Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund"

Transkript

1 Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg som skal utarbeide 2-3 forslag til modeller for hvordan Forbundet skal organiseres. Det innebærer en gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen, vedtekter, stillinger og organisasjonsdemokratiet for å gi organisasjonen en struktur som er mer tilpasset dagens forbundsvirkelighet. Forholdet til NSKF berøres ikke i denne omgang. Forslagene skal sendes på høring til LS, ansatte og lokalforbund underveis i prosessen og legges frem i god tid før LM Vedtak fattes på LM Organisasjonsutvalget bør ha bred organisasjonskompetanse og erfaring fra valgte verv i Forbundet de senere årene.» Utvalget ble oppnevnt av LS med følgende sammensetning: Hannah Chetwynd, Anette Tjomsland og Sven Thore Kloster. Generalsekretær Gaute Brækken var utvalgets sekretær. Utvalgets arbeid ble presentert på Forbundshelgen 2011, og innspill ble tatt med i det videre arbeidet. Utvalgets innstilling ble lagt frem for landsstyret på landsstyrets møte november Landsstyret vedtok å sende forslagene ut på høring i lokalforbund og utvalg med svarfrist før landsstyremøtet i februar. Spørsmålene som landsstyret ønsker svar på i høringen: 1. Hvordan vurderer lokalforbundet forslaget til ny hovedmodell, sammenliknet med den organisasjonsmodellen vi har i dag? 2. Hvilken av de tre undermodellene foretrekker lokalforbundet? 3. Hvordan er behovet for honorering av styreverv i lokalforbundsstyrer? 4. Landsstyret fremmer også en alternativ organisasjonsmodell hvor lokalforbundene erstattes av fire regionstyrer som fordeler penger til lokalt nivå og som velger delegater til landsmøtet. Er det aktuelt for dere at en slik modell utredes videre? 5. Har dere kommentarer og innspill til forslaget om å vedta helt nye lover for Norges kristelige studentforbund som også omfatter virksomheten lokalt? 6. Har dere andre innspill til arbeidet med ny organisasjonsstruktur og nye lover? Svarfrist: Fredag 10. februar, sendes til Lykke til med en viktig diskusjon om Forbundets fremtid! Andreas I. Berg, leder i Norges Kristelige Studentforbund Norges Kristelige Studentforbund, Universitetsgaten 20, N-0162 Oslo Telefon , Fax , Konto: , Org.nr. NO

2 Forslag til ny organisasjonsmodell Organisasjonsmodellen består av én hovedmodell, der noen av punktene er delt opp i tre ulike undermodeller, kalt 1, 2 og 3, som alle lar seg kombinere med hovedmodellen. Hovedmodell Hovedgrepet som bør gjøres er å flytte mer av det administrative arbeidet fra lokalforbund og over på sentralleddet. Dette vil frigjøre ressurser til mer aktivitet og mer engasjement lokalt. Dette innebærer også overgang til en modell hvor organisasjonen kun har ett organisatorisk og demokratisk nivå, nemlig det årlige landsmøtet. Den beste måten å sikre alle medlemmene innflytelse på, er å la alle få muligheten til å komme direkte på landsmøtet med stemmerett, og mulighet til å bli valgt inn i sentralstyret uavhengig av bosted. Dette kan gi et noe større og noe dyrere landsmøte, men utvalget mener at dette vil være en riktig prioritering. Utvalget vil bort fra fokuset på medlemsverving og medlemskap, i tråd med tidens trender. Aktiviteten som foregår lokalt bør være åpen for alle enten man vil være medlem eller ikke. Dette innebærer at lokalforbundene ikke har vedtekter, og ikke trenger å ha et årlig årsmøte for å velge styre. Man kan i teorien få flere grupperinger av medlemmer i én og samme by. Dette mener utvalget kan være en styrke, og er ikke problematisk så lenge lokalforbundene ikke har en plass i organisasjons-demokratiet. Et medlems lokale tilhørighet vil avgjøres kun av gjeldende bosted, og man trenger ikke å overføre medlemmer fra et lokalforbund til et annet ved flytting. Lokalforbundenes økonomi har til nå vært avhengig av overføringer fra Frifond, basert på antall medlemmer. Dette har vært snakk om relativt små beløp, og utvalget mener at dette inntektstapet kan kompenseres på flere måter ved å sentralisere økonomien. Økonomistyring og regnskapsføring har av flere blitt nevnt som en av utfordringene ved å sitte i et lokalforbundsstyre. Dersom alle de lokale utgiftene føres i det sentrale regnskapet, vil dette gi økt statlig mva-kompensasjon totalt, som kan komme lokalforbundene til gode. Mer aktiv bruk av studiestøtte fra Norsk kristelig studieråd vil gi økte inntekter. Forbundet kan også fortsatt få tildelt årlig gjennom ordningen Frifond barn og unge. Per i dag står det over ubrukte kroner på bankkontoret tilhørende lokalforbund uten aktivitet. En sentralisert økonomi sikrer at pengene til en hver tid kommer til nytte der hvor det er studenter som vil være aktive. Forslag til rutiner for økonomistyring: Alle kontoer er knyttet til Forbundets Nettbedrift, der generalsekretær har tilgang til alle kontoer. Hvert lokalforbund har en konto med maks kr på til en hver tid for å hindre misbruk. En person oppnevnes lokalt som økonomiansvarlig og får et personlig VISA-kort. Alle betalinger skal skje direkte med VISA-kort, med SMSvarsling om saldo. Alle kvitteringer og fakturaer sendes jevnlig til U20. Hvert lokalforbund får en egen post i regnskapet som viser det årlige forbruket. Utvalget foreslår at hvert lokale forbund / lokale gruppering kan bruke inntil kr hvert år på lokal aktivitet, og må søke sentralstyret dersom man vil gjennomføre mer kostbare prosjekter. Deltakelse på sentrale arrangementer vil ikke belastes lokalt. Større arrangementer i Oslo som til nå har vært i regi av Osloforbundet kan fra nå av administreres sentralt. Utvalget går inn for frikjøp av leder i inntil 100%, og at valgperioden går fra juni til juni hvert år for å kunne ha permisjon fra studier et helt år. Dette vil styrke sentralstyrets og det valgte demokratiets posisjon i organisasjonen, og vil gi større mulighet for leder både til å representere utad, til å jobbe med styresaker og til å komme med utspill i media. Generalsekretær / daglig leder bør ha en mer tilbaketrukket og administrativ rolle. Frikjøp av leder vil være en billigere ordning enn faste ansettelser. Utvalget anbefaler å gå i dialog med huskomiteen for finansiering av frikjøpt leder. 2

3 Utvalget vil peke på den viktige funksjonen til de tre forbundskollektivene i Bergen, Oslo og Trondheim. Det bør jobbes målbevisst for å styrke kollektivenes rolle i den lokale aktiviteten. I kollektivene må det stilles krav om at man vil melde seg inn i Forbundet for å få flytte inn, og beboerne må forplikte seg til å bidra i lokalforbundet / miljøet rundt kollektivet gjennom året, for eksempel ved å lage kveldsmat noen kvelder eller bidra til arrangement. Modell 1 De tre foreslåtte modellene går først og fremst på bruk av ansatte. I den første modellen er bruken av ansatte omtrent som i dag. Lokalt ansatte i mindre prosentstillinger kan i kortere eller lengre perioder ansettes av sentralstyret, og arbeidsoppgavene avgjøres av hvilke behov som finnes lokalt, for eksempel å være økonomiansvarlig. Fordelene med denne modellen er at vi ikke binder opp ressurser i lokalt ansatte over lengre tid, og at det dermed er mer fleksibelt utifra behov. Samtidig kan litt ansattestøtte være det som skal til for at det i det hele tatt skjer noe lokalt. Ulempen er at det tar mye ressurser fra sentralleddet i ansettelser og oppfølging av stadig nye ansatte, og at det blir lite kontinuitet lokalt. En kan også risikere at man ikke får ansatt folk som fungerer godt nok i disse stillingene. Modell 2 Denne modellen innebærer at det er ingen lokalt ansatte, kun sentralt ansatte i større stillingsprosenter i Oslo. Lokalforbund kan likevel søke sentralstyret om prosjektmidler, herunder midler til honorar av enkeltpersoner for et avgrenset tidsrom. Fordelene med dette er at det blir mer stabilitet blant de ansatte, og man bruker mindre ressurser på ansettelse av og oppfølging av ansatte. Man kan få tak i mer kompetent arbeidskraft. Det blir mer ressurser til å bruke på for eksempel Akt, gjennomføring av nasjonale kampanjer og arrangementer, oppfølging av utvalg osv. Man kan også få en ansvarliggjøring av personer lokalt, fordi man ikke kan overlate ansvarsoppgaver til en ansatt. Det er kun det som ønskes gjennomført lokalt som gjøres lokalt, man holder ingenting «kunstig» i live. Ulempene er at dette kan føre til at all lokal aktivitet forsvinner, eller at de lokale fellesskapene svekkes. På sikt kan dette føre til at vi kun har medlemmer i Oslo. Modell 3 Det ansettes tre eller fire fast regionalt ansatte som har lokalt programansvar. Utformingen av det lokale program skal skje i dialog med lokalforbundene/ medlemmene, men den ansatte har et endelig ansvar for innhold og gjennomføring. De ansettes i større stillingsprosenter (eks %), og må ha kompetanse på linje med prest, kateket, diakon eller lignende. Det første året vil dette være en prøveordning, og man kan ansette midlertidig for ett år. Det er viktig at den ansatte lokalt ikke skal være en av medlemmene. Den ansatte skal bl.a. være med å bestemme hvem som skal bo i kollektivene. Den ansatte kan ha ansvar for oppfølging av flere lokale forbund i regionen. Fordelene med dette er at man får kontinuitet og et attraktivt tilbud lokalt som trekker folk. Det kan også føre til nystart av aktivitet flere steder. Faste stillinger i større stilling kan være attraktivt for de rette personene, og Forbundet kan få en økt faglig tyngde i det vi driver med. Ulempene er at dette overfører makt fra medlemmer til ansatte. Det er heller ikke sikkert at vi klarer å gjøre disse stillingene så attraktive som vi ønsker. Det kan også føre til økt aktivitet på det stedet der den ansatte bor, på bekostning av aktiviteten andre steder. I forhold til modell 2 vil dette også gi mindre ressurser sentralt, og det kan være vanskelig å utnytte de ansattes ulike kompetanser fordi man ikke møtes daglig. 3

4 Forslag til nye vedtekter Utvalget har laget forslag til nye vedtekter som er i tråd med den anbefalte hovedmodellen. Valg av modell 1, 2 eller 3 vil få konsekvenser for utformingen av enkelte paragrafer. Utvalget har sett på hvordan vedtektene kan ivareta den viktige kontinuiteten i Forbundet, samtidig som det skal bli lettere å tilpasse driften til de forholdene som er til en hver tid. Etter gjennomgang av vedtektene har utvalget anbefalt en oppdeling av vedtektene i to deler, i Grunnregler som skal være vanskelige å endre, og Organisasjonsbestemmelser som lettere kan endres. Grunnregler 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å samle studenter om arbeid for Guds rike gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling. 2 Organisasjon Organisasjonens navn er Norges kristelige studentforbund. Norges kristelige studentforbund (heretter Nks) er en landsomfattende organisasjon med lokale forbund for studenter. Nks er tilknyttet World Student Christian Federation, og identifiserer seg med dens økumeniske profil. 3 Medlemskap Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er mellom 18 og 33 år kan tegne ordinært medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved innbetaling av fastsatt kontingent til Nks. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter i NKS, og blir også medlem av WSCF. Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som forbundsvenn. Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34 år. 4 Besluttende organer 4.1 Landsmøtet Landsmøtet har øverste besluttende myndighet i Nks. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av mai. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig må det være minst 15 stemmeberettigete medlemmer til stede. Kun medlemmer som betalte kontingent forrige kalenderår kan få stemmerett på landsmøtet. 4.2 Sentralstyret Sentralstyret er Nks høyeste myndighet mellom landsmøtene, og velges av landsmøtet. Sentralstyret skal lede organisasjonen i henhold til vedtak fattet av landsmøtet, og står ansvarlig overfor landsmøtet. Sentralstyret er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av organisasjonen. 4.3 Sentralstyrets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget er et administrativt og saksforberedende organ for sentralstyret. Arbeidsutvalget behandler hastesaker som ligger under sentralstyrets myndighetsområde. 4

5 5 Organisasjonsbestemmelser Landsmøtet kan med simpelt flertall av de avgitte stemmene vedta organisasjonsbestemmelser og foreta endringer i disse. Organisasjonsbestemmelsene må ikke stride mot grunnreglene. 6 Lokale forbund Medlemmer kan samles til aktivitet i lokale forbund. De lokale forbund står ansvarlig overfor landsmøtet. Virksomheten i de lokale forbund må være i tråd med formålet og reguleres av organisasjonsbestemmelsene. 7 Endring i grunnreglene Endring av grunnreglene kan vedtas av to på hverandre følgende landsmøter med minst 2/3 flertall. 8 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Nks krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene på to påfølgende ordinære landsmøter. Dersom Nks oppløses skal Nks aktiva disponeres i tråd med organisasjonens formål. Kommentarer til enkelte paragrafer i Grunnreglene 1: I forslaget til Grunnregler er ordlyden i Formålsparagrafen forenklet, som et innspill fra utvalget. Bl.a. er ordene «vekke og styrke kristen tro og identitet» tatt bort. Dette er ikke fordi vi ønsker å svekke Forbundets kristne identitet, men fordi vi mener at den språklige endringen er bedre. 3: Forslaget til aldersgrense år er nytt fra utvalget. Det innebærer at medlemmer under 18 år kategoriseres som støttemedlemmer, og at en 50-åring ikke kan ha verv i Forbundet selv om hun eller han er student (det går an slik dagens lover er). 4: Utvalget har sett på ulike løsninger for å hindre at et landsmøte enkelt kan bli kuppet, samtidig som man ikke må risikere at et landsmøte ikke er beslutningsdyktig. Vi har her tatt bort bestemmelsen om at landsstyret ikke har stemmerett. Navneendring fra landsstyre til sentralstyre signaliserer at styremedlemmene ikke sitter der på vegne av en geografisk enhet. 6: Denne nye paragrafen muliggjør ekskludering av lokale forbund som ikke driver i tråd med Forbundets sentrale formål. Ettersom det ikke lenger skal være lokale årsmøter, er det nå det sentrale landsmøtet som kontrollerer driften lokalt. 7: Denne nye regelen gjør det vanskeligere å organisasjonens grunnleggende karakter, siden det nå må endring til på to landsmøter, og ikke bare ett som nå. 5

6 Organisasjonsbestemmelser Kapittel I Lokale forbund 1 Aktivitet Aktiviteten i de lokale forbund skal være i henhold til formålet til Nks. Medlemmene i et lokalt forbund avgjør i fellesskap hvordan styrearbeidet og aktivitetene skal organiseres. Forbundskollektiv skal tjene til økt engasjement og aktivitet i lokale forbund. 2 Økonomi De lokale forbund disponerer årlig en sum penger fastsatt av sentralstyret, mot fremvisning av kvitteringer. Utgifter og inntekter i de lokale forbund inngår i sentralstyrets årsregnskap. Kapittel II - Landsmøtet 3 Sammensetning Alle medlemmer som betalte kontingent forrige kalenderår har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på det årlige landsmøtet. Blant de ansatte velges det en representant med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret kan i tillegg invitere observatører til landsmøtet. Landsmøtet avgjør om disse får tale- og/eller forslagsrett. Det skal tilstrebes geografisk spredning og jevn kjønnsfordeling på landsmøtet. Begge kjønn skal være representert i landsmøtet. 4 Oppgaver 4.1 Behandling av saker Det tilligger landsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte. Landsmøtet vedtar oppretting og nedlegging av sentrale utvalg. Det tilligger landsmøtet å vedta endringer av Nks Grunnregler og Organisasjonsbestemmelser. 4.2 Årsberetninger Det tilligger landsmøtet å godkjenne årsberetningen fra sentralstyret. Til årsberetningen skal sentralstyret innhente informasjon om aktivitet i sentrale utvalg og fra lokal aktivitet. 4.3 Regnskap Det tilligger landsmøtet å godkjenne revidert regnskap for forrige kalenderår for Nks, med tilknyttede regnskap. 4.4 Budsjett Det tilligger landsmøtet å vedta budsjett for kommende kalenderår for Nks. 4.5 Valg Det tilligger landsmøtet å velge: a) Sentralstyrets leder for ett år etter åpen nominasjon. b) Sentralstyrets nestleder for ett år etter åpen nominasjon. c) Fire medlemmer av sentralstyret for ett år. d) To varamedlemmer av sentralstyret for ett år. Varamedlemmene innkalles ved forfall. e) Revisor for det påbegynte årsregnskap. f) To til fire personer til landsmøtets valgkomité for ett år. 6

7 Det skal tilstrebes geografisk spredning og jevn kjønnsfordeling ved valg til sentralstyret. Begge kjønn skal være representert i sentralstyret. 5 Innkalling Landsmøtet innkalles av sentralstyret. 1.innkalling- med tid og sted, og lover samt prosedyrer for innlevering av endringsforslag til landsmøtet- skal være tilsendt alle medlemmer elektronisk senest åtte uker før landsmøtet. Lovendringsforslag skal være AU i hende seinest seks uker før landsmøtet. 2.innkalling med dagsorden samt andre sakspapirer og lovendringsforslag- skal være gjort tilgjengelig elektronisk seinest 3 uker før Landsmøtet. 6 Gjennomføring av møtet Landsmøtet velger to personer til møteledelsen, tellekorps, referenter og to til å underskrive protokollen. Møtelederne skal fortrinnsvis ikke ha stemmerett. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Saker under eventuelt gjøres kjent under behandling av sak 1. Dersom minst 3/4 av landsmøtet krever det, kan det fattes vedtak i saker som ikke er gjort kjent på ordinær måte og etter gjeldende tidsfrister. Stemmetegn avgis personlig; ved håndsopprekning eller skriftlig dersom minst to av delegatene krever det. Beslutninger fattes med simpelt flertall, med unntak av Grunnregelendringer. Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Kapittel III - Sentralstyret 7 Sammensetning Sentralstyret består av leder, nestleder, fire valgte styremedlemmer og en representant valgt av de ansatte. Varamedlemmer kalles inn ved forfall og får da stemmerett. Minst fire av sju stemmeberettigete må være til stede for at sentralstyret skal være vedtaksdyktig. Generalsekretæren er sentralstyrets faste sekretær, uten stemmerett. 8 Oppgaver 8.1 Saksbehandling Det tilligger sentralstyret å behandle og fatte vedtak i saker på vegne av landsmøtet. Sentralstyret kan til sine møter invitere andre enn sine medlemmer og gi dem tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan overlate avgjørelser i enkeltsaker til sentralstyrets arbeidsutvalg. 8.2 Ansvar for organisasjonen Det tilligger sentralstyret å a) utvikle organisasjonen b) holde jevnlig kontakt med lokale forbund c) foreta offentlige markeringer d) motta jevnlig rapport fra leder for sentrale utvalg e) ivareta kontakten med andre organisasjoner i kirke og samfunn f) ivareta organisasjonens internasjonale relasjoner og internasjonalt engasjement g) oppnevne NKS-representanter i WSCF s besluttende organ 7

8 h) oppnevne medlemmer til Huskomiteen for Norske Studenters Kristelige Forbund i) oppnevne leder av alle sentrale utvalg 8.3 Økonomi Det tilligger sentralstyret å utarbeide forslag til årsbudsjett, og å disponere de økonomiske midler som til en hver tid måtte finnes i ulike deler av organisasjonen. Sentralstyret skal revidere årsbudsjett innenfor rammene vedtatt av landsmøtet, og kan omdisponere innenfor en ramme på 10%. 8.4 Arbeidsgiverfunksjoner Det tilligger sentralstyret å være arbeidsgiver for NKS sine ansatte og for frikjøpt leder. Dette innebærer ansettelser og å fastsette og revidere stillingsinstrukser. Det daglige arbeidsgiveransvar er delegert til generalsekretær. 8.5 Forberedelser til landsmøtet Det tilligger sentralstyret å a) behandle innkomne forslag. b) innkalle til landsmøtet. c) presentere forslag til årsbudsjett og gjøre det tilgjengelig for landsmøtet. d) sørge for presentasjon av øvrige saker. 8.6 Regler m.v. Det tilligger sentralstyret å godkjenne endringer i vedtektene for Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF). 9 Møteavvikling Det skal holdes minimum fire sentralstyremøter årlig. Sentralstyret og huskomiteen i NSKF møtes hvert år til fellesmøte. Ved stemmelikhet får lederen dobbeltstemme. 1.innkalling til sentralstyremøtet der tid og sted angis skal sendes alle sentralstyrets medlemmer senest fire uker før møtet. 2.innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes alle sentralstyrets medlemmer senest en uke før møtet. Kapittel IV Sentralstyrets arbeidsutvalg 10 Sammensetning Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to representanter valgt av og blant sentralstyrets medlemmer. Nestleder bør fortrinnsvis ha plass i arbeidsutvalget. Leder kaller inn til møter i arbeidsutvalget. Generalsekretæren er arbeidsutvalgets faste sekretær, uten stemmerett. Kommentarer til nye organisasjonsbestemmelser Hovedendringene i disse paragrafene til forskjell fra gjeldende vedtekter er det som angår lokalforbund, og sammensetningen av landsmøtet og sentralstyret. Sentralstyrets oppgaver er presisert, og det som gjelder faste utvalg og sammenslutninger er endret eller tatt ut. Det er også lagt inn at nestleder ikke nødvendigvis må sitte i AU. Dette åpner for at nestleder ikke må bo i Oslo. Valg av modell vil få konsekvenser for enkelte paragrafer i Organisasjonsbestemmelsene: 1, 3, 4.5, 7, (hvis man velger Modell 2 med kun generalsekretær ansatt, må det velges fem sentralstyremedlemmer). 8

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

6.1 Endringsforslag, NKS lover

6.1 Endringsforslag, NKS lover 6.1 Endringsforslag, NKS lover Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Landsstyret Vedtakssak Landsstyret har foreslått åtte endringer til NKS lover. Landsmøtet skal diskutere og stemme

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer