KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Inhabil i sakene 9/09 og 10/09 Møtt Geir Haukeland tiltrådte i disse Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Leif Erik Lesteberg Møtt Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Forfall Einar Grimelid Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Tine V. Welstad Forfall Ståle Løvli Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Møtt Helene Øverby Møtt Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 1/09 til sak 15/09 Møtet slutt kl

2 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/944 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ingen har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. KOMMUNESTYRET( ): Ingen taler til stede.

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: Q10 Arkivsaknr.:07/619 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /07 KOMMUNESTYRET /07 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: NORESUND SENTRUM - SLUTTFINANSIERING. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til tidligere saker vedr. Noresund sentrum og bygging av rundkjøring og tilrettelegging for næringsvirksomhet i bakområdene. Prosjektet Noresund sentrum er et todelt prosjekt. 1)Bygging av rundkjøring med tilrettelegging av tilstøtende riks- og fylkesveger. 2)Tilrettelegging av "bakområdene" med tilsøtende kommunale veger og næringsområder. I henhold til avtale mellom Krødsherad kommune, Buskerud Fylkeskommune og Statens vegvesen, datert , punkt 1, har Krødsherad kommune fått utbetalt fra næringslivet i Hallingdal kr for realiseringen av MPG -prosjektet. Rentene av midlene etter utbetaling er også tilført fondet. I tillegg inneholder avtalens punkt 2 at det skal bygges en rundkjøring i Noresund, og at tiltaket er del av prosjektet Rv 7 Sokna - Ørgenvika og gjennomføres ved oppstart av prosjektet. På grunnlag av ovenstående avtales p. 2 har Krødsherad kommune søkt om, og fått godkjent forskottering av rundkjøringen i Noresund sentrum. Fra forskotteringsavtalen mellom Statens Vegvesen og Krødsherad kommune hitsettes: BTV-rådet har gitt sin tilskutning til forskotteringen, og Vegdirektoratet har i vedtak datert gått inn for at Krødsherad kommune får anledning til å forskottere 5,5 mill kr. til rundkjøringen Rv 7 i Noresund sentrum. Vegdirektoratet bemerker at ved eventuell kostnadsøkning må forskottert beløp økes tilsvarende.

4 Vilkår for forskotteringen er at beløpet tilbakebetales uten renter og priskompensasjon på det tidspunkt prosjektet Sokna - Ørgenvika blir tatt opp til bevilgning og prosjektet startes opp. Dersom det ikke skulle bli noe av utbyggingen, må refusjonsbeløpet prioriteres og inngå i handlingsprogrammet for stamveger i perioden Prosjektet i Noresund sentrum m/rundkjøring er nå på det nærmeste ferdigstilt. Bare noen små-arbeider gjenstår og vil bli utført i første halvdel av Sluttregnskapet viser følgende: Totalkostnad for prosjektets del 1. Rundkjøring med tilrettelegging av riks- og fylkesveger kr (eks. m.v.a.) Totalkostnad for prosjektets del 2. Tilrettelegging av "bakområdene" med tilsøtende kommunale veger og næringsområder. kr (eks. m.v.a.) Totalt for samlet prosjekt kr (eks. m.v.a.) I beløpet er også tatt høyde for gjenstående arbeider i 2009, totalt kr eks. m.v.a. Totalt utgjør m.v.a. kompensasjon og m.v.a. VAR-området ,-, herav; kompensasjon 2007 kr ,49 (allerede benyttet til kostnadsoppd. i henhold til vedtak) kompensasjon 2008 kr ,91 (planlagt benyttet til kostnadsoppd. jfr. vedtak) kompensasjon 2009 kr ,-(planlagt benyttet til kostnadsoppd. jfr. vedtak). Øvrig m.v.a. forholder seg til VAR-området og inngår således i oppdekning. Som det går fram av ovenstående har rundkjøringsprosjektet (1) en endelig kostnad på ca. 8,4 mill. Dette beløpet skal, i henhold til tidligere gjengitte avtaler, refunderes Krødsherad kommune i sin helhet, ved oppstart av prosjektet Sokna - Ørgenvika, alternativt prioriteres og inngå i handlingsprogrammet for stamveger i perioden , dersom det ikke skulle bli noe av utbyggingen Sokna - Ørgenvika. Krødsherad kommune må således forskottere hele dette beløpet inntil videre, og i verste fall farm til Finansiering. I henhold til tidligere finansieringsplan skal kostnadene til Noresund sentrum prosjektet dekkes slik: o Tilskudd fra næringslivet i Hallingdal, + renteinntekter av tilskudd etter utbetaling. o Bruk av m.v.a. kompensasjon. o Opptak av VA- lån. o Salg av næringseiendom i Noresund sentrum. o Sentrumsutviklingsmidler (partnerskap Buskerud fylkeskommune).

5 o Forskottering rundkjøring med tilbakebetaling ved oppstart av Sokna - Ørgenvika, alternativt fra handlingsprogram for stamveger i perioden På dette grunnlag er følgende finansiering foretatt. Bruk av tilskudd kr ,- Bruk av renteinntekter tilskudd kr ,- Salg av tomt til Statoil kr ,- Diverse arbeider fakturert Statoil kr ,- Gjenst. stedsutvikl.m. pr kr ,- Låneopptak VA kr ,- Rest tidligere lånemidler kr ,- Totalt kr ,- I tillegg er foretatt salg av tomt til KIWI, kr , som i henhold til finansieringsplan skulle benyttes som del av totalfinansiering. Ved senere kommunestyrevedtak er beløpet foreløpig avsatt til kapitalfond og krever således eget vedtak for bruk til finansiering Noresund sentrum. Administrasjonen vil foreslå følgende totalfinansiering. Finansiering i henhold til ovenstående oppsett kr ,- Bruk av midler fra salg KIWI-tomt kr ,- Lånefinansiering kr ,- Total finansiering eks. m.v.a. kr ,- I tillegg benyttes m.v.a. kompensasjon, for 2008 totalt kr ,91 til nøytralisering av m.v.a. utgift. Tilsvarende også for 2009, med forventet m.v.a. komp. kr ,-. Det er imidlertid en liten hake ved planlagt bruk av m.v.a. kompensasjon. M.v.a. kompensasjon for investeringer skal, i henhold til forskriftene, inntektsføres i driftsregnskapet. Hvis driftsregnskapet for Krødsherad kommune i 2008 ikke går i tilsvarende overskudd, er det således ikke mulig å benytte m.v. kompensasjonen til oppdekking for investeringskostnadene. Rådmannen viser i denne sammenheng til formannskapets vedtak i møte om begrenset bruk av overskuddsmidler fra 2007, samt til avsatte stedsutviklingsmidler med ubrukt rest kr ,-. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter slikt vedtak: Totalutgiften til prosjekt Noresund sentrum kr ,- (eks. m.v.a.) dekkes som følger: Bruk av tilskudd kr ,- Bruk av renteinntekter tilskudd kr ,- Salg av tomt til Statoil kr ,-

6 Diverse arbeider fakturert Statoil kr ,- Gjenst. stedsutvikl.m. pr kr ,- Låneopptak VA (tidligere vedtatt) kr ,- Rest tidligere lånemidler kr ,- Bruk av midler fra salg KIWI-tomt kr ,- Lånefinansiering (ny) kr ,- Totalt kr ,- M.v.a. kompensasjon for 2008 inngår som medfinansiering under forutsetning av tilsvarende regnskapsoverskudd for Ved manglende regnskapsoverskudd gis rådmannen fullmakt til å dekke opp inntil kr ,91 fra tidligere avsatte midler til stedsutvikling. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån til restfinansiering, totalt kr ,- Lånet opptas som serielån med nedbetalingstid 20 år. Deler av forskotteringsbeløpet til Statens vegvesen, totalt kr ,- benyttes til direkte nedbetaling av restlånet, opprinnelig kr ,-, straks tilbakebetaling til Krødsherad kommune finner sted. Resterende midler fra tilbakebetalingsbeløpet tilføres kapitalfondet. Formannskap og kommunestyre holdes løpende orientert om forholdet rundt forskottering og tilbakebetaling av denne. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Avdragsfrie lån vurderes, og også evt. binding av renta i en periode Oppheve tidligere vedtak om å avsette inntekten fra salg Kiwi-tomt til fond. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Totalutgiften til prosjekt Noresund sentrum kr ,- (eks. m.v.a.) dekkes som følger: Bruk av tilskudd kr ,- Bruk av renteinntekter tilskudd kr ,- Salg av tomt til Statoil kr ,- Diverse arbeider fakturert Statoil kr ,- Gjenst. stedsutvikl.m. pr kr ,- Låneopptak VA (tidligere vedtatt) kr ,- Rest tidligere lånemidler kr ,- Bruk av midler fra salg KIWI-tomt kr ,- Lånefinansiering (ny) kr ,- Totalt kr ,- M.v.a. kompensasjon for 2008 inngår som medfinansiering under forutsetning av tilsvarende regnskapsoverskudd for Ved manglende regnskapsoverskudd gis

7 rådmannen fullmakt til å dekke opp inntil kr ,91 fra tidligere avsatte midler til stedsutvikling. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån til restfinansiering, totalt kr ,- Lånet opptas i utgangspunktet som et serielån med nedbetalingstid 20 år, men det vurderes avdragsfrihet og rentebinding for en del av perioden. Deler av forskotteringsbeløpet til Statens vegvesen, totalt kr ,- benyttes til direkte nedbetaling av restlånet, opprinnelig kr ,-, straks tilbakebetaling til Krødsherad kommune finner sted. Resterende midler fra tilbakebetalingsbeløpet tilføres kapitalfondet. Formannskap og kommunestyre holdes løpende orientert om forholdet rundt forskottering og tilbakebetaling av denne. Dette vedtaket opphever derved kommunestyrets vedtak av sak 98/08, hvor inntektene fra salget av Kiwi-tomt ble tilført Kapitalfondet.

8 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai Styret har det siste halve året blant annet arbeidet med å utforme vedtektene. Vedtektene bygger på inngåtte utbyggingsavtaler mellom Krødsherad kommune og utbyggere på Norefjell. I tillegg er de forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyre vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond hensyntatt. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell.

9 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Odd Henning Bentsen (TPBL) fratrådte som inhabil Inge Thorud (AP) foreslo at rådmannen legger fram en revidert utgave av vedtektene i henhold til formannskapets signaler før kommunestyrets behandling, særlig med hensyn på punktene 6 c og 6d. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres med tillegg av Thoruds forslag. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Rådmannens endringsforslag i henhold til formannskapets innstilling er som følger: 1 - ny ordlyd som følger: Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell) Fondet skal o Planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. o Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDPN-Norefjell. o Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Forøvrig ingen endringer i endres som følger punktene a og b forblir uforandret. punktene c og d tas ut i sin helhet. Odd Henning Bentsen (TPBL) habilitet ble vurdert, og kommunestyret fant han var habil. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: De foreslåtte vedtekter for Infrastrukturfond - Norefjell, vedtas med følgende endringer: 1 - ny ordlyd som følger: Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell) Fondet skal o Planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet.

10 o Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDPN-Norefjell. o Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Forøvrig ingen endringer i endres som følger punktene a og b forblir uforandret. punktene c og d tas ut i sin helhet.

11 Vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. (Vedtatt av Kommunestyret den sak 3/09) 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). Fondet skal Planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDPN-Norefjell. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse

12 sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem med varamedlem Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem med ett varamedlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem og et varamedlem blant disse kandidatene. 5 Stemmegivning på årsmøte Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år.

13 Antall stemmer per bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmelikhet blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling a) Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b) KK administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. 7 Økonomi Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra KK ved årets slutt. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at KK godkjenner dette. Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDPN. IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt fremforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. 8 Vedtektsendringer Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell.

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 216 Arkivsaknr.:08/933 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedlegg: Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon. Saksopplysninger: Etter 10 i forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret som kan delelegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal i henhold til samme forskrift baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Kontrollutvalget har bestilt og fått utarbeidet en slik analyse fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. Analysen ble behandlet på møte i kontrollutvalget den (sak 23/08). Analysen peker på områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget hadde en grundig gjennomgang og drøfting av analysen på møtet den Under behandlingen ble det også vist til gjennomførte vurderinger av felles barnevernstjeneste i Modum og Krødsherad samt administrativ organisering av helse og omsorgstjenesten i Krødsherad kommune. Med henvisning til at dette begge er aktuelle områder for forvaltningsrevisjon ønsket leder av utvalget å fremskaffe og distribuere rapportene om vurderingene til kontrollutvalget. Rapportene er sendt medlemmene direkte fra Krødsherad kommune. I kontrollutvalgets møte den påla kontrollutvalget sekretariatet å utarbeide et forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det fremlagte forslaget til plan har tatt utgangspunkt i den overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen. Forslaget omfatter de områdene kontrollutvalget selv identifiserte under behandling av den overordnede analysen. Som det fremgår av planen er denne generell og beskriver ikke detaljene i et prosjekt. For ordens skyld vil som et eksempel vise hvorledes en slik detaljering kan se ut (gjelder et eventuelt prosjekt innen barnevernet):

15 Følgende målsettinger (problemstillinger) legges til grunn for gjennomføring av prosjektet: 1. Klarer kommunen å avdekke (identifisere) alle behov for tjenester fra barnevernet? 2. Foregår det en korrekt saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket? 3. Foregår det et tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og i forhold til eksterne instanser? 4. Gjennomføres de faktiske tiltakene i samsvar med barnevernets vedtak? Det er ingen ting i veien for at undersøkelsen bare omfatter pkt. 1 eller for den saks skyld punktene 1 og 2. Sekretariatet foreslår at plan for forvaltningsrevisjon oversendes til kommunestyret for endelig godkjennelse. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon i perioden Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes foreslo følgende endring: Det gjennomføres en revisjon i per år, etter følgende prioritering. 1. Økonomisk sosialhjelp og rusomsorg 2. Saksbehandling 3. Barnevern 4. Omsorgstjenester Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon i perioden Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Det gjennomføres en revisjon i per år, etter følgende prioritering. 1. Økonomisk sosialhjelp og rusomsorg 2. Saksbehandling 3. Barnevern 4. Omsorgstjenester

16 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:09/14 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: SOMMERÅPNING KOMMUNALE BARNEHAGER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyrets møte , ble revidering av vedtektene for kommunale barnehager i Krødsherad behandlet som sak 121/08. Av vedtaket framgår at vedtektenes punkt 7, om barnehagenes åpningstid, skal behandles som egen sak. Det slås fast i Barnehagelovens 7 at det er Kommunestyret som barnehageeier som fastsetter vedtektene. Barnehagenes åpningstid skal være ett element i vedtektene. I samme møte ble årsbudsjett 2009 behandlet som sak 136/08. I budsjettdokumentet som grunnlag for vedtaket står det: Det foregår nå en undersøkelse blant foreldrene om behov for sommeråpne barnehager. Saken legges fram til endelig behandling våren Ingen økning i rammen legges inn. Evt. merkostnader dekkes over skjønnsmidler øremerket barnehagene. Gjeldene praksis er at de kommunale barnehagene er stengt 3 uker i juli/tidlig august. Kartleggingen er nå gjennomført. Foreldre/foresatte ble bedt om å tilbakemelde om de hadde behov for at barnehagen holdt åpen også i sommerferien. Følgende forutsetninger ble fra oppvekstadministrasjonen lagt inn i kartleggingen: Alle barn skal ha minimum 3 uker ferie i perioden medio juni medio august. To av disse ukene skal være sammenhengende. Den tredje ferieuka skal også være hel uke. Nytt barnehageår med opptak av nye barn starter fra begynnelsen av august hvert år. For barn som skal begynne på skolen samme høst, skal ferien avvikles før 1. august. Barnehagene vil være helt stengt siste uke i juli måned. Det skal være minimum 4 påmeldte barn for at en barnehage skal være åpen i sommerukene. Det betyr at det vil kunne være mulig å stenge en av barnehagene og holde den andre åpen. I sommerukene med ferieavvikling vil barnehagens aktiviteter være feriepreget.

17 Bindende påmelding om når barna skal ha sin ferie må gis barnehagen innen 1. april hvert år. Det ble i spørreundersøkelsen presisert at tilbakemeldingene ikke er å betrakte som absolutte og bindende, men som en indikasjon på behov. Innkomne svar viser følgende behov: Krøderen barnehage 4 barn Noresund barnehage 18 barn Et utvidet tilbud med sommeråpne barnehager vil gi økt kommunal kostnad. Det vil være nødvendig å sette inn vikarer for å avvikle ferie for personalet. Det er ikke anledning til å fastsette en høyere egenbetaling, og statstilskuddet er det samme. Med dette som utgangspunkt har oppvekstadministrasjonen gjort en beregning av hva utvidelsen av tilbudet i Krødsherad vil gi av kommunal merkostnad. Det er lagt til grunn samme tenkning omkring sikkerhet og bemanningsnorm som for resten av året. Det er i beregningen også lagt inn det som er mulig av ferieavvikling av fast personale i de ukene det er redusert barnetall på grunn av barnas ferieavvikling. Det er imidlertid fortsatt mange variable usikkerhetsfaktorer som kun en eksakt og bindende påmelding vil kunne gi svar på. Administrasjonens beregning viser at sommeråpne barnehager i Krødsherad sommeren 2009 ut i fra innmeldt behov vil bety en merkostnad på et sted mellom kr og kroner. For å kvalitetssikre disse tallene har oppvekstadministrasjonen vært i kontakt med to andre kommuner som har sommeråpne barnehager. Det kan synes som de økonomiske beregninger vi har kommet fram til høres både rimelige og realistiske ut. Kommunestyrets budsjettvedtak sier om sommeråpning: Ingen økning av ramma. Evt. merkostnader kan dekkes av skjønnsmidler øremerket barnehage. Statlig finansiering av barnehager gjennom driftstilskudd og skjønnsmidler er i dag øremerkede tilskudd. Det innebærer at disse pengene skal brukes til barnehager. Dersom regnskapstall viser det motsatte, vil kommunen bli trukket i skjønnsmidler. Det er varslet at disse ordningene bortfaller fra og med 2011, og at statlig medfinansiering av barnehager gis som del av rammetilskuddet. Dermed faller også muligheten til å finansiere sommeråpne barnehager gjennom øremerkede tilskudd bort, og kommunen må finne dekning for merkostnaden i ramma. Sektorleders kommentarer: I Barnehageplan for Krødsherad kommune er sommeråpne barnehager omtalt som et tiltak som vil kunne lette kabalen for småbarnsforeldre, og som også kanskje vil kunne trekke flere innbyggere til Krødsherad. Begrepet fellesferie er ikke lenger så aktuelt som det var tidligere. Det er åpenbart at et barnehagetilbud gjennom det meste av sommeren vil oppfattes som svar på et behov. Spørreundersøkelsen dokumenterer også at behovet er der. Det blir da et spørsmål av prinsipiell karakter om det er riktig og forsvarlig å utvide et ikke lovpålagt tjenestetilbud i kommunen i en tid med økonomiske innsparinger.

18 Oppvekstsektoren skal i 2009 håndtere et rammekutt på 1,5 M NOK i forhold til budsjettet. I tillegg er sektoren innenfor ramma pålagt å gjennomføre lovfestet timetallsøkning og fagstyrking i skolen. Sektorleder er av den oppfatning at det ikke kan forsvares å øke kostnadssiden med ytterligere kroner årlig knyttet til et ikke lovpålagt tilbud, og anbefaler følgelig at sommeråpning av barnehagene ikke gjennomføres. Arbeidstakerorganisasjonene har uttalt seg om saken, og går ikke inn for sommeråpning. Uttalelse fra barnehagenes foreldreråd/su vil foreligge til kommunestyrets behandling av saken. På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Det innføres ikke sommeråpning av de kommunale barnehagene i Krødsherad. Etter dette vil punkt 7 i barnehagenes vedtekter bli slik: ÅPNINGSTID Åpningstiden er fra kl til kl , mandag fredag. Barnehagene er stengt i jule- og nyttårshelgen og i de 3 arbeidsdagene i påskeuka. Barnehagene er stengt 3 uker i juli/tidlig august. Barnehagene har 5 planleggingsdager per år til felles planleggingstid for personalet i barnehagene. Barnehagene holder stengt disse dagene. Så langt det lar seg gjøre, forsøkes planleggingsdagene lagt til skolenes planleggingsdager. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Per Kristensen (H) foreslo følgende: Saken utsettes til formannskapets møte i mars, etter at en sommeråpen barnehage blir utredet. Nils Ole Fladhus (TPBL) foreslo følgende: En sommeråpen barnehage vedtas

19 Det ble først stemt over Kristensens utsettelsesforslag som oppnådde 7 stemmer I andre avstemming oppnådde Fladhus sitt forslag 5 stemmer, mens 12 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Det innføres ikke sommeråpning av de kommunale barnehagene i Krødsherad. Etter dette vil punkt 7 i barnehagenes vedtekter bli slik: ÅPNINGSTID Åpningstiden er fra kl til kl , mandag fredag. Barnehagene er stengt i jule- og nyttårshelgen og i de 3 arbeidsdagene i påskeuka. Barnehagene er stengt 3 uker i juli/tidlig august. Barnehagene har 5 planleggingsdager per år til felles planleggingstid for personalet i barnehagene. Barnehagene holder stengt disse dagene. Så langt det lar seg gjøre, forsøkes planleggingsdagene lagt til skolenes planleggingsdager.

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/914 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedlegg: Forslag til reglement for kommunestyre og formannskap Saksopplysninger: Under et av de siste kommunestyremøtene i 2008, ble det framsatt et forslag om å få et reglement for kommunestyret og formannskapet. Slikt reglement har Krødsherad kommune, men det er av svært gammel dato og modent for revidering. Vi har derfor laget et nytt, basert på reglementer i andre kommuner, som vi har plukket elementer fra I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Det framlagte forslag til reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune vedtas. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bentsen, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Det framlagte forslag til reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune vedtas.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer