Tønnessen. Til komité for behandling av grunnlagsdokument for Palestinaengasjement oppnevnes: Harald Torgauten, Stine Walmsness og en delegat til. Side 11

12 Side 12

13 2. Re f e rat f ra L M Side 13

14 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund april 2010 Sted: Håndverkeren konferansesenter og Universitetsgata 20, Oslo 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop Avtroppande leiar Torkil Hvidsten ynskja velkomen, opna møtet, og informerte om programmet. Grunna vulkansk aske frå Island ankom dei fleste utanbys delegatane seint, og føremøtene og blikjend-opplegget som var planlagt torsdag blei derfor avlyst. Fungerande generalsekretær Signhild Stave Samuelsen føretok opprop. Nr Namn Lokalforbund Fredag Laurdag Søndag 1 Andreas Carlmark Oslo X x x 2 Andreas Ihlang Berg Oslo Frå 1130 x x 3 Ragnhild Bjørvik Opsahl Oslo X x x 4 Sindre Punsvik Oslo x x x 5 Ingrid Melve Oslo x Frå Tom Tornedal Tromsø Askefast Askefast Askefast 7 Rami Muhtadi Tromsø Askefast Askefast Askefast 8 Finn Alexander Clementsen Bergen X x x 9 Ingrid Sandvik Bergen Frå kl 14 x x 10 Håvard Ihle Kristiansand x x x I tillegg hadde følgande observatørstatus under møtet: Nr Namn Grunnlag for observatørstatus 50 Torkil Hvidsten Leiar / Arbeidutvalet 51 Marte Hovda Ottesen 1. nestleiar / Arbeidsutvalet 52 Marit Heimstad Tønnessen Landssstyret 53 Stine Walmsness 1. vara for Oslo 54 Kari Zakariassen 2. vara for Oslo 55 Harald Torgauten Innstilt 1. nestleiar 56 Katrine Lind-Solstad Leiar, internasjonalt utval / vara til AU 57 Kristine Hofseth Hovland Redaktør for AKT 58 Ranveig Aamodt Eiendomskonsulent, NSKF Side 14

15 59 Olav Nomeland Leiar, NSKF 60 Daniel Brändle Praktiskgruppa 61 Gaute Granlund Valkomiteen 62 Ingvar Skjerve Ansatt (Oslo) 63 Kristian Mosvold Ansatt (Kristiansand) 64 Edgar-Stark Y. Dobie-Njaastad Ansatt (Bergen) 65 Ida M. Haugen Gilbert Ansatt (Informasjonsansvarlig) 66 Signhild Stave Samuelsen Vikarierande generalsekretær 67 Trond Egil Hustad Jakobsen Praktiskgruppa 1.2 Godkjenning av innkalling Det er innkalt til landsmøte i henhold til dei frister som gjeld for organisasjonen. Ingen ynskja ordet til saka. Innkallinga blei godkjent ved akklamasjon. 2. Referat fra LM Godkjenning av saksliste Den utsendte sakslista såg slik ut: 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigenter 1.6 Valg av referenter 1.7 Valg av protokollunderskrivere 1.8 Valg av tellekorps 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2009 til godkjenning 3. Årsmeldinger 2009 og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 3.2 Orientering fra Internasjonalt Utvalg 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering 3.5 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering 3.11 Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering Side 15

16 2. Referat fra LM Regnskap for Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS Regnskap lokalforbund til orientering 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 4.4 Regnskap NSKF til orientering 5. Budsjett 5.1 Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl.akt) til vedtak 5.2 Lokalforbundenes budsjett til orientering 6. Grunnlagsdokumentene 6.1 Teologisk plattform til revidering 6.2 Prinsipprogram til revidering 7. Lovendringsforslag 12. Lovendringsforslag til behandling 9. Valg 8. Organisasjonssaker 8.1 Kjønnsrettferdig plattform 8.2 Forholdet NKS/NSKF 8.3 Vedtak av instruks for Internasjonalt Kvinneutvalg 8.4 Vedtak av instruks for Midtøstengruppa 8.5 Retningslinjer for AKT 9.1 Valg av leder 9.2 Valg av LS-representanter 9.3 Valg av ny valgkomité 9.4 Valg av revisor Framlegg til endring av sakslista frå Torkil Hvidsten: Sak 3.2: Orientering fra internasjonalt utvalg endre til Godkjenning av årsberetning for Internasjonalt utvalg. Sak 9.1: Valg av leder endre til Valg av leder og første nestleder. Framlegg til endring av sakslista frå Marit Heimstad Tønnessen: Sak 4.3: Regnskap BIFFE til orientering utgår. Desse hadde ordet i saka: Torkil Hvidsten, Marit Heimstad Tønnessen og Signhild Stave Samuelsen. Som ein konsekvens av for sein informasjon og endring av landsmøtetidspunkt, er det fleire delar av organisasjonen som ikkje hadde høve til å presentere orienteringer, budsjett og rekneskap til landsmøtet mange har ikkje sjølv hatt årsmøte der dette skal godkjennast ennå. Sakslista, med dei endringsforslag som forelåg, blei godkjent ved akklamasjon Side 16

17 2. Referat fra LM Godkjenning av forretningsorden Alle delegatar har tale-, forslags- og røysterett. Alle observatørar har tale- og forslagsrett. Desse hadde ordet i debatten: Sindre Punsvik og Torkil Hvidsten Forretningsorden blei godkjent ved akklamasjon Fordi det ikkje var sett opp som eit eige punkt på dagsorden at ein skulle velge komitear, og forretningsorden angir komitésamansetting, valde landsmøtet å velge komitear som ein del av dette punktet. Arbeidsutvalet sitt framlegg til komitear under landsmøtet: Kjønnsrettferdig plattform: Torkil Hvidsten Marte Hovda Ottesen Prinsipprogram: Katrine Lind-Solstad Håvard Tveit Ihle Teologisk Plattform: Morten Andreas Carlmark Marit Heimstad Tønnessen Ingrid Melve Komiteane blei valde ved akklamasjon Innstilte 1. nestleiar er den einaste av observatørane som ikkje også sit i eit fast utval, og har såleis ikkje tale- og forslagsrett i henhold til forretningsorden. Forslag til vedtak frå Torkil Hvidsten: Harald Torgauten, av valkomiteen innstilt som 1. nestleiar, innvilges tale- og forslagsrett på landsmøtet. Harald Torgauten fekk innvilga tale- og forslagsrett ved akklamasjon Side 17

18 2. Referat fra LM Valg av dirigenter AU føreslo følgande møtedirigentar: Ingvar Skjerve Katrine Lind-Solstad Janne Nyhus Gjermund Skaar Marius Pellerud Johannes Rindal Dirigentane blei valde ved akklamasjon 1.6 Valg av referenter Arbeidsutvalet føreslo følgande som referenter: Ida Gilbert Ingvar Skjerve Edgar-Stark Dobie-Njaastad Kristian Mosvold Signhild Stave Samuelsen Trond Egil Hustad Jakobsen Referentane blei valde ved akklamasjon 1.7 Valg av protokollunderskrivere Arbeidsutvalet sitt framlegg til protokollunderskrivarar var følgande: To tilstedeværende med stemmerett Ragnhild Bjørvik Opsahl og Ingrid Melve blei valde til protokollunderskrivarar ved akklamasjon 1.8 Valg av tellekorps Arbeidsutvalet sitt framlegg til tellekorps var følgande: Tre tilstedeværende Torkil Hvidsten foreslo så, på vegne av AU, at ein i staden valde 2 til tellekorps, ettersom det ikkje var så mange røysteføre i salen. Marte Hovda Ottesen og Harald Torgauten blei valde til tellekorps ved akklamasjon Side 18

19 2. Referat fra LM Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2009 til godkjenning Signhild Stave Samuelsen presenterte saka. Desse tok ordet: Torkil Hvidsten, Finn Alexander Clementsen. Følgande punkt i landsmøtereferatet bes retta opp i: I punkt 2 har tillegget ramla ut: Finn Alexander Clementsen blei vald inn i valkomiteen. I lovendringsforslaga i sak 6, ber ein om at forslaga settes inn, slik at ein kan sjå kva det er som er avvist. Finn Alexander heiter ClemeNtsen til etternamn Torgauten var ikkje til stades søndag, og Thoresen ikkje til stades fredag. Landsmøtereferatet frå landsmøtet 2009 er godkjent med dei endringane som føreligg. Referatet er godkjent ved akklamasjon. 3. Årsmeldinger 2009 og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 1. nestleiar Marte Hovda Ottesen innleia til årsberetninga på vegne av landsstyret. I tala si peika ho på at noko av det mest spanande med å vere aktiv i ein organisasjon som NKS, er å sjå kor samansett organisasjonen er. På ei og same tid er skilnadene mellom dei ulike lokalforbunda store, samstundes som ein har eit felles grunnlag og plattform som ein står på. Vi er et kristent studentforbund som skal tilby møteplasser og inkl fellesskap: som tviler, tror, under, kritiserer og debatterer. Et kristent grunnlag, et menneskesyn som gir oss et ansvar. Vår tro angår mer enn oss selv, handling, hva som holder mennesker nede. For første gong på fleire år har ein hatt medlemsvekst. Arbeidet ein har gjort med medlemsverving har med andre ord virka og det må fortsette. Sjølv Noregs eldste studentorganisasjon har framleis eit stort behov for medlemsvekst. Særleg er behovet stort for verving av medlemmer under 26 år. Frå 2010 har vi falt ut av Frifondsordninga, fordi vi ikkje hadde 100 medlemmer under 26 i Derfor er det viktig at vi fortset arbeidet med å skape ein vervekultur i organisasjonen. Organisasjonsbygging har vore, og skal fortsatt vere eit viktig satsingsområde for organisasjonen framover. Ein har derfor oppretta forbundsforumet på nettsidene, slik at det er åpent for samtale om viktige tema for alle i organisasjonen. Desse tok ordet i debatten: Ragnhild Bjørvik Opsahl, Signhild Stave Samuelsen, Marit Heimstad Tønnessen, Torkil Hvidsten, Gaute Granlund, Finn Alexander Clementsen, Kristian Mosvold, Morten Andreas Carlmark, Sindre Punsvik. Side 19

20 2. Referat fra LM 2010 Den versjonen som er forelagt landsmøtet, er versjonen som Landsstyret vedtok på sitt møte i mars. Det var meininga at LS skulle lage ein endeleg og oppdatert versjon før landsmøtet, men då vulkansk aske sette ein stopper for møtet dagen før landsmøtet, fekk ikkje LS høve til å komme med ein endeleg versjon. Landsmøtet gav derfor AU høve til å redaksjonelt oppdatere følgande punkt, i høve til vitring i møtet: endring av talet på landsstyremøter bytte ut «NN» der det førekjem med namn på den som var med AKT #2 kom ikkje før landsmøtet, og skal såleis ikkje vere med i denne årsberetninga Landsmøtedatoane må endrast Ansatte i 2010 må inn Tillegg i siste avsnitt under NSKF: «Forholdet ble diskutert på landsmøtet i tråd med arbeidsprogrammet» Landsmøtet godkjenner årsberetning , og gir Arbeidsutvalet fullmakt til å oppdatere redaksjonelt. 3.2 Godkjenning av årsberetning fra Internasjonalt Utvalg Årsberetning for Internasjonalt Utval er ført i pennen av Sara Thorvik Andersson, som var IU-leiar i Internasjonalt utval er eit nyoppretta nettverk som skal sørge for at det internasjonale arbeidet i organisasjonen koordineres. IU består av ein frå kvart lokalforbund (dersom lokalforbundet ikkje vel ein spesielt til denne rolla: LS-representanten). Desse tok ordet i debatten: Torkil Hvidsten Årsberetninga for Internasjonalt Utval blei godkjent utan merknader. 3.3 Årsberetning fra lokalforbund til orientering Sindre Punsvik presenterte årsmeldinga til Osloforbundet. Kristian Mosvold presenterte årsmeldinga til Kristiansandsforbundet. Marit Heimstad Tønnessen presenterte årsmeldinga til Bergensforbundet. Trondheim og Tromsø sine årsmelding var i tillegg forelagt i skriftleg form. Årsberetningene frå lokalforbundene blei tatt til orientering 3.4 Årsberetning fra ansatte til orientering Årsberetningene frå Margit Haatveit, Per Ivar Thorstad og Kristian Mosvold var omdelt i sakpapirene. Årsberetning frå Mpole Samuel Masemola blei omdelt i møtet. Som den einaste tilstadesverande av desse, presenterte Kristian Mosvold i tillegg si årsberetning i møtet. Landsmøtet tar årsberetningene fra ansatte til orientering Side 20

21 2. Referat fra LM Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd Morten Andreas Carlmark orienterte på vegne av Nordisk-Baltisk Samarbeidsråd, også kjent som NCC. Vintermøtet i NCC var i Oslo, og det komande sommarmøtet blir frå august på Samsø i Danmark, i regi av Økumenisk Ungdom. Desse tok ordet i debatten: Torkil Hvidsten og Ragnhild Bjørvik Opsahl 3.6 Orientering fra WSCF/WSCF-Europa Morten Andreas Carlmark orienterte om arbeidet i WSCF globalt og på europeisk plan. 3.7 Årsberetning fra BIFFE til orientering Saka utgjekk, då BIFFE ikkje hadde levert årsberetning, fordi meldinga kom for seint. 3.8 Årsberetning fra NSKF til orientering Då NSKF ikkje har hatt årsmøte ennå, har dei heller ikkje levert årsberetning. Saka blei derfor omgjort frå orientering om årsberetning til orientering om NSKF. Olav Nomeland, leiar i Norske Studenters Kristelige Forbund, også kjent som Huskomiteen, innleiia, og presenterte organisasjonen. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Kristian Mosvold, Olav Nomeland, Morten Andreas Carlmark, Finn Alexander Clementsen, Signhild Stave Samuelsen, Torkil Hvidsten og Gaute Granlund 3.9 Godkjenning av årsberetning fra Akt AKT-redaktør Kristine Hofseth Hovland presenterte årsmeldinga på vegne av redaksjonen. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Torkil Hvidsten, Ingrid Melve, Gaute Granlund, Marit Heimstad Tønnessen, Andreas Ihlang Berg, Kristian Mosvold, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Kristine Hofseth Hovland og Marte Hovda Ottesen. Landsmøtet godkjente årsberetninga frå AKT utan merknader 3.10 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering Signhild Stave Samuelsen orienterte på vegne av Internasjonalt Kvinneutvalg. Landsmøtet tok årsberetninga frå Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering Side 21

22 2. Referat fra LM Årsberetning fra Midtøsten-gruppen til orientering Katrine Lind-Solstad presenterte årsberetninga frå Midtøstengruppa. Landsmøtet tok årsberetninga frå Midtøstengruppa til orientering 4. Regnskap for Godkjenning av regnskap (inkl. AKT) for NKS 2009 Torkil Hvidsten presenterte rekneskapen. I dei utsendte sakspapirene, låg den mellombelse rekneskapen, som var tufta på skuggerekneskapen. Denne rekneskapen synte eit overskot. Då rekneskapen kom attende frå rekneskapsføraren, viste denne rekneskapen eit underskot. Skuggerekneskapen har vore ført som eit kontorekneskap, og ikkje i henhold til rekneskapsføringsskikk. Det er særleg to grunnar til at skuggerekneskapen blei så fatalt feil: for det første var rekneskapsføringshonorar for 2009, som blei betalt i 2010, ikkje tatt med i skuggerekneskapen, mens det skal stå i rekneskapen. For det andre tok ein med kring kroner under Finansinntekter som skulle i balansen, og ikkje i rekneskapen, fordi det var pengar NKS hadde uteståande frå Landsmøtet sprakk med godt over Dette skuldes både at landsmøtelokalet var dyrere enn beregna, og at ein ikkje henta inn kompensasajon frå lokalforbund. I tillegg er det dekka reise for somme av lokalforbunda sine delegatar. Fordi rekneskapen kom seint til og frå rekneskapsfører, og AU i ettertid har brukt tid på å grave seg ned i rekneskapen, har revisor ikkje fått forelagt tala til revisjon. AU foreslår å hente inn underskotet over 2 år. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Sindre Punsvik, Finn Alexander Clementsen, Torkil Hvidsten og Signhild Stave Samuelsen Landsmøtet godkjenner samrøystes rekneskapen, og føreset at revisjonen godkjenner rekneskapen. 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering Dei færraste lokalforbunda har klart rekneskapen for 2009, og saka utgår. 4.3 Regnskap BIFFE til orientering Fordi det ikkje er mottatt rekneskap for BIFFE 2009, utgår saka. 4.4 Regnskap NSKF til orientering Landsmøtet tok rekneskapen til NSKF til orientering Side 22

23 2. Referat fra LM Budsjett 5.1 Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl. AKT) til vedtak Torkil Hvidsten orienterte om framlegget til tentativt budsjett på vegne av AU. Ein har i det tentative budsjettet vald å sette dette budsjettet opp på ein ny måte, med det mål for auget å gjere det så oversiktleg som mogleg. Det er også eit ynskje om at ein frå 2011 skal gå over til å føre rekneskapen i henhold til dei nye posteringane. Som ein konsekvens av at ein har gått med underskot i 2009, er det trange rammer både i det reviderte budsjettet for 2010 (som landsmøtet ikkje skal ta stilling til) og i budsjettet for Fordi vi fall ut av Frifondsordninga frå 2010, er vi ikkje lenger revisjonspliktige. AU har derfor ønska å kutte drastisk i revisjonsutgiftene ved å bruke ein økonomikyndig person framfor ein statsautorisert revisor, ettersom revisjonen heretter utelukkande er til internkontroll. Det blei opna for debatt, og desse tok ordet: Morten Andreas Carlmark, Andreas Ihlang Berg, Torkil Hvidsten, Sindre Punsvik, Gaute Granlund, Finn Alexander Clementsen. Tentativt budsjett for NKS 2011 (inkl AKT) blei samrøystes vedteke av landsmøtet. Fotnota til budsjettet blei samrøystes vedteke. 5.2 Lokalforbundenes budsjett til orientering Då mange av lokalforbunda ikkje har hatt årsmøter ennå, og budsjett såleis ikkje føreligg, utgjekk saka. 6. Grunnlagsdokumentene 6.1 Teologisk plattform til revidering Landsmøtelyden hadde først gruppearbeid der ein gjekk gjennom plattforma. Landsmøtet hadde så to handsaminger av plattforma, med komitéarbeid mellom. Morten Andreas Carlmark opna første gangs plenum. Desse tok ordet i debatten: Andreas Ihlang Berg, Marte Hovda Ottesen, Marit Heimstad Tønnessen, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Håvard Ihle, Gaute Granlund, Morten Andreas Carlmark, Kristian Mosvold, Ingrid Melve, Torkil Hvidsten, Sindre Punsvik og Harald Torgauten Ved andre gangs plenum la Morten Andreas Carlmark fram innspela som var komne inn på vegne av komiteen og opna for diskusjon. I debatten tok desse ordet: Andreas Ihlang Berg, Gaute Granlund, Morten Andreas Carlmark, Torkil Hvidsten, Ingrid Melve, Ragnhild Bjørvik Opsahl, Finn Alexander Clementsen, Håvard Tveit Ihle og Marte Hovda Ottesen. Teologisk plattform - voteringer Forslag 1 Fjerne alle pronomen "de" i teksten. Vedtatt Side 23

24 2. Referat fra LM 2010 Forslag 2 Fjern de to bibelhenvisningene Matt 5:9 og Lukas 9:48 Vedtatt Forslag 3 Endre setningen "vi tror på en treenig gud, skaperen, frigjøreren og livgiveren til "vi tror på en treenig gud, skaperen, Jesus frigjøreren, den hellige ånd livgiveren". Avvist Forslag 4 Endre setningen "vi tror på en treenig gud" til "vi tror på Den treenige gud..." Vedtatt Forslag 5 Nåværende tekst: I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva vår gudbilledlighet kaller oss til: å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap." Endres til: "I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si å være skapt i Guds bilde: Vi kalles til å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap." Vedtatt Forslag 6 Endre setningen "I Jesu Kristi radikale solidaritet med de svake og utstøtte" til "I Jesu Kristi radikale identifikasjon" Avvist Forslag 7 Legg til setningen "Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi." før setningen som starter med "I Jesu Kristi radikale..." Avvist Forslag 8 (dette forslaget går ut om forslag 1 vedtas) Vi ønsker å delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige stemmer stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres. Ignorerte gruppers tale om Gud skal høres; deriblant kvinner, fattige, homofile, barn og gamle. Når mektige taler om Gud, vil vi tale avmektiges teologi for den som er den minste av alle, han er stor (Luk 9,48). Forslaget fell som ein konsekvens av forslag 1 Forslag 9 Stryk setningen: Ignorerte gruppers tale om Gud skal høres, deriblant kvinner, fattige, homofile, barn og gamle. Vedtatt Side 24

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer