Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund"

Transkript

1 Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg som skal utarbeide 2-3 forslag til modeller for hvordan Forbundet skal organiseres. Det innebærer en gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen, vedtekter, stillinger og organisasjonsdemokratiet for å gi organisasjonen en struktur som er mer tilpasset dagens forbundsvirkelighet. Forholdet til NSKF berøres ikke i denne omgang. Forslagene skal sendes på høring til LS, ansatte og lokalforbund underveis i prosessen og legges frem i god tid før LM Vedtak fattes på LM Organisasjonsutvalget bør ha bred organisasjonskompetanse og erfaring fra valgte verv i Forbundet de senere årene.» Utvalget ble oppnevnt av LS med følgende sammensetning: Hannah Chetwynd, Anette Tjomsland og Sven Thore Kloster. Generalsekretær Gaute Brækken var utvalgets sekretær. Utvalgets arbeid ble presentert på Forbundshelgen 2011, og innspill ble tatt med i det videre arbeidet. Utvalgets innstilling ble lagt frem for landsstyret på landsstyrets møte november Landsstyret vedtok å sende forslagene ut på høring i lokalforbund og utvalg med svarfrist før landsstyremøtet i februar. Spørsmålene som landsstyret ønsker svar på i høringen: 1. Hvordan vurderer lokalforbundet forslaget til ny hovedmodell, sammenliknet med den organisasjonsmodellen vi har i dag? 2. Hvilken av de tre undermodellene foretrekker lokalforbundet? 3. Hvordan er behovet for honorering av styreverv i lokalforbundsstyrer? 4. Landsstyret fremmer også en alternativ organisasjonsmodell hvor lokalforbundene erstattes av fire regionstyrer som fordeler penger til lokalt nivå og som velger delegater til landsmøtet. Er det aktuelt for dere at en slik modell utredes videre? 5. Har dere kommentarer og innspill til forslaget om å vedta helt nye lover for Norges kristelige studentforbund som også omfatter virksomheten lokalt? 6. Har dere andre innspill til arbeidet med ny organisasjonsstruktur og nye lover? Svarfrist: Fredag 10. februar, sendes til Lykke til med en viktig diskusjon om Forbundets fremtid! Andreas I. Berg, leder i Norges Kristelige Studentforbund Norges Kristelige Studentforbund, Universitetsgaten 20, N-0162 Oslo Telefon , Fax , Konto: , Org.nr. NO

2 Forslag til ny organisasjonsmodell Organisasjonsmodellen består av én hovedmodell, der noen av punktene er delt opp i tre ulike undermodeller, kalt 1, 2 og 3, som alle lar seg kombinere med hovedmodellen. Hovedmodell Hovedgrepet som bør gjøres er å flytte mer av det administrative arbeidet fra lokalforbund og over på sentralleddet. Dette vil frigjøre ressurser til mer aktivitet og mer engasjement lokalt. Dette innebærer også overgang til en modell hvor organisasjonen kun har ett organisatorisk og demokratisk nivå, nemlig det årlige landsmøtet. Den beste måten å sikre alle medlemmene innflytelse på, er å la alle få muligheten til å komme direkte på landsmøtet med stemmerett, og mulighet til å bli valgt inn i sentralstyret uavhengig av bosted. Dette kan gi et noe større og noe dyrere landsmøte, men utvalget mener at dette vil være en riktig prioritering. Utvalget vil bort fra fokuset på medlemsverving og medlemskap, i tråd med tidens trender. Aktiviteten som foregår lokalt bør være åpen for alle enten man vil være medlem eller ikke. Dette innebærer at lokalforbundene ikke har vedtekter, og ikke trenger å ha et årlig årsmøte for å velge styre. Man kan i teorien få flere grupperinger av medlemmer i én og samme by. Dette mener utvalget kan være en styrke, og er ikke problematisk så lenge lokalforbundene ikke har en plass i organisasjons-demokratiet. Et medlems lokale tilhørighet vil avgjøres kun av gjeldende bosted, og man trenger ikke å overføre medlemmer fra et lokalforbund til et annet ved flytting. Lokalforbundenes økonomi har til nå vært avhengig av overføringer fra Frifond, basert på antall medlemmer. Dette har vært snakk om relativt små beløp, og utvalget mener at dette inntektstapet kan kompenseres på flere måter ved å sentralisere økonomien. Økonomistyring og regnskapsføring har av flere blitt nevnt som en av utfordringene ved å sitte i et lokalforbundsstyre. Dersom alle de lokale utgiftene føres i det sentrale regnskapet, vil dette gi økt statlig mva-kompensasjon totalt, som kan komme lokalforbundene til gode. Mer aktiv bruk av studiestøtte fra Norsk kristelig studieråd vil gi økte inntekter. Forbundet kan også fortsatt få tildelt årlig gjennom ordningen Frifond barn og unge. Per i dag står det over ubrukte kroner på bankkontoret tilhørende lokalforbund uten aktivitet. En sentralisert økonomi sikrer at pengene til en hver tid kommer til nytte der hvor det er studenter som vil være aktive. Forslag til rutiner for økonomistyring: Alle kontoer er knyttet til Forbundets Nettbedrift, der generalsekretær har tilgang til alle kontoer. Hvert lokalforbund har en konto med maks kr på til en hver tid for å hindre misbruk. En person oppnevnes lokalt som økonomiansvarlig og får et personlig VISA-kort. Alle betalinger skal skje direkte med VISA-kort, med SMSvarsling om saldo. Alle kvitteringer og fakturaer sendes jevnlig til U20. Hvert lokalforbund får en egen post i regnskapet som viser det årlige forbruket. Utvalget foreslår at hvert lokale forbund / lokale gruppering kan bruke inntil kr hvert år på lokal aktivitet, og må søke sentralstyret dersom man vil gjennomføre mer kostbare prosjekter. Deltakelse på sentrale arrangementer vil ikke belastes lokalt. Større arrangementer i Oslo som til nå har vært i regi av Osloforbundet kan fra nå av administreres sentralt. Utvalget går inn for frikjøp av leder i inntil 100%, og at valgperioden går fra juni til juni hvert år for å kunne ha permisjon fra studier et helt år. Dette vil styrke sentralstyrets og det valgte demokratiets posisjon i organisasjonen, og vil gi større mulighet for leder både til å representere utad, til å jobbe med styresaker og til å komme med utspill i media. Generalsekretær / daglig leder bør ha en mer tilbaketrukket og administrativ rolle. Frikjøp av leder vil være en billigere ordning enn faste ansettelser. Utvalget anbefaler å gå i dialog med huskomiteen for finansiering av frikjøpt leder. 2

3 Utvalget vil peke på den viktige funksjonen til de tre forbundskollektivene i Bergen, Oslo og Trondheim. Det bør jobbes målbevisst for å styrke kollektivenes rolle i den lokale aktiviteten. I kollektivene må det stilles krav om at man vil melde seg inn i Forbundet for å få flytte inn, og beboerne må forplikte seg til å bidra i lokalforbundet / miljøet rundt kollektivet gjennom året, for eksempel ved å lage kveldsmat noen kvelder eller bidra til arrangement. Modell 1 De tre foreslåtte modellene går først og fremst på bruk av ansatte. I den første modellen er bruken av ansatte omtrent som i dag. Lokalt ansatte i mindre prosentstillinger kan i kortere eller lengre perioder ansettes av sentralstyret, og arbeidsoppgavene avgjøres av hvilke behov som finnes lokalt, for eksempel å være økonomiansvarlig. Fordelene med denne modellen er at vi ikke binder opp ressurser i lokalt ansatte over lengre tid, og at det dermed er mer fleksibelt utifra behov. Samtidig kan litt ansattestøtte være det som skal til for at det i det hele tatt skjer noe lokalt. Ulempen er at det tar mye ressurser fra sentralleddet i ansettelser og oppfølging av stadig nye ansatte, og at det blir lite kontinuitet lokalt. En kan også risikere at man ikke får ansatt folk som fungerer godt nok i disse stillingene. Modell 2 Denne modellen innebærer at det er ingen lokalt ansatte, kun sentralt ansatte i større stillingsprosenter i Oslo. Lokalforbund kan likevel søke sentralstyret om prosjektmidler, herunder midler til honorar av enkeltpersoner for et avgrenset tidsrom. Fordelene med dette er at det blir mer stabilitet blant de ansatte, og man bruker mindre ressurser på ansettelse av og oppfølging av ansatte. Man kan få tak i mer kompetent arbeidskraft. Det blir mer ressurser til å bruke på for eksempel Akt, gjennomføring av nasjonale kampanjer og arrangementer, oppfølging av utvalg osv. Man kan også få en ansvarliggjøring av personer lokalt, fordi man ikke kan overlate ansvarsoppgaver til en ansatt. Det er kun det som ønskes gjennomført lokalt som gjøres lokalt, man holder ingenting «kunstig» i live. Ulempene er at dette kan føre til at all lokal aktivitet forsvinner, eller at de lokale fellesskapene svekkes. På sikt kan dette føre til at vi kun har medlemmer i Oslo. Modell 3 Det ansettes tre eller fire fast regionalt ansatte som har lokalt programansvar. Utformingen av det lokale program skal skje i dialog med lokalforbundene/ medlemmene, men den ansatte har et endelig ansvar for innhold og gjennomføring. De ansettes i større stillingsprosenter (eks %), og må ha kompetanse på linje med prest, kateket, diakon eller lignende. Det første året vil dette være en prøveordning, og man kan ansette midlertidig for ett år. Det er viktig at den ansatte lokalt ikke skal være en av medlemmene. Den ansatte skal bl.a. være med å bestemme hvem som skal bo i kollektivene. Den ansatte kan ha ansvar for oppfølging av flere lokale forbund i regionen. Fordelene med dette er at man får kontinuitet og et attraktivt tilbud lokalt som trekker folk. Det kan også føre til nystart av aktivitet flere steder. Faste stillinger i større stilling kan være attraktivt for de rette personene, og Forbundet kan få en økt faglig tyngde i det vi driver med. Ulempene er at dette overfører makt fra medlemmer til ansatte. Det er heller ikke sikkert at vi klarer å gjøre disse stillingene så attraktive som vi ønsker. Det kan også føre til økt aktivitet på det stedet der den ansatte bor, på bekostning av aktiviteten andre steder. I forhold til modell 2 vil dette også gi mindre ressurser sentralt, og det kan være vanskelig å utnytte de ansattes ulike kompetanser fordi man ikke møtes daglig. 3

4 Forslag til nye vedtekter Utvalget har laget forslag til nye vedtekter som er i tråd med den anbefalte hovedmodellen. Valg av modell 1, 2 eller 3 vil få konsekvenser for utformingen av enkelte paragrafer. Utvalget har sett på hvordan vedtektene kan ivareta den viktige kontinuiteten i Forbundet, samtidig som det skal bli lettere å tilpasse driften til de forholdene som er til en hver tid. Etter gjennomgang av vedtektene har utvalget anbefalt en oppdeling av vedtektene i to deler, i Grunnregler som skal være vanskelige å endre, og Organisasjonsbestemmelser som lettere kan endres. Grunnregler 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å samle studenter om arbeid for Guds rike gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling. 2 Organisasjon Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund (heretter Nks) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter. Nks er tilknyttet World Student Christian Federation, og identifiserer seg med dens økumeniske profil. 3 Medlemskap Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er mellom 18 og 33 år kan tegne ordinært medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved innbetaling av fastsatt kontingent til Nks. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter i NKS, og blir også medlem av WSCF. Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som forbundsvenn. Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34 år. 4 Besluttende organer 4.1 Landsmøtet Landsmøtet har øverste besluttende myndighet i Nks. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av mai. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig må det være minst 15 stemmeberettigete medlemmer til stede. Kun medlemmer som betalte kontingent forrige kalenderår kan få stemmerett på landsmøtet. 4.2 Sentralstyret Sentralstyret er Nks høyeste myndighet mellom landsmøtene, og velges av landsmøtet. Sentralstyret skal lede organisasjonen i henhold til vedtak fattet av landsmøtet, og står ansvarlig overfor landsmøtet. Sentralstyret er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av organisasjonen. 4.3 Sentralstyrets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget er et administrativt og saksforberedende organ for sentralstyret. Arbeidsutvalget behandler hastesaker som ligger under sentralstyrets myndighetsområde. 4

5 5 Organisasjonsbestemmelser Landsmøtet kan med simpelt flertall av de avgitte stemmene vedta organisasjonsbestemmelser og foreta endringer i disse. Organisasjonsbestemmelsene må ikke stride mot grunnreglene. 6 Lokale forbund Medlemmer kan samles til aktivitet i lokale forbund. De lokale forbund står ansvarlig overfor landsmøtet. Virksomheten i de lokale forbund må være i tråd med formålet og reguleres av organisasjonsbestemmelsene. 7 Endring i grunnreglene Endring av grunnreglene kan vedtas av to på hverandre følgende landsmøter med minst 2/3 flertall. 8 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Nks krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene på to påfølgende ordinære landsmøter. Dersom Nks oppløses skal Nks aktiva disponeres i tråd med organisasjonens formål. Kommentarer til enkelte paragrafer i Grunnreglene 1: I forslaget til Grunnregler er ordlyden i Formålsparagrafen forenklet, som et innspill fra utvalget. Bl.a. er ordene «vekke og styrke kristen tro og identitet» tatt bort. Dette er ikke fordi vi ønsker å svekke Forbundets kristne identitet, men fordi vi mener at den språklige endringen er bedre. 3: Forslaget til aldersgrense år er nytt fra utvalget. Det innebærer at medlemmer under 18 år kategoriseres som støttemedlemmer, og at en 50-åring ikke kan ha verv i Forbundet selv om hun eller han er student (det går an slik dagens lover er). 4: Utvalget har sett på ulike løsninger for å hindre at et landsmøte enkelt kan bli kuppet, samtidig som man ikke må risikere at et landsmøte ikke er beslutningsdyktig. Vi har her tatt bort bestemmelsen om at landsstyret ikke har stemmerett. Navneendring fra landsstyre til sentralstyre signaliserer at styremedlemmene ikke sitter der på vegne av en geografisk enhet. 6: Denne nye paragrafen muliggjør ekskludering av lokale forbund som ikke driver i tråd med Forbundets sentrale formål. Ettersom det ikke lenger skal være lokale årsmøter, er det nå det sentrale landsmøtet som kontrollerer driften lokalt. 7: Denne nye regelen gjør det vanskeligere å organisasjonens grunnleggende karakter, siden det nå må endring til på to landsmøter, og ikke bare ett som nå. 5

6 Organisasjonsbestemmelser Kapittel I Lokale forbund 1 Aktivitet Aktiviteten i de lokale forbund skal være i henhold til formålet til Nks. Medlemmene i et lokalt forbund avgjør i fellesskap hvordan styrearbeidet og aktivitetene skal organiseres. Forbundskollektiv skal tjene til økt engasjement og aktivitet i lokale forbund. 2 Økonomi De lokale forbund disponerer årlig en sum penger fastsatt av sentralstyret, mot fremvisning av kvitteringer. Utgifter og inntekter i de lokale forbund inngår i sentralstyrets årsregnskap. Kapittel II - Landsmøtet 3 Sammensetning Alle medlemmer som betalte kontingent forrige kalenderår har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på det årlige landsmøtet. Blant de ansatte velges det en representant med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret kan i tillegg invitere observatører til landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får tale- og/eller forslagsrett. Det skal tilstrebes geografisk spredning og jevn kjønnsfordeling på landsmøtet. Begge kjønn skal være representert i landsmøtet. 4 Oppgaver 4.1 Behandling av saker Det tilligger landsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte. Landsmøtet vedtar oppretting og nedlegging av sentrale utvalg. Det tilligger landsmøtet å vedta endringer av Nks Grunnregler og Organisasjonsbestemmelser. 4.2 Årsberetninger Det tilligger landsmøtet å godkjenne årsberetningen fra sentralstyret. Til årsberetningen skal sentralstyret innhente informasjon om aktivitet i sentrale utvalg og fra lokal aktivitet. 4.3 Regnskap Det tilligger landsmøtet å godkjenne revidert regnskap for forrige kalenderår for Nks, med tilknyttede regnskap. 4.4 Budsjett Det tilligger landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for Nks. 4.5 Valg Det tilligger landsmøtet å velge: a) Sentralstyrets leder for ett år etter åpen nominasjon. b) Sentralstyrets nestleder for ett år etter åpen nominasjon. c) Fire medlemmer av sentralstyret for ett år. d) To varamedlemmer av sentralstyret for ett år. Varamedlemmene innkalles ved forfall. e) Revisor for det påbegynte årsregnskap. f) To til fire personer til landsmøtets valgkomité for ett år. 6

7 Det skal tilstrebes geografisk spredning og jevn kjønnsfordeling ved valg til sentralstyret. Begge kjønn skal være representert i sentralstyret. 5 Innkalling Landsmøtet innkalles av sentralstyret. 1.innkalling- med tid og sted, og lover samt prosedyrer for innlevering av endringsforslag til landsmøtet- skal være tilsendt alle medlemmer elektronisk senest åtte uker før landsmøtet. Lovendringsforslag skal være AU i hende seinest seks uker før landsmøtet. 2.innkalling med dagsorden samt andre sakspapirer og lovendringsforslag- skal være gjort tilgjengelig elektronisk seinest 3 uker før Landsmøtet. 6 Gjennomføring av møtet Landsmøtet velger to personer til møteledelsen, tellekorps, referenter og to til å underskrive protokollen. Møtelederne skal fortrinnsvis ikke ha stemmerett. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Saker under eventuelt gjøres kjent under behandling av sak 1. Dersom minst 3/4 av landsmøtet krever det, kan det fattes vedtak i saker som ikke er gjort kjent på ordinær måte og etter gjeldende tidsfrister. Stemmetegn avgis personlig; ved håndsopprekning eller skriftlig dersom minst to av delegatene krever det. Beslutninger fattes med simpelt flertall, med unntak av Grunnregelendringer. Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Kapittel III - Sentralstyret 7 Sammensetning Sentralstyret består av leder, nestleder, fire valgte styremedlemmer og en representant valgt av de ansatte. Varamedlemmer kalles inn ved forfall og får da stemmerett. Minst fire av sju stemmeberettigete må være til stede for at sentralstyret skal være vedtaksdyktig. Generalsekretæren er sentralstyrets faste sekretær, uten stemmerett. 8 Oppgaver 8.1 Saksbehandling Det tilligger sentralstyret å behandle og fatte vedtak i saker på vegne av landsmøtet. Sentralstyret kan til sine møter invitere andre enn sine medlemmer og gi dem tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan overlate avgjørelser i enkeltsaker til sentralstyrets arbeidsutvalg. 8.2 Ansvar for organisasjonen Det tilligger sentralstyret å a) utvikle organisasjonen b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund c) foreta offentlige markeringer d) motta jevnlig rapport fra leder for sentrale utvalg e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement g) oppnevne NKS-representanter i WSCF s besluttende organ 7

8 h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund i) oppnevne leder av alle sentrale utvalg 8.3 Økonomi Det tilligger sentralstyret å utarbeide forslag til årsbudsjett, og å disponere de økonomiske midler som til en hver tid måtte finnes i ulike deler av organisasjonen. Sentralstyret skal revidere årsbudsjett innenfor rammene vedtatt av landsmøtet, og kan omdisponere innenfor en ramme på 10%. 8.4 Arbeidsgiverfunksjoner Det tilligger sentralstyret å være arbeidsgiver for NKS sine ansatte og for frikjøpt leder. Dette innebærer ansettelser og å fastsette og revidere stillingsinstrukser. Det daglige arbeidsgiveransvar er delegert til generalsekretær. 8.5 Forberedelser til landsmøtet Det tilligger sentralstyret å a) behandle innkomne forslag. b) innkalle til landsmøtet. c) presentere forslag til årsbudsjett og gjøre det tilgjengelig for landsmøtet. d) sørge for presentasjon av øvrige saker. 8.6 Regler m.v. Det tilligger sentralstyret å godkjenne endringer i vedtektene for Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF). 9 Møteavvikling Det skal holdes minimum fire sentralstyremøter årlig. Sentralstyret og huskomiteen i NSKF møtes hvert år til fellesmøte. Ved stemmelikhet får lederen dobbeltstemme. 1.innkalling til sentralstyremøtet der tid og sted angis skal sendes alle sentralstyrets medlemmer senest fire uker før møtet. 2.innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes alle sentralstyrets medlemmer senest en uke før møtet. Kapittel IV Sentralstyrets arbeidsutvalg 10 Sammensetning Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to representanter valgt av og blant sentralstyrets medlemmer. Nestleder bør fortrinnsvis ha plass i arbeidsutvalget. Leder kaller inn til møter i arbeidsutvalget. Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. Kommentarer til nye organisasjonsbestemmelser Hovedendringene i disse paragrafene til forskjell fra gjeldende vedtekter er det som angår lokalforbund, og sammensetningen av landsmøtet og sentralstyret. Sentralstyrets oppgaver er presisert, og det som gjelder faste utvalg og sammenslutninger er endret eller tatt ut. Det er også lagt inn at nestleder ikke nødvendigvis må sitte i AU. Dette åpner for at nestleder ikke må bo i Oslo. Valg av modell vil få konsekvenser for enkelte paragrafer i Organisasjonsbestemmelsene: 1, 3, 4.5, 7, (hvis man velger Modell 2 med kun generalsekretær ansatt, må det velges fem sentralstyremedlemmer). 8

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2017 2 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

6.1 Endringsforslag, NKS lover

6.1 Endringsforslag, NKS lover 6.1 Endringsforslag, NKS lover Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Landsstyret Vedtakssak Landsstyret har foreslått åtte endringer til NKS lover. Landsmøtet skal diskutere og stemme

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»?

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? ORGANISASJONSTEORI Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? En vanlig definisjon på en organisasjon er: En organisasjon er to eller

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund

Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund Protokoll fra Landsmøtet i Norges kristelige studentforbund 15.-17. mars 2013 Sted: Universitetsgata 20, Oslo Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer